Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Первое, что я могу сказать своему родному городу,— это слова признательности. Я благодарю мою родину за все, что она дала мне в дальний путь. Что это...полностью>>
'Решение'
ТАБЛИЦА 2 ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КАЖДЫЙ ВИД РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО...полностью>>
'Документ'
Как и все одесситы, он оказался в Москве, где, будучи гением, не умер в традиционные для России тридцать семь, а продолжает идти с нами по жизни со с...полностью>>
'Документ'
2. Результаты профессиональной педагогической деятельности (данный раздел включает материалы, демонстрирующие динамику результатов педагогической дея...полностью>>

Реферат циклу робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

циклу робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування»

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ

Гаращенко Федір Георгійович - Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор технічних наук

Закусило Олег Каленикович - Заслужений діяч народної освіти України, перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка , завідувач кафедри дослідження операцій, професор, доктор фізико - математичних наук

Зайченко Юрій Петрович - декан факультету УНК « Інститут прикладного системного аналізу НТУУ « Київський політехнічний інститут» », професор, доктор технічних наук

Качинський Анатолій Броніславович - Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту стратегічних досліджень, професор, доктор технічних наук

Кириченко Микола Федорович ( посмертно) - професор, доктор фізико - математичних наук, Інститут кібернетики НАН України

Коба Олена Вікторівна - старший науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України, доцент, доктор фізико - математичних наук Наконечний Олександр Григорович - Заслужений діяч освіти України, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор фізико - математичних наук

Стоян Володимир Антонович - професор кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор фізико - математичних наук

Хіміч Олександр Миколайович - завідувач відділу Інституту кібернетики НАН України, старший науковий співробітник, доктор фізико - математичних наук

Черняк Олександр Іванович - Заслужений діяч освіти України, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка , професор, доктор економічних наук.

Даний цикл робіт складається із 30 монографій, 20 підручників, навчальних посібників та 253 наукових статей, з них 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS. Загальний ідентифікатор SJR 4,80. Загальний індекс цитування 432. Дев’ять підручників та навчальних посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Ці роботи включають результати теоретичних досліджень авторів у створенні та розвитку конструктивної теорії моделювання, оцінки та оптимізації при неповних даних. Основи такої теорії були започатковані професорами Б.М.Бубликом, Ф.Г. Гаращенком, М.Ф.Кириченком та О.Г.Наконечним в 70-80 роках минулого століття. Ця теорія активно розвивається в наукових школах «Математичне моделювання та оптимізація в умовах невизначеності» і «Теорія стохастичних систем і прикладна статистика», науковими керівниками якої є професор Ф.Г.Гаращенко та професор О.Г.Наконечний і професор О.К.Закусило відповідно (факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка). В рамках цих шкіл опубліковано декілька тисяч наукових робіт, захищено понад 200 кандидатських та понад 30 докторських дисертацій.

Авторами циклу робіт досліджувалися проблеми побудови конструктивних методів моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих так і стохастичних систем, що описуються звичайними диференціальними рівняннями або рівняннями з частинними похідними. Теоретичні результати авторів циклу робіт у цьому напрямі стали основою для розробки ефективних алгоритмів розв’язування задач оцінювання, прогнозування, оптимізації, дослідження стійкості та аналізу систем, що функціонують в умовах невизначеності та неповноти даних. На основі теоретичних результатів робіт даного циклу впроваджено інформаційно-математичні технології в різних предметних областях, зокрема: льотно-космічного та гідроакустичного напрямів, оптимального проектування сучасних прискорюючо-фокусуючих систем та маніпуляційних роботів, соціально-економічних та інтелектуальних систем.

Об’єднавчим елементом авторів цього циклу робіт є направленість їх наукових досліджень на вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації, а якщо така є, то важко досліджуються методами класичної математики, оскільки моделі таких процесів містять неповноту даних про умови, в яких ці процеси протікають.

