Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой деяте...полностью>>
'Документ'
Острые и хронические заболевания почек. Ведение больных с нефрологической патологией в амбулаторных условиях. Диспансеризация. Профилактика заболевани...полностью>>
'Документ'
1. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского государства в XIV—XV вв. Противостояние Орде. 2.Культура России XX в. (...полностью>>
'Исследование'
Работа выполнена на кафедре отечественной истории, службы безопасности и зарубежных пограничных органов Московского пограничного института ФСБ Российс...полностью>>

Автономної Республіки Крим, обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядиплом (1)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.07.2009 N 712

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2009 р.
за N 894/16910


Про внесення змін до Положення про республіканський
(Автономної Республіки Крим), обласні та Київський
і Севастопольський міські інститути
післядипломної педагогічної освіти


Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про позашкільну освіту" (1841-14), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), "Про інноваційну діяльність"(40-15) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Положення про республіканський
(Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і
Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 N 538 (z0651-01), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за N 651/5842, що додаються.

2. Керівникам (ректорам, директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти привести діяльність інститутів та їхніх структурних підрозділів у відповідність зі Змінами до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути
післядипломної педагогічної освіти, затвердженими цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) в
установленому порядку зробити відповідну відмітку в архівних
справах.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
31.07.2009 N 712

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2009 р.
за N 894/16910


ЗМІНИ
до Положення про республіканський
(Автономної Республіки Крим),
обласні та Київський і Севастопольський міські
інститути післядипломної педагогічної освіти
(z0651-01)


1. У розділі 1:

1.1. Абзац перший пункту 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні
інститути післядипломної педагогічної освіти є державними вищими
навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, а також
Київський та Севастопольський міські інститути післядипломної
педагогічної освіти, що є структурними підрозділами відповідно
Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка
та Севастопольського міського гуманітарного університету (далі -
інститут), що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і
оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання
іншої спеціальності на основі здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.".

1.2. Абзац перший пункту 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Інститут здійснює свою діяльність згідно з Конституцією
України (254к/96-ВР), Законами України "Про освіту" (1060-12),
"Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту"
(651-14), "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про позашкільну
освіту" (1841-14), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
(1977-12), "Про інноваційну діяльність" (40-15), іншими актами
чинного законодавства з питань освіти, цим Положенням та власним
статутом.".

1.3. Пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Інститут здійснює керівництво районними (міськими)
методичними кабінетами (центрами) (далі - методичні служби),
координує та вивчає їхню діяльність, надає їм науково-методичну і практичну допомогу.".

1.4. Пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення
післядипломної педагогічної освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти здійснює Департамент загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України, з питань підвищення кваліфікації педагогічних
працівників і керівних кадрів освіти обласного рівня - Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.".

1.5. Пункт 1.6 викласти у такій редакції:

"1.6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні
інститути післядипломної педагогічної освіти безпосередньо
підпорядковуються Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінню освіти і науки обласних державних
адміністрацій, а Київський міський інститут післядипломної
педагогічної освіти - Київському міському педагогічному
університету ім. Б.Д.Грінченка, Головному управлінню освіти і
науки Київської міської державної адміністрації, Севастопольський міський інститут післядипломної педагогічної освіти - Севастопольському міському гуманітарному університету та Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної
адміністрації.".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

" науковість, системність, гуманізація, демократизація,
єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність освітньої діяльності;

орієнтація на актуальні та перспективні форми трудової
діяльності згідно з попитом на ринку праці;

впровадження модульної системи навчання з урахуванням
індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості;

дотримання вимог чинного законодавства України та державних стандартів освіти;

забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

виконання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни та збереження державного
майна;

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.".

2.2. Пункт 2.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

" застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації
змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації,
запровадження дистанційної очно-заочної та екстернатної форм
навчання;

на подання засновника давати згоду на надання методичним
службам статусу науково-методичних центрів та призначення на
посаду та звільнення з посади завідувача (директора) методичних
служб.".

