Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Приказом МНС России №БГ-3-32/705 от 10 декабря 2002 года были введены в действия «Методические рекомендации по применению Порядка представления налого...полностью>>
'Пояснительная записка'
Наталья Александровна Белясова, доцент кафедры биотехнологии и биоэкологии УО «Белорусский государственный технологический университет», кандидат био...полностью>>
'Конкурс'
Модернизация российского образования направлена не только на изменение содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к методике преподава...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 17 декабря 2009 г. в 13 часов на заседании объединенного совета ДМ 218.007.02 по защите докторских и кандидатских диссерт...полностью>>

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью


В с т у п

Центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради в своїй діяльності керувався:

 1. Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.2010 року №48-д

 2. Конституцією України

 3. Законом України «Про освіту»

 4. Законом України « Про загальну середню освіту»

 5. Законом «Про дошкільну освіту»

 6. Законом «Про позашкільну освіту»

 7. Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті

 8. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти»

 9. Державним стандартом про дошкільну освіту

 10. Законом України «Про мови»

 11. Законом України «Про відпустки»

 12. Постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

 13. Постановою Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст , структуру і 12 – річний термін навчання»

 14. Постановою Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 15. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

 16. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12 – бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 17. Постановою Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу»

 18. Державними програмами

 19. Типовими навчальними планами

 20. Нормативно – правовою базою проведення державної підсумкової атестації

 21. Інформаційно – методичною базою впровадження профільного навчання.

 22. Положенням про навчальні кабінети

 23. Програмно – методичним забезпеченням атестації закладу

 24. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

 25. Положенням про проведення предметних олімпіад

 26. Положенням про інноваційну діяльність

 27. Типовим положенням про центри практичної психології і соціальної роботи

 28. Положенням про різні конкурси

 29. Законом «Про місцеве самоврядування»

 30. Іншими актами законодавства в галузі освіти в тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Блок І

Модуль І. Характеристика центру методичної та соціально-психологічної служби

Центр методичної та соціально-психологічної служби працює над проблемою: „Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їхньої творчості ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи”

Центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) є структурним підрозділом гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради, що функціонує як науково-методична установа, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Метою діяльності ЦМСПС є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи в освітніх закладах, підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загаль­ноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Діяльність ЦМСПС здійснюється за такими основними напрямами:

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, нау­ково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній га­лузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку прово­дять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, до­сягнень психолого-педагогічних наук;

 • просвітницько – пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім’ях;

 • формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;

 • індивідуальна робота з дітьми і учнями (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика).

Основними завданнями діяльності ЦМСПС є:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, твор­чої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з викорис­танням дистанційних форм навчання;

 • координація діяльності методичних кабінетів при на­вчальних закладах, міських циклових методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня на­вчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної за­гальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчаль­них закладів;

 • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблен­ня вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

 • здійснення організації апробації та моніторингових дос­ліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної осві­ти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;

 • патронаж навчальних закладів, які мають статус експери­ментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної до­помоги;

 • здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; надання на звернення гуманітарного департаменту оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 • організація методичної роботи з резервом;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 • погодження та затвердження програми психологічної просвіти учасників навчально – виховного процесу;

 • рецензування документів з питань прогнозування розвитку психологічної служби, навчання та виховання учнів у навчальних закладах освіти;

 • одержання у визначеному порядку від місцевих центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів), практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів освіти всіх форм власності необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

 • проведення науково – практичні конференції і семінари з теорії та практики психології і соціальної роботи;

 • здійснення психологічних, педагогічних консультації для дітей, педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів кожного освітнього вивчення стану викладання предметів в навчальних закладах;

 • організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань ;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікацій педагогічних і керівних закладів освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;

 • проведення масових, методичних заходів (семінарів, конференцій, конкурсів, виставок, творчих зустрічей, педагогічних питань, фахових конкурсів для педагогічних працівників („Вчитель року”, „Вихователь року”) тощо з метою популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходів, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошуко­вої роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і ок­ремих педагогічних працівників;

 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах, поліпшення на цій основі управління ними і організації методичної роботи;

 • взаємодія з обласним науковим відділен­ням Малої академії наук України та іншими учнівськими това­риствами;

 • формування електронної бази даних щодо перспектив­ного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогіч­них колективів і окремих працівників; створення сучасних нау­ково-методичних комплексів, матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу­лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

Центр методичної та соціально-психологічної служби має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу.

Для забезпечення діяльності ЦМСПС обладнано:

- 7 комп’ютерів;

- 4 принтера;

- 2 ксерокси;

- 1 телевізор;

- 1 DVD – програвач;

- 2 магнітофони;

- веб – камера;

- доступ до мережі Інтернет.

Для роботи працівників ЦМСПС створені належні умови: інтер’єри 7 кімнат оформлені в єдиному стилі і відповідають естетичним вимогам. Приміщення налічує 3 робочі кабінети, 1 кабінет для заступників директора, 1 кабінет директора, конференц-залу для проведення нарад та методичних заходів, бібліотеку, фонд якої налічує 275 екземплярів методичної та художньої літератури, 720 примірників підручників, 6 електронних засобів навчання. Всі робочі приміщення оснащені необхідним приладдям: столами, стільцями, шафами.

В ЦМСПС працює:

19 педагогів (4 у декретній відпустці), з них:

- Вищої кваліфікаційної категорії – 2;

- І кваліфікаційної категорії – 10;

- ІІ кваліфікаційної категорії – 3;

- Спеціаліст – 4;

- Заслужений учитель України – 1

- Відмінник освіти України - 1

На даний час всі методисти пройшли курси підвищення кваліфікації при ЦІППО та КОППО.

Вищу освіти мають - 19.

За віком:

до 30 років – 4 особи

до 40 років – 8 осіб

до 55 років – 4 особи

пенсійного віку – 3 особи.

Досягнення працівників ЦМСПС:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 1;

Почесна грамота управління освіти і науки Кіровоградської обласної адміністрації – 1;

Подяка Міністерства освіти і науки України – 1;

Грамота управління освіти Кіровоградської міської ради – 16.

У 2003 центр методичної та соціально-психологічної служби став переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду – конкурсу методичних кабінетів.

У 2003 році визнаний кращим у Всеукраїнському огляді – конкурсі методичних кабінетів в організації методичної роботи з проблеми: „Організація пошукового дослідження в галузі розробки та впровадження нових освітніх технологій.”

У 2004 році винесено подяку Кіровоградської міської ради та занесено колектив на міську дошку пошани.

У 2005 році результатом тематичного вивчення працівниками КОІППО щодо науково - методичного забезпечення переходу на новий зміст, структуру і 12 – річний термін навчання є визнання того, що діяльність ЦМСПС відповідає сучасним вимогам модернізації освіти.

У 2008 році за наслідками тематичного вивчення діяльності ЦМСПС з питань удосконалення стану викладання предметів природничо-математичного циклу та методичного забезпечення інформатизації навчально-виховного процесу, підготовки до роботи з обдарованими дітьми визнано, що діяльність ЦМСПС відповідає професійним замовленням освітян міста щодо науково – методичного забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу, інформатизації навчально-виховного процесу, підготовки до роботи з обдарованими дітьми.

У керівництві колективом адміністрація центру методичної та соціально-психологічно служби використовує адміністративно-розпорядчі методи: письмові накази і усні розпорядження, вказівки, які виходять від директора та його заступників; методи переконання (роз’яснення, інструктаж, бесіди); вимоги (схвалення, осудження, порада, прохання); різного роду заохочення (усна подяка, похвала, письмова подяка); заходи адміністративного впливу та контролю, оцінка результатів; особистий приклад. Також використовуються колегіальні методи: виробничі збори, методичну раду, пропагування кращого передового досвіду.

ЦМСПС здійснює свою роботу згідно планів (перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та організації методичної роботи з педагогами; плану роботи на поточний рік, місячного, тижневого планування ).

Блочно-модульна інтегрована система планування дає цілісне уявлення всіх напрямків діяльності ЦМСПС. В блоках зібрані за напрямками зміст, структура і порядок організація діяльності ЦМСПС, його структурних підрозділів. Кожен блок конкретизується модулями. В модулях проектується робота з педагогами та учнями, передбачається моніторингова система кінцевих результатів діяльності учасників педагогічного процесу.

До річного плану роботи ЦМСПС додаються структура методичної роботи, плани різних її форм.

Відповідно до структури методичної роботи у 2009/2010 навчальному році функціонують:

 • 26 методичних об’єднань педагогів різних фахів;

 • 4 постійнодіючих семінари;

 • 8 семінарів-практикумів для керівників шкільних МО;

 • 1 семінар – практикум вихователів – методистів;

 • 13 творчих груп;

 • 8 майстер-класів;

 • 3 авторські школи;

 • 3 опорні школи;

 • 1 Школа молодого директора;

 • 1 Школа кадрового резерву керівників;

 • 1 Школа молодого заступника з навчально-виховної роботи ;

 • 1 Школа молодого заступника з виховної роботи;

 • 1 Школа молодого завідувача ДНЗ;

 • 1 Школа молодого методиста;

 • Школа професійної адаптації молодого педагога - стажиста (різних фахів);

 • 1 Школа професійної адаптації молодого вихователя ДНЗ;

 • 1 Школа професійної адаптації молодого соціального педагога та психолога;

 • Методична рада.

На 2010/2011 навчальний рік у річному плані роботи ЦМСПС враховані пропозиції працівників КОІППО щодо змісту та форм методичної роботи з педагогами міста.

Модуль ІІ.

Методична робота в місті: стан, проблеми

та шляхи удосконалення

(аналіз методичної роботи за 2009/2010 навчальний рік та завдання на 2010/2011навчальний рік)

Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2009/2010 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадського виховання , Постанови Кабінету Міністрів від 16.11.2000 №1717 «Про перехід навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», «Положення про районний (міський) методичний кабінет»,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 та Положення про ЦМСПС, затвердженого наказом гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради від 05.02.2010 року №48-д, Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 року №385, інших нормативних документів, річного плану роботи ЦМСПС.

Особливу увагу адміністрація ЦМСПС приділяла удосконаленню професійної підготовки методичних працівників.

У поточному навчальному році відбулися зміни в якісному складі методистів ЦМСПС. Три методиста, які мають першу кваліфікаційну категорію, знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, а новопризначені методисти потребують як теоретичної, так і практичної допомоги. Для них працювала школа молодого методиста з проблеми «Основні підходи до організації методичної роботи в умовах модернізації освіти». За новопризначеними методистами закріплені досвідчені наставники. З метою підвищення професійної компетентності методистів проводилися інформаційно-методичні наради, наради при директорі, щотижневі планірки при заступниках директора центру, культурологічні інформації. Удосконаленню професійної підготовки методичних працівників сприяли навчання в обласній школі удосконалення методичної майстерності, участь в обласних, Всеукраїнських семінарах, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях.

Слід відмітити, що протягом навчального року всі новопризначені методисти пройшли курси підвищення кваліфікації при КОІППО, один методист підвищив свій фаховий рівень шляхом проходження атестації.

Становленню малодосвідчених методистів сприяли групові консультації з таких професійних блоків: організація та проведення серпневої та січневої нарад, технології підготовки та проведення методичних заходів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стимулююча роль атестації у підвищенні фахового рівня педагога, технологія проведення тематичних вивчень, організація роботи з молодими вчителями, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми, аналітична діяльність, комунікативна культура, діалогічна компетентність методиста та інші.

Здійснення чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи методистів допомагали оперативно - методичні наради, наради при директору, щотижневі планірки звіти методистів на засіданнях методичної ради. З метою підвищення якості виконання посадових обов’язків щопонеділка перевірялися щоденні плани методистів, проводилися співбесіди по виконанню запланованого. Крім цього, для надання їм вчасної допомоги розроблений графік відвідування адміністрацією методичних заходів у працівників ЦМСПС.

Професійний рівень методистів дав можливість створити цілісну інтегровану систему науково – методичної роботи з урахуванням рівня дидактичних умінь і розвитку творчості педагогів та організувати її відповідно трьох моделей:

 • для вчителів з низьким рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості;

 • для вчителів з середнім рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості;

 • для вчителів з високим рівнем сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості.

ЦМСПС спрямовував свою діяльність на вирішення науково-методичної проблеми: «Науково-методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості».

Діяльність ЦМСПС здійснювалася на основі перспективного і поточного планування. Блочно-модульна система планування дає уявлення про провідні напрями діяльності центру. Додатками до річного плану є плани роботи міських методичних формувань.

Плануванню передують діагностичне анкетування , вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників.

Крім цього, проект річного плану роботи, що надсилається щороку, у травні, забезпечує координацію діяльності ЦМСПС з роботою навчальних закладів, своєчасне інформування освітян про методичні заходи, їх зміст і форми проведення та спонукає до вільного вибору і добровільної участі в роботі методичних формувань.

Завдання, які ставить перед собою ЦМСПС у роботі з керівниками навчальних закладів на сучасному етапі - задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення його педагогічної та управлінської культури. Відповідно до поставлених завдань було сформовано структуру роботи з керівниками навчальних закладів, а саме:

 • школа управлінської майстерності для директорів з проблеми «Удосконалення управління навчально-виховним процесом в умовах модернізації школи» (керівник Пахолівецька М.В.);

 • школа молодого директора з проблеми «Формування професійної компетентності молодого директора» (керівник Пахолівецька М.В.);

 • школа молодого заступника з виховної роботи з проблеми «Формування професійної компетентності молодого заступника з виховної роботи» (керівник Тимошенко Н.П.);

 • школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи з проблеми «Формування професійної компетентності молодого заступника з навчально-виховної роботи» (керівник Махно О.П.);

 • школа кадрового резерву з проблеми «Основи управління та освітнього менеджменту» (керівник Махно О.П.);

 • школа молодого завідувача дошкільного навчального закладу з проблеми «Формування професійної компетентності молодого завідувача дошкільного навчального закладу» (керівник Бабіч Н.О.);

 • семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально – виховний процес в початковій школи з проблеми: «Підвищення професійної компетентності вчителя початкових класів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи» (керівник Пахолівецька М.В.);

 • семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за виховну роботу з проблеми “Шляхи удосконалення організації виховної роботи в навчальних закладах”(керівник Тимошенко Н.П.);

 • семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально-виховний процес та методичну роботу з проблеми «Розвиток творчої активності, педагогічної майстерності шляхом організації внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами» (керівник Махно О.П.);

 • семінар-практикум для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Методичний супровід у реалізації вимог Базової програми «Я у світі»: організація планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі; інтегрована технологія, як засіб формування творчого потенціалу дітей та педагогів» (керівник Бабіч Н.О.) ;

 • семінар-практикум для керівників позашкільних навчальних закладів, завідуючих центрами естетичного виховання з проблеми «Науково-методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості»(керівник Шаповалова Т.А.);

 • інструктивно-методична наради для директорів;

 • інструктивно-методична наради для заступників директорів;

 • інструктивно-методична наради заступників директорів які відповідають за роботу початкових класів.

Переважна більшість учасників школи управлінської майстерності – творчі люди, високоосвічені педагоги, однак, у своїй більшості, вони не мають фахової підготовки в галузі освітнього менеджменту. І тому іноді досить повільно запроваджують у навчально-виховний й управлінський процеси результати сучасних досягнень науки і практики.

Протягом навчального року працівники ЦМСПС намагались задовольнити їх потребу у методичному інструментарії, а саме:

 • поповненню теоретичних знань і умінь, необхідних для керівництва навчально-виховним процесом;

 • потребу у знаннях й уміннях, які пов’язані з упровадженням у практику інновацій в управлінську діяльність і навчально-виховний процес;

 • потребу в оновленні знань і умінь при упровадженні наукової організації праці у практику роботи адміністрацій, педагогів.

Предметом вивчення і обговорення на заняттях школи управлінської майстерності були такі питання: «Шляхи удосконалення управління загальноосвітнім закладам нового типу», «Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи».

Особливістю роботи школи управлінської майстерності в поточному навчальному році є те, що керівники мали змогу пропагувати свій управлінський досвід. Зокрема, адміністрація гімназії №9 презентувала особистісно-орієнтовану модель управління.

Презентації адміністрації НВО школи-ліцею №8 були спрямовані на розкриття таких питань:

 • встановлення навчального закладу та впровадження профільного навчання в старшій школі;

 • підвищення професійної компетенції педагогів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи.

Педагоги показали результативність даної моделі: ріст фахового рівня та його вплив на якість знань учнів. Крім цього, учасники мали змогу ознайомитися з освітньою технологією «Креативна освіта», з використанням інформаційних та телекомукаційних проектів у навчально-виховному процесі.

Кожне засідання школи управлінської майстерності проходило у формі семінару-практикуму. Робота в групах щодо реалізації науково-методичної проблеми; тренінги щодо засвоєння теоретичного матеріалу, використання вправ входження у проблему, завчасна підготовка учасників до засідань – все це дало можливість керівникам усвідомити важливість завдань, які стоять перед освітньою галуззю, проникнутись почуттям відповідальності за їх успішне розв’язання.

Робота школи молодого директора була направлена на оволодіння знаннями з питань компетентного підходу до навчання, підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями.

Значних труднощів молоді керівники зазнають у процесі створення умов для творчого росту і всебічного розвитку вчителів, при розробці планів роботи школи.

Тому два засідання школи молодого директора були присвячені оволодінню практичними вміннями щодо розробки річних планів роботи.

У рамках семінарів-практикумів для заступників директорів з навчально-виховної роботи презентувався досвід роботи заступника директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Садової Н.І. з проблеми «Запровадження інтерактивних форм і методів роботи з метою реалізації особистістю орієнтованого навчання та виховання», керівника опорної школи, заступника директора НВО ЗОШ І – ІІІ ст. № 20 Сащенко С.А. з проблеми «Організація методичної роботи».

План занять школи молодого заступника включав розгляд таких питань: «Формування професійної компетентності молодого заступника з навчально-виховної роботи», «Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя», «Компетентісно - орієнтований підхід до організації навчально-виховної діяльності», «Організація та проведення методичної роботи» та ін.

Слід відмітити плідну роботу учасників засідань семінару-практикуму заступників директорів з виховної роботи.

Однак робота із заступниками директорів потребує необхідних практичних навичок в управлінні сучасною школою шляхом організації їх навчання за технологією дистанційного навчання, апробації сучасних методів і прийомів управління педагогічним колективом; використанні ефективних форм внутрішкільного контролю, освітнього моніторингу в їх практичній діяльності.

Організація роботи «школи молодого завідувача дошкільного навчального закладу» сприяла підвищенню компетентності завідувачів з окремих проблем організації управлінської діяльності в сучасному дошкільному закладі, допомогла знайти відповіді на питання, що цікавлять керівника дошкільної установи.

Так, на засіданнях «школи молодого завідувача» були розглянуті питання:

 • планування роботи дошкільного закладу на навчальний рік;

 • організація методичної роботи;

 • компетентнісно-орієнтований підхід до виховання дошкільників: створення розвивального предметно-ігрового середовища в дошкільному закладі;

 • співпраця методичної та психологічної служб в удосконаленні взаємодії дошкільного закладу з родиною.

Молоді керівники дошкільної освітньої ланки отримали ряд важливих організаційно-методичних рекомендацій, пам’яток, необхідних для реалізації завдань розвитку дошкільної освіти, зокрема, на етапі ефективного впровадження Базової програми «Я у Світі».

На заняттях школи кадрового резерву слухачі мали можливість засвоїти теоретичний матеріал з питань організації управлінської діяльності. У цьому році слухачами школи резерву є 17 педагогічних працівників.

План школи резерву розрахований на три роки, складається з 4-х модулів і передбачає розгляд актуальних питань щодо здійснення управлінської діяльності, а саме: нормативно-правове поле освіти в умовах переходу на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, стратегічне планування діяльності навчального закладу, мета і зміст моніторингу якості освіти та ін. Заняття школи проводилися на базі гімназії №9, що дало можливість ознайомитись з досвідом роботи директора Іванченко Н.М.

Традиційно спільно з відділом нормативного забезпечення і якості освіти для керівників проводилися інструктивно-методичні наради, секційні засідання серпневих і січневих конференцій.

Інформаційну методичну допомогу керівникам надають підготовлені працівниками ЦМСПС методичні вісники, посібники «Слово методиста».

Отже, навчання керівників та резерву було систематизованим, чітко регламентованим та належна увага приділялась практичним формам роботи: тренінгам, дискусіям, діловим іграм тощо.

Результатом роботи з керівниками навчальних закладів (директори та заступники директорів) є те, що під час організації внутрішкільної методичної роботи основна увага звертається на :

 • осмислення модернізаційних змін у системі освіти;

 • інформаційно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу;

 • формування професійних компетентностей педагогів;

 • організацію роботи з молодими педагогами;

 • розвиток творчої активності педагогічних працівників;

 • залучення педагогів до дослідної, експериментальної діяльності.

Як показав аналіз річних планів та наказів «Про організацію методичної роботи в 2009/2010 н. р.» навчальних закладів провідною формою організації внутрішньошкільної методичної роботи є методичні об’єднання, діяльність яких спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Чітко спланована робота шкільних методичних об’єднань у ЗОШ № 4, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів №1, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20,СЗЛШ №8, гімназії №9, ГНТН.

Ефективно та результативно працюють шкільні творчі групи з таких проблем «Використання інноваційних технологій як засіб мотивації до навчання” (ЗОШ №1, керівник Калкіна Л.І.), «Впровадження методу проектів” (НВО ЗОШ І – ІІІ ст. № 20, керівник Горобець О.В.), «Використання здоров’я-зберігаючих технологій у розвитку інтелекту та творчих здібностей учнів” (НВО ЗОШ №31, керівник Ларіонова Т.І.).

Слід відмітити організацію системи внутрішньошкільної методичної роботи в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №25, природничо-математичний ліцей» (директор Матяшова Л.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Лазур-Шевцова Т.А.).

Ефективне розв’язання загальношкільної науково-методичної проблеми «Творче життя особистості – умова діяльності школи в режимі розвитку” забезпечують:

 • чітка система планування, яка охоплює всі сторони науково-методичної роботи в їх єдності і взаємозв’язку та спрямована на формування професійно-педагогічної культури вчителів, продукування ними нових педагогічних ідей:

 • скоординованість дій усіх керівників школи, методичного активу;

 • вибір оптимальної структури, змісту, форм науково-методичної роботи на основі діагностичного підходу.

Особливістю методичної роботи з педагогами міста є те, що загальні засідання керівників методичних об’єднань та циклових методичних об’єднань проводяться в серпні та грудні-січні, а між ними – засідання методичних формувань для різних категорій педагогічних працівників. Крім цього, загальні засідання були присвячені одній проблемі.

Серпнева нарада складалася із 2-х частин – пленарної та секційних. Згідно з планом проведення серпневої наради на пленарному засіданні розглядалась доповідь начальника управління освіти Кіровоградської міської ради з питання «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2008/2009 навчальному році в контексті переходу на новий зміст навчання в 1-8 класах та завдання на новий 2009/2010 навчальний рік, забезпечення модернізаційних процесів у 9 класах та в дошкільних навчальних закладах».

Позитивним є те, що в роботі серпневої наради брали участь представники владних структур, громадських організацій, ветерани праці.

Як і в попередні роки під час проведення серпневої педагогічної наради відбулося вручення відомчих нагород педагогам міста за підсумками роботи 2008/2009 навчального року та урочиста церемонія прийому в освітянську сім’ю молодих педагогів. Це є стимулом безперервного професійного зростання педагогів, оволодіння модернізованим змістом та тенденцією змін в освітньому просторі України і регіону.

Виступ доповідача супроводжувався порівнювальним і аналітичним матеріалом через сучасні інформаційні технології. За допомогою веб-камери педагоги, які не були присутні на пленарній частині, а знаходились в навчальних закладах, мали змогу спостерігати, чути про все, що там відбувалось, а також брати участь в обговоренні доповіді. Зокрема, педагоги НВО школи-ліцею №8 спільно з директором школи включились в обговорення та мали змогу розкрити зміст діяльності педагогічного колективу.

Особливістю роботи першої частини секційних засідань було здійснення обговорення доповіді начальника управління освіти.

Так, на засіданні секції директорів навчальних закладів проводилось обговорення доповіді з дистанційним запровадженням сучасних інформаційних технологій, використанням веб- камери. На розгляд виносились такі питання:

 • «Методичне забезпечення модернізації навчально-виховного процесу в закладах нового типу в умовах переходу до профільної освіти» (Ануфрієв B.C., директор НВК «школа-ліцей №34»);

 • «Шляхи реалізації міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 роки» (Яковлев 1.В., директор НВО «школа-ліцей №8);

- «Наступність у роботі педагогів навчального закладу та ЦМСПС щодо організації та проведення методичної роботи» (Сащенко С.А., заступник директора НВО ЗНЗ І-ІП ст. №20). Крім цього, у «круглому столі» з проблеми: «Шляхи формування професійної компетентності педагогів, які вони?» активну участь взяли директори гімназії №9, «Вікторія-П», НВО ЗОШ №1,17,24, НВО школи-ліцею №34.

Це дало можливість поділитися досвідом вирішення даних питань, висловити зауваження та пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

Для педагогів ДНЗ було проведено «круглий стіл» «Знахідки», проблеми та шляхи їх подолання». На секційних засіданнях заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи були проведені звіти керівників опорних шкіл з проблем: «Робота щодо впровадження ідей В.О.Сухомлинського педагогічним колективом ЗОШ І ст. «Мрія», «Удосконалення внутрішкільної методичної роботи в ЗОШ І-ІІІ ст. №20», «Робота педагогічного колективу гімназії №9 з обдарованими дітьми». Творчий звіт проблемної групи «Розвиток критичного мислення молодших школярів» проведено на загальному серпневому засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів, який готувала та провела директор ЦМСПС Пахолівецька М.В.

Змістовним було проведення майстер-класів вчителями-методистами та вчителями-переможцями конкурсу «Вчитель року-2009» з метою пропаганди передового педагогічного досвіду, в яких взяли участь 19 кращих педагогів міста: Ракул С.Ю., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Шелудько Л.О., педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №22, Чампай В.П., вчитель початкових класів НВО №31, Калайда О.Ю., вихователь ГПД НВО «Кіровоградський колегіум», Сілова В.М., вихователь ГПД ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Килимник Н.О., вихователь ГПД ЗОШ І-ІІІ ст.. №29, Рязанова О.В., вихователь ГПД ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Сорокун Н.М., вчитель-методист ДНЗ №71, Калашникова О.В., «Вчитель-року 2009», вчитель музики ЗОШ І ст. «Мрія», Алєйніков І.А., вчитель історії та правознавства НВК №34, Волошина Т.В., вчитель географії СЗОШ І-ІІІ ст. №6, Кіреєва Т.С., вчитель-методист, вчитель трудового навчання ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Богачук В.В., вчитель фізики HBO 3H4 І-ІІІ ступенів №15, Швирненко І.Є., вчитель математики гімназії №9, Хащевська І.В., вчитель інформатики НВК «Кіровоградський колегіум». Зокрема, змістовним було проведення майстер-класу лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2009», вчителем-методистом, вчителем української літератури ЗОШ І-ІІІ ст..№33 Котляренко Н.М. з проблеми: «Творче мислення учнів на уроках української літератури». Вчитель-методист, вчитель зарубіжної літератури НВК №26 Гузь О.О., провела майстер-клас з проблеми: «Формування читацьких компетенцій засобами навчального діалогу на уроках зарубіжної літератури»; вчитель-методист, вчитель російської мови ЗОШ №13 Туз Т.А.- з проблеми: «Удосконалення методики аналізу поетичного твору на уроках зарубіжної літератури».

Заслуговувала уваги й така методична форма роботи, як презентація власного досвіду вчителями та особистих напрацювань окремими з них. Зокрема, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ступеня №29 Шаповалова Г.П. представила свою творчу лабораторію з проблеми: «Узагальнення вивченого матеріалу на уроках історії у 8 класі».

Вчителі іноземної мови розкрили «педагогічну скриньку» з проблеми:

«Методичні підходи до формування комунікативних навичок учнів, через систему лексичних вправ (Павлович С.П., НВК «Кіровоградський колегіум»), «Шляхи вдосконалення навичок читання автентичних текстів відповідно до принципу комунікативної спрямованості на старшому етапі навчання німецької мови (Сидоренко В.В., ЗОШ-інтернат); «Казки В.О.Сухомлинського — невичерпне джерело у вихованні моральних якостей учнів» (Чеховська В.М., СЗОШ І-ІІІ ступенів №6).

Вчитель української мови та літератури НВО І-ІІІ ст. №20 Голик Д.В. презентувала на засіданні методичного об'єднання словесників свої наробки з проблеми: «Розвиток комунікативних здібностей учнів через використання інноваційних технологій» тощо.

На засіданнях предметних секцій відбулась ділова, конструктивна розмова про підсумки минулого навчального року та завдання щодо поглиблення модернізаційних процесів, впровадження інноваційних технологій навчання, ознайомлення з документами щодо програмно- методичного забезпечення викладання предметів базового компонента навчального плану, особливостей їх викладання у новому навчальному році відповідно до внесених МОН України змін до типових навчальних планів для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи; аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів проведеного зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, підбиття підсумків проведення предметних олімпіад, результати підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів тощо.

Проведення серпневої наради дало можливість привернути увагу освітян, громадськості, владних структур до злободенних проблем розвитку освітянської галузі, визначити конкретну програму дій щодо їх вирішення, дати успішний старт новому навчальному році.

З метою здійснення непереривності процесу екологічного виховання в системі освіти, підвищення педагогічної майстерності педагогів з питань формування екологічної культури учнів, формування навичок та підвищення їх екологічних знань пропаганди передового педагогічного досвіду у грудні-січні проведено загальне засідання педагогів з проблеми: «Екологічне виховання школярів».

Всі засідання складались з двох частин – пленарної та секційної роботи.

На загальне засідання керівників навчальних закладів: директорів, заступників директорів з навчально-виховної та заступників директорів з виховної роботи були запрошені представники влади – директор гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради Пупишева В.Я.

Важливим було те, що в пленарній частині взяли участь як директори, так і заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи – це дасть їм можливість в подальшому виробити єдині вимоги та намітити перспективу у здійсненні екологічного виховання школярів.

Були представлені змістовні наукові виступи доктора біологічних наук, професора Національного державного технічного університету Топольного Ф.П., першого заступника начальника державного управління охорони навколишнього, природного середовища в Кіровоградській області Лисенко Т.М., педагогів ЦМСПС, директорів навчальних закладів з питань: «Проблеми екологічної ситуації в області», «Екологічні проблеми регіону та шляхи їх подолання», «Роль керівника навчального закладу в організації екологічної освіти і виховання», «Здійснення екологічного виховання в позакласній та позашкільній виховній роботі» та сприяли глибокому і всебічному розкриттю проблеми.

Заслуховування названих доповідей, співдоповідей та виступів, обговорення рекомендацій сприятиме забезпеченню керівниками навчальних закладів формуванню цілісного екологічного знання й мислення через навчально-виховний процес.

Розгляд даної проблеми наскрізно проходив через секційні засідання педагогів різних фахів.

