Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Предприятие — это самостоятельный хо­зяйствующий субъект, созданный предпри­нимателем или объединением предпринима­телей для производства продукции, в...полностью>>
'Документ'
1. Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, применение специальных средств и огнестрельного оружия, разреше...полностью>>
'Урок'
учащиеся должны понимать, что значит перевести условие задачи на математический язык, различать виды математических моделей: буквенное выражение, урав...полностью>>
'Программа'
Рабочая программа основана на требованиях Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 231...полностью>>

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» зміст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.4.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами»

ЗМІСТ

Основи маркетингу та бізнесу

Власність та підприємництво. Право власності. Форми власності та форми підприємств. Характеристика товару. Визначення та задовільнення потреб, закон граничної корисності. Грошова форма вартості. Гроші, загальний еквівалент, функції грошей, вексель, банкнота, чек, кредитна картка. Попит та пропозиція товарів. Поняття попиту, динаміка попиту. Функція та закон попиту. Поняття пропозиції. Функція та закон пропозиції. Еластичність попиту на пропозиції. Характеристика властивостей ринку. Ринкова рівновага. Держава та ринковий механізм. Види моделей підприємницьких ринків . Поняття чистої монополії та чистої конкуренції, монополістична конкуренція та олігополії. Розробка підприємницької стратегії. Структура витрат виробництва та прибуток. Явні та неявні витрати, структура доходу. Основи підприємницького маркетингу. Принципи маркетингу. Маркетинг та виробництво. Мікро та макро середовище підприємницького маркетингу. Товарна політика підприємства. Якість товару. Підтримка продукту. Життєвий цикл товару, особливі випадки. Типи ринків та види конкуренції. Ознаки різних типів ринку. Предмет та об'єкт конкуренції. Визначення конкурентоспроможності фірми та товару. Цінова політика підприємства. Дослідження ринку. Аналіз ринку. Характеристика структури користувачів. Характеристика ринку виробників.

Сучасна економічна теорія,

Економічні системи. Порівняльний аналіз економічних систем. Суть грошей та їх функції. Негативні і позитивні наслідки конкурентної боротьби. Конкуренція в економіці. Особливості формування цін на економічні ресурси. Структура національної економіки України на сучасному етапі розвитку. Характеристику різних форм і видів безробіття. Економічне зростання. Відмінності між економічним зростанням і економічним розвитком. Значення економічного зростання. Місце та роль України в системі світового господарства. Основні принципи та функції маркетингу. Комплекс маркетингу: основні елементи. Принципи та етапи маркетингових досліджень. Кон'юнктура ринку та методи її оцінювання. Життєвий цикл товару та його етапи. Сутність та цілі маркетингового ціноутворення. Методи встановлення ціни. Комплекс маркетингових комунікацій. Сутність збутової політики. Тактичне маркетингове планування.

