Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
2.1.1. содержание формы и методы планирования и организации учебно-тренировочной и соревновательной работы по базовым видам физкультурно-спортивной де...полностью>>
'Документ'
Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства и залогом успешного обуче...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
этапах жизненного цикла продукта Стимулирование потребителей Стимулирование сбытовиков предприятия Стимулирование торговой сети Контроль и оценка резу...полностью>>
'Лекция'
Многие виды умственного труда связаны с необхо­димостью контактировать с другими людьми, целыми коллективами. В таких условиях нервно-эмоциональное н...полностью>>

Методичні рекомендації щодо порядку забезпечення житлом працівників Державного комітету ветеринарної медицини України та підприємств, установ І організацій, що входять до сфери його управління Загальні положення

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомветмедицини
від 28.08.2008 р. № 171 

Методичні рекомендації
щодо порядку забезпечення житлом працівників
Державного комітету ветеринарної медицини України та
підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління

Загальні положення.

 1. Ці Методичні рекомендації визначають механізм забезпечення житлом працівників Державного комітету ветеринарної медицини України та установ і організацій, що входять до сфери його управління (далі - установи).

Фонд жилих приміщень для забезпечення працівників установ для постійного проживання, або для використання у встановленому порядку як службових, формується з новозбудованого житла, звільнених жилих приміщень або квартир, придбаних у фізичних чи юридичних осіб.

Терміни, які використовуються у цих Методичних рекомендаціях, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки, бухгалтерського обліку та житлового законодавства.

 1. Державна служба ветеринарної медицини України - система державних органів управління ветеринарною медициною та державних установ ветеринарної медицини;

 2. Спеціалісти ветеринарної медицини - лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які мають відповідний диплом та здійснюють діяльність з профілактики, оздоровлення, діагностики і лікування тварин, проведення ветеринарно-санітарної експертизи або іншу ветеринарну діяльність;

 3. Головні державні інспектори ветеринарної медицини України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті, їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Комітету та інші посадові особи державної служби ветеринарної медицини мають першочергове право на одержання житла.

 4. Працівникам, які переїхали у зв'язку з переведенням їх на роботу в іншу місцевість, і членам їх сімей жиле приміщення надається на умовах, передбачених трудовим договором.

 5. Забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини житлом здійснюється шляхом:
  - придбання та будівництва службового житла (будинків, квартир) за рахунок загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, не заборонених законом. Таке житло може передаватися спеціалістам ветеринарної медицини у тимчасове або постійне користування у порядку, встановленому Комітетом;

  • придбання або будівництва індивідуального житла за власним вибором у зоні обслуговування на одному із сільськогосподарських підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України, наданих їм на поворотній основі як безвідсотковий довгостроковий кредит на 25 років.

 6. Житлові приміщення надаються працівникам та членам їх сімей у межах норм, установлених законодавством.

 7. Усі питання, пов'язані з наданням та забезпеченням житловою площею працівників, вирішуються за місцем їх роботи та перебування на обліку житловими комісіями установ або в судовому порядку.

 8. Працівники, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках Державної служби ветеринарної медицини України в порядку, передбаченому чинним законодавством та цими Методичними рекомендаціями. Жилі приміщення надаються зазначеним працівникам, які постійно проживають у даному населеному пункті, як правило, у вигляді окремої квартири або будинку на сім'ю.

 9. Працівники, яким житлові приміщення надані для постійного проживання, мають право на їх приватизацію згідно з чинним законодавством.

 10. Працівники та члени їх сімей не можуть бути виселені із займаного жилого приміщення або обмежені у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством.

 11. При передачі працівниками житла, яке перебуває у їх приватній власності, Комітету, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі.

 12. Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми жилої площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається для осіб різної статі.

 13. Понад норму жилої площі окремим категоріям працівників надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Працівникам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також працівникам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути збільшено.

 14. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється законодавством.

 15. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, установлення черговості на одержання жилої площі, а також її розподіл здійснюються під громадським контролем і з додержанням гласності.

 16. Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства та до статутів (положень) громадських організацій, а також працівники беруть участь в управлінні житловим фондом Державної служби ветеринарної медицини України та в забезпеченні його схоронності.

 17. За рішенням трудових колективів установ у колективних договорах можуть передбачатися для працівників, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем роботи, а також кількість жилої площі, що виділяється для цієї мети. У колективних договорах зазначеним працівникам може бути передбачено надання жилих приміщень у першочерговому порядку.

