Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
10. Лютий ЗДНВР “ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор ПЛАН проведення відкритих і експериментальних уроків у 0 - 0 навчальному році № з/п Предмет Тема уроку Методичн...полностью>>
'Программа'
Наименование программы Программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы «Я – Гражданин своего города, своей страны» на 2011 – 2015...полностью>>
'Методические рекомендации'
1.Создание необходимых условий для развития у детей музыкальных способностей с учетом особенностей ребенка (смущение, застенчивость и т.п.), профилакт...полностью>>
'Документ'
Більше двох століть, кожен рік, у першу неділю великоднього посту в усіх церквах і Російської імперії з амвона проклинали гетьмана Мазепу, проголошув...полностью>>

Тематичний план аудиторної та самостійної роботи 7 Перелік тем та питань самостійної роботи 9 Контрольні питання для самоперевірки з навчальної

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Факультет технології Кафедра годівлі тварин,

виробництва і переробки технології кормів і рибництва

продукції тваринництва

ГОДІВЛЯ РИБ

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності

6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія”

Вінниця 2007

Панько В.В., Мушит С.О. Годівля риб. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія”. – Вінниця: ВВ ВДАУ. - 2007. – 20 с.

Рецензенти: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Огороднійчук Г.М.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ящук В.Д.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни “Годівля риб” з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія”

Рекомендовано навчально-методичною комісією ВДАУ (протокол № від 2007 р.)

ЗМІСТ

Передмова 4

1. Мета і завдання дисципліни 5

2. Модульна структура дисципліни “Годівля риб” 6

3.Тематичний план аудиторної та самостійної роботи 7

4.Перелік тем та питань самостійної роботи 9

5.Контрольні питання для самоперевірки з навчальної

дисципліни 10

6. Тестові завдання з дисципліни 12

7. Форми контролю знань 15

Рекомендована література для самостійної роботи студентів 17

Передмова

Необхідною умовою розвитку тваринництва з подальшим забезпеченням населення повноцінними продуктами харчування, а промисловості сировиною, є подальший розвиток рибництва.

Успіх в роботі технолога, який буде займатися вирощуванням риби, значною мірою буде залежати від того, наскільки молодий спеціаліст володіє спеціальними знаннями та наскільки вони відповідають сьогоднішнім і завтрашнім запитам тваринництва.

Технолог тваринництва повинен не тільки володіти певною сумою спеціальних знань, але й упевнено орієнтуватися в потоці наукової інформації, вміти швидко використовувати в своїй роботі все нове і прогресивне. Тільки знання основ рибництва дає можливість набути професійного рівня ведення рибницького господарства, бути фахівцем з питань вирощування та розведення риби, годівлі та екології у практичному побуті.

Важливу роль відіграє вміння фахівця добувати самостійно інформацію, нові знання шляхом користування навчальною та методичною літературою в цій галузі і практично їх застосувати

Методичні рекомендації дозволять студентам самостійно вивчити теми, винесені на самостійне опрацювання а також підготовитися до написання тестів та здачі модулів за наведеними контрольними питаннями та тестовими завданнями.

1. Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни – набути професійних навичок годівлі різних видів риб.

Основними завданнями курсу є:

ЗНАТИ: - анатомічні та фізіологічні особливості живлення риб;

 • властивості кормів тваринного і рослинного походження;

 • особливості використання зернових кормів злакових та бобових;

 • особливості використання відходів промислових виробництв, кормів хімічного походження та мікробіологічного синтезу;

 • особливості годівлі різних вікових груп;

 • технологію годівлі риб.

.

ВМІТИ: скласти рецепти комбікормів для риб;

 • правильно підібрати норми годівлі для основних видів риб та скласти кормові суміші;

 • розраховувати необхідну кількість корму;

 • організувати годівлю риб на місцях;

 • механізувати годівлю риб;

.

2. Модульна структура дисципліни “Годівля риб»

Згідно навчального плану на вивчення дисципліни виділено : всього – 54 години;

в т.ч. аудиторних – 36годин;

самостійна робота студентів –18 години.

Академічних кредитів (1 кредит дорівнює 36 годин):

всього – 1,5;

в т.ч. на аудиторну роботу – 1 кредит;

на самостійну роботу студентів – 0,5 кредиту.

