Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Эта книга, без преувеличения, уникальна: в ней впервые собраны воедино разнохарактерные сочинения XIX - начала XXI века, посвященные Арине Родионовне...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью курса является знакомство студентов с полупроводниками, историей их развития и местом, которое они занимают в современной технической цивилизац...полностью>>
'Учебное пособие'
Появление этой работы вызвано необходимостью приучения студентов к высоким требованиям по стандартизации написания всех научно-исследовательских рабо...полностью>>
'Реферат'
В 2004 г. был создан Стабилизационный фонд Российской Федерации как продолжение бюджета развития, который впервые появился в истории российского бюдж...полностью>>

Реферат роботи Оцінка інженерно-геологічних умов території України

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

роботи «Оцінка інженерно-геологічних умов території України

(наукові основи сталого господарського використання територій)»

На сьогодні майже 80 % території України знаходиться в техногенно порушеному стані. Урбанізація території країни, створення потужних гірничовидобувних, гідротехнічних, гідромеліоративних, агропромислових та інших технологічних комплексів, атомних і теплових електростанцій призвели до значного зростання техногенних навантажень на верхню зону геологічного середовища та активізації екзогенних геологічних процесів (далі- ЕГП) у регіональному плані.

Зміни інженерно-геологічних умов набули регіонального розвитку як наслідок активізації небезпечних геологічних процесів – підтоплення, карсту, зсувів, зниження несучих властивостей лесових ґрунтів та глин, що набухають, просідання та осідання земної поверхні внаслідок підробок гірничими виробками, обумовлених техногенними факторами. Цей процес продовжується і до даного часу. Проблеми оцінки інженерно-геологічних умов територій, активізації небезпечних геологічних процесів, питання вивчення умов їх розвитку стали в ряд першочергових і невідкладних. Незважаючи на зменшення в останні 10–15 років обсягів видобутку деяких видів корисних копалин, погіршується загальний екологічний стан довкілля загалом по території України, а особливо у гірничодобувних регіонах. Це обумовлено моральним та фізичним старінням обладнання, видобутком без урахування можливих змін довкілля. Внаслідок підтоплення значних територій в Україні сейсмостійкість породних масивів помітно зменшилась. Масштабні зрушення покрівлі у підземних виробках спричиняють часті локальні землетруси. Все більші території охоплює процес підтоплення, який прогресує в промислово-міських агломераціях, де відбувається значна зміна ландшафтів й існують суттєві втрати з водонесучих комунікацій. У районах діяльності вуглевидобувних шахт Донбасу площі осідання земної поверхні над гірничими виробками перевищують 5 тис. км2. Найбільш відчутний процес підтоплення в районах так званої “мокрої консервації” вугільних шахт і південних регіонах України у зв'язку зі зрошенням. Підтоплення і водонасичення грунтів зони аерації сприяють активізації зсувів, збільшують площі просідання лесових ґрунтів. Активізація карстового процесу виводить з господарського освоєння значні площі освоєних земель та загрожує функціонуванню об'єктів економіки в районах поширення порід, які здатні до карстування. На території України з інтенсивною господарської діяльністю виявлено майже 23 тис. зсувів, 26 тис. карстових та суфозійно-карстових утворень. Слід зазначити, що з 429 міст близько 75% потребують інженерного захисту: 244 з них підтоплені; 144 зазнають впливу гравітаційних процесів, 50 розташовані на лесових ґрунтах, що просідають. Сільськогосподарське освоєння території України становить понад 70 %, з них розораність земель – більше 50 %. З сільськогосподарськими роботами пов‘язане проведення меліоративних заходів - осушення на півночі та зрошення на півдні України, які сприяють комплексному розвитку декількох процесів: ерозії, підтопленню, засоленню, суфозії, карсту, просіданню лесових ґрунтів та інших. Особливу небезпеку становить розвиток карсту в районах розробки сірчаних родовищ (за останні три роки в межах Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” утворилось понад 500 нових карстових лійок). Розвиток карсту спричиняє втрати сільськогосподарських угідь та руйнування будинків. На бортах Подорожненського і Язівського кар'єрів та шламосховищ відбуваються зсувні процеси, які безпосередньо загрожують населеним пунктам. Украй небезпечним є інтенсивний розвиток карсту, пов‘язаний з розробкою родовищ калійних солей у Львівській та Івано-Франківській областях. Велика екологічна небезпека пов'язана з наявністю накопичувальних басейнів на Калушському родовищі, які містять концентровані розсоли, що фільтруються через тіло дамби. Гарантування екологічної безпеки у гірничовидобувних регіонах відноситься до одного з найбільш масштабних і довгострокових завдань, а відтак вимагає розробки і введення в дію відповідних програм.

