Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Происходящие социально – экономические преобразования, усиление гуманитаризации образования, изменение объёма, состава учебных дисциплин и характера ...полностью>>
'Документ'
Организация тематических мероприятий для ветеранов ВОв в отделениях дневного или временного пребывания центров социального обслуживания для ветеранов ...полностью>>
'Документ'
Настоящее издание посвящено первым двум периодам истории Христианской Церкви, от самого момента возникновения до отпадения Западной Церкви от Восточн...полностью>>
'Документ'
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары мі...полностью>>

У К А з президента україни (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі
Інтернет та забезпечення широкого доступу
до цієї мережі в Україні


З метою розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу
громадян до цієї мережі, ефективного використання її можливостей
для розвитку вітчизняної науки, освіти, культури, підприємницької
діяльності, зміцнення міжнародних зв'язків, належного
інформаційного забезпечення здійснення органами державної влади та
органами місцевого самоврядування своїх повноважень, повнішого
задоволення потреб міжнародного співтовариства в об'єктивній,
комплексній інформації щодо різних сфер суспільного життя в
Україні, а також вирішення інших завдань, визначених в Посланні
Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у
XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на
2000 - 2004 роки" ( ), п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що розвиток національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет (далі - мережа Інтернет),
забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних
осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній
національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних
напрямів державної політики в сфері інформатизації, задоволення
конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого
демократичного суспільства, розвитку підприємництва.

У зв'язку з цим основними завданнями щодо розвитку
національної складової мережі Інтернет та забезпечення широкого
доступу до цієї мережі в Україні визначити:

створення у найкоротші строки належних економічних, правових,
технічних та інших умов для забезпечення широкого доступу
громадян, навчальних закладів, наукових та інших установ і
організацій усіх форм власності, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької
діяльності до мережі Інтернет;

розширення і вдосконалення подання у мережі Інтернет
об'єктивної політичної, економічної, правової, екологічної,
науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну,
зокрема тієї, що формується в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування, навчальних закладах, наукових установах
та організаціях, архівах, а також бібліотеках, музеях, інших
закладах культури, розширення можливостей для доступу в
установленому порядку до інших національних інформаційних
ресурсів, постійне вдосконалення способів подання такої
інформації;

забезпечення конституційних прав людини і громадянина на
вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації,
свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і
переконань;

забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури
надання інформаційних послуг через мережу Інтернет; створення умов
для розвитку підприємницької діяльності та конкуренції у галузі
використання каналів електронного зв'язку, створення можливостей
для задоволення на пільгових умовах потреб у зазначених послугах
навчальних закладів, наукових установ та організацій, громадських
організацій, а також бібліотек, музеїв, інших закладів культури,
закладів охорони здоров'я, включаючи розташованих у сільській
місцевості;

розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних інформаційних
технологій у системі державного управління, фінансовій сфері,
підприємницькій діяльності, освіті, наданні медичної та правової
допомоги та інших сферах;

вирішення завдань щодо гарантування інформаційної безпеки
держави, недопущення поширення інформації, розповсюдження якої
заборонено відповідно до законодавства;

вдосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів
інформаційних відносин, виробництва, використання, поширення та
зберігання електронної інформаційної продукції, захисту прав на
інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення
встановленого порядку доступу до електронних інформаційних
ресурсів всіх форм власності, за навмисне поширення комп'ютерних
вірусів.

2. Державному комітету зв'язку та інформатизації України,
Міністерству освіти і науки України та Державному комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України із
залученням інших центральних органів виконавчої влади, а також
Національної академії наук України, провідних вчених та фахівців,
представників відповідних суб'єктів підприємницької діяльності,
виходячи із завдань, визначених статтею 1 цього Указу, розробити
протягом шести місяців проект державної програми розвитку мережі
Інтернет в Україні для включення її як складової частини
Національної програми інформатизації.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) поетапне відповідно до затвердженої в установленому
порядку державної програми розвитку мережі Інтернет в Україні
завершення підключення до цієї мережі наукових установ та
організацій, навчальних закладів, архівів, бібліотек, музеїв та
інших закладів культури, включаючи розташовані у сільській
місцевості;

