Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот про...полностью>>
'Документ'
Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла образовательной программы магистра. Изучение данной дисциплины базируется на базовых знаниях пос...полностью>>
'Документ'
Алгоритмы, используемые информационными системами предприятий, в большинстве случаев можно свести к ряду типовых, среди которых можно выделить следую...полностью>>
'Документ'
Амилаза слюны - частично  -1,4-гликоз. связи. панкреатическая амилаза  -1,4-гликозидные связи. Гидролиз дисахаридов на поверхности клеток кишечника ...полностью>>

Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2016 року Чернівці 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

інноваційного розвитку на період до 2016 року

Чернівці – 2011

Додаток №1

1. Загальна характеристика Регіональної інноваційної програми Чернівецької області на 2012-2016 р.р.

1.

Ініціатор розроблення програми

Чернівецька обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови ОДА від 05.05.2010 №249-р

3.

Розробники програми:

Буковинський центр реконструкції і розвитку

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління освіти і науки Чернівецької ОДА

5.

Учасники програми

 • Головне управління економіки Чернівецької ОДА

 • Головне управління фінансів Чернівецької ОДА

 • Буковинський центр реконструкції і розвитку

6.

Термін реалізації програми

2012 – 2016 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2165 тис. грн

8.

Основні джерела фінансування програми

Обласний бюджет, кошти малого та середнього бізнесу, дослідницьких установ, кошти національних і міжнародних програм

Вступ

В області збереглась висока концентрація наукового, освітнього і виробничо-технічного потенціалу, існують сприятливі умови для розвитку інноваційного бізнесу та перетворення інноваційної діяльності в основне довгострокове джерело підвищення конкурентоздатності промисловості і сфери послуг.

З метою забезпечення динамічного стійкого зростання економіки регіону принципово важливим є перехід до інноваційного типу розвитку, формування економіки заснованої на знаннях.

У 2010р. інноваційною діяльністю в області займалось 30 підприємств або 14,2% від загальної кількості обстежених промислових підприємств (у 2007р. – 32 підприємства або 17,4%, у 2008р. – 30 або 16,9%, у 2009р. – 36 або 16,7%).

Найбільша кількість інноваційно активних підприємств припадає на підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв (26,7% від загальної кількості інноваційно активних підприємств), на підприємства хімічної і нафтохімічної промисловості, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, машинобудування, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – по 10%.

Більше 66% інноваційно активних підприємств знаходилось в м.Чернівцях.

Впроваджували інновації у 2010р. 24 промислових підприємства (80% інноваційно активних або 11,3% обстежених промислових підприємств), що на 7,7% менше, ніж у 2009р.

У 2010р. 6 підприємств (або 20% інноваційно активних) впровадили 7 нові або вдосконалені методи обробки та виробництва продукції (технологічні процеси), з них маловідходних і ресурсозберігаючих – 5 процесів; 11 підприємств впровадили 50 найменувань інноваційних видів продукції, з яких 19 – нових видів машин, устатковання приладів, апаратів тощо.

У 2010р. порівняно з 2009р. кількість впроваджених технологічних процесів зменшилась на 36,4%, у тому числі кількість впроваджених маловідходних і ресурсозберігаючих технологічних процесів – на 37,5%. Кількість придбаних нових технологій у 2010р. порівняно з 2009р. збільшилась на 9,1%. Нові технології були придбані кожним десятим інноваційно активним підприємством. Маркетингові та організаційні інновації впроваджували 23,3% інноваційно активних підприємств.

Загальний обсяг витрат на інновації у 2010р. становив 38,4 млн.грн. (у 2009р. – 48,1 млн.грн.), з цієї суми 66,7% витратили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, 23,2% – легкої промисловості, 3,9% – машинобудування, 3% – з виробництва харчових продуктів та напоїв.