Складна проблема формування інженерно-геологічних умов та їх змін під впливом техногенних факторів потребує розроблення наукових основ і науково обґрунтованих комплексних оцінок цих змін та їх впровадження.

Представлена робота є комплексним фундаментальним науковим дослідженням, яке охоплює основні науково-практичні проблеми, пов’язані з оцінкою інженерно-геологічних умов та їх змін внаслідок активізації екзогенних геологічних процесів, вивченням особливостей умов розвитку процесів та зміни цих умов в просторі і часі під впливом природно-техногенних факторів, розробкою методології оцінок і впровадженням у практику сучасних методів інформаційного забезпечення державного контролю за станом ЕГП для прогнозування активізації, та розробкою ефективних заходів щодо захисту від прояву небезпечних процесів населення та інженерно-будівельних об’єктів на території Україні.

За структурою робота складається з: опублікованих наукових трудів – монографій, виданих інженерно-геологічних карт масштабу 1:500 000 всієї території України, серій наукових публікацій, результатів науково-дослідницьких робіт державного рівня, розроблених нормативних документів (Державних норм та правил) за інженерно-геологічним напрямом авторських досліджень, результатів науково-практичного використання та впровадження авторських наукових розробок на державному та регіональному рівнях.

  За змістом робота складається з 2-х основних розділів. Перший розділ роботи стосується наукових та науково-методичних принципів аналізу та оцінки інженерно-геологічних умов територій. В другій частині роботи приведені результати науково-практичного використання інженерно-геологічних оцінок для вирішення задач безпеки інженерно-будівельної діяльності на території України та результати впровадження даних розробок.

  У першому розділі роботи приведені основні науково-методичні результати досліджень з оцінки складових інженерно-геологічних умов територій які розроблялися д.т.н. Демчишиним М. Г., д.г.-м.н. Лущиком А.В. Климчук Л.М., к.г.н. Климчуком О.Б., д.г.-м.н. Кузьменко Е. Д., к.г.н. Фесенко О. В

  Інженерно-геологічна оцінка сучасного стану геологічного середовища України проводилась та опублікована в роботах Климчук Л.М., Фесенко О.В., Абрамова І. Б., Богатирьової (Колот) Е. І., Демчишина М. Г., Величко В.Ф., Климчука О.Б., Кузьменко Е. Д., Стріжельчика Г. Г.

  Сучасні геоінформаційні принципи, технології оцінок інженерно-геологічних умов та результати розробки державної інформаційної системи з моніторингу ЕГП опубліковані в роботах Климчук Л.М., Величко В.Ф., Фесенко О.В., Кузьменко Е. Д.

  У другому розділі роботи - науково-практичні принципи та методи використання інженерно-геологічних оцінок для вирішення задач безпеки інженерно-будівельної діяльності на території України, розглянуті розробки Абрамова І. Б, Климчук Л.М., Фесенко О.В., Стріжельчика Г. Г., Величко В.Ф., Богатирьової (Колот) Е.І., Кузьменко Е. Д., головною цілью яких є створення базової основи системи підвищення безпеки населення та інженерно-будівельної діяльності на території України.