Зупинимось більш детально на характерних властивостях наукових здобутків авторського колективу в теоретичному і практичному напрямах. Авторами праць розвинуто конструктивну теорію рекурентного оцінювання параметрів як детермінованих, так і стохастичних рівнянь із звичайними та частинними похідними в умовах невизначеності та неповноти даних. В рамках мінімаксного підходу доведено ряд теорем про існування, а за додаткових умов - про єдиність розв’язків задач оцінювання з невідомою матрицею спостережень для рівнянь із загаюванням та для квазілінійних рівнянь або коли матриця лінійної системи випадкова. Принципові труднощі виникають при узагальненні задач оцінювання на випадок рівнянь з частинними похідними. З цією метою побудовано теорію мінімаксного оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь. При цьому використовувалася варіаційна теорія розв’язків крайових задач, що, врешті, дозволило встановити умови гладкості апріорних даних. У випадку рівнянь параболічного та гіперболічного типів з певними обмеженнями для мінімаксних оцінок отримані інтегро-диференціальні рівняння - аналог фільтрів Калмана-Б’юсі. Методами мінімаксної теорії оцінювання розв’язано ряд задач прогнозування розв’язків рівнянь параболічного типу за даними вимірювань. Спеціальні обмеження кореляційних функцій випадкових процесів, що входять до правих частин та до похибок вимірювань, дозволили отримати параболічні рівняння для мінімаксних прогнозних оцінок.

Розв’язано проблеми математичного моделювання, аналізу та оптимізації розв’язків прямих та обернених задач динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів довільної природи, які функціонують в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. Дослідження направлені на моделювання функції стану розподіленого просторово-часового процесу як формалізованого математичною моделлю, так і за відсутності останньої, що особливо важливо при застосуванні отриманих теоретичних результатів до сучасних процесів, які важко формалізуються. Вдалося успішно розв’язати і задачі керування такими системами. Важливо, що задачі ці розв’язані як при дискретно, так і при неперервно визначеному бажаному стані, а також за довільної комбінації доступних для керування зовнішньо-динамічних факторів – розподілених просторово-часових та початково-крайових зовнішньо-динамічних збурень, що дозволяє охопити весь спектр практично орієнтованих досліджень в більшості областей сучасної інженерії.

Запропоновано та доведено до практичної реалізації ідентифікаційні методи побудови математичних моделей розподілених динамічних процесів за наявності дискретних та дискретно-неперервних спостережень за ними як в умовах повноти даних про процес, так і за нестачі останніх. Методики ці дозволяють досліджувати як лінійні динамічні процеси, так і процеси з елементами нелінійності. Отримані результати поширені і на дослідження суттєво нелінійних динамічних процесів, що охоплює більшу частину сучасних техніко-економічних технологій.

В області якісного аналізу та оцінки програмних траєкторій в системах керування розглянуто не тільки класичні постановки задач, в яких вивчається поведінка збурених розв’язків в залежності від початкових умов, а й враховуються збурення крайових умов, точність побудови математичних моделей та допуски реалізації технічних параметрів.

Досліджено задачі практичної стійкості та розроблено чисельні методи для визначення оптимальних оцінок для широкого класу динамічних систем. Зокрема, проведені фундаментальні дослідження задач практичної стійкості. Показано, яким чином результати теорії практичної стійкості знаходять застосування при розв’язуванні різних прикладних задач. Вперше розглянуті постановки задач, пов’язані з необхідністю проводити розрахунок усієї множини початкових умов і параметрів досліджуваної системи так, щоб її траєкторії задовольняли необхідним обмеженням. Даний напрям містить також нові дослідження властивостей максимальних за включенням множин початкових умов у задачах практичної стійкості. Для широкого класу динамічних систем розроблені чисельні алгоритми знаходження максимальної за включенням множини практичної стійкості. На відміну від інших робіт по цій тематиці основна увага зосереджувалась на побудові чисельних алгоритмів та отриманні оптимальних оцінок як в структурних формах, так і за включенням.

Для оптимального проектування технічних систем запропоновано метод структурно-параметричної оптимізації, який широко апробований в різних предметних областях. Досліджено загальні принципи побудови та оптимізації системи з заданих підсистем, їх оптимального розташування тощо. При цьому суттєво використовувались розроблені авторами проекту загальні принципи недиференційованої траєкторної оптимізації. На основі узагальненого принципу Белмана сформульовано і доведено принцип оптимальності для задач вибору оптимальної структури динамічної системи, виведено рівняння Белмана в інтегральній, а для випадку нефіксованих точок переключення - в диференціальній формі. Ці результати успішно використані при розв’язуванні задач оптимального керування пучком траєкторій з недиференційованими функціоналами, оптимізації оцінок практичної стійкості, зокрема для розв’язування задач оптимізації параметрів систем прискорення та фокусування. Розроблено теорію оптимальної практичної стабілізації динамічних систем, доведено ряд нових теорем, розроблено методи, алгоритми та програми, які забезпечують оптимальне проектування регуляторів для реальних об’єктів керування та технологічних процесів при наявності обмежень на їх стан, збурення та параметри.