В заліковий кредит дисципліни входить 2 модулі, з яких перший – аудиторна робота, другий – самостійна робота студентів без керівництва викладача. Вивчення дисципліни закінчується заліком. Схема модульної структури дисципліни наведена на рисунку 1.

Годівля риб

(54 години/1,5 кредитів)


Модуль 1. Аудиторна робота

(36 годин /1 кредит)

Модуль 2. Самостійна робота без керівництва викладача

(18 годин/0,5 кредиту)

Лекції

(12 годин)

Практичні

(24 години )

Теми 1-6

Теми 7-1211121212

Теми 1-6

Теми 7-12

Рис.1. Схема модульної структури дисципліни

3.Тематичний план аудиторної та самостійної роботи

.

Аудиторна робота з дисципліни здійснюється за таким планом (табл. 1).

 1. Тематичний план аудиторної роботи

модуля

Теми лекцій

Кількість годин

1

1. Вступ. Анатомічні та фізіологічні особливості живлення риб

2

2.Властивості кормів рослинного і тваринного походження та їх використання

4

2

3.Особливості використання відходів промислових виробництв

2

4.Нетрадиційні корми. Вирішення білкової проблеми в годівлі риб.

2

5. Організація годівлі риб.

2

Всього

12

Теми лабораторних занять

1

1.Анатомічні та фізіологічні особливості живлення риб

2.Класифікація кормів та їх характеристика

2

2

3. Характеристика зернових злакових кормів та приготування комбікормів

4

4. Характеристика кормів тваринного походження , відходів олієекстракційного виробництва та норми введення їх в комбікорми

4

2

5. Характеристика відходів промислових виробництв та норми введення їх в рецепти комбікормів

2

6. Використання кормів хімічного та мікробіологічного походження у складі комбікормів

2

7. Застосування біологічно активних речовин та перспективи їх використання у годівлі риб

8.Технологічні аспекти приготування та зберігання кормів для риб

9. Розрахунки необхідної кількості кормів

2

4

2

Всього

24

Для вивчення дисципліни “ Годівля риб” рекомендуються наступні види самостійної роботи студента без керівництва викладача:

- опрацювання додаткових тем, які не розглядаються на лекціях (табл. 2) шляхом роботи з підручником, навчальними посібниками, періодичною літературою, цифровою інформацією, робота в мережі Інтернет;

 • написання оглядового реферату на одну з наукових тем ,

- підготовка до захисту ЛПЗ;

- підготовка до опитування, тестування, колоквіуму (захист модуля);

- підготовка до заліку.

 1. Перелік тем самостійної роботи, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Модуль

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

1

1.Сучасні напрямки розвитку рибництва як спеціалізованої галузі

2

Рефе-рат

2.Визначення якості кормів та правил годівлі

4

Опитування

3. Основні аспекти механізації годівлі риб

2

Опитування

4.Визначення кормових коефіцієнтів для риб

2

Опитування

2

5. Особливості зимівлі риб

2

Опитування

6.Способи приготування комбікормів для різних видів риб

2

Опитування

7. Ставкове рибництво та кормова база для них

2

Опитування

8.Правила техніки безпеки при організації годівлі риб на ставках

2

Опитування

Всього

18

4.Перелік тем та питань самостійної роботи

Модуль 1.

Тема 1.Сучасні напрямки розвитку рибництва як спеціалізованої галузі

1.Сучасний стан розвитку рибництва в області та Україні.

2.Перспективність розвитку ставкового рибництва на сучасному етапі.

3.Наукові підходи до розвитку галузі .

Література:9 , журнали, збірники наукових праць

Тема 2. Визначення якості кормів та правил годівлі

1.Відбір зразків кормів різного походження для аналізів.

2.Визначення якості кормів за органолептичними показниками.

3.Встановлення частоти годівлі рибам .

4.Структура витрачання кормів помісячно

Література:3,1, журнали

. Тема 3. Основні аспекти механізації годівлі риб.

1.Механізми роздачі кормів різним видам риб.

2.Марки кормозмішувачів та кормороздавачів для приготування комбікормів.

Література: 9,10,7

Тема 4. Визначення кормових коефіцієнтів для риб

1.Значення кормових коефіцієнтів для визначення продуктивності риб.

2.Кормові коефіцієнти кормів різних за походженням.

Література: 2,4

Модуль 2

Тема 5. Особливості зимівлі риб

1.Підготовка ставкових господарств до зимівлі.

2.Осушення і дезинфікація ставів.