 18. Працівники беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення використання і забезпечення схоронності житлового фонду, вносять установам пропозиції з цих питань, беруть участь у проведенні робіт по благоустрою й озелененню прибудинкових територій.

 19. Установи, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду.

Облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

 1. Облік потребуючих поліпшення житлових умов працівників в установах ведеться працівниками, призначеними адміністрацією установи за погодженням з профспілковим комітетом.

 2. Управління фінансів та економіки Державного комітету ветеринарної медицини України організовує контроль за обліком працівників та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов (далі - облік), що ведеться в установах, а також здійснює облік потребуючих поліпшення житлових умов працівників Державного комітету ветеринарної медицини України.

 3. Працівники, які потребують поліпшення житлових умов, беруться на облік для одержання жилих приміщень від Державної служби ветеринарної медицини України.

 4. Облік потребуючих поліпшення житлових умов працівників, які працюють в установах, здійснюється за місцем роботи. Нарівні з ними беруться на облік громадяни, які залишили роботу в цих установах у зв'язку з виходом на пенсію.

 5. Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються працівники:

   • забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в порядку, встановлюваному чинним законодавством;

   • які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

   • які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я України;

   • які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

   • які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

   • які проживають у гуртожитках;

   • які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

 1. Працівники визнаються потребуючими поліпшення житлових умов і з інших підстав, передбачених законодавством.

 2. Особи, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла в результаті перереєстрації з житлової площі, що відповідає рівню середньої забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті, на житлову площу, меншу за вищевказану норму, не беруться на квартирний облік протягом 5 років з моменту перереєстрації.

 3. З метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні обліку працівників та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, контролю за розподілом та використанням житлової площі в установах Державної служби ветеринарної медицини України утворюються житлово-побутові комісії в установленому порядку.

 4. Працівники зараховуються на облік згідно з рішенням житлово-побутової комісії установи, яке затверджується керівником цієї установи. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу. Рішення про взяття працівників на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи затверджується Держкомветмедицини.

 5. У рішенні житлово-побутової комісії установи зазначаються дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень, а в разі відмови у зарахуванні на облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

 6. На засіданні житлово-побутової комісії має право бути присутнім працівник, стосовно якого вирішується питання зарахування на облік.

 7. Для зарахування на облік працівник подає заяву на ім'я керівника установи про прийняття на квартирний облік, який підписується членами сім'ї, що проживають разом з працівником, мають самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним стати на квартирний облік.

 8. У заяві про прийняття на квартирний облік працівники обов'язково вказують:

  • номер і дату наказу про призначення на посаду;

  • наявність житлової площі за попереднім місцем роботи.

До заяви додаються:

  • довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3);

  • витяг з особової справи працівника про склад сім'ї;

  • довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);

  • документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.

У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через керівника установи у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

 1. Працівники, які зараховуються на квартирний облік на пільгових засадах або користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, зазначають це в заяві з додаванням до нього відповідних документів.

 2. Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на квартирний облік (додаток 1). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана головним бухгалтером установи і скріплена печаткою. Книга зберігається як документ суворої звітності.

 3. Попередній розгляд заяв про взяття на квартирний облік провадиться житлово-побутовою комісією.

Житлово-побутова комісія перевіряє житлові умови працівників і про результати перевірки складає акт.

Заяви і матеріали перевірки житлових умов працівників розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка вносить свої пропозиції керівництву установи і профспілковому комітетові. На засідання комісії при необхідності запрошується заявник.

Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання працівником необхідних документів.

Якщо на розгляд адміністрації установи і профспілкового комітету буде внесено пропозицію про відмову у взятті на облік, на засідання запрошується заявник.

 1. У спільному рішенні адміністрації установи і профспілкового комітету вказуються дата взяття на облік, склад сім'ї, підстава для взяття на облік, вид черговості надання жилих приміщень (загальна черга, в першу чергу), а при відмові у взятті на облік - підстава відмови.

 2. Датою зарахування на облік вважається день винесення спільного рішення адміністрації установи і відповідного профспілкового комітету, затвердженого Держкомветмедицини.

