Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
ознакомление студентов с ЭВМ как инструментом исследования, автоматизации обработки данных и документооборота, решения инженерных задач и научно-иссле...полностью>>
'Публичный отчет'
Предлагаемые для прочтения материалы носят информационно-аналитический характер. Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «19» октября 2006 года в 16 часов на заседании диссертационного совета К.212.298.01 при ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный унив...полностью>>
'Программа'
Изилдөөнүн актуалдуулугу. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары билим берүү мекемелеринин бардык баскычтарында окутулат. Анын та...полностью>>

Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія 6 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 червня 2011 року

м. Тисмениця

Про Програму розвитку

земельних відносин в Тисменицькому

районі на період до 2020 року

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 178, статті 209 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи розпорядження Тисменицької районної державної адміністрації від 17.03.2011 року № 146, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити програму розвитку земельних відносин на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Визначити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету.

3. Рекомендувати міській, селищним та сільським радам розробити та затвердити Програму розвитку земельних відносин на період до 2020 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Р. Фармуса і постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин (Р. Крутий).

Голова районної ради Володимир Семенів

Додаток

до рішення районної ради

від 24 червня 2011 року

Про Програму розвитку земельних відносин в Тисменицькому районі

на період до 2020 року

Паспорт

Програми розвитку земельних відносин

в Тисменицькому районі на період до 2020 року

 1. Ініціатор та розробник розроблення програми – управління Держкомзему у Тисменицькому районі.

 2. Термін реалізації програми – на період до 2020 року.

 3. Етапи фінансування програми – щорічно за наявності фінансових ресурсів в районному та місцевому бюджетах.

 4. Обсяги фінансування програми (млн грн):

Роки

Обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

2011-2020

71,958

10,815

31,145

20,033

в т.ч.

2011

7,995

1,201

3,461

2,224

2012

7,995

1,201

3,461

2,224

2013

7,995

1,201

3,461

2,224

2014

7,995

1,201

3,461

2,224

2015

7,995

1,201

3,461

2,224

2016

7,995

1,202

3,461

2,225

2017

7,995

1,202

3,461

2,225

2018

7,995

1,202

3,461

2,225

2019

7,995

1,201

3,461

2,224

 1. Очікувані результати виконання програми досягнення сталого розвитку землекористування, зокрема:

 1. підвищення ефективності та екологічної безпеки використання суспільством земельних ресурсів;

 2. здійснення раціоналізації (оптимізації) землекористування та створення інвестиційно-привабливого і сталого землекористування;

 3. збільшення надходжень від платежів за землю в бюджети всіх рівнів;

 4. запровадження повноцінного ринку земель;

 5. підвищення ефективності оренди землі, особливо в сільському господарстві.

 1. Термін проведення звітності – згідно з чинним законодавством.

Керівник програми __________ В.Дутчак

 1. Стан і аналіз проблем реформування земельних відносин у Тисменицькому районі

1.1 Розташування. Природнокліматичні умови. Населення

Тисменицький район розташований на заході України в центрі Івано-Франківщини навколо обласного центру. Межує з Галицьким районом на півночі, Коломийським та Надвірнянським на півдні, Тлумацьким на сході, Богородчанським на південному заході, на північному сході є невелика смуга межі з Тернопільською областю. Район розташований в межах Східноєвропейської платформи (Волино-Подільське плато). Районним центром є м. Тисмениця.

Загальна площа району становить 73,6 тис. га або 5 відсотків від території Івано-Франківської області.

Клімат району помірно-континентальний. Середні температури липня

+ 18ºС, січня – -5ººС.

Середня річна кількість опадів 600-800 мм. Сніговий покрив нестійкий (40-78 днів).

На території району чергуються луги і широколистяні ліси, що мають в основному два яруси. В першому ярусі зустрічається ясен, явір, клен польовий, у другому – дуб, граб, бук, липа, береза, черемха, черешня.

Ѓрунтовий покрив: світло-сірі, сірі і темно-сірі ґрунти, є значні масиви чорноземів опідзолених і чорноземів вилугованих. В цілому ґрунти району родючі, забезпечують високу продуктивність сільськогосподарських і лісових угідь.

Одним із важливих природоохоронних завдань є збереження ґрунтового покриву і якості ґрунтів. Найбільшої шкоди ґрунтам завдає водна ерозія. Ступінь еродованості сільськогосподарських угідь коливається до 30-40%. Для охорони земель від змиву і розмиву проводиться будівництво гідротехнічних споруд (берегоукріплення, водорегулюючі вали), створення лісозахисних насаджень, залуження ріллі на схилах крутизною більше 5°.