3.Прорубання ополонок та контроль за газовим режимом та станом риби.

Література:5,6

Тема 6. Способи приготування комбікормів для різних видів риб

1.Комбікорми гранульовані , які тонуть у воді

2.Комбікорми вологого приготування

3.Брикетовані комбікорми

4.Тістовидні комбікорми.

Література:8, журнали: .

Тема 7. Ставкове рибництво та кормова база для них

1.Характеристика зоопланктону та бентосу.

2.Використання фітопланктону.

3.Природна рибопродуктивність ставів.

Література: 7,310

Тема 8. Правила техніки безпеки при організації годівлі риб на ставках

1.Навчання робочого персоналу.

2.Вміння працювати з робочим інвентарем та кормами. Література:.4,7

5. Контрольні питання для самоперевірки з навчальної дисципліни

Модуль 1.

 1. Найближча перспектива людських можливостей у збільшенні (чи зменшенні) обсягів продукції рибництва.

 2. Які розрізняють періоди у живленні риб?

 3. Що означає індекс відбирання при споживанні рибами кормів?

 4. Як поділяються умовно корми за ефективним значенням?

 5. Які показники впливають на інтенсивність живлення риб?

 6. Як візуально можна оцінити “ступінь наповнення травного каналу риб”?

 7. Які існують методи визначення добового раціону риб?

 8. Від чого залежить добовий раціон риб ?

 9. Що називають “кормовим коефіцієнтом”?

 10. Яка різниця між підтримувальним і продукувальним кормом?

 11. Які корми відносять до пасовищних?

 12. Які корми називають “детритними”?

 13. Значення білків для риб

 14. Роль амінокислот для росту і розвитку риб.

 15. Жири і жирові добавки в годівлі риб.

 16. Йодне число і його визначення.

 17. Вуглеводи та їх значення.

 18. На які групи поділяють риб за типом живлення?

 19. Які види риб відносять до рослиноїдних? Назвіть.

 20. Які види риб відносять до твариноїдних? Назвіть

 21. Від чого залежить тип положення рота, будови зубів і реберних дуг у риб? Як їх розрізняють?

 22. Як розрізняють риби за будовою і функціями ротового отвору?

 23. Будова органів травлення риб.

 24. Які корми відносяться до природних?

 25. Що таке фітопланктон? Його характеристика.

 26. Що таке зоопланктон? Його характеристика.

 27. Які корми відносять до штучних?

 28. Дати характеристику живим кормам.

 29. З якою метою проводиться культивування?

Модуль 2

 1. Методика культивування водоростей.

 2. Методика культивування найпростіших.

 3. Методика культивування коловерток

 4. Методика культивування гілястовусих ракоподібних.

 5. Методика культивування губів.

 6. Методика культивування хірономід.

 7. Фактори впливу на хімічний склад , поживність та якісні показники кормів.

 8. Властивості кормів рослинного і тваринного походження.

 9. Характеристика зернових злакових кормів, які використовуються в годівлі риб.

 10. Характеристика зернових, бобових та інших високобілкових кормів в годівлі риб.

 11. Використання кормів тваринного походження в годівлі риб.

 12. Кормові відходи олійноекстракційного виробництва в живленні риб.

 13. Необхідність використання водо- та жиророзчинних вітамінів.

 14. Антиоксиданти в годівлі риб. Характеристика їх.

 15. Антибіотики, їх застосування у годівлі риб.

 16. Ферменти, їх застосування в годівлі риб.

 17. Використання нетрадиційних кормів в годівлі риб.

 18. Шляхи підвищення білкової проблеми у годівлі риб.

 19. Виробництво екологічно чистих кормів для риб.

 20. Гранично допустимі концентрації нітратів і нітритів у кормах та сировині.

 21. Загальні принципи нормування годівлі риби.

 22. Нормування годівлі коропових риб.

 23. Годівля личинок коропових риб.

 24. Підрощування личинок у лотках та ставах.

 25. Годівля мальків та одноліток коропових.

 26. Розрахунок потреби в кормах для окремої водойми.

 27. Визначення добової норми риби.

 28. Годівля дволіток.

 29. Види рецептів комбікормів для риб та їх характеристика.

 30. Техніка годівлі риби.

6. Тестові завдання з дисципліни

Модуль І

1. Вказати, як поділяються риби за типом живлення?