При одночасному розгляді заяв кількох осіб їх черговість на одержання жилих приміщень визначається за датою подання ними заяви з необхідними документами. Якщо в один день подали заяви кілька осіб, їх черговість на одержання жилих приміщень визначається при прийнятті рішення з урахуванням житлових умов, стану здоров'я, трудової та громадської діяльності.

Працівники, взяті на квартирний облік, вносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень (додаток 2). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана головним бухгалтером установи і скріплена печаткою виконавчого комітету. Книга зберігається як документ суворої звітності.

З числа вказаних працівників складаються списки осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 3).

 1. На кожного працівника, зарахованого на облік, оформляється облікова справа.

 2. Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру в книзі обліку.

 3. Облікова справа є документом суворої звітності та зберігається за місцем перебування працівника на обліку, а після надання йому житла для постійного проживання - протягом п'яти років у виконавчому органі районної, міської, районної у місті ради, що видав ордер. Після закінчення зазначеного строку справа знищується в установленому порядку.

 4. Списки працівників, яких зараховано на квартирний облік, підлягають періодичному уточненню. Житлово-побутові комісії щороку проводять перереєстрацію осіб, що перебувають на квартирному обліку, під час якої перевіряються їх облікові справи, при необхідності перевіряються житлові умови цих працівників, а також оновлюються документи, що містяться в облікових справах.

 5. Особи, у яких відпала потреба в поліпшенні житлових умов, знімаються з квартирного обліку в установленому порядку.

 6. Працівники, які перебувають на обліку, у разі переміщення по роботі, пов'язаному з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем роботи разом із членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

При цьому облікова справа направляється керівником установи до нового місця роботи працівника разом з особовою справою, а в разі ліквідації установи - до правонаступника ліквідованої установи.

 1. Перебування працівника на квартирному обліку за останнім місцем роботи, а також у списках осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, підтверджується довідкою про перебування на обліку за попереднім місцем роботи та зняття з обліку, виданою відповідною установою.

 2. Працівники, які перебувають на обліку, при звільненні з роботи, у зв’язку виходом на пенсію, станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів на обліку в установі до одержання житла.

 3. Працівнику, який перебуває на обліку, черговість надання житлового приміщення може бути перенесено на рік, якщо він безпідставно відмовився від виділеного житлового приміщення, що відповідає встановленим вимогам та розміру.

Рішення про перенесення черги приймається житлово-побутовою комісією установи, яка зарахувала працівника на квартирний облік, та повідомляється нею працівнику у 15-денний термін із зазначенням причини у письмовій формі.

 1. Працівники перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання житлового приміщення, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті.

Працівники знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових
умов у випадках:

   • поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

   • звільнення з роботи за службовою невідповідністю у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту;

   • виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

   • припинення трудових відносин з установою, крім випадків, передбачених законодавством;

   • засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

   • подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;

   • в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Працівники, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також працівники, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов.

 2. У разі смерті працівника, який перебував на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім'ї зберігається право подальшого перебування на обліку.

 3. Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття працівника на облік.

 4. Про зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов працівники повідомляються у письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку.

 5. Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи.

 6. Списки осіб, яких зараховано на квартирний облік (додаток 4), окремі списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, вивішуються для загального огляду.

Забезпечення житловими приміщеннями для постійного проживання

 1. Забезпечення за рахунок коштів Державної служби ветеринарної медицини України працівників та членів їх сімей житлом для постійного проживання здійснюється шляхом надання один раз протягом усього часу роботи житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на будівництво (купівлю) житла в установленому порядку.

 2. Житло для постійного проживання може бути надано працівникам Державної служби ветеринарної медицини України, які не забезпечувались постійним житлом протягом усього часу роботи, перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов і мають стаж роботи у сфері ветеринарної медицини 5 років або загальний стаж роботи 20 років і більше.

 3. Працівники забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання згідно з чергою, що визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень (додаток 5), або списків осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень (додаток 6)).

 4. Правом позачергового одержання житлових приміщень користуються особи, зазначені в ст. 46 Житлового кодексу Української РСР, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 та 2 категорій.

 5. Правом першочергового одержання житлових приміщень, крім осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР та статті 4 цих Методичних рекомендацій, користуються працівники - учасники війни, працівники, які відпрацювали в Державній службі ветеринарної медицини України 25 і більше календарних років, сім'ї працівників, які загинули чи померли або пропали безвісти під час роботи, які перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов.

