Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Диагностика заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений болезни, а также малосимптомных и атипичных их вариантов на основе владения пропед...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
процесс принятия решения и его структура (схемы); особенности процедуры принятия решений в разных странах: Японии, США, Германии; организация и контр...полностью>>
'Публичный отчет'
Цель настоящего издания – информирование об организации системы мониторинга качества образования в ИвГУ, ее документационном, научно-методическом обе...полностью>>
'Реферат'
Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом. Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом.Реферат НЕ может ...полностью>>

Проект кабінет міністрів україни постанова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від_________ 2011 р. №_______

м. Київ

Про утворення

Державної національної Корпорації«Украгробіоветпром»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну Корпорацію «Украгробіоветпром» з включенням до його складу державних підприємств згідно з додатком.

2. Затвердити Статут Державної Корпорації«Украгробіоветпром».

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від ____________ 2011 р. № _________

ПЕРЕЛІК

державних підприємств, що входять до складу

Державної Корпорації «Украгробіоветпром»

Код згідно

з ЄДРПОУ

Найменування

32557832

ЗАТ „Науково-виробниче агропідприємство „Новогалещинська біофабрика”, с. Нова Галещина, Козельщинський район, Полтавська область

Сумська державна біологічна фабрика, м. Суми

Херсонська державна біологічна фабрика, м. Херсон

Дніпропетровська державна біологічна фабрика,м.Дніпропетровськ

Харківська державна біологічна фабрика м.Харків

Державний контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Інститут ветеринарної медицини, м. Київ

Торгівельний дім «Укрбіоветпром» (належно створити)

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 2011 р. №

СТАТУТ

Державної Корпорації «Украгробіоветпром»

Загальні положення

 1. Державна корпорація "Украгроветбіопром" (далі - Корпорація) є державним господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства (далі - уповноважений орган управління).

 2. Офіційне найменування Корпорації:

українською мовою: повне - Державна корпорація "Украгроветбіопром", скорочене - Корпорація "Украгроветбіопром";

російською мовою: повне - Государственная Корпорация "Украгроветбиопром", скорочене - Корпорация "Украгроветбиопром";

англійською мовою: повне – Ukragrovetbioprom State Corporation, скорочене –Ukragrovetbioprom Corporation.

 1. Учасниками Корпорації (далі учасники) є :

Сумська державна біологічна фабрика;

Херсонська державна біологічна фабрика;

Харківська державна біологічна фабрика;

Дніпропетровська державна біологічна фабрика;

ЗАТ НВАП”Новогалещинська біологічна фабрика;”

До складу Корпорація можуть входити за рішенням Кабінету Міністрів України інші державні підприємства.

 1. Адреса корпорації: Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Юридичний статус Корпорації

 1. Корпорація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

 2. Корпорація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та інші реквізити.

 3. Корпорація може від свого імені укладати договори, набувати майно, майнові і особисті немайнові права, брати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.

 4. Корпорація діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї фінансово-господарської діяльності та виконання своїх зобов'язань.

 5. Корпорація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.

 6. Корпорація не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, а учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Корпорації.

 7. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Корпорації, а Корпорація не відповідає за зобов'язаннями держави.

 8. Корпорація відповідно до законодавства має право:

 1. укладати від свого імені цивільно-правові угоди;

 2. бути учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань з метою координації діяльності та захисту своїх інтересів

 3. формувати єдині для всіх учасників науково-технічні і технологічні підходи щодо виробництва продукції, систему управління її якістю;

 4. утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі затверджених ним положень;

 5. забезпечувати розроблення і затвердження за погодженням з уповноваженим органом управління річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років) учасників;

 6. самостійно встановлювати форму, систему, розміри оплати праці, а також утворювати цільові фонди.

 7. розробляти комплекс заходів щодо реалізації спільних з його учасниками та інвесторами проектів на території України та за її межами (далі - спільні проекти);

 8. залучати до співпраці підприємства, установи та організації, вітчизняних та іноземних спеціалістів.