Рослинність. Ландшафтні та ґрунтово-кліматичні умови, геологічна будова та інші природні фактори зумовили різноманітність та багатство рослинного світу. Ліси займають 24% території і зосереджені переважно у гірській частині.

Площа земель лісового фонду складає 23,4 тис. га. Інтенсивне використання лісів за останні 200 років призвело до зміни природного ценотичного складу лісових екосистем.

Трав'яна рослинність на території району представлена переважно луками – заплав­ними, післялісовими та високогірними (полонинами). Строкатість рослинного покриву відображаєтся у складному геоботанічному районуванні.

Водні ресурси району представлені поверхневими (річки, ставки, водосховища) та підземними водами. Основним джерелом поновлення водних ресурсів є атмосферні опади, щорічний об'єм яких складає 11,5 км куб. (11,5 млрд. м куб.). Запаси підземних вод незначні – всього 0,2 км куб.

Переважають річки довжиною менше 10 км. Кількість річок довжиною більше 10 км – 3, понад 100 км – тільки одна: Дністер (1362 км).

Води, які знаходяться нижче земної поверхні, відносяться до підземних вод. За хімічним складом, мінералізацією, вмістом специфічних компонентів та іншими ознаками серед підземних вод області виділяються підземні води питного призначення, мінеральні води, природні розсоли, промислові води.

В Тисменицькому районі є одне родовище підземних вод питного призначення –Черніївське.

До мінеральних вод належать підземні води, які виявляють лікувальну та оздоровчу дію на організм людини, їх лікувальні властивості зумовлюються наявністю розчинених природних газів, специфічного комплексу мінеральних солей та інших хімічних сполук, присутністю мікроелементів. На теренах Тисмениччини виявлено близько 10 проявів і родовищ мінеральних вод різноманітних типів, які, у свою чергу, за хімічними та бальнеологічними показниками поділяються на лікувально-столові та природні столові води.

З 1449 року місто Тисмениця здобуває Магдебурзьке право і починає зростати економічно. В ХV–ХVІІ ст. воно стає одним із значних ремісничих і творчих центрів Прикарпаття. Вигідне географічне розташування міста сприяє його швидкому зростанню сьогодні. У Тисмениці розташовані ВАТ “Хутрофірма “Тисмениця” та СП “Тикаферлюкс”. Це великі, обладнані новою технікою сучасні підприємства, продукція яких широко відома за межами нашої країни. Тут переробляють шкірки кролика, ондатри, куниці, норки та виготовляють широкий асортимент хутрових виробів.

Населення району орієнтовно становить 85,3 тис. осіб.

Найдавніші поселення району – Братківці (1427 р.), Драгомирчани (1378р.), Марківці (1461 р.), Старі Кривотули (1436 р.), Угринів (1440 р.), Черніїв (1404 р.)

Адміністративний поділ району: 1 місто, 2 селища, 49 сільських населених пунктів.

1.2 Земельний фонд Тисменицького району

Земельний фонд Тисменицького району станом на 01.01.2011 складає 73,6 тис. га, з них 40,8 тис. га або 55% займають сільськогосподарські угіддя, 23,4 тис. га або 32% – лісовкриті землі, 9,4 тис. га або 13% – інші землі.

У структурі сільськогосподарських угідь рілля складає 69%, багаторічні насадження – 2%, сіножаті – 6%, пасовища – 15%.

У власності і користуванні громадян знаходиться 28,52 тис. га, в тому числі 0,7 тис. га наданих для ведення селянського (фермерського) господарства, 8,1 тис. га – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 12,4 тис. га – для ведення особистого селянського господарства, 0,7 тис. га – для садівництва, 0,1 тис. га – для городництва, 1,3 тис. га – для сінокосіння і випасання худоби.

У користуванні закладів, установ, організацій є 0,5 тис. га, підприємств промисловості – 0,51 тис. га, підприємств та організацій транспорту, зв’язку – 1,1 тис. га, закладів оборони – 1,1 тис. га. Установами природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення зайнято 0,1 тис. га.

В Тисменицькому районі в державній власності знаходиться 42,3 тис. га або 58%, у приватній – 31,2 тис. га або 43% від всієї території району.

