Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В эпоху проходящей информатизации, данное явление приходит даже в самые отдаленные уголки нашей планеты. Мы часто слышим в СМИ о проведении новых про...полностью>>
'Закон'
Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Ведомости Съезда народных депут...полностью>>
'Закон'
Целью курса является освоение основных психологических закономерностей функционирования рекламы; методами психологического сопровождения рекламы; фор...полностью>>
'Реферат'
Мама - Чи є в світі слово більш прекрасне і ніжне? У матеріал добрі і ласкаві руки, найчутливіше серце, в якому ніколи не згасає любов; воно ніколи н...полностью>>

Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2011 р. №

Київ

Про затвердження Державної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року” та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”

Кабінету Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити Державну програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма).

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 • передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік, кошти, необхідні для виконання завдань і заходів, передбачених Програмою;

 • ініціювати, у разі необхідності, затвердження додаткових заходів, необхідних для реалізації Конвенції про права інвалідів;

 • у двомісячний строк розробити та затвердити галузеві та регіональні плани реалізації Програми;

 • залучати відповідно до законодавства до виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, галузевими та регіональними планами з її реалізації громадські організації інвалідів та їх підприємства;

 • подавати щороку до 15 січня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, через Міністерство соціальної політики інформації Кабінетові Міністрів України.

 1. Міністерству економічного розвитку та торгівлі:

 • включати щороку за поданням Державної служби з питань інвалідів та ветеранів визначені Програмою завдання, заходи та показники до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;

 • спільно з Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів щороку до 15 березня за результатами нарад з центральним органам виконавчої влади та громадськими організаціями інвалідів складати та подавати Кабінету Міністрів України переліки міжнародних стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які необхідно розробити, чи яким доцільно надати чинності в Україні.

 1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які є державними замовниками державних цільових програм, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Одеській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям, Національній академії наук вивчити разом із громадськими організаціями інвалідів питання щодо необхідності внесення змін до програмних документів (їх концепцій) та планів робіт, що вже затверджені (потягом трьох місяців) або розробляються (потягом місяця), з метою приведення їх у відповідність із Конвенцією про права інвалідів та про результати поінформувати Державну службу з питань інвалідів та ветеранів для подальшого інформування Кабінетові Міністрів України.

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади потягом трьох місяців здійснити аналіз законодавства, не вказаного у Програмі, на відповідність його положенням Конвенції про права інвалідів і за його результатами вжити заходів щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які є дискримінаційними, декларативними та/або нікчемними по відношенню до осіб з інвалідністю, а у разі потреби затвердити нові необхідні документи з метою створення належних умов життєдіяльності таких осіб.

 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським районній, районній у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:

 • створювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
  3 листопада 2010 р. № 996 дорадчі робочі органи громадських рад із представників громадських організацій інвалідів (за їх зверненням) і залучати такі об’єднання до консультацій з питань, що стосуються осіб з інвалідністю;

 • сприяти проведенню громадськими організаціями інвалідів аудитів (моніторингів, досліджень) з питань, що стосуються осіб з інвалідністю, здісненню ними просвітно-виховної, дослідної та іншої діяльності розробки;

 • залучати у межах компетенції інструменти міжнародної допомоги (технічної та фінансової) для забезпечення прав осіб з інвалідністю та наближення законодавства України до міжнародних норм і стандартів.

 1. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів:

 • здійснювати підготовку, погодження, друк, розповсюдження та захист всеосяжної доповіді про заходи, вжиті Україною для виконання зобов’язань за Конвенцією про права інвалідів.

 • оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Конвенції про права інвалідів і цієї Програми, а також всеосяжні доповіді про заходи, вжиті Україною для виконання зобов’язань за Конвенцією.

 • рекомендувати громадським організаціям інвалідів та їх об’єднанням створити єдиний спільний представницький орган громадських організацій інвалідів на національному рівні з метою узгодження із ним усіх рішень, які стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю;

 • забезпечити взаємодію та подальшу співпрацю України з Комітетом ООН з прав інвалідів, іншими міжнародними та європейськими організаціями з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

 1. Міністерству юстиції врахувати положення Конвенції про права інвалідів під час опрацювання Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні.

 2. Міністерству освіти та науки, молоді та спорту разом із Національною академією педагогічних наук забезпечити підготовку та перепідготовку кадрів, необхідних для надання освітніх та інших послуг особам з інвалідністю.

 3. Міністерству закордонних справ узагальнювати за допомогою представництв України в іноземних країнах інформацію про кращі практики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю і доводити їх до відома відповідних міністерств, та інших центральних органів виконавчої влади.

 4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечувати організацію та проведення на державному рівні заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, інших міжнародних днів (дат), що стосуються осіб з інвалідністю.

 5. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. №

Державна програма

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року

І. Загальна частина

На фоні стійкого і тривалого скорочення населення України чисельність інвалідів в державі зростає. За останні 20 років чисельність повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю в загальній чисельності населення збільшилась майже вдвічі з 1,6 млн. осіб у 1991 році до 2,7 млн. осіб у 2011 році (із них
0,165 тис. дітей-інвалідів) і досягала показника майже у 6 %. Особи з інвалідністю працездатного віку складають 53 % від загальної кількості осіб відповідної категорії або 6,5 % у загальній структурі економічно активного населення.

Разом із тим, відповідно до презентованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я 9 червня 2011 року Всесвітньої доповіді про інвалідність від 15 % до
19,4 % повнолітнього населення світу живуть із інвалідністю, з яких від 2,2 % до 3,8 % хворіють на складні форми захворювання. Дитяча інвалідність становить
5,1 % осіб, із яких 0,7 % мають складні вади.

Порівняння вищевказаної міжнародної та вітчизняної статистики свідчить про те, що в Україні завищені вимоги щодо встановлення інвалідності.

Недостатня якість і недоступність належної медичної допомоги, старіння населення, забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості вроджених вад та хронічних захворювань (діабет, серцево-судинні захворювання, рак і психічні розлади), професійні захворювання та нещасні випадки на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди, природні катастрофи, конфлікти, харчування, зловживання палінням, алкоголем і наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, а також прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин. Це далеко не повний перелік факторів, які зумовлюють інвалідизацію суспільства.

Згідно з міжнародними дослідженнями підвищеному ризику отримання інвалідності піддаються особи з недостатнім доходом, із числа безробітних та з низьким рівнем освіти.

В Україні у дошкільних навчальних закладах чисельність дітей з інвалідністю становить 0,5 % (або 6766 осіб), у загальноосвітніх закладах 1,5 % (або 62804 осіб), у професійно-технічних навчальних закладах – 1,3 % (або 5297 осіб), у вищих навчальних закладах 0,7 % (або 17242 осіб).