На основі математичних досліджень з практичної стійкості параметричних систем розроблені конструктивні підходи до розв’язування прямої і оберненої задач чутливості та розрахунку допусків на параметри. В цьому напрямі проведено фундаментальні дослідження для узагальнених з математичної точки зору задач, які мають прикладне значення в різних галузях народного господарства. Велика увага зосереджувалася не тільки на отриманні фундаментальних результатів, а й на розробці конструктивних чисельних алгоритмів аналізу чутливості, знаходженні оптимальних оцінок, які використовуються при проектуванні технічних систем з гарантованою та обмеженою чутливістю.

З допомогою другого методу Ляпунова досліджено задачі адаптивної ідентифікації та керування для диференціальних та різницевих рівнянь, виписані рівняння настройки параметрів. Запропоновано алгоритми для розв’язування задач непрямого адаптивного керування з використанням рекурентної процедури ідентифікації. Доведено теореми про збіжність розроблених ітераційних методів.

В працях авторів розроблено теорію побудови математичних засобів опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об’єктів, прикладами яких можуть служити маніпуляційні роботи, комплексні антропоморфні роботи, космічні апарати з наявністю взаємно рухомих складових частин, таких як сонячні батареї, антени, маніпуляційні зборочні роботи, гіродинні стабілізуючі механізми та інші об’єкти. Ці засоби представляють собою граматику рекурсивної побудови комплексних проміжкових та термінальних структур на базі структур елементарних об’єктів, автоматизовану генерацію геометричних, кінематичних, статичних і динамічних математичних моделей, автоматизоване проектування оптимальних та адаптивних регуляторів для досліджуваних систем та елементи допустимого синтезу самих систем. Розробки ґрунтуються на класичних результатах алгебри, теорії диференціальних рівнянь, теоретичної механіки, теорії оптимізації і керування, об’єктно-орієнтованого програмування а також на нових математичних досягненнях авторів - алгоритмічних критеріях існування розв’язків систем лінійних нерівностей, які використовуються для моделювання твердотілої взаємодії окремих механічних об’єктів, теоремах стосовно властивостей систем керування зі змінною розмірністю векторів стану і керуючого сигналу в часі, псевдооберненню матриць та їх аналітичному представленню.

На основі математичного апарату дослідження псевдообернених матриць і лінійних інтегральних операторів вперше розв’язано проблему побудови загального розв’язку (повної множини всіх розв’язків) задачі термінального керування в лінійній системі. Ці результати дали можливість сформулювати умови керованості системи за наявності лінійних обмежень на стан системи і керуючий сигнал для дискретних значень аргументу, отримати загальний розв’язок задачі спостереження у лінійній системі, представити задачу оптимального синтезу лінійної системи керування як деяку задачу оптимального керування спеціальною нелінійною системою. Розроблено теорію збурень псевдообернених матриць та лінійних інтегральних операторів, сформульовано та доведено теореми про аналітичне представлення збурень для псевдообернених матриць, матричних функцій та лінійних інтегральних операторів. З використанням цих результатів сформульовано зручний для практичного використання критерій сумісності систем лінійних нерівностей, принцип оптимального синтезу структур лінійних систем, нові засоби стиснення інформації в застосуванні до розв’язання задач розпізнавання образів, алгоритми твердотілої взаємодії просторових об’єктів у комп’ютерній графіці. Сформульовано та доведено теореми по геометро-топологічних властивостях функціоналів від автокореляційних функцій зображень плоских та просторових об’єктів. Ці теоретичні результати дають можливість виявляти геометричні розміри, зв’язність, кількість отворів та інші робастні до деформацій об’єкту ознаки на основі спеціальних зміщень зображень об’єкту, операцій згортки вихідного та зміщеного зображення, диференціювання по величині зміщень. Вони також відображають, іншими словами, моделюють мікрокаскадні дії ока по стисненню зорової інформації до геометро-топологічних ознак самого зображення. На основі розвинутих ідей можливе створення принципово нових надшвидкодійних нейро- та оптико-комп’ютерних технологій обробки зорової інформації в системах штучного інтелекту.