 6. Жиле приміщення надається працівнику на всіх членів сім'ї, які перебувають разом з ним на квартирному обліку, а також на дітей, що народилися після взяття його на облік, і на дружину (чоловіка), яка пізніше вселилася на жилу площу, зайняту подружжям, що перебуває на обліку.

Якщо вселення дружини (чоловіка) на жилу площу подружжя, що перебуває на квартирному обліку, неможливе, жиле приміщення надається на обох з подружжя, крім випадків, коли дружина (чоловік), яка окремо проживає в даному населеному пункті чи в приміській зоні, не потребує поліпшення житлових умов.

 1. Працівники забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання за рішенням житлово-побутової комісії установи, яке затверджується керівником цієї установи.

 2. Списки розподілу житлової площі (додаток 7) по установі з необхідними документами надсилаються на погодження до управління фінансів та економіки Держкомветмедицини та перевіряються на відповідність чинному законодавству в секторі правового забезпечення.

 3. Рішення (пропозиції) Держкомветмедицини є остаточними і обов'язковими для розгляду житлово-побутовими комісіями установ.

 4. На підставі рішення комісії та погодженого Держкомветмедицини списку розподілу житлової площі виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради видає ордер, який є єдиною підставою для вселення у надане житлове приміщення.

 5. Ордер може бути видано лише на вільне житлове приміщення.

 6. Ордер вручається безпосередньо працівнику, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі.

 7. Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку.

 8. Для здійснення перевірки на предмет відповідності чинному законодавству рішення про надання працівникам постійного житла, крім документів, зазначених у пункті 29 цих Методичних рекомендацій, до управління фінансів та економіки Держкомветмедицини подаються:

 • витяг з протоколу засідання житлової комісії установи про зарахування на облік;

 • список розподілу житлової площі по установі;

 • акт про перевірку житлових умов (додаток 8) житловою комісією установи;

 • довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (Ф-3);

 • витяг з протоколу засідання житлової комісії установи про надання житлової площі;

 • ксерокопії паспортів членів сім'ї працівника, які включаються в ордер;

 • витяг з трудової книжки;

 • довідка про перебування на квартирному обліку за попереднім місцем роботи та зняття з обліку;

 • довідка з бюро технічної інвентаризації про відсутність (наявність) житла у працівника та членів його сім'ї за місцем роботи в цьому населеному пункті.

 1. Житлове приміщення, що надається працівнику для постійного проживання, повинне бути благоустроєним відповідно до умов цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.

 2. Житловими приміщеннями забезпечуються лише ті працівники, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

 3. Рішення про надання житлового приміщення може бути переглянуто до видачі ордера, якщо з'ясуються обставини, які не були раніше відомі та могли вплинути на зазначене рішення.

Облік житлової площі

 1. Управління фінансів та економіки Держкомветмедицини організовує та здійснює належний облік житлової площі, що надійшла від власного будівництва, одержана від районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади; надійшла від перебудови нежитлових приміщень; побудована за кошти інвесторів.

 2. Уся житлова площа обліковується в територіальних управліннях, регіональних службах - за підпорядковані установи, управлінні фінансів та економіки Держкомветмедицини - в цілому за Державну службу ветеринарної медицини України в книзі обліку житлової площі (додаток 9).

 3. Житлова площа, закріплена за установою в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади, обліковується також у картках обліку житлової площі (додаток 10).

 4. Картки обліку житлової площі, закріпленої за установою в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади, нумеруються та реєструються у книзі реєстрації карток обліку житлової площі, закріпленої за установою (додаток 11).

 5. У разі зняття з обліку закріпленої житлової площі на картці робиться відповідна позначка. Картки зберігаються постійно.

 6. У разі, коли працівник, який звільняється з роботи, залишається проживати на закріпленій за установою житловій площі в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади, така житлова площа знімається з обліку в установі.

Надання службових житлових приміщень

 1. Службові жилі приміщення призначаються для заселення спеціалістами ветеринарної медицини та членами їх сімей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2239 () "Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення", які перебувають у трудових відносинах із зазначеними органами та установами, до одержання ними постійного жилого приміщення.

 2. Установи мають використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

 3. Жиле приміщення належить до числа службових за рішенням виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради за клопотанням керівника установи.

 4. Якщо установа розташована на території одного населеного пункту (району в місті), а жиле приміщення - на території іншого, то рішення про його включення до числа службових приймається виконавчим комітетом ради народних депутатів за місцезнаходженням приміщення.