Використовуючи різноманітні форми роботи (мозковий штурм, презентація тощо), методисти ЦМСПС здійснювали мотивацію методичного заходу – таким чином, розкривали суть понять «екологія», «екологічна свідомість», «екологічне мислення», «екологічна культура». В ході роботи з’ясовували місце та роль адміністрації школи і педагогів у здійсненні екологічної освіти та виховання.

Основна увага на секційному засіданні директорів навчальних закладів (М.Пахолівецька) була зосереджена на тому, що екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, має включати процеси навчання, виховання, розвиток особистості і спрямовуватись на формування екологічної культури через екологізацію навчальних дисциплін, просвітницьку роботу.

М.В.Пахолівецька розкрила особливості планування роботи навчального закладу з екологічного виховання. Титаренко Л.С., директор ЗОШ І ступеня «Мрія», презентувала напрацювання з досвіду роботи екологічної освіти та виховання в загальноосвітньому навчальному закладі, директор ЗОШ І-ІІІ ст.. №33 Колосова С.О. ділилась досвідом роботи екологічного гуртка як однієї з форм виховання в школярів екологічної культури. У формі «вільного мікрофона» «Яка вона, моя роль в організації та керівництві роботою з екологічного виховання» всі учасники засідання мали можливість поділитись досвідом роботи та розкрити проблеми і перспективи вирішення зазначеної проблеми.

Секційне засідання заступників директорів з навчально-виховної роботи проводилось у формі інтегративної педагогічної ради «Екологічна освіта та виховання в навчально-виховному процесі» (Махно О.П.). Була організована робота в групах: екологічне виховання у навчально-виховному процесі; інтеграція елементів екологічного виховання у навчально-виховний процес; екологічне виховання у позакласній та позашкільній роботі, здійснення контролю і керівництва за питанням організації екологічної освіти і виховання; науково-методичний супровід щодо здійснення екологічної освіти та виховання, напрацювання яких представляли заступники з навчально-виховної роботи Табальчук С.В., (НВО ЗОШ І-ІІІ ст. № 31), Сімеонова В.М.(гімназія №9), Шкімбова В.Й. (НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. №34), Сорока С.М (ЗОШ І-ІІІ ст.. №17), Кушнірова М.П. ( ЗОШ І-ІІІ ст. №33), Шевченко М.А. (НВК «Кіровоградський колегіум»), Дорогань І.А. (ЗОШ І-ІІІ ст.. №16), Сащенко С.А. (ЗОШ І-ІІІ ст.. №20), Пелешанко Л.О. (НВО школа-ліцей №21), Ткаченко Г.О. (гімназія ім.. Т.Шевченка).

Саме такий зміст та форми роботи дали можливість заступникам директорів шкіл визначити єдині підходи щодо формування навичок та фундаментальних екологічних знань в учнів: здійснювати екологічну освіту як самостійний елемент загальної системи освіти через базові дисципліни та виконання інтегративної ролі у всій системі освіти.

На секційному засіданні заступників директорів з виховної роботи (Тимошенко Н.П.) було розкрито концептуальні засади екологічної освіти та теоретичні основи впливу факторів навколишнього середовища на формування складових здоров’я людини.

Значна увага була приділена презентації досвіду роботи педагогічного колективу гімназії імені Т.Шевченка щодо використання проектної діяльності у здійсненні екологічного виховання та роботи громадської організації «Біосвіт». В рамках «педагогічного аукціону» заступники директорів з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №18, ЗОШ І-ІІІ ступенів №35, ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 представили свій досвід та розкрили перспективи щодо розвитку певної проблеми.

Саме така змістовна робота зорієнтувала виховників на реалізацію стратегічних напрямків екологічної освіти та планування її змісту і вибудови структури.

Змістом роботи секційного засідання вчителів початкових класів було передбачено обговорення шляхів вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності щодо здійснення екологічної освіти та виховання (Пахолівецька М.В.)

У виступі «Виховання екологічної свідомості» М.В.Пахолівецька зосередила увагу вчителів початкових класів на формування особистості з новим ексцентричним типом мислення й свідомості. Сащенко С.В., заступник директора НВО ЗНЗ І-ІІІ ст.. №20, розкрила екологічні проблеми Кіровоградщини та зміст роботи навчального закладу щодо здійснення екологічного виховання, виходячи з певних умов.

Педагоги НВК «Кіровоградський колегіум» ділились досвідом роботи з

питань здійснення екологічного виховання молодших школярів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи НВО ЗНЗ №15 Лукіна В.М. та вчителі початкових класів ЗОШ І ст. «Мрія» Доброволянська В.В., НВК «Кіровоградський колегіум» Зеленяк Н.М., Вовченко Т.В. розкрили систему роботи педагогів початкових класів з екологічного виховання як засобу формування здорового способу життя.

Використовуючи форму «вільний мікрофон» «Що я використаю в своїй роботі», вчителі початкових класів зосередили увагу на здійснення ціннісного ставлення до природи, яке має виражатись в усвідомленні цінності природи в житті людини; на почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них тощо.

Під час організації секційних засідань вчителів української мови та літератури, іноземних мов, зарубіжної літератури та етики, історії та географії (Маранська І.А., Смоліна О.С., Тимошенко Н.П.), переслідувалась мета поглиблення знань педагогів щодо використання елементів екологічного виховання в навчально-виховному процесі. Тому на всіх вказаних секціях педагоги ділились досвідом відшуковування можливостей та здійснення інтеграції елементів екологічного виховання у навчальний процес з метою формування особистості з новим типом мислення та високим ступенем екологічної культури.

Учасники секційного засідання вчителів хімії та біології (Паращук А.О.), беручи участь у «круглому столі», презентували свої творчі надбання щодо здійснення екологічної освіти як самостійного елементу, так і через виконання інтегративної ролі у системі освіти – «Екологічні проблеми міста», «Розвиток екологічного мислення та предметних компетентностей як умова формування наукового світогляду учнів» тощо.

Вчителі математики, фізики, інформатики (Головатюк Н.В.) розкривали свої педагогічні знахідки з визначеної проблеми, здійснювали проекти-презентації досвіду роботи.

Темою засідання міського об’єднання вчителів економіки була проблема: «Екологічні проблеми в економічному розвитку України». З питання розвитку економічних умінь щодо формування в учнів здійснення оцінювання та внесення пропозицій щодо стану навколишнього середовища виступила викладач КТК Богданова О.П.. Вчитель НВК ЗОШ І-ІІ ст. №34 Костюкевич П.П провів «майстер-клас» «Еколого-економічні проблеми Кіровоградщини». Систему роботи з екологічної освіти під час проведення навчальної практики продемонструвала вчитель економіки гімназії ім.. Т.Шевченка Коняшина І.Б.. Присутні мали можливість оглянути виставку методичних доробок вчителів та учнівських проектів з проблеми формування екологічної культури та екологічної свідомості особистості.

Всі учасники засідання ділились досвідом роботи, спільно віднаходили шляхи розв’язання піднятого питання.

У формі «педагогічної вітальні» проходили секційні засідання працівників дошкільних навчальних закладів, вихователів груп продовженого дня, вчителів музичного та образотворчого мистецтва (Бабіч Н.О., Федорченко Т.І.). Тут здійснювалась презентація роботи педагогів з проблем екологічного виховання: Лисенко Л.Ф., вихователя вищої категорії ДНЗ №46 – «Формування екологічного мислення, екологічної поведінки молодших дошкільнят»; Пивоварової С.В., завідувача ДНЗ №28 «Зірочка» - «Система спільної діяльності педагогів і батьків в еколого-освітньому процесі». Вчителі музики навчального закладу І-ІІІ ст. № 20 Кураксіна О.І. та школи-інтернат – Івашкевичус О.Б. представили авторські напрацювання розробок уроків музичного мистецтва для учнів 1-8 класів з інтеграцією елементів екологічного виховання; вихователі груп продовженого дня Без’язична І.М., ЗОШ І-ІІІ ст. №15, Гончарова М.П., ЗОШ І-ІІІ ст. №33 презентували систему роботи з визначеної проблеми.

Такі форми роботи зосередять увагу працівників дошкільних навчальних закладів, педагогів образотворчого та музичного мистецтва, вихователів груп продовженого дня на формування ціннісного ставлення до природи у процесі екологічного виховання, враховуючи те, що ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості.

Засідання педагогів-організаторів, практичних психологів, соціальних педагогів та шкільних бібліотекарів проводилось у формі конференції (Шаповалова Т.А., Цумарєва Н.В., Волощук Т.С.), на якій виступали методисти ЦМСПС, представники дитячих громадських організацій, позашкільних закладів, зокрема Бабанська Н.І., директор обласного екологічного центру «Ексампей» НВК «Кіровоградський колегіум»; президент обласної дитячої екологічної організації «Біосвіт», що діє на базі НВК школи-ліцею №25; представники екологічної організації «Флора» та «Всеукраїнська екологічна ліга».

Такий зміст роботи дає можливість працівникам ЦМСПС здійснювати підготовку педагогів з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людини й природи.

Змістовною була робота під час проведення секційного засідання практичних психологів та соціальних педагогів, які проводились у формі «майстер-класів»: заняття з елементами тренінгу «Від толерантності між вихователями – до толерантності в природі» (Сичова С.В., практичний психолог ДНЗ №47); семінари-практикуми: «Використання арт-терапії як засобу формування екологічної культури дошкільників» (Ярчук Д.М., практичний психолог ДНЗ №74); «Форум-театр як один із методів формування екологічної свідомості учнів» (Тимофєєва Т.Л., Печена А.С., практичні психологи «Ор-Авнер»; рольова гра «Екологія сімейного виховання» (Кобець Т.В., соціальний педагог ЗОШ І-ІІІ ст. №17) тощо.

Такі форми методичної роботи з даною категорією педпрацівників сприяють не тільки оволодінню ними сучасними методами і прийомами практичної діяльності у сфері профілактики, корекції, розвитку, а й сприяють активізації творчого підходу до проведення наукових експериментальних досліджень та забезпечують психолого-педагогічний супровід щодо забезпечення формування цілісного екологічного мислення.

На секційному засіданні педагогів-організаторів здійснювався захист проектів:

- Школа – наш дім (Стоцька Т.І., педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №35);

- Друге життя (проблема переробки сміття, Рязанова В.В., педагог-організатор НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. №17).

Добре, що при здійсненні їх презентації зверталась увага на те, що вирішення певних проблем зумовлювалось проблемами місцевості.

Запровадження таких форм роботи впливає на практичний досвід роботи педагогів, який базується як на знаннях, так і на їх перевірці учасників засідання.

Слід відмітити, що педагогічні колективи представили матеріали на педагогічну виставку з проблеми «Екологічне виховання учнів». При цьому були розкриті традиції окремих колективів, досвід конкретних вчителів, а також продемонстровано матеріали відповідно до фахів педагогів чи їх діяльності. Заслуговують на увагу матеріали НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №17 «До природи торкатися можна лише серцем: екологічна освіта та виховання у загальноосвітній школі» (з досвіду роботи педагогічного колективу) в ІІІ частинах; СЗОШ І-ІІІ ст. №6, зокрема, збірник матеріалів «Екологічне виховання на уроках фізики» з досвіду вчителя Бузько В.Л.; збірник «Екологічне виховання» з досвіду роботи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №15 тощо.

Такі виставки дозволяють вести рекламно-інформаційну роботу і надають можливість педагогам побачити живий досвід та розширити комунікації.

Важливим напрямком науково-методичної роботи з проведення січневих загальних засідань є інформатизація. З цією метою здійснювалось використання інформаційних технологій при розкритті виступів, що сприяло формуванню інформаційної культури учасників освітнього процесу.

Після завершення секційної роботи працівниками ЦМСПС та педагогами напрацьовано анотовані каталоги кращих матеріалів з досвіду роботи.

Загальним засіданням педагогів міста прийнято рекомендації щодо здійснення екологічної освіти та виховання учнів.

Система професійної підготовки вчительських кадрів – це цілісний процес, у структурі якого особливе місце посідає діяльність молодого вчителя після закінчення вищого навчального закладу, його адаптація до професії педагога.

У 2009/2010 навчальному році 56 молодих педагогів розпочали свою педагогічну діяльність. Змістом методичної роботи з молодими вчителями є удосконалення системи знань з методики викладання навчальних предметів та освоєння позитивного досвіду.

Відповідно до цих завдань проводилась робота школи професійної адаптації вчителя-стажиста, молодого вчителя (2-3 років роботи), молодого соціального педагога та практичного психолога.

Традиційно щороку проводиться Місячник молодого вчителя стажиста. В рамках місячника проведено «Педагогічну вітальню» та брифінг «Досвід, проблеми, знахідки».

На зустріч з молодими педагогами-стажистами були запрошені творчі вчителі, вчителі-новатори, майстри педагогічної праці, зокрема: Калкіна Л.І., Заслужений вчитель України, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Котляренко Н.М., лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-2009», вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №33, Титаренко Л.С., лауреат міського конкурсу премії імені В.Сухомлинського, директор ЗОШ І ст. «Мрія», Зайцева С.К., завідувач ДНЗ №70, Клепацька О.П., вихователь ДНЗ №74. Вони ділились своїми здобутками, розкривали творчі лабораторії.

Особливістю цьогорічного Місячника було проведення методистом ЦМСПС Цумарєвою Н.В. тренінгу з формування навичок психологічної адаптації педагогів до умов роботи в навчальних закладах та вироблення рефлексивних вмінь щодо здійснення об'єктивної самооцінки своєї діяльності та її результатів.

Методистами ЦМСПС для всіх категорій молодих педагогічних працівників проведено засідання школи професійної адаптації педагога-стажиста з проблеми: «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.Сухомлинського». Зокрема, були проведені бесіди за змістом навчального предмета; здійснено ознайомлення з досвідом методики викладання навчального предмета; ознайомлення з навчальним планом, програмами, з вимогами щодо ведення журналів та оформлення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Саме такий зміст роботи був спрямований на вироблення в молодих вчителів умінь контролювати, оцінювати результати діяльності педагогічної системи.

Молоді психологи та соціальні педагоги, завдяки участі у «школі професійної адаптації» змогли не тільки дізнатися про особливості адаптаційного періоду в начальному закладі, але і про ефективну організацію їх робочого місця, налагодження контактів з адміністрацією, трудовим колективом, дітьми та їх батьками, аналізом звернень та вивченням діяльності попередника, оволоділи навичками практичної діяльності в сфері діагностики, розвитку, корекції, просвіти та профілактики.

Крім цього, в навчальних закладах міста: СЗОШ І-ІП ст. №6 (Залевська А.А., вчитель інформатики, Каліновська М.І., вчитель математики), НВК «Кіровоградський колегіум» (Лихач Н.Ф., вчитель англійської мови), гімназія ім. Т.Шевченка (Рожанчук І.В., вчитель української мови та літератури), НВО ЗОШ І-ІП ст. №15 (Гордова О.О., вчитель хімії), ЗОШ І-ІП ст. №16 (Дергачова Н.П., вчитель історії), ДНЗ №27 (Сурікова О.Г., вихователь), ДНЗ №71 (Слюсар В.В., вихователь) було проведено майстер-класи.

Педагоги вище названих навчальних закладів розкривали особливості організації навчальної діяльності на своїх заняттях, здійснювали показ творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, презентували активні форми роботи тощо.

Так, вчитель Рожанчук І.В. ознайомила вчителів-стажистів із проектуванням даного уроку, дала поради щодо його проведення, показала на практиці, як слід на уроках літератури виробляти в учнів вміння аналізувати, конкретизувати та синтезувати, «чути» й «бачити» світ навколо.

Вчитель англійської мови НВК «Кіровоградський колегіум» - Ліхач Н.Ф. провела засідання «круглого столу» з проблеми «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів шляхом підвищення рівня мотивації та використання нестандартних форм навчання на середньому етапі вивчення іноземної мови» та ознайомила вчителів-стажистів з використанням цих форм в практичній роботі.

Вчителі-стажисти математики та інформатики відвідали уроки у вчителів СЗОШ І-ІП ст. №6 - Залевської А.А., Каліновської 1.1., на яких ознайомлювались із прийомами застосування методів активізації пізнавальної діяльності учнів та педагогічного оцінювання їх компетентностей. Вчитель Залевська А.А. здійснила презентацію своєї діяльності - робота над проблемою «Система навчання інформатики в гуманітарній школі: компетентнісний підхід». Каліновська М.І. виступила перед молодими вчителями з проблеми «Організація творчої навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках шляхом використання інтерактивних форм і активних методів навчання».

Відвідуючи «майстер-класи», вихователі дошкільних навчальних закладів, педагоги-початківці переконались, як зростає ефективність навчального процесу на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.Сухомлинського, що в свою чергу впливає на розвиток пам'яті, уваги, розвиток логічного мислення у дітей, на формування їх спостережливості.

В названих навчальних закладах педагоги отримали відповіді на поставлені запитання від досвідчених педагогів.

Працівники Центру методичної та соціально-психологічної служби за окремим графіком роботи проводили консультації-поради «Вироби власний стиль».

З метою сприяння адаптації молодих педагогів до умов сьогодення працівники ЦМСПС спільно з міською профспілкою (Дзюба Н.Є.) провели засідання «круглого столу» «Соціальний захист молодих спеціалістів та забезпечення творчої атмосфери у педагогічних колективах закладів освіти» за участю керівників Кіровоградської міської ради, виконкому, депутатів, начальника управління освіти, провідних фахівців освітянської галузі.

Також слід відмітити, що три роки поспіль при допомозі міської організації профспілки (Дзюба Н.Є.) та організації вільної профспілки (Фундовний В.В.) здійснюється поїздка до музею В.Сухомлинського в с. Павлиш Онуфрієвського району. Це сприятиме стимулюванню молодих педагогів до вивчення й трансформації педагогічної спадщини славетного земляка.

Певна робота проводилась в рамках Місячника безпосередньо в навчальних закладах.

В ряді шкіл розроблені заходи щодо проведення Місячника вчителя - стажиста в навчальному закладі (ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ЗОШ І ст. «Мрія», гімназія №9, НВО №21, НВО «ЗНЗ І-ІП ст. №1», НВК «Кіровоградський
колегіум», ЗОШ І-ІП ст. №7, НВО «ЗНЗ І-ІП ст. №15», НВК: ЗОШ №34).

Працівниками ЦМСПС проводилась певна загально-педагогічна робота з адміністрацією навчальних закладів.

Так у рамках Місячника було проведено «круглий стіл» з проблеми: досвід проблеми, перспективи» із заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи та із методистами-вихователями ДНЗ на базі НВО ЗОШ І-ІП ст. №17, ДНЗ №68 з метою вдосконалення процесу формування основних професійних якостей молодого вчителя, приведення його професійного рівня до сучасних вимог, залучення невикористаних резервів у роботі з педагогами-стажистами. Використано інтерактивні форми методичної роботи - вільний мікрофон: «Поговоримо про проблеми».

Заступники директорів шкіл ділилися досвідом роботи, представляли свої напрацювання.

Педагогічні працівники ЗОШ І-ІП ст. №17 (Гора В.О.) презентували свій досвід роботи, зокрема, як спрямовують молодого педагога до професійного зростання - показ методичної форми роботи - міні педрада «Робота з молодими педагогами».

Під час проведення «круглого столу» в ДНЗ №68 особливо зацікавила слухачів презентація системи роботи «Творчий підхід до управління процесом адаптації та професійного становлення молодих педагогів» (Отян В.І.). Методист вихователь вищеназваного навчального закладу Полудень Н.І. розкрила алгоритм організації процесу стажування та охарактеризувала основні методи роботи, які використовують наставники.

Підсумком методичної роботи з молодими педагогами була декада «Ініціатива і творчість молодих». Однією із оригінальних методичних форм роботи слід відзначити діалог «Про мене сказали б», «Я скажу…» між вчителем-стажистом і вчителем-наставником. Це дало змогу виробити у молодих вчителів вміння оцінювати особливості своєї професійної спрямованості з позиції сторонньої людини, спостерігати та аналізувати практичну діяльність своїх колег, що впливатиме на зростання їх професійної майстерності.

Отже, у роботі з молодими педагогами вироблена певна система, знайдені доступні форми підвищення їх професійної майстерності.

Зміст роботи з педагогами середнього рівня сформованості дидактичних умінь становить заповнення прогалин у професійній компетентності, знайомство з передовим педагогічним досвідом.

Основною колективною формою роботи з цією категорією є методичні об’єднання та семінари-практикуми.

Всього проведено 25 семінарів-практикумів для різних категорій педагогів.

Слід відмітити, що завершився чотирічний цикл розгляду питань «Сучасні підходи до реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками», «Удосконалення уроку шляхом використання нетрадиційних форм його проведення», «Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках початкових класах», «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів» на семінарах-практикумах вчителів 1-х, 2-х, 3-х,4-х класів. Це дало можливість підвищити фаховий рівень всіх вчителів початкових класів з даних питань, озброїти новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Цікаво і змістовно пройшли семінари-практикуми для шкільних бібліотекарів з проблем: «духовність: потреби та інтереси дітей, батьків, сім’ї», «Інноваційні технології у практиці роботи шкільної бібліотеки».

З метою активізації учасників засідань семінару-практикуму були організовані та проведені:

- калейдоскопи нових активних форм роботи з читачами;

- панорами книжкових виставок з проблем семінару;

- відвідування та засідання літературних клубів.

Використання інтерактивних ігор, залучення учасників семінару до «круглого столу», моделювання різних форм методичної роботи дало можливість засвоїти теоретичний матеріал, використати ці форми для роботи та сприяли розширенню світогляду, підвищенню їх до творчої діяльності.

Використання таких форм роботи як «круглого столу», тренінгу, роботи в парах дало можливість не тільки поповнити теоретичні знання, а й поділитися досвідом роботи щодо використання методів роботи з обдарованими дітьми.

Участь практичних психологів та соціальних педагогів у семінарах-практикумах сприяла підвищенню теоретичного, науково-методичного рівнів підготовки з питань психології, педагогіки та практичної діяльності, скоординувала планування та аналіз діяльності соціальних педагогів.

Педагоги високого рівня дидактичних умінь мали можливість поповнювати свої знання беручи участь у таких методичних формуваннях як творчих групах, опорних та авторських школах, майстер-класах, семінарах-практикумах керівників шкільних методичних об’єднань.

Такі форми методичної роботи значною мірою осучаснюють та урізноманітнюють співпрацю методистів педагогічних працівників, викликають жвавий інтерес у педагогів, сприяють покращенню справи підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності. Важливу роль у їх проведенні відіграють ділові ігри, тренінги, практичні заняття.

Зокрема, на засіданнях керівників шкільних методичних об’єднань, вчителі не тільки розширили знання щодо понять «компетенція», «компетентність», «професійна майстерність», умови їх формування, а й завдяки практичній роботі в групах розробили методичний бюлетень «Професійна майстерність вчителя», що сприятиме широкому розумінню даних понять та використанню критеріїв компетентного вчителя.

Робота в групах членів семінарів-практикумів керівників шкільних методичних об’єднань як вчителів-філологів, так і іноземних мов, вчителів початкових класів дала можливість змоделювати уроки з використанням інтерактивних технологій.

Слід відмітити роботу авторського семінару вчителя української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №33, лауреата ІV етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2009» Котляренко Н.М. з проблеми: «Творче мислення учнів: формування розвиток, перспективи». Вчителі міста ознайомилися з основними методами та програмами використання колористики при здійсненні аналізу поетичного та прозового творів та схем-опор при вивчення творів.

Всього у 2009/2010 навчальному році працювало 13 творчих груп. До складу творчих груп включено вчителів, які наполегливо працюють над удосконаленням своєї теоретичної та практичної діяльності.

Творчі групи спрямовували свою роботу на поширення як передового педагогічного досвіду, так створеного самими педагогами.

Зокрема, вже третій рік плідно працює творча група вчителів зарубіжної літератури з проблеми: «Вдосконалення методики аналізу поетичного твору на уроках літератури» (керівник Туз Т.А., вчитель-методист ГНТН). Слід відмітити, що засідання даної творчої групи сприяло вирішенню таких завдань: освоєнню методики аналізу поетичного тексту, виробленню та апробації рекомендацій щодо практичного їх застосування.

Результатом роботи творчої групи вчителів початкових класів з проблеми: «Гуманно-особистісний підхід до учнів початкових класів» є розширення географії шкіл міста щодо впровадження досвіду Ш.Амоношвілі з даної проблеми. Виховуючи особистість, педагоги враховують її індивідуальні особливості, здібності, інтереси, здатність реагувати на події, що відбуваються навколо. Але для вчителя є важливим не тільки зовнішні прояви поведінки учнів, а й внутрішній світ вихованців, їх здатність бути людяними. Саме тому педагогіка на засадах гуманності є актуальною сьогодні.

Робота практичних психологів була спрямована на наукові соціально-психологічні дослідження з проблеми: «Подолання наслідків емоційної депривації дітей молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї». Практичні психологи, які працювали у творчій групі, мали можливість не тільки продіагностувати наслідки емоційної депривації у дітей раннього, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та старшого віку, але й провести корекційно-відновлювальні заняття, завдяки яким рівень емоційної депривації дітей різного віку знизився. Окрім безпосередньої роботи з дітьми, практичні психологи працювали з батьками, вихователями та вчителями, які працюють із дітьми з емоційними порушеннями. Таким чином, вони не тільки розробили корекційно-відновлювальні програми для дітей різного віку, які сприяли подоланню наслідків емоційної депривації у дітей, але й займалися психологічною просвітою батьків та вчителів з проблем розпізнавання та подолання відхилень та розладів в емоційній сфері дітей.

Результатом роботи кожної творчої групи є методичні рекомендації з таких питань: «Подолання наслідків емоційної деривації дітей різного віку в умовах навчального закладу», «Організація самоврядування молодшого школяра», «методика оцінювання учнів на інтерактивному уроці», «Методика проведення переказу в 11 класах», «Підготовка учнів до предметних олімпіад» та ін.

Ефективною формою компетентного професійного зростання педагогів зарекомендували себе опорні школи. Так, опорною школою з питань організації методичної роботи в загальноосвітній школі визначена Кіровоградська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 (керівник Сащенко С.А.). Свою діяльність здійснює відповідно до розробленого координаційного плану роботи. Основна мета опорної школи – здійснення підготовки заступників директорів до необхідності посилення інноваційного змісту науково-методичної роботи; впровадження сучасних особистісно орієнтованих методів і форм організації освітнього процесу. Тому перед учасниками семінару розкривались такі важливі питання, як: «Аналітично-діагностичне забезпечення роботи», «Аналіз стану методичної роботи в навчальних закладах міста», «Визначення структури методичної роботи з педагогічними кадрами».

Відвідуючи заняття опорної школи, слухачі мали змогу ознайомитись із авторами досвіду, формами і методами роботи через презентацію структури методичної роботи закладів. З метою формування у молодих заступників директорів з навчально-виховної роботи умінь активізації і розвитку потенціалу педагогічних працівників проводилась практична робота в групах:

 • здійснення аналізу методичної роботи;

 • напрацювання методичного забезпечення та його використання в організації та плануванні методичної роботи.

Розкриваючи питання “Інноваційні форми методичної роботи”, акцентували увагу на підготовку вчителя до інноваційної діяльності, зокрема, на індивідуально-психологічний аспект цієї проблеми; на підготовку вчителя через внутрішкільну систему неперервної післядипломної педагогічної освіти.

Отже, як і в минулому році методична робота на базі опорної школи ЗОШ І-ІІІ ст.. №20 сприяла підвищенню рівня творчості організаторів внутрішкільної методичної роботи.

Опорні навчальні заклади з питань творчого впровадження ідей В.О. Сухомлинського ознайомлюють педагогів з досвідом трансформації його спадщини в практику роботи. Так в ЗОШ І ст. «Мрія» (Титаренко Л.С.) для вчителів музики був проведений майстер-клас «Естетичне виховання на уроках музичного мистецтва» вчителем Калашніковою О.В. Вона презентувала досвід своєї роботи з проблеми «Інтеграція на уроках мистецтва як один із засобів розвитку особистості молодших школярів. Спільно із учасниками семінару проведено «круглий стіл» «В.О.Сухомлинський про естетичне виховання учнів».

Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком урізноманітнились форми роботи, які допомагають педагогам інших шкіл прилучитись до впровадження ідей В.Сухомлинського – це і педагогічні читання «Дорога до людини», виставка педагогічної літератури «Педагогічний феномен В.О.Сухомлинського», засідання батьківського лекторію «Використовуємо педагогічну спадщину В.Сухомлинського» тощо.

В цьому навчальному році в опорній ЗОШ І-ІІІ ст. №15 (Левченко Л.П.) проведено семінари в рамках Місячника молодого спеціаліста, зокрема, майстер-класи для вчителів хімії,фізики, математики та музики, на яких педагоги ознайомлювались з окремими надбаннями В.Сухомлинського та досвідом трансформування його педагогічних ідей в практику роботи. Така ефективна, результативна робота опорної школи позитивно впливає на підготовку молодих спеціалістів, на розвиток їх творчої активності.

Відповідно до координаційного плану роботи тут здійснюється відвідування та взаємовідвідування уроків, проводяться відкриті уроки, зокрема, нетрадиційні уроки з проблем реалізації педагогічних ідей В.Сухомлинського.

Отже, зміст роботи опорних шкіл з питань трансформування педагогічних ідей В.О.Сухомлинського впливає на реалізацію вчителями принципу наступності навчання і допомагає реалізувати поради земляка щодо навчання та виховання учнів.

Вже традиційним стало проведення конкурсів педагогічної майстерності серед творчо працюючих вчителів. Бо стати хорошими учителем, за словами В.О. Сухомлинського, - «… може , насамперед, справжній вихователь, людина, яка запалює перед вихованцями яскравий світоч знання, допомагає їм долати труднощі».

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 14 вересня 2005 року №900 «Про внесення змін до положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», рішення Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол№5/8-19) від 30 квітня 2009 року, 16-17 грудня 2009 року проходив міський конкурс «Учитель року -2010». Змагались педагоги у номінаціях: «Географія», «Правознавство», «Хімія», «Математика», «Трудове навчання».

В заочному етапі конкурсу брали участь 20 педагогів, з них: 4 – вчителі хімії, 8 – трудового навчання, 3 – математики, 2 – географії, 3 – правознавства.

Про високий професійний рівень конкурсантів свідчить те, що із 20 учасників міського туру конкурсу 14 – вчителі вищої категорії.

Всі матеріали, згідно з переліком, були представлені учасниками конкурсу у визначені терміни.

Аналіз методичних матеріалів учасників заочного етапу конкурсу засвідчив належний рівень їх підготовки, змістовну наповнюваність.

Вони були естетично оформлені, їх зміст свідчить про високий фаховий та методичний рівень вчителів.

Члени журі зазначили, що проблеми, над якими працюють вчителі, є актуальними, теоретично обґрунтованими та мають практичну значимість, що сприяє підвищенню рівня навченості учнів.

Особливої уваги заслуговують матеріали вчителів хімії Мироненко О.М. (НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів №16), Бойко І.А. (НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №31), Чеботарьової Н. Г. (НВК «Кіровоградський колегіум»); вчителів трудового навчання - Прибудченко О.М. (ЗОШ ІІІ ступенів №19), Бойчук С.Б. (НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17), Маслюкової Т.О. (НВО ЗОШ I-III ступенів №31); вчителів географії - Пустовойта С.С. (НВО ЛШДНЗ «Вікторія - П»), Лісоти О.А.(ЗОШ І-ІІІ ступенів №18);.вчителів правознавства -Грищук Н.Л. (ЗОШ І-ІІІ ступенів №18), Тканової Т.П.(НВК «Кіровоградський колегіум).