Метою поданої на здобуття Державної премії роботи є оцінка інженерно-геологічних умов території України для сталого використання територій та підвищення безпеки життєдіяльності на основі розроблення та узагальнення фундаментальних, теоретичних, науково-методичних і прикладних досліджень.

Наукова новизна роботи:

 1. Вперше для умов, в яких переважає техногенний вплив на геологічне середовище, розроблені фундаментальні теоретичні основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку екзогенних геологічних процесів (зсувів, карсту, підтоплення, абразії та ін.) і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов [,,,,,,, , ,,,].

 2. Виявлені та всебічно досліджені регіональні, місцеві та локальні закономірності розвитку і активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України, їх вплив на зміни інженерно-геологічних умов; визначені природно-техногенні і техногенні фактори активізації ЕГП [,,,,,].

 3. Обґрунтовані, виявлені і досліджені регіональні інженерно-сейсмогеологічні умови та виконана оцінка можливості підвищення сейсмічної небезпеки в районах інтенсивного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і обґрунтовані кількісні показники цього явища [,, Лущик А.В. (1995-2007 р., серія статей)].

 4. Розроблені нові та доповнені і вдосконалені методи і методики інженерно-геологічних досліджень, в тому числі розвитку і активізації екзогенних геологічних процесів в просторі і часі, в умовах переважаючого техногенного впливу на їх формування [,,,, , ,,].

 5. Виявлені і досліджені шляхи попередження негативних наслідків впливу екзогенних геологічних процесів на інженерно-геологічні умови, запропоновано рекомендації та застережні заходи щодо зменшення негативного впливу ЕГП [,,,,,,,].

 6. Вперше для умов переважного впливу техногенних факторів на формування екзогенних геологічних процесів науково обґрунтовані і розроблені методики середньо масштабного картування умов розвитку екзогенних геологічних процесів, ураження ними територій та впливу цих процесів на господарські обєкти з подальшим узагальненням і складанням та виданням відповідно комплекту загальнодержавних регіональних карт [,].

 7. Вперше розроблені методичні основи для інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій та розроблені нові принципи та методи оцінки інженерно-геологічних досліджень зі створенням інформаційно-аналітичної системи ЕГП, як частини геологічної галузевої системи та геологічного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій [].

 8. Вперше, для всієї території України, на основі єдиної геоінформаційної методології, оцінено сучасні рівні активності та небезпеки від розвитку ЕГП (підтоплення, зсувів, карсту, ерозії та багатьох інших), впроваджено нові, геоінформаційні науково-методичні принципи подальшого моніторингу інженерно-геологічних складових безпеки життєдіяльності на території України [, ,].

 9. Вперше на основі використання результатів теоретичних, методичних інженерно-геологічних досліджень науково обґрунтовані, доповнені і розроблені нові загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань, в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища, та оцінки впливу окремих обєктів і освоєння територій на довкілля [Абрамов І.Б., Стрижельчик Г.Г., Лущик А.В., 2002-2009 рр., «Державні будівельні норми України..»]

Основні прикладні результати роботи:

 1. впроваджено для практичного використання уявлення про сучасні інженерно-геологічний умови території України під впливом природно-техногенних і техногенних факторів, визначені фактори активізації ЕГП як найбільш динамічної складової інженерно-геологічних умов [,, ,, ];

 2. впроваджено для практичного використання результати теоретичних розробок щодо оцінки розвитку та активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів, ураженості ними територій і впливу цих процесів на зміни інженерно-геологічних умов у вигляді карт середнього масштабу умов розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів, ураженості ними територій та впливу цих процесів на господарські обєкти; розвитку техногенного карсту і підтоплення в підприємствах Державного комітету України по водному господарству, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ін.;

 3. впроваджено для практичного використання методики і результати картографічних оцінок небезпек розвитку процесів, які здатні викликати надзвичайні ситуації, дана характеристика проявів, що спричиняють до надзвичайних ситуацій і активізації найбільш небезпечних процесів внаслідок техногенезу [,,, ];

 4. впроваджено для практичного використання сучасні методи інформаційного забезпечення інженерно-геологічних досліджень зі створенням інформаційно-аналітичної системи ЕГП, як частини геологічної галузевої системи та геологічного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. Система ЕГП на сьогодні нараховує 16 баз даних від державного до регіонального рівнів, до якої занесено понад 44 тисяч обєктів, характеристики по яких слугують для аналізу ймовірності виникнення геологічних загроз на окремих територіях та прийняття управлінських рішень [].