Територія суші складає 97,1% від загальної площі району. Під водою зайнято 2,1 тис. га (3%), в тому числі під озерами, ставками та штучними водосховищами – 0,7 тис. га.

У ході земельної реформи в районі 16 565 осіб отримали земельну частку (пай). Всього по району розпайовано 13,3 тис. га сільськогосподарських угідь. На даний час фактично виготовлено 25 570 державних актів на земельні частки (паї), що складає 95% від загальної кількості, з яких 24 017 видано громадянам на руки, що складає 89% від загальної кількості. У стадії розробки знаходиться 165 держаних актів на право власності на земельні частки (паї) в Угринівській сільській раді у зв’язку з судовими спорами. Тож на даний час припинено будь-які роботи щодо виготовлення державних актів на право власності на земельну ділянку замість сертифікатів на право на земельну частку (пай) до закінчення провадження у справі. Стримується заміна сертифікатів на державні акти у кількості 691 особа в зв’язку з такими причинами:

- 183 громадяни переоформляють свої права на спадщину;

- 508 громадян нотаріально не переоформили своє право на спадщину (встановлюється спадщина).

У Тисменицькому районі станом на 01.02.2011 власниками земельних часток (паїв) укладено 7116 договорів оренди з орендарями приватних сільськогосподарських агроформувань на загальну площу 5,5 тис га, що становить 47% від розпайованих сільськогосподарських угідь. Укладено договори оренди за строками їх дій на 1-3 роки - 3892 (54,7%), 4-5 – 1683 (23,6%), 6-10 – 594 (8,4%), більше 10 років – 947 (13,0%) договорів. Переважну більшість договорів оренди укладено на термін від 1 до 3 років.

В структурі земельного фонду району землі сільськогосподарських підприємств складають 10,6% території, землі громадян у власності і користуванні – 38,7%, землі лісогосподарських підприємств – 28,3%, землі інших землекористувачів – 22,4%.

Підприємства промисловості, транспорту і зв'язку займають територію площею 25,3 тис. га. Підприємства, організації, установи, навчальні заклади Міністерства оборони України мають у користуванні 1,2 тис га.

В користуванні закладів, установ і організацій знаходиться 0,5 тис. га земель.

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться в користуванні недержавних сільськогосподарських підприємств, складає 6,7 тис. га.

В районі функціонує 46 фермерських господарств. В їх постійному користуванні перебуває 0,5 тис га, в приватній власності – 0,003 тис. га, в тимчасовому користуванні - на правах оренди – 0,2 тис. га.

Щорічно зростає площа земель, надана громадянам у власність та користування.

Відповідно до рішень сільських, селищних та міських рад громадянами області приватизовано 172 тис. га земель, що становить 93 відсотки. На ці землі громадянам видано 71,5 тис. державних актів (20,1%).

Площа осушених земель становить 23 тис га. З них із закритим дренажем – 22,4 тис. га та 0,4 тис. га – з двобічним регулюванням.

В процесі реформування земельних відносин землі державної власності станом на 01.01.2011 складають 42,3 тис. га (57,5%). Землі приватної власності складають 31,3 тис га (42,5%), та перебувають в оренді – 8,9 тис га (12%).

Вийшли з членів сільськогосподарських підприємств і одноосібно ведуть товарне сільськогосподарське виробництво 55,2 тис. громадян на площі 117 тис. га, що становить понад 17,3% від загальної розпайованої площі сільськогосподарських угідь.

За період земельної реформи у Тисменицькому районі продано земель несільськогосподарського призначення загальною площею 217,45 га на суму 13,43 млн грн. На даний час у приватну власність фізичним особам для здійснення підприємницької діяльності продано 140 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 40,8 га на суму 5,37 млн грн, а юридичним особам продано 43 земельні ділянки несільськогосподарського призначення площею 176 га на суму 7,96 млн грн. Від продажу земель до бюджетів надійшло 12,25 млн грн, із них до місцевих бюджетів – 11,02 млн.грн., до державного бюджету – 1,2 млн грн, що дозволило органам місцевого самоврядування вирішити низку проблем, які потребують першочергового розгляду.

Максимальний термін розстрочки, наданий Майданською сільською радою ТзОВ “Ірлюс” згідно з договором купівлі-продажу від 01.08.2007 на суму 1 937,589 тис грн на 5 років (до 01.07.2012) насьогодні сплачено достроково.