Інформаційні технології

Поняття про інформатику як науку. Основні властивості інформації. Інформаційні процеси та їх призначення. Основні напрямки використання ЕОМ. Роль ЕОМ у сучасному суспільстві. Програмні принципи, які запропонував Дж. фон Нейман. Структура і робота ЕОМ. Структура і принцип роботи ПЕОМ. Римська система числення. Десяткова система числення. Двійкова система числення. Основа системи, алфавіт, правила виконання арифметичних дій. Перехід з однієї системи числення до іншої. Кодування алфавітно-цифрової інформації в ЕОМ: види кодів, суть кодування, фізичне представлення “0” та “1”. Одиниці вимірювання інформації . Алфавіт ЕОМ, таблиці кодів. Логічні функції, логічні операції, алгебра логіки. Логічна функція “ НЕ ”: означення, позначення, таблиця істинності. Логічна функція “ І ” : означення, позначення, таблиця істинності. Логічна функція “АБО ”: означення, позначення, таблиця істинності. Загальні відомості та класифікація персональних ЕОМ. Класифікація ЕОМ за призначенням. Класифікація ЕОМ за елементною базою. Персональні ЕОМ (ПЕОМ). Поділ ПЕОМ за напрямами застосування. Структурна схема ПЕОМ. Призначення та класифікація мікропроцесорів. Основні параметри мікропроцесорів. Пам’ять EOМ: одиниці вимірювання інформації; види пам’яті, їх параметри і властивості. Види пам’яті EOМ. Клавіатура і мишка: будова клавіатури; групи клавіш; будова та принцип роботи мишки. Монітори: характеристики моніторів; види моніторів. Типи принтерів та їх особливості. Програмне забезпечення ЕОМ. Системне програмне забезпечення та його складові частини. Призначення та будова ОС. Призначення та складові операційної системи MS DOS, її функціонування. Основні внутрішні команди MS DOS. Деякі зовнішні команди MS DOS. Файлова система ОС, поняття файлу, директорії (папки, каталоги) та дерево каталогів. Поняття про операційну систему Wіndows та її функції. Операційна система Wіndows: робочий стіл, панель задач. Операційна система Wіndows: налаштування (панель керування), елемент “Мій комп’ютер”. Папка «Панель управління». Загальні відомості про операційну систему Linux. Програми оболонки. Сервісні програми. Загальні відомості про Norton Comander. Структура робочого вікна, призначення. Основні команди Norton Commander. Загальні відомості про Far Manager. Wіndows Explorer (Провідник): типи панелей, пошук файлів. Віруси. Принципи роботи антивірусних програм. Основні антивірусні програми. Будова і принцип роботи HDD (вінчестера), основні параметри та характеристик. Будова і характеристики дискети, принцип збереження інформації, принцип роботи НГМД. Оптичні диски: будова і характеристики CD, принцип роботи CD ROM, диски DV. Поняття алгебри логіки. Висловлювання. Логічні сталі. Система логічних елементів. Надлишковість даних та способи її зменшення. Основні алгоритми стиснення даних. Архіви даних та алгоритми зменшення об’єму інформації. Поняття алгоритму та його характерні властивості. Словесний, графічний та програмний способи реалізації алгоритмі. Основні структури алгоритмів та їх блок-схем. Види та графічне представлення операторів умовного переходу. Цикли та вкладені цикли, їх застосування. Запис алгоритму алгоритмічною мовою. Алгоритми роботи з графічною інформацією. Скласти словесний та графічний опис алгоритму обчислення площі прямокутної пожеж. Скласти блок-схему алгоритму для обчислення середнього балу курсанта за кількістю оцінок. Порядок розв'язування задач за допомогою ЕОМ. Склад прикладного програмного забезпечення. Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Текстовий редактор Word та його призначення. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word. Основні властивості текстового редактора Word. Основні складові частини інтерфейсу користувача редактора Word. Що таке принцип WYSWYG та механізми Drug and Drop, OLE та DDE. Настроювання параметрів сторінок документу Word. Текстовий редактор MS Word: форматування та збереження тексту. Текстовий редактор MS Word: використання графіки. Створення графічного образу документів на твердому носії в електронній формі. Загальнi відомості про електронні таблиці "Microsoft Excel”. Основні складові частини інтерфейсу користувача електронних таблиць "Microsoft Excel”. Вікна діалогу електронних таблиць "Microsoft Excel”. Електронні таблиці MS Excel: загальні відомості, призначення i можливості; вікно електронної таблиці; вікна книг. Електронні таблиці MS Excel: робочі аркуші, створення і збереження файлів книг; введення і редагування даних; форматування комірок і даних. Електронні таблиці MS Excel: використання формул. Електронні таблиці MS Excel: побудова діаграм. Найпоширеніші типи стандартних діаграм "Microsoft Excel”. Обчислення в "Microsoft Excel”. Точність подання чисел із фіксованою комою, задання грошового, відсоткового форматів в MS Excel. Введення формул і виконання обчислень у "Microsoft Excel”. Робота з книгами в "Microsoft Excel”. Створення графіків і діаграм у "Microsoft Excel”. Графічний редактор Paint: вікно редактора; створення та збереження малюнків. Призначення, структура баз даних. Банк даних. Реляційна база даних. Типи відношень. Типи та властивості полів MS Access. Загальні відомості про СУБД, призначення та основні функції. Загальні відомості про MS Access. Етапи роботи з базою даних. Поняття про комп’ютерну графіку, формати графічних зображень. Формування кольору малюнка. Формати графічних файлів. Загальні відомості про систему створення презентацій Power Point. Використання кнопок керування в програмі PowerPoint. Режими роботи Power Point та їх використання. Створення презентації за допомогою програми PowerPoint. Використання анімаційних ефектів в програмі PowerPoint Використання гіперпосилань в програмі PowerPoint. Види та призначення організаційних діаграм у Power Point. Використання засобів Internet в програмі PowerPoint. Система оптичного розпізнавання тексту FineReader. Програми для комп'ютерного перекладу. Комп'ютерні мережі та їх класифікація. Лінії зв’язку комп'ютерних мереж. Топології комп'ютерних мереж. Апаратне забезпечення комп'ютерних мереж. Програмне забезпечення комп'ютерних мереж. Загальні відомості про Internet: структура мережі, система адрес. Інформаційна мережа Internet: основи роботи в мережі. Основні сервіси Internet. Загальні відомості про електронну пошту. Передача інформації в Internet. Протокол TCP/IP. Програма Internet Explorer.

Правознавство

Основні закономірності виникнення держави і права. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави. Загальна характеристика основних галузей права України. Правопорушення, його склад та юридична відповідальність. Конституційне право - провідна галузь національного права України. Референдум, як форма безпосередньої демократії в Україні. Виборче право та виборча система в Україні. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України. Президент України - глава держави. Система органів місцевого самоврядування та їх діяльність.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма співбесіди для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

  Документ
  Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців за напрямом 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.
 2. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 552263, дата отримання 25.
 3. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури у 2011 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 552263, дата отримання 25.

Другие похожие документы..