 5. впроваджено для практичного використання методичні рекомендації і регіональні карти оцінки можливості змін інженерно-сейсмогеологічних умов та ризику збільшення сейсмічної небезпеки під впливом змін інженерно-геологічних умов внаслідок розвитку небезпечних ЕГП у Кримському, Карпатському сейсмонебезпечних регіонах, Донбасі, Кривбасі (для реалізації рішення колегії Міністерства інвестицій і будівництва від 28.10.1992 р. «Об изменении сейсмической бальности территории Керченского полуострова Республики Крым» Кримське відділення Інституту геофізики Національної Академії Наук України та в Мінприроди України);

 6. впроваджено для практичного використання результати оцінки змін інженерно-геологічних умов і розвитку ЕГП у межах гірничопромислових районів Донецького, Львівсько-Волинського вугільних басейнів, підприємствах Мінвуглепрому, комітетах з питань охорони довкілля при обласних адміністраціях Львівської, Донецької, Луганської областей, виробничих підприємствах Державної геологічної служби Мінприроди України;

 7. впроваджено для практичного використання сучасні методи і технології досліджень та прогнозу змін інженерно-геологічних умов і розвитку екзогенних геологічних процесів для розробки заходів із забезпечення сталого і раціонального використання територій та виконання гірничодобувних робіт, в тому числі в гірничопромисловому районі Гандлово в Словаччині;

 8. впроваджено для практичного використання нормативні документи для загальнодержавного використання при виконанні інженерних вишукувань та оцінок впливу обєктів і забудов територій на довкілля (Державні будівельні норми для інженерних вишукувань і оцінки впливу обєктів та забудованих територій на довкілля та ін.), які є узагальненням результатів інженерно-геологічних досліджень.

Практичне значення роботи підтверджується тим, що всі її складові виконувалися для вирішення завдань директивних органів країни та наказів певних відомств:

 • Закону України від 25.06.1991 р., № 1264 «Про охорону навколишнього середовища»;

 • Постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.1995 р., № 728 «Про створення національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмічно небезпечних регіонах; від 31.03.1998 р., № 391 «Про загально державну систему моніторингу»; від 16.12.1999 р., № 2303 «Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій»;

 • Закону України від 08.06.2000 р., № 1809-ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

 • Наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури України від 15.03.2003 р., щодо розроблення ДБН А-2.2-1 – 2003;

 • Рішення Парламентських слухань від 15.02.2006 р., слухання: «Актуальні проблеми за темою зрошення, підтоплення та паводки в Україні».

За змістом роботи опубліковано 34 наукових (основні монографії) і науково-технічних видання, та понад 130 інших наукових робіт, в тому числі – 39 у зарубіжних виданнях, 10-ти методичних розробках, 2-х патентах. З них, що містяться в базі даних SCOPUS – 21, (280 цитувань у цій базі), 11 у базі даних ISI Web of Science (120 цитувань у цій базі), 35 у міжнародних журналах, що входять до ідентифікатору SCImago Journal Rаnk, та 30 у журналах, що мають визначуваний імпакт-чинник ISI.

За результатами досліджень захищені 4-и дисертації на здобуття ступеня доктора наук (геолого-мінералогічних і технічних) та 3-и на здобуття кандидата технічних і геологічних наук.