Жодна особа з інвалідністю не отримує пенсію або державну соціальну допомогу, що виплачується замість пенсії, у розмірі меншому за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії по інвалідності на 1 листопада 2011 року становить 1166,30 грн., а для інвалідів війни
- 2671,90 гривень. У 2011 році на ці цілі із Пенсійного фонду та Державного бюджету спрямовано понад 36 млрд. грн., що на 4 млрд. більше ніж торік. З 1 січня 2012 року ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність, розміри пенсійної виплати в середньому зростуть із 1815 до 4129 гривень.

У 2011 році для фінансування видатків Державного бюджету на здійснення соціального захисту інвалідів за програмами Міністерства соціальної політики передбачено спрямувати 0,864 млрд., грн. або на 100 млн. більше ніж у минулому році. У 2012 році загальний обсяг видатків на вказані цілі заплановано збільшити також на понад 100 млн. гривень.

Трудовою діяльністю займається 25 % або понад 662 тис. осіб з інвалідністю, з них займаються приватною підприємницькою діяльністю та працюють на спрощеній системі оподаткування і є інвалідами понад 25 тис. осіб. Активно шукають роботу через центри зайнятості майже 30-35 тис. осіб цієї категорії.

Роботодавці, завдяки працевлаштуванню у себе інвалідів щороку звільняються від сплати внесків до Пенсійного фонду на загальну суму понад 2 млрд. гривень. Громадські організації інвалідів, їх підприємства кожного року отримують державну допомогу у вигляді податкових пільг і фінансової допомоги у розмірі
300 млрд. гривень.

У Всесвітній доповіді про інвалідність до числа головних бар’єрів, які не дозволяють особам з інвалідністю відчувати себе на рівні з іншими, віднесено: неадекватні заходи політики та стандарти; негативне відношення до людей з інвалідністю; нестачу послуг і проблеми з їх наданням; недостатнє фінансування; відсутність безперешкодного середовища; неадекватність інформації та комунікації; відсутність консультування та включення у суспільне життя; брак досвіду та даних.

Перелічені проблеми характерні також і для нашої держави. У зв’язку з цим Україна як член міжнародного співтовариства проводить послідовну політику в сфері забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю на основі дотримання принципів законності, демократії, рівності, недискримінації та соціальної справедливості.

Так, з урахуванням положень Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006-2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2006) 5) постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716 було затверджено Державну програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року.

В рамках виконання цієї програми було проведено значну роботу, зокрема:

 • затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти, заходи щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, положення про академічні стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів;

 • надано державною службою зайнятості допомогу у працевлаштуванні
  44 тис. особам з інвалідністю; створено за рахунок коштів, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів від застосування адміністративно-господарських санкцій, майже 11 тис. нових робочих місць для працевлаштування таких осіб; щороку складається перелік професій і спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці, який надсилається органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади та реабілітаційні установи;

 • продовжено роботу щодо розробки та запровадження нових конструкцій технічних та інших засобів реабілітації, для осіб з інвалідністю та технологій їх виготовлення; вдосконалено національні стандарти з виробництва таких засобів; затверджено план розвитку протезно-ортопедичної галузі;

 • затверджено типові (примірні) положення про реабілітаційні установи різних типів, штатні нормативи, переліки кабінетів та обладнання для них, державні соціальні нормативи у сфері реабілітації;

 • впроваджено державні будівельні норми, що забезпечують врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час планування територій населених пунктів та будівництва об’єктів, „Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлово-цивільного призначення” та „Альбом типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення”;

 • затверджено з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення стандарти щодо виробництва автобусів, вагонів пасажирських локомотивних, дизелів-поїздів, метрополітену, трамвайних і здійснення розмітки дорожньої;

 • визначено порядками та правилами обслуговування населення залізничним, повітряним, автомобільним транспортом, трамваями і тролейбусами певні особливості перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • зобов’язано з 1 січня 2011 року організаторів проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах встановлювати вимогу щодо забезпечення роботи на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • заборонено з 1 січня 2013 року ввезення на митну територію України і виготовлення в Україні транспортних засобів загального користування, які не пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • встановлено вимогу щодо обов’язкової наявності з 1 січня 2015 року на кожному автобусному, трамвайному та тролейбусному маршруті як мінімум одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • створено Централізований банк даних з проблем інвалідності;

 • продовжено взаємодію з громадськими організаціями інвалідів щодо залучення їх до вирішення питань, які стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю;

 • запроваджено проведення щорічного Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви життя”;

 • проведено низку міжнародних конференцій та вивчено міжнародні стандарти з відповідних питань.

Реалізація вказаної Державної програми створила підґрунтя для ратифікації Україною Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї.

Черговим кроком до досягнення рівності між особами з інвалідністю та іншими членами суспільства стала ратифікація Законом України від 16 грудня 2009 р. № 1767-VІ вказаних міжнародних документів.

Ратифікувавши Конвенцію про права інвалідів, Україна, тим самим, взяла на себе юридичні зобов’язання щодо забезпечення її виконання в повному обсязі, відображення належним чином її положень у національному законодавстві, планах соціально-економічного розвитку та Державному бюджеті України.

Конвенція про права інвалідів визначає обов'язки держав щодо дотримання та забезпечення рівноправного користування правами людини всім особам з інвалідністю; окреслює сфери, у яких необхідно внести доповнення, що дозволять цим їм користуватися своїми правами, та сфери, у яких необхідно посилити гарантії відповідних прав через їх постійне порушення; установлює загальні мінімальні стандарти, що мають застосовуватися до кожної особи з інвалідністю в частині забезпечення всіх прав та основоположних свобод людини, поваги до її власної гідності.

Ця Програма об'єднує в єдину систему зусилля держави та суспільства щодо захисту, забезпечення та реалізації прав осіб з інвалідністю в економічному, соціальному, політичному, правовому та культурному житті відповідно до положень Конвенції ООН про права інвалідів і Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006-2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2006) 5), а також формулює та реалізує відповідну комплексну стратегію державної політики в усіх сферах щодо осіб з інвалідністю.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є заохочення, захист і забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини та основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя на основі комплексного підходу з урахуванням положень Конвенції про права інвалідів, а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності.

ІІІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

запровадження відповідальності за дискримінацію за ознакою інвалідності та відповідну бездіяльність;

визначення механізму залучення громадських організацій інвалідів до нормативно-правової роботи;

збільшення числа номінацій Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви життя”;

вдосконалення навчальних програм і курсів з метою підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав та гідності;

проведення широкомасштабних інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності;

проведення роз’яснювальної роботи стосовно популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

визначення загальних засад забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

посилення (запровадження) відповідальності за відсутність доступності до існуючих об’єктів фізичного оточення;

віднесення до елементів благоустрою елементів об’єктів фізичного оточення та площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

врахування елементів доступності під час визначення переможців всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

визначення переліку державних будівельних норм та інших актів, які необхідно розробити чи вдосконалити, з метою забезпечення доступності до об’єктів фізичного осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

вдосконалення процедури експертизи документації з проектування будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення та введення їх в експлуатацію з метою забезпечення доступності до них для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

включення до числа громадських інспекторів при Держархбудінспекції представників громадських організацій інвалідів;

напрацювання рекомендацій з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної та туристичної інфраструктури, а також прилеглих територій з урахуванням заходів розумного пристосування та універсального дизайну;

напрацювання архітектурно-технічних рішень з переобладнання будинків та квартир серій індустріального будівництва для проживання осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

визначення загальних засад забезпечення доступності транспортних послуг, транспортної та туристичної інфраструктури, телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку для осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

видачі дозвільних документів на право надання транспортних і телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку за умови врахування потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

посилення (запровадження) відповідальності за не надання (надання неналежної якості) транспортних послуг особам з інвалідністю, водіїв, які здійснили паркування чи зупинку транспортного засобу у недозволеному місці;

узгодження вітчизняної термінології із положеннями статті 11 Конвенції про права інвалідів стосовно ситуацій ризику;

визначення механізмів соціального захисту осіб з інвалідністю, їх евакуації, забезпечення безпеки та дій на транспорті у разі виникнення ситуацій ризику;

встановлення механізму виклику особами з вадами слуху служб швидкого реагування (швидкої медичної та пожежної допомоги, міліції тощо);

визначення норм пожежної безпеки для невеликих закладів, які надають послуги із підтриманого проживання у громаді та реабілітації, за місцем проживання осіб з інвалідністю, у тому числі у сільській місцевості;

обов’язкової участі у судових засіданнях громадянина, питання про недієздатність або обмежену дієздатність якого розглядається, та його законного представника або його адвоката (якщо громадянин та його законний представник через стан здоров’я чи інші об’єктивні причини не можуть бути присутніми на судовому засіданні);

надання права органам опіки та піклування звертатися про надання безоплатної правової допомоги особам, визнаним судом ими, або дієздатність яких обмежена судом, а також особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, ість та поновлення цивільної дієздатності;

спрямування коштів, отриманих від сплати судового збору, на забезпечення доступності будівель судових органів (ззовні та всередині) для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

започаткування діяльності піклувальних рад при психіатричних лікарнях, будинках дитини, закладах тимчасового та постійного перебування інвалідів, інтернатах, пенітенціарної системи;

посилення (запровадження) відповідальності законних представників дітей-інвалідів та інвалідів, а також інших осіб, в результаті дій або бездіяльності яких відбулися приховування, полишення та сегрегація дітей-інвалідів та інвалідів;

зобов’язання органів місцевого місцевих органів влади щороку передбачати кошти на закупівлю та фінансування соціальних послуг;

забезпечення правового регулювання соціального супроводу повнолітніх осіб, які мають право на проживання в інтернатних установах, але не скористалися цією можливістю, шляхом надання їм персональної допомоги за місцем проживання у громаді, а також механізму підтриманого прийняття рішень такими особами (як різновиду соціальних послуг);

напрацювання рекомендацій щодо визначення (оцінювання) та обліку індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах;

визначення норм часу, нормативів штатної чисельності працівників спеціалізованого відділення (у складі територіального центру соціального обслуговування), які надають соціальні послуги одиноким особам з психічними розладами за місцем їх проживання вдома;

визначення загальних засад врахування потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами забезпечення доступності під час стандартизації, сертифікації, розроблення стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності та захисту прав споживачів;

визначення міжнародних стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які необхідно розробити, чи яким доцільно надати чинності в Україні, а також провести відповідну роботу;

встановлення вимог до дублювання телевізійної та відео продукції субтитрами та жестовою мовою, доступності Інтернету;

визначення механізмів інформування про законодавство (зміни у ньому) осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами;

встановлення правого статусу мов спілкування, сфери їх застосування та допоміжних засобів спілкування для осіб із сенсорними розладами;

надання дозволу на видання рельєфно-крапковим шрифтом та запис (звукозапис) (без згоди автора) оприлюднених творів без мети отримання прибутку для поповнення бібліотечних фондів шкіл-інтернатів і центрів реабілітації для дітей з ураженням органів зору, бібліотек громадських організацій, що представляють інтереси осіб з ураженням органів зору;

зобов’язання суб’єктів господарювання, що здійснюють видання та запис (звукозапис) творів безкоштовно надавати один його екземпляр Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих;

супроводження на телебаченні реклами, у тому числі політичної, аудіоописами та субтитрами з метою розуміння та сприйняття її особами з ураженнями органів зору та слуху;

створення та ведення електронного каталогу інструкцій із застосування лікарських засобів, включених до Державного реєстру лікарських засобів України, із безкоштовним доступом до нього через мережу Інтернет у форматах, адаптованих для ознайомлення особами з ураженнями органів зору;

тактильного позначення банкнот і монет національної валюти України різного номіналу з метою розпізнавання їх особами з ураженнями органів зору;

забезпечення доступності веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху і створення на головних сторінках таких веб-сайтів розділу про стан реалізації людьми з інвалідністю своїх прав і свобод;

випуску за програмою „Українська книга” аудіо книг та книг зі шрифтом Брайля;

надання інвалідам по слуху послуг із сурдоперекладу;

забезпечення державних та комунальних телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу телевізійної продукції;

забезпечення синтезу української мови для мовного доступу осіб із порушеннями зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп'ютера чи дисплеї мобільного телефону;

забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена;

визначення порядку і стандартів (нормативів) здійснення соціального супроводу сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування (як різновиду соціальних послуг);

визначення загальних засад доступу до світи осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами до освітніх послуг, внаслідок стану здоров’я, нездатності чи обмеженої здатності до самостійного пересування та/або самообслуговування, втрати слуху, зору, розумової відсталості та психічних розладів;

відмови у наданні ліцензії на надання освітніх послуг у разі, у навчальному закладі не створені умови для надання освітніх послуг особам з інвалідністю;

вдосконалення типових положень про освітні установи, гуртожитки і відокремлені підрозділи навчальних закладів з метою створення доступності для осіб з інвалідністю;