2) розвиток освітніх та навчальних програм на базі
комп'ютерних інформаційних технологій;

3) створення правових, організаційних, технічних та інших
умов для здійснення підприємницької діяльності з використанням
мережі Інтернет;

4) підвищення ефективності системи підготовки фахівців з
інформаційних технологій, удосконалення відповідних нормативів,
навчальних програм та планів, а також вжиття додаткових заходів
для формування у населення знань, умінь і навичок, необхідних для
користування мережею Інтернет;

5) встановлення до кінця 2000 року порядку оприлюднення
інформації про діяльність органів державної влади України та
завершення створення Веб-сторінок центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
а також провідними науковими установами та навчальними закладами;

6) подання інформації на Веб-сторінках, зазначених у пункті 5
цієї статті, державною, англійською та іншими мовами;

7) створення національного реєстру українських інформаційних
ресурсів, підключених до мережі Інтернет;

8) підготовку та подання у шестимісячний строк до Верховної
Ради України відповідних законопроектів з питань:

особливостей діяльності засобів масової інформації,
створення, одержання, використання, поширення та зберігання
інформації, забезпечення охорони інтелектуальної власності та
авторського права у мережі Інтернет;

вчинення цивільно-правових угод з використанням електронного
документообігу та електронного цифрового підпису;

встановлення відповідальності за поширення через мережу
Інтернет інформації, розповсюдження чи обнародування якої
заборонено відповідно до законодавства, за навмисне поширення
комп'ютерних вірусів, порушення встановленого порядку доступу до
інформаційних ресурсів усіх форм власності;

9) передбачати під час уточнення Державного бюджету на
2000 рік та формування проектів Державного бюджету України на
наступні роки кошти, необхідні для фінансування заходів,
передбачених цим Указом.

4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству
економіки України із залученням інших центральних органів
виконавчої влади:

опрацювати питання щодо вступу України до відповідних
міжнародних організацій, що займаються питаннями розвитку
телекомунікаційних систем, захисту прав на інформацію, протидії
поширенню інформації, яка завдає шкоду людині і громадянину,
суспільству і державі, та внести в установленому порядку
відповідні пропозиції;

сприяти залученню коштів міжнародної технічної допомоги,
використанню можливостей міжнародних програм для розвитку в
Україні мережі Інтернет.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
надавати всебічне сприяння підприємствам, установам та
організаціям у вирішенні завдань розвитку мережі Інтернет в
Україні.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 липня 2000 року
N 928/2000Скачать документ

Похожие документы:

 1. Президенту України

  Закон
  Житомирська область утворена 22 вересня 1937 року. Вона розташована у двох природних зонах: північна її частина - у зоні Полісся, південна - у зоні Лісостепу.
 2. Президенту України Віктору Януковичу Депутатам Верховної Ради України

  Документ
  з численних політичних заяв видно, що Ви, пане Президенте, так само як і депутати вважаєте європейську інтеграцію головним напрямком своєї закордонної політики.
 3. Президенту україни януковичу в. Ф

  Документ
  Ми всі спостерігаємо, як агресивно (з бійками співробітників КС ПКТ та ЗМІ - все це зафіксовано на відео), як бандитські (зі штурмом і проникненням на територію КС ПКТ низки невстановлених осіб без документів «бандитської зовнішності»,
 4. Україна у К А з президента україни

  Документ
  З метою підвищення ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян п о с т а н о в л я ю:
 5. Президенту України Вікторові Януковичу Прем’єр-міністру України Миколі Азарову Звернення

  Документ
  Львів – це місто, яке зуміло зберегти своє давнє обличчя понад сім століть. Саме у Львові знаходиться найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні.
 6. Президенту Національної академії державного управління при Президентові України

  Документ
  Даю згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних з метою забезпечення процесу прикріплення здобувачем наукового ступеня кандидата наук Національній академії.

Другие похожие документы..