При створенні конструктивної теорії моделювання отримано фундаментальні результати в напрямі дослідження математичних моделей з наближеними даними, розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків лінійних систем (оцінки близкості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вихідних даних, критеріїв закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку). Розроблено та досліджено алгоритми паралельних обчислень для задач обчислювальної математики; запропоновано (вперше) эфективну збалансовану шарово-циклічну схему декомпозиції та обробки даних на комп’ютерах з паралельною архітектурою.

Розроблено та обгрунтовано методологію обчислення єдиного розв’язку на підпросторі умовно коректних еліптичних крайових задач. Запропоновано економічний трьохетапний алгоритм обчислення нормального псевдорозв’язку та зваженого нормального псевдорозв’язку з гарантованою точністю для лінійних систем з симетричними додатно напіввизначеними матрицями.

Розроблено нечіткий метод індуктивного моделювання – так званий нечіткий метод групового врахування аргумента (МГУА), який є розвитком відомого методу МГУА акад. О.Г. Івахненка в умовах невизначеності, коли вхідна інформація задана наближено, неточно та у вигляді інтервалів невизначеності або нечітких множин. Особливостями методу є те, що він дозволяє автоматично будувати нечіткі моделі складних процесів за експериментальними даними при мінімальній участі проектувальника. На відміну від класичного МГУА в нечіткому МГУА не виникає проблем поганої обумовленості матриць нормальних рівнянь, оскільки для знаходження оптимальної нечіткої моделі використовуються не метод найменших квадратів, а алгоритми лінійного програмування.

При моделюванні стохастичних систем запропоновано і розвинуто теорію марковських процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій, які слугують адекватними математичними моделями ряду фізичних, хімічних та біологічних процесів, зокрема, явищ радіаційного забруднення довкілля. Розглянуто напівгруповий підхід до визначення одновимірних процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій і з простими функціями зносу. Запропонована загальна конструкція процесів збереження з адитивним входом. Розвинуто теорію систем масового обслуговування зі змінними інтенсивностями обслуговування. Вивчено їх поведінку в умовах великих і малих завантажень. Розвинуто теорію систем масового обслуговування з некласичними дисциплінами вибору на обслуговування, вивчення яких диктується як внутрішніми потребами розвитку самої теорії, так і питаннями оптимальної організації функціонування інформаційних систем, коли суттєвим є фактор невизначеності.

Розроблено теорію оптимального розміщення при стратифікованому та подвійному відборах у випадку нелінійних функцій витрат: побудовано методи оптимізації обсягів вибірки, які дозволяють при мінімальних витратах отримувати оцінки досліджуваних характеристик з достатньою точністю, а при фіксованих витратах отримувати такі оцінки з найменшими похибками.

Доведено, що застосування методів нерівноймовірнісного відбору та методики проведення комплексних досліджень надає можливість здійснити системний аналіз та ідентифікацію економічних систем різного рівня ієрархій, невизначеності та ступеня організованості. Для прогнозування платіжного балансу України в цьому випадку запропоновано застосовувати комплексні вибіркові дослідження.

Розроблено методи математичного моделювання загроз безпеці суспільства та держави як декомпозиції загальної задачі аналізу багатофакторних ризиків. Ці методи дозволяють за допомогою структурного аналізу визначити закономірності зв’язків і відносин між елементами системи національної безпеки, визначити величину впливу реальних і потенційних загроз стану безпеки складних систем, дати кількісну оцінку різних видів загроз внаслідок надзвичайних ситуацій соціогенного, природного та техногенного характеру.

На базі теоретичних досліджень автори зазначеного циклу робіт розробили алгоритми прикладного характеру для вирішення складних науково-технічних проблем. Відзначимо найбільш істотні з них.

