Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
2. Осуществлять с 1 июля 2010 года в соответствии с Руководством, утвержденным настоящим приказом, воспитательную, психологическую, социальную, культ...полностью>>
'Документ'
Аннотация. В статье рассмотрены индивидуальные способы восприятия информации – стили кодирования информации: визуальный, аудиальный, предметно-практи...полностью>>
'Заседание'
В Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание “круглого стола” на тему “Участие отечественного нефтегазового сервиса и машиностроения в разви...полностью>>
'Документ'
«Ростелеком» организовал многоканальную видеоконференцию для ветеранов Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары и С.-Петербурга, посвященную 67-й годовщин...полностью>>

План Дипломна робота на здобуття ступеня спеціаліста 1 Острог, 2006 1

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний університет “Острозька академія”

Економічний факультет

Кафедра фінансів

Фінансова система України, становлення та шляхи розвитку

Дипломна робота на здобуття ступеня спеціаліста

Спеціальність фінанси 7.050104

Виконав студент

Економічного факультету

Групи Е-51

Ткаченко В.С.

Науковий керівник:

Фоміних М.В.

Острог, 2006

План

Дипломна робота на здобуття ступеня спеціаліста 1

Острог, 2006 1

Вступ 2

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової системи 4

1.1 Суть фінансової системи 4

1.2 Структура та функції фінансової системи 5

1.3 Механізм управління та функціонування фінансової системи 7

Розділ 2. Оцінка становлення та сучасні тенденції розвитку фінансової системи України 7

2.1 Етапи становлення фінансової системи України 7

2.2 Основні тенденції формування та розподілу фінансових ресурсів в межах фінансової системи 8

2.3 Фінансова політика та її вплив на фінансову систему України 8

Розділ 3. Перспективи розвитку фінансової системи України 9

3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу фінансових ресурсів 9

3.2 Пріоритетні напрямки фінансової політики України 10

Висновок 10

Список використаної літератури 11

Вступ

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Справа в тому, що фінансова і кредитна системи, які функціонували в Україні на той час, виражали економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходилися за межами української держави.

Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової, грошової і кредитної системи.

Економіка, складовими частинами якої є трудовий, науковий і техніко-виробничий і природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого фінансовою системою.

В умовах реалій існування України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави постає проблема розбудови власної фінансової системи. Тому у сучасних умовах створення основ ринкового господарства помітно зростає інтерес до фінансових аспектів розвитку економіки, яка за своєю структурою, взаємозв’язками, регулюванням та іншими параметрами є досить складною системою. У цій системі, як переконує світовий і вітчизняний досвід, важливе місце насамперед за силою впливу на інші ринки та економічну систему в цілому посідає фінансова система.

Актуальність теми нашої роботи визначена в першу чергу тим, що фінансова система виступає чинником інтеграції всіх складових економічної системи, їх високоефективного функціонування, акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри.

Метою дослідження є визначення перспектив розвитку фінансової системи України на основі оцінки сучасного стану та тенденції її розвитку, а також теоретичних аспектах досліджуваної проблематики.

Згідно з метою дослідження поставлені такі завдання: з’ясувати основні засади функціонування фінансової системи України; розкрити механізм управління та структуру фінансової системи України; оцінити стан, виявити сучасні тенденції розвитку фінансової системи України; провести аналіз проблем, що характерні для фінансової системи України та розробити ефективний механізм формування та розподілу фінансових ресурсів.

Отже об’єктом нашого дослідження є фінансова система України, а предметом – особливості її функціонування з питань формування, розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту.

В науковій літературі тема нашого дослідження розкрита належним чином, зокрема розробці даного питання свої праці присвятили серед українських Крупка М. І., Карлін М.І., Пасічник Ю.В., Опарін В.В., М.Деркач та Л. Гордєєва, Л. Безгубенко, серед російських — Н. Самсонова, В. Родіонової, Л. Дробозіної , П. Шуляка, Н. Бєлотєлова, а також у зарубіжних — К. Макконела, С. Брю, Дж. Сакса, М. Лонга, С. Сагарі.

Російські вчені В. Родіонова та Л. Дробозіна зводять зміст фінансової системи до сукупності фінансових відносин. З інших позицій розглядається фінансова система у зарубіжних країнах. К. Макконел і С. Брю до фінансової системи відносять Федеральну резервну систему, комерційні банки, ощадні установи. М. Лонг і С. Сагарі (США) розглядають фінансову систему у відповідності до економічного статусу країни: фінансова система, яка характерна для країн з ринковою економікою, фінансова система країн з командною економікою, фінансова система країн з перехідною економікою.