 1. Корпорація розробляє комплекс заходів – спільні проекти, реалізація яких здійснюється як на території України, так і за її межами. Корпорація формує взаємовідносини та укладає договори (контракти) із замовниками на реалізацію в рамках спільних проектів кінцевої продукції та надання послуг. При цьому учасники корпорації виступають як співвиконавці на підставі договорів, укладених між учасниками та корпорацією.

 2. Корпорація у своїй діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування галузей підприємств, що об’єдналися

 3. Корпорація провадить свою діяльність відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, а також актів Кабінету Міністрів України, цього Статуту, наказів уповноваженого органу управління.

 4. Учасники зберігають статус юридичної особи.

Учасники зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. Корпорація відповідно до законодавства регулює провадження наукової, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності учасників, пов'язаної з виробництвом біологічних засобів, які використовуються в сільському господарстві.

Виробничі відносини між учасниками формуються на підставі договорів з урахуванням рішень правління Корпорації.

 1. Учасники мають право:

 1. самостійно від свого імені укладати договори з іншими учасниками, Корпорації, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями;

 2. вносити на розгляд правління Корпорації пропозиції щодо напрямів її діяльності та одержувати необхідну інформацію;

 3. одержувати від Корпорації фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;

 4. вносити на розгляд правління Корпорації пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції Корпорації, в нарадах і робочих засіданнях правління;

 5. користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до Корпорації, а також будь-яким іншим видом послуг, що надаються Корпорацією.

 1. Учасники зобов'язані:

 1. дотримуватися вимог цього Статуту;

 2. виконувати рішення органів управління Корпорації, прийняті відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом;

 3. сприяти виконанню завдань, що стоять перед Корпорацією;

 4. розвивати співробітництво в рамках діяльності Корпорації.

Мета і предмет діяльності

 1. Корпорація утворена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів учасників з метою координації їх діяльності із забезпечення розвитку внутрішнього виробництва в галузі біологічної ветагропромисловості: виробництва високоякісних ветеринарних імунобіологічних засобів та інших біологічних засобів для сільського господарства України та розширення внутрішнього ринку як чинника довгострокового зростання галузі.

 2. Предметом діяльності Корпорації є:

 1. розроблення стратегії розвитку корпорації:

 2. формування єдиної політики розвитку вітчизняної біопромисловості в галузі сільського господарства

 3. координація виробничої діяльності учасників з метою впровадження нових форм і методів господарювання, що забезпечують узгодження державних інтересів та інтересів учасників;

 4. участь у підготовці актів законодавства, що сприяють ефективному виробництву біологічних препаратів для сільського господарства;

 5. представництво інтересів учасників у фінансових інститутах і громадських організаціях та взаємодія з центральними органами виконавчої влади на користь учасників;

 6. участь у розробленні механізму реформування галузі з виробництва біопрепаратів для сільського господарства;

 7. гармонізація нормативно-технічної бази учасників корпорації та її партнерів;

 8. впровадження технологій спільного використання та обміну інформацією в усіх процесах виробничої діяльності;

 9. організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників учасників;

 10. організація діяльності з розроблення і впровадження сучасних технологій, створення потужностей для виробництва високо технологічної продукції;

 11. концентрація фінансових ресурсів для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження у виробництво нових технологій;

 12. надання учасникам корпорації фінансової і матеріально-технічної допомоги з метою виконання науково-технічних розробок та практичного впровадження інновацій;

 13. здійснення заходів щодо розвитку науково-технічного співробітництва з іншими суб’єктами господарювання, виконання спільних науково-дослідних робіт;

 14. проведення, з метою формування єдиної політики, маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку біологічних препаратів для сільського господарства та освоєння нових ринків збуту продукції корпорації та її учасників, прогнозування попиту та пропонування, рівня і динаміки цін на продукцію аграрної біологічної промисловості, здійснення заходів для розвитку та розширення торгово-економічних зв'язків;

 15. участь у виставках;

 16. провадження посередницької діяльності;

 17. організація видавничої, поліграфічної та рекламної діяльності;

 18. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, проведення спільних господарських операцій;