У 2010р. на нововведення витрачали кошти 16 інноваційно активних підприємств або 53,3% від загальної кількості інноваційно активних підприємств. Як і в попередні роки, у 2010р. більшість інноваційно активних підприємств (87,5% від кількості підприємств, що витрачали кошти на інноваційну діяльність) здійснювали нововведення за рахунок власних коштів, 12,5% підприємств скористалися коштами місцевих бюджетів та кредитами. У загальному обсязі фінансування частка власних коштів підприємств становила 98,4% (37,7 млн.грн.) (у 2009р. – 32,4%, у 2008р. – 79,3%, у 2007р. – 67,6%, у 2006р. – 93,4%).

Питома вага кредитів, які промислові підприємства отримали у 2010р. для здійснення інновацій зменшилась на 41 в.п. і становила 0,7%, проте на 0,6 в.п. (0,9%) збільшилась частка коштів, які надійшли з місцевого бюджету підприємствам на здійснення нововведень.

Порівняно з 2009р. на 33,3% зменшилась кількість підприємств, які витрачали власні кошти на внутрішні науково-дослідні розробки. Цими підприємствами на науково-дослідні розробки було витрачено 374,7 тис.грн., що становить лише 1% від загального обсягу витрат на інноваційну діяльність (у 2009р. – 347,7 тис.грн. та 0,7% відповідно).

Найбільшу частку (93,2%) в обсязі витрат на інновації становили витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. У 2010р. на ці потреби інноваційно активними підприємствами було витрачено 35,8 млн.грн., що на 0,3 в.п. менше, ніж було витрачено у 2009р. На половину зменшилась кількість підприємств, які витрачали кошти на придбання машин, обладнання та програмне забезпечення для реалізації інновацій і становила 12 підприємств або 40% від загальної кількості інноваційно активних підприємств (у 2009р. – 24 підприємства та 66,7% відповідно).

На навчання та підготовку персоналу, придбання інших зовнішніх знань, ринкове запровадження інновацій та інші роботи промисловими підприємствами було витрачено 1,5 млн.грн. або 3,9% від загального обсягу інноваційних витрат.

Аналіз динаміки кількості підприємств, що реалізовували промислову інноваційну продукцію вказує на те, що відбувалося зниження частки таких підприємств в загальній кількості обстежених промислових підприємств. У 2010р. порівняно з 2007р. частка цих підприємств зменшилась на 1,8 в.п., порівняно з 2008р. – на 0,5 в.п. Проте, у 2010р. кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію та питома вага їх в загальній кількості обстежених промислових підприємств залишилась на рівні 2009р.

У 2010р. інноваційну продукцію реалізовували 22 промислових підприємства, що становить 73,3% від загальної кількості інноваційно активних підприємств. Всі вони реалізовували продукцію, що є новою для підприємства, крім того 4 підприємства (18,2% від кількості підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію) реалізовували інноваційну продукцію що є новою для ринку. Кількість підприємств, які реалізовували інноваційну продукцію, що є новою для ринку залишилася на рівні 2009р.

Промислові підприємства області реалізували інноваційної продукції на 153,9 млн.грн. проти 192,5 млн.грн. у 2009р. Питома вага обсягу реалізованої інноваційної продукції становила 5% від загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції (у 2009р. – 6,6%). Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку становила 5 млн.грн. або 3,2% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції, новою тільки для підприємства – 148,9 млн.грн. або 96,8% (у 2009р. – 73 млн.грн. або 37,9% та 119,5 млн.грн. або 62,1% відповідно).