адаптація зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти до потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами;

вдосконалення положення про навчально-реабілітаційний центр;

врахування потреб осіб з інвалідністю під час дистанційного навчання;

визначення рекомендацій щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами в процесі інклюзивного навчання;

визначення нормативів чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників та інших спеціалістів для навчання осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у навчальних закладах;

запровадження державних іспитів на знання жестової мови для студентів, які навчаються за спеціальністю сурдопедагог;

створення навчально-методичних підрозділів у вищих навчальних закладах
І-ІV рівня акредитації для супроводу навчання студентів з інвалідністю;

визначення стандартів початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та відповідні навчальні програми, у тому числі з абілітаційного навчання, для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю та психічними розладами;

забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідності;

облаштування відповідно до державних будівельних норм ззовні та всередині будівлі, в яких розташовані навчальні заклади;

вдосконалення законодавства про психіатричну допомогу;

звільнення від тендерної процедури державних закупівель путівок до санаторіїв спинального профілю;

створення організаційно-правових умов існування хоспісів;

визначення організаційно-правових умов встановлення інвалідності дітям-інвалідам;

забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернету, кадрами, підвищення статусу їх працівників, створенням доступності до їх приміщень;

вдосконалення діяльності медико-соціальної експертизи;

спрощення процедури складання індивідуальної програми реабілітації;

вдосконалення порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, розширення їх переліку;

виключення діагнозів „онкологічні захворювання”, „психічні розлади” та „розумова відсталість” у стадії ремісії із протипоказань для отримання послуг у навчальних, реабілітаційних, санаторно-курортних, лікувальних та інших закладах і установах;

вдосконалення форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання;

спрощення порядку встановлення груп інвалідності

визначення норми для міні-харчоблоків установ тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю, реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів із розумовою відсталістю із незначною чисельністю відвідувачів;

здійснення моніторингу і удосконалення нормативів чисельності працівників санаторно-курортних закладів для інвалідів;

визначення нормативів чисельності працівників санаторно-курортних закладів для надання послуг із реабілітації та лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні вади;

збільшення видатків на санаторно-курортне лікування інвалідів за рахунок коштів державного бюджету;

збільшення видатків на санаторно-курортне лікування інвалідів в рамках місцевих програм;

облаштування відповідно до державних будівельних норм ззовні та всередині будівлі, в яких розташовані заклади охорони здоров’я;

визначення джерел фінансування установ тимчасового та постійного перебування інвалідів із розумовою відсталістю та установ тимчасового та постійного перебування інвалідів із комплексними вадами, установ змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів;

забезпечення окремих категорій населення реабілітаційними заходами шляхом компенсування витрат надавачам і виробникам заходів, до яких звернуться відповідні особи;

запровадження виплати грошових компенсацій інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів відповідно до статті 27 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”;

вдосконалення порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, розширення їх переліку;

включення до переліку товарів, з яких утворюється обмінний фонд, деяких технічних та інших засобів реабілітації;

вдосконалення порядку забезпечення інвалідів автомобілями;

вдосконалення порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг;

розширення переліку лікувальних і реабілітаційних установ недержавної форми власності послуги, в яких за рахунок коштів державного бюджету можуть отримувати допомогу інваліди та діти-інваліди

визначення порядку атестації працівників реабілітаційних установ недержавної форми власності;

здійснення моніторингу і удосконалення нормативів чисельності працівників реабілітаційних установ;

здійснення моніторингу складності завдань та обов'язків нових професійних назв працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ шляхом їх порівняння з аналогічними існуючими характеристиками робіт, що передбачені чинними кваліфікаційними характеристиками;

запровадження мотиваційної системи управління персоналом реабілітаційних установ;

встановлення кваліфікаційних характеристик номенклатури професій, на які відсутні кваліфікаційні характеристики професійних назв працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ;

затвердження нових кваліфікаційних характеристик працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ;

створення мережі сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів і пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації;

збільшення видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету;

збільшення видатків на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації в рамках місцевих програм;

збільшення видатків на забезпечення інвалідів автомобілями за рахунок коштів державного бюджету;

збільшення видатків на забезпечення інвалідів автомобілями в рамках місцевих програм;

створення та зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів;

запровадження альтернативних механізмів виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування роботодавцям у подвійному розмірі в рахунок виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів перших робочих місць молоді з інвалідністю, яка отримала професію (спеціальність);

оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на найефективніші заходи сприяння працевлаштуванню інвалідів (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва тощо)

спрощення процедури надання відповідних коштів роботодавцям, у тому числі шляхом компенсування витрат Державного центру зайнятості;

надання особам з інвалідністю допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, незалежно від наявності страхового стажу;

визначення обов’язкової частки зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи зі створення робочих місць для інвалідів, залучення до процесу їх розподілу соціальних партнерів і громадських організацій інвалідів;

визначення порядку консультування роботодавців з питань працевлаштування осіб з інвалідністю та органів, на які будуть покладені відповідні повноваження;

покращення взаємодії усіх суб’єктів, які сприяють працевлаштуванню інвалідів, та визначення з цього приводу відповідних повноважень громадських організацій інвалідів у законодавстві;

включення до регіональних програм зайнятості населення заходи зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю та їх працевлаштування;

унормування діяльності та підтримки соціально-економічних підприємств, де працюють особи з інвалідністю

визначення повноважень соціальних партнерів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів;

включення до колективних договорів та угод на державному, галузевому, регіональному рівнях заходи зі створення доступності для осіб з інвалідністю та зобов’язання роботодавців виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством;

віднесення до пріоритетних видів оплачуваних громадських робіт надання соціальних послуг інвалідам, перелік яких узгоджувати із громадськими організаціями;

затвердження методичних рекомендації щодо складання розділів „Професійна реабілітація” та „Трудова реабілітація” індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю;

вдосконалення порядків виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування та вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, збільшення розмірів компенсаційних виплат;

визначення механізму реалізації статті 73 Цивільного кодексу України щодо оплати послуг опікуна та піклувальника, розміру виплати, порядку та підстав її призначення;

визначення номенклатури професій сфери соціального захисту інвалідів, на які відсутні кваліфікаційні характеристики;

удосконалення стимулювання праці працівників з використанням сучасних теорій мотивацій;

здійснення моніторингу і удосконалення нормативів чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (соціальних послуг);

здійснення моніторингу і удосконалення норм часу і норм чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування;

збільшення видатків на виплату інвалідам одноразової матеріальної допомоги;

збільшення видатків на виплату грошової компенсації, що виплачується деяким категоріям інвалідів відповідно до законодавства замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