 19. забезпечення ефективного використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі виробництва продукції, технічного переоснащення, реконструкції та будівництва нових об'єктів учасників;

 20. проведення узгодженої маркетингової та цінової політики;

 21. вирішення питань соціально-економічного розвитку учасників;

 22. реалізація власної продукції (робіт, послуг) та продукції учасників, проведення в установленому законодавством порядку операцій з цінними паперами;

 23. визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення учасників, провадження комерційної діяльності, надання представницьких і комерційних послуг на підставі укладених договорів;

 24. здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;

 25. координація виробничої діяльності учасників з метою впровадження нових форм і методів господарювання, що забезпечують узгодження державних інтересів та інтересів учасників;

 26. забезпечення ефективного використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі виробництва продукції, технічного переоснащення, реконструкції та будівництва нових об’єктів учасників;

 27. проведення узгодженої маркетингової та цінової політики;

 28. вирішення питань соціально-економічного розвитку учасників;

 29. реалізація власної продукції (робіт, послуг) та продукції учасників, проведення в установленому законодавством порядку операцій з цінними паперами;

 30. визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення учасників, провадження комерційної діяльності, надання представницьких і комерційних послуг на підставі укладених договорів;

 31. здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;

 32. удосконалення системи технічного контролю, впровадження нових технологій для підвищення якості продукції;

 33. проведення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства, мети і основних напрямів діяльності, передбачених Статутом;

 34. залучення інвесторів, зокрема, іноземних, розробка інвестиційних проектів та контроль їх реалізації;

 35. розвиток науково-технічного співробітництва з іноземними юридичними особами, забезпечення виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмін науково-технічною інформацією, організація навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

 36. регулювання провадження наукової, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності учасників, пов’язаної з ВВВ.

 37. координація досліджень щодо розробки та впровадження у виробництво нового покоління біопрепаратів;

 38. забезпечення державної підтримки в реалізації цільових науково-технічних програм

 39. забезпечення ефективного використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у процесі виробництва продукції, технічного переоснащення, реконструкції та будівництва нових об'єктів учасників;

 40. реалізація власної продукції (робіт, послуг) та продукції учасників, проведення в установленому законодавством порядку операцій з цінними паперами;

 41. визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення учасників, провадження комерційної діяльності, надання представницьких і комерційних послуг на підставі укладених договорів;

 42. здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;

 43. сприяння залученню інвестиційних коштів для розвитку галузей, в якій працюють учасники

 44. координація просування продукції учасників на внутрішньому та зовнішніх ринках

 45. визначення пріоритетних промислових технологій виробництва ВІЗ та їх переліку;

 46. удосконалення та розвиток системи ліцензійного виробництва;

 47. розроблення програм переходу підприємств на виробництво згідно вимог GМР;

 48. сприяння матеріально-технічній модернізації біологічних фабрик, створення необхідних умов для їх ефективної діяльності, реалізація складних технічних рішень по створенню чистих приміщень для асептичного виробництва у відповідності з міжнародними стандартами

 49. формування програми перспективної розробки і виробництва ВІЗ у відповідності до стану та прогнозів епізоотичної ситуації та забезпечення ветеринарно-санітарних заходів за сучасними технологіями ведення галузей тваринництва в Україні;

 50. розроблення програм перспективи виробництва ВІЗ на експорт;

 51. створення механізмів формування національного мобілізаційного резерву ВІЗ;

 52. розробка програми ревізії та заміни за необхідності виробничих штамів на біологічних фабриках;

 53. розробка механізму цільового залучення інвестицій для розробки і виробництва біопрепаратів:

 54. створення ефективної системи логістики на ринку ветеринарних біопрепаратів;

 55. розробка системи підготовки висококваліфікованих наукових кадрів для потреб ветеринарної біопромисловості.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Корпорація провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Корпорація провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і основних напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

Корпорація провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів міжнародних фінансових організацій.

Корпорація вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними юридичними особами, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, здійснює в установленому порядку обмін науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

 1. Діяльність учасників координується корпорацією без втручання в їх господарську діяльність через відповідний механізм корпоративних положень і регламентів, що затверджуються у встановленому Статутом порядку.