а) рослиноїдні та зообентофаги

б) фітофаги та зоофаги , та зоофітофаги

в) всеїдні та детрити

г) твариноїдні, рослиноїдні, всеїдні

2. Визначити, скільки часу перетравлюється кормова грудка у хижих риб?

а) добу

б)2 доби

в) 3 доби

г) менше 1 доби

 1. Який відсоток становить раціон риб від маси їхнього тіла?

а) 0,1-0,5

б) 0,5-1,2

в)1,0-1,5

г)1,5-2,0

 1. Вказати рН шлункового соку у шлункових риб

а) 1,-0-1,2

б) 1-1,5

в) 1-3

г) 1,5-5,0

 1. Вказати в переліку основу раціональної годівлі риб

а) перелік кормових засобів

б) комбікорми та перемікси

в) кормовий раціон

г) хімічний склад кормів

 1. Вказати найважливішу частину будь-якої клітини організму риб

а) метіонін+цистин

б) жири та йодне число

в) білки

г) амінокислоти

 1. Дати правильну відповідь по класифікації кормів для риб

а) рослини, тварини та культивовані

б) рослини й тваринти та штучні

б) рослинні та штучні

г) грубі, соковиті та концентровані

8. Дати правильну відповідь на термін “зообентос”

а) тваринні організми, що живуть на дні водойми

б) різновидності водоростей

в) тваринні, організми, що живуть на поверхні водойми

г) личинки комарів метеликів

9. Дати правильну відповідь на термін “детрити”

а) природний корм

б) рештки відмерлих тварин і рослин

в) комбікорм рослинний

г) тварини, що живуть на поверхні і в ґрунті водойм

10. Перерахувати водорості, які культивують для риб

а) зелені

б) протококові

в) евгленові

г) жовті та синьо-зелені

Модуль ІІ

1. Вказати, що враховують при визначенні добової кількості корму?

а) температура води та природну рослинність

б) оптимальне співвідношення між природними і штучними кормами

в) вміст кисню, розчиненого у воді та температура води

г) всі відповіді вірні

2. Назвати комбікорми, які згодовують рибам.

а) сухі розсипні

б) гранульовані

в) стартові

г) вологі (з грудочками)

3. Вказати періодичність годівлі личинок на добу

а) 2 рази

б) 2-3 рази

в) 3-4 рази

г) 4-5 раз

4.Назвати процентний вміст протеїну у стартових комбікормах для годівлі личинок

а) 10-15

б) 15-20

в) 20-30

г) 30-32

5. Назвати термін вирощування і годівлі мальків (діб)

а) 15-20

б) 20-25

в) 25-30

г) 20-45

6. Дати правильну відповідь температури води С 0 при вирощуванні мальків

а) 15-18

б) 18-20

в) 22-28

г) 28-35

7. Вказати місяць літа, в якому найбільше використовують корми для риб

а) травень

б) червень

в) липень

г) серпень

8. Назвати правильний термін, при якому риба звикає до кормів

а) 1-2 доби

б) 2-3 доби

в) 3-5 діб

г) 5-7 діб

 1. Вказати час, коли потрібно розпочинати годівлю риб, год.

а) 776-7

б) 7-9

в) 9-11

г) 11-13

10. Вказати на правильний відсоток підвищення норм годівлі при відставанні в рості коропових риб

а) 5-8

б) 8-12

в) 10-20

г) 25-35

7. Форми контролю знань

Контроль знань студентів з дисципліни, в т. ч. по самостійній роботі здійснюється шляхом усного опитування, тестування, перевірки реферату та у формі співбесіди (колоквіум) під час захисту модуля (табл. 3)

3. Структурно-модульна схема дисципліни

Модуль

К-сть годин*

Форма контролю

К-сть заходів

Оцінка

Сума балів

ЛЗ

ЛПЗ

СРС

max

min

max

min

1

6

12

9

Перевірка ЛЗ

3

3,33

2

10

6

Перевірка ЛПЗ

6

1,66

0,96

10

5,76

СРС (реферат)

2

4

2,4

8

4,8

Тестування

1

12

7,2

12

7,2

Колоквіум

(захист модуля)

1

10

6

10

6,24

Всього

50

30

2

6

12

9

Перевірка ЛЗ,

3

3,33

2

10

6

Перевірка ЛПЗ

6

1,66

0,96

10

5,76

СРС

2

4

2,4

8

4,8

Тестування

1

12

7,2

12

7,2

Колоквіум

(захист модуля)

1

10

6

10

6,24

Всього

50

30

50

12

24

18

ВСЬОГО

100

60

За результатами поточного і підсумкового контролю успішності студента з дисципліни підраховується загальна сума балів і відповідно до неї виставляється оцінка в ЕСТS та залік (табл. 4).

