Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
. Развитие познавательной сферы Восприятие Внимание Память Воображение Речь Мышление .3. Развитие эмоциональной сферы Эмоции и чувства Эмоциональност...полностью>>
'Реферат'
Для производственной деятельности предприятиям необходимы основные средства (средства труда); они многократно участвуют в производственном процессе, ...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон определяет правовые основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере обращения лекарственных средств, медицинских товар...полностью>>
'Документ'
Во-пеpвых, это именно тот текст, котоpый читал диктоp в студии, поэтому вы встpетите тут слова типа:"пpослушайте еще pаз" и т.п. делайте по...полностью>>

Конспект лекцій з курсу «управління якістю»

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 6 .Структура стандартів ISO серії 9000.

Стандарти ISO серії 9000 включають 25 міжнародних стандартів:
 • Стандарт ISO 8402;

 • Стандарти від 9000 до 9004, включаючи їхні різні частини (усього - 11);

 • Стандарти від 10001 до 10020, включаючи їхні різні частини (усього - 13)

Класифікація стандартів ISO серії 9000 по змісту.

Стандарти ISO серії 9000 містять:

 • Словник (терміни і визначення).

 • Три моделі забезпечення якості- вимоги до кожної моделі.

 • Керівництва і вимоги з питань аудиту якості і метрології.

 • Керівні вказівки по різних аспектах системи якості.

На Мал. 16 наведена загальна схему класифікації стандартів ISO серії 9000 по змісту.

Мал. 16 Загальна схема класифікація стандартів ISO серії 9000 по змісту.

Основу ISO серії 9000 складають три моделі забезпечення якості (див. Мал. 16 ). Три моделі містяться в трьох стандартах - ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003. Підприємство вибирає одну з цих моделей, у залежності від специфіки виробничої діяльності і поставлених цілей в області якості. Відповідно до вимог обраного стандарту підприємство будує систему якості.

Стандарт ISO 8402 містить словник термінів і визначень управління якістю і забезпечення якості.

У двох стандартах ISO 10012-1 і 10012-2 містяться вимоги і керівництва, що стосуються управління процесом вимірювання і системи підтвердження метрологічної придатності вимірювального устаткування.

Інші стандарти містять керівні вказівки, що стосуються:

 • вибору і застосування моделі забезпечення якості.

 • специфіки побудови системи якості в залежності від категорії продукції, що випускається;

 • перевірки систем якості (зовнішнього і внутрішнього аудиту, аудиту постачальника, аудиту засвідчення й ін.)

 • різних етапів побудови й елементів системи якості.

Класифікація стандартів серії ISO 9000 за призначенням.

Стандарти ISO серії 9000 включають чотири групи стандартів:

 • Основні стандарти.

 • Стандарти по категоріях продукції.

 • Стандарти по перевірці систем якості.

 • Стандарти і проекти по елементах системи якості.

Ці чотири групи стандартів подані на Мал. 17.

Родина стандартів ІСО 9000 на системи якості

Основні стандарти

Стандарти

по перевірці систем якості

ІСО 10011-1. Керівні вказівки по перевірці систем якості. Перевірка

ІСО 10011-2. Кваліфікаційні критерії для експертів-аудиторів по перевірці систем якості

ІСО 10011 -3. Керівництво програмою перевірок

ІСО 9000-1. Стандарти по забезпеченню якості. Керівні вказівки по вибору і застосуванню

ІСО 9001. Модель при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні

ІСО 9002. Модель при виробництві, монтажі й обслуговуванні

ІСО 9003. Модель при остаточному контролі і випробуваннях

ИСО 9004-1. Елементи системи якості. Керівні вказівки

ІСО 8402. Управління якістю і забезпечення якості. Словник

Стандарти

по категоріях продукції

ІСО 9000-3. Керівні вказівки по застосуванню ІСО 9001 при розробці, постачанню й обслуговуванні програмного забезпечення

ІСО 9004-2. Системи якості. Керівні вказівки по послугах

ІСО 9004-3. Системи якості. Керівні вказівки по матеріалах, що переробляються

Стандарти і проекти по елементах системи якості

ІСО 9000-2. Загальні керівні вказівки по застосуванню ІСО 9001, ІСО 9002 і ІСО 9003