збільшення видатків на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування;

облаштування відповідно до державних будівельних норм ззовні та всередині будівлі та приміщення установ соціального захисту населення;

придбання для установ соціального захисту населення транспортних засобів для забезпечення перевезення інвалідів і дітей-інвалідів до місця отримання послуг;

вдосконалення законодавства щодо забезпечення гарантій участі осіб з інвалідністю та організацій, які вони представляють, в політичному та суспільному житті, у тому числі участі у виборах;

збільшення фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів;

розширення масштабів проведення Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими функціональними можливостями „Барви життя”;

облаштування відповідно до державних будівельних норм ззовні та всередині будівлі, в яких розташовані заклади культури;

врахування під час всеукраїнського та сільськогосподарського переписів рекомендацій Вашингтонської групи по статистичному виміру інвалідності;

збільшення числа показників щодо осіб з інвалідністю у державних статистичних спостереженнях та адміністративних даних;

забезпечення розвитку, модернізації, технічного супроводження Централізованого банку даних з проблем інвалідності та Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

Програму передбачається виконати протягом 2012 - 2020 років, у три етапи:

на першому етапі (2012-2015 роки) національне законодавство буде приведено у відповідність до вимог Конвенції;

на другому етапі (2016 рік) буде комплексно проаналізовано результати нормативно-правової роботи та у разі потреби визначено нові дії у цьому напрямку;

на третьому етапі (2017-2019 роки) буде впроваджуватися прийняте в рамках Програми законодавство та покращуватися фінансування програм, які стосуються інвалідів.

ІV. Завдання і заходи

Завдання і заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку 2 до Програми.

V. Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу поступово:

привести національне законодавство у відповідність до вимог Конвенції про права інвалідів;

посилити (запровадити) відповідальність за дискримінацію за ознакою інвалідності;

ліквідувати перепони і бар’єри, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб осіб з інвалідністю;

покращити фінансування програм і заходів, які стосуються осіб з інвалідністю;

запровадити облік осіб з інвалідністю, послуг і засобів, в яких вони мають потребу;

створити для осіб з інвалідністю умови доступності до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури та спорту;

удосконалити порядки надання особам з інвалідністю послуг та засобів;

налагодити співробітництво державних органів з громадськими організаціями інвалідів;

сформувати позитивне ставлення у суспільстві до осіб з інвалідністю;

забезпечити широку участь осіб з інвалідністю у житті суспільства.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.

Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Передбачається, що обсяг загального фінансування Програми становитиме
млн. грн., із них:

коштів державного бюджету – млн. грн.

коштів місцевого бюджету – млн. грн.;

інших джерел фінансування – млн. гривень.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 245-р.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ....................2012 року № .......

3. Державний замовник - Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України.

4. Керівник Програми - голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.

5. Виконавець заходів Програми – Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Адміністрація Держспецзв'язку, Державіаслужба, Державна інспекція з питань праці, Державна служба інтелектуальної власності, Держінформнауки, Держкомтелерадіо, Держлікслужба, Держспоживінспекція, Держстат, Держтуризмкурорт, МВС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінкультури, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, МНС, МОЗ, МОНмолодьспорт, ПФУ, Укравтодор, Укрзалізниця, Укрморрічінспекція, Укрпошта, Укртрансінспекція, ГПУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, НБУ, СБУ, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Державний центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів, Національна Академія наук, Національна Академія медичних наук, Національна Академія педагогічних наук, Рада міністрів АРКрим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, науково-дослідні установи, громадські (неурядові) організації.

6. Строки виконання Програми: 2012-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Усього

* у межах відповідних видатків.

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Загальнодержавної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Усього

значення показника за роками:

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн. грн.

у тому числі за роками:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 1. Рівність і недискримінація. Жінки-інваліди. Діти-інваліди (статті 5-7 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Охорону дитинства” та інших законів щодо виявлення, усунення, унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності, а також стосовно встановлення відповідальності за відповідні правопорушення та бездіяльність.

Мін'юст, Мінсоцполітики, МВС,

ГПУ,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від
   12.04.2005 № 34/5, щодо подання разом із нормативно-правовим актом позиції уповноваженого представника єдиного спільного представницького органу громадських організацій інвалідів на національному рівні.

Мін'юст, Мінсоцполітики,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

 1. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Внести зміни до Положення про Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви життя”, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму від 26.05.2009 № 24, щодо запровадження у рамках фестивалю конкурсів на кращі фільм, телевізійну програму, соціальну рекламу та статтю із питань освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності.

Мінкультури

Не потребує

Удосконалення навчальних

програм

Кількість навчальних програм

4

4

  1. Включити до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів, що здійснюють післядипломну освіту, навчальні курси „Вступ до інклюзивної освіти” та „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичні заняття із „Універсального дизайну” та „Розумного пристосування” і розробити навчально-методичне забезпечення до них з метою підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав та гідності.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

  1. Включити навчальні курси „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичні заняття із „Вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів”, „Універсального дизайну” та „Розумного пристосування” до навчальних програм базової і подальшої (післядипломної) освіти (підготовки):

Кількість навчальних програм

4

4

 • працівників правоохоронних органів, органів прокуратури, судів, пенітенціарної системи, тематичні заняття щодо забезпечення ефективного доступу осіб з інвалідністю до правосуддя та створення умов для реалізації ними прав;

МОНмолодьспорт, МВС,

ГПУ,

Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість навчальних програм

12

12

 • спеціалістів, які зайняті в сфері планування та забудови навколишнього середовища (архітекторів, конструкторів, фахівців з питань міського планування, інженерів-будівельників, ергономістів, спеціалістів із збереження культурної спадщини, з питань туризму та соціальних технологій, дизайну тощо).

МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Держархбудінспекція, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість навчальних програм

12

12

  1. Включити до навчальних програм з підготовки водіїв, контролерів, диспетчерів, та інших працівників, які залучені до надання транспортних послуг населенню, навчальні курси „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога” та тематичні заняття із вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів, транспортного обслуговування інвалідів, у тому числі їх супроводження.

Мінінфраструктури, МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість навчальних програм

12

12

  1. Включити навчальні курси „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичні заняття із „Вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів” до навчальних програм базової і подальшої (післядипломної) освіти (підготовки), програм спеціалізації фахівців та курсів студентів медичних, педагогічних, юридичних спеціальностей, соціальної роботи та соціальної педагогіки, допоміжного персоналу для закладів та установ, які надають послуги особам з інвалідністю

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість посібників

25

10

15

  1. Розробити і поширити методичні посібники з виховання та розвитку дітей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають особливі освітні потреби, для педагогів і батьків цих дітей та забезпечити їх розміщення на власних веб-сайтах.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Удосконалення інформаційних технологій

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

  1. Запровадити всеукраїнську та регіональні широкомасштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності.