За підсумками заочного туру конкурсанти, що набрали найбільшу кількість балів, стали учасниками очного туру міського Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2010». Вони засвідчили глибокі \ знання з питань педагогіки та психології, уміння застосовувати їх на практиці. Педагоги змогли дати чітку обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, продемонстрували свій професіоналізм при здійсненні захисту моделей уроків.

Переможцями міського етапу конкурсу стали: Ануфрієва Тетяна Іванівна, вчитель математики НВК «Кіровоградський колегіум»; Мироненко Олена Михайлівна, вчитель хімії НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16; Прибудченко Ганна Михайлівна, вчитель трудового навчання ЗОШ І-ІІІ ступенів №19; Грищук Наталія Леонідівна, вчитель правознавства ЗОШ І-ІІІ ступенів №18; Пустовойт Станіслав Сергійович, вчитель географії НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П».

Вони були учасниками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2010».

На підставі рішень фахових журі визнано переможцем і нагороджено грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації Пустовойта С.С., вчителя географії НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П».

Чотири інші учасники конкурсу стали його лауреатами. Пустовойт С.С. брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року -2010».

За наслідками конкурсу передбачено видання збірника «Методичні знахідки переможців конкурсу «Вчитель року – 2010».

Однак даний конкурс втрачає з року в рік актуальність через відсутність коштів щодо стимулювання переможців грошовими преміями.

Конкурс “Вчитель року”

2008/2009 2009/2010

Лауреати обласного

конкурсу 2 4

Переможці обласного

конкурсу 3 1

Лауреати

Всеукраїнського конкурсу 1 0

Переможці

Всеукраїнського конкурсу 0 0

Отже, всього за 2009/2010 навчальний рік центром методичної та соціально-психологічної служби проведено 372 засідання методичних заходів:

 • групових консультацій з використанням дистанційних форм навчання - 29;

 • загальних засідань методичних об’єднань - 34;

 • інструктивно-методичних нарад для директорів, для заступників директорів – 12;

 • інструктивно-методичні нарад – 24;

 • засідань міських методичних об’єднань – 78;

 • семінарів - практикумів - 43 ;

 • семінарів – практикумів для керівників шкільних МО – 24;

 • постійно діючих семінарів – 12;

 • засідань консультаційного пункту для бібліотекарів – 9;

 • засідань школи словесника – 9;

 • засідань школи управлінської майстерності – 4;

 • засідань творчих груп по впровадженню результатів наукових досліджень – 12;

 • засідань творчих груп по накопиченню досвіду, що склався – 16;

 • засідань творчих груп по вивченню та впровадженню вже відомого досвіду – 24;

 • майстер – класів – 21;

 • авторських семінарів – 9;

 • засідань опорних шкіл – 12 та 512 індивідуальних консультацій.

Крім цього, Центр методичної та соціально – психологічної служби проводить систематичну роботу по вдосконаленню стимуляційної ролі атестації в професійному рості педагогічних працівників.

Протягом навчального року членами експертних груп, які очолювали працівники Центру, були відвідані уроки, виховні заходи, розглянуто результати зрізів знань, проаналізовано шкільну документацію, напрацьовані матеріали щодо організації та проведення атестації.

На допомогу керівникам навчальних закладів Центром розроблені діагностична програма та тести вивчення професійної компетентності педагогів кожного фаху, інформаційні картки за результатами вивчення роботи педагога, який атестується; примірний план роботи атестаційної комісії, план-проспект вивчення досвіду педагогічної діяльності вчителя.

У 2010 році підвищили свій фаховий рівень та педагогічну майстерність 288 педагогів. З них:

встановили вищу кваліфікаційну категорію – 91,

підтвердили – 183;

присвоєно звання „Вчитель-методист” – 17,

„Вихователь – методист” – 9;

„Старший вчитель” – 60;

„Старший вихователь” – 7;

підтверджено звання „Вчитель - методист” – 33;

„Вихователь - методист” – 1;

„Старший вчитель” – 39 педагогам (див. таблиці 1-4)

Таблиця 1

Категорія

педпрацівників шкіл

Всього

Встанов-лення

вищої

категорії

Підтер- дження

вищої

категорії

Звання

Присвоєння

Підтверджен-ня

Старший

вчитель”

Вчи-тель

мето-дист”

Стар-ший

вчитель”

Вчитель

методист”

Англійська

мова

18

6

12

9

2

4

2

Німецька

мова

2

1

1

1

Біологія

9

1

8

4

1

3

Хімія

8

8

1

2

3

2

Історія

9

2

7

3

1

1

2

Економіка

2

1

1

1

Географія

4

2

2

1

Фізкультура

15

6

9

6

1

1

Початкові класи

52

15

37

11

3

12

3

Математика

32

6

29

9

2

6

6

Фізика

12

5

7

2

1

2

1

Інформатика

6

4

2

3

Трудове навчання

5

1

4

2

1

Російська мова та зарубіжна література

20

5

15

3

1

5

5

Українська мова та література

24

12

12

5

1

4

5

Педагог-організатор

1

1

Дефектолог, логопед

3

1

2

1

1

Музика

6

1

5

1

2

1

ОБЖД

1

1

Всього:

229

70

162

60

17

39

33

Таблиця 2

Категорія

педпраців-ників

шкіл

Всього

Встанов-лення спеціаліст вищої кв. категорії

Підтвердження вищої

Катюго-рії

Звання

Примітка

Присвоєння

Підтвердже-ння

Стар-ший вихова-тель

Вихо-ватель –мето-дист

Стар-ший вихо-ватель

Вихователь – мето-дист

Педагоги ДНЗ

32

11

13

2

9

1

Корнєєва Галина Олександрівна – відкликала заяву;

Дяченко Ганна Миколаївна – підтверджено І категорію;

Занченко Ірина Миколаївна – не пройшла курси

Вихователі ГПД

14

9

5

5

Буфак Ольга Олександрівна – відкликала заяву

Всього

46

20

18

7

9

1

Таблиця 3

Категорія

педпрацівників

шкіл

Всього

Звання

Примітка

Присвоєння

Підтвердження

Керів-ник гуртка-методист”

Стар-ший керів-ник гуртка”

Керівник гурткаметодист”

Старший керівник гуртка”

Керівники гуртків

1

1

Ніжнікова Анна Олександрівна – відкликала заяву

Всього

1

1

Категорія

педпраців-ників

шкіл

Всього

Встанов-лення

вищої категорії

Встанов-лення спеціаліст І категорії

Встанов-лення спеціа-ліст ІІ категорії

Підтер-дження вищої категорії

Примітка

Практичні психологи

13

1

3

7

2

Всього

13

1

3

7

2

Таблиця 4

У полі зору ЦМСПС питання організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Так у 2009 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 676 педагогів, за перше півріччя 2010 року – 443 педагога.

На сто відсотків виконане замовлення відповідно до потреб педагогів на курси вчителів фізичної культури, зарубіжної літератури та російської мови, фізики, математики, англійської мови, географії, початкових класів, української мови та літератури. 599 педагогічних працівників були учасниками обласних методичних формувань, представницьких заходів (див. таблиці 5,6).

Таблиця 5. Зведена таблиця підвищення кваліфікації педпрацівників міста шляхом проходження курсів 2005-2010 рр.

курси

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(січень-

червень)

Зап-ла-нов

вико-нано

запланов

виконано

запланов

виконано

запланов

виконано

запланов

виконано

зап-ланов

виконано

керівники ДНЗ,ЗНЗ

27

28

38

39

57

54

20

20

26

26

22

22

пед.пр.

ДНЗ

130

138

149

151

162

162

190

191

125

125

131

131

пед.праці.ЗНЗ

452

449

588

603

570

572

560

599

536

536

290

290

Всього

612

615

775

793

789

788

770

810

687

687

443

443

Таблиця 6. Участь педагогів міста в обласних короткотривалих методичних заходах (семінари, конференції, засідання творчих груп).

2005

2006

2007

2008

2009

Січень-червень 2010

647

623

647

542

402

197

Працівники Центру методичної та соціально-психологічної служби приділяють значну увагу вивченню, узагальненню передового педагогічного досвіду педагогів міста. Підготовлені до друку матеріали з досвіду роботи методичного об’єднання кафедри англійської мови спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №6 з проблеми: “Розвиток іншомовної комунікативної компетенції учнів в єдності всіх її складових (мовної, мовленнєвої, соціокультурної та навчально-пізнавальної компетенції) шляхом підвищення якості викладання англійської мови через функціонування методичного об’єднання”, вчителя історії та правознавства НВК “школа – ліцей №34” Алєйнікова Ігоря Анатолійовича з проблеми: «Використання мультимедійних технологій на уроках історії та права», вчителя-методиста ЗОШ І – ІІІ ступенів № 29 Маслюкової Людмили Іванівни з проблеми: «Рівневі завдання з української мови за курс початкової школи», творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми: «Уроки розвитку зв’язного мовлення та методика формування комунікативних умінь учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення відповідно до вимог державної підсумкової атестації з української мови», бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів № 10 Ігнатьєвої Світлани Григорівни, методичні рекомендації для вихователів та інструкторів фізичної культури дошкільних навчальних закладів, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69 «Кристалик» комбінованого типу (завідуюча Черкес Євгенія Володимирівна), педагогічного колективу НВК “школа – ліцей №25” з проблеми: «Організація роботи з обдарованими учнями», методичні посібники «Сучасні технології реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в практику роботи дошкільного навчального закладу» та «У фотооб’єктиві педагоги-переможці конкурсу - «Учитель року – 2010».

Пропаганда та поширення перспективного педагогічного досвіду працівниками ЦМСПС здійснюється через:

 • засідання МО, інформаційно-методичні наради, семінари, на яких заслуховуються повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога;

 • безпосереднє ознайомлення з досвідом шляхом відвідування навчальних занять у носіїв досвіду, у ході проведення проблемних семінарів-практикумів, майстер-класів, стажування;

 • друковану пропаганду шляхом випуску методичних бюлетенів, буклетів, посібників, статей відповідного змісту в періодичній пресі, Всеукраїнських фахових педагогічних виданнях, газеті «Освітянське слово»;

 • проведення педагогічних виставок, творчих звітів, презентацій, днів відкритих дверей, методичних фестивалів, ярмарків педагогічних ідей та інших.

Слід відмітити важливість проведеного працівниками ЦМСПС міського батьківського форуму з проблеми: «Родинне виховання», в якому брали участь практичні психологи, соціальні педагоги, заступники з виховної роботи та представники батьківських комітетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Цей форум став поштовхом до активізації роботи із батьками та людьми, причетними до виховання дітей, протягом навчального року на сайті ЦМСПС в мережі Інтернет.

Протягом навчального року Центром методичної та соціально-психологічної служби здійснювався контроль за отриманням підручників закладами освіти міста.

З метою забезпечення всіх учнів підручниками кожен рік складається бланк замовлення підручників і навчальних посібників за рахунок коштів державного бюджету відповідно до реальних замовлень навчальних закладів та листа управління освіти і науки обласної державної адміністрації “Про замовлення підручників і навчальних посібників на навчальний рік” Центр методичної та соціально-психологічної служби розподіляє підручники між навчальними закладами міста та збирає інформацію про одержання підручників.

Аналіз проведеної роботи з питання забезпечення навчальних закладів підручниками та посібниками протягом 2009/2010 навчального року свідчить про те, що у навчальні заклади міста було завезено ОПК “Бібліотечний колектор” 76063 екземплярів підручників, 440 екземплярів художньої та методичної літератури .

Завданням на 2010/2011 навчальний рік є забезпечення навчальних закладів міста підручниками та навчальними посібниками для учнів 10-го класу.

Слід відмітити, що поповнився довідковий апарат з бібфондів ЦМСПС: каталоги, картотеки:

- картотеки журнально-газетних статей;

- картотека на допомогу вчителям з базових предметів;

- картотека нормативних документів.

Також проведена передплата на періодичні видання в кількості 42 екземпляри на загальну суму 5643 гривень 57 коп. Це дасть можливість педагогам міста постійно одержувати інформаційно – методичну допомогу.

З метою створення умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів сучасних і якісних підручників протягом року здійснювалася апробація навчальної літератури. Це процес вивчення та дослідження якості навчальної літератури, її відповідність вимогам державних стандартів базової загальної середньої освіти з метою удосконалення, схвалення або відхилення навчальних видань.

Під час апробації здійснювався контроль за ходом апробації навчальної літератури та надавання методичну допомогу в її здійсненні, про хід апробації повідомлялось на нарадах при директорі Центру.

Також проводились необхідні методичні заходи щодо правильного і якісного проведення апробації та моніторингових досліджень, узагальнення їх результатів, а також забезпечення апробації навчальної літератури взагалі, а саме:

- наради, консультації для заступників директорів, які відповідають за проведення апробації та вчителів окремих фахів, що здійснюють апробацію, на цих засіданнях вивчається нормативна база, обговорюються питання щодо вимог до сучасного підручника, сучасної програми, вивчаються науково-методичні засади апробації навчальної літератури, а також поширюється перспективний педагогічний досвід з даної проблеми, розробляються методичні рекомендації щодо проведення апробації.

Слід відмітити, що Волощук Т.С. та Шаповалова Т.А. брали активну участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції з проблеми: „Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури”, яка була організована обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського. На даній конференції вони висвітлили діяльність Центру методичної та соціально-психологічної служби у системі науково-методичного та організаційного забезпечення апробації навчальної літератури. З результатами конференції був виданий посібник «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури», в якому був надрукований виступ методистів ЦМСПС.

Для якісної роботи було створено банк даних вчителів, які здійснюють апробацію навчальної літератури та відповідальних за здійснення апробації.

Так, в 2009/2010 навчальному році було апробовано 15 підручників для 9 класу, 11 підручників для 8 класу, 1 підручник для 7 класу усі матеріали були узагальнені та надані до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського.

У ЦМСПС створена інформаційно-аналітична система управління методичною роботою, яка включає:

- вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- проведення моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів. Так, з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, підвищення якості навчальної літератури, створення сучасного фонду підручників для 12 – річної школи працівниками ЦМСПС проводилось моніторингове дослідження якості навчальної літератури підручників для 8 класу, організоване Міністерством освіти і науки України. Дане дослідження було спрямоване на з’ясування суспільної думки стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, виховного впливу на учнів навчального матеріалу новостворених підручників для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Протягом навчального року також були проведені моніторингові дослідження:

 • стану впровадження профільного навчання у загальноосвітніх школах;

 • якості знань, умінь і навичок учнів 4-х класів з курсу «Я і Україна»;

 • стану дошкільного виховання.

Для якісного проведення моніторингових досліджень працівниками ЦМСПС надані методичні рекомендації заступникам директорів щодо їх здійснення та проведено вступні інструктажі для педагогів, де зверталася їхня увага на правила заповнення анкет для вчителів, учнів, батьків. Результати досліджень були узагальнені та надані до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського. Аналіз матеріалів моніторингових досліджень дадуть змогу покращити результативність з даних питань;

 • участь у ліцензуванні навчальних закладів міста;

 • підготовка та розгляд питань стану організації навчально-виховної роботи, методичної роботи на колегіях гуманітарного департаменту, засіданнях методичної ради ЦМСПС, нарадах керівників навчальних закладів.

З метою дослідження ефективності впровадження та виконання програм Міністерства освіти і науки України з проблем збереження репродуктивного здоров’я нації, профілактики ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, виховання безпечного материнства та відповідального батьківства, проведення роботи з дітьми трудових мігрантів, організації профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження суїцидальної поведінки та ін. працівниками ЦМСПС надавалися методичні рекомендації щодо їх проведення, аналізувалась та узагальнювалася інформація щодо роботи з даних питань навчальних закладів міста.

Також працівниками ЦМСПС готувалися завдання для проведення вимірів навчальних досягнень учнів у період атестації загальноосвітніх навчальних закладів, для проведення шкільних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, різних конкурсів.

Одним із основних напрямків діяльності ЦМСПС є робота з обдарованими дітьми. З цією метою розроблена система заходів, яка включає:

 • виконання міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2008 -2010 роки;

 • групові, індивідуальні консультації для членів оргкомітетів, журі (шкільних, міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення предметних олімпіад;

 • семінари-практикуми для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на яких розглядалися питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми; контроль і управління щодо організації проведення предметних олімпіад;

 • наради-консультації для членів оргкомітетів, членів журі різноманітних конкурсів та змагань;

 • спільна робота з педагогами навчальних закладів міста, науковцями з педагогічного ліцею по підготовці школярів до участі в міських та обласних олімпіадах;

 • семінари-практикуми та тренінги для директорів, педагогів різних фахів;

 • моніторинг участі учнів в олімпіадах різних рівнів;

 • постійне поновлення міського банку даних «Обдарованість» та створення банку різноманітних тестових та корекційних програм.

В 2009/2010 навчальному році було залучено 538 школярів до участі в МАН.

Організовано та проведено:

 • міських предметних олімпіад - 17;

 • різноманітних міських конкурсів - 59;

 • спортивно-масових заходів - 448;

 • міських фестивалів дитячої творчості – 2;

 • історико-краєзнавчі експедиції – 3;

 • міських етапів Всеукраїнських Акцій – 5.

Відрадно, що результати міських (ІІ етапу Всеукраїнських) предметних олімпіад засвідчили, що в багатьох навчальних закладах міста приділяється належна увага викладанню основ наук, поглибленому вивченню базових дисциплін, індивідуальній роботі із здібними учнями, формуванню творчої особистості, розвитку критичного мислення.

Свідченням цього є 371 учень-переможець міських предметних олімпіад (ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад), а це майже на 10 відсотків (34 учні) більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

Порівняльна таблиця переможців міського етапу предметних олімпіад за 2008/2009 та 2009/2010 н. р.

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

64

77

106

112

167

182

Слід відмітити, що безумовними лідерами міських олімпіад є учні навчальних закладів нового типу, які в порівнянні з 2008/2009 навчальним роком, в цьому навчальному році здобули на 30 призових місць більше.

Кількість призових місць закладів нового типу

в 2008/2009 та 2009/2010 н.р.

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

2008/2009

2009/2010

1

Гімназія імені Т.Шевченка

17

18

2

СЗОШ №6

29

34

3

НВО «школа-ліцей» №8

39

40

4

Гімназія№9

28

31

5

НВК «Кіровоградський колегіум»

22

21

6

СЗОШ №14

6

12

7

НВК №25

25

20

8

СЗОШ №32

7

14

9

НВК №34

4

5

10

ГНТН

9

15

11

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

25

30

12

КТК

1

6

13

Педагогічнийліцей

15

13

14

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1

6

5

15

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16

16

15

16

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17

7

5

18

НВО ЗНЗ І-ІІІ №20 ступенів

5

8

19

НВКСЗНЗІ-ІІІ ступенів №26

13

10

21

Школа-інтернат

4

3

22

НВК №21

1

1

23

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №31

7

9

24

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №24

1

2

25

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15

1

1

Всього:

288

318

Слід відмітити, що протягом п’яти останніх років, педагогічний колектив НВО «школа-ліцей №8» готує найбільшу кількість переможців міських олімпіад, в цьому навчальному році їх - 40. Стабільно високі результати демонструють команди гімназії №9 (31 переможець), НВК «Кіровоградський колегіум» (21 переможець), СЗОШ №6 (34 переможці), НВК №25 (20 переможців). Приємно відзначити результативність виступів школярів НВО ЛШДНЗ «Вікторія - П». Вони здобули на 5 призових місць більше, ніж в минулому році (30 переможців). Покращили свої показники і учні ГНТН, в цьому році вони здобули 15 призових місць, а учні СЗОШ І – ІІІ ступенів №14 та 32 покращили свою результативність вдвічі.

Успішні виступи учнів цих навчальних закладів є результатом впровадження профільного навчання в поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми.

Варто відзначити те, що в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 18 також приділяється увага підготовці учнів до участі у предметних олімпіадах.

В цьому році їх учасники здобули 9 перемог.

Однак, прослідковується зменшення кількості переможців предметних олімпіад ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19.

Кількість призових місць у міських олімпіадах

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

у 2008/2009 та 2009/2010 н.р.

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

2008/2009

2009/2010

1

ЗОШ №2

1

-

2

ЗОШ №3

1

4

3

ЗОШ №4

11

7

4

ЗОШ №7

1

2

5

ЗОШ №10

10

5

6

ЗОШ №13

1

2

7

ЗОШ №18

9

9

8

ЗОШ №19

7

4

9

ЗОШ №22

1

1

10

ЗОШ №23

1

2

11

ЗОШ №29

2

5

12

ЗОШ №35

7

10


Слід зазначити, що учні ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, ЗОШ І – ІІІ ступенів №12, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 33, НВО«Ор-Авнер» в цьому році не зайняли ні одного призового місця, а учні ЗОШ І – ІІ ступенів № 12 вже четвертий навчальний рік не мають жодного призового місця на міських олімпіадах. Це свідчить про недостатній рівень роботи з обдарованими учнями.

Традиційним є проведення олімпіади з математики серед учнів початкових класів. В цьому році шість учнів додали до призового фонду навчальних закладів і свою перемогу.

Кількість призерів

олімпіади з математики серед учнів початкової школи

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

1

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20

1

2

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16

1

3

НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №31

1

4

ЗОШ І – ІІІ ступенів №29

1

5

ЗОШ І – ІІІ ступенів №35

1

6

ЗОШ І – ІІІ ступенів №33

1

В обласному (ІІІ) етапі предметних олімпіад 81 учень здобув перемогу.

п/п

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у обласних олімпіадах

2008/2009

2009/2010

1

СЗОШ №6

15

8

2

НВО «школа- ліцей»№8

12

14

3

Гімназія №9

9

8

4

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

9

5

5

Педагогічний ліцей

8

3

6

НВК «Кірово-градський колегіум»

8

4

7

Гімназія ім.Т.Шевченка

7

4


Слід відмітити навчальні заклади, які і в цьому навчальному році підготували найбільшу кількість призерів обласних олімпіад (див. таблицю нижче).

Значно покращили свої результати і учасники обласних олімпіад із НВК “школа - ліцей”, №25, НВК СЗНЗ І – ІІІ ступенів № 26, ЗОШ І – ІІІ ступенів №10, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів №16, СЗОШ І – ІІІ ступенів №32. Також слід відмітити СЗОШ І – ІІІ ступенів №14, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів №17, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 24, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 31, ЗОШ І – ІІІ ступенів №18, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 30, ГНТН, КТК, учні яких здобули перемогу в предметних олімпіадах на обласному рівні.

Слід зазначити, що кількість переможців обласних олімпіад з предметів змінилась. Простежується тенденція росту переможців з географії, економіки та хімії. Це свідчить про ефективну роботу педагогів в даному напрямку.

Порівняльна таблиця

перемог на обласних олімпіадах

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 н.р.

№ п/п

Предмет

Кількість переможців у 2007/2008 н.р.

Кількість переможців у 2008/2009 н.р.

Кількість переможців у

2009/2010 н.р.

1

Географія

5

5

6

2

Українська мова та література

10

7

6

3

Математика

10

6

5

4

Фізика

5

3

2

5

Інформатика

1

2

0

6

Історія

8

12

9

7

Інформаційні технології

3

4

2

8

Біологія

10

9

10

9

Правознавство

7

6

5

10

Англійська мова

12

10

9

11

12

Німецька мова

Французька мова

4

3

4

8

2

4

13

Економіка

3

4

6

14

Хімія

9

10

11

15

Трудове навчання

6

7

5

Всього:

96

97

81

Однак, значно зменшилась кількість переможців обласних олімпіад з математики, фізики, української мови та літератури, інформаційних технологій, німецької та французької мов, трудового навчання та історії.

На жаль, у 2009/2010 навчальному році немає жодного переможця обласного рівня з інформатики.

7 учнів навчальних закладів міста вибороли призові місця на Всеукраїнському етапі, що в порівнянні з минулим роком більше на 2 учні. Це свідчить про плідну роботу педагогів ГНТН, НВО №8, 31, СЗОШ №6, гімназії №9, ЗОШ №19 щодо підготовки учнів до участі у ІУ етапі Всеукраїнських олімпіад.

Переможці ІУ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2009/2010 навчальному році

Біологія

п/п

Прізвище, ім’я учня

Навчальний заклад

Клас

Місце, зайняте на ІV етапі

Прізвище , ініціали вчителя

1

Римаренко Олег

НВО “школа – ліцей № 8”

11

ІІ

Яковлєва Надія Богданівна

Хімія

2

Римаренко Андрій

НВО “школа – ліцей № 8”

8

ІІІ

Михайлова Ірина Геннадіївна

Трудове навчання

3

Чабанова Ірина

ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 19

11

ІІІ

Прибутченко Анна Михайлівна Маслюкова Тетяна Олександрівна

4

Біда Олеся

НВО ЗНЗ І – ІІІ ступенів

№ 31

9

ІІІ

Маслюкова Тетяна Олександрівна

Історія

5

Бахмач Ілля

Гімназія №9

8

ІІ

Скляніченко Костянтин

Юрійович

Французька мова

6

Тарантул Олена

СЗОШ №6

11

ІІІ

Чеховський

Віктор Олексійович

Географія

7

Хлань Ярослав

ГНТН

9

ІІІ

Козка

Вікторія

Володимирівна

Порівняльна таблиця

кількості переможців предметних олімпіад на різних етапах за 2008/2009 та 2009/2010 н.р.

Міський етап (ІІ)

Обласний етап (ІІІ)

Всеукраїнський етап (ІУ)

2008/

2009 н.р.

2009/

2010н.р.

2008/

2009н.р.

2009/

2010н.р.

2008/

2009н.р.

2009/

2010 н.р.

337

(+7 поч.

школа)

371

(+6 поч.

школа)

97

81

5

7

Значна робота працівниками ЦМСПС проводиться щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів.

Слід відмітити активність участі учнів навчальних закладів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах, програмах, проектах. Так, збільшилась кількість учасників у Міжнародних природничо-математичних інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Колосок» та «Левеня». Найактивніші учасники конкурсів: НВК “школа – ліцей №25” (координатор Сербіна Н.О.).

Учні НВК «Кіровоградський колегіум», СЗОШ І – ІІІ ступенів №6, СЗОШ І – ІІІ ступенів № 14, СЗОШ І – ІІІ ступенів № 32, НВК “школа – ліцей №25”, гімназії №9 постійно беруть участь у міжнародних освітніх програмах та одержують дипломи переможців.

З метою активізації туристсько – краєзнавчої та пошуково - дослідницької діяльності в навчальних закладах, підтримки підростаючого покоління, педагогічної громадськості у дослідженні, збереженні та примноженні духовної, матеріальної культури рідного краю протягом січня - березня 2010 року був проведений міський етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України» (далі Експедиція) (керівник: Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС).

Активну участь у Експедиції взяли учні загальноосвітніх навчальних закладів №4 (2 роботи), 22, 29 (2 роботи), гімназії імені Т.Шевченка та гімназії №9.

Слід зазначити, що цього року всі представлені учнівські роботи до участі в міському етапі Експедиції оформлені відповідно до вимог.

Так, теоретична частина роботи авторської групи учнів 9-В класу гімназії №9 на тему «Духовними стежками Полтавщини» (керівник Сайко А.А., вчитель зарубіжної літератури) викладена досить змістовно, з дотриманням хронологічного порядку, наповнена фотоматеріалом та копіями історичних документів.

Також слід відмітити роботу учнів 9-Б та 11-А класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 «Нарис-опис міста Кіровоград» (керівники: Стонога О.І., вчитель географії та Шаповалова Г.П., вчитель історії), яка містить матеріали дослідження історії виникнення та розвитку міста Кіровограда. Учнями розроблені декілька туристичних маршрутів по місту з урахуванням соціально-економічних та історичних об’єктів.

Творчість виявили члени гуртка «Юні музеєзнавці» загальноосвітньої школи №22 в роботі «Історія та сьогодення селища Гірничого», а також учні 9-Б класу та 11-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 в роботах «Злинка» та «Полтава».

Згідно рішення журі кращими визначено роботи учнів 9-В класу гімназії №9 «Духовними стежками Полтавщини» (керівник: Сайко А.А.) та учнів 9-Б та 11-А класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 «Нарис-опис міста Кіровоград» (керівники: Стонога О.І., вчитель географії та Шаповалова Г.П., вчитель історії ).

З метою популяризації вивчення мов національних меншин, які проживають в місті Кіровограді 9 грудня 2009 року на базі Центру методичної та соціально-психологічної служби спільно з громадською організацією “Полонія” був проведений міський конкурс читців польської поезії (керівник: Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС).

До роботи в складі журі конкурсу були залучені працівники Центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради та Громадської організації “Полонія”.

У конкурсі взяли участь 22 учні з 6 навчальних закладів міста. Серед найактивніших слід відзначити учасників з НВК «Кіровоградський колегіум», НВО «школа-ліцей №8», педагогічного ліцею, НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів №24.

Особливістю цьогорічного конкурсу стала популяризація творів польських поетів як мовою оригіналу так і в перекладі українською мовою.

Слід відмітити відповідність представленої поезії віковій категорії читців, які своєю правильною вимовою дуже вдало зуміли передати ліричний настрій, емоційну забарвленість та власні почуття. Конкурс перетворився на справжнє свято, на якому були присутні діти, вчителі та батьки.

Згідно критеріїв оцінювання учасників конкурсу найкращими читцями в номінації «Вірші польською мовою» визнано учнів НВО «школа-ліцей №8» (Пахолівецького Віталія, учня 3 класу) та НВК «Кіровоградський колегіум» (Полячок Марію, ученицю 5 класу), а в номінації «Вірші польських поетів українською мовою» - ученицю НВО «школи-ліцею №8» (Коваленко Вікторію, ученицю 6 класу). Це свідчить про те, що педагогами даних навчальних закладів приділяється належна увага щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин міста Кіровограда.

З метою відновлення історичної пам’яті та посилення патріотичного виховання молоді з 16 вересня по 15 жовтня 2009 року був проведений міський етап заочної історико-краєзнавчої експедиції “Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років – злочини проти народу” (далі Експедиція) (керівник Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС).

Згідно Умов проведення Експедиції до оргкомітету була подана 21 робота учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Активну участь у Експедиції взяли учні таких навчальних закладів: ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 10, ЗОШ І – ІІІ № 18, НВО “ школа – ліцей №8”, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 16, НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20, гімназії імені Т.Шевченка, гімназії №9, школи-інтернату, НВК “школа – ліцей №21” та «Кіровоградський колегіум».

Кращими визначено роботи учасників історичного гуртка «Прометей» ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на тему: «Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки» (керівник: вчитель історії Арапов В.М.), учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Тесленка Сергія (11-А клас) та Козловської Яни (9-В клас) на тему: «Свічка пам’яті не згасне» (керівник: вчитель історії Козловська С.І.), проект авторської групи учнів навчально-виховного об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - Гімназія імені Тараса Шевченка – Центр позашкільного виховання школярів «Контакт» на тему: «Голодомори 1922-1923, 1932-1933, 1946-1947 років – злочини проти народу» (керівник: вчитель історії Дядюшка О.О.), учениці комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання природничо-математичний ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр» Дубівки Ірини на тему: «Злочин проти українського народу: голодомори 1922-1923, 1932-1933, 1946-1947 років» (керівник: вчитель історії Шишкевич О.М.), учня 11-Б класу комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання» Ніколаєнка Руслана на тему: «Кіровоградщина в роки голодомору 1932-1933 років» (керівник: вчитель історії Сторчаус С.Д.), та учнів 11-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 Меркулової Владислави та Гріщенко Анастасії на тему: «Голодомори 1932-1933, 1946-1947 років – злочини проти народу» (керівник: Грищук Н.Л.).