Фундаментальне значення виконаних робіт полягає у встановленні особливостей змін інженерно - геологічних умов у різних геоструктурних та інженерно-геологічних регіонах України; визначенні впливів цих змін на природне середовище, на умови життя і діяльності суспільства; прогнозі зміни інженерно-геологічних умов при різних видах господарського використання територій.

У практичному відношенні виконані дослідження призначені для використання при розробці містобудівної документації, планів і проектів всіх видів інженерної та господарської діяльності на територіях, зменшення економічного та екологічного ризиків. На ранніх стадіях опрацювання містобудівної документації, зокрема, в Генеральному плані населеного пункту, опрацювання якого регламентується законами України, державними будівельними нормами, спеціальними інструкціями має вирішуватись завдання створення і підтримання безпечних і найбільш сприятливих умов проживання та життєдіяльності людини у відповідності до вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. Визначені принципи проведення інженерної підготовки та інженерного захисту територій, будинків та споруд. Опрацьовані нові схеми регулювання екзогенних геологічних процесів та інженерного захисту територій. На основі виконаних досліджень розроблені Державні будівельні норми (ДБН В.І.І.-97; ДБН А.2.3-1-99; ДБН А.2.1-1-2008; ДБН В.1.2-14. 2009, ДБН В.2.1-10-2009, ДБН В.1.1-24:2010).

Результати досліджень впроваджувалися на протязі всього періоду виконання робіт за темою досліджень у вигляді методичних розробок, картографічних матеріалів, інформаційно-аналітичних та картографічних оцінок загроз і небезпек геологічного характеру, прогнозних картографічних моделей, методик і методів нових видів досліджень, нормативних розробок. Всього впроваджено 78 розробок, акти впровадження яких наводяться в т.2, умовний економічний ефект за станом на кінець 80-х років складає переважно 2,5 – 200 тис. рублів (карбованців) від однієї розробки.

Результати досліджень за всіма напрямками роботи апробовані на 37-ми Міжнародних, в тому числі 20-ти зарубіжних, 40 (Міжвідомчих і 10 галузевих конференціях, семінарах з доповідями та публікаціями основних результатів в матеріалах конференцій.

Автори роботи безпосередньо приймали участь у впровадженні і адаптації до місцевих умов нових методів експресних комплексних (електромагнітних, газо-геохімічних) методів для оцінки стану геологічного середовища на зсувонебезпечних схилах та гірничодобувних районах Словаччини, Білорусі та Китаю.

Загальна кількість реферативних публікацій, в зв’язку з публікаціями результатів досліджень в головних галузевих, академічних, зарубіжних виданнях та монографіях і матеріалах міжнародних конференцій, складає біля 60% від кількості виданих робіт.

Вплив і значущість виданих робіт відображається у кількості і характері впроваджень результатів досліджень та їх широкому цитуванні у вітчизняній науці (індекс цитування не може бути встановлений в зв’язку з відсутністю національної бази даних). У зв’язку з великою кількістю виданих робіт, впровадження результатів досліджень - методичних розробок за напрямками роботи індекс цитування їх значний, але детально не може бути встановленим у зв’язку з відсутністю за даним напрямком досліджень єдиної міжнародної бази даних використання сучасних публікацій.

Результати досліджень використовуються в науковій та учбовій роботі у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь), Національному Таврійському університеті ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь), Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (м. Одеса).

Результати досліджень авторського колективу за даною тематикою увійшли до розділу «Інженерно-геологічні умови» Національного Атласу України (2008 р.) [38].

Результати досліджень щодо оцінки інженерно-геологічних умов використовуються у вигляді інформаційно-аналітичних та картографічних матеріалів, які надавались за запитами органам влади - Кабінету Міністрів, Верховній Раді, Ради національної безпеки і оборони, до щорічних Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища та про стан техногенної та природної безпеки в Україні з 2000 по 2008 р.р.