Держкомтелерадіо,

Рада міністрів

АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Не потребує

  1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи (через теле - , радіо - та друковані засоби масової, під час проведення нарад, круглих столів тощо) стосовно популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну під час:

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • розроблення стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт;

Мінекономрозвитку,

Держспоживінспекція,

Національна академія наук

Не потребує

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • планування, проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення;

Мінрегіон, Держархбудінспекція

Не потребує

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • надання транспортних і телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку та туристичних послуг;

Мінінфраструктури,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Не потребує

Кількість бібліотек

1

1

  1. Створити електронну бібліотеку текстових, відео - та аудіо матеріалів про права та інтереси осіб з інвалідністю та забезпечити їх розміщення на власному веб-сайті.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

 1. Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про основи містобудування”, „Про архітектурну діяльність”, „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, включивши до кожного з них положення щодо забезпечення доступності до існуючих об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінрегіон

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо посилення (запровадження) відповідальності за порушення вимог законодавства та державних будівельних норм, а також відповідну бездіяльність в частині забезпечення доступності до існуючих об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінрегіон,

Мін'юст,

Мінсоцполітики, МВС,

ГПУ,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” в частині віднесення до елементів благоустрою елементів доступності до об’єктів фізичного оточення та площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

Мінрегіон, Держархбудінспекція

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про щорічний всеукраїнський конкурс „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2003
   № 1119, визначення населених пунктів, які досягли найкращих результатів за річними підсумками виконання програми соціально-економічного розвитку населеного пункту за умови забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення та вулично-дорожньої мережі відповідно до діючих норм і стандартів для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Заходів з виконання Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471, щодо визначення переліку державних будівельних норм та інших актів, які необхідно розробити чи вдосконалити, з метою забезпечення доступності до об’єктів фізичного осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення. Провести з цього приводу нараду з громадськими організаціями інвалідів.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо вдосконалення процедури експертизи документації з проектування будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення та введення їх в експлуатацію з метою забезпечення доступності до них для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до положень про громадських інспекторів при Держархбудінспекції щодо включення до їх числа представників громадських організацій інвалідів, які спеціалізуються на вирішенні питань із забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, незалежно від наявності у них освіти та/або стажу роботи.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити, затвердити та довести до регіонів методичні рекомендації з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної та туристичної інфраструктури, а також прилеглих територій з урахуванням заходів розумного пристосування та універсального дизайну.

Мінрегіон, Мінінфраструктури,

Держархбудінспекція,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція,

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити, затвердити і реалізувати архітектурно-технічні рішення з переобладнання будинків та квартир серій індустріального будівництва для проживання осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінрегіон, Держархбудінспекція

Не потребує

 1. Транспортна та туристична доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про транспорт”, „Про залізничний транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про міський електричний транспорт” „Про телекомунікації”, „Про поштовий зв'язок” та „Про туризм”, включивши до кожного з них положення щодо забезпечення доступності до транспортних послуг, транспортної та туристичної інфраструктури, телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку для осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінінфраструктури,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства з питань надання транспортних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку, та видачі дозвільних документів на зайняття відповідною діяльністю, врахувавши особливі потреби осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Держспоживінспекція

Не потребує

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо посилення (запровадження) відповідальності:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • водіїв та контролерів, диспетчерів, та інших працівників, посадових (службових) осіб перевізників, які допустили надання неякісних транспортних послуг інвалідам, а також власників та орендарів транспортних засобів, якими надаються послуги із перевезення населення, за відсутність на маршрутах транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

Мінінфраструктури, Мін'юст, Мінсоцполітики, МВС,

ГПУ,

Укртрансінспекція

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • водіїв, які не маючи права на пільги здійснили паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіон,

Мін'юст, Мінсоцполітики,

ГПУ,

Укртрансінспекція

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • водіїв, які здійснили паркування у зоні зупинок транспортних засобів, які використовуються для перевезення населення;

 • водіїв, які зупинили транспортний засіб загального користування на неналежній відстані від бортового каменю зупинки, внаслідок чого інвалід, який пересувається на кріслі колісному, не зміг потрапити до салону цього транспортного засобу;

 • водіїв, які здійснили паркування на тротуарах у місцях компактного проживання осіб з ураженням органів зору та розташування підприємств і установ, де працюють такі особи.

МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіон,

Мін'юст, Мінсоцполітики,

ГПУ,

Укртрансінспекція

Не потребує

Удосконалення транспортного обслуговування

Кількість транспортних служб

28

8

4

3

3

2

2

2

2

2

  1. Створити та розвинути існуючі транспортні служби з безкоштовного перевезення осіб ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Луганська, Львівська, Черкаська обласні державні адміністрації

Місцевий бюджет

5,86

2,08

1,07

1,07

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Кількість транспортних служб

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Луганська

2,46

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Кількість транспортних служб

9

5

2

1

1

0

0

0

0

0

Львівська

3,2

1,6

0,8

0,8

0

0

0

0

0

0

Кількість транспортних служб

1

1

Черкаська

0,2

0,2

 1. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо узгодження вітчизняної термінології із положеннями статті 11 Конвенції про права інвалідів стосовно ситуацій ризику.

МНС,

Міноборони,

МВС,

СБУ

Не потребує

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

1

 • соціального захисту осіб з інвалідністю у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих);

Мінсоцполітики, МНС,

МВС,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • евакуації осіб з інвалідністю у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих);

МНС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Міноборони,

МВС,

СБУ,

Мінрегіон

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • безпеки та дій на транспорті у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих), які б враховували потреби осіб з інвалідністю.

Мінінфраструктури, МНС,

Міноборони,

МВС, СБУ, Мінсоцполітики, Укртрансінспекція, Укрзалізниця, Укрморрічінспекція, Державіаслужба, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити механізм виклику особами з вадами слуху служб швидкого реагування (швидкої медичної допомоги, пожежної допомоги, міліції тощо).

МНС,

МОЗ,

Міноборони,

МВС, Мінсоцполітики,

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити, затвердити і реалізувати державні норми пожежної безпеки для невеликих закладів, які надають послуги із підтриманого проживання у громаді та реабілітації, за місцем проживання осіб з інвалідністю, у тому числі у сільській місцевості. Провести з цього приводу нараду з громадськими організаціями інвалідів за результатами якої скласти перелік відповідних стандартів.