У 2010р. за межі України інноваційну продукцію реалізовували лише 6 промислових підприємства, що на 14,3% менше, ніж у 2009р. Питома вага цих підприємств становить 27,3% від кількості підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію. У 2010р. за межі України було реалізовано інноваційної продукції на суму 21 млн.грн. проти 64,8 млн.грн. у 2009р., що становить 13,6% (33,6% – у 2009р.) від обсягу реалізованої інноваційної продукції

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

З другої половини ХХ століття наука стає четвертою продуктивною силою і через інновації відіграє вирішальну роль в динаміці та конкурентоспроможності провідних економік світу. Україна після корінних соціально-економічних трансформацій за роки незалежності опинилась осторонь цього процесу. Основні причини: нерозвинуті зв’язки науки і бізнесу, слабка інституційна підтримка інновацій, в тому числі відсутність ефективного управління інноваційними процесами, недостатньо розвинута інноваційна інфраструктура, відсутність належної фінансової підтримки інноваційної діяльності, низька інноваційна активність малого та середнього бізнесу, недостатнє кадрове забезпечення інноваційної діяльності, в тому числі відсутність кваліфікованих кадрів для ініціації і реалізації інноваційних та інвестиційних проектів. Зокрема, потребує подальшого розвитку інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств для надання потенційним користувачам інновацій необхідної комерційної інформації. Необхідно також формування ринку інновацій як на місцевому, так і на загальнодержавному і Європейському рівнях та віртуальних засобів, направлених на просування інноваційної продукції на ринки.

Серед інших проблем, що потребують вирішення на обласному рівні , необхідно виділити наступні:

  • низька узгодженість в діяльності інфраструктурних організацій інноваційної сфери;

  • домінування промислової продукції с низьким інноваційним рівнем, що виробляється на застарілій технологічній і сировинній базі на фоні загального занепаду промислового виробництва в області;

  • відсутність проектів готових для інвестування у їхню реалізацію;

  • відсутність належної участі наукового і науково-технічного потенціалу ВУЗів і НДІ в інноваційному розвитку регіону;

  • слабкий розвиток інноваційної культури суспільства;

  • відсутність досвіду у розробці і реалізації проектів у організацій, що планують брати участь у проектній діяльності

Вирішенню цих проблем сприятиме виконання регіональної інноваційної програми Чернівецької області, в тому числі створення та функціонування інноваційного центру з виконанням функцій трансферу технологій на території Чернівецької області.

3. Мета Програми

Метою регіональної програми інноваційного розвитку на період до 2016 року (далі ― Програма) є формування інноваційного середовища для підвищення конкурентоспроможності та ефективності Чернівецької області.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми.

Подолати проблеми, що гальмують інноваційний розвиток Чернівецької області планується шляхом створення спеціального інноваційного центру з виконанням функцій трансферу технологій та формування сучасного інфраструктурного середовища інноваційного розвитку в Чернівецькій області.

Інноваційний центр з виконанням функцій трансферу технологій буде здійснювати підтримку всіх суб’єктів інноваційного процесу через створення сприятливих умов і надання інформаційних, фінансових, консалтингових і інших послуг, сприятиме інтеграції наукових, дослідницьких установ та бізнесу Чернівецької області до загальнодержавного і європейського інноваційного середовища.

Успішна реалізація Програми можлива за умови тісної співпраці органів місцевого самоврядування області, підприємницьких структур та відповідального виконавця проекту Буковинського центру реконструкції і розвитку.

Програма реалізується в один етап і діє протягом 2012 – 2016 років.

5.Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- розвиток комунікації та взаємодії між бізнесом і наукою для активізації інноваційної діяльності в Чернівецькій області;

- залучення фінансових ресурсів, в тому числі коштів державного бюджету і національних і міжнародних програм в інноваційну сферу, інтеграція наукових і дослідницьких установ у Європейський дослідницький простір;

- підвищення інноваційної активності малого та середнього бізнесу;

- забезпечення ефективного управління інноваційними процесами;

- підготовка кадрів для інноваційної діяльності.