При написанні даної роботи було використано цілу сукупність методів наукового дослідження, які включали в себе як загальні (порівняльний, історичний) так і спеціальні (метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі).

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової системи

1.1 Суть фінансової системи

Фінанси являють собою досить складне суспільне явище. Вони охоплюють широку гаму різносторонніх відносин, які відображаються в різноманітних грошових потоках. При єдиній суті цих відносин у них виділяються окремі елементи, які мають свої характерні ознаки й особливості. Характеристика фінансів застосовується як для розуміння їх необхідності, сутності й ролі у суспільстві, так і для деталізації конкретних форм фінансових відносин.

Виділення форм фінансових відносин характеризує відносне відокремлення певних складових фінансів. Сукупність цих складових визначається терміном ”фінансова система”. Як і будь-яка інша система, вона є не простим набором, а сукупністю взаємозв’язаних елементів, що мають однорідні ознаки. Для глибшого розуміння наведемо визначення фінансової системи, які зустрічаються в українській та зарубіжній літературі.

Фінансова система — сукупність фінансових відносин, що існують у рамках даної суспільно-економічної формації, на основі яких утворюються і використовуються відповідні фонди фінансових ресурсів [51,c.599].

………………………

1.2 Структура та функції фінансової системи

Фінансова система — це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур, окремих громадян.

Фінансові системи держав можуть вирізнятися за структурою та функціями. Це зумовлено видами форм власності, політичними орієнтирами правлячих еліт, рівнем економічного розвитку держави тощо. Нині у світі нараховується понад 20 різних моделей фінансових систем окремих держав. За наявності певних відмінностей вони мають спільну основу в переліку окремих ланок.

Структура фінансової системи може бути розглянута на прикладі фінансової системи України, її можна представити за такою схемою (Див рисунок 1):

Чільне місце у фінансовій системі посідають фінанси нефінансового сектора економіки, тобто фінанси підприємницьких структур. Вони обслуговують створення валового внутрішнього продукту — основного джерела фінансових ресурсів. Фінансові ресурси — один із найважливіших макроекономічних показників, на основі якого формується бюджет України, розробляються соціально-економічні програми та прогнози на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу.


Рис. 1.2. Структура фінансової системи України

…………………………………..

1.3 Механізм управління та функціонування фінансової системи

Принцип побудови фінансової системи Украйни - фіскальний федералізм. Цей принцип передбачає здійснення чіткого розмежування функцій управління між різними рівнями фінансової системи при дотримуванні самостійності і відповідальності кожного рівня управління. Схема управління фінансовою системою України представлена в додатку А. Управління фінансовою системою можна розділити на 3 рівні: стратегічне управління, оперативне управління, поточне управління. Стратегічне управління. здійснює : Апарат Президента України, Верховна рада України та Кабінет Міністрів України. За оперативне управління відповідають Міністерство фінансів, яке керується законами України, Указами Президента, Декретами Кабінету Міністрів України та нормативними актами. Поточне управління здійснюється регіональними фінансовими органами. Робота фінансової системи здійснюється в тісному зв’язку із діяльністю Національного Банку України [12,c.65]. Управління фінансовою системою України здійснюється через фінансову політику.

………………………

Розділ 2. Оцінка становлення та сучасні тенденції розвитку фінансової системи України

2.1 Етапи становлення фінансової системи України

Для більшого розуміння закономірностей та процесів становлення фінансової системи було вирішено розглядати етапи становлення фінансової системи України та фінансової політики починаючи з 1860 року. Фактично розглядаючи фінансову систему України з 1860 року ми маємо згоду простежити становлення і розвал фінансової системи тричи. Це дасть можливість оцінити сучасні етапи становлення фінансової системи, подивитися перехід від капіталістичної системи до соціалістичної і потім знов до капіталістичної.

На першому етапі (1860-1917рр) становлення класичного ринку, який розпочався у другій половині ХІХст. в Україні, яка входила до складу Російської імперії, була створена повнокровна ринкова система. В цей час були проведені такі реформи: промислово-транспортна реформа 80-х р.р. XIX ст.; грошова реформа голови кабінету міністрів Россії Вітте С.Ю.; столипінська аграрна реформа 1903 – 1904 р.р.

………………….