Вперше реалізовані оцінки інженерно-геологічних умов і їх зміни внаслідок природно-техногенної активізації ЕГП, що ґрунтуються на системному аналізі та всебічному вивченні і узагальненні матеріалів щодо проявів та активізацій ЕГП на сучасній теоретичній основі із застосуванням сучасних технологій та створенні як інформаційної системи щодо ЕГП, так і геоінформаційних методів обробки просторової інформації. Розроблені визначення та оцінки небезпеки розвитку та негативного впливу ЕГП, вироблені рекомендації щодо мінімізації негативних наслідків надзвичайних ситуацій [].

Актуалізовано та уточнено, на регіональному та державних рівнях, інформацію щодо значущості проблем оцінки сучасного рівня інженерно-геологічної небезпеки будівництва в Україні. Проаналізовано сучасний стан геологічного середовища України щодо техногенної активізації ЕГП на забудованих територіях, внаслідок проведення гірничих робіт, впливів газо (нафто)проводів та під впливом водогосподарської діяльності [,,,, , ,].

Удосконалено принципи створення геолого-аналітичних геоінформаційних моделей будови геологічного середовища, локального та регіонального рівня, як основної складової частини оцінки природних та екологічних умов територій [,,, Фесенко О.В. (2001-2008 рр.)]

Удосконалені та впроваджені геоінформаційні принципи виконання оцінок потенціальної активності небезпечних екзогенних геологічних та інженерно-геологічних процесів, таких як зсуви, ерозійні процеси та підтоплення територій, як в межах території України, так і за кордоном [,,]. Оновлені та впроваджені сучасні геоінформаційні принципи просторово-часового прогнозування активізації ЕГП на території України та її регіонах [,,].

Розроблена нова еволюційна типологія карсту, що розглядає типи карсту і різноманіття його проявів в контексті регіональної геологічної і геоморфологічної еволюції (Климчук О.Б., 2000-2008 рр. []). На багатьох регіональних прикладах показано, що ця типологія карсту дає ключ до інтегрального розуміння переважаючих механізмів формування порожнистості, утворюваних порожнинних структур, гідрогеологічних умов, а також потенціалу провальної небезпеки і інших геоекологічних проблем відповідних територій. Виявлені регіональні закономірності розвитку карсту основних карстових регіонів України.

Розроблена нова теорія гіпогенного (глибинного) спелеогенезу, що пояснює механізми формування порожнин в закритих гідрогеологічних умовах, поза зв'язком з поверхневим живленням (Климчук, 2000-2008 рр.[]). Розкриті фундаментальні відмінності механізмів епігенного і гіпогенного карстоутворення, що визначають різні закономірності поширення і розвитку відповідних карстопроявів. Встановлено, що гіпогенний карст є переважним генетичним типом карсту у більшості регіонів платформенної частини України.

Розроблений еволюційний і спелеогенетічний підхід до оцінки карстопровальної небезпеки [IX], прийнятий за основу Європейської методології оцінки карстопровальної небезпеки (проект Європейської Комісії ROSES програми Framework 4),

Розроблено та впроваджено методику комплексної інженерно-геологічної оцінки ступеня локальної сейсмічної небезпеки на локальному та регіональному рівнях [,]. Вперше для всієї території України у масштабі 1:1 000 000 виконано комплексну інженерно-геологічну оцінку зміни рівня локальної сейсмічної небезпеки, реалізовану на основі геоінформаційного моделювання та спеціального інженерно-геологічного районування [].

Для території Одеської промислово-міської агломерації проведено аналіз сучасних інженерно-геологічних умов території та активності небезпечних геологічних процесів станом на 2000-2004рр., вперше виконано комплексну оцінку інженерно-геологічних умов на основі удосконаленої методики спеціального оціночно-типологічного районування [].

Вперше реалізовані сучасні геолого-інформаційні принципи аналізу комплексу інженерно-геологічних складових безпеки життєдіяльності на регіональному рівні, на основі спеціального інженерно-геологічного районування (на прикладі території Північно-Східного Причорномор’я, в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської області). Вперше для даного регіону проведена комплексна оцінка рівня потенційної активності небезпечних екзогенних геологічних процесів в масштабі 1:200 000 -1:500 000 [XIV, XV,VIII].