 5. До числа службових може бути включене тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються окремі квартири.

 6. Облік службових жилих приміщень у всіх будинках незалежно від їх належності здійснюється у виконавчому органі районної, міської, районної в місті ради, який прийняв рішення про включення жилого приміщення до числа службових.

 7. Оперативний облік належних йому службових жилих приміщень ведуть також установи в журналі оперативного обліку службових жилих приміщень (додаток 12).

 8. Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено з числа жилих. Факт проживання в службових жилих приміщеннях працівників, які припинили трудові відносини з установою, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

 9. Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться за рішенням виконавчого органу відповідної районної, міської, районної в місті ради на підставі клопотання установи, узгодженого з Державним комітетом ветеринарної медицини України; після цього передається в порядку черговості працівникам установи, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

 10. Про виключення жилого приміщення з числа службових здійснюється відповідний запис у журналі оперативного обліку службових жилих приміщень.

 11. Службові жилі приміщення надаються працівникам, віднесеним до категорій осіб, яким можуть бути надані такі приміщення.

 12. Перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові жилі приміщення, визначається чинним законодавством.

 13. З дозволу Комітету службове жиле приміщення може бути надане працівникові, який проживає в іншому населеному пункті.

 14. Такі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та відповідних пільг.

 15. Якщо жилі приміщення, у яких проживають працівники, розташовані на такій відстані від місця їх роботи, яка унеможливлює виконання ними службових обов'язків, то надання службових жилих приміщень допускається й у випадках, коли ці працівники забезпечені житлом.

 16. Для одержання службового жилого приміщення працівник подає до житлової комісії або профспілкового комітету заяву на ім'я керівника установи. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію. Члени сім'ї заявника, які бажають уселитися в службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в цьому приміщенні.

 17. Службове жиле приміщення має бути впорядкованим відповідно до умов конкретного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

 18. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами з тяжкими формами деяких хронічних захворювань за наявності медичного висновку.

Не допускається також заселення квартири, призначеної для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

 1. Службові жилі приміщення надаються в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку.

 2. Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням такого максимального розміру, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), або у випадках, визначених в абзаці першому пункту 90 цих Методичних рекомендацій.

 3. У разі крайньої виробничої потреби та за відсутності відповідного службового жилого приміщення як тимчасовий захід за згодою працівника йому може бути надане службове жиле приміщення, що не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 89 і абзацом першим пункту 90 цих Методичних рекомендацій, або за розміром менше від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті (але не нижче рівня, установленого для прийняття громадян на квартирний облік), зі збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає зазначеним вимогам і розміру.

 4. Службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім'ї, зазначених у пункті 88 цих Методичних рекомендацій, які проживають разом з ним, а також на дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей, які мешкають окремо від заявника в цьому або в іншому населеному пункті.

 5. Службове жиле приміщення надається працівникам установ на час виконання ними обов'язків, які потребують проживання в такому приміщенні.

 6. Службові жилі приміщення надаються за рішенням керівника установи з урахуванням пропозицій житлово-побутової комісії установи, у віданні якого ці приміщення перебувають, затвердженим виконавчим органом районної, міської, районної в місті ради, на території якої розташована відповідна установа.

 7. У рішенні зазначаються, яку займає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

 8. Працівники, зазначені в рішенні про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов'язання про звільнення на вимогу керівництва установи займаного жилого приміщення в будинку державного або громадського жилого фонду чи в будинку житлово-будівельного кооперативу в передбачених законодавством випадках.

 9. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуте до видачі ордера при виявленні обставин, які не були раніше відомі й могли вплинути на таке рішення.

 10. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання, у порядку, встановленому цими Методичними рекомендаціями.

 11. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган районної, міської ради видає працівникові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

 12. Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

 13. Спеціальний ордер вручається працівникові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні спеціального ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до цього ордера.

 14. При вселенні в надане службове жиле приміщення працівник здає спеціальний ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення. Спеціальний ордер зберігається як документ суворої звітності.

 15. Одночасно подаються паспорти всіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про зняття реєстрації з попереднього місця проживання.

 16. Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним на підставі та в порядку, що встановлені статтею 59 Житлового кодексу УРСР.