Аналіз конкурсних робіт з номінації показав, що учні добре розуміють причини та наслідки голодоморів 1922-1923, 1932-1933, 1946-1947 років, оперують історичними поняттями та термінами. Також в роботах добре висвітленні події 1932-1933 років на Кіровоградщині та зібрані свідчення свідків страшної трагедії.

Слід відмітити те, що більшість робіт учнів-учасників Експедиції були оформлені згідно вимог.

З метою популяризації і пропаганди здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, виявлення та підтримки талановитої молоді з 1 лютого по 15 березня 2010 року був проведений міський етап Всеукраїнського фестивалю - конкурсу „Молодь обирає здоров’я” (керівник: Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС).

Фестиваль – конкурс „Молодь обирає здоров’я” був проведений за номінаціями:

- літературно-музично-спортивні міні-композиції;

- кращий тематичний плакат;

- фотографія.

Слід відмітити, що в конкурсі взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів № 3, 4, 18, 23, 29, 30, СЗОШ № 6, 14, 32, НВО ЗНЗ № 1, 15, 16, 24, 34, гімназії ім. Т. Шевченка, ЛШДНЗ Вікторії-П, НВО школи-інтернат.

Кращими в конкурсі плакатів членами журі визначено: Петричук Олену, ученицю НВО ЗНЗ № 16 (І місце), Штаненко Ірину, ученицю НВО ЗНЗ № 15 (ІІ місце), Канащука Вадима, учня НВО школи-інтернат (ІІ місце), а учні НВО ЗНЗ № 24 та СЗОШ № 14 поділили третє місце.

В конкурсі фотографій найкращими виявились Цимбаліст Юлія, учениця НВО ЗНЗ № 15 (І місце) та Жеменюк Віталій, учень ЗОШ № 3 (ІІ місце).

В конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій слід відмітити команди НВО ЗНЗ № 16, НВК школи-ліцею № 34, СЗОШ № 6, які розділили І-ІІІ місця.

Участь вищевказаних навчальних закладів у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» свідчить про те, що педагогами приділяється належна увага щодо пропаганди серед учнів здорового способу життя.

З метою підтримки та розвитку декоративно-ужиткового мистецтва, сприянню реалізації творчих задумів учнівської молоді; пропаганди та популяризації досягнень дитячих колективів художньо-естетичного напряму; залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в навколишньому середовищі і в своєму житті 13 квітня 2010 року був проведений міський етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край” (керівник: Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС)..

Виставка-конкурс проводилась за розділами: художнє різьблення по дереву, гончарство та художня кераміка, художнє плетіння, ткацтво, в’язання спицями та гачком, витинання, художня вишивка, народна лялька, м'яка іграшка, писанкарство, вироби з тіста, вироби з шкіри, декоративний розпис та народний живопис, бісероплетіння, паперова пластика та оригамі, вироби з соломки, ізонитка, лозоплетіння, вироби з природних матеріалів, фітодизайн, коллаж, батик та інші техніки виконання.

У міському етапі Всеукраїнської виставки – конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край” члени журі відмітило роботи учнів НВО ЗНЗ № 1, ЗОШ № 4, СЗОШ № 6, НВО школи-ліцею № 8, НВК „Кіровоградського колегіуму”, НВО ЗНЗ № 15, 16, 17, 24, 25, ЗОШ № 30, СЗОШ № 32, ЗОШ № 35, НВО школи – інтернат, спец. ЗОШ № 1, СЮТ, БДЮТ та направили 62 роботи для участі у обласному етапі.

Утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її пристижу серед учнів 3 –4 та 5 –11 класів сприяв міський етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

Переважна більшість учасників конкурсу впоралися із визначеними завданнями та показали знання з української мови.

Так, ґрунтовні знання проявили учні 3-11-х класів таких навчальних закладів: гімназії імені Тараса Шевченка, школи-ліцею №8, гімназії №9, НВК «Кіровоградський колегіум», «Вікторії - П», педагогічного ліцею, НВК ЗНЗ І-Ш ступенів №26, СЗОШ І-ІІІ ступенів №6, №32; НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20, 31, ЗОШ І –ІІІ ступенів № 4, 7, 8, 15, 16, 17, 29, 35, ЗОШ І ступеня «Мрія». Результатом міського етапу є те, що із 16 переможців міського етапу 10 підтвердили свої результати на обласному етапі.

У міському етапі конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів (організатор: Маранська І.А., методист ЦМСПС) взяли участь 42 учні із 22 загальноосвітніх навчальних закладів міста (16 учнів 4-х та 26 учнів 5-х класів). Слід відмітити, що відгуки про сучасну прозу школярами написано на сімнадцять рекомендованих книг різних авторів.

В рамках конкурсу учні ЗОШ І ступеня «Мрія», СЗОШ №6, ЗОШ №7, 13, 35, НВО школа-ліцей № 8, гімназії № 9, НВО ЗНЗ № 16-ДЮЦ «Лідер», НВО ЗНЗ № 20 ДЮЦ «Сузір'я», НВО школа-ліцей № 21, НВО ЗОШ № 24 ЦДЮТ «Оберіг», НВК СЗНЗ № 26, НВК ЗОШ № 34 - ліцей «Сучасник» - ДЮЦ, НВО сп. ЗОШ для дітей з вадами слуху, НВО ЛІІІДНЗ «Вікторія-П» опрацьовували літературу та писали відгук на прочитану книгу відповідно до запропонованого орієнтовного списку сучасної літератури для читання учнями 4-5-х класів.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва «Безсмертний подвиг українського народу» (організатор: Маранська І.А., методист ЦМСПС) взяли участь 57 учнів із 28 навчальних закладів міста.

Приємно відмітити, що активну участь у конкурсі в номінації "Література" взяли учні ЗОШ І-ІІІ ст.№2, ЗОШ І-ІІІ ст.№3, ЗОШ І-ІІІ ст.№4, гімназії ім. Т. Шевченка, СЗОШ І-ІІІ ст.№6, ЗОШ І-ІІІ ст.№7, НВО школи-ліцей №8, гімназії №9, ЗОШ І-ІІІ ст.№10, НВК «Кіровоградський колегіум», СЗОШ І-ІІІ ст.№14, НВО ЗОШ І-ІІІ ст.№15, ЗОШ І-ІІІ ст.№18, НВО ЗОШ І-ІІІ ст.№20, СЗОШ №32, НВО школи-ліцей №25, НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №34, ЗОШ І-ІІІ ст.№22, ЗОШ І-ІІІ ст. №33, ЗОШ І-ІІІ ст.№35.

Кращими визначено роботи учнів ГНТН, ЗОШ І-ІІІ ст. №35, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. №20, гімназії ім. Т. Шевченка, СЗОШ І-ІІІ ст.№6.

Кількість учасників конкурсу свідчить про активізацію роботи серед обдарованої молоді у навчальних закладах міста в даному напрямку. Представлені роботи переможців відповідають умовам конкурсу, відзначаються нестандартністю викладу думок, яскравістю мовлення, актуальністю, стильовою єдністю і мають художню цінність.

Слід зазначити, що в номінації "Образотворче мистецтво" активними були учні таких навчальних закладів: СЗОШ І-ІІІ ст.№6, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 - ДЮЦ «Лідер», ЗОШ І-ІІІ ст.№18, ЗОШ І-ІІІ ст.№19, ЗОШ І-ІІІ ст.№22, ЗОШ І-ІІІ ст. №29, ЗОШ І-ІІІ ст.№30.

Кращими визначено роботи учнів ЗОШ І-ІІІст.№7, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст.№31.

Представлені твори з образотворчого мистецтва переможців конкурсу несуть глибоке інформаційне повідомлення, мають високу технічну майстерність виконання.

Стало традицією проведення щорічного міського етапу конкурсу на кращого знавця Конституції України та права серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста (співорганізатор: Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС), який проводиться ЦМСПС гуманітарного департаменту спільно з управлінням юстиції Кіровоградської міської ради. В цьому році у конкурсі взяли участь 29 учнів із ЗОШ №3, 4, 7, 10, 29, 30, гімназії імені Т.Шевченка, СЗОШ №6, НВО №15, 20, 31, НВК №21, 25, 34, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», школи-інтернат, КТК, педагогічного ліцею.

Слід зазначити, що при виконанні конкурсних робіт більшість учнів 11-х класів виявили належні знання Конституції України. Найкращими цього разу виявились учні гімназії №9 (Полулях Оксана та Овчаренко Олександр; вчитель: Тарасенко Н.М.), СЗОШ №6 (Киселик Дар’я; вчитель: Саржевський О.А.).

У рамках проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на тему: "Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє" (організатори: Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС та Маранська І.А., методист ЦМСПС) з метою формування почуття патріотизму серед учнів міста, виховання в них духовності, національної свідомості, поваги до рідної мови, культури, звичаїв та традицій народу у січні 2010 року був проведений міський етап конкурсу за двома номінаціями «Література» та «Історія України».

Активну участь у конкурсі з номінації "Література" взяли учні СЗОШ І-ІІІ ступенів №6, 14, №32, НВО школи-ліцей №8, №25, гімназія №9, НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №20, НВК ЗОШ І-ІІІ ст. № 34, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, №4, №7, №18, №22, №30, №33, №35.

Кількість учасників конкурсу свідчать про активізацію роботи серед обдарованої молоді в навчальних закладах міста щодо .

Кращими визначено роботи учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №33 (Зеленько Юлія), НВО ЗОШ І-ІІІ ст.№20 (Рибалко Катерина),ЗОШ І-ІІІ ст. №35 (Шевченко Анастасія), ЗОШ І-ІІІ ст.№7 (Кумська Олена), ЗОШ І-ІІІ ст. №18 (Лукіна Ганна). А учениці НВО ЗОШ І-ІІІ ст.№20 Рибалко Катерина та ЗОШ І-ІІІ ст. №33 Зеленько Юлія посіли призові місця на обласному етапі. Приємно відмітити, що Рибалко Катерина посіла призове місце і на Всеукраїнському етапі.

Це свідчить про високий професіоналізм, системність у роботі педагогів-філологів даних навчальних закладів та відповідний рівень викладання української мови та літератури.

У номінації «Історія України» роботи були представлені у різних видах: проекти, реферати, твори-роздуми. Активну участь взяли учні ЗОШ №3, 4, 7, НВО №8, 20, НВК №21

Слід відмітити роботу на тему: «Українська держава. Гетьманат Павла Скоропадського» (мультимедійна презентація) учнів 10 класу НВК №21 Петреченко Олени, Кашуби Богдана, Бордюгша Ярослава, яка відзначилася своїм естетичним оформленням, наявністю фото історичних документів та змістовністю матеріалів. Також заслуговує на увагу дослідницька робота учнів 8-х класів ЗОШ №3 Барабаш Оксани та Пальчинського Максима на тему: «Іван Мазепа: зрадник чи патріот?», яка вразила членів журі змістовим матеріалом та оригінальністю підходу до розкриття теми. Це свідчить про те, що вчителі історії вищевказаних навчальних закладів приділяють належну увагу дослідницько-експериментальній діяльності учнів в позакласній роботі з предметів.

Приємно відмітити те, що роботи учнів-переможців конкурсу відповідають умовам конкурсу, відзначаються нестандартністю викладу думок, яскравістю мовлення, актуальністю, стильовою єдністю.

З метою виховання патріотизму, любові до рідного міста Кіровограда у вересні 2009 року був проведений конкурс малюнків «Моє рідне місто» (організатор: Федорченко Т.І., методист ЦМСПС), в якому взяли активну участь учні із ЗОШ №2, 3, 7, 8, 10, 15, 18, 29, 31, 35, школа – ліцей № 8, 25, НВО «Кіровоградський колегіум». Найкращими стали роботи учнів навчальних закладів №37, 32, «Вікторія – П», 25, 33, 7, гімназії №9, НВК «Кіровоградський колегіум».

В рамках Всеукраїнського конкурсу «Діти за чисту енергію» (організатор Федорченко Т.І., методист ЦМСПС) та з метою виховання у школярів бережного ставлення до навколишкього середовища у листопаді 2009 року проведено міський етап, в якому найкращими виявились учні ЗОШ І ступеня «Мрія».

В конкурсі малюнків за творами В.О.Сухомлинського (організатор Федорченко Т.І., методист ЦМСПС) взяли участь ЗОШ І ст. «Мрія», гімназія ім.. Т. Шевченка, ЗОШ №2, 3, 7, 8, 10, 15, 18, 29, 31, 35, школа – ліцей №8,25, НВО «Кіровоградський колегіум». Слід відзначити роботи учнів навчальних закладів №29, 25, 18, 19, які стали переможцями.

Учні ЗОШ І – ІІІ ступенів №35, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7, НВК «Кіровоградський колегіум», ЗОШ І ступеня «Мрія», школа – ліцей № 25, 8, 31, НВО ЛШДНЗ «Вікторія – П». постійно беруть участь у більшості конкурсів малюнків. Їхні роботи з кожним роком удосконалюються, урізноманітнюється техніка виконання.

Впливають на виховання підростаючого покоління і заходи, які проводяться в рамках Місячників української писемності, екологічного та морально-правового виховання.

Так, з метою підвищення рівня екологічної культури підростаючого покоління з 6 по 30 квітня 2010 року в навчальних закладах міста було проведено Місячник екологічного виховання.

Слід зазначити, що працівниками Центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради було розроблено та надіслано до навчальних закладів Програму проведення Місячника екологічного виховання, надано консультативно-методичну допомогу педагогам навчальних закладів щодо організації тематичних заходів та підвищення ефективності роботи з даного питання, що позитивно вплинуло на якість проведених заходів.

Слід відмітити належний рівень організації та проведення Місячника екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, який в 2009/2010 навчальному році відзначився різноманітністю позакласних заходів.

Так, в рамках Місячника екологічного виховання було проведено для учнів 1-11 класів бесіди та класні години на різні екологічні теми, а саме: «Чорнобильська трагедія» (НВО №1, 8, 15, 16, 17, 20, 24, НВК №21, 25, 34, ЗОШ №4, 7, 18, 19, 22, 23, 33, 35, 37, «Мрія», педліцей), «Моя земля – земля моїх батьків» (НВК «Кіровоградський колегіум», ГНТН, «Ор-Авнер», ЗОШ №2, 3), «Краса, яка потребує захисту» («Мрія») та інші. У НВО №1 була проведена виставка творчих робіт учнів на тему: «Чорнобиль – трагедія України, Чорнобиль – трагедія людства», в НВК «Кіровоградський колегіум» - на тему: «Мій рідний край – моя земля», а колектив НВО №24 відзначився тим, що ними була організована та проведена значна робота над екологічними проектами, а саме: «Рослини Кіровоградщини, занесені в Червону книгу», «Зупиніться, поки не пізно!», «Знаю, люблю, збережу!», «Водні ресурси Кіровоградщини», «Тваринний світ Кіровоградщини», «Мій вклад у благоустрій міста» та інші. Це свідчить про те, що педагогами цих навчальних закладах приділяється належна увага щодо зацікавлення школярів до екологічних проблем шляхом використання інноваційних технологій навчання.

Слід відмітити й те, що в навчальних закладах були проведені конкурси малюнків на різні теми: «Бережімо Землю», «Птахи мого краю», «Бережімо природу» (ЗОШ №22, 23), «Обережно радіація» (НВК №21, 25), «Кумедні смайлики», «Моя земля – мій рідний дім», «Земна галактика» (НВО №16), «Природа очима дітей» (ЗОШ №2, 7, 12), «Екологічні проблеми космосу» (ЗОШ №3), «Я і природа» (ЗОШ І ступеня «Мрія»), «Моя земля – мій рідний край» (НВК №21) та інші. Це свідчить про те, що у вищевказаних начальних закладах активізувалась позакласна робота з образотворчого мистецтва.

На високому рівні також були організовані та проведені екологічні вікторини на теми: «Що я знаю про навколишній світ» (НВО №20, ЗОШ №18, 22, 35), «Світ дерев» (НВК №34), «Знай і вивчай свій рідний край» (ЗОШ №7). Високий потенціал творчості показали учні ЗОШ І ступеню «Мрія», НВО №1, 15, 16, 24, НВК №21, 25, ЗОШ №12, 19, 22, 23, гімназії №9, НВК «Кіровоградський колегіум» під час проведення та участі в екологічних акціях. Це свідчить про те, що в даних навчальних закладах приділяється належна увага екологічному вихованню школярів.

Позитивним є те, що велика увага екологічному вихованню учнів приділяється шкільними бібліотекарями ЗОШ №2, 3, 7, 18, 33, 35, НВК №25, 34, НВО №1, 16, 24, педагогічному ліцеї, НВК «Кіровоградський колегіум». Так, в шкільній бібліотеці ЗОШ №3 було оформлено тематичну виставку літератури «Ліс – зелений друг Землі», в НВК №34 – «Вони з Червоної книги», в НВО №24 – «Віддаю свій голос за природу», в НВО №1 – «Збережемо планету Земля», в педагогічному ліцеї – оформлено виставку панораму «У Чорнобилю немає минулого часу» а в НВК №21, 25, 26, ЗОШ №2, 4, 7, 10, 18, 19, 22, 23, 33, 35 оформлено виставки літератури на інші екологічні теми.

Стало традицією проведення дитячих фестивалів дитячої творчості «Степові джерела» (серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів) та «Кіровоградські зірочки» (серед вихованців дошкільних навчальних закладів).

З метою пропаганди і розвитку дитячої творчості, підвищення виконавської майстерності в учнівських мистецьких колективах, сприяння розвитку морально-етичних цінностей, виявлення серед учасників фестивалю обдарованих дітей, надання методичної та професійної допомоги керівникам гуртків, вивчення і поширення в навчальних закладах міста традицій і звичаїв Кіровоградщини, підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління з 15 січня по 13 квітня 2010 року був проведений міський фестиваль „Степові джерела” - довготривалий проект (керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС) в номінаціях: „Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво”, “ Фольклор, театр та художнє слово”, „Вокал та авторська пісня”, „Хорові колективи та інструментальні ансамблі”, „Хореографія”.

До роботи у складі журі фестивалю були залучені Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, викладачі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, Кіровоградського обласного комплексу „гімназія – інтернат – школа мистецтв”, працівники засобів масової інформації.

У міському фестивалі дитячої творчості „Степові джерела” взяли участь 1633 учні загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців центрів дитячої та юнацької творчості при навчальних закладах і позашкільних закладів міста.

Результати міського фестивалю „Степові джерела” показали, що педагоги загальноосвітніх навчальних закладів, центрів естетичного виховання та позашкільних закладів міста творчо працюють над реалізацією завдань позашкільного виховання, здійснюють допрофесійну підготовку школярів, розвивають в учнів повагу до праці, вчать самостійно здобувати нові знання, прагнути до самовизначення, самореалізації.

В номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво”, були представлені роботи з образотворчого мистецтва, вишивки, бісероплетіння та колажу. В конкурсі взяли участь 363 учні загальноосвітніх навчальних закладів.

Журі відмітило роботи гуртківців ЗОШ № 2, 4, 13, 18, 29, 30, 35, ЗОШ І ст. „Мрія”, СЗОШ № 6, 14, спец. ЗОШ № 1, НВО ЗНЗ № 1, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 31, школи-інтернат, гімназії імені Тараса Шевченка, БДЮТ, СЮТ, НВК “Кіровоградського колегіуму”. Слід зазначити, що керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва цих закладів приділяють належну увагу розвитку естетичного смаку, художніх здібностей, навичок художнього конструювання, роботи з природним матеріалом, уміння бачити красу в навколишньому середовищі. Враховують народні традиції та сучасні тенденції розвитку національного та зарубіжного декоративно-прикладного мистецтва.

В номінації „Театр, фольклор та художнє слово” взяли участь 300 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та центрів естетичного виховання. Вихованці гуртків фольклорного та театрального мистецтва ЗОШ № 30, НВО ЗНЗ № 17, 24, 31, ЗОШ „Мрія”, НВО школи-ліцею № 8, 25, гімназії № 9, НВК „Кіровоградського колегіуму”, БДЮТ на достатньому рівні представили фольклорні композиції та театральні постановки, що свідчить про відродження інтересу до театрального мистецтва і високий рівень професіоналізму керівників театральних та фольклорних гуртків.

В номінації “Вокал та авторська пісня” взяли участь 108 юних виконавців навчальних закладів №1, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 35, 37, гімназії імені Тараса Шевченка, гімназії №9, НВО школи-ліцею №8, НВК школи-ліцею №25, НВК школи-ліцею №34, КТК, НВК „Кіровоградський колегіуму”, школи-інтернат, БДЮТ. Журі позитивно відмітило систематичну роботу керівників вокальних гуртків, підготовку танцювальних супроводів до пісень, якісних фонограм, костюмів виконавців ЗОШ № 1, 6, 17, 20, 24, 26, 31, 35, БДЮТ, КТК, гімназії № 9, НВК школи – ліцею № 25, які розкривають духовний світ дитини, багатство її почуттів та емоцій, відображених у музичних образах, на прикладі творів різних жанрів музики, надають учням можливість спостереження за власними думками, переживаннями, відчуттями у процесі сприймання і виконання музичних творів.

382 учні із 17 навчальних закладів міста взяли участь в номінації “Хорові колективи та інструментальні ансамблі. Серед вокально-хорових колективів найкращі результати показали вихованці НВО ЗНЗ № 17, 18, 26, 31, 35, ЗОШ № 10, 19. Журі відмітило, що робота по залученню школярів до хорового мистецтва починається з молодших класів, що забезпечує неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі.

Серед вокально - інструментальних колективів слід виділити дуети бандуристів ЗОШ № 2, НВО ЗНЗ № 16, ансамбль „Еліна” ЗОШ № 18, ансамблі шумових інструментів НВК СЗНЗ № 26 та ЗОШ № 35. Залучення дітей до гри на музичних інструментах сприяє естетичному вихованню та розвитку музичної культури.

В номінації “Хореографія” взяли участь 480 вихованців загальноосвітніх навчальних закладів. Були представлені композиції народного, бального, класичного та сучасного танців. Високий рівень виконавської майстерності показали вихованці хореографічних колективів навчальних закладів НВО ЗНЗ № 20, 24, 31, школи – інтернат, НВО школи-ліцею № 8, гімназії № 9, „Центру - Юність”, ННПК, що свідчить про систематичну роботу керівників хореографічних гуртків щодо урахування тісного взаємозв’язку музики і танцю, розуміння її образного та емоційного змісту, виховання виконавських навичок, розвитку творчих здібностей вихованців, артистизму.

На високому рівні представили свої програми зразкові хореографічні ансамблі НВО ЗОШ №16 „Вікторія”, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 „Надія”, НВК школи-ліцею № 25 „Світанок”.

Розвиток творчих здібностей та талантів дітей починається ще в дошкільних навчальних закладах.

Так, з метою прилучення вихованців ДНЗ до світу мистецтва, виявлення здібних, обдарованих дітей дошкільного віку, продовження традицій щорічного проведення фестивалю «Кіровоградські зірочки» довготривалого проекту в період з листопада 2009 року по квітень 2010 року був проведений фестиваль дитячої творчості “Кіровоградські зірочки” (керівник: Бабіч Н.О., методист ЦМСПС) в номінаціях “Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Дитяча пісня” та «Хореографія».

У фестивалі взяли участь 322 вихованці з 26 дошкільних навчальних закладів, дитячого будинку «Барвінок» та НВК - «Кіровоградський колегіум - дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання», які вибороли 39 призових місць. Учасники отримали чудовий шанс виразити свій внутрішній світ, реалізувати здібності і продемонструвати талант.

Результати фестивалю дитячої творчості “Кіровоградські зірочки” засвідчили, що педагоги дошкільних навчальних закладів систематично проводять роботу з естетичного виховання дітей дошкільного віку, працюють над формуванням життєвої мистецької активності кожного вихованця, спонукають дітей до самовираження та самореалізації в різних видах мистецтва.

Усі номінації були об’єднані спільною тематикою «Усі ми діти твої, Україно!».

В номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво” взяли участь 32 вихованці з 28 дошкільних навчальних закладів міста.

Слід відмітити майстерність учасників та творчий підхід педагогів у підготовці та виконанні конкурсних робіт, що дозволяє констатувати про створення належної бази розвивального середовища в дошкільних закладах, системи роботи педагогів з дошкільнятами та створення загальної атмосфери доброзичливості, свободи, можливості досягти успіху для кожної дитини.

Позитивну оцінку членів журі отримав рівень компетентності учасників конкурсу в різних видах образотворчої діяльності, підтвердженням цьому стали різноплановість жанрів, технік виконання, сюжетів творчих робіт.

Серед постійних учасників фестивалю у номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво” слід відмітити вихованців ДНЗ № 14, 22, 29, 46, 48, 52, 60, 61, 65, 69, 71, 73, д/б «Барвінок», НВК «Кіровоградський колегіум».

Варто зазначити, що вихованці дошкільних навчальних закладів № 65 та № 22 продемонстрували уміння кольорами відтворювати свої почуття на папері та склі, відчувати красу рідного краю, виявили навички володіння технічними прийомами роботи з фарбою.

Цікаву та неординарну техніку виконання показали малюки дошкільних закладів № 14, 54, 73, 61, 48, 42.

Оригінальні саморобки із покидькового та природного матеріалу виготовили вихованці дошкільних навчальних закладів № 69, 41, 61, 14, 52, 29. Вразила і підготовка вихованців дошкільних закладів № 71, 60, які власноруч створили українські обереги «Ляльки-мотанки».

Слід відзначити якісну підготовку педагогічних колективів дошкільних закладів № 16, 61, 28, 69, 72, 37, 46, 71 до участі в номінації «Дитяча пісня». Виступи учасників розкривали теми патріотизму, народності, любові та поваги до родини і батьків, розмаїтого світу дитинства.

Заслуговують на увагу: професійний ріст музичних керівників щодо підготовки учасників-вокалістів Галіченко Н.А (ДНЗ № 16), Паіцики А.А. (ДНЗ № 61), Криворученко С.І. (ДНЗ № 28), Горбань Ю.В. (ДНЗ № 72), Кирилової Т.В., Гордиської І.В., Донцової В.В. (ДНЗ № 69), Логінової К.Д., Кодеми Л.В. (ДНЗ № 37); майстерність вокалістів Москалено Катрусі – вихованки ДНЗ № 16, Сухонос Марії вихованки ДНЗ № 28 та Семенник Лади вихованки ДНЗ № 69; воля до перемоги вихованців ДНЗ № 46 та № 71.

Слід відмітити виконання вихованцями дошкільного закладу № 61 авторської пісні музичного керівника Пацики А.А. «Рідний тато», які стали кращими серед виступів вокальних ансамблів.

Результативними стали виступи учасників номінації «Хореографія» дошкільних навчальних закладів № 19, 27, 71, 72, д/б «Барвінок», 48, 69, 63, 41, 15, 29, що свідчить про системну роботу педагогів з вихованцями та творчий підхід у підготовці до фестивалю.

Масовість виступів, доцільність музичного оформлення, творчий підхід до виготовлення костюмів та атрибутів, що продемонстрували колективи дошкільних закладів № 19, 27, 72, 71, д/б «Барвінок» свідчить про належну увагу адміністрації вищезгаданих закладів до організації мистецької діяльності в дошкільному навчальному закладі.

Також слід відмітити, що в номінації «Виконання народного танцю» вихованці дошкільного закладу № 19 (завідувач Гіріч М.А., музичний керівник Коваль С.В.) композицією «Івана Купала» вразили присутніх хореографічною підготовкою.

В номінації «Розкриття художнього образу» слід відмітити колектив дошкільного закладу № 27 з хореографічною композицією «Світ під водою» (завідувач Дрига В.А., музичний керівник Сіняєва В.Ю.). Колектив доклав чимало зусиль щоб створити чарівні образи мешканців моря та передати їх настрій в хореографічній постановці.

В номінації «Оригінальність хореографічної постановки» кращим став ДНЗ № 72 з хореографічною композицією «Наша зірка – Україна!» (завідувач Діброва С.В., музичний керівник Занченко І.М.).

В номінації – «Виконання сучасного танцю» відзначено колектив вихованців дошкільного закладу № 71 з хореографічною композицією «Кап - кап» (завідувач Циганова Л.М., музичні керівники Крюкова Т.В., Кіріченко М.В.).

Заслуговує на увагу акробатично-хореогафічна композиція вихованців д/б «Барвінок» «Веселі гуси» (директор Гречишкіна О.О., музичний керівник Русул А.М.), які вразили своїм виступом всіх глядачів.

Слід відмітити хореографічні композиції дошкільних закладів № 41 (завідувач Моторна К.М., музичний керівник Жерлиця Т.В. ), № 15 (завідувач Коц Л.М., музичний керівник Горбівненко О.О.), № 48 (завідувач Дахно Л.Ю., музичний керівник Козлова О.М.), № 69 (завідувач Черкес Є В., музичні керівники Кирилова Т.В., Гордиська І.В., Донцова В.В. ), № 63 (завідувач Снісар В.М., музичний керівник Тірська В.Ф.), № 29 (завідувач Катеринич Ю.А., музичні керівники Шумська Н.М., Потєєва Н.Л.), № 24 (завідувач Васютинська Т.В., музичний керівник Онуфрієва Н.М.) та № 65 (завідувач Бондаренко В.Л., музичний керівник Голобородько Лариса Борисівна), підготовка до яких сприяє естетичному, розвитку дітей, та заохочує дошкільників до самореалізації своїх здібностей.

Фестиваль дитячої творчості дав змогу підтримати обдарованих дітей і талановитих педагогів, сприяв популяризації кращих зразків творів мистецтва, вихованню високої духовності та культури в дитячому середовищі.

Значна увага працівниками ЦМСПС приділяється організації та проведенню спортивних заходів для учнів навчальних закладів. Так, у семи міських спортивних змаганнях, проведених з п’яти видів спорту, взяли участь 2.498 учнів.

Зокрема, у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» брали участь:

 • в молодшій віковій групі (1999 р.н.) – 26 команд – 364 учні;

 • в середній віковій групі (1998 р.н.) – 28 команд – 392 учні;

 • в старшій віковій групі (1997 р.н.) – 30 команд – 420 учнів.

Найкращими стали:

 • в молодшій віковій групі НВО №16 (І місце, вчитель фізичної культури Крикун О.Г.), ЗОШ І ступеня «Мрія» (ІІ місце, вчитель фізичної культури Карауш Я.О.), ЗОШ №18 (ІІІ місце, вчитель фізичної культури Порошин М.О.);

 • в середній віковій групі НВО №16 (І місце, вчитель фізичної культури Крикун О.Г.), НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П» (ІІ місце, вчитель фізичної культури Мацько Р.В.), НВК №21 (ІІІ місце, вчитель фізичної культури Козлов С.В.);

 • в старшій віковій групі НВО №31 (І місце, вчитель фізичної культури Снісаренко Є. В.), СЗОШ №14 (ІІ місце, вчитель фізичної культури Назалюк Л.В.), ЗОШ №4 (ІІІ місце, вчитель фізичної культури Поркуян Є.М.).

