Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Уважаемые выпускники! Убедительная просьба во время сессии представить в офис Отделения профессиональной подготовки в сфере экономики и менеджмента с...полностью>>
'Курсовая'
Экономический анализ в хозяйственной деятельности предприятия – комплекс изучаемой работы предприятия, их структурных подразделений с целью объективн...полностью>>
'Документ'
Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества государственными учреждениями Республики Коми, в том числе предос...полностью>>
'Рассказ'
Анненский И. Ф. « Старая шарманка», « В вагоне», « Старая усадьба», « Среди миров» и др. произведения из книги стихов « Кипарисовый ларец» ( в предпр...полностью>>

Передумови виникнення pr. Тенденції розвитку та роль pr у світовій громадськості. Pr І маркетинг, реклама, паблісіті. Напрямки pr. Брендинг І pr

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Робоча навчальна програма з дисципліни

«Іміджелогія та PR у туризмі»

Історія розвитку PR

Передумови виникнення PR. Тенденції розвитку та роль PR у світовій громадськості. PR і маркетинг, реклама, паблісіті. Напрямки PR. Брендинг і PR. Комунікаційне управління брендом. Позиціонування бренду. Іміджмейкінг і PR.

Сутність і зміст PR

Аналіз визначень PR. Принципи і функції PR. Обов’язки PR-спеціаліста, його функції. PR-менеджмент. Основні аспекти PR-моделювання. Список функцій PR-спеціаліста.

Громадськість у сфері PR

Поняття громадськості та її роль у сфері PR. 15 «законів» громадської думки. Визначення цільових і пріоритетних груп громадськості. Основні підходи для визначення цільових груп громадськості. Формальні та неформальні методи досліджень. Бенчмаркінг. Mix-методики.

Управління процесом PR. Стратегічне планування і аналіз у PR

Відмінність стратегічного планування від стратегічного менеджменту. Аналіз у стратегічному плануванні. Етапи стратегічного планування. Психологія кольору в пресі. Діяльність по реалізації плану PR-активності. Оцінка ефективності програми та підведення підсумків.

Основні заходи та засоби PR

Використання ЗМІ у програмах PR. Реклами і виставки як головний захід PR. Правила написання прес-релізу. Створення та випуск друкованого повідомлення. Критерії оцінки ефективності PR-програми. Підготовка критеріїв оцінки PR-програми.

Середовище Public Relations

Внутрішній і зовнішній PR. Антикризовий PR. Соціальна відповідальність і PR. Менеджмент відносин з клієнтом: CRM. Internet-PR.

Роль PR у досягненні ефективної роботи туристичної організації

Місце PR-підрозділів у структурі організації. Види робочих комунікацій по PR. Внутрішньоорганізаційні комунікації. Формування іміджу компанії.

Практичні заняття

1. Аналіз у стратегічному плануванні PR-кампанії. Використання моделі Бостонської консультативної групи (БКГ/BCG) у PR туристичної фірми. Використання SWOT-аналізу у PR туристичної фірми. Використання матриці «Мак-Кінсі – Дженерал Електрик» (GE/McKinsey) у PR-активності туристичної фірми.

2. Створення друкованого повідомлення, підготовка прес-релізу підприємства туристичної індустрії. Структури прес-релізу підприємства. Побудова по етапах структури прес-релізу будь-якого підприємства туристичної індустрії (туристичної фірми, готелю, ресторану, приватного міні-готелю і т.п.).

 • на основі засвоєння теоретичних знань необхідно cтворити друковане PR-повідомлення. Зокрема, після його наведення, необхідно обгрунтувати свій вибір кольорів, які б ви обрали для оформлення повідомлення. Опишіть логіку свого вибору.

 • на основі засвоєння теоретичних знань необхідно cтворити прес-реліз; описати свій прес-кіт, його складові і який чином він має виглядати. Обгрунтувати логіку свого вибору.

 • на основі засвоєння теоретичних знань cтворити електронну презентацію нового туристичного продукту. Оформити її наочними малюнками, обгрунтувати доцільність вашого продукту та його необхідність на ринку туристичних послуг.