ІСО 9000-4 (МЭК 300-1). Посібник із управління програмою надійності

ІСО 9004-4. Керівні вказівки по поліпшенню якості

ІСО 10005. Керівні вказівки по програмі якості

ІСО 10006. Керівні вказівки по якості при управлінні проектом

ІСО 10007. Керівні вказівки по управлінню конфігурацією

ІСО 10012-1. Система підтвердження метрологічної придатності вимірювального устаткування

ІСО/ПМС 10012-2. Управління процесом вимірювання

ІСО 10013. Керівні вказівки по розробці посібників із якості

ІСО/ПМС 10014. Керівні вказівки по управлінню економічними аспектами якості

ІСО/ПСК 10015. Керівні вказівки по безперервному навчанню і підготовці кадрів

ІСО/РП 10016. Протоколи контролю і випробувань. Представлення результатів

ІСО/РП 10017. Керування із застосування статистичних методів у родині стандартів ІСО 9000

Схема І.І. Чайки

Мал. 17 Основні групи стандартів ISO серії 9000.

Розглянемо докладно кожну з цих груп.

Основні стандарти.

До основних стандартів належать ISO 9000-1, ISO 9001, ISO 9002 ISO 9003 і ISO 9004-1. Будь-яка організація, що впроваджує систему якості, повинна вибрати одну з трьох моделей забезпечення якості (стандарти ISO 9001, ISO 9002 або ISO 9003) і зробити посилання на стандарти ISO 9000-1 і ISO 9004-1.

Стандарт ISO 9000-1 (ДСТУ ISO 9000-1-95, EN 29000) Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Частина 1. Керівні вказівки по вибору і застосуванню. Стандарт уточнює саме головне - принципи, що відносяться до якості, і забезпечує методичну допомогу при виборі і застосуванні стандартів ISO серії 9000. Стандарт містить основні поняття, аналіз ситуацій, у яких застосовуються системи якості, і методичні вказівки. Всім організаціям, що планують створення системи якості, варто починати роботу з вивчення керівних вказівок стандарту ISO 9000-1.

Стандарти ISO 9001, 9002 і 9003 (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003; EN 29001,EN 29002,EN 29003) пропонують три моделі забезпечення якості, що докладно розглянуті в розділі 3.1 даної частини.

Стандарт ISO 9004-1 (ДСТУ ISO 9004-1-95). Загальне керівництво якістю й елементи системи якості Частина 1. Керівні вказівки. Стандарт дає опис елементів системи якості, що відносяться до всіх стадій життєвого циклу продукції, і забезпечує допомогу при виборі підприємством тих елементів системи якості, що відповідають його потребам. Мета використання стандарту - передбачити створення керованих умов для всіх факторів (технічних, адміністративних, людських), що впливають на якість продукції, у залежності від специфіки підприємства.

Стандарти по категоріях продукції.

У стандарті ISO 9000-1 продукція ділиться на чотирьох загальні категорії:

 • устаткування (технічні засоби)

 • програмне забезпечення

 • матеріали, що переробляються

 • послуги

Ці чотири категорії охоплюють усі види продукції, що поставляються організаціями. У ринкових пропозиціях будь-якої організації звичайно присутні, щонайменше, дві загальні категорії продукції, незалежно від сектора промисловості або економіки, у якому ця організація діє. Так у пропозиціях більшості організацій, що поставляють устаткування, програмне забезпечення або матеріали організацій, що переробляються, є присутнім і елемент послуг. Аналітичні прилади являються прикладом продукції, що сполучає устаткування (самий прилад), програмне забезпечення (для виконання обчислень у приладі) і матеріали, що переробляються, (титровані розчини або стандартні зразки). Така сервісна організація, як ресторан, буде мати у своєму розпорядженні устаткування, програмне забезпечення, що переробляює матеріали, а також елементи послуг.

Моделі забезпечення якості, вимоги до яких описані стандартами ISO 9001, 9002 і 9003 відносяться в основному до життєвого циклу першої категорії продукції - устаткування. Якщо ринкові пропозиції організації частково або цілком включають інші категорії продукції (програмне забезпечення, що переробляє матеріали або послуги), то при побудові системи якості необхідно вивчити і зробити посилання на нижчеперераховані стандарти.