МНС

Державний бюджет

0,15

0,15

 1. Рівність перед законом і доступ до правосуддя (статті 12 і 13 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо обов’язкової участі у судових засіданнях громадянина, питання про недієздатність або обмежену дієздатність якого розглядається, та його законного представника або його адвоката (якщо громадянин та його законний представник через стан здоров’я чи інші об’єктивні причини не можуть бути присутніми на судовому засіданні).

Мін'юст, Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів,

ГПУ

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про безоплатну правову допомогу” в частині надання права органам опіки та піклування звертатися про надання безоплатної правової допомоги:

 • особам, визнаним судом ими, або дієздатність яких обмежена судом;

 • особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, ість та поновлення цивільної дієздатності.

Мін'юст,

Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про судовий збір” щодо спрямування коштів, отриманих від сплати судового збору, на забезпечення доступності будівель судових органів (ззовні та всередині) для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мін'юст,

Мінрегіон

Не потребує

 1. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 15-17 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити у межах компетенції примірне положення про піклувальні ради при психіатричних лікарнях, будинках дитини, закладах тимчасового та постійного перебування інвалідів, інтернатах, пенітенціарної системи, передбачивши входження до складів таких рад представників батьків, законних представників повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю, представників правозахисних недержавних організацій, територіальних громад, закладів масової інформації, науковців, благодійників тощо.

МОЗ, Мінсоцполітики,

МВС

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо притягнення до відповідальності законних представників дітей-інвалідів та інвалідів, а також інших осіб, в результаті дій або бездіяльності яких відбулися приховування, полишення та сегрегація дітей-інвалідів та інвалідів.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінюст

Не потребує

 1. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Бюджетного кодексу України щодо зобов’язання органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щороку передбачати кошти на закупівлю та фінансування соціальних послуг.

Мінфін, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити порядок і стандарти (нормативи) здійснення соціального супроводу повнолітніх осіб, які мають право на проживання в інтернатних установах, але не скористалися цією можливістю, шляхом надання їм персональної допомоги за місцем проживання у громаді, а також механізму підтриманого прийняття рішень такими особами (як різновиду соціальних послуг).

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо визначення (оцінювання) та обліку індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити норми часу, нормативи штатної чисельності працівників спеціалізованого відділення (у складі територіального центру соціального обслуговування), які надають соціальні послуги одиноким особам з психічними розладами за місцем їх проживання вдома.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

 1. Індивідуальна мобільність (стаття 20 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України про стандартизацію, сертифікацію, стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності та захист прав споживачів, включивши до кожного закону концептуальні положення щодо захисту прав та врахування інтересів осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

Мінекономрозвитку, Держспоживінспекція

  1. Розробити та затвердити державні стандарти (надати чинності в Україні міжнародним стандартам) щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • дублювання телевізійної продукції субтитрами та жестовою мовою (для доступу до інформації осіб з ураженнями органів слуху);

Держкомтелерадіо,

Державний бюджет

0,14

 

0,14

Держспоживінспекція

0

0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • дублювання відеопродукції субтитрами та жестовою мовою (для доступу до інформації осіб з ураженнями органів слуху);

Мінкультури,

Державний бюджет

0,14

 

0,14

Держспоживінспекція

0

0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • доступності Інтернету для осіб з ураженнями органів зору.

Держспоживінспекція

Державний бюджет

0,14

 

0,14

 1. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про безоплатну правову допомогу” щодо визначення механізмів інформування про законодавство (зміни у ньому) осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

Мін’юст, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до чинного законодавства щодо встановлення правого статусу мов спілкування, сфери їх застосування та допоміжних засобів спілкування для осіб із сенсорними розладами у навчальних закладах та під час відвідування органів влади та судових органів, а також вжити заходів для забезпечення доступу осіб з такими розладами до користування мовами спілкування.

Мінкультури, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики

Не потребує

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про авторське право і суміжні права” та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав, щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • надання дозволу на видання рельєфно-крапковим шрифтом та запис (звукозапис) (без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оприлюднених творів без мети отримання прибутку для поповнення бібліотечних фондів шкіл-інтернатів і центрів реабілітації для дітей з ураженням органів зору, бібліотек громадських організацій, що представляють інтереси осіб з ураженням органів зору;

 • зобов’язання суб’єктів господарювання, що здійснюють видання та запис (звукозапис) творів безкоштовно надавати один його екземпляр Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.

МОНмолодьспорт,

Державна служба інтелектуальної власності

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про рекламу” щодо обов’язкового супроводження на телебаченні реклами, у тому числі політичної, аудіоописами та субтитрами з метою розуміння та сприйняття її особами з ураженнями органів зору та слуху.

Держкомтелерадіо

за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про лікарські засоби” щодо створення та ведення Держлікслужбою електронного каталогу інструкцій із застосування лікарських засобів, включених до Державного реєстру лікарських засобів України, із безкоштовним доступом до нього через мережу Інтернет у форматах, адаптованих для ознайомлення особами з ураженнями органів зору.

МОЗ,

Держлікслужба

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про Національний банк України” щодо тактильного позначення банкнот і монет національної валюти України різного номіналу з метою розпізнавання їх особами з ураженнями органів зору.

Мінфін,

НБУ

Не потребує

  1. З метою забезпечення доступності веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху і створення на головних сторінках таких веб-сайтів розділу „Стан реалізації людьми з інвалідністю своїх прав і свобод” для розміщення у ньому нормативно-правових актів, рішень органів влади, статистичної інформації, інформаційних, фото- та відеоматеріалів з відповідної тематики та реалізації Конвенції про права інвалідів:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до:

 • Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3;

Держкомтелерадіо, Адміністрація Держспецзв'язку, МОНмолодьспорт, Держінформнауки

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

2) розробити та затвердити зміни до

 • Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держкомтелерадіо, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225;

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 18.11.2010 № 308.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до Порядку формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою „Українська книга”, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 11.03.2009
   № 89, визначивши обов'язкову квоту на видання аудіо книг та книг зі шрифтом Брайля.

Держкомтелерадіо

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити порядок надання інвалідам по слуху послуг із сурдоперекладу (як різновиду соціальних послуг).

Мінсоцполітики

Не потребує

Удосконалення інформаційних технологій

Кількість державних та комунальних телерадіоорганізацій

30

6

6

6

6

6

  1. Забезпечити державні та комунальні телерадіоорганізації сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу телевізійної продукції.

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Кількість програм

1

1

  1. Розробити програмне забезпечення синтезу української мови (український синтезатор) для мовного доступу осіб із порушеннями зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп'ютера чи дисплеї мобільного телефону.