Однак, в міських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч, що є обов’язковими для загальноосвітніх навчальних закладах у районних (міських), обласних та Всеукраїнських змаганнях участь взяли не всі школи.

Результативно пройшла і легкоатлетична естафета, в якій взяли участь 186 учнів з 31 навчального закладу. Слід відмітити ЗОШ №4, 18, НВО №16, які зайняли призові місця.

Однак, учні із ЗНЗ №12, 13, 23, НВК №21, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П» не взяли участь у міській естафеті.

У змаганнях «Нащадки козацької слави» взяли участь 408 учнів із 34 навчальних закладів, де найкраще показали себе команди з НВО №20, 16, ЗОШ №22. Але учні ЗОШ №12 та 13 і в цих змаганнях не взяли участі.

На високому рівні пройшли змагання «Старти надій», в яких взяли участь 560 учнів із 35 навчальних закладів. Слід відзначити команди НВО №20, 31, та НВК «Кіровоградський колегіум», які показали найкращі результати.

Слід зазначити, що спортивні досягнення команди- переможці міських змагань підтвердили і на обласному рівні.

Про результативність методичної роботи свідчать результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів (див. таблицю).

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДПА В 11-Х КЛАСАХ

навчальний предмет

Кільк. учнів які склада-ли ДПА

Початковий

рівень

%

Середній

рівень

%

Достатній

рівень

%

Високий

рівень

%

українська мова

1815

38

2%

342

20%

875

48%

561

30%

українська література

172

0

0%

34

20%

66

38%

72

42%

Історія України

851

13

2%

79

9%

307

36%

453

53%

Хімія

21

0

0%

11

52%

9

43%

1

5%

Англійська мова

402

7

2%

59

15%

150

37%

186

46%

Фізика

92

0

0%

16

17%

58

63%

18

20%

Біологія

162

8

5%

33

20%

64

40%

47

35%

Географія

95

1

1%

7

7%

45

48%

42

44%

Всесвітня Історія

35

1

3%

5

14%

15

43%

14

40%

Математика

1074

68

6%

277

26%

489

46%

240

22%

Отже, рівень організації методичної роботи з педагогами міста відповідає сучасним вимогам, нормативно-правової бази освіти, здійснення навчально-виховного процесу в умовах її трансформації.

Проте, як свідчить аналіз, під час організації методичної роботи мають місце недоліки та невикористані резерви.

Протягом останніх двох років відбулись суттєві зміни у кадровому складі керівників навчальних закладів. Однак, не всі керівники навчальних закладів пройшли курси підвищення кваліфікації.

З метою вчасного проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками слід переглянути перспективні плани підвищення кваліфікації, передбачивши проходження курсів не в рік атестації.

Керівники навчальних закладів недостатньо уваги приділяють вивченню теоретичних питань щодо створення концепції розвитку навчального закладу, оволодіння методами експертних оцінок, психологічним аспектом управління, проведення та використання результатів моніторингових досліджень якості шкільної освіти.

Не всі керівники навчальних закладів під час планування внутрішкільної методичної роботи враховують результати діагностування, якісний склад педагогічних працівників, етапність роботи над науковою методичною проблемою.

В ряді навчальних закладів потребує удосконалення підготовка наказів «Про організацію методичної роботи»: відсутній аналіз методичної роботи, не чітко визначена структура методичної роботи, не зазначені проблеми дослідження методичних об’єднань, творчих груп, інших методичних формувань. Також спостерігається формальний підхід до планування роботи педагогічної ради, шкільного методичного кабінету.

Керівникам навчальних закладів слід удосконалити технологію проведення моніторингу ефективності внутрішкільної методичної роботи, рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Не всі показники роботи з обдарованими учнями мають позитивну динаміку. Це стосується кількості переможців обласних олімпіад.

Певні недоліки є і в роботі педагогів. Про це свідчить аналіз контрольних робіт учнів, проведених під час атестації навчальних закладів ЗОШ І – ІІІ ступенів № 30, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 13, НВО “школа – ліцей № 8”, гімназії № 9 (аналіз висвітлено в атестаційних довідках) та тематичного вивчення стану викладання іноземної мови (СЗОШ №6, 14, 32, ЗОШ №18, 20, НВК №25, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»), фізики (НВО №1, 15, 31, ЗОШ №2, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»). Зокрема, недостатня увага приділяється самоаналізу педагогічної діяльності, виявленню та усуненню причин, що призводять до низьких показників зрізів знань окремих учнів. Частина педагогів надають перевагу навчальним цілям, тоді як пріоритетними сьогодні є розвивальні.

Іноді ігнорується пошуково – дослідницька, творча робота школярів. Натомість перевага надається репродуктивним видам діяльності, що позбавляє учнів можливості брати активну участь у здобутті знань. Недостатня увага приділяється пропедевтичній роботі з учнями.

Наявність вказаних недоліків пояснюється недостатнім усвідомленням учителями завдань освіти на сучасному етапі.

Виходячи з вищесказаного у 2010/2011 навчальному році ЦМСПС буде працювати над такою проблемою: «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

Для реалізації даної проблеми необхідно вирішити такі завдання:

 • продовжити роботу щодо створення умов розвитку педагогічної майстерності, твор­чої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з викорис­танням дистанційних форм навчання;

 • координувати діяльність методичних кабінетів при на­вчальних закладах, міських циклових методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;

 • здійснювати моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня на­вчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної за­гальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);

 • здійснювати моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчаль­них закладів;

 • здійснювати моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблен­ня вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

 • здійснювати організацію апробації та моніторингових дос­ліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної осві­ти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;

 • продовжити патронаж навчальних закладів, які мають статус експери­ментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної до­помоги;

 • організовувати методичну роботу щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; надання на звернення гуманітарного департаменту оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 • організовувати методичну роботу з резервом керівників навчальних закладів та працівників ЦМСПС;

 • впроваджувати сучасні освітні системи і технології, інтерактивні методи організації навчання і виховання;

 • погоджувати та затверджувати програми психологічної просвіти учасників навчально – виховного процесу;

 • рецензувати документи з питань прогнозування розвитку психологічної служби, навчання та виховання учнів у навчальних закладах освіти;

 • проводити науково – практичні конференції і семінари з теорії та практики психології і соціальної роботи;

 • здійснювати психологічні, педагогічні консультації для дітей, педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення;

 • вивчати рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів кожного освітнього вивчення стану викладання предметів в навчальних закладах;

 • організовувати діяльність наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, готувати і проводити олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, турніри тощо; організовувати підготовку команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

 • вивчати рівень освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • створювати організаційні умови для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних закладів освіти, вивчення та аналізу рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • проводити систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчати і узагальнювати їх перспективний педагогічний досвід та його впроваджувати, залучати кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;

 • проводити масові методичні заходи (семінари, конференції, конкурси, виставки, творчі зустрічі, педагогічні читання, фахові конкурси для педагогічних працівників („Вчитель року”, „Вихователь року”) тощо з метою популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходів, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошуко­вої роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і ок­ремих педагогічних працівників;

 • розробляти, апробувати та впроваджувати освітні технології та системи перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах, поліпшувати на цій основі управління ними і організацію методичної роботи;

 • взаємодіяти з обласним науковим відділен­ням Малої академії наук України та іншими учнівськими това­риствами;

 • поновлювати електронну базу даних щодо перспектив­ного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогіч­них колективів і окремих працівників; створювати сучасні нау­ково-методичні комплекси, матеріали, фонди навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу­лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • висвітлювати в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті;

 • широко пропагувати педагогічні ідеї і досвід В.О.Сухомлинського;

 • ширше використовувати інтерактивні форми і методи навчання;

 • удосконалити зміст і форми роботи з новопризначеними молодими директорами і заступниками директорів шкіл;

 • забезпечити своєчасне направлення новопризначених керівників шкіл на курси підвищення кваліфікації;

 • піднести ефективність наставництва;

 • удосконалювати систему індивідуальної роботи з педагогами;

 • озброїти керівників шкіл сучасними технологіями моделювання і організації внутрішкільної методичної роботи;

 • продовжити творчо співпрацювати з науково-педагогічними та методистами КОІППО імені В.Сухомлинського, науковцями Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка та інших навчальних закладів;

 • організувати стажування новопризначених заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 • удосконалити технології проведення моніторингових досліджень якості освіти та форми узагальнення їх результатів;

 • розробити та рекомендувати керівникам навчальних закладів єдину структуру та підходи до проведення моніторингових досліджень якості освіти, ефективності організації методичної роботи.

БЛОК ІІ

Організаційне забезпечення

Модуль І. Керівництво роботою ЦМСПС

1

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка
 1. 1

Контроль за станом ведення документації

Вересень2010

Травень 2011

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

 1. 3.

Персональний контроль за діяльністю методистів Маранською І.А., Вернигорою Н.М., Борщенко О.В.

Листопад 2010

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

 1. 2

Систематично, в порядку контролю за діяльністю методистів ЦМСПС, проводити співбесіди.

Щоденно

(за потребою)

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

 1. 3

1.Проводити планірки при директорі:

для заступників директора ЦМСПС;

для працівників ЦМСПС.

2. Проводити планірки при заступниках директора для працівників ЦМСПС.

Щопонеділка

Щопонеділка Щоп’ятниці

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

 1. 4

Забезпечити проведення занять по самоосвіті з методистами ЦМСПС щодо питань удосконалення роботи з педагогічними кадрами та актуальних проблем сучасної освіти.

1 раз у квартал

Пахолівецька М.В.,

Тимошенко Н.П.,

Махно О.П.,

методисти

 1. 4

Вивчення ППД методиста Смоліної О.С. з проблеми: «Інноваційні підходи до методики проведення методичних заходів»

До 1.05.2011

Махно О.П.

Брошура

 1. 5

Вивчення стану організації впровадження програми «Я у світі» методистом Бабіч Н.О.

Грудень 2010

Тимошенко Н.П.

Брошура

 1. 6

Вивчення стану підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми методистами ЦМСПС

Лютий 2011

Пахолівецька М.В.

Брошура

 1. 5

Забезпечити проведення педагогічних та культурологічних інформацій для працівників ЦМСПС.

1 раз на місяць

Волощук Т.С..

 1. 6

Спланувати заняття Школи методиста;

Забезпечити проведення занять Школи методиста.

До 01.10.10

Щомісяця

Пахолівецька М.В.

 1. 7

Затвердити плани роботи різних форм методичної роботи.

До 15.09.10

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Всі методисти

 1. 8

Здійснювати контроль за виконанням плану роботи ЦМСПС та різних форм методичної роботи

Постійно

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

 1. 9

Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення

Постійно

(за окремим графіком)

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

14

Здійснювати контроль за самоосвітньою роботою методистів ЦМСПС

Постійно

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

15

Заслуховувати звіти методистів ЦМСПС щодо організації самоосвітньої роботи

Грудень 2010

Травень 2011

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Модуль ІІ. Підвищення кваліфікації працівників ЦМСПС

1

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Забезпечити проходження працівників ЦМСПС підвищення кваліфікації в ОІППО (згідно з наказом) та в інших заходах, які проводитимуться за планами роботи ОІППО.

2010-2011

Пахолівецька М.В.

2

Проводити засідання Школи методиста

Щомісяця

Пахолівецька М.В.

3

Брати участь у обласних семінарах з проблем:

 • «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»;

 • «Творчість працівника психологічної служби як феномен формування його іміджу»;

 • «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»;

 • «Навчання іноземної мови в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»;

 • «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»;

 • «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»;

 • «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури»

Згідно з планом ОІППО

06.09 - 07.09

08.09 – 09.09

09.09 – 10.09

14.09

5.10 -6.10

6.10

1.12 – 2.12

Паращук А.О.

Цумарєва Н.В.

Тимошенко Н.П.

Смоліна О.С.

Пахолівецька М.В.

Вернигора Н.М.

Волощук Т.С.

4

Брати участь у обласних науково-практичних конференціях з проблем:

 • «Розвиток дидактичних ідей В.Сухомлинського в сучасній освіті»;

 • «Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття (за підсумками ІУ обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів)»;

 • «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення ефективності»;

 • «Засоби і технології сучасного навчального середовища»;

 • «Історико-методологічні засади у контексті профілізації старшої школи»

22.09

28.09 -29.09

23.11

За планом КОІППО

21-22.10.2010

Пахолівецька М.В.

Шаповалова Т.А.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

5

Брати участь у засіданнях обласної Школи удосконалення методичної майстерності з проблеми:

- «Системний підхід до моделювання змісту та організації методичної роботи з педагогічними кадрами»

9.11 -10.11

Пахолівецька М.В.

6

Підвищувати фаховий рівень працівників ЦМСПС засобами самоосвітньої роботи (згідно з індивідуальними планами)

Серпень-травень

Пахолівецька М.В.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Методисти ЦМСПС

7

Брати участь у Всеукраїнських конференціях та семінарах

Згідно наказів

Пахолівецька М.В.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Методисти ЦМСПС

Модуль ІІІ. Організаційні заходи

1

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка
 1. 1.

Упорядкувати номенклатуру справ ЦМСПС та картотеку ППД (журнальних та газетних публікацій).

Вересень

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Методисти

 1. 1

Провести звірку та оновлення картотеки:

 • педпрацівників (по кафедрах);

 • працівників ЦМСПС.

До 01.10

Індик О.В.

 1. 2

Популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок.

1 раз у квартал

Волощук Т.С..

 1. 3

Скласти графік-взаємовідвідуваня проведення методичних заходів.

До 01.10.10

Всі методисти

 1. 4

Скласти графік відвідування адміністрацією методичних заходів, які проводять методисти з метою контролю за їх проведенням.

До 01.10.10

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.,

Махно О.П.

 1. 5

Внести зміни у склад методичної ради та активу методичного Центру.

До 5.09.10

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.,

Махно О.П.

 1. 6

Підготувати проекти наказів:

 1. Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

 2. Про перерозподіл функціональних обов’язків між працівниками ЦМСПС.

 3. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста на курсах при ОІППО;

 4. Про проведення семінарів, занять шкіл перспективного педагогічного досвіду, засідань творчих груп при ОІППО;

 5. Про організацію роботи з охорони праці;

 6. Про затвердження графіку роботи працівників ЦМСПС;

 7. Про підготовку до серпневої наради у 2010/2011н.р;

 8. Про підсумки проведення серпневої наради у 2010/2011н.р;

 9. Про проведення міського Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Моє рідне місто»;

 10. Про участь школярів у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»;

 11. Про участь школярів навчальних закладів міста в легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню міста;

 12. Про проведення Місячника молодого педагога-стажиста в навчальних закладах міста;

 13. Про передачу навчальної літератури з балансу на баланс навчальних закладів;

 1. Про затвердження навчальних програм гурткових занять;

 2. Про створення атестаційної комісії на базі Центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту з атестації працівників психологічної служби закладів освіти міста;

 3. Про проведення Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно»;

 4. Про проведення обласних змагань з волейболу;

 5. Про проведення І-ІІ етапів щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів 4-5 класів»;

 6. Про проведення обласних змагань з баскетболу;

 7. Про проведення апробації навчальної літератури у 20010/2011 н.р.;

 8. Про проведення Місячника української писемності та мови у навчальних закладах;

 9. Про організацію та проведення міських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

 10. Про підсумки проведення Місячника молодого педагога-стажиста;

 11. Про проведення конкурсу читців польської поезії серед учнів навчальних закладів;

 12. Про проведення міського фестивалю дитячої творчості «Кіровоградські зірочки» серед вихованців ДНЗ;

 13. Про проведення І-ІІ етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика;

 14. Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської Акції «Живи, книго!»;

 15. Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач»;

 16. Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням;

 17. Про організацію та проведення І туру фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;

 18. Про підсумки проведення міського етапу регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів 4-5 класів»;

 1. Про проведення Місячника морально-правового виховання в навчальних закладах міста;

 2. Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»;

 3. Про підсумки проведення конкурсу читців польської поезії серед учнів навчальних закладів;

 4. Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему: «Безсмертний подвиг українського народу»;

 5. Про підсумки проведення Місячника української писемності та мови у навчальних закладах міста;

 6. Про участь в обласній науково-практичній конференції, присвяченій пам»яті О.Хмури (Хмурівські читання);

 7. Про підготовку та проведення міського фестивалю «Степові джерела» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста;

 8. Про проведення міського етапу конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості»;

 9. Про проведення всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;

 10. Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад;

 11. Про організацію проведення січневих нарад;

 12. Про участь у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу ім..П.Яцика;

 13. Про підсумки проведення міського етапу конкурсу «Вчитель року»;

 14. Про підсумки проведення Місячника морально-правового виховання;

 15. Про підсумки проведення січневих нарад;

 16. Про проведення декади «Ініціатива і творчість молодих»;

 17. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач»;

 18. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Безсмертний подвиг українського народу»;

 1. Про підсумки проведення фестивалю «Нащадки козацької слави»;

 2. Про проведення моніторингу якості підручників для 9 класу;

 3. Про підсумки проведення міської олімпіади з математики серед учнів 4-х класів;

 4. Про участь збірної команди Кіровограда в обласних змаганнях клубу «Шкіряний м’яч»;

 5. Про проведення І-ІІ етапів «Знай і люби свій край»;

 6. Про проведення апробації електронних ППЗ;

 7. Про участь збірної команди м.Кіровограда в обласних змаганнях з футболу на призи «Шкіряний м’яч»;

 8. Про підсумки проведення міського етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

 9. Про проведення міського конкурсу екологічних агітбригад

 10. Про проведення Місячника екологічного виховання

 11. Про підсумки проведення Місячника екологічного виховання

До 5.09.10

За потребою

Щомісяця

Щомісяця

Серпень

Серпень

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

За потребою

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Січень

Січень

Січень

Січень

Лютий

Лютий

Березень

Березень

Березень

Березень

Березень

Березень

Березень

Березень

Квітень

Квітень

Квітень

Травень

Пахолівецька М.В.

Пахолівецька М.В.

Індик О.В.

Індик О.В.

Тимошенко Н.П.

Пахолівецька М.В.

Пахолівецька М.В.

Пахолівецька М.В.

Шаповалова Т.А.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Махно О.П.

Волощук Т.С.

Шаповалова Т.А.

Цумарєва Н.В.

Шаповалова Т.А.

Степанчук С.С.

Маранська І.А.

Степанчук С.С.

Волощук Т.С.

Маранська І.А.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Бабіч Н.О.

Пахолівецька М.В.

Маранська І.А.

Волощук Т.С.

Волощук Т.С.

Маранська І.А.

Степанчук С.С.

Маранська І.А.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Маранська І.А.

Маранська І.А.

Індик О.В.

Головатюк Н.В.

Шаповалова Т.А.

Шаповалова Т.А.

Паращук А.О.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Пахолівецька М.В. Маранська І.А.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Махно О.П.

Волощук Т.С.

Маранська І.А.

Степанчук С.С.

Волощук Т.С.

Пахолівецька М.В.

Степанчук С.С.

Шаповалова Т.А.

Волощук Т.С.

Степанчук С.С.

Волощук Т.С.

Паращук А.О.

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

8.

Підготувати методичні рекомендації та матеріали до першого уроку 2010/2011 н.р.

Травень, липень-серпень 2010

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Всі методисти

9.

Скоординувати планові заходи з усіма зацікавленими організаціями; внести корективи у план роботи ЦМСПС на новий 2010/2011 н.р. та направити проект плану на заклади освіти

Квітень-Травень 2010 р.

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

Всі методисти

10.

Підготувати та надіслати в КОІППО такі інструктивно-методичні матеріали:

 1. План роботи ЦМСПС на 2010/2011 н.р. (для погодження)

 2. План підвищення кваліфікації педпрацівників на 2011 н.р.

 3. Матеріали звірки картотеки.

Вересень 2010

Пахолівецька М.В.

Індик О.В.

Індик О.В.

11.

Організувати поїздку з обміну досвідом до Полтавського міського методичного кабінету

Листопад 2010

Пахолівецька М.В.

12

Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність соціально-психологічної служби за навчальний рік.

Травень 2011

Цумарєва Н.В.

13

Створити інформаційний банк ресурсів навчальних закладів щодо модернізації навчально-виховного процесу в 10-х класах.

Серпень

Всі методисти

14

Продовжити виступи в радіопередачах з досвіду роботи ЦМСПС

Вересень-травень

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Махно О.П.

методисти

15

В бібліотеці ЦМСПС оформити виставку підручників та навчальних посібників для 10 класу.

Серпень-вересень 2010

Волощук Т.С.

16

Поновити картотеку передового педагогічного досвіду “Невичерпна скарбниця педагогічної мудрості” (електронний варіант та посібники).

Вересень 2010

Волощук Т.С.

17

Сприяти висвітленню проблем, над якими працюють методисти у додатку “Освітянське слово”, періодичних виданнях України та ін.

Щоквартально

Пахолівецька М.В.

Махно О.П., Тимошенко Н.П.

Всі методисти

Модуль ІV

Робота ЦМСПС з охорони праці і техніки безпеки

п/п

Заходи

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1. Планування. Організаційні заходи

Підготувати проект наказу „Організація роботи з охорони праці в ЦМСПС” у відповідності до діючого положення.

До 1 вересня

Тимошенко Н.П.

Оновити ЦМСПС нормативною документацією з охорони праці державної та галузевої чинності.

До 1 вересня

Тимошенко Н.П.

Переглянути діючі та розробити недостаючі посадові інструкції та інструкції з охорони праці.

До 15.09

Тимошенко Н.П.

2. Навчання та поширення досвіду роботи з питань безпеки життєдіяльності

Розробити методичні рекомендації для проведення бесід, що пропагують здоровий спосіб життя.

Вересень

Паращук А.О.

Провести повторні інструктажі з техніки безпеки для працівників ЦМСПС.

Травень

Листопад

Тимошенко Н.П.

Організовувати висвітлення проблеми безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на воді, антиалкогольної пропаганди, профілактики харчових отруєнь в засобах масової інформації та оформити куточок з охорони праці.

До 1 жовтня

Паращук А.О.

Провести семінар та нараду з питань безпеки життєдіяльності працівників ЦМСПС

Вересень

Січень

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Організувати навчання з працівниками закладу , які цього потребують з охорони праці та виробничої санітарії

Вересень - жовтень

Пахолівецька М.В.

3.Техніка безпеки. Пожежна безпека. Електробезпека

Забезпечувати вивчення Закону України „Про пожежну безпеку”

Серпень

Пахолівецька М.В.

Забезпечувати ЦМСПС первинними засобами протипожежної безпеки, відповідно до діючих норм.

Серпень,

Пахолівецька М.В.

Проводити

тренування по евакуації працівників на випадок пожежі.

2 рази на рік

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Відремонтувати несправну електроапаратуру

По міні необхідності

Шаповалова Т.А.

4. Техніка безпеки. Виробнича санітарія

Забезпечити вчасне проходження працівниками ЦМСПС медичного огляду

До 15.09.

Пахолівецька М.В.

Провести утеплення закладу в рамках підготовки до осінньо – зимового періоду

Жовтень

прибиральниця

Укомплектувати ЦМСПС аптечкою

Серпень,

Січень

Пахолівецька М.В.

5. Контроль

Забезпечити своєчасність інформування гуманітарного департаменту про випадки травматизму з працівниками.

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Продовжити спільно з профкомом проведення спільних перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог.

Щоквартально

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Федорченко Т.І.

Перевірити правильність проведення та реєстрації інструктажів з техніки безпеки

Травень Листопад

Пахолівецька М.В.

Перевірити своєчасність та повноту проходження працівниками медичного огляду

До 01.10.

Пахолівецька М.В.

Проконтролювати дотримання санітарно – гігієнічних норм у кабінетах

Лютий

Пахолівецька М.В.

Проконтролювати використання в закладі заборонених опалювальних пристроїв

Листопад,

Січень

Березень

Пахолівецька М.В.

Провести перевірку знань після планового навчання працівників школи

Жовтень

Пахолівецька М.В.

6. Аналіз. Висновки

Проаналізувати стан охорони праці в ЦМСПС

Грудень

Пахолівецька М.В.

Проаналізувати стан захворюваності працівників закладу

Червень

Федорченко Т.І.

Розглянути питання «Стан охорони праці за 2010 рік» на апаратній нараді

Січень

Пахолівецька М.В.

БЛОК ІІІ.

Зміст і організаційні заходи щодо підвищення

науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів

Модуль І. Загальні засідання педагогів різних фахів

(методичних об’єднань за однією проблемою)

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати

1.

Провести серпневі загальні засідання педагогів з проблеми: «Підсумки освітянської галузі в 2009/2010 навчальному році в контексті переходу на новий зміст навчання в 1-9 класах та завдання на новий 2010/2011 навчальний рік, забезпечення модернізаційних процесів у 10 класах та дошкільних навчальних закладах»

Серпень

КТК

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Тимошенко Н.П.,

Махно О.П., заступники директора, методисти ЦМСПС

Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів. Аналіз діяльності.

2.

Повести січневі загальні засідання з проблеми: «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти»

Січень

КТК

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Тимошенко Н.П.,

Махно О.П., заступники директора, методисти ЦМСПС

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

Модуль ІІ. Робота з керівниками навчальних закладів

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати

1

Провести загальні засідання керівників навчальних закладів з таких проблем:

1 «Підсумки освітянської галузі в 2009/2010 навчальному році в контексті переходу на новий зміст навчання в 1-9 класах та завдання на новий 2010/2011 навчальний рік, забезпечення модернізацій них процесів у 10класах та дошкільних навчальних закладах»

2. . «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти»

Серпень 2010

КТК

Січень 2011

КТК

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

методисти

Підвищення професійної майстерності

Реалізація проблеми: «Науково-методичне забезпечення управління процесом становлення керівника школи» через такі форми методичної роботи:

1

Організувати роботу Школи молодого директора та провести засідання з таких питань:

- «Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи» ;

- «Створення концепції розвитку навчального закладу»;

- «Методи експертних оцінок навчально-виховного процесу та ефективності організації методичної роботи».

Серпень

КТК

Вересень

Гімназія №9

Листопад

На базі опорної школи НВО №20

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

2

Організувати роботу Школи управлінської майстерності та провести засідання з таких питань:

- «Творчий підхід до розробки та реалізації Концепції розвитку навчального закладу»;

- «Піднесення ефективності управлінської майстерності на основі впровадження передового педагогічного досвіду».

Вересень

Гімназій №9

Жовтень

НВК №21

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

3

Провести творчі звіти директорів навчальних закладів з таких аспектів управлінської діяльності:

 • Моніторинговий супровід управління;

 • Комп’ютерні технології в управлінні школою;

 • Система роботи керівника школи з розвитку активності вчителів і творчого потенціалу педколективу;

 • Система планування роботи школи.

Жовтень

НВК №25

Листопад

«Вікторія-П»

Грудень

НВО №17

Лютий

ЗОШ №37

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

4

Організувати роботу майстер-класу для заступників директорів, які відповідають за початкові класи з проблеми: «Творче впровадження ідей В.Сухомлинського в управління школою»

Жовтень

На базі опорної школи «Мрія»

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

5

Провести засідання семінару-практикуму для заступників директорів, які відповідають за початкові класи з таких проблем:

 • «Система вивчення досвіду вчителів на присвоєння звання «вчитель-методист»;

 • «Управління педколективом з впровадження інновацій в навчально-виховний процес початкової школи»

Жовтень

ЗОШ №4

Грудень

НВК №25

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

6

Провести адміністративно-педагогічні консиліуми з метою розробки індивідуальних програм удосконалення управлінської майстерності в ЗОШ №7, 20, 29, 33

Вересень-жовтень

ЦМСПС

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

7

Своєчасно направляти новопризначених директорів на курси підвищення кваліфікації

У визначені терміни КОІППО

Індик О.В.

Підвищення професійної майстерності

8

Організувати стажування новопризначеного директора ЗОШ №29 на базі ЗОШ №3

Вересень

ЗОШ №3

ПахолівецькаМВ

директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

9

Організувати стажування новопризначених заступників директорів Сокуренко О.М.(НВК «Кіровоградський колегіум»), Загуменної Я.С., (ЗОШ І-ІІІ ст.. №33) на базі ЗОШ №4

Жовтень

ЗОШ №4

Махно О.П., заступник

директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

10

Організувати участь педколективів ЗОШ №3, 33 у проекті «Громадянська активна школа»

Вересень

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

11

Провести консультації для адміністрації шкіл №3, 33 з таких питань:

 • проведення самооцінки школи;

 • планування роботи з питань реалізації проекту «Громадянська активна школа»

Травень-

Вересень

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

12

Провести індивідуальні консультації

11.1 З керівниками навчальних закладів ЗОШ №1, 7, 10, 13, 19, 20, 23, 29, 30, 33, 35, гімназія 76ах..Т.Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум» з таких питань:

- Формування та удосконаленн практичних управлінських умінь: діагностико-прогностичних, організа-ційно-регулятивних, контрольно-коригуючих, аналітичних 11.2 Для заступників директорів з навчально-виховної роботи:

- забезпечення варіативності змісту навчання;

- створення інтерактивного, проектно-досліднцького середовища шляхом використання різноманітних комунікативних методів та інших (за потребою).

Травень-вересень ЦМСПС

Вересень ЦМСПС

Листопад ЦМСПС

(Терміни узгоджені з керівниками)

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Підвищення професійної майстерності

13

Організувати роботу консультпунктів для малодосвідчених директорів та заступників при досвідчених керівниках:

 • на базі «Школи-ліцею №8» з проблеми: Організація системи роботи школи з обдарованими дітьми»;

 • на базі «школи-ліцею №34» з проблеми: «Організація профільного навчання в старшій школі»;

 • на базі СЗОШ №6 та гімназії імені Т.Шевченка з проблеми: « Створення умов для профілізації навчально-виховного процесу»:

 • на базі НВК №25 з проблеми: «Моніторинговий супровід управління»;

 • на базі НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П» з проблеми: «Комп’ютерні технології в управлінні школою»;

 • на базі НВО №17 з проблеми: «Система роботи керівника школи з розвитку активності вчителів і творчого потенціалу педколективу»;

 • на базі ЗОШ №37 з проблеми: «Система планування роботи школи».

Для директорів-

другий вівторок,

для заступників директорів –другий четвер щомісяця

Керівники базових навчальних закладів 8,34,6,25,17,37

Підвищення професійної майстерності

14

Організувати роботу творчої групи заступників директорів з навчально-виховної роботи з високим рівнем дидактичних умінь з проблеми: “Роль методичних формувань у здійсненні трансформування наукових ідей у педагогічну практику”.

Жовтень

Грудень

Лютий

НВК “школа-ліцей №21”

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

15

Організувати роботу Школи молодого заступника директорів з виховної роботи та провести засідання з таких питань:

- «Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи» ;

- «Створення концепції розвитку навчального закладу»;

- «Методи експертних оцінок виховного процесу та ефективності організації методичної роботи».

Серпень

ЦМСПС

Жовтень

ЗОШ №35

Грудень

СЗОШ №6

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

16

Організувати роботу семінару-практикуму заступників директорів з виховної роботи та провести засідання з таких питань:

- «Творчий підхід до розробки та реалізації Концепції розвитку навчального закладу»;

- «Нові технології управління виховним процесом».