3. Вибір критеріїв оцінки ефективності PR-програми. Студентам пропонується з’ясувати та проаналізувати наступний список можливих критеріїв оцінки:

 • кількість розісланих інформаційних матеріалів з боку компанії;

 • якісне розділення видів матеріалів (прес-релізи, анонси, статті і т.п.);

 • кількість задіяних ЗМІ і кількість ЗМІ, що опублікували матеріал;

 • кількість людей, що прислали листи на адресу компанії по темі проведеної програми або суміжним з нею темам;

 • кількість людей, що прислали відгуки на сайті компанії;

 • кількість осіб, що зателефонували;

 • якість питань до компанії з боку соціальних груп;

 • якісне розділення людей наключевые групи, що відгукнулися;

 • зростання/спад числа публікацій про компанію;

 • зростання/спад доброзичливих відгуків про компанію (у опитуваннях і результатах контент-аналізів):

 • кількісні і якісні показники задіяних ключових груп в ході реалізації компанії;

 • якість подачі інформаційних повідомлень у порівнянні з попередніми;

 • відповідність змісту інформаційних матеріалів програмі, що реалізовується (її цілям і так далі); кількість виконаних PR-дій; кількість виконаних і невиконаних завдань програми;

 • кількісна і якісна оцінка сприятливих чинників, що впливають на реалізацію програми;

 • така ж оцінка несприятливих чинників, що впливають на реалізацію програми;

 • кількість осіб, що отримали PR-повідомлення;

 • кількість осіб, що звернули увагу на повідомлення;

 • кількість осіб, що вивчили повідомлення;

 • кількість осіб, що змінили свої переконання після вивчення повідомлень;

 • кількісна і якісна оцінка запланованих програмою дій, здійснених соціальним» групами та ін.

За даним списком критеріїв необхідно зробити аналіз стосовно наявних або прогнозованих PR-програм будь-якого підприємства, давши відповідь згідно вищеперерахованих критеріїв. Підприємство, цифри, можуть обиратися довільно.

Семінарські заняття

 1. Обов’язки PR-спеціаліста. PR-активність. Підготовка списку ключових груп. Створення інформаційної бази даних по ключових групах та ЗМІ. Організація каналів інформування ключових груп.

 2. ЗМІ та зв’язки з громадськістю. Налагодження контакту з ЗМІ. Правила спілкування із пресою. Створення і випуск друкованого повідомлення. Управління новинами.

 3. Інструментарій Public Relations. Основні засоби PR. Правила написання прес-релізу. Представницькі заходи: правила підготовки та проведення.

 4. Дослідження зв’язків з громадськістю. Виявлення ключових громад та пріоритетних груп. Використання формальних і неформальних методів досліджень. Використання mix-методик.

 5. Ділові листи як інструмент PR. Особливості написання ділових листів. Особливості електронного листування. Специфіка підготовки усних виступів перед аудиторією та підготовка структури доповіді.

Література

 1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 408 с.

 2. Беленкова А.А. PRостой пиар/ Беленкова А.А. – М.: НТ Пресс, 2007. – 256 с. – (Бизнес-букварь).

 3. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с.

 4. Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. Сайдышева. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2004. – 158, [2].

 5. Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR. – М.: Триз-шанс, 1995. – 224 с.

 6. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с.

 7. Доскова И.С. Public Relations: теория и практика. – М.: Альфа-Пресс, 2004. – 152 с.

 8. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.

 9. Маркони Джо. PR: полное руководство; пер. с анг. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леоновой. – М.: Вершина, 2006. – 256 с.

 10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 11. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник. – М.: Экономисть, 2005. – 319 с.

 12. Поченцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 2004. – 336 с.

 13. Старикова Ю.А. Паблик рилейшнз (PR). Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2006. – 96 с.

 14. Тиккер Э. Паблик рилейшнз: учебн. / Пер. с анг. С. Бередышева. – М.: Проспект, 2005. – 336 с.

 15. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. – 296 с.

 16. Шариков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 304 с.

Робочу програму склала ас. Масюк Ю.О.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 2. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 3. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 4. В. Д. Косенко © Авторські права

  Документ
  Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р., м.
 5. Програмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 03050701 «Маркетинг»

  Документ
  Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Київському національному університеті технологій та дизайну, виявлення

Другие похожие документы..