Стандарт ISO 9000-3 (ДСТУ ISO 9003-95, EN 29003) Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Частина 3. Керівні вказівки по застосуванню ISO 9001 при розробці, постачанні й обслуговуванні програмного забезпечення. Життєвий цикл програмного забезпечення відрізняється тим, що в ньому немає чітко вираженого процесу виробництва, відсутні елементи закупівель, складування, утилізації і вторинної переробки. Першорядну важливість для остаточної якості продукції має процес розробки і вивчення ринку. До специфічних елементів належать процеси контролю якості. Стандарт містить керівні вказівки і методичні рекомендації по забезпеченню якості розробки, постачання, технічного обслуговування і ремонту програмного забезпечення.

Стандарт ISO 9004-2(ДСТУ ISO 9004-2-96) Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Частина 2. Керівні вказівки по послугах. Характеристики послуги можуть включати такі аспекти, як специфічні вимоги до персоналу, час очікування, час постачання, гігієна, довіра і прямий зв'язок із кінцевим споживачем. Стандарт описує концепції, принципи й елементи системи якості, які застосовуються до усіх формам надання послуг і доповнює методичні вказівки стандарту ISO 9004-1, що належатьдо послуг, як категорії продукції.

Стандарт ISO 9004-3 Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Частина 3. Керівні вказівки по матеріалах , що переробляються. На стандарт повинна робити посилання організація, чия продукція робиться шляхом переробки і складається з твердих, рідких, газоподібних речовин або комбінацій із них (включаючи специфічні матеріали, злитки, лозини і листи). Матеріали, що переробляються, звичайно поставляються в таких системах, як трубопроводи, цистерни, барабани, мішки, рулони й ін. і представляють особливі труднощі для контролю в ході виробничого процесу. Це підвищує значимість використання статистичних методів вибіркового контролю і методик оцінки, а також їх застосування до внутрішнього контролю процесу і технічним умовам кінцевої продукції. Стандарт доповнює основні принципи ISO 9004-1, що належать до матеріалам , що переробляються.

Стандарти по перевірці систем якості.

Міжнародні стандарти ISO 10011:1990 містять керівні вказівки по перевірці (аудиту) систем якості. Серія складається з трьох частин. Окремі частини стандартів можуть однаковою мірою застосовуватися як для зовнішнього (наприклад, сертифікаційного) і внутрішнього аудиту, так і для аудиту постачальника й аудиту засвідчення.

Стандарт ISO 10011-1:1990 (ДСТУ ISO 10011-1-97) Керівні вказівки по перевірці систем якості. Частина 1. Перевірка. Стандарт містить основні принципи для перевірки системи якості будь-яких підприємств. Стандарт визначає основні вимоги, умови і методи по введенню, виконанню і документуванню аудиту системи. Застосовується для організації перевірок елементів системи якості існуючих і тих, що впроваджуються , зокрема при сертифікації, а так само для перевірки спроможності системи досягти поставлених цілей в галузі якості, зафіксованих політикою якості.

Стандарт ISO 10011-2:1991 (ДСТУ ISO 10011-2-97) Керівні вказівки по перевірці систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по перевірці систем якості. Стандарт застосовується для добору персоналу і наступної підготовки експертів - аудиторів. Стандарт містить методичні вказівки по кваліфікаційних критеріях для експертів-аудиторів. Вони стосуються: утворення, підготовки, практики, особистих якостей, здібності до керівництва, необхідних для здійснення аудиторської перевірки.

Стандарт ISO 10011-3:1991 (ДСТУ ISO 10011-3-97) Керівні вказівки по перевірці систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. Стандарт застосовується при укладанні програми перевірок і пропонує основні принципи управління програмами аудиту. У той час, як стандарт ISO 10011-1 дає керівні вказівки щодо окремо взятої перевірки, стандарт ISO 10011-3 дає керівні вказівки по організації постійного контролю системи якості за допомогою налагодженого циклу перевірок. Стандарт дає методичні вказівки щодо укладання програми перевірок, спільних перевірок, ефективності роботи аудиторів, оперативних перевірок, етичних правил і ін.

Стандарти і проекти по елементах системи якості.

ISO 9000-2: 1993 (ДСТУ ISO 9000-2-96) Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Частина 2. Загальні керівні вказівки по застосуванню ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003. Стандарт дає методичні рекомендації щодо введення етапів (елементів системи) і особливо корисний при побудові системи.