4. Шкала оцінювання знань студентів

Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

А

відмінно (“5”)

зараховано

82-89

В

дуже добре (“4”)

74-81

С

добре (“4”)

64-73

D

задовільно (“3”)

60-63

E

достатньо (“3”)

35-59

FX

незадовільно (“2”) із можливістю повторного складання

не зараховано

1-34

F

незадовільно (“2”) із обов’язковим повторним курсом навчання

Студентам, які виконали всі види робіт і набрали не менше 60 балів в заліково-екзаменаційну відомість виставляється “зараховано”. Студенти, які виконали всі види робіт, але набрали від 35 до 59 балів, можуть отримати залік в період сесії на загальних підставах шляхом контрольного опитування та тестування.

Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни при відсутності поважних причин і набрали менше 35 балів, в заліково-екзаменаційну відомість проставляється “не зараховано”. Перездача заліку проводиться за направленням деканату і з відпрацюванням пропущених занять та захистом модулів.

Рекомендована література

для самостійної роботи студентів

 1. Желтов Ю.А., Алексеенко А.А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах. Киев: Фирма «ИНКОС», 2006. – 169 с.

 2. Желтов Ю.А, Гринжевський М.В., Демченко І.Ф. та ін. Рекомендації з використання місцевих та нетрадиційних кормів для годівлі коропа у ставах. _ К.: ІРГ УААН, 1999. – 44 с.

 3. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / За ред. М.В. Гринжевського. – К.:ІРГ УААН, 1988. – 123 с.

 4. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб: Довідково-навчальний посібник / І. М. Шерман, М. В. Гринжевський, Ю. О. Желтов, Ю. В. Пилипенко, М. І. Веліченко, І. І. Гриценяк. – К.: Вища освіта, 2002. – 127с.

 5. Скляров В.Я., Гамыгин Е.А., Рыжков Л.П. Справочник

по кормлению рыб. М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1984. –

120 с.

 1. Стеффекс В. Индустриальные методы выращивания рыбы. М.: Агропромиздат, 1985. – 383 с.

 2. Скверцов А.П. Временные рекомендации по рассчету потребности кормов и эфективности их использования в прудовом хозяйстве. – М., ВНИИПРХ. 1978. – 32 с.

 3. Флоренская Н.К. и др. Хранение в производственных условиях комбикормов, обогащенных микродобавками. – Тр. ВНИИЗ, вып. 44. –М.: - 19966, - 93 с.

 4. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О. та ін.

Годівля риб. – К.: Вища освіта, 2001. – 269 с.

 1. Щербина М.А., Амбросимова Н.А., Сергеева Н.Г. Исскуственные корма и технологии кормления основных объектов промышленного рыбоводства. Рекомендации. – Ростов-на Дону, 1985, - 48 с

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Панько В.В.

Мушит С.О.

ГОДІВЛЯ РИБ

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія”

Зав. видавничим відділом О.Романов

Редактор_____________

Підписано до друку ____, Формат А5 (148,5 х 210 мм)

Тираж ____пр. Зам. № ____.Ум.друк. аркушів ____,

Віддруковано в обчислювальному центрі Вінницького державного аграрного університету.

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна 3Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчальної дисципліни робоча програма навчальної дисципліни кваліфкаційні вимоги до студентів тематичний план навчальної дисципліни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ) з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / Укл.
 2. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 3. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 091202 "Механізація сільського господарства" із спеціалізацією "Механізація тваринництва" Вінниця: вв вдау.

  Методичні рекомендації
  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091902 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією
 4. Навчально-методичний посібник (друге видання)

  Навчально-методичний посібник
  Книга є навчально-методичним посібником, орієнтованим на програму викладання у вищих навчальних закладах дисципліни “Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень” при підготовці соціологів.
 5. Навчально-методичний комплекс (нмк) подається в деканат в друкованому І електронному вигляді. Текст друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм)

  Документ
  Під час оформлення НМК необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Всі лінії, цифри і знаки повинні бути однаково чіткими.

Другие похожие документы..