На території Тисменицького району здійснюються заходи щодо запровадження конкурентних умов набуття прав на земельні ділянки. В результаті проведеної роботи в області продано одну вільну від забудови земельну ділянку несільськогосподарського призначення для будівництва рекламного комплексу щодо реклами надмогильних пам’ятників загальною площею 0,03 га за межами населеного пункту с. Драгомирчани на суму 12 800 грн. Порядок проведення аукціону було здійснено на підставі Положення “Про порядок підготовки та проведення земельних аукціонів з продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення та право їх оренди на території Тисменицького району за межами населених пунктів” від 12.06.2009 № 441 зареєстровано в Тисменицькому районному управлінні юстиції від 19.06.2009 № 2/202.

Брак коштів в місцевих бюджетах для виготовлення пакета документів на земельну ділянку для продажу або продажу права на їх оренду на земельних торгах (аукціонах) змушує органи місцевого самоврядування утримуватись від подання інформації про перелік вільних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) та всіма шляхами оходити земельні аукціони. Пітвердженням є земельна ділянка, яка виставлялася як продаж права на її оренду в с.Ганнусівка пл. 2,0136 га, вартістю 117 тис/ грн. Аукціон не відбувся у зв’язку з високою стартовою ціною, і сільська рада, яка вклала значну кількість коштів на підготовку лоту для продажу, на аукціоні понесла збитки.

На сьогодні оцінку земель проведено в усіх населених пунктах Тисменицького району. Розпочаті роботи щодо поновлення технічної документації з нормативної грошової оцінки в м.Тисмениця, с-ще Лисець, с.Драгомирчани та с.Ямниця.

1.3 Проблеми реформування земельних відносин

Основними проблемами, що гальмують реформування земельних відносин в Тисменицькому районі, є:

- невиконання графіків проведення робіт із розмежування земель державної та комунальної власності та інвентаризації земель сіл, селищ, міст;

- обмеженість обсягів здійснення заходів з охорони земель;

- незабезпечення встановлення меж земель природнозаповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, прибережних захисних смуг;

- відсутність в сільськогосподарських підприємствах проектів землеустрою щодо забезпечення еколого–економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

- потреба в коригуванні меж сільських населених пунктів;

- відсутність проектів формування та встановлення меж селищ і міст;

- часткове посвідчення правовстановлюючими документами права користування землями водного фонду та лісогосподарського призначення;

- невідповідне фінансове забезпечення з реалізації заходів земельної реформи;

- недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Поряд із регіональними чинниками на реформування земельних відносин значною мірою впливають фактори недосконалості чинного в державі законодавства, зокрема:

- неузгодженість законодавчої та нормативної бази;

- недосконалість державної статистичної звітності;

- відсутність дієвої системи державного управління земельними ресурсами;

- відсутність державних програм щодо регулювання земельних відносин та охорони земель.

2. Головна мета та завдання програми

Сучасний стан розвитку земельних відносин в районі вимагає розробки прогнозів та програм стратегічного характеру.

Враховуючи вищевикладене, управлінням земельних ресурсів у Тисменицькому районі розроблено Програму розвитку земельних відносин у Тисменицькому районі до 2020 року (далі - Програма). Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної політики, визначених Концепцією державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 743-р), Державною цільовою програмою розвитку українського села до 2015 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158) та спрямованих на удосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування міських і сільських територій, дасть змогу розв'язати більшість соціально-економічних та екологічних проблем міського і сільського землекористування району, створити стабільний ринковий механізм регулювання земельних відносин і формування інвестиційно-привабливого землекористування, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних проблем села, розвитку землеустрою та економічного регулювання землекористування, конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, охорони та підвищення родючості ґрунтів, збереження природних цінностей агроландшафтів, що базуються на ґрунтозахисній і землеохоронній концепції реформування й удосконалення землекористування.

Основні напрямки реалізації Програми розроблені з урахуванням вимог земельного законодавства.

Ґрунтозахисна та землеохоронна спрямованість заходів, передбачених Програмою з використання земельних ресурсів і розвитку земельних відносин, повинна призвести до запровадження раціонального екологоврівноваженого й екологобезпечного землекористування.

Отже, концептуальні питання вдосконалення земельних відносин мають бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, соціально-економічною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення життєвого добробуту населення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2 № 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (8)

  Документ
  Затвердити районну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року (додається).
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (2)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 23.
 4. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (7)

  Документ
  Відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про місцеве самоврядування
 5. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (6)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011÷2015 роки, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15.

Другие похожие документы..