Майно і фонди Корпорації

 1. Майно Корпорації становлять оборотні та необоротні активи, відображені в його самостійному балансі.

Джерелами формування майна Корпорації є:

 1. грошові внески його учасників;

 2. прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності;

 3. доходи від цінних паперів;

 4. кредити банків та інших фінансових установ;

 5. капітальні вкладення;

 6. майно, придбане в установленому порядку у юридичних та фізичних осіб;

 7. інше майно, набуте відповідно до законодавства.

 1. Майно Корпорації є державною власністю. Корпорація здійснює управління державним майном на праві господарського відання.

Реалізуючи право господарського відання, Корпорація володіє, користується і розпоряджається майном на умовах, установлених законодавством та цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

Уповноважений орган управління здійснює відповідно до законодавства контроль за використанням та збереженням майна Корпорації.

Майно учасників, яке не підлягає приватизації, не може бути передано Корпорації.

Учасники можуть вносити грошові внески в порядку та розмірах, що визначені уповноваженим органом управління.

Корпорація має право заставляти, відчужувати передане йому державне майно, у тому числі те, що належить до основних фондів, змінювати його правовий режим у будь-який інший спосіб лише відповідно до закону за погодженням з уповноваженим органом управління і Кабінетом Міністрів України.

Кошти, одержані від продажу майна, що належить до основних фондів Корпорації, використовуються відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану Корпорації.

Не допускається відчуження санаторіїв, баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів, інших об'єктів соціально-культурного призначення, збудованих за рахунок коштів Корпорації, без згоди Кабінету Міністрів України та трудового колективу (профспілки) Корпорації.

 1. Корпорація користується землею та природними ресурсами відповідно до законодавства.

 2. Збитки, завдані Корпорації внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, органами державної влади, відшкодовуються згідно із законодавством.

 3. Корпорація використовує прибуток, який залишається в його розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів, за напрямами, визначеними затвердженими в установленому порядку фінансовим та інвестиційним планами Корпорації.

 4. Майно Корпорації є неподільним і не розподіляється між його учасниками.

За рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні Корпорації, утворюються такі цільові фонди:

 1. реалізації спільних проектів;

 2. резервний;

 3. розвитку;

 4. фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;

 5. оплати праці працівників апарату;

 6. амортизаційний;

 7. інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

Порядок формування та використання фондів визначається відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану Корпорації.

Органи управління Корпорації

 1. Управління діяльністю Корпорації здійснюють правління та генеральний директор, який очолює правління.

До складу правління входять _____ осіб: генеральний директор Корпорації, його заступники та представники учасників.

 1. Засідання правління правомочне, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу правління. Кожен член правління має один голос.

 2. Рішення правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління та оформляється протоколом, який підписує генеральний директор Корпорації.

 3. Книга протоколів засідань правління зберігається у порядку, встановленому для зберігання фінансових документів.

 4. До компетенції правління Корпорації належать питання щодо:

 1. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

 2. попереднього розгляду річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Корпорації, спільних проектів, їх кошторисів та звітів про їх виконання;

 3. затвердження положень та внутрішніх регламентних документів Корпорації;

 4. погодження за поданням генерального директора Корпорації структури Корпорації і його кошторису;

 5. здійснення контролю за формуванням політики цін на товари (роботи, послуги), що виробляються (виконуються, надаються) учасниками Корпорації в рамках реалізації спільних проектів;

 6. затвердження планів розвитку Корпорації на коротко- і довгостроковий період;

 7. здійснення контролю за утворенням і використанням резервного фонду та інших цільових фондів, затвердження річного звіту про їх використання;

 8. забезпечення розроблення та затвердження за погодженням з уповноваженим органом управління річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років) учасників;

 9. вибору аудитора Корпорації, надання рекомендацій з визначення розміру оплати аудиторських послуг;

 10. попереднього розгляду звіту про діяльність Корпорації та результати реалізації спільних проектів;

 11. погодження за поданням генерального директора Корпорації призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

 12. проведення аналізу та обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Корпорації та подання відповідної інформації уповноваженому органу управління;

 13. вирішення інших питань щодо діяльності Корпорації, що виносяться на розгляд правління його генеральним директором.