2.2 Основні тенденції формування та розподілу фінансових ресурсів в межах фінансової системи

Основним джерелом формування фінансових ресурсів, які розподіляються та перерозподіляються в межах фінансової системи України, є ВВП України. Тому для аналізу формування та розподілу фінансових ресурсів в межах фінансової системи необхідно проаналізувати динаміку ВВП та чинники які на нього впливають. Аналіз динаміки ВВП за доходами як основного ресурсу в фінансовій системі та аналіз структури ВВП дасть змогу оцінити фінансову систему в цілому, без розподілу фінансової системи на окремі ланки. Не менш важливим є аналіз зведених фінансових ресурсів України. Цей аналіз дасть змогу подивиться як розподіляються вже сформовані ресурси і оцінити фінансову систему в цілому.

Кардинальні зміни, що відбулися в національній економіці за період незалежності та поступового переходу до ринкової економіки, знайшли своє відображення в динаміці основного макроекономічного показника — валового внутрішнього продукту. Динаміка ВВП відображена в таблиці (див. Додаток Б) та на графіках (рис 2.1, рис 2.2)

………………….

2.3 Фінансова політика та її вплив на фінансову систему України

Фінансова політика України як система заходів (законів, адміністративних рішень) у сфері фінансів визначає джерела фінансування реструктуризації економічних перетворень, рух грошових потоків між основними суб’єктами економіки, розподіл і перерозподіл державних доходів. При цьому втримується принцип – чим вищий рівень мобілізації внутрішніх фінансових джерел, тим ширші можливості української економіки. В умовах ринкової економіки фінанси і фінансова політика держави відіграють значно більшу роль, ніж в адміністративно-командній системі господарювання. Більш того, світовий досвід показує, що спрямованість фінансової політики визначає характер соціально-економічних відносин будь-якої держави. В Україні становлення державності і формування фінансової політики відбувалось паралельно, однак між цими процесами не завжди вдавалось забезпечити односпрямованість та взаємоузгодженість. Що стосується фінансової політики, яка передбачає визначення джерел фінансування реструктуризації економічних перетворень, рух грошових потоків між основними суб’єктами економіки, розподіл і перерозподіл державних доходів, то її не було сформовано в цілісній формі. На першому етапі реформування приймалось багато локальних рішень на урядовому рівні, більшість з яких була не узгоджена з попередніми, а в багатьох випадках суперечила їм. Намагання вітчизняних реформаторів копіювати досвід зарубіжних країн без ґрунтовних досліджень оцінки можливих наслідків його застосування в Україні призвели до поглиблення економічної кризи, яка започаткувалась ще в умовах колишнього Союзу, та зумовила прояв нових проблем фінансового характеру. До таких проблем на теперішній час слід віднести:

 • зростання зовнішнього і внутрішнього боргів держави;

…………………

Розділ 3. Перспективи розвитку фінансової системи України

3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу фінансових ресурсів

У фінансовій системі в цілому і в розрізі окремих підсис­тем зосереджені значні обсяги фінансових ресурсів, що ста­новлять 80 і більше відсотків від обсягу валового внутрішньо­го продукту. Ці кошти перебувають у постійному русі, вони обслуговують процес створення, розподілу й використання матеріальних та духовних цінностей у суспільстві, забезпечую­чи необхідні темпи розвитку й пропорції щодо рівня зростан­ня добробуту кожного громадянина.

Окремі складові фінансової системи мають конкретне функціональне призначення в обслуговуван­ні відтворювальних процесів в економіці. Проте кінцева мета їхнього впливу єдина — створення умов економічного зрос­тання і забезпечення на його основі підвищення суспільного добробуту.

…………….

3.2 Пріоритетні напрямки фінансової політики України

В усіх країнах з ринковою економікою неможливо забезпечити повноцінний розвиток фінансових відносин без розробки досконалої фінансової політики, що дає змогу функціонувати усій фінансовій системі країни та виконувати основні функції держави. Україна є соціально спрямованою державою, тому пріоритетним напрямком фінансової політики у сфері видатків бюджету було і залишається посилення соціальної спрямованості бюджету. На виконання статті 102 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення гарантованого рівня надання населенню соціальних послуг та рівномірного їх фінансування крім дотацій вирівнювання із державного бюджету передбачено 4 види субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення. На 2004 та 2005 рік їх затверджено відповідно на загальну суму 12158 та 28443 млн грн.

…………….