Показники продукту Програми наведено в додатку 1.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

З метою реалізації завдань Програми необхідно здійснювати заходи в таких напрямках:

 1. Формування інфраструктурного середовища розвитку інновацій в Чернівецькій області

  1. Створення та функціонування інноваційного центру з виконанням функцій трансферу технологій (далі - інноваційний центр) та налагодження його діяльності;

  2. Проведення в Чернівецькій області міжнародних інноваційних форумів;

  3. Проведення щорічного інноваційного ярмарку;

  4. Ініціювання створення Асоціації інноваційних підприємств в Чернівецькій області;

  5. Проведення круглих столів, громадських слухань з інновацій;

  6. Проведення соціологічних досліджень підприємців малого і середнього бізнесу щодо впровадження інновацій;

  7. Формування фонду гарантування, гроші з якого направлятимуть на гарантування кредитів на впровадження інноваційних проектів;

  8. Створення інтернет-порталу з банком інноваційних запитів та пропозицій області (віртуальна біржа інновацій), що співпрацюватиме з подібними іноземними сайтами, у т.ч. у сфері трансферу технологій;

  9. Створення літніх інтелектуальних таборів для дітей.

 2. Підготовка кадрів для інноваційної діяльності

  1. Навчальні тренінги і семінари з підготовки проектних та інноваційних менеджерів

  2. Підготовка кадрів для реалізації інноваційного процесу для малого і середнього бізнесу

  3. Налагодження підготовки спеціалістів з інноваційного і проектного менеджменту у ВУЗах

  4. Проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації з управління інноваційною діяльністю працівників органів державної влади і місцевого самоуправління

  5. Формування банку даних інноваційних менеджерів

  6. Проведення тренінгів і семінарів для участі у рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій

  7. Проведення обласних учнівських і студентських конкурсів інноваційних пропозицій

  8. Підтримка молоді, що займається науковою, науково-технічною, дослідно-конструкторською діяльністю (стипендії, премії, гранти)

 3. Забезпечення ефективного управління інноваційними процесами та участь у національних та міжнародних програмах

  1. Розробка галузевих інноваційних середньострокових програм і обов’язкове звітування про виконання цих програм перед Координаційною радою з питань інноваційного розвитку Чернівецької області та на сесіях обласної ради;

  2. Визначення в галузевих управліннях обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях посадових осіб відповідальних за інновації;

  3. Підготовка проектів та заявок до Державної інноваційної програми;

  4. Розвиток партнерських стосунків із закордонними бізнесовими асоціаціями та інноваційними установами;

  5. Залучення наукових, дослідницьких установ та малого і середнього бізнесу до Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій;

  6. Проведення реєстрації наукових, дослідницьких установ та малого і середнього бізнесу на інформаційному ресурсі рамкових програм ЄС CORDIS;

  7. Організаційна робота з формування консорціумів для участі наукових, дослідницьких установ та малого і середнього бізнесу області в рамкових програмах ЄС;

  8. Розробка проектів технічної допомоги (у т.ч. до програм, що фінансуються ЄС) у пріоритетних сферах розвитку області;

  9. Проведення круглих столів і семінарів з посилення зв’язків між малим та середнім бізнесом і наукою у

 • Енергозбереженні (енергоаудит, енергопаспортизація, енергоменеджмент);

 • Біотехнології;

 • IT-технологіях;

 • Екології;

 1. Підвищення інноваційної активності малого та середнього бізнесу

  1. Виявлення кластерних ініціатив та формування інноваційних кластерів у Чернівецькій області з врахуванням стратегічних пріоритетів регіонального розвитку та їх просування;

  2. Розробка преференцій для інноваційно-орієнтованих підприємств (преференції через участь в кластері;

  3. Вивчення досвіду діяльності бізнес-інкубаторів, індустріальних парків, технопарків (у т.ч. за кордоном) і запровадження до власної діяльності;

  4. Сприяння просуванню інноваційних продуктів (товари і послуги) на внутрішньому й зовнішньому ринках;

  5. Розробка рекомендацій з матеріального стимулювання впровадження об’єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах;

  6. Проведення конкурсу і відзначення найкращого винаходу, корисної моделі, інноваційного продукту, товару, проекту, спеціаліста, підприємства року.

Ресурсне забезпечення, деталізовані напрямки діяльності та заходи Програми наведено в додатках 2, 3.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми та цільовим використанням коштів здійснюється Головним управлінням освіти та науки обласної державної адміністрації.