Розроблено програмний комплекс ідентифікації параметрів рівнянь просторового руху літальних апаратів (ЛА) з метою обґрунтованого проектування окремих елементів та системи вцілому, а також з метою побудови ефективних керувань ЛА в реальних умовах неповних і збурених даних вимірювання та спостереження, наприклад, в умовах обмеженості "огляду". Ці розробки впроваджені в КБ ім. О.Антонова (м. Київ, 1983 р.) та Льотний Інститут (м. Жуковський, 1986 р.), а також при проектуванні перспективних космічних апаратів у Національному космічному агентстві України (1996р.).

Створено алгоритмічне і програмне забезпечення для систем керування орієнтацією мікросупутника. Розроблено спеціалізований пакет програм для розв’язування задач синтезу системи керування орієнтацією мікросупутника при обмеженнях на фазові змінні з оптимальними та близькими до оптимальних за швидкодією показниками перехідного процесу. Пакет містить ядро, блок обчислення режимів керування, блок ініціалізації параметрів та підсистему візуалізації. Він дозволяє проводити обчислювальні експерименти пов’язані з розрахунками режимів переорієнтації та стабілізації мікросупутника, змінювати вхідні параметри та добавляти додаткові модулі для реалізації нових математичних моделей.

Проведені фундаментальні дослідження дали змогу розробити адаптивні алгоритми та програмні технології для розв’язування задач аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації і зображень. Це, перш за все, стосується сучасних телекомунікаційних проблем, пов’язаних з аналізом, розпізнаванням та класифікацією мовних сигналів і зображень.

Створено інформаційно-пошукову систему „Експерт”, яка призначена для боротьби з кримінальними порушеннями у м. Києві. Система впроваджена в ГУ МВС України в м. Києві.

На основі фундаментальних досліджень та розроблених алгоритмів створена інформаційно-аналітична система для прийняття оптимальних рішень з транспортних перевезень на етапі „елеватори-порти”.

Розроблено та апробовано універсальний мультиплатформенний програмний інструментарій (пакет МДС - «Моделювання динамічних систем»). Для підготовки та проведення обчислювальних експериментів з математичними моделями МДС дозволяє задавати як одну (цілісну) модель, так і складати із таких моделей комплекси, в яких кожна складова функціонує за своїми власними законами. Пакетом надаються засоби для розрахунку динаміки заданих моделей (або комплексів моделей). Передбачено можливість роботи із довільним типом даних, що дозволяє проводити обчислення з підвищеною точністю. У режимі відладки здійснюється автоматичний контроль допустимості операцій.

Однією з основних задач прикладної гідроакустики є задача про знаходження координат джерела (джерел) гідроакустичних сигналів, які відображаються та вимірюються на спеціальних гідрофонних пристроях. Ця задача супроводжується задачею про класифікацію джерел гідроакустичних сигналів. Будучи оберненими задачами математичної фізики, вони, самі по собі, є надзвичайно складною проблемою. Їх складність збільшується, якщо враховувати різноманітні фактори, які впливають на розв’язок. Наприклад, неоднорідність середовища, глибина моря, вплив прибережної зони, характерні особливості дна, тощо. Зрозуміло, що розв’язки задач істотно залежатимуть від місця та характеристик вимірювальних приладів-гідрофонів, а тому виникає ще одна супутня задача про оптимізацію поля вимірювань. Теоретичні дослідження авторів циклу робіт використано для створення автоматизованої системи обробки гідроакустичної інформації для розв’язання перерахованих задач та впроваджено в практику на кількох підприємствах закритого типу.

Підвищення коефіцієнту корисної дії прискорюючо-фокусуючої системи заряджених часток з метою зменшення енергетичних витрат при заданій інтенсивності потоку елементарних часток є важливою проблемою при проектуванні багатьох приладів науково-дослідного та виробничого характеру, що використовуються у фізиці, біології, медицині. Одержані в циклі робіт результати у вигляді алгоритмів і програм впроваджені при проектуванні лінійних прискорювачів важких іонів в Московському радіотехнічному інституті АН СРСР (1982 р.); для розрахунків оптимальних параметрів деяких каналів мезонної фабрики (1983 р., м. Троїцьк Московської обл.); при проектуванні лінійних прискорюючих систем на З МЕВ (мегават) та 12 МЕВ для медичних цілей в Інституті теоретичної та експериментальної фізики АН СРСР (1990 р); при проектуванні електростатичного перезарядного прискорювача в Інституті ядерних досліджень HAH України (1995 р.). Автори циклу робіт брали участь у розробці методів автоматизації процесу побудови рівнянь, що описують поведінку роботів. Ця робота була впроваджена в Інституті кібернетики НАНУ (1990 р.).

