Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
У першому півріччі цього року контрольно-ревізійним управлінням в Сумській області проведено 210 контрольних заходів на 197 об’єктах контролю, з яких...полностью>>
'Документ'
"Управление любой сферой деятельнос­ти хозяйственной организации (НИОКР, производство, финансы, сбыт, качество и т.д.) — есть прежде всего управ...полностью>>
'Реферат'
На уроках технологии девочки занимаются в своем кабинете, а мальчики у себя в мастерской. Но нас объединила любовь к декоративно-прикладному искусств...полностью>>
'Документ'
По горизонтали: 1. Историческая местность на реке Днепр, куда Тарас Бульба решил отправиться вместе с сыновьями. 7. Название духовного училища в Киев...полностью>>

Програма вступних випробувань у формі співбесіди з «Економічної теорії» на перепідготовку спеціалістів з присвоєнням кваліфікації за спеціальностями

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

_____________________________________________________________________________

e -mail: sv@socosvita.kiev.ua

ПРОГРАМА

вступних випробувань

у формі співбесіди з «Економічної теорії»

на перепідготовку спеціалістів

з присвоєнням кваліфікації за спеціальностями:

7.050104 Фінанси

7.050108 Маркетинг

7.050107 Економіка підприємства

Тема 1. Ринкова економіка: сутність та функціонування. Типи економічних систем

Потреби людей та обмеженість ресурсів. Класифікація економічних ресурсів: праця, капітал, земля (природні ресурси) та підприємницькі здібності. Ефективність використання ресурсів.

Визначення ринку та функціонування ринкової системи. Державне регулювання ринку. Моделі економічних систем: чистий капіталізм (ринкова економіка епохи вільної конкуренції), адміністративно-командна (централізовано-планова) економічна система, змішана економічна система, традиційна економічна система. Економічна система в період переходу від адміністративно-командної економіки до ринкової економіки.

Тема 2. Попит, пропозиція, ринкова ціна

Економічний взаємозв’язок потреб і попиту. Закон попиту. Крива попиту. Фактори, що впливають на попит.

Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.

Механізм взаємодії попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги та рівноважна кількість товару. Стан нерівноваги на ринку. Товарний дефіцит та надлишок. Еластичність попиту і пропозиції.

Тема 3. Власність як основа економічної системи

Сутність власності. Власність і право власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, форми, види власності. Форми власності: державна, колективна і приватна власність. Форми господарювання.

Реформування відносин власності – основа докорінних перетворень соціально-економічної системи України. Роздержавлення та приватизація власності. Створення умов ефективного функціонування власності.

Тема 4. Підприємство (підприємницька фірма) у системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємств

Суть, цілі і функції підприємства як економічної одиниці. Умови функціонування підприємства. Основні типи і форми підприємств: за видами діяльності, за розмірами, за формою власності за організаційно-правовими ознаками та ін. Принципи діяльності та системи управління підприємством.

Фонди (засоби) підприємства. Основні фонди. Амортизація. Оборотні фонди та фонди обігу.

Основні показники діяльності підприємств. Витрати підприємств: суть і структура. Поняття собівартості. Мінімізація витрат.

Валовий доход підприємства. Поняття граничного та середнього доходу. Сутність прибутку. Економічний та нормальний прибуток. Максимізація прибутку. Розподіл валового доходу і прибутку. Ефективність використання факторів виробництва. Рентабельність підприємства та рентабельність продукції.

Тема 5. Основні моделі ринків

Конкуренція та її суть. Форми конкуренції та її значення в ринковій економіці.

Досконала (чиста) конкуренція. Характерні риси ринків чистої конкуренції. Монополістична конкуренція. Диференціація товару. Характерні риси ринків монополістичної конкуренції.

Олігополія та її суть. Олігополістичний ринок. Особливості ціноутворення на олігополістичному ринку.

Ринок чистої монополії та його характерні риси. Економічні наслідки монополій. Природна монополія та її регулювання.

Антимонопольна політика держави.

Тема 6. Ринки факторів виробництва економічних ресурсів. Інфраструктура ринку

Ринки факторів виробництва. Особливості попиту, пропозиції та значення ціноутворення на ринках факторів виробництва.

Ринки факторів виробництва та формування факторних доходів: ринок праці і заробітна плата, ринок землі (природних ресурсів) та земельна рента; ринок капіталу та капітальних активів. Позичковий відсоток як ціна капіталу. Реальна та номінальна відсоткова ставка. Відсоток, прибуток як доход від капіталу.