Вересень

НВО №20

Жовтень

НВО №17

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

17

Організувати роботу Школи молодого заступника директорів з навчально-виховної роботи з та провести засідання з таких питань:

- «Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом організації внутрішкільної методичної роботи» ;

- «Створення концепції розвитку навчального закладу»;

- «Методи експертних оцінок виховного процесу та ефективності організації методичної роботи».

Серпень

КТК

Вересень

НВК №25

Лютий

НВО №8

Махно О.П.

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

18

Організувати роботу семінару-практикуму заступників директорів, які відповідають за методичну роботу та провести засідання з таких питань:

- «Творчий підхід до розробки та реалізації Концепції розвитку навчального закладу»;

- «Система методичної роботи в закладах нового типу».

Вересень

НВО №16

Жовтень

Гімназій ім. Т.Шевченка

Махно О.П..

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

19

Організувати роботу семінару-практикуму заступників директорів з навчально-виховної роботи та провести засідання з таких питань:

 • «Аналітична діяльність заступника директора навчального закладу, як складова частина його професійної культури»;

 • «Сучасні технології інформаційного забезпечення управління школою»

Листопад

НВО №20

Грудень

ГНТН

Махно О.П..

заступник директора ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

20

Організувати роботу творчої групи по підготовці до серпневої конференції

Травень

Серпень

ЦМСПС

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

методисти

Підвищення професійної майстерності

21

Організувати роботу творчої групи по підготовці до січневої конференції з проблеми: «Моніторингові дослідження в навчально-виховному процесі»

Вересень

Листопад

Грудень

ЦМСПС

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

методисти

Підвищення професійної майстерності

22

Організувати роботу семінару-практикуму для молодих методистів ДНЗ “ Організація методичної роботи в дошкільному закладі”.

Листопад Січень

Березень

ДНЗ № 48

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

23

Організувати роботу семінару-практикуму для методистів ДНЗ з проблеми: «Методичний супровід педагога до роботи за новою базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»».

З цією метою провести засідання з таких питань:

 • «Організація роботи з обдарованими дітьми в дошкільному закладі та її вплив на розвиток вихованців»;

 • «Сучасні форми співпраці дошкільного навчального закладу з родинами вихованців».

Листопад

ДНЗ № 69

Березень

ДНЗ № 73

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

24

Провести інструктивно-методичні наради для директорів та заступників директорів навчальних закладів з таких питань:

 • аналіз планів та наказів проведення методичної роботи в навчальних закладах – реалізація науково-методичної проблеми навчального закладу та ЦМСПС;

 • організація та проведення предметних олімпіад у 2010/2011 н.р.;

 • підсумки проведення Місячника української писемності;

 • підсумки проведення міського етапу конкурсу «Вчитель року»;

 • підсумки проведення січневої конференції;

 • проведення спортивно-масових заходів та участь у них ЗНЗ міста;

 • результативність підвищення фахового рівня шляхом атестації педагогічних працівників у 2011 році;

 • стан виконання програми роботи з обдарованою молоддю;

 • організація та проведення ДПА у навчальних закладах міста;

 • підсумки проведення Місячника екологічного виховання;

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Квітень

Травень

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Тимошенко Н.П.

заступник директора ЦМСПС

Маранська І.А.

Махно О.П., заступник директора

Махно О.П., заступник директора

Степанчук С.С.

ПахолівецькаМ.В

директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П.

заступник директора

Тимошенко Н.П.

заступник директора, методисти

Тимошенко Н.П.

заступник директора

Підвищення професійної майстерності

Інформація

Надання методичної допомоги

Аналіз результатів

Аналіз результатів

Аналіз результатів

Інформація

Інформація

Інформація

Надання методичної допомоги

Аналіз результатів

25

Продовжити роботу Школи резерву

директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (1 рік), провести засідання з таких питань:

 • нормативно-правове поле освіти в умовах переходу на новий зміст, структуру і термін навчання;

 • державні стандарти загальноосвітньої середньої школи;

 • сучасні концепції змісту освіти;

 • психолого-педагогічні засади створення сприятливого мікроклімату в освітньому закладі.

на базі НВК №34

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Махно О.П.,

заступник директора

Підвищення рівня професійної майстерності

26

Продовжити роботу Школи резерву

директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (2 рік), провести засідання з таких питань:

 • стратегічне планування: управлінський аспект забезпечення рівня доступу до якісної освіти;

 • правило документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 • новий зміст освіти (типові, авторські, експериментальні програми і підручники);

 • педагогіка співпраці;

 • управління якістю освіти;

 • мета і зміст моніторингу якості освіти.

На базі гімназії №9

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Травень

Травень

Махно О.П.,

заступник директора

Підвищення рівня професійної майстерності

27

Організувати роботу Школи резерву

Завідувачів дошкільних навчальних закладів (1 рік), провести засідання з таких питань:

 • нормативно-правове поле освіти в умовах впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»;

 • планування роботи дошкільного закладу: управлінський аспект забезпечення рівня доступу до якісної дошкільної освіти;

 • особливості організації методичної роботи в дошкільних закладах;

 • психолого-педагогічні засади створення сприятливого мікроклімату в освітньому закладі.

На базі ДНЗ №52

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Бабіч Н.О.

Підвищення рівня професійної майстерності

28

Провести інструктивно-методичні наради для керівників ДНЗ з проблеми: «Модернізація контрольно-коригуючої діяльності керівників дошкільних освітніх закладів у світлі сучасних вимог»:

- Про організацію та планування роботи дошкільних навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік

- Аналіз структури внутрісадової методичної роботи на 2009/2010 навчальний рік

- Про роботу з обдарованими дітьми та її вплив на розвиток вихованців.

- Про інноваційну спрямованість внутрісадової методичної роботи

- Про стан організації курсів підвищення кваліфікації та їх вплив на ріст професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Серпень 2010 ДНЗ № 52

Жовтень

2010

ДНЗ №70

Грудень

2010 ДНЗ № 52

Січень

2011 ДНЗ №70

Лютий

2011 ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Індик О.В.

Інформування та підвищення фахового рівня педагогів

29

Забезпечувати психологічний супровід усіх методичних заходів:

- участь у семінарах з питань дошкільної освіти;

- організація та проведення ділових ігор, тренінгів

У визначенні терміни

Цумарєва Н.В., методисти ЦМСПС,

Підготовка аудиторії до роботи

Модуль ІІІ. Робота з молодими педагогами

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальні

Очікувані результати

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Підготувати методичні рекомендації для керівників шкіл, завідувачів ДНЗ, педагогів-наставників щодо організації внутрішкільної методичної роботи із педагогами-стажистами та молодими педагогами 2-3 років роботи

Підготувати лист керівникам навчальних закладів про впровадження методичних рекомендацій щодо роботи із педагогами-стажистами.

Провести індивідуальні консультації для заступників директорів, завідувачів ДНЗ, педагогів-наставників щодо планування роботи з педагогами-стажистами та молодими педагогами 2-3 років роботи.

Здійснити аналіз річних планів навчальних закладів щодо здійснення методичного супроводу роботи з молодими педагогами.

Підготувати листи та програми щодо проведення Місячника молодого педагога «В.О.Сухомлинський – діалог із сучасністю» та декади “Ініціатива і творчість молодих”

Провести семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи “Використання інтерактивних форм роботи з молодими педагогами”

За підсумками роботи за рік здійснити презентацію адміністрації навчальних закладів щодо змісту внутрішкільної методичної роботи з молодими вчителями-стажистами

До 01.09.10

До 05.09.10

До 05.09.10

До 10.09.10

Вересень-жовтень,

Березень

жовтень 2010

Березень-квітень 2010

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заст. директора,

Махно О.П., заст. директора, методисти ЦМСПС

Махно О.П., заст. директора

Махно О.П., заст. директора,

методисти ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заст. директора,

Махно О.П., заст. директора, методисти ЦМСПС

Махно О.П., заст. директора ЦМСПС

Махно О.П., заст. директора ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заст. директора,

Махно О.П., заст. директора, методисти ЦМСПС

Підвищен-ня фахового рівня

Інформування педагогів

Надання методичної допомоги

Аналітич-ний матеріал

Інформував-ння керівників шкіл та педагогів

Підвищен-ня фахового рівня

Поширення досвіду

Модуль ІУ. Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій

Мета:

- інформаційне забезпечення навчальних закладів щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності;

- підвищення фахового рівня педагогів їх культури, мислення, світогляду – розвитку цілісної системи педагога, здатної запроваджувати інновації;

- здійснення методичного супроводу навчальних закладів, де здійснюється інноваційна діяльність.

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати

 1. 1.

Систематично виявляти приховані здібності педагогів (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах)

До квітня 2011 року

Методисти

Отримання інформації про готовність вчителя до проведення певної роботи

 1. 2.

Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології.

До квітня 2011 року

Махно О.П., методисти

Отримання інформації

 1. 3.

Надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку

За потребою

методисти

Забезпечення здатності до інновацій

 1. 4.

Рекомендувати педагогам сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференцій тощо для самостійного опрацювання

Під час проведення різних форм методичної роботи

Методисти

Підвищення фахового рівня

 1. 5.

Надавати методичну допомогу педагогам в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності. Вихід в навчальні заклади ГНТ,НВО школа-ліцей№8,гімназія 9,гімназія ім.Шевченка, НВК школа-ліцей№25, НВК ЗОШ№34,НВО ЗНЗ №31, НВО школа-ліцей №21, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», «Ор-Авнер»

Щомісяця (за окремим графіком)

Методисти

Підвищення фахового рівня

Консультації

 1. 6.

Спільно із вчителем висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації

Щоквартально

Методисти

Статті, виступ на нарадах

 1. 8.

Провести групові консультації для педагогів які запроваджують програми, що забезпечують розвиток творчих здібностей: «Крок за кроком», «Intel», «Росток», «Проектні форми інтерактивної роботи педагогів Ейдетики», «технологія критичного мислення»

Вересень

Грудень

Березень

Методисти

Підвищення фахового рівня

 1. 10.

Ознайомити педагогів з новими програмами та підручниками, здійснити їх аналіз.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Підвищення фахового рівня, забезпечення здійснення методичного супроводу

 1. 11.

По необхідності проаналізувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Підвищення фахового рівня, забезпечення здійснення методичного супроводу

 1. 12.

Поповнити банк даних щодо здійснення допрофільного та профільного навчання.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Підвищення фахового рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності

 1. 13.

Здійснювати інформаційне забезпечення керівників навчальних закладів та педагогів з питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими статтями, рекомендаціям іншими матеріалами).

Протягом року на засіданнях різних форм методичної роботи

Методисти ЦМСПС

Підвищення фахового рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності

 1. 14.

Провести співбесіди із керівниками навчальних закладів щодо створення умов для здійснення профільного навчання.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Отримання інформаційних матеріалів

 1. 15.

Зібрати та узагальнити інформаційний матеріал щодо створення умов для здійснення профільного навчання.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Отримання інформаційних та аналітичних матеріалів

 1. 16.

Підготувати аналітичну довідку про створення умов для здійснення умов профільного навчання.

Серпень

Методисти ЦМСПС

Отримання аналітичного матеріалу

 1. 17.

Провести групові та індивідуальні консультації для педагогів закладів нового типу з таких питань:

 • про науково – методичний супровід з питань впровадження профільного навчання;

 • запровадження інтерактивних технологій в організацію навчально – виховного процесу.

при таких базових навчальних закладах:

 • НВО № 1 , НВК №25 ( природничо – математичний профіль);

 • НВК №34 – ліцей «Сучасник», НВО «школа-ліцей №8», (економіко-правовий профіль);

 • НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П» (фізико-математичний профіль) ;

 • Гімназія імені Т.Шевченка (укр.), НВК «Кіровоградський колегіум» (іноз) (філологічний профіль);

 • Гімназія №9, педагогічний ліцей (суспільно-гуманітарний профіль)

Серпень

Лютий

Методисти ЦМСПС

Методисти ЦМСПС

Підвищення фахового рівня педагога, здатного до впровадження освітньої інновації

 1. 18.

Здійснити аналіз щодо потреби підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань профільного навчання.

Серпень

Індик О.В.

Підвищення фахового рівня педагогів

 1. 19.

Здійснити замовлення в КОІППО імені Василя Сухомлинського щодо підвищення кваліфікації кадрів з питань профільного навчання.

Серпень

Індик О.В.

Підвищення фахового рівня педагогів

Здійснювати підвищення фахового рівня педагогічних працівників, здатних запроваджувати освітні інновації, засідання методичних об’єднань педагогів різних фахів (середній рівень сформованості дидактичних умінь):

Провести семінари – практикуми для вчителів:

- трудового навчання з проблеми: “Формування технологічної і проектної культури учнів у період переходу на 12 – річне навчання.

- основ здоров’я з проблеми “Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи”.

- природознавства з проблеми: “Використання інноваційних технологій на уроках природознавства.

- фізики з проблеми: “ Сучасні підходи до організації профільного навчання”.

- інформатики з проблеми:“ Проблеми та перспективи навчання інформатики у структурі 12 – річної освіти”.

- математики з проблеми: “Використання проектних технологій при викладанні математики”.

- російської мови з проблеми: “Використання інноваційних технологій при викладанні російської мови”.

- німецької мови з проблеми: “ Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови в середній школі”.

- французької мови з проблеми: “Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови учнів з різними пізнавальними стилями”.

- етики з проблеми: “Впровадження інноваційних технологій на уроках етики”.

- педагогів-організаторів з проблеми: «Організація ділових та особистісно-рольових ігор»

- вчителів 3-х класів з проблеми «Особливості організації дослідницької роботи в довкіллі як складової процесу формування екологічної культури молодших школярів»

- вчителів 4-х класів з проблеми «Педагогічний контроль та використання його засобів і методів у відповідності до сучасних технологій навчання»

- образотворчого мистецтва з проблеми: « Урок образотворчого мистецтва як засіб активізації дитячої творчості в умовах сучасних технологій навчання»

- музики з проблеми: «Музично-творчий розвиток вчителя музичного мистецтва: інновації та перспективи»

- вчителів-логопедів з проблеми: «Проблеми та розвиток концептуальної інноваційної моделі логопедичної роботи»

Провести консультації з використанням веб- камери:

 • Проведення лабораторних і практичних робіт з біології;

 • Форми організації самостійної роботи учнів;

 • Використання нових освітніх технологій на уроках іноземної мови;

 • Викладання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови;

 • Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність шкільної бібліотеки;

 • Організація та проведення апробації навчальної літератури в навчальному закладі;

 • Попередження втягнення молоді в детруктивні секти;

 • Психологічна консультація дітей – жертв насилля (основні прийоми і методи);

 • Когнітивний підхід до вивчення словесності;

 • Технології колективного групового навчання;

 • Технологія проектного навчання;

 • Проектна діяльність на уроках історії та географії

 • Модульно-рейтингове навчання;

 • Розвиток критичного мислення;

 • Формування професійних компетенцій педагогів щодо ефективного застосування технологій вимірювання та управлінням якістю освіти;

 • Науково-методична підготовка з питань організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти;

 • Планування освітньо-виховної роботи у вікових групах;

 • Створення розвивального, предметно-ігрового середовища;

 • Використання проектної діяльності на уроках в початкових класах;

 • Впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 кл. ЗНЗ

 • Підготовка звітів :

 • Квартального;

 • річного, статистичного, 1-ФК

 • Організація роботи з класним колективом

Листопад

Жовтень

Грудень

Листопад

Лютий

Березень

Січень

Лютий

Березень

Жовтень

Листопад

СЗОШ №6

Листопад

школа-ліцей №8

лютий ЗОШ №18

Листопад

НВО №17

Лютий

ЗОШ №35

Жовтень ДНЗ №74

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Жовтень

Листопад

Березень

Грудень

Листопад

Жовтень

Грудень

Жовтень

Листопад

Грудень

Грудень

Листопад

Вересень

Листопад

Жовтень

Серпень

Листопад

Щоквартально

Грудень

Березень

Жовтень

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Маранська І.А.

Смоліна О.С.

Смоліна О.С

Вернигора Н.М.

Шаповалова Т.А.

Пахолівецька М.В.

Пахолівецька М.В.

Федорченко Т.І.

Федорченко Т.І.

Федорченко Т.І.

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Смоліна О.С.

Смоліна О.С.

Волощук Т.С.

Волощук Т.С.

Цумарєва Н.В.

Цумарєва Н.В.

Маранська І.А.

Маранська І.А.

Головатюк Н.В.

Тимошенко Н.П.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Вернигора Н.М.

Вернигора Н.М.

Бабіч Н.О.

Бабіч Н.О.

Пахолівецька М.В.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Шаповалова Т.А.

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Надання методичної допомоги

Здійснювати підвищення фахового рівня педагогічних працівників, здатних запроваджувати освітні інновації, засідання голів шкільних методичних об’єднань педагогів різних фахів (високий рівень сформованості дидактичних умінь):

З цією метою провести семінари – практикуми:

- Для керівників ШМО математики, фізики, інформатики з проблеми: “Вплив компетентності педагогів на забезпечення професійного виховання та профільного навчання учнів”.

- Для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Актуальні питання реалізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі”.

- Для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Використання новітніх інновацій на уроках хімії та біології”.

- Для керівників ШМО філологів з проблеми: “Впровадження ІКТ-технологій - як показник компетентності вчителя”.

- Для керівників ШМО філологів з проблеми: “Науково - методичне забезпечення викладання філологічних дисциплін в умовах профільного навчання”.

- Для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Формування в учнів ключових компетенцій через науково – дослідну й проектну діяльність”.

- Для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально – економічних умовах людської життєдіяльності”.

- Для керівників ШМО вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження інноваційних форм в організацію методичної роботи»

- Для вихователів - методистів з проблеми: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі дошкільників»

- Для керівників позашкільних навчальних закладів та завідуючих ЦЕВ з проблеми : «Інноваційні виховні технології в практику роботи позашкільного навчального закладу»

- Для керівників ШМО класних керівників 9-11 класів з проблеми: «Сучасні технології у виховній системі школи»

- Для керівників ШМО вихователів ГПД з проблеми: «Життєдіяльність об’єднання гри: самоврядування в початковій школі»

- Для керівників ШМО вчителів географії, історії та правознавства з проблеми: «Інноваційна діяльність учасників навчально-виховного процесу на уроках географії, історії та правознавства»

Жовтень

Грудень

Лютий

Жовтень

Березень

Листопад

Березень

Лютий

ЗОШ №31

Березень ДНЗ №73

Лютий

БДЮТ

Березень

НВК №25

Листопад

НВО №15

Листопад

ЗОШ №22

Головатюк Н.В.

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Маранська І.А.

Маранська І.А.

Смоліна О.С.

Смоліна О.С.

Пахолівецька М.В.

Бабіч Н.О.

Шаповалова Т.А.

Шаповалова Т.А

Федорченко Т.І.

Тимошенко Н.П.

.

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

Підвищення фахового рівня з освоєння інноваційних технологій

21.

Організувати роботу Майстер – класів з проблем:

- “Розвиток екологічного мислення та предметних компетенцій як умова формування наукового світогляду учнів на уроках хімії” (Мироненко О.М., вчитель хімії НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 16).

- “Формування творчих компетентностей учнів на уроках трудового навчання шляхом використання інтерактивних технологій” (Прибутченко Г.М., вчитель трудового навчання ЗОШ І – ІІІ ступенів № 19).

- “Інтерактивні форми навчання – в практику роботи вчителів іноземної мови” (Соколенко Н.А., Хмелюк С.О., вчителі англійської мови НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20);

- “Групові форми роботи як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках математики ” (Ануфрієва Т.В., вчитель математики НВК «Кіровоградського колегіуму»).

- “Формування бібліотечного фонду в умовах профілізації навчального процесу” (Руденко Т.Д., шкільний бібліотекар гімназії № 9).

- «Використання інтерактивних технологій на уроках правознавства» (Алєйніков І.А., вчитель правознавства НВК №34)

- «Забезпечення життєтворчості особистості дошкільника засобами інноваційних технологій» (Дончук Т.О., вихователь ДНЗ №71

- «Сучасні підходи до екологічного виховання школярів» (Бабанська Н.І., директор Центру «Ексампей» НВК «Кіровоградського колегіуму»)

- «Інтеграція на уроках музичного мистецтва» (Калашникова О.В., вчитель музики ЗОШ І ст.. «Мрія»)

Жовтень

Листопад

Березень

НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів

№ 16

Грудень Січень

Березень

ЗОШ І – ІІІ ступенів

№ 19

Жовтень

Листопад

Квітень НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів

№ 20

Жовтень

Лютий

Квітень

НВК «Кіровоградський колегіум»

Вересень

Листопад

Грудень

Гімназія

№ 9

Жовтень

Грудень

Лютий

НВК №34

Листопад

Грудень

Квітень

ДНЗ №71

Вересень

Листопад

Січень

«Ексампей»

Вересень

Листопад

Лютий

«Мрія»

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Смоліна О.С.

Головатюк Н.В.

Волощук Т.С.

Тимошенко Н.П.

Бабіч Н.О.

Шаповалова Т.А.

Федорченко Т.І.

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

Підвищення професійної майстерності

22

Провести консультації для педагогів навчальних закладів за допомогою веб камери:

- Організація навчального експерименту в природничій освіті;

- Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови;

- Когнітивний підхід до вивчення словесності;

- Інформаційно-комунікативні технології;

- Технології колективного та групового навчання;

- Використання мультимедійних технологій;

 • - Формування професійних компетенцій педагогів щодо ефективного застосування технологій вимірювання та управлінням якістю освіти;

 • Організація та методика проведення шкільних змагань „Старти надій”;

 • Використання мультимедійних засобів навчання на уроках історії та правознавства;

 • Впровадження в систему роботи

керівників гуртків позашкільних закладів методичних інновацій

Лютий

Листопад

Листопад

Жовтень

Листопад

Грудень

Листопад

Жовтень

Листопад

Лютий

Паращук А.О.

Смоліна О.С.

Маранська І.А.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Вернигора Н.М.

Степанчук С.С.

Тимошенко Н.П.

ШаповаловаТ.А.

Надання методичної допомоги

23

Організувати роботу Авторської школи вчителя початкових класів Зосім В.М. з проблеми: «Система роботи над словами, які потрібно запам’ятати»

Жовтень

Грудень

Січень

Березень

Пахолівецька М.В, директор ЦМСПС

Підвищення професійної майстерності

24

Інформувати на загальних засіданнях педагогів ДНЗ про нормативну базу щодо забезпечення освітньо-виховного процесу та планування роботи ДНЗ

Серпень

ННПК

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення фахового рівня

25

Організовувати проведення методичних заходів для педагогів ДНЗ:

- засідань методичних об’єднань вихователів вікових груп: «Модернізація освітнього процесу з дітьми молодшого дошкільного віку відповідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»»;

- постійно діючого семінару для музичних керівників: «Актуальність здійснення художньо-естетичного розвитку щодо провідних вимог Базової програми «Я у Світі»»;

- авторського семінару для інструкторів фізичної культури: «Формування у дітей дошкільного віку фізичної зрілості згідно їх вікових можливостей та вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»».

жовтень ДНЗ

№ 62

лютий ДНЗ

№ 28

жовтень

січень

березень

ДНЗ

№ 73

жовтень, січень, квітень, ДНЗ

№ 72

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення фахового рівня

26

Організувати роботу творчої групи педагогів ДНЗ з проблеми “Реалізація інтегрованого підходу до розвитку дітей раннього віку з огляду на вимоги Базової програми «Я у Світі ”

2010/2011

ДНЗ

№ 43

Бабіч Н.О.

Напрацювання методичних рекомендацій

27

Забезпечити роботу постійно діючих консультпунктів для педагогів ДНЗ з питань впровадження Базової програми :

- «Планування освітньо-виховного процесу в ДНЗ за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”;

- «Форми організації дитячої життєдіяльності»;

- «Створення розвивального предметно-ігрового, природного, соціального середовища»;

2010/2011

постійно ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення фахового рівня

28

Провести групові консультації для вихователів, інструкторів фізичної культури, музичних керівників ДНЗ щодо реалізації Базової програми «Я у Світі»:

- Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2010 – 2011 н.р.;

 • Планування освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку за змістом Базової програми;

 • Оптимізація форм роботи ДНЗ з сім’єю щодо ефективного впровадження в практику Базової програми «Я у Світі»;

 • Створення розвивального життєвого простору дошкільника;

Вересень ННПК

Жовтень

ННПК

Лютий

ЗОШ№26

Березень

ЗОШ №26

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Забезпечення методичного супроводу

29

Вихід у ДНЗ з метою:

- здійснення діагностування педагогів, визначення рівня їх обізнаності з інноваційною діяльністю;

- здійснення аналізу діагностичного прогнозу та планування здійснення корекції з визначених технологій;

- відвідування та аналіз навчальних занять у вікових групах;

-моделювання планів та конспектів занять.

Постійно на кожному етапі

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Отримання аналітичних матеріалів щодо фахового зростання

30

Впровадження нових технологій щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дошкільників:

- Технологію розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ);

- Технологію Глена Домана (формування логічного мислення дошкільників);

- Технологію раннього інтенсивного навчання грамоти (програма «Рідна мова») М.Зайцева;

- Технологію розвитку пам’яті та швидкого запам’ятовування

«Ейдетика»;

- Технологію раннього інтенсивного навчання лічбі (програма «Столік») М. Зайцева;

- Авторську програму Карла Орфа

«Музикотерапія»;

- Проектні технології;

- Дослідно-експериментальну діяльність «Екологічні стежини»;

- Реалізовувати технології особистісно-орієнтованого навчання і виховання дошкільників

- Курс навчання за методикою «Пісне знайка» : гармонія інтелекту та здоров’я;

- Створення активного розвивально-ігрового середовища, що оптимізує творчий розвиток дитячої особистості.

Базові заклади:

ДНЗ№61

ДНЗ№46

ДНЗ №73

ДНЗ№52

ДНЗ№43

ДНЗ№43

ДНЗ№43

ДНЗ№28

ДНЗ№27

ДНЗ№43

ДНЗ№73

Керівники дошкільних закладів, методисти, педагоги ДНЗ

Активізація творчої діяльності педагогів

31

Організувати роботу творчої групи педагогів ДНЗ з проблеми: „Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів”; участь у Всеукраїнській програмі «Крок за кроком»

Вересень ДНЗ№37

Листопад

ДНЗ№37

Січень

ДНЗ№37

Бабіч Н.О.

Запровадження педагогічних ідей

32

- Презентувати напрацювання вчителів НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 Соколенко Н.А., Хмелюк С.О. з питань впровадження інтерактивних форм роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій „Інтерактивні форми навчання в практику роботи вчителів англійської мови”;

- провести індивідуальні консультації для вчителів НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 щодо підготовки проекту презентації: „Інтерактивні форми навчання в практику роботи вчителів англійської мови ” через веб-камеру;

- спільно з вчителями англійської мови

розробити проспект презентації з проблеми: „Інтерактивні форми навчання в практику роботи вчителів англійської мови”;

Серпень

Серпень

Серпень

Смоліна О.С., методист ЦМСПС

Смоліна О.С., методист ЦМСПС

Смоліна О.С., методист ЦМСПС

Трансформація наукових ідей

Трансформація наукових ідей

Трансформація наукових ідей

Модуль У. Наукові пошуки та експериментальна робота

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати

1.

Організовувати патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних педагогічних майданчиків, використовуючи новітні технології:

 • ЗОШ І – ІІІ № 13 “Моделювання відкритої соціально – педагогічної системи “Школа майбутнього”;

 • НВК ЗОШ І – ІІІ ступенів № 31 “Формування духовно – моральної компетентності учня в умовах школи “Культури здоров”я”;

 • ЗОШ І ступеня “Мрія” художньо – естетична освіта і виховання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів”;

 • Гімназія № 9 “Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу нового типу”;

 • “НВК козацько – лицарського виховання І – ІІ ступенів № 21 – суспільно – гуманітарний ліцей” “Формування особистості на ідеалах лицарсько – козацького виховання та християнської етики”

Жовтень

Листопад

Грудень

Березень

Жовтень

Лютий

Грудень

Березень

Вересень

Листопад

Березень

Вересень

Грудень

Лютий

Квітень

Жовтень

Листопад

Січень

Березень

Травень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Методисти

Степанчук С.С.

Паращук А.О.

Федорченко Т.І.

Маранська І.А.

Вернигора Н.М.

Степанчук С.С.

Шаповалова Т.А.

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Формування творчого педагога

та надання методичної допомоги

2.

Під час патронажу :

 • проводити на базі навчальних закладів семінари, семінари – практикуми, майстер – класи (за планом);

 • спільно з педагогами моделювати відкриті уроки з метою розкриття інноваційної діяльності з проблеми експерименту;

 • допомагати готувати виступи на конференціях з проблем, які досліджують експериментальні майданчики;

 • стимулювати педагогів навчальних закладів до пошуків шляхів самореалізації (обмін досвідом на ШМО, міських засіданнях методичних об”єднань, залучення до роботи творчих груп, проведення консультацій тощо);

 • надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо впровадження позитивних результатів експерименту в педагогічну практику;

 • ознайомлювати педагогічних працівників із прогресивним досвідом педагогічних колективів України із зазначених проблем, які досліджуються у навчальних закладах.

У терміни визначені цим планом

Вересень-травень

За потребою

Вересень-травень

Вересень-травень

Травень

Методисти

Виявлення нових баз впровадження продуктів інноваційної діяльності

3.

Провести звіти педагогів навчальних закладів, що здійснюють експериментальну роботу.

Листопад

Січень

Лютий

Березень

Методисти

Поширення досвіду

4.

Продовжити роботу над експериментом за програмою «Інтел навчання для майбутнього»:

 • визначити базові навчальні заклади (НВК “Кіровоградський колегіум”, НВО “школа-ліцей №8”, НВО ЛШДНЗ “Вікторія-П”;

 • проводити інструктивно – методичну роботу з педагогами – тренерами;

 • спільно з КОІППО проводити тренінги з педагогами щодо впровадження програми Інтел (64 години);

 • проводити майстер – клас з питань впровадження та використання ІКТ у навчально - виховному процесі для вчителів – філологів;

 • провести семінар – практикум з питань впровадження ІКТ для керівників МО вчителів фізики, інформатики, математики.

Вересень

Вересень-травень

У визначені терміни КОІППО

Вересень

Листопад січень

Листопад

СЗОШ І – ІІІ ступенів №6

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Маранська І.А.

Головатюк Н.В.

Підвищення майстерності педагогів

Модуль УІ. Заходи на виконання програм

Робота з обдарованою молоддю

п/п

Зміст заходу

Терміни виконання

Відповідальні

1

Поновити інформаційний банк учнів навчальних закладів міста „Обдарованість”.

До 15 вересня 2010 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

2

Поновити інформаційний банк педагогів, які працюють з обдарованими учнями.

До 15 вересня 2010 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

3

Зробити аналіз результативності виступів учнів навчальних закладів міста в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів.