Висновок

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Справа в тому, що фінансова і кредитна системи, які функціонували в Україні на той час, виражали економічні відносини колишньої радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходилися за межами української держави.

Не можна було здійснювати ні політичні, ні економічні перетворення, забезпечити національний політичний і господарський суверенітет без формування і розвитку національної фінансової, грошової і кредитної системи.

Отже, дослідивши дану тему, ми дійшли висновку, що фінансова система – це надзвичайно важливий елемент економіки країни, в якому зосереджено значні обсяги фінансових ресурсів, що становлять 80 і більше відсотків від обсягу валового внутрішнього продукту. Ці кошти перебувають у постійному русі, вони обслуговують процес створення, розподілу й використання матеріальних та духовних цінностей у суспільстві, забезпечуючи необхідні темпи розвитку й пропорції щодо рівня зростання добробуту кожного громадянина.

…………….

Список використаної літератури

 1. Аналіз проекту закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік»\\Вісник ВР України

 2. Конституція України.— К.: Юрінком Інтер, 2003.— 80 с.

 3. Базилевич В. Д. Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. Базилевича В. Д.— К.: Аттика, 2002.— 368 с.

 4. Банянин Г.І. Фінансові системи в економіці держави// Фінанси України. – 1999. - № 10. – С.51 – 55.

 5. Башнянин Г. І., Копич І. М., Рехлецький Є. А. Фінансові еко­номічні системи і проблеми типологізації і структуризації // В збірнику «Фінансово-промислові групи в Україні: проблеми ство­рення, становлення та розвитку». Державний університет «Львівська політехніка».—Львів, 1997.— № 317.— с. 98-100.

 6. Безгубенко Л. М. Фінансова система України в умовах економіки перехідного типу // Фінанси України.— 1996.— № 9.— С. 13.

 7. Борисов А. Б. Большой зкономический словарь.— М.: Книжньїй мир, 2001.— 895 с.

 8. Ваіилик О.Д. В — Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС. — 2000. — 416 с.

 9. Василик О. Фінансова стабілізація радує не всіх // Дзеркало тижня. -2004.-17.01.-С. 8.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.

 11. Васюренко О., Пасiчник I. Шляхи розвитку кредитного забезпечення iнновацiйної дiяльностi // Економiка України. - 2000. - №2. - C. 23-28.

 12. Голуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів, ЧДІЕУ, 2001.- 123с

 13. Грабарчук В.І Прблеми розвитку Фінансової системи// Економіка . Фінанси. Право. - № 9 . – с. 5 –9.

 14. Долішній М.О. Фінансова політика і стабілізація економіки України // Київ, Основа – 2001 С. 106 –127

 15. Єфименко Т. І. Механізми перерозподілу фінансових ресурсів як важіль визначення податкового потенціалу: Монографія.— Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002.— 272 с.

 16. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов­ник / 4-е видання, випр. та доп.— К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львівського банківського інституту НБУ, 2002.— 566 с.

 17. Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы: Научно-популярное издание. — С.-П.:Издательский дом "Вильямс", 2000. — 592 с.

 18. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. — Л.:Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана франка, 2001. — 608 с,

 19. Кураков Л. П., Кураков В. Л. Толковьій словарь зкономических и юридических терминов.— М.: Изд-во Московского психолог.-соц. ин-та «ВУЗ и школа»; Чебоксарьі: Изд-во Чушашского ун-та, 2002.- 748 с.

 20. Кучма Л. Д. Найвищі інтереси — інтереси народу: Виступ Президента України на першій сесії Верховної Ради України четвертого скликання 18 червня 2002 р. // Урядовий кур'єр.— 2002.— 19 червня.— № 111.

 21. Лисецький В.М. Фінансова система України потребує енергійної реформи// Банківська справа. – 1999 - №2. С.8 – 12.

 22. Лютий I. Грошово-кредитна полiтика та особливостi її реалiзацiї в Українi // Фiнанси України. - 2000. - №1. - C. 20-24.

 23. Лютий І. О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи України // Фінанси України.— 2004.— № 5.— С. 24-29.

 24. Мельник О. Основнi параметри грошово-кредитної полiтики в Українi // Економiка України. - 2000. - №7. - C. 25-31.

 25. Мельник О.М. Законодавчi основи та найважливiшi параметри грошово-кредитної полiтики // Фiнанси України. - 2000. - №7. - C. 34-44

 26. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: На­вчальний посібник.— Київ: Центр навчальної літератури, 2003.— 240 с.

