Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются: изучение методики преподавания народно-сценического танца. Освоение школы, традиций и новаторст...полностью>>
'Документ'
Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана во исполнение поручения Председателя Прави...полностью>>
'Документ'
1. Улитка ползёт вверх по столбу высотой 10 м. За день она поднимается на 5 м, а за ночь — опускается на 4 м. За какое время улитка доберётся от подн...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится «12» октября 2011 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.136.01 при ГОУ ВПО «Московский государственный гуманит...полностью>>

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 12

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

04.10.2011 № 226

Про вивчення стану організації

громадянського виховання в системі

виховної роботи загальноосвітніх

навчальних закладів №№ 80, 157

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.12.2010 № 1/9-892 «Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін», листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 08.02.2011 № 01-12/637 «Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 27.09.2011 № 145 «Про вивчення стану організації громадянського виховання в системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова», з метою вивчення рівня організації громадянського виховання в системі виховної роботи та надання методичної допомоги навчальним закладам щодо організації роботи із зазначеного питання, згідно з планом роботи управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради на 2011 рік

Н А К А ЗУ Ю:

 1. Головному спеціалісту управління освіти Бугай Н.В. провести вивчення стану організації громадянського виховання в системі

виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів №№ 80, 157.

З 03.10.2011 по 10.10.2011

  1. Під час перевірки використовувати протоколи, затверджені наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 28.09.2011 № 146 «Про вивчення стану організації громадянського виховання в системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова» (додаток 1).

  1. Проаналізувати та підготувати довідку про вивчення стану організації громадянського виховання в системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів №№ 80, 157 та доповісти на апаратній нараді управління освіти.

17.10.2011

  1. Надати довідку про вивчення стану організації громадянського виховання в системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів №№ 80, 157 до Департаменту освіти Харківської міської ради.

До 15.10.2011

 1. Завідувачу ЛКТО управління освіти Дроботенко О.В. розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 05.10.2011

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Новик Г.М..

Начальник управління освіти О.О.Ткачова

З наказом ознайомлені:

№ з.п.

Назва посади

ПІБ

Підпис

Дата ознайомлення

1.

Головний спеціаліст УО

Бугай Наталія Володимирівна

2.

Завідувач ЛКТО

Дроботенко Ольга Валентинівна

Бугай 949967

Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського

району Харківської міської ради

від 04.10.2011 № 226

ПРОТОКОЛ

вивчення стану організації громадянського виховання

в системі виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

з/п

Напрями,

які забезпечують відповідний стан діяльності

Показники оцінювання

Зауваження та рекомендації

Система роботи з виконання вимог законодавчої та нормативної бази з даного питання

Наявність нормативних документів з питань організації громадянського виховання (додаток).

Відображення вимог нормативних документів щодо організації громадянського виховання у документації навчального закладу:

- річному плані роботи;

- протоколах педагогічної ради;

- нарадах при керівництві;

- наказах по школі;

- планах роботи класних керівників;

- інше (надати стислий опис).

Ступінь розвитку виховної системи школи

Ступінь визначення і реалізації цілей.

Сформованість системоутворюючої діяльності.

Характер управління системою:

(система планування виховної роботи;

стан контролю та аналізу виховних заходів;

матеріали педагогічних та виробничих нарад).

Організація позакласної та позашкільної роботи

Застосування різноманітних форм та методів роботи (предметні тижні, лекції, творчі зустрічі, екскурсії та експедиції громадянознавчого спрямування).

Проведення диспутів, дебатів, заходів змагального характеру.

Діяльність дитячих та молодіжних громадських організацій, клубів, гуртків, секцій.

Графіки та плани роботи, результативність діяльності.

Проведення виховних заходів

громадянського спрямування

Матеріали шкільних виховних заходів громадянознавчої тематики:

- сценарії традиційних свят (фотоматеріали);

- участь в освітніх або навчально-виховних творчих програмах, результативність участі.

Методична робота з проблем громадянського виховання

Робота методичного об’єднання класних керівників, педради, майстер-класи тощо.