На основі сучасних оцінок стану геологічного середовища України розроблені рекомендації та програма (до 2014 року). щодо зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій [].

Отже, представлена робота охоплює основні науково-практичні проблеми, пов‘язані з вирішенням та узагальненням теоретичних, науково-методичних і прикладних досліджень з оцінки інженерно-геологічних умов під впливом природно-техногенних і техногенних факторів для сталого господарського використання територій та забезпечення підвищення безпеки життєдіяльності населення України.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
(монографіїї, за алфавітним порядком)

 1. Абрамов І.Б. Оценка воздействия на подземные воды промышленно-городских агломераций и экологическая безопасность. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. -2007. – 283 с.

 2. Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины. -К.: “Наукова думка”,-1992.– 256 с.

 3. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території України. Київ: ТОВ “Гнозіс”. -2004.–156 с.

 4. Дослідження зсувних процесів геофізичними методами. / Кузьменко Е.Д., Безсмертний А.Ф., Вдовина О.П., Крив’юк І. В., Чебан В.Д., Штогрин Л. В. – Івано-Франківськ: «Факел», 2009. - 294с.

 5. Захист гірських автомобільних доріг від зсувів. / Круцик М.Д., Грицюк Л.В., Грицюк О.Л., Єриш І.Ф., Кузьменко Е.Д., Семенов В.О., Климпуш М.Д., Завійський І.М., Маркович В.О., Стадник В.В., Сендерський С.М., Говорущенко Г.В., Глезня В.Т., Кривий Є.І., Харлашко П.М., Загоровський М.І., Панафідін В.М., Білоус А.В. -Коломия: “Галдорпрогрес”, 2003 – 425с.

 6. Сводная карта условий развития экзогенных геологических процессов на территории Украины, масштаба 1:500 000. (Карта с объяснительной запиской)/Под ред. Н. М. Гавриленко, Е.А. Яковлева, Е.І. Колот и др.–К.: Геоинформ, 1998.– Объясн. записка 158 с.

 7. Климчук Л.М., Блінов П.В., Велічко В.Ф., Примушко С.І., Фесенко О.В., Шестопалов В.М.. Сучасні інженерно-геологічні умови України як складова безпеки життєдіяльності. – 2008. – Київ: вид-во «Експрес». - 224 с. з ілл. та картами.

 8. Klimchouk A. Hypogene Speleogenesis: Hydrogeological and Morphogenetic Perspective. - Carlsbad: National Cave and Karst Research Institute. -2007. - 106 c.

 9. Klimchouk, A. and Lowe, D. (Eds.). 2002. Implication of Speleological Studies for Karst Subsidence Hazard Assessment. International Journal of Speleology, Theme issue, N 31 (1-4). - 202 p.

 10. Фесенко А.В. Изучение и ГИС-моделирование сейсмогеологических и инженерно-геологических условий территорий для целей геологического анализа и оценки изменчивости степени локальной и региональной сейсмической опасности (на примере территории Северо-Западного Причерноморья и г. Одессы). – Одесса.: из-во «ВМВ». – 2008. – 192 с. с илл. и карто-схемами.

 11. Фесенко А.В., Караван А.И., Годенко Г.Е. Опасные экзогенные геологические процессы на территории Северо-Западного Причерноморья (особенности развития, картирование, ГИС-моделирование и анализ).–Одесса: из-во «ВМВ».–2008.–176 с. илл. и карто-схемами.

 12. Формирование режима подземных вод в районах развития активных геодинамических процессов / А. В. Лущик, Г. В. Лисиченко, Е. А. Яковлев. – К.: Наук. думка, 1988. – 164 с.

Автори роботи:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 2. Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України

  Документ
  У навчальному курсі розкривається об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 5. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної

Другие похожие документы..