 27. Мокун В.Р. Фінансова система України : стан і напрямки реформування// Економіка України. 1999. №1. – С.3 –11.

 28. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. 2-е вид.— К.:КНЕУ, 2001.- 240 с.

 29. Опарін В.В. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України, 1998, № 9, С. 49—60.

 30. Основні засади грошово-кредитної політики держави [на 2000-2001 рр.]//Урядовий кур’єр.-2000.-13.10.-С.5

 31. Пасічник Ю. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник / 2-ге вид., перероб. і доп.— К.: Знання-прес, 2003.- 528 с.

 32. Пасічник Ю. В. Дослідження впливу податкового навантаження на темпи приросту ВВП // Ринок цінних паперів України.— 2005.- № 5-6.- С. 21-25

 33. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: Монографія. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. — 642 с.

 34. Платонова Е. Зкономические системи и их трансформации // МЗ и МО.- 1998.- № 7.- С. 30-40.

 35. Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки» // Урядовий кур'єр.— 2002.— 4 червня.— № 100.

 36. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік. «Україна: поступ у XXI ст. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 pp.» // Урядовий кур'єр.— 2000.— 28 січня.— № 16.— С. 5-12.

 37. Проблеми оптимізації бюджетного дефіциту та державного боргу // Предпренимательство, хозяйство и право. – 2000.- №12. –С.77 – 80

 38. Прогноз Міжнародного валютного фонду.// Контракти. — 2005. — № 41.— С. 28.

 39. Римаренко Ю. І. Національний розвиток України: проблеми і перспективи.— Київ: Юрінком, 2004.— 272 с.

 40. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник.— К: Центр навчальної літератури, 2004.— 312 с

 41. Рябошлик В.М. Нова фінансова система. Якою їй бути// Посередник. – 2001. — №52. – С.9.

 42. Самуельсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка / Пер. з англ.— К: Основи, 1995.— 735 с

 43. Сивульський М.І. Становлення Фінансової системи України// політологічне читання. 1999. №1. – С. 56 –73.

 44. Україна в цифрах у 2000 році.— К.: Держкомстат, 2001.

 45. Україна в цифрах у 2001 році.— К.: Держкомстат, 2002

 46. Україна в цифрах у 2002 році.— К.: Держкомстат, 2003

 47. Україна в цифрах у 2003 p.— K.: Держкомстат, 2004.

 48. Україна в цифрах у 2004 p.— K.: Держкомстат, 2005.

 49. Україна за роки незалежності, 1991—2003. — 5-е вид., переробл. та допов. — К.: Нора-Друк, 2003. - 560 с.

 50. Українська Радянська Енциклопедія. Столида — Фітогеографія / Видання друге. Головна редакція Української Радянської Енцик­лопедії.- К., 1984.— Т. 11.— Кн. 1.- 608 с.

 51. Финансово-кредитный знциклопедический словарь / Кол. авт. под общ. ред. А Г. Грязновой.— М.: Финансьі и статистика, 2002.— 1168 с.

 52. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной.-М.:ЮНИТИ, 2001.

 53. Формування і функціонування бюджетної системи України: Монографія / С. О. Булгакова, О. Т Колодій, Л. В. Єрмошенко та ін. За заг. ред. А. А. Мазаракі.— К: Книга, 2003.— 344 с.

 54. Червова Л. Г.,Назарчук М. І. Правове регулювання інвестиційної діяльності // Фінанси України.— 2005.— № 7.— С. 68-73.

 55. Чернявський О. П. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник для студ. ек. спец. ВУЗів.— К.: Дія, 2000.— 235 с.

 56. Шокун В. Напрямки реформування фінансової систем України // Фінанси України.— 1995.— № 1.— С. 42.

 57. Шокун В.В. Про питання вдосконалення фінансової системи України// Фінанси України. – 1999. - № 16. – С.14- 24.

 58. www. ukrstat. gov. ua — Сайт Державного комітету статистики України

 59. www.dn.kiev.ua/prognosis/VVP25_11.html - Інтернет видання «Деловая неделя»

 60. www.kmu.gov.ua – Сайт Кабінету Міністрів України

 61. www.minfin.gov.ua – Сайт міністерства фінансів України

 62. www.rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України

………………….

Додаток А

Схема організаційної структури управління фінансовою системоюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 2. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 3. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 4. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 5. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.

Другие похожие документы..