Інтелектуальне програмне забезпечення для автоматизації процесу дослідження та розв’язування задач з наближено заданими вихідними даними та оцінкою достовірності комп’ютерних розв’язків (Inpartool, Inparlib) як штатне, впроваджене в сімейство інтелектуальних робочих станцій Інпарком спільної розробки Інституту кібернетики НАН України та Державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш».

З використанням теоретичних розробок по розпаралелюванню обчислень авторами даного циклу робіт розроблено програмний комплекс для проектування унікальних об’єктів будівництва, який на паралельних комп’ютерах впроваджено у використання в мережевому середовищі.

Спільно з ДНВП «Електронмаш» розроблено концепцію, створено інтелектуальне програмне забезпечення та виготовлено експериментальний зразок інтелектуальної восьмиядерної робочої станції, в якій реалізовано функцію адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі.

Розроблено моделі дослідження доходів та витрат населення, які базуються на кластерному відборі, впроваджені при проведені вибіркового обстеження споживачів комунальних послуг у містах Луцьку та Хмельницькому.

Розроблено програмно-технічні комплекси для прогнозування відповідних макроекономічних показників.

Методики розробки системно-концептуальних засад національної безпеки України впроваджено при розробці наступних документів державного рівня: стратегії національної безпеки України, концепції захисту населення і території України, доктрини інформаційної безпеки України.

Таким чином, конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними стала основою розробки нової інформаційної технології пошуку адекватних математичних моделей та підвищення їх практичної ефективності у виявленні та системному аналізі невідомих об’єктивних причинно-наслідкових залежностей та закономірностей взаємодії процесів у складних реальних системах, зокрема, складних процесів прийняття рішень комплексних еколого-економічних, соціальних, технічних ієрархічних систем. На основі результатів конструктивної теорії моделювання розроблена нова інформаційна технологія, нові методи, алгоритми та їх математичне забезпечення, які в сукупності є новим інструментарієм науково- обгрунтованого розв’язування проблеми неповних даних, що є основною багатьох напрямків наукових досліджень у сучасній інженерній практиці, у знаходженні ефективних стратегій прийняття рішень в реальних умовах неповних та зашумлених даних вимірювань і спостережень. Широкі сфери ефективного застосування даної методології включають проблематику створення, структуризації та обгрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем, оптимізації методів, алгоритмів і програм та їх апаратної реалізації, для побудови і дослідження ефективності математичних моделей, контролю та діагностики, прогнозування, оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів, планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних рішень в ієрархічно керованих системах керування складними реальними процесами в реальному часі та в реальних умовах неповних даних і неповних знань. Важливою передумовою практичної ефективності нової теорії та нової методології оптимального моделювання та побудови стратегій оптимізації реальних систем у складних умовах стала практична можливість реалізувати комплексне використання всієї сукупності даних (включаючи дані натурних експериментів та спостережень, дані експертних оцінок та дані обчислювальних експериментів) для оптимального планування наступних натурних та обчислювальних експериментів з метою знаходження найбільш ефективних комплексних стратегій прийняття оптимальних рішень в керуванні складними системами.

Гаращенко Федір Георгійович

Закусило Олег Каленикович

Зайченко Юрій Петрович

Качинський Анатолій Броніславович

Кириченко Микола Федорович

Коба Олена Вікторівна

Наконечний Олександр Григорович

Стоян Володимир Антонович

Хіміч Олександр Миколайович

Черняк Олександр ІвановичСкачать документ

Похожие документы:

 1. Я на суб'єктно-діяльнісному підході щодо встановлення цілей та змісту освіти І професійної підготовки для кожного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Необхідність докорінного вдосконалення підготовки фахівців на основі практичної спрямованості кваліфікаційних вимог з урахуванням кон'юнктури ринку праці та світового досвіду, обумовлює необхідність переходу до ступеневої системи
 2. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 4. Міністерство праці та соціальної політики україни (3)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 5. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..