Інноваційний центр з виконанням функцій трансферу технологій до 1 лютого кожного року надає повний звіт про виконані роботи Головному управлінню освіти та науки обласної державної адміністрації.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації до 1 березня надає узагальнену інформацію про стан та результати виконання заходів Програми Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації та обласній раді згідно з додатком №5 до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм затвердженого рішенням VI сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006 року № 80-6/06 і звітує про виконання заходів Програми щорічно на сесії обласної ради.

Додаток №2

Ресурсне забезпечення Регіональної інноваційної програми Чернівецької області на 2012-2016 р.р.

тис. грн.

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки

Всього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів

всього, в тому числі:

Обласний

бюджет

429

459

499

409

489

2285

Очікувані кошти з інших джерел

315

415

740

765

1080

3315

Додаток №3

Показники продукту Регіональної інноваційної програми Чернівецької області на 2012-2016 р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Роки

Всього до кінця дії програми

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показники продукту програми

1

Заходи проведені в рамках реалізації програми

Кількість

(шт)

Проведено міжнародних інноваційних форумів в Чернівецькій області

1

1

1

3

Проведено щорічних інноваційних ярмарків

1

1

1

1

4

Проведено круглих столів, громадських слухань з інновацій

1

1

1

1

1

5

Проведено літніх інтелектуальних таборів для дітей

1

1

1

1

4

Проведено навчальних тренінгів і семінарів з підготовки проектних та інноваційних менеджерів

1

1

1

1

1

5

Підготовлено проектних та інноваційних менеджерів в рамках навчальних тренінгів і семінарів

15

15

15

15

15

75

Проведення учнівських, студентських конкурсів інноваційних ідей при школах,

ВУЗах області

1

1

1

1

1

5

Надано стипендій, премій, грантів молоді, що займається науковою, науково технічною, дослідно-конструкторською діяльністю

5

6

6

7

7

31

Підготовлено проектів та заявок до Державної інноваційної програми

2

3

3

4

5

17

Залучено наукових, дослідницьких установ та малого і середнього бізнесу до Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій

1

2

3

3

4

13

Зареєстровано наукових, дослідницьких установ та малого і середнього бізнесу на інформаційному ресурсі рамкових програм ЄС CORDIS

2

5

8

8

8

31

Розроблено проектів технічної допомоги (у т.ч. до програм, що фінансуються ЄС) у пріоритетних сферах розвитку області

2

3

3

4

5

17

Проведено круглих столів і семінарів з посилення зв’язків між малим та середнім бізнесом і наукою у

 • Енергозбереженні (енергоаудит, енергопаспортизація, енергоменеджмент)

 • біотехнології

 • IT-технологіях

 • екології

1

2

3

3

4

13

Показники ефективності програми

1.

Кількість підприємців котрим надані послуги інноваційним центром з виконанням функцій трансферу технологій

Кількість

(шт)

13

13

14

15

55

Кількість інноваційних продуктів (товарів і послуг), що виробляються в Чернівецькій області

50

(2010 р.)

55

55

60

70

Показники якості програми

1.

Ріст кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльністю

%

30 підприємств (2010 р.)

14,2%

32

32

35

35

37

Сума коштів за реалізовану інноваційну продукцію

153,9 млн.грн.

(2010 р.)

160

170

200

200

250

Додаток № 4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 Р. 2009 р

  Документ
  Однією з основних проблем української економіки є висока енергоємність ВВП, що за даними Міжнародного енергетичного агентства складає 0,5 кг нафтового еквіваленту на 1 дол.
 2. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 3. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року"

  Документ
  Затвердити Державну програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.
 4. Середньострокової програми соціально економічного розвитку Менського району на період до 2015 року

  Документ
  Додаток 2. Стратегічні, оперативні цілі та заходи з виконання Середньострокової програми соціально-економічного розвитку Менського району на період до 2015 рр.
 5. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190

Другие похожие документы..