 1. Оперативне управління поточною діяльністю Корпорації, крім вирішення питань, що належать до компетенції правління, здійснює його генеральний директор.

 2. Генеральний директор Корпорації призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу управління.

Контракт з генеральним директором Корпорації укладає уповноважений орган управління.

Інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади уповноваженим органом управління за поданням генерального директора Корпорації, погодженим з наглядовою радою.

 1. Генеральний директор Корпорації:

 1. вчиняє без довіреності юридичні дії від імені Корпорації;

 2. вирішує питання щодо провадження фінансово-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, організації роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

 3. видає учасникам довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;

 4. розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Корпорації;

 5. затверджує за погодженням з правлінням структуру Корпорації і його кошторис; затверджує штатний розпис та положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

 6. вирішує питання щодо добору кадрів, їх підготовки та підвищення кваліфікації;

 7. приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Корпорації, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

 8. проводить аналіз матеріалів перевірки (ревізії) філій, представництв, інших відокремлених підрозділів і звітів учасників у частині реалізації спільних проектів та приймає рішення за результатами їх розгляду правлінням Корпорації;

 9. укладає в межах своїх повноважень від імені Корпорації в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, договори;

 10. видає накази та розпорядження з питань діяльності Корпорації;

 11. подає звіти відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;

 12. укладає від імені Корпорації колективний договір з трудовим колективом та організовує контроль за його виконанням;

 13. укладає контракти з керівниками учасників відповідно до законодавства;

 14. організовує роботу правління Корпорації, вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між його членами;

 15. виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

 1. Громадський контроль за діяльністю Корпорації здійснюється наглядовою радою. Склад наглядової ради та положення про неї затверджує уповноважений орган управління.

Наглядова рада корпорації

 1. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради та ____членів, один з яких є заступником голови наглядової ради. Голова та члени наглядової ради призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України за поданням органу, до сфери управління якого належить корпорація.

 2. Генеральний директор корпорації та члени правління корпорації не можуть бути членами наглядової ради.

 3. Наглядова рада визначає стратегію розвитку корпорації, здійснює контроль за реалізацією корпорацією стратегічних рішень у галузі.

 4. До компетенції наглядової ради корпорації належить:

  1. визначення стратегії розвитку, пріоритетних (основних) напрямів діяльності корпорації;

  2. заслуховування звітів генерального директора корпорації з питань діяльності корпорації в цілому та учасників, що входять до її складу, в частині реалізації спільних проектів.

 5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність корпорації.

 6. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції спостережної ради, не можуть бути передані для прийняття рішення генеральному директору корпорації та/або правлінню корпорації.

 7. Голова наглядової ради організовує її роботу відповідно до цього Статуту, скликає засідання наглядової ради корпорації, головує на них та забезпечує ведення протоколу.

 8. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому взяло участь не менше п'яти членів. Рішення з питань, віднесених до компетенції наглядової ради, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови є вирішальним.

Повноваження уповноваженого органу управління

 1. Уповноважений орган управління:

 1. затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Корпорації та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку, погоджує рішення правління Корпорації про затвердження таких планів учасників;

 2. здійснює контроль за ефективністю використання закріпленого за учасниками майна;

 3. здійснює контроль за діяльністю Корпорації;

 4. подає Кабінету Міністрів України на розгляд та затвердження кандидатури Голови та членів наглядової ради Корпорації;

 5. затверджує положення про Корпорацію;

 6. виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

Облік і звітність Корпорації

 1. Корпорація веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності відповідно до законодавства.

 2. Фінансові результати діяльності Корпорації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

 3. Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають затвердженню в установленому законодавством порядку.

 4. Перший фінансовий рік Корпорації починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року. Кожен наступний фінансовий рік збігається з календарним.

 5. Корпорація забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, що встановлені законодавством.