Участь педагогів у конференціях, акціях, проектах, програмах, конкурсах, фестивалях громадянського спрямування (результативність участі).

Підготовка методичних збірників, рекомендацій, інші власні видання педагогічного колективу та окремих учителів.

Наявність картотеки передового педагогічного досвіду з питань виховної роботи (громадянського виховання).

Наявність методичної, довідкової літератури, стендів де розміщені інформаційні матеріали з питань громадянського виховання.

Форми та засоби підвищення педагогічної майстерності та інформованості класних керівників з питань громадянської освіти школярів.

Діяльність органів учнівського самоврядування

Сформованість інституту учнівського самоврядування:

 • рівень організації системи органів дитячого самоврядування;

 • наявність та повнота матеріалів проведення передвиборчих компаній;

 • захист прав та інтересів дітей;

 • контроль за виконанням учнями своїх обов’язків;

 • розробка та реалізація власних програм та проектів;

 • видання газет та журналів;

 • практика взаємодії з адміністрацією (різноманітність форм та методів співпраці);

 • участь у вирішенні питань роботи навчального закладу;

 • результативність роботи.

Забезпечення громадсько-державного управління навчальним закладом

Сформованість у навчальному закладі інституту співуправління дітей та дорослих:

 • організація шкільного самоврядування (наявність у закладі «трикутника» учні-батьки-вчителі), наявність угод про співпрацю;

 • організація дитячо-дорослих соціальних проектів;

 • участь у громадських акціях та ініціативах;

 • спільна діяльність дітей та дорослих в керівних органах школи;

 • залучення учнів до розв’язання шкільних проблем (анкетування, громадські обговорення тощо);

 • навчання лідерського активу.

Робота закладу з батьківською громадськістю

Навчально-тематичний план батьківського всеобучу (просвітницькі заходи щодо впровадження демократичних методів сімейного виховання).

Програми спільних дій у різних напрямах діяльності (залучення батьків до формування шкільних традицій).

Протоколи шкільних та класних батьківських зборів де розглядалися питання з теми вивчення.

Пам’ятки та поради батькам щодо організації виховання в сім’ї.

Робота закладу з представниками громадських організацій

Участь у громадських акціях та ініціативах:

(благодійна допомога, екологічні проекти, соціологічні опитування тощо).

Форми співпраці з громадськими організаціями, громадами мікрорайонів.

Залучення учнів до розв’язання локальних проблем мікрорайону, де розташована школа

(результативність роботи).

Дослідження в шкільному середовищі

Протоколи, аналітичні матеріали, звіти, довідки щодо вивчення клімату в класі та школі,

культури взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу,

рівня сформованості громадянських компетенцій школярів тощо.

Використання потенціалу психологічної служби у системі роботи з громадянського виховання.

Висновки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата заповнення протоколу «_______» _________________2011 року

Підпис: ____________ П.І.Б ____________________________________

З протоколом ознайомлені: ________________________________________________

Додаток

до Протоколу

вивчення стану організації громадянського виховання

в системі виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

Нормативні документи

Конституція України. Розділ ІІ. Права. Свободи. Обов’язки.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

Декларація прав дитини.

Загальна декларація прав людини.

Закон України «Про освіту».

Закон України «Про загальну середню освіту».

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Закон України «Про об’єднання громадян».

Закон України «Про охорону дитинства».

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».

Концепція Громадянської освіти в Україні.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини.

Конвенція про права дитини.

Постанова Верховної ради України «Про ратифікацію Конвенції про права дитини».

Цивільний кодекс України. Розділ ІІ. Неповнолітні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (1)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (2)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 3. Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (2)

  Документ
  «Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».
 4. Збройних Силах України Відповідно до частини десятої статті 2 закон

  Закон
  Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( ) та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я,
 5. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2004 2010 роках та основні завдання на 2010-2015 роки

  Документ
  Контингент учнів району становить 4767 чоловік. У порівнянні з минулим роком кількість учнів по району зменшилась на 187 чол. Аналогічна динаміка спостерігається протягом останніх 5 років.

Другие похожие документы..