Користування службовими жилими приміщеннями

 1. На підставі спеціального ордера між наймодавцем (житлово-експлуатаційною організацією, а за її відсутності - відповідним підприємством, установою, організацією) та наймачем (працівником, на ім'я якого видано спеціальний ордер) укладається договір про найм службового жилого приміщення.

 2. Наймач службового жилого приміщення має право проживати в ньому разом із членами своєї сім'ї.

 3. Наймач має право в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, уселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей такої згоди не потрібно.

 4. За тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ним у випадках і в строки, визначені в статті 71 Житлового кодексу України.

 5. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані додержуватися умов договору про найм службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території.

 6. Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в установленому порядку.

 7. Пільги з оплати жилого приміщення та комунальних послуг установлюються законодавством.

 8. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї зобов'язані дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

 9. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з договору про найм службового жилого приміщення.

 10. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї користуються також іншими правами й несуть відповідальність, що передбачено договором найму жилого приміщення.

 11. До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила:

 • про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу УРСР);

 • про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу УРСР), у тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення;

 • про зміну договору про найм жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу УРСР).

Звільнення службових жилих приміщень

 1. Працівник, що припинив трудові відносини з установою, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 2. Без надання іншого жилого приміщення не можуть бути виселені особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

 3. Інше жиле приміщення, надане працівнику у зв'язку з виселенням зі службового жилого приміщення, має розташовуватися в межах цього самого населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

 4. У разі знесення будинку (жилого приміщення) або його переобладнання в нежилий, а також при загрозі обвалу будинку (жилого приміщення) наймачеві службового жилого приміщення може бути надане інше службове жиле приміщення. Надання іншого службового жилого приміщення допускається також, якщо внаслідок капітального ремонту займане службове жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться.

 5. Наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу УРСР.

 6. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого жилого приміщення.

 7. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення.

Якщо ордер на службове жиле приміщення визнано недійсним з інших причин, крім випадку, передбаченого абзацом першим цього пункту, то працівники, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше займали.

Контроль та відповідальність

 1. Контроль за станом обліку в установах працівників, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється управлінням фінансів та економіки Державного комітету ветеринарної медицини України і відповідними органами професійних спілок.

 2. Перевірка стану обліку та використання житлової площі, закріпленої за установами в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади, провадиться управлінням фінансів та економіки Держкомветмедицини. Про проведені перевірки робляться відповідні позначки в картках обліку житлової площі, закріпленої за установою.

 3. Контроль за станом обліку працівників та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, правильності оформлення їх облікових справ, а також розподілом житлових приміщень в установах здійснюється управлінням фінансів та економіки Держкомветмедицини.

 4. Скарги на спільні рішення адміністрації установи і профспілкового комітету та спори між адміністрацією і профспілковим комітетом розглядаються Державним комітетом ветеринарної медицини встановленим чином.

 5. Особи, винні:

 • у порушенні порядку взяття на облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам жилих приміщень;

 • у недодержанні встановлених строків заселення жилих будинків і жилих приміщень;

 • у порушенні правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, прибудинкових територій;

 • у самовільному переобладнанні та переплануванні жилих будинків і жилих приміщень та використанні їх не за призначенням;

 • у порушенні правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, у безгосподарному їх утриманні;

 • у псуванні жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою

несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність
згідно з законодавством.

Відповідно до Основ житлового законодавства може бути встановлено відповідальність і за інші порушення житлового законодавства.

 1. Підприємства, установи, організації, а також громадяни, які заподіяли шкоду жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерному обладнанню, об'єктам благоустрою і зеленим насадженням на прилеглих до будинків ділянках, зобов'язані відшкодувати заподіяну шкоду.

 2. Службові особи та інші працівники, з вини яких установи мали витрати, зв'язані з відшкодуванням шкоди, несуть матеріальну відповідальність у встановленому порядку.

 3. Житлові спори вирішуються відповідно до закону.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 2. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних за­кладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників

  Документ
  Відповідальний редактор: М.І. ЄРОФЕЄВ, кандидат юридичних наук, завідуючий відділом з аграрних і екологічних питань та природоко­ристування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України
 3. Сутність управління І його роль у суспільстві

  Документ
  Основні поняття категорії "управління". Адміністративне право як складова частина правової системи держави характеризується насамперед тим, що воно виступає регулятором особливої категорії суспільних відносин, а саме: відносин,
 4. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..