Використання стандарту ISO 9000-2 допомагає впровадити елементи системи якості, відповідно до обраної моделі і специфіки виду діяльності. Стандарти по елементах системи якості містять більш повні керівні вказівки по елементах системи , що описуються, ніж вони наведені в стандартах ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003.

ISO 10012-1:1992 Вимоги забезпечення якості до вимірювального устаткування. Система підтвердження метрологічної придатності вимірювального устаткування.

ISO 10012-2:1992 Вимоги забезпечення якості до вимірювального устаткування. Управління процесом вимірювання.

Стандарти застосовують у випадку, коли якість продукції значною мірою залежить від точності вимірів.

Наступні стандарти по елементах системи якості застосовують, коли організації необхідно домогтися удосконалення системи якості по напрямках, що містяться в стандарті.

ISO 9000-4:1993 Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Частина 4. Вказівки до управління програмою надійності.

ISO 9004-4:1993 Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Частина 4. Керівні вказівки по поліпшенню якості.

ISO 10005 Управління якістю. Керівні вказівки по програмі якості.

ISO 10006 Управління якістю. Керівні вказівки по якості при управлінніі проектом.

ISO 10007 Управління якістю. Керівні вказівки по управлінню конфігурацією.

ISO 10013:1995 Керівні вказівки по розробці посібника з якості.

ISO 10014:1995 Керівні вказівки по управлінню економічними аспектами якості.

ISO 10015:1995 Керівні вказівки по безперервному навчанню і підготовці кадрів.

ISO 10016:1995 Протоколи контролю і випробувань. Представлення результатів.

ISO 10017:1995 Посібник із застосування статистичних методів у родині стандартів ISO.

Лекція 7. Три моделі систем якості (стандарти ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).

Серія стандартів ISO 9000 містить у собі три стандарти, що описують три системи якості, і двадцять два стандарти, що містять методичні рекомендації і керівні вказівки на вибір і побудову систем. Вибір системи залежить від специфіки підприємства. Стандарти, що містять методичні рекомендації, і керівні вказівки по вибору і особливостям побудови систем якості були розглянуті раніше в підрозділі 2.3 даної частини. Системи якістю описані в трьох наступних стандартах:

ISO 9001:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні.

ISO 9002:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі й обслуговуванні.

ISO 9003:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при контролі готової продукції, і її випробуваннях.

На основі цих стандартів були розроблені українські національні стандарти ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002 і ДСТУ ISO 9003 і європейські стандарти EN 29001,EN 29002, EN 29003. Вимоги національних стандартів України ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003 і європейських стандартів EN 29001, 29002, 29003 цілком відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003.

Як видно з назв стандартів, моделі відрізняються тим, що система охоплює різні стадії петлі якості (див. Мал. 18). Вимоги стандарту ISO 9001 відносяться до всіх стадій витка якості, тому стандарт ISO 9001 є самим повним. Він містить усі 20 елементів системи. Стандарти ISO 9002 і 9003 містять тільки частину елементів стандарту ISO 9001.

Модель побудови системи якості по ISO 9001 призначена для підприємств, що замикають у своїй діяльності весь життєвий цикл продукції, тобто всі стадії проектування, виробництва й експлуатації. Ринкові пропозиції таких підприємств складають товари і послуги, розроблені ними ж самими; здійснює технічне обслуговування і ремонт. Приклади таких підприємств: машинобудівний завод, цукеркова фабрика, експертно- діагностичний центр.

Модель побудови системи якості по ISO 9002 призначена для підприємств, що не займаються проектуванням. Ринкові пропозиції таких підприємств складають товари, придбані для реалізації; стандартна продукція і послуги; продукція і послуги, що виконуються під замовлення з наданням проекту. Приклади таких підприємств: магазин роздрібної торгівлі, склад, канцелярія, станція тех. обслуговування.

Модель побудови системи якості по ISO 9003 охоплює мінімальну кількість процесів, що безпосередньо впливають на якість кінцевого результату діяльності. Такий підхід відбиває погляди на перевірку якості, що існували раніше. Тому ринкова цінність системи якості по ISO 9003 незначна. У майбутньому цей стандарт може бути скасований. У випадку якщо використання стандарту ISO 9003 не обговорено контрактом, замовленням, або іншими установленими вимогами, стандарт не рекомендується до використання.

Мал. 18 Стадії витка якості, що охоплюються системами якості по стандартах ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003.