 6. Корпорація подає щороку уповноваженому органу управління згідно із законодавством звіт про фінансово-господарську діяльність та звіт про виконання показників фінансового плану.

Ревізійна комісія корпорації

 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації та її учасників (у частині реалізації спільних проектів) здійснюється ревізійною комісією корпорації. Порядок діяльності ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію корпорації, яке затверджується органом, до сфери управління якого належить корпорація.

 2. Ревізійна комісія призначається органом, до сфери управління якого входить корпорація, за поданням спостережної ради корпорації у кількості членів, визначеній Положенням про ревізійну комісію корпорації.

 3. У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення строку повноважень правління корпорації призначає нового члена комісії замість вибулого на решту строку повноважень ревізійної комісії. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління та особи, що перебувають у трудових відносинах з корпорацією.

 4. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності корпорації та її учасників повинна здійснюватися за підсумками її діяльності за рік. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності може також бути здійснена в будь-який час:

з ініціативи ревізійної комісії;

за рішенням правління.

За результатами перевірки (ревізії) ревізійна комісія складає висновок, який передається на розгляд правління корпорації.

 1. На вимогу ревізійної комісії особи, що займають посади в корпорації та її учасниках, зобов'язані надавати комісії документи про фінансово-господарську діяльність та відповідні пояснення.

Фонд реалізації спільних проектів

 1. З метою реалізації спільних проектів, а також забезпечення на початковому етапі діяльності корпорації правлінням за поданням генерального директора утворюється фонд реалізації спільних проектів.

 2. Наповнення фонду може відбуватися:

  1. шляхом залучення інвестицій;

  2. за рахунок державного фінансування; за рахунок вкладів учасників;

  3. за рахунок залучення кредитних ресурсів;

  4. шляхом випуску цінних паперів;

  5. будь-яким іншим способом, не забороненим законодавством.

 3. Порядок використання коштів фонду визначається правлінням.

 4. Спільні проекти реалізуються на основі затвердженого правлінням плану реалізації і кошторису.

Трудовий колектив

 1. Трудовий колектив Корпорації складається з працівників, що беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту).

62. Трудовий колектив реалізує свої права через збори уповноважених представників трудового колективу (профспілкових органів).

63. Умови організації та оплати праці, соціального страхування членів трудового колективу Корпорації визначаються відповідно до законодавства.

64. Корпорація може надавати відповідно до законодавства пільги членам трудового колективу.

Внесення змін до Статуту, реорганізація та ліквідація Корпорації

65 Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу управління.

66. Припинення діяльності Корпорації відбувається в результаті його реорганізації або ліквідації.

67. Реорганізація та ліквідація Корпорації здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

68. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Корпорації, утворює ліквідаційну комісію, визначає порядок та строки проведення ліквідації, а також строк подання претензій кредиторами, що становить не менш як два місяці з дня опублікування оголошення про ліквідацію Корпорації. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Корпорацією. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Корпорацією, яка ліквідується, надсилається повідомлення про його ліквідацію у письмовій формі.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Корпорації, розраховується з кредиторами, готує ліквідаційний баланс та подає його органові, який прийняв рішення про ліквідацію Корпорації.

69. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.

70. Корпорація вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення Корпорації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект кабінет міністрів україни постанова від № Київ

  Документ
  автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
 2. Кабінет міністрів україни постанова про схвалення Концепції реформування податкової системи України

  Документ
  Концепція реформування податкової системи України розроблена на період до 2015 року з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи із стратегічної цілі – побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої
 3. Кабінет міністрів україни постанова (14)

  Документ
  Порядок та умови подання періодичної митної декларації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1985 «Деякі питання митного оформлення товарів», зі змінами (Офіційний вісник України, 2002, № 52, ст.
 4. Кабінет міністрів україни постанова (5)

  Документ
  З метою сприяння стабільному функціонуванню єдиної державної системи цивільного захисту населення і території, реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,
 5. Кабінет міністрів україни постанова від 2012 р. № Київ Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища

  Документ
  Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища»

Другие похожие документы..