Інфраструктура ринку, її сутність і функції.

Ринок цінних паперів та його характерні риси. Суб’єкти ринку цінних паперів. Акції, їх зміст і значення. Дивіденди. Облігації. Фондові біржі, інвестиційні компанії та їх функції. Курс акцій.

Інфраструктура торгівлі. Роздрібна та оптова торгівля. Ринки посередників. Дистриб’юторська та дилерська діяльність ринку. Товарні біржі та їх функції.

Інфраструктура ринку праці. Біржі праці, центри зайнятості, кадрові агентства та інші заклади на ринку праці.

Тема 7. Організаційні основи бізнесу та підприємництва

Суть, умови та функції підприємництва. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Підприємництво і бізнес: спільні і відмінні риси. Малий, середній та великий бізнес. Розвиток підприємницької діяльності в Україні.

Тема 8. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція

Ринок праці, зайнятість та безробіття. Форми безробіття. Біржі праці. Сутність, причини, механізм дії та різновиди інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Стагфляція.

Тема 9. Економічна роль держави

Роль і функції держави у ринковій економіці. Створення правової основи розвитку економіки; макроекономічна стабілізація; вплив на розподіл ресурсів (виробництво суспільних товарів, вплив на переливи ресурсів та екстерналії), захист конкуренції та антимонопольні заходи; перерозподіл доходів населення (соціальна політика). Система соціального захисту населення. Економічна політика та її складові: фіскальна (податково-бюджетна) політика, грошово-кредитна політика, соціальна політика, зовнішньоекономічна політика, кон’юнктурна політика, структурна політика.

Цілі економічного розвитку.

Основні напрями реформування економіки України.

Тема 10. Фінансово-кредитна система

Поняття фінансів та фінансової системи. Фіскальна політика. Державний бюджет. Політика державних доходів. Політика державних видатків. Вплив фіскальної політики на розвиток економіки.

Походження, сутність та функції грошей. Грошова система. Пропозиція грошей та попит на гроші. Кредит та його види. Банки та банківська система. Центральний банк, комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні установи. Грошово-кредитна (монетарна) політика.

Питання на співбесіду:

 1. Потреби людей та обмеженість ресурсів. Класифікація економічних ресурсів.

 2. Визначення ринку та функціонування ринкової системи.

 3. Типи економічних систем.

 4. Попит, закон попиту, крива попиту. Фактори, що впливають на попит.

 5. Пропозиція, закон пропозиції, крива пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.

 6. Еластичність попиту і еластичність пропозиції.

 7. Ринкова рівновага. Стан нерівноваги на ринку. Дефіцит та надлишок.

 8. Власність. Право власності.

 9. Суть, цілі та функції підприємства як економічної одиниці. Принципи діяльності підприємства.

 10. Основні типи, форми і принципи діяльності підприємств.

 11. Фонди (засоби) підприємств.

 12. Витрати підприємства: суть і структура. Собівартість.

 13. Економічне зростання , його фактори і показники.

 14. Ринок праці та заробітна плата.

 15. Ринок землі (природних ресурсів) та земельна рента.

 16. Ринок капіталу. Позичковий відсоток.

 17. Основні макроекономічні показники та їх розрахунок.

 18. Сутність та форми прибутку підприємства. Розподіл прибутку.

 19. Показники ефективності діяльності підприємств.

 20. Конкуренція та її суть. Форми конкуренції та її значення.

 21. Монополістична конкуренція. Диференціація продукту. Характерні риси ринку з монополістичною конкуренцією.

 22. Олігополія. Олігополістичний ринок.

 23. Чиста монополія та її характерні риси. Економічні наслідки монополії. Природна монополія.

 24. Антимонопольна політика держави.

 25. Інвестиції та фактори, що на них впливають.

 26. Ринок праці, зайнятість та безробіття. Форми безробіття.

 27. Система соціального захисту населення.

 28. Роль і функції держави в ринковій економіці.

 29. Зовнішньо-економічна політика держави.

 30. Кредит. Банки та банківська система. Грошово-кредитна (монетарна) політика

 31. Поняття фінансів та фінансової системи. Фіскальна (податково-бюджетна) політика.

 32. Державний бюджет. Державні доходи та державні видатки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт.-укл. В. І. Березан, Г. О. Котломанітова, Н.
 2. Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В

  Документ
  Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники: Міропольська М.
 3. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 5. Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13

  Документ
  Важливою складовою загального процесу європейської інтеграції України є входження української вищої освіти в європейський освітній і науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів Болонського процесу.

Другие похожие документы..