До 20 травня 2011 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

4

Провести нараду-консультацію для заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань організації та проведення шкільних та міських предметних олімпіад

До 1 жовтня 2010 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС,

методисти ЦМСПС

5

Провести нараду-консультацію для заступників директорів, які відповідають за початкову школу з питань організації та проведення міської олімпіади з математики серед учнів 4-х класів

До 10 березня 2011 року

ПахолівецькаМ.В., директор ЦМСПС

6

Підготувати проекти наказів:

 • «Про організацію та проведення предметних олімпіад у 2010/2011 н.р.»;

 • «Про підсумки проведення міського етапу предметних олімпіад у 2010/2011 н.р.»;

 • «Про підсумки проведення олімпіади з математики серед учнів 4-х класів»

До 1 жовтня

2010 року

До 20 січня 2011 року

До 30 березня 2011 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС,

ПахолівецькаМ.В., директор ЦМСПС

7

Провести наради-консультації для членів журі та оргкомітетів щодо проведення предметних олімпіад у 2010/2011 н.р.

Листопад-грудень

2010 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС,

методисти ЦМСПС

8

Організувати та провести міський етап предметних олімпіад:

  • з математики (6-11 кл.);

  • з географії (7-11 кл.);

  • з біології (8-11 кл.);

  • з хімії (8-11 кл.);

  • з англійської мови (8-11 кл.);

  • з німецької мови (8-11 кл.);

  • з французької мови (8-11 кл.);

  • з інформатики та обчислювальної техніки: 8-11 кл.;

  • з основ правознавства (9-11 кл.);

  • з фізики (7-11 кл.);

  • з історії (8-11 кл.);

  • з основ економіки (9-11 кл.);

  • з трудового навчання (9, 11 кл.);

  • з української мови та літератури (7-11 кл.);

  • з зарубіжної літератури;

  • математики (4-й клас)

Листопад-грудень

2010 року

Головатюк Н.В.

Тимошенко Н.П.

Паращук А.О.

Паращук А.О.

Смоліна О.С.

Смоліна О.С.

Смоліна О.С.

Головатюк Н.В.

Тимошенко Н.П.

Головатюк Н.В.

Тимошенко Н.П.

Індик О.В.

Паращук А.О.

Маранська І.А.

Маранська І.А.

Пахолівецька М.В.

9

Організувати та провести підготовку переможців міських предметних олімпіад до участі в обласних предметних олімпіадах.

Листопад 2010 року-січень

2011 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС, методисти

10

Забезпечити участь переможців міських предметних олімпіад в обласних та Всеукраїнських етапах предметних олімпіад.

Січень-березень 2011 року

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС, методисти

11

Сприяти роботі наукових учнівських товариств при навчальних закладах міста та

залучати учнівську молодь до участі в роботі регіонального відділення МАН, заочних конкурсів, які постійно оголошуються державними та громадськими установами.

Вересень-травень

Індик О.В., методист ЦМСПС

12

Провести конкурси:

 • конкурс малюнка “ Моє рідне місто”;

 • конкурс малюнка „Країн багато – планета єдина”;

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів 4-5 класів

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему: «Безсмертний подвиг українського народу»;

 • конкурс дитячого малюнка «Діти за чисту енергію»;

 • виставку-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі»;

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Безпека та мир в Україні»;

 • міський етап Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «Україна вишивана»;

 • конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики;

 • виставка “Хліб усьому голова” та конкурсі дитячої творчості «Хліб очима дітей»;

 • конкурс екологічних агітбригад;

 • конкурс малюнків «Я хочу жити в чистому світі»;

 • конкурс «Кращий читач – 2010/2011 н.р.);

 • міський етап історико-краєзнавчої експедиція “Історія міст і сіл України”;

 • міський етап акції «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій»;

 • міський етап конкурсу на кращого знавця Конституції України та права;

 • міський етап історико-краєзнавчої експедиції „Краса і біль України”;

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу “Ідея соборності України”;

 • акція “Живи, книго!”;

 • конкурс “Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу”;

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу “Голодомори 1932-1933 років в Україні”

 • міський етап Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П.Яцика

Вересень

Жовтень

Вересень

Грудень-лютий

Жовтень-грудень

Травень-вересень

Квітень

Травень-жовтень

Вересень-листопад

Листопад

Квітень

Травень

Грудень

Листопад-лютий

Квітень – червень

Березень

Листопад-січень

Листопад-грудень

Жовтень-квітень

Жовтень-грудень

Вересень-жовтень

Листопад

Федорченко Т.І.

Федорченко Т.І.

Маранська І.А.

Федорченко Т.І.

Маранська І.А.

Федорченко Т.І.

Федорченко Т.І.

Федорченко Т.І.

Тимошенко Н.П.

Шаповалова Т.А.

Федорченко Т.І.

Шаповалова Т.А.

Паращук А.О..

Паращук А.О.

Федорченко Т.І.

Волощук Т.С.

Тимошенко Н.П.

Бабіч Н.О.

Паращук А.О.

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

Маранська І.А.

Волощук Т.С.

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

Пахолівецька М.В.

Маранська І.А.

13

Провести фестивалі:

 • „Степові джерела” в номінаціях:

„декоративно-ужиткове мистецтво” (бісероплетіння, колаж, вишивка);

«театр» (уривок творів укр..класиків);

«фольклор» (зимові обряди);

„вокал” (сучасна українська пісня);

„хореографія” (сучасний танець, український народний танець, бальний танець);

 • „Кіровоградські зірочки” в номінаціях:

„декоративно-ужиткове мистецтво” (аплікація, художня праця);

„хореографія” (сучасний та народний стиль);

„дитяча пісня” (соло, вокальний спів);

 • Підсумковий концерт фестивалів

 • Фестиваль комп’ютерних розробок „Софт-весна”.

Листопад-березень

Листопад – лютий

Квітень 2011

Квітень

Тимошенко Н.П.

Шаповалова Т.А.

Федорченко Т.А.

Бабіч Н.О.

Шаповалова Т.А.

Бабіч Н.О.

Шаповалова Т.А..

14

Організувати участь у змаганнях:

 • до легкоатлетичної естафети до Дня міста;

 • першість міста з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (3 вікові групи);

 • першість міста з волейболу серед юнаків та дівчат;

 • Першість міста з баскетболу серед юнаків та дівчат;

 • Першість міста з гандболу серед юнаків та дівчат;

 • Міський етап фестивалю „Нащадки козацької слави”;

 • Міські змагання „Старти надій”;

 • Семінар-практикум для педагогічних працівників з туризму;

 • Першість міста з туризму серед школярів

Вересень

Жовтень

Січень-березень

Січень-березень

Січень-березень

Листопад

Квітень

Травень

Травень

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С.

Степанчук С.С

Степанчук С.С

Степанчук С.С.

15

Провести Місячники:

 1. Української писемності та мови

 2. Морально-правового виховання

 3. Екологічного виховання

Листопад

Грудень

Квітень

Маранська І.А.

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

16

Провести Тижні

 • Тиждень бібліотеки;

 • Тиждень пам’яті Т.Г. Шевченка ;

 • Тиждень дитячої та юнацької книги.

Вересень

Березень

Квітень

Волощук Т.С.

Маранська І.А.

Волощук Т.С.

17

Організувати роботу:

1. Авторських семінарів з проблем:

- «Основні напрями роботи вчителів іноземних мов з обдарованими учнями»;

 • «Методика розв’язання олімпіадних задач з фізики»;

 • «Опрацювання тексту за алгоритмом послідовності впровадження на уроках іноземної мови з метою розвитку логічного та творчого мислення»;

2. Опорної школи з проблеми: «Організація роботи з обдарованими учнями»

3. Творчої групи з проблеми «Формування міжпредметних компетентностей в контексті організації роботи з обдарованими учнями»

4. Майстер-класів з проблем:

- «Розвиток інтелектуальних якостей обдарованої дитини на уроках фізики», вчителя фізики СЗОШ №6 Коломієць Л.А.

 • «Розвиток творчого потенціалу учнів через урочну і позаурочну роботу з математики в профільних класах сучасного навчального закладу» вчителя математики НВО ЛШДНЗ «Вікторія-В» Чернякова О.А.

 • «Розвиток творчих здібностей школярів засобами театрального мистецтва», керівника театральної студії «Маска» БДЮТ Дейнекіної І.І.

Листопад

Січень

Березень

Гімназія. ім.. Т.Шевченка

Жовтень

Листопад

Грудень

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

Жовтень

Грудень

Березень

Гімназія №9

№26

Вересень

Листопад

Лютий

Гімназія №9

Вересень

Листопад

Березень

Жовтень

Листопад

Березень

СЗОШ №6

Жовтень

Листопад

Березень

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

Жовтень Грудень Березень

БДЮТ

Смоліна О.С.

Дудіч Г.В., вчитель англ..мови гімназії ім..Т.Шевченка

Головатюк Н.В.,

Кожухар В.М., вчитель фізики «Вікторія-П»

Смоліна О.С.

Оліфіренко О.С., вчитель англ..мови гімназії №9

Тимошенко Н.П.

Паращук А.О.

Головатюк Н.В.

Головатюк Н.В.

Шаповалова Т.А.

18

Провести засідання методичного об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань вчителів математики, фізики, інформатики з проблеми: «Науково-методичний супровід забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток творчих здібностей учнів»

Березень

Гімназія №9

Головатюк Н.В.,

19

Провести засідання семінару-практикуму для керівників позашкільних навчальних закладів та завідуючих центрами естетичного виховання з проблеми: «Активізація розвитку творчих обдарувань і талантів школярів»

Жовтень

НВК №34

Шаповалова Т.А.

20

Провести засідання міського методичного об’єднання голів ШМО класних керівників 5-8 класів з проблеми: «Роль класного керівника в активізації творчих здібностей учнів»

Листопад

Гімназія №9

Шаповалова Т.А.

21

Провести засідання міського методичного об’єднання вихователів старших та підготовчих груп з проблеми: «Творчі ігри дошкільників – запорука розвитку життєвої креативності та обдарованості в майбутньому»

Листопад

ДНЗ №48

Бабіч Н.О.


Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Забезпечити впровадження Базової програми в практику роботи усіх вікових груп дошкільних навчальних закладів

Вересень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Сприяти створенню в дошкільних навчальних закладах розвивального та ігрового середовища відповідно до вимог Базової програми «Я у Світі», «Типового переліку обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах»(наказ МОНУ від 11.09.2002 №509), методичних рекомендацій МОНУ від 17.03.2006 № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та від 18.07.2008 №1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

Вересень - листопад

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС,

керівники дошкільних закладів

Організовувати проведення методичних заходів:

- інструктивно-методичних нарад для керівників ДНЗ з питань підготовки педагогів до впровадження Базової програми: «Модернізація контрольно-коригуючої діяльності керівників дошкільних освітніх закладів у світлі сучасних вимог» ,

- «Психолого-педагогічний супровід професійного самовдосконалення учасників педагогічного процесу»

- семінар-практикум для вихователів-методистів ДНЗ: «Методичний супровід педагога до роботи за новою базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

листопад, ДНЗ№ 52,

квітень, ДНЗ№ 70

листопад, ДНЗ№43

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Спрямувати діяльність керівників творчих груп дошкільних закладів на: пошук раціональних прийомів та методів сприяння розвитку дитини за сучасними критеріями розробку дидактичних посібників та матеріалів; узагальнення передового досвіду педагогів тощо.

Вересень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Залучати психологічну службу ЦМСПС до співпраці з методичною службою та педагогічними колективами дошкільних закладів:

- участі у семінарах з питань дошкільної освіти;

- організації та проведення ділових ігор, тренінгів

Серпень-травень

Бабіч Н.О., Цумарєва Н.В., методисти ЦМСПС,

Вивчати та узагальнювати матеріали з досвіду впровадження Базової програми “Я у світі” в практику роботи дошкільних навчальних закладів:

- «Трансформація ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи дошкільного закладу відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»» -

ДНЗ № 71;

- «Формування творчої особистості вихованців дошкільного навчального закладу» - ДНЗ № 43;

- «Креативний розвиток особистості дитини-дошкільника» - ДНЗ № 41.

Вересень-травень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Пропагувати й поширювати досягнення змісту діяльності ДНЗ через різні форми методичної роботи та засоби масової інформації:

 • посібник «Працюємо творчо: впроваджуємо нову базову програму розвитку дитини «Я у Світі»», з досвіду роботи ДНЗ № 43;

 • посібник «Метод проектів в ДНЗ: впроваджуємо нову Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»»;

 • посібник «Музичне виховання дошкільнят: пісенний вернісаж», з досвіду роботи музичного керівника ДНЗ № 43.

Вересень-травень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС,

керівники ДНЗ

Проводити підготовку, публікацію методичних рекомендацій та матеріалів щодо реалізації Базової програми «Я у Світі»:

- Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2010/2011 н.р.;

 • Планування освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку за змістом Базової програми;

 • Оптимізація форм роботи ДНЗ з сім’єю щодо ефективного впровадження в практику Базової програми «Я у Світі»;

 • Створення розвивального життєвого простору дошкільника

Серпень

Вересень

Листопад

Січень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Видати брошуру за наслідками впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”: «Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»»

Травень

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Програма

Василь Олександрович Сухомлинський: діалог із сучасністю

Мета: трансформація творчої спадщини Василя Сухомлинського в педагогічну практику освітян міста.

1.

Взяти участь у педагогічних читаннях, конференціях, присвячених дню народження В.О. Сухомлинського.

Вересень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Методисти

Використання педагогічних ідей. Обмін досвідом

2.

Провести підготовчу роботу директорів опорних шкіл до участі в науково – практичній конференції до 92 річниці В.О. Сухомлинського “Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті”

22 вересня 2010

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Надання методичної допомоги

3.

Підготувати методистів позашкільних заходів до участі в обласному постійно діючому семінарі “Трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в практику роботи”

19-20 жовтня 2010

Індик О.В., методист ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Шаповалова Т.А.

Надання методичної допомоги

4.

Продовжувати роботу опорних шкіл з питань трансформації педагогічних ідей В. Сухомлинського на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15, ЗОШ І ступеня “Мрія”, ДНЗ № 24.

Вересень-травень

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Впровадження педагогічних ідей

5.

Провести звіти опорних навчальних закладів (ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15, ЗОШ І ступеня “Мрія”, ДНЗ № 24) щодо трансформування педагогічних ідей В. Сухомлинського в практику роботи

Вересень

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Поширення досвіду

6.

Провести Місячник молодого педагога стажиста “Василь Сухомлинський - діалог із сучасністю”

Жовтень

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Піднесення фахового рівня та методичної культури педагогів

7.

Популяризувати кращий досвід в засобах масової інформації

Вересень-травень

Методисти ЦМСПС

Поширення досвіду

8.

Надати допомогу педагогічним працівникам, які займаються науково – пошуковою роботою в підготовці до обласного конкурсу дослідницьких проектів “Освіта Кіровоградщини: інноваційний пошук”

4-5 листопада 2010

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Надання методичної допомоги та підвищення фахового рівня

9.

Організувати постійно діючі виставки з метою пропаганди педагогічної спадщини В. Сухомлинського: “92 роки від дня народження педагога гуманіста, Добро творця”.

Вересень

Волощук Т.С.

Інформування педагогів

10.

Поповнювати картотеку передового педагогічного досвіду з питань впровадження творчих ідей В.Сухомлинського.

Вересень-травень

Методисти

Отримання інформації


Програма «Вчитель»

Мета: - розвиток творчого потенціалу вчителів навчальних закладів міста;

 • реалізація заходів міської програми “Вчитель”

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведен-ня

Відповідаль-ний

Очікувані результати

1.

З метою модернізації системи підготовки педагогічних працівників:

- створювати сприятливе інноваційне середовище, що передбачає активне навчання педагогів в школах педагогічної майстерності, передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності тощо

(за планом)

Вересень-травень

Методисти

Формування готовності до інноваційної діяльності

2.

Провести групові консультації з метою широкого інформування педагогічної громадськості про оновлення в освітній галузі з використанням веб-камери з таких питань:

 • соціокультурна самоосвіта вчителів іноземної мови;

 • міжпредметні зв’язки у контексті поглиблення соціокультурного компонента навчання іноземної мови;

 • альтернативні педагогічні технології: технологія людино-творення, життєве проектування тощо;

Листопад

Грудень

Січень

Смоліна О.С.

Смоліна О.С.

Маранська І.А.

Підвищення рівня професійної майстерності, інтелекту

3.

Створити інтервізійні та фокусні групи з метою пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

До 1.10.11

Цумарєва Н.В., Маранська І.А., Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Методисти

Запровадження інноваційних форм роботи

4.

Продовжити запровадження навчальної програми «Intel – навчання для майбутнього» (НВО ЗОШ І – ІІІ ступенів № 31, гімназія № 9, НВК № 25).

Вересень-травень

Головатюк Н.В.

Оволодіння новітніми технологіями

5.

Видати методичні посібники “Слово методиста”, “Методичний вісник”

Серпень

Методисти

Надання інформації

6.

Оновити фонди шкільних бібліотек (підручниками, посібниками)

Вересень-травень

Волощук Т.С.

Забезпечення навчальною літературою

7.

Висвітлювати передовий педагогічний досвід освітян міста в засобах масової інформації

Вересень-травень

Методисти

Стимулювання творчої діяльності педагогів

8.

Залучати педагогів до пошуково-дослідницької роботи через їх участь у науково-практичних конференціях.

Вересень- травень

Методисти

Підвищення рівня кваліфікації педагогів та пропаганда досвіду

9.

Здійснювати патронаж навчальних закладів, на базі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота (НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №31, Тиханська Т.І.; ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, Краснова Л.С.; ЗОШ І ступеня “Мрія”, Титаренко Л.С.; гімназія №9, Іванченко Н.М.; НВК ЗНЗ –ліцей №21”, Засінець Л.С.)

Вересень-травень

ПахолівецькаМ.В директор ЦМСПС,

ТимошенкоН.П., заступник директора,

Махно О.П., заступник директора,

методисти

Надання методичної допомоги

10.

Продовжити роботу 3-х річної Школи резерву керівних кадрів

Один раз у 2 місяці

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Підвищення рівня кваліфікації педагогів

11.

В рамках Школи резерву керівних кадрів провести семінар-практикум щодо запровадження комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

У визначені терміни

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Підвищення рівня кваліфікації педагогів

12.

Провести з усіма категоріями педагогічних працівників семінар-практикум з проблеми: “Мовленнєва культура педагога”

Листопад

Методисти

Піднесення мовної культури педагогів

13.

Залучити педагогів до участі у конкурсах, змаганнях зокрема “Вчитель року – 2011”

Вересень-листопад

Методисти

Розвиток творчої активізації, стимулювання педагогів до творчої активності

14.

Підготувати та видати буклети “У фотооб’єктиві – професіонали” (за наслідками конкурсу “Учитель року – 2010”)

Серпень

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Стимулювання педагогів до творчої активності

15.

Організувати проведення міського етапу педагогічної олімпіади

Вересень-грудень

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Виявлення творчого потенціалу педагогів

Модуль VІІ. Робота з працівниками соціально-психологічної служби

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

З метою реалізації програми «Концепція розвитку психологічної служби закладів освіти м. Кіровограда на 2008-2012 роки» провести такі заходи для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

1

Взяти участь у проведенні загальних засідань педагогів різних фахів

серпень 2010 року

січень 2011 року

Цумарєва Н.В.

2

Провести «Школу професійної адаптації молодих працівників соціально-психологічної служби» з проблем:

- «Адаптація до умов практичної діяльності в навчальному закладі»;

- «Модель роботи психологічної служби закладу освіти»;

- «Особливості ведення поточної та звітної документації соціально-психологічної служби закладу освіти»;

- «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення якості навчально–виховного процесу та індивідуального розвитку особистості».

вересень

жовтень

грудень

лютий

Цумарєва Н.В.

3

Провести семінари-практикуми для:

 • практичних психологів ЗНЗ та позашкільних закладів з проблем:

- «Взаємозв’язок агресивної поведінки та емоційної сфери у підлітковому віці»;

- «Співвіднесення скарг педагогів та батьків з особливостями психічного розвитку дітей»

 • практичних психологів ДНЗ з проблем:

- «Психологічні особливості дітей раннього віку та робота психолога з ними»;

- «Формування самоідентифікації дітей: проблеми та шляхи вирішення»;

 • соціальних педагогів ЗНЗ з проблем:

- «Всебічний розвиток індивідуальності дитини через формування інтересів та потреби до знань»;

- «Робота соціального педагога з неблагополучними сім’ями»

жовтень

грудень

листопад

січень

вересень

листопад

Цумарєва Н.В.

4

Провести семінари-тренінги для:

- практичних психологів ЗНЗ та позашкільних закладів з проблеми: «Психологічне розвантаження як спосіб профілактики синдрому емоційного вигорання в роботі педагогічних працівників»;

- практичних психологів ДНЗ з проблеми: «Особливості роботи практичного психолога ДНЗ з гіпер- та гіподинамічниими дошкільнятами»;

- соціальних педагогів ЗНЗ з проблеми: «Створення гуманної, демократичної атмосфери в школі на основі взаємної поваги педагогів та учнів»

січень

березень

квітень

Цумарєва Н.В.

5

Провести «круглі столи» для:

- практичних психологів ЗНЗ з проблеми: «Пошук межі між необхідною дисципліною та жорстоким відношенням до дитини»;

- практичних психологів ДНЗ з проблеми: «Підготовка дітей до навчання до школи: діагностика, розвиток, корекція»;

- соціальних педагогів ЗНЗ з проблеми «Робота соціального педагога з важковиховуваними учнями»

листопад

грудень

січень

Цумарєва Н.В.

6

Провести засідання творчих груп:

 • практичних психологів ДНЗ з проблеми: «Використання елементів арттерапії у роботі практичного психолога ДНЗ»;

 • соціальних педагогів з проблеми: «Робота соціального педагога з сім’ями учнів, схильних до правопорушення»

жовтень

грудень

лютий

квітень

вересень

листопад

січень

березень

Цумарєва Н.В.

7

Вивчити та узагальнити передовий педагогічний досвід:

 • соціального педагога ЗОШ №13;

 • практичного психолога СЗОШ №2;

 • соціального педагога СЗОШ №32.

жовтень-березень

Цумарєва Н.В.

8

Організувати проведення атестації практичних психологів та соціальних педагогів

жовтень-квітень

Цумарєва Н.В.

9

Провеcти науково-практичну конференцію для працівників психологічної служби з проблеми «Подолання наслідків емоційної депривації у дітей в умовах навчального закладу»

листопад 2010 року

Цумарєва Н.В.

10

Організувати та провести батьківський форум «Формування відповідальної поведінки у підлітків»

листопад

Цумарєва Н.В.

11

Розмістити інформацію на інтернет-сайті ЦМСПС з таких проблем:

- ознайомлення із новими нормативно-правовими документами, програмами, змінами у системі функціонування соціально-психологічної служби закладів освіти, конкурсами, конференціями;

- висвітлення питань, розглянутих на батьківських форумах, семінарах-практикумах, інструктивно-методичних нарадах на сайті ЦМСПС

вересень-травень

Цумарєва Н.В.

12

Вихід у навчальні заклади НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», ЗОШ № 17, 35, СЗОШ № 32, КТК із психологічним супроводом впровадження превентивних навчальних програм «Школа проти Сніду», «ХОУП», спецкурсу «Рівний-рівному» в навчальних закладах

вересень-травень

Цумарєва Н.В.

Паращук А.О.

13

Індивідуальні та групові консультації для практичних психологів та соціальних педагогів з питань:

- впровадження нових профілактичних, корекційних та розвивальних програм;

- збереження психічного здоров’я школярів;

- профілактика дитячої злочинності, бездоглядності, безпритульності;

- психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання;

- виявлення дітей, які незаконно зайняті на роботі в навчальний час і вирішення питання їх навчання;

- вивчення і корекція стосунків в учнівських і студентських колективах, посередництво в творчому розвитку особи та групи, які сприятимуть оволодінню молоддю новим життєвим досвідом;

- стимулювання соціально-значимої діяльності учнів через залучення до діяльності у дитячих та молодіжних організаціях та іншої волонтерської роботи.

за потребою

Цумарєва Н.В.

14

Психологічний супровід проведення заходів в рамках Місячника морально-правового виховання у навчальних закладах:

- тиждень «Профілактика шкідливих звичок»;

- заходи до Дня боротьби зі СНІДом;

- тиждень здоров’я;

- день чемності.

грудень

Цумарєва Н.В.,

15

Оновити каталог кращого досвіду роботи працівників психологічної служби дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

листопад

Цумарєва Н.В.,

16

Висвітлювати досвід роботи працівників психологічної служби дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у всеукраїнських фахових виданнях «Психолог», «Психолог дошкілля» та «Соціальний педагог»

вересень-травень

Цумарєва Н.В.

17

Залучати громадські та недержавні організації до співпраці з психологічною службою міста та проведення методичних заходів

за потребою

Цумарєва Н.В.

18

Залучити ЗМІ для висвітлення діяльності психологічної служби та масових заходів в навчальних закладах міста

за потребою

Цумарєва Н.В.

20

Проводити психологічний супровід впровадження соціально-профілактичної роботи з учнями “групи ризику”

за потребою

Цумарєва Н.В.

21

Проводити психологічний супровід консультацій для педагогів та батьків в шкільних консультпунктах з питань превентивного виховання, збереження здоров’я, гендерної рівності

за потребою

Цумарєва Н.В.

22

Організувати та активізувати позашкільну роботу і роботу соціальних педагогів та практичних психологів під час шкільних канікул щодо залучення дітей для проведення заходів по формуванню навичок здорового способу життя

червень-серпень 2010 року

листопад 2010 року

січень 2011 року

березень 2011 року

Цумарєва Н.В.

23

Здійснювати контроль за проведенням рейдів по виявленню молоді, яка веде асоціальний спосіб життя

вересень-травень

Цумарєва Н.В.

24

Підготувати листи до гуманітарного департаменту, КОІППО, КОДА з метою оцінювання ефективності проведених заходів психологічною службою закладів освіти міста щодо виконання державних програм:

1. Загальнодержавна Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

2. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

3. Державна програма «Утвердження гендерної рівності» на період до 2010 року

4. Програма розвитку психологічної служби

м. Кіровограда до 2012 року

5. Державна програма «Здоров’я нації» до 2011 року

6. Державна програма «Формування здорового способу життя» до 2012 року

7. Аналітичний та статистичний звіти про діяльність соціально-психологічної служби за 2010/2011 н.р

до 15 травня

та 15 грудня

до 15 червня

та 15 грудня

до 10 грудня

та 10 травня

до 20 листопада

до 10 грудня

до 10 грудня

до 31 травня

Цумарєва Н.В.

БЛОК ІУ

Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи шкіл сучасних досягнень педагогічної науки та передового педагогічно досвіду

Модуль І. Трансформування наукових ідей передового

педагогічного досвіду

п/п

Термін

Відповідальний

Очікувальний результат

Трансформування наукових ідей в педагогічну практику провести:

Забезпечити впровадження Базової програми в практику роботи дошкільних навчальних закладів усіх вікових груп

2010

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення фахового рівня

Вивчати та узагальнювати матеріали з досвіду впровадження Базової програми “Я у світі” в практику роботи дошкільних навчальних закладів:

- «Трансформація ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи дошкільного закладу відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»» - ДНЗ № 71.

2010/2011

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Буклет

Пропагувати досягнення змісту діяльності ДНЗ:

 • досвід роботи ДНЗ №68 з проблеми: «Відродження та зміцнення традицій родинного виховання на основі педагогіки С. Русової»;

 • досвід роботи ДНЗ №72 з проблеми: «Школа сприяння здоров’ю»: гармонія здорового тіла і здорового духу та забезпечення психофізичного гарту дошкільників

 • посібник «Працюємо творчо: впроваджуємо нову базову програму розвитку дитини «Я у Світі»», з досвіду роботи ДНЗ № 43;

 • посібник «Метод проектів в ДНЗ: впроваджуємо нову Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • посібник «Музичне виховання дошкільнят: пісенний вернісаж», з досвіду роботи муз керівника ДНЗ № 43.

На засіданнях методичних заходів у визначені терміни

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС,

керівники ДНЗ

Ознайомлення з досвідом

Видати брошуру за наслідками впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”: «Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»»

До травня 2011 року

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Брошура

Презентувати проект «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури»

 • проводити інструктажі для педагогів української мови та літератури гімназії №9 щодо підготовки проекту презентацій;

 • проводити консультації з використанням веб-камери з визначеної проблеми;

 • здійснювати методичний коментар щодо роботи за програмою;

 • організовувати роботу інтервізійної групи;

 • відвідувати та аналізувати уроки педагогів, що використовують ІКТ супровід;

На базі гімназії№9

Листопад

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Перший понеділок місяця ЦМСПС

Жовтень-листопад гімназія №9,ЗОШ

№31,16,18

Маранська І.А.

Трансформація наукових ідей

Семінар – практикум з проблеми: “Педагогічна спадщина І.Г. Ткаченка в контексті модернізації шкільної системи освіти”

Лютий

2011

Паращук А.О.

Впровадження педагогічних ідей

Творча група з проблеми: «Використання проектних технологій на уроках трудового навчання вчителем НВО №20 Горобець О.В.»

Жовтень

Січень

Березень

НВО №20

Паращук А.О.

Впровадження педагогічних ідей

Семінар – практикум з проблеми: “Використання ІКТ на уроках мови та літератури”

Листопад

2010

Маранська І.А.

Впровадження педагогічних ідей

Семінар – практикум з проблеми: “Впровадження лекційно – практичної системи (Хмури О.І.) в практику роботи вчителів математики з використання ІКТ ”

Вересень 2010

Головатюк Н.О.

Впровадження педагогічних ідей

Семінар-практикум для вчителів 2-х класів з проблеми: «Розвиток критичного мислення молодших школярів»

Жовтень

НВК №26

Пахолівецька М.В.

Впровадження педагогічних ідей

Семінар-практикум для вчителів 1-х класів з проблеми: «Психолого-педагогічний підхід до учнів в організації навчально-виховного процесу першокласників»

Вересень

СЗОШ №8

Пахолівецька М.В.

Трансформація наукових ідей в практику роботи

Організувати роботу щодо участі педагогів математики, фізики в VІ Хмурівських читаннях

Січень

2011

Головатюк Н.О.

Впровадження педагогічних ідей

Провести підготовчу роботу директорів опорних шкіл до участі в науково – практичній конференції до 92 річниці В.О. Сухомлинського “Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті”

22 вересня 2010

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Впровадження педагогічних ідей

Готувати методистів позашкільних закладів до участі в обласному постійнодіючому семінарі з проблеми: “Трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в практику роботи”

19-20 жовтня 2010

Індик О.В., методист ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Впровадження педагогічних ідей

Надати допомогу педагогічним працівникам, які займаються науково – пошуковою роботою в підготовці до обласного конкурсу дослідницьких проектів “Освіта Кіровоградщини: інноваційний пошук”

4-5 листопада 2010

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Впровадження педагогічних ідей

Провести звіти опорних навчальних закладів (ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15, ЗОШ І ступеня “Мрія”, ДНЗ № 24) щодо трансформування педагогічних ідей В. Сухомлинського в практику роботи

Вересень

2010

Січень

Березень 2011

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Впровадження педагогічних ідей

Провести Місячник молодого педагога-стажиста “Василь Сухомлинський - діалог із сучасністю”

Жовтень

2010

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС

Зростання фахового рівня

Модуль ІІ. Вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду

п/п

Термін

Відповідальний

Очікувальний результат

1.