Кожний із стандартів - ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003 містить чотири розділи:

 1. Область застосування.

У цій частині зазначено, що стандарт поширюється на підприємства, що діють на території України, міністерства, органи по сертифікації. Обговорено, що стандарт містить вимоги до системи якості, і що стандарт застосовують у ситуаціях, коли підприємство, організація, установа повинна забезпечити відповідність продукції установленим вимогам.

 1. Нормативні посилання.

У цій частині приведене нормативне посилання на стандарт ДСТУ 3230-95 «Керування якістю і забезпеченн якості. Терміни і визначення».

 1. Визначення.

У цій частині дані визначення понять «продукція», «тендер» і «контракт».

 1. Вимоги до системи якості.

Ця частина стандарту є найбільш значною і об”ємноюї. У ній міститися 20 підпунктів із вимогами до системи якості (4.1 - 4.20).

Назви і розділів, і підрозділів у всіх трьох стандартах однакові. Вимоги стандарту ISO 9001 сформульовані у вигляді 20 елементів (4.1 - 4.20). Вимоги стандарту ISO 9002 складаються із 19 елементів, а ISO 9003 із 16 елементів. Таким чином, деякі підпункти стандарту містять тільки найменування і не містять вимог. Так, наприклад п. 4.4 «Управління проектуванням» у стандарті ISO 9003 має такий зміст: «Вимоги до системи якості, позв'язані з управлінням проектуванням, у даному стандарті не розглядаються. Цей пункт введений із метою забезпечення однаковості нумерації пунктів із ISO 9001». У Табл. 6 наведено таблицю, яка містить повний перелік підпунктів стандартів ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003, у яких містяться вимоги до системи якості. Нумерація і найменування підпунктів відповідає стандарту. По кожному підпункті відзначені можливі різні варіанти змісту стандарту:

 • стандарт містить повну вимогу (відзначена знаком «»);;

 • стандарт містить менш жорстку вимогу (відзначена знаком «»);

 • стандартом вимога не передбачена (порожня клітинка таблиці).

Назва пунктів стандарту

Місцезнаходження в стандартах

9001

9002

9003

Відповідальність керівництва

Система якості

Аналіз контракту

Управління проектуванням

Управління документацією і даними

Закупівлі

Управління продукцією, що поставляється споживачем

Ідентифікація і простежуваність продукції

Управління процесами

Контроль і випробувань

Управління контрольним, вимірювальним і випробувальним устаткуванням

Статус продукції за результатами інспекції і випробувань

Управління продукцією, що не відповідає установленим вимогам

Корегуючі і попереджуючі дії

Внутрішнє обслуговування, складування, упакування, збереження і постачання продукції

Управління протоколами якості

Внутрішні перевірки якості

Підготовка персоналу

Технічне обслуговування

Статистичні методи

Табл. 6 Зв'язок вимог пунктів стандартів ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Г. М. До проблеми підготовки фахівців з проектування систем управління якістю постановка проблеми

  Документ
  У світі діяльність в сфері управління якістю уже набула стрімкого розвитку; виникла відповідна галузь науки та практики зі своїми специфічними концепціями, теоріями, методами і термінологією.
 2. В. Т. Сусіденко технічне регулювання «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів 11 лютого 2009 р., протокол № 13, кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів 23 березня лютого 2009 р.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни " світове сільське господарство та продовольчі ресурси " для студентів магістратури факультету харчових технологій та управління якістю продукції апк

  Документ
  Робочу навчальну програму склали: д.е.н., проф. Галушко В.П. та к.е.н. Файчук О.М., старший викладач кафедри світового сільського господарства та ЗЕД на основі робочої програми обговореної та схваленої на засіданні кафедри світового
 4. Теоретико-методичні засади управління якістю І конкурентоспроможністю продукції генезис, еволюція та сучасні тенденції розвитку конкурентних відносин

  Документ
  Зміни, що їх переживають провідні країни світу, викликають дискусії вчених щодо їх класифікації. Одна з точок зору, на наш погляд найбільш уніфікована, полягає в тому, що розвиток економіки поділяють на періоди в залежності від продуктивності
 5. 1 Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю І встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів (нмк) навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться підготовка фахівців в університеті. 2

  Документ
  1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю і встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів (НМК) навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться

Другие похожие документы..