2.3. Пункт 2.4 виключити.

3. У розділі 4:

3.1. Пункт 4.2 після слів "органами місцевого самоврядування"
доповнити словами "та Міністерством освіти і науки України.".

3.2. Пункт 4.6 виключити.

4. Пункт 6.3 розділу 6 викласти у такій редакції:

"6.3. Наукове, науково-методичне і навчально-методичне
забезпечення навчального процесу в системі післядипломної
педагогічної освіти здійснюється із використанням наукових праць і науково-методичних розробок наукових і науково-педагогічних та
інших працівників інституту, Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, наукових
установ та організацій Академії педагогічних наук України, вищих
педагогічних та інших навчальних закладів.".

5. У розділі 7:

5.1. Пункт 7.1 викласти у такій редакції:

"7.1. Учасниками навчально-виховного процесу інституту є:

слухачі курсів підвищення кваліфікації та особи, які
навчаються за програмами перепідготовки, спеціалізації та
стажування;

працівники кафедр, центрів, відділів та інших структурних
підрозділів установи чи закладу післядипломної педагогічної освіти (методисти, лаборанти, спеціалісти, керівники центрів, відділів, завідувачі бібліотек тощо);

педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники і
спеціалісти установ та закладів освіти і науки.".

5.2. Пункт 7.3 викласти у такій редакції:

"7.3. Учасники навчально-виховного процесу інституту мають
право:

визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі), що
передбачені навчальними програмами або програмами освітньої
діяльності курсів підвищення кваліфікації, навчальними та
навчально-тематичними планами;

відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та інші заняття, що проводяться кафедрами закладу в позанавчальний час;

брати участь у формуванні індивідуального плану
перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації;

брати участь у науковій, науково-методичній діяльності
установи чи закладу освіти і науки, конференціях, семінарах тощо;

за погодженням з керівниками структурних підрозділів
інституту деканом, завідувачем кафедри тощо) виконувати
атестаційну роботу за темою, що відрізняється від рекомендованих;

брати участь в обговоренні і вирішенні питань щодо
вдосконалення навчального процесу;

отримувати інформацію щодо педагогічного досвіду,
інноваційної діяльності, дистанційного навчання в системі освіти;

користуватися на факультетах, кафедрах та в інших структурних підрозділах інституту нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності, а також бібліотекою, інформаційним фондом, послугами інших підрозділів у порядку, визначеному статутом інституту;

брати участь в анкетуванні, соціологічних дослідженнях,
подавати рекомендації щодо удосконалення навчання, обмінюватись
досвідом роботи за своїм фахом.

Слухачі, які навчаються в закладах післядипломної
педагогічної освіти, користуються пільгами та гарантіями,
передбаченими чинним законодавством для студентів вищих навчальних закладів відповідної форми навчання.".

6.Пункт 9.4 розділу 9 викласти у такій редакції:

"9.4. Інститут здійснює:

поточне та перспективне планування наукової, науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та
експериментальної діяльності за погодженням з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

подання інформації про результати наукової, науково-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної та
експериментальної діяльності Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки
Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і
науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.".

7. Пункт 11.5 розділу 11 викласти у такій редакції:

"11.5. Інститут здійснює оперативний та бухгалтерський облік
своєї діяльності, веде встановлену статистичну наукову звітність, складає та подає відповідно до підпорядкування Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Управлінню освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України річну звітність та інші
показники своєї діяльності".

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько

Директор
адміністративно-господарського
департаменту В.А.ХанюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Автономної Республіки Крим, обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядиплом (2)

  Диплом
  про обласну постійно діючу виставку педагогічних інновацій в освітній діяльності та в системі  науково-методичної роботи районних (міських) освітніх установ і методичних кабінетів (центрів)
 2. Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядиплом (2)

  Диплом
  Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24.05.2 № 149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20.
 3. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 4. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 5. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.

Другие похожие документы..