Вивчати досвід роботи:

1.1

Яковлєва І.В., директора НВО №8 з проблеми: «Управлінська діяльність директора навчального закладу в організації роботи з обдарованими дітьми

До 1 травня 2011 року

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Брошура

1.2

Зінзури Г.М., заступника директора з навчально-виховної роботи НВО №8 з проблеми: «Організація методичної роботи в закладі нового типу»

До 1 травня 2011 року

Пахолівецька М.В.

Брошура

1.3

Папазян К.А., соціального педагога СЗОШ №6 з проблеми: «Превентивне виховання»

До 1 травня 2011 року

Цумарєва Н.В.

Брошура

14

ШМО вчителів української мови гімназії імені Т.Шевченка з проблеми: “Діагностика рівня навченості роботи вчителів української мови та літератури”

До 1 травня 2011 року

Маранська І.А.

Брошура

1.5.

Ліщименко В.К., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 з проблеми: «Психологічний аспект формування цілісних знань в учнів на уроках географії»

До 1 травня 2011 року

Тимошенко Н.П.

Брошура

1.6

Чухряєвої В.І., вчителя української мови та літератури НВО ЗНЗ №31 з проблеми: “Сучасні інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури”

До 1 травня 2011 року

Маранська І.А.

Брошура

1.7

Харченко Р.Ю, вихователя-методиста ДНЗ №43 з проблеми: «Інтерактивні форми роботи з педагогами ДНЗ»

До 1 травня 2011 року

Бабіч Н.О.

Брошура

1.8

Аніскевич С.В., вчителя англійської мови з проблеми: “Групова форма роботи як один із шляхів до індивідуалізації навчання в іншомовному спілкуванні”

До 1 травня 2011 року

Смоліна О.С.

Брошура

1.9

ШМО вчителів математики, фізики, інформатики СЗОШ №6 з проблеми: “Інноваційна діяльність в організації навчально-виховного процесу»

До 1 травня 2011 року

Головатюк Н.В.

Брошура

1.10

Пелешанко Л.О., заступника директора НВК “школа-ліцей №21” з проблеми: “Вплив курсів підвищення кваліфікації на професійний рівень педагогічних працівників»

До 1 травня 2011 року

Індик О.В.

Брошура

1.11

Гімназії №9, ЗОШ І ступеня “Мрія”, НВО ЗОШ №15, НВО ЗОШ №20 з проблеми: “Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування перспективи підвищення ефективності”

До 1 травня 2011 року

Махно О.П.

Брошура

1.12

Прокопець Н.О., вчителя хімії та біології НВО ЛШДНЗ “Вікторія-П” з проблеми: “Валеологічна освіта на уроках хімії та біології”

До 1 травня 2011 року

Паращук А.О.

Брошура

1.13

Бабенко Л.А., бібліотекаря СЗОШ №32 з проблеми: “Виховання в учнів культури читання засобами авторської поезії”

До 1 травня 2011 року

Волощук Т.С.

Брошура

1.14

Лаврова С.О., вчителя фізичної культури СЗОШ №6 з проблеми: “Методика навчання учнів з модуля “Волейбол”

До 1 травня 2011 року

Степанчук С.С.

Брошура

1.15

Харченко Р.Ю., вихователя-методиста ДНЗ №43 з проблеми: “Сучасні технології реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” в умовах дошкільного закладу”

До 1 травня 2011 року

Бабіч Н.О.

Брошура

1.16

Безбожко Т.Д., вихователя ГПД ЗОШ №35 з проблеми: «Організація самоврядування в початковій школі»

До 1 травня 2011 року

Федорченко Т.І.

Брошура

1.17

ШМО класних керівників СЗОШ №32 з проблеми: «Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогами, що займаються виховною роботою»

До 1 травня 2011 року

Шаповалова Т.А.

Брошура

1.18

Рибалко І.В., керівника гуртка інтелектуальних ігор НВО ЗНЗ

№ 16 з проблеми: «Використання нетрадиційних інтелектуальних ігор в роботі керівника інтелектуального»

До 1 травня 2011 року

Шаповалова Т.А.

Брошура

З цією метою:

 • скласти план вивчення ППД;

 • провести співбесіди з об’єктом досвіду;

 • опрацювання літератури з зазначеної проблеми;

 • провести зрізи рівня навченості учнів;

 • відвідати систему уроків та позакласних заходів педагога;

 • здійснити аналіз певних результатів;

 • аналіз планів, вивчення портфоліо, аналіз результатів роботи;

 • провести співбесіди з керівниками ЗНЗ;

 • здійснення узагальнення досвіду;

 • опис досвіду.

Вересень

Вересень

Вересень

березень

жовтень -лютий

березень

жовтень -лютий

жовтень -лютий

травень

травень 2011

Пахолівецька М.В.

Махно О.П.

Тимошенко Н.П.

Методисти

План Інформування.

Підвищення фахового рівня

Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Вивчення системи роботи вчителів

Аналіз матеріалів

Вивчення системи роботи об’єкта

Здобуття інформації

Підготовка матеріалів до брошури

Брошура

Модуль ІІІ. Пропаганда та поширення передового педагогічного досвіду

Пропагандувати та поширювати передовий педагогічний досвід педагогів:

1

Чеховської В.М., вчителя французької мови СЗОШ №6 з проблеми: “Рольове та імітаційне моделювання, конструювання діалогових ситуацій та творчий обмін думками в процесі комунікативного спілкування на уроці французької мови”

Серпень,

Березень

Смоліна О.С.

Презентація досвіду

2

Макловської Л.Я., вчителя зарубіжної літератури СЗОШ №6 з проблеми: “Організація навчання діалогу на уроках словесності”

Січень,

Березень

Маранська І.А.

Презентація досвіду

3

Малиновської Л.І., вчителя математики СЗОШ №6 з проблеми: “Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики”

Січень, Березень

Головатюк Н.В.

Презентація досвіду

4

Задорожньої Л.М., вчителя математики НВО ЗНЗ №31 з проблеми: “Використання методу проектів при викладанні математики”

Серпень,

Березень

Головатюк Н.В.

Презентація досвіду

5

Сакун О.А., вчителя інформатики НВК “Кіровоградського колегіуму з проблеми: “Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики”

Серпень , лютий

Головатюк Н.В.

Презентація досвіду

6

Бузько В.Л., вчителя фізики СЗОШ №6 з проблеми: “Використання проектних технологій на уроках фізики”

Січень, листопад

Головатюк Н.В.

Презентація досвіду

7

Ігнатьєвої С.Г., бібліотекаря ЗОШ №10 з проблеми: “Шляхи підвищення інформаційної діяльності шкільної бібліотеки”

Серпень, жовтень, січень

Волощук Т.С.

Презентація досвіду

8

Черкес Є.В., завідуючої ДНЗ №69 з проблеми: “Організація методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі”

Серпень, жовтень, січень

Бабіч Н.О.

Презентація досвіду

9

Ларіонової Т.І., вчителя біології НВОЗНЗ № 31 з проблеми: Організація пізнавальної діяльності учнів з використанням інтерактивних методів навчання в умовах школи культура здоров”я”

Грудень, січень

Паращук А.О.

Презентація досвіду

10

Педагогічного колективу НВК №25 з проблеми: «Організація роботи з обдарованими учнями»

Серпень,

Листопад

Тимошенко Н.П.

Презентація досвіду

11

Алєксєєнко Л.М., вчителя фізичної культури НВО №1 з проблеми: «Організація туристичного походу»

Серпень,

Січень

Степанчук С.С.

Презентація досвіду

12

Кураксіної О.І., вчителя музики НВО №20 з проблеми: «Формування та розвиток ладового відчуття учнів молодшого шкільного віку»

Серпень

Федорченко Т.І.

Презентація досвіду

Провести авторські семінари з проблем:

1

“Опрацювання тексту за алгоритмом послідовності проведення вправ на уроках іноземної мови з метою розвитку логічного та творчого мислення” Олефіренко О.С., вчителя англійської мови гімназії № 9.

Жовтень,

Грудень,

Березень, гімназія № 9

Смоліна О.С.

Презентація досвіду

2

“Технологія розвивального навчання” Ткаченко Г.О., вчителя української мови та літератури гімназії імені Тараса Шевченка.

Листопад,

Березень

Гімназія ім..Т.Шевченка

Маранська І.А.

Презентація досвіду

Організувати роботу творчих груп по накопиченню досвіду, який склався з проблем:

1

“Іншомовна освіта в умовах профільного навчання”.

Вересень ЦМСПС

Жовтень

ЦМСПС

Лютий

ЦМСПС

березень ЦМСПС

Смоліна О.С.

Накопичення матеріалів

2

“Вироблення методичних рекомендацій щодо роботи з підручником Калініном Л, Самойлович І “Your English self ”.

Жовтень

ЦМСПС

Грудень ЦМСПС

Лютий ЦМСПС

Смоліна О.С.

Збір матеріалів

3

“Програма “Школа проти СНІДу”: результати та перспективи».

Вересень

СЗОШ № 6

Листопад СЗОШ № 6

Березень СЗОШ № 6

Паращук А.О.

Збір матеріалів

4

“Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи засобами ІКТ супроводу.

Вересень

ЦМСПС

Листопад ЦМСПС

Січень

ЦМСПС

Березень

ЦМСПС

Маранська І.А.

Збір матеріалів

5

“Інформаційно – комунікаційні технології як засіб оновлення бібліотечного процесу”.

Жовтень

ЦМСПС Грудень ЦМСПС

Березень ЦМСПС

Травень

ЦМСПС

Волощук Т.С.

Збір матеріалів

6

«Гуманно–особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів” (досвід Ш.Амонашвілі)

Вересень

НВО ЗОШ №20

Листопад колегіум

Грудень «Мрія»

Березень НВК ЗНЗ №26

Пахолівецька М.В.

Збір матеріалів

7

«Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями»

Вересень

Листопад

Січень

Березень

ЦМСПС

Тимошенко Н.П.

Збір матеріалів з досвіду роботи педагогів міста

З цією метою:

 • інформувати педагогів навчальних закладів міста, про об’єкти ППД та проблеми, над якою вони працюють на засіданнях ШМО, міських методичних об’єднань;

 • висвітлювати ППД через засоби масової інформації;

 • здійснювати презентації досвідів під час проведення різних форм методичної роботи на семінарах – практикумах, серпневих та січневих, загальних засіданнях, майстер – класах тощо;

 • поширювати узагальнений матеріал серед педагогів навчальних закладів міста.

Вересень

Вересень-квітень

У визначені терміни

Вересень-квітень

Методисти спільно з об’єктом ППД

Надання методичної допомоги в пропаганді та поширенні досвіду


Модуль ІУ. Впровадження в практику роботи педагогів перспективного педагогічного досвіду

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Очікувані результати

1.

Впроваджувати ППД:

- Прокопець Т.М., вчителя початкових класів НВО № 20 з проблеми: “Гуманно – особистісний підхід до навчання і виховання молодших вчителів” у практику роботи вчителів початкових класів НВО ЗОШ

№ 20, НВК «Кіровоградського колегіуму», ЗОШ І ст. «Мрії», НВК СЗНЗ № 26;

- Алєйнікова І.А., вчителя правознавства НВК «школи-ліцею № 34» з проблеми: «Використання мультимедійних технологій на уроках історії та права» у практику роботи вчителів НВК «школи-ліцею № 34», НВО № 8, НВО «Вікторії - П», СЗОШ № 14;

- Ткаченко Г.О., вчителя української мови та літератури гімназії ім. Т. Шевченка з проблеми: «Діагностика рівня навченості дитини – основа технології повноцінного засвоєння знань» у практику роботи вчителів гімназії ім.

Т. Шевченка, НВО ЗНЗ № 31, НВО ЗНЗ № 16, ЗОШ № 18

На методичних заходах у визначені терміни

Пахолівецька М.В.

Тимошенко Н.П.

Маранська І.А.

Використання ідей в роботі

2.

Здійснювати науково-методичне забезпечення впровадження даного досвіду:

- консультація адміністрації визначених вище закладів з таких питань:

- нормативно-правова база впровадження досвіду роботи;

- практична допомога у складанні проекту наказу та заходів по навчальному закладу щодо впровадження досвіду роботи;

- особливості аналізу уроків вчителів, які впроваджують досвід роботи.

Жовтень- Лютий

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

3

Провести консультації для педагогів, які впроваджують досвід з таких питань:

- опрацювання нормативної бази щодо впровадження ППД;

 • організаційна робота по впровадженню досвіду;

 • визначення етапів впровадження ППД;

Вересень-жовтень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

4

Організувати перегляд уроків носіїв досвіду.

Листопад –

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

5

Презентувати матеріали з досвіду впровадження ППД (презентація, виступ, інформаційне повідомлення на різних формах методичної роботи).

Січень

Лютий

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

6

Провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Березень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

7

Висвітлювати досвід впровадження ППД на сторінках періодичних видань.

Травень-Серпень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

8

Залучати носіїв досвіду до участі у конкурсах фахової майстерності.

Вересень-травень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Тимошенко Н.П., заступник директора,

Маранська І.А., методист

БЛОК V

Вивчення стану методичної роботи з педкадрами, навчально - виховного процесу в школах, дошкільних і позашкільних закладах та якості знань учнів

Зміст роботи

Відповідальний

Термін проведен-ня

Навчальні заклади №

Результати вивчення

Вплив методичної роботи на стан викладання фізики, математики та інформатики в умовах профілізації старшої школи. Зрізи знань

Головатюк Н.В., методист ЦМСПС

Лютий – січень 2011

18, 19, 35, 31, 32, 23, 25, 26 та заклади, що атестують-ся

Довідка на засіданні методичної ради

Вплив методичної роботи на стан морально-правового виховання в групах продовженого дня

Федорченко Т.І., методист ЦМСПС

Листопад 2010

2, 3, 4, 14, 17, 20, 31, 32 та заклади, що атесту-ються

Довідка на МО вихователів ГПД

Вплив методичної роботи на стан національного виховання в навчальних закладах міста на уроках української мови та літератури і в позаурочний час

Маранська І.А., методист ЦМСПС

Березень 2011

Гімназій ім..Т.Шевченка, 7, 8, 16, 22 та заклади, що атесту-ються

Довідка на засіданні методичної ради

Вивчення стану методичної роботи щодо впроваджень педагогічних та психологічних наук, передового педагогічного досвіду та методичного забезпечення інноваційної освітньої діяльності ЗНЗ

Махно О.П.

методисти

Квітень 2011

1,2,3,13,16,17,19,21,23,26, НВО №8 та заклади, що атесту-ються

Довідка на засіданні методичної ради

Вплив методичної роботи на стан викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання в початкових класах

Пахолівецька М.В.

Листопад 2010

1,3,4,16,23,8, гімназія Т.Шевчен-ка та заклади, що атестують-ся

Довідка на засіданні методичної ради

Вивчення стану результативності роботи із педагогами-стажистами в навчальних закладах

Махно О.П., заст. директора, методисти ЦМСПС

Лютий 2011

В навчальних закладах, де є молоді спеціалісти

За наслідками вивчення провести консультацію (за потребою):

• зміст та форми роботи з молодими педагогами – стажування, наставництво тощо

Вивчення впливу методичної роботи на професійне зростання педагогів та стан викладання предметів

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС, методисти

Лютий – березень

1, 2, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 35

Наказ та аналітична довідка

Модуль ІІ. Моніторинг якості загальної середньої освіти

п/п

Зміст роботи

Термін та місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати

1

Здійснювати координацію з Центром моніторингу КОІППО щодо здійснення проведення моніторингових досліджень.

Серпень -травень

Методисти

Налагодження системи проведення моніторингу

2

Провести індивідуальні консультації педагогічним працівникам щодо науково – методичного забезпечення проведення моніторингу якості освіти, рівня досягнень учнів тощо.

За потребою

Методисти

Якісне здійснення моніторингу

3

Зробити аналіз навчально – виховної, методичної роботи.

З цією метою:

- створити банк даних результатів проведення моніторингів з дисциплін, з яких здійснювався моніторинг (математика, українська мова, читання в початковій школі, алгебра, геометрія, історія).

Створити банк даних результатів проведення моніторингів:

 • в 5-8, 10-х класах з історії України;

 • у 9-х класах з географії;

 • з володіння учнів 11 – х комп’ютером;

 • психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

 • з української мови в 3, 5-8, 10-х класах;

 • з дослідження якості підручників, методичного забезпечення.

До 1.01.11

До 1.04.11

До 1.04.11

До 1.05.11

До 1.01.11

До 1.04.11

Тимошенко Н.П.

Тимошенко Н.П.

Головатюк Н.В.

Бабіч Н.О.

Пахолівецька М.В.

Маранська І.А.

Волощук Т.С.

4.

Розробити план відстеження якості освіти в навчальних закладах міста.

Відповідно до плану та графіку

Методисти

5.

Здійснювати корекцію проміжних результатів.

Відповідно до плану та графіку

Методисти

Підвищення майстерності

6.

Надавати адресні рекомендації щодо корекції певних елементів освітньої та адміністративної діяльності.

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС, Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС,

методисти

Підвищення майстерності

7.

Складати звіти за наслідками проведених моніторингових досліджень.

Після проведення моніторингу

Методисти

Аналітичний матеріал

8.

Провести моніторинги:

 • стану організації роботи з обдарованим дітьми;

 • стану рівня вихованості школярів (ІІ етап);

 • вплив результатів проходження курсів на ріст професійної майстерності педагогічних працівників;

 • здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти рівня навчальних досягнень учнів;

 • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, посібників, навчальної літератури;

▪ “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”;

▪ “Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД”;

▪ “Репродуктивне здоров’я нації”;

▪ “Здоров’я нації”;

▪ “Попередження насильства”;

- вивчення стану методичної роботи та її впливу на організацію педагогами ДНЗ самостійної діяльності вихованців

Березень 2011

Лютий 2011

Листопад - березень

За графіком МОН України

За графіком МОНУ та Центру моніторингу ОІППО

1 раз на рік

2 рази на рік

2 рази на рік

1 раз на рік

1 раз на рік

Січень-лютий

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС

Індик О.В.

Методисти

Волощук Т.С.

Цумарєва Н.В.

Цумарєва Н.В.

Цумарєва Н.В.

Цумарєва Н.В.

Цумарєва Н.В.

Бабіч Н.О.

Аналітичні довідки

Аналітичні довідки

Аналітичні довідки

Аналітичні довідки

Аналітичні довідки

Листи в гуманітарний департамент, обласне управління освіти і науки України, ОІППО

Довідка на методичній раді

9.

Забезпечити навчальні заклади програмами здійснення моніторингів.

На час проведення моніторингу

Методисти

Напрацювання інструмантарію

10.

Інформувати керівників навчальних закладів про результати моніторингових досліджень.

Постійно

Методисти

Здійснення аналізу

11.

Проводити інформаційно – інструктивні методичні наради для керівників навчальних закладів з питань проведення моніторингів

В міру потреби

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС, Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Підвищення майстерності педагогів

12.

Створити робочі групи педагогів ЗНЗ, ДНЗ щодо підготовки та якісного проведення моніторингового дослідження.

Відповідно до плану проведення

МОН України та Центру моніторингових досліджень КОІППО

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Розроблення вмінь та навичок для подальшої організаційної роботи з моніторингу

13.

Провести інструктажі для членів робочих груп щодо проведення моніторингових досліджень

Відповідно до плану проведення

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення майстерності

14.

Спільно з Центром моніторингу провести семінари – практикуми для вчителів, з яких дисциплін будуть проводитись моніторинги:

 • з питань реалізації навчальних програм з методики оцінки якості освіти;

 • проведення моніторингових досліджень та розробки необхідного інструментарію.

Відповідно до плану проведення

МОН України та Центру моніторингових досліджень КОІППО

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Підвищення майстерності

15.

Спільно з Центром моніторингу провести семінари – практикуми для методистів ЦМСПС з питань здійснення моніторингу.

Відповідно до плану проведення

МОН України та Центру моніторингових досліджень КОІППО

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

Махно О.П., заступник директора ЦМСПС,

Тимошенко Н.П., заступник директора ЦМСПС

Підвищення майстерності

БЛОК УІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ МЕТОДИЧНОЇ

ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Очікувані результати

І

Провести засідання методичної ради ЦМСПС

І ЗАСІДАННЯ

1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами міста в 2009/2010 н.р. та завдання на новий 2010/2011 н.р.

2. Розгляд та схвалення річного плану ЦМСПС.

3. Схвалення програми серпневої наради

4. Вибори членів методради та розподіл обов’язків між членами методради.

5. Затвердження плану заходів щодо ліквідації недоліків, виявлених у ході перевірки управління освіти і науки ОДА

Серпень

ЦМСПС

Пахолівецька М.В.,

директор ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

методисти

Пахолівецька М.В.

Пахолівецька М.В.

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

ІІ ЗАСІДАННЯ

1. Про підсумки проведення серпневої наради та засідань МО

2. Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом проходження курсів та участі в обласних семінарах при ОІППО в 2011 р.

3. Про підготовку та проведення конкурсу “Вчитель року – 2011” у номінаціях, визначених МОН України.

4. Про схвалення навчальних програм гурткових занять Центрів естетичного виховання

Вересень

Пахолівецька М.В.

Заступники директора

Методисти

Пахолівецька М.В.

Заступник директора

Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

ІІІ ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.

2. Презентації досвідів роботи педпрацівників, які атестуються вперше на присвоєння звання "Вчитель-методист"

3. Про підготовку та проведення січневих педагогічних нарад.

4. Про підсумки проведення місячника “Молодий вчитель”

листопад

ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС,

методисти ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

ІУ ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень та рекомендацій попередньої методичної ради

2. Про роботу творчих груп та опорних шкіл

3. Про підсумки проведення конкурсу "Вчитель року-2011"

4.Про підсумки проведення січневих педагогічних нарад та засідань методичних об’єднань різних кафедр.

5. Про підсумки підвищення кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах при ОІППО в 2010 році.

6. Про вплив методичної роботи на стан соціально-психологічної служби в навчальних закладах міста

7. Про вплив методичної роботи на стан викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання в початкових класах

8. . Про хід роботи по вивченню передового педагогічного досвіду

Січень

ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Махно О.П., заступник директора

Махно О.П., заступник директора

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Індик О.В., методист ЦМСПС

Цумарєва Н.В., методист ЦМСПС

Пахолівецька М.В.

Методисти ЦМСПС

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

V ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.

2. Про вивчення рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителів (різних кафедр), які атестуються на вищу категорію чи звання (старший учитель, учитель-методист).

3. Творчий звіт педагогів, які атестуються на підтвердження звання «Вчитель-методист»

4. Про вплив методичної роботи на стан викладання фізики, математики та інформатики в умовах профілізації старшої школи.

Березень

ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Методисти ЦМСПС

Головатюк Н.В.

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

VІ ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради

2. Про вивчення стану (у навчальних закладах, які атестувалися в 2010/2011 н.р.)

3. Про підсумки діагностики педпрацівників щодо змісту та структури методичної роботи на новий 2010/2011 н.р.

4.Про підсумки роботи з обдарованими дітьми.

5. Про підготовку та проведення серпневої наради педагогічних працівників в новому 2011/2012 н.р.

6. Вплив методичної роботи на стан національного виховання в навчальних закладах міста на уроках української мови та літератури і в позаурочний час

7. Вивчення стану методичної роботи щодо впроваджень педагогічних та психологічних наук, передового педагогічного досвіду та методичного забезпечення інноваційної освітньої діяльності ЗНЗ

Травень

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Заступник директора

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Маранська І.А.,

методист ЦМСПС

заступник директора ЦМСПС

Обговорення питань винесених на засідання методичної ради, прийняття та виконання відповідних рішень

ІІ

Провести засідання фахових методичних активів ЦМСПС:

 1. Вчителів історії, географії, правознавства, іноземної мови , філологів, математики, фізики і основ інформатики та обчислювальної техніки, початкових класів, хімії, біології, фізичної культури, образотворчого мистецтва, основ здоров”я, трудового навчання, психологів, соціологів, педагогів-організаторів, бібліотекарів.

 1. Педагогів дошкільних закладів.

Серпень

ЦМСПС

Листопад

ЦМСПС

Грудень

ЦМСПС

Березень

ЦМСПС

Вересень

ЦМСПС

Листопад

ЦМСПС

Лютий

ЦМСПС

Березень

ЦМСПС

Методисти ЦМСПС

Бабіч Н.О., методист ЦМСПС

Аналіз проміжних результатів роботи методичних об’єднань педагогів різних фахів, обговорення та корекція планів роботи

БЛОК УІІ
Робота бібліотеки

Бібліотека є структурним підрозділом центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення працівників навчальних закладів міста щодо управління навчальними закладами та  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, надає допомогу викладачам і вихователям у самоосвіті.

В своїй роботі Бібліотека керуються Законом України “Про освіту”, “Про бібліотеку і бібліотечну справу” та іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури та бібліотечної справи, Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби.

Основними завданнями Бібліотеки є:

 • бібліотечно-документаційна та інформаційно-методична  підтримка центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради, освітньої діяльності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на основі власних інформаційних ресурсів, координації використання фондів бібліотек навчальних закладів;

 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, шляхом інформування їх про  сучасні освітні та виховні технології;

 • пропаганда передового педагогічного досвіду;

 • вивчення і узагальнення досвіду роботи бібліотек навчальних закладів;

 • формування інформаційної культури користувачів;

 • забезпечення навчальних закладів міста підручниками та навчальними посібниками для учнів 10-го класу.

Основними напрямками діяльності Бібліотеки є:

 • формування бібліотечного фонду відповідно до основних напрямів освіти та потреб користувачів;

 • створення довідково-пошукового апарату через систему каталогів і картотек, формування фонду довідкових та інформаційних видань, електронних баз даних;

 • організація бібліотечно-бібліографічного та довідково-інформаційного обслуговування користувачів;

 • організаційно-методичне забезпечення та координація діяльності бібліотек навчальних закладів щодо інформаційно-бібліотечної підтримки навчально-виховного процесу.

№№

Назва заходу

Дата

Хто виконує

І. ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

1

Робота з бланком замовлення на навчальну літературу Міністерства освіти і науки України для подальшого замовлення навчально-методичної літератури

грудень

Волощук Т.С.

2

Отримання літератури, звірка з супроводжуючими документами

По мірі надходження

Волощук Т.С.

3

Ведення індивідуального та сумарного обліку документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього згідно з вимогами інструктивно-нормативних документів з бібліотечного обліку. Звірка з даними бухгалтерії.

вересень – червень

Волощук Т.С.

4

Списання і вилучення з фонду бібліотеки застарілої та непридатної для використання літератури

Червень

Волощук Т.С.

5

Забезпечення навчальних закладів підручниками, програмами та навчально-методичною літературою

По мірі надходження

Волощук Т.С.

6

Підготовка звіту про одержання навчальної літератури протягом року

Грудень

Волощук Т.С.

7

Підготовка інформації про наявність бібліотечних фондів у навчальних закладах міста

Червень

Волощук Т.С.

8.

Вивчення комплектування фондів навчальних закладів міста

Серпень - червень

Волощук Т.С

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

1

Надання постійних повідомлень вчителям-предметникам та іншим педагогічним працівникам про надходження новинок педагогічної, психологічної та методичної літератури під рубрикою "Радимо прочитати"

1 раз у 3 місяці

Волощук Т.С.

2

Виступи з оглядами новинок літератури з проблем, згідно з якими проводяться різноманітні методичні заходи

згідно з проведенням заходів

Волощук Т.С.

3

Надання педпрацівникам консультацій щодо підбору літератури з метою підготовки ними рефератів, доповідей, повідомлень під час різноманітних методичних заходів

Щомісяця

Волощук Т.С.

4

Поповнення картотек

Постійно

Волощук Т.С.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

Організація методичних заходів із шкільними бібліотекарями, а саме:

- конкурсів для шкільних бібліотекарів;

- створення виставок в бібліотеці ЦМСПС (згідно з різними методичними заходами);

- проведення нарад, семінарів, диспутів, консультацій, читацьких конференцій, відкритих бібліотечних уроків та ін.

Згідно наказів ОДА

Постійно

Щомісяця

Волощук Т.С.

2

Організація та проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

До березня

Волощук Т.С.

3

Проведення спільних методичних заходів з міськими бібліотеками:

- бібліографічні семінари для шкільних бібліотекарів;

- проведення спільних конкурсів щодо читацьких інтересів дітей;

- пропаганди нових книжкових видань;

- презентації книг місцевих поетів.

згідно з планом роботи

Волощук Т.С.

4

Організація та проведення:

 • тижнів дитячої та юнацької книги;

 • Всеукраїнський конкурс дитячого читання „Найкращий читач”.

Березень

Відповідно до наказу

Волощук Т.С.

5

Вивчення досвіду роботи завідуючої бібліотеки СЗОШ І-ІІІ ступенів №32 Бабенко А.Л.

Вересень-травень

Волощук Т.С.

БЛОК VІІІ

Навчально-матеріальна база ЦМСПС

№№

Проведена робота

Дата

Хто виконує

Продовжити обладнувати ЦМСПС аудіовізуальною технікою

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Продовжувати створювати відеотеку уроків, виховних заходів

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Поповнити бібліотечні фонди довідковою, науковою та навчальною літературою.

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Здійснити підписку видань фахових журналів, газет центральної та місцевої преси

2 рази на рік

Пахолівецька М.В

Проводити поточні ремонти оргтехніки

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Поповнити фонд бібліотеки електронними педагогічними засобами

Протягом року

Пахолівецька М.В.

Здійснити поточний ремонт кабінету методичного відділу, бібліотеки та залу засідань

Протягом року

Пахолівецька М.В

Рада ЦМСПС

Голова Ради ЦМСПС

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС

Члени ради ЦМСПС

 1. Чередніченко Н.Ю., заступник директора ЦМСПС

 2. Кравцова Т.В., заступник директора ЦМСПС

 3. Федорченко Т.І., методист ЦМСПС

 4. Бабіч И.О., методист ЦМСПС

 5. Степанчук С.С., методист ЦМСПС

 6. Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС

 7. Індик О.В., методист ЦМСПС

 8. Цумарєва Н.В., методист ЦМСПС

 9. Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС

 1. Паращук А.О., методист ЦМСПС

 2. Головатюк Н.В., методист ЦМСПС

 3. Маранська І.А., методист ЦМСПС

 4. Волощук Т.С., методист ЦМСПС

 5. Борщенко О.В., методист ЦМСПС

 6. Вернигора Н.М., методист ЦМСПС

14. Чампай В.І., вчитель початкових класів ЗОШ №31

15.Давидченко В.М., завідуюча ДНЗ №73

16. Соколова В.В., вчитель української мови та літератури НВК СЗНЗ №26

17.Бачинська В.В., вчитель історії НВО ЗОШ №20

18.Безбожко Т.Д., вихователь ГПД ЗОШ №35

19. Соколова Є.А., вчитель англійської мови СЗОШ №14

20.Матвєєва В.П., вчитель хімії ЗОШ №26

21.Шверненко І.C, вчитель математики гімназії №9

22.Телятнікова В.В., заступник директора ЗОШ №18

23. Кравченко Н.С., директор СЗОШ №6

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,
 2. Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 2003 роки" від 06. 05. 2001 n 436 ( 436-2001-п ) та закон

  Закон
  Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається).
 3. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (1)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 4. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (2)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 5. Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року (протокол №31), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 закон

  Закон
  З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство,

Другие похожие документы..