МОНмолодьспорт,

Державний бюджет

0,15

0,15

Національна Академія педагогічних наук

0,15

0,15

 1. Повага до дому та сім'ї (стаття 23 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України закон про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про Міністерство соціальної політики щодо деталізації в ньому повноважень з питань реалізації державної політики щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти стосовно забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити порядок і стандарти (нормативи) здійснення соціального супроводу сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування (як різновиду соціальних послуг).

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,3

0,3

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити порядок консультування психологами у пологових будинках сімей, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.

МОЗ

Не потребує

 1. Освіта (стаття 24 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту” і „Про вищу освіту” щодо особливостей доступу осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами до освітніх послуг, внаслідок стану здоров’я, нездатності чи обмеженої здатності до самостійного пересування та/або самообслуговування, втрати слуху, зору, розумової відсталості та психічних розладів.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до наказу МОН від 24.12.2003 № 847 „Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів” щодо відмови у наданні ліцензії у разі, коли будівля (ззовні та всередині) не доступна для осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, якщо у закладу відсутні умови для надання освітніх послуг особам з розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України (затвердити) зміни до типових положень про освітні установи, гуртожитки і відокремлені підрозділи навчальних закладів з метою створення доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також умов для надання освітніх послуг особам з розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України (затвердити) зміни до нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в частині адаптації оцінювання до потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити положення про навчальний заклад нового типу – навчально-реабілітаційний центр.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 21.01.2004 № 40, щодо врахування під час дистанційного навчання потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами в процесі інклюзивного навчання.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити нормативи чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників та інших спеціалістів для навчання осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у навчальних закладах.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити наказ щодо запровадження державних іспитів на знання жестової мови для студентів, які навчаються за спеціальністю сурдопедагог.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити наказ щодо необхідності створення навчально-методичних підрозділів у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації для супроводу навчання студентів з інвалідністю.

МОНмолодьспорт

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити державний стандарт початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та відповідні навчальні програми, у т.ч. з абілітаційного навчання, для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Не потребує

Удосконалення навчального процесу

  1. Забезпечити дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідності:

Не потребує

Кількість примірників навчально-методичної літератури

104400

0

23200

11600

11600

11600

11600

11600

11600

11600

 • підручниками (видання підручників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з ураженням органів зору (підручники для 1-9,10,11,12, класів), для дітей з ураженням органів слуху (підручники для 1-9 класів), дітей з розумовою відсталістю (підручники для 1-4 класів), для інтенсивної педагогічної корекції (підручники для 1-4 класів);

МОНмолодьспорт

Державний бюджет

107,41

0

16,37

6,12

6,12

11,8

13,3

16,2

18,2

19,3

Кількість комплектів

1178

0

302

141

122

122

122

121

121

127

 • наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураженнями органів зору та слуху (обладнання кабінетів психологічної реабілітації, лікувальної фізичної культури, соціально-побутового орієнтування, логопедичне і лінгафонне обладнання, реабілітаційне комп’ютеризоване обладнання загального призначення (комп'ютерна техніка, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор тощо), комп'ютеризована бездротова система індивідуального та колективного користування, а також дітей з ураженням органів зору та слуху (корекційні засоби, включаючи рел’єфно-графічні, фактурні, зі звуковою сигналізацією, тактильним терміналом тощо, спеціалізовані прилади тощо);

-"-

-"-

1,22

0

0,31

0,15

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,13

Кількість програм

54

0

14

6

6

6

6

6

5

5

 • комп’ютерними програмами навчального та загального призначення для дітей з ураженням органів зору та слуху;

-"-

-"-

13,6

0

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

Кількість комплектів

3501

0

792

387

387

387

387

387

387

387

 • засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та правознавства, кабінетів початкових класів, інформатики, трудового навчання).

-"-

-"-

3,6

0

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

  1. Оснастити меблями навчальними, пристосованими для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату:

Кількість закладів

126

0

28

14

14

14

14

14

14

14

 • дошкільні навчальні заклади;

-"-

-"-

12,6

0

2,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Кількість закладів

2070

0

460

230

230

230

230

230

230

230

 • загальноосвітні навчальні заклади.

-"-

-"-

207,0

0

46,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

 1. Здоров'я (стаття 25 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України "Про психіатричну допомогу".

МОЗ, Мінсоцполітики,

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо звільнення від тендерної процедури державних закупівель путівок до санаторіїв спинального профілю.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187;

Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України положення про хоспіс.

МОЗ

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України положення про встановлення інвалідності дітям-інвалідам.

МОЗ

Не потребує

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • план заходів щодо забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернету, кадрами, підвищення статусу їх працівників, створенням доступності до їх приміщень;

МОЗ, Мінсоцполітики,

МОНмолодьспорт

Державний бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • план заходів щодо підготовки в Україні ерготерапевтів.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

2

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Уряду від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи” щодо спрощення процедур:

 • медико-соціальної експертизи шляхом визначення мінімальних групи інвалідності та періодичності проходження оглядів для подовження інвалідності залежно від захворювання, травми (її наслідків) або уроджених вад;

 • встановлення інвалідності особам у разі наявності у них стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, анатомічних дефектів (без ніг, без рук тощо) і складних захворювань, на підставі медичних документів (без особистої участі в засіданнях експертних комісій).

МОЗ, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757, щодо спрощення процедури складання індивідуальної програми реабілітації.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо розширення переліку засобів (виробів медичного призначення) у:

 • Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301;

 • Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686.

МОЗ

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до законодавства щодо виключення діагнозів „онкологічні захворювання”, „психічні розлади” та „розумова відсталість” у стадії ремісії із протипоказань для отримання послуг у навчальних, реабілітаційних, санаторно-курортних, лікувальних та інших закладах і установах.

МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити зміни до наказів МОЗ:

 • від 08.10.2007 № 623 „Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання”;

МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

2

1

1

 • від 05.09.2011 № 561 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”.

МОЗ, Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та затвердити державні санітарні норми для міні-харчоблоків установ тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю, реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів із розумовою відсталістю із незначною чисельністю відвідувачів.

МОЗ,

Національна Академія медичних наук

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Здійснювати моніторинг і удосконалення нормативів чисельності працівників санаторно-курортних закладів для інвалідів.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити нормативи чисельності працівників санаторно-курортних закладів для надання послуг із реабілітації та лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні вади.

-"-

-"-

0,2

0,2

Кількість інвалідів, які отримають путівки

207987

10000

12000

14400

17280

20736

24883

29859

35831

42998

  1. Збільшити видатки на санаторно-курортне лікування інвалідів за рахунок коштів державного бюджету.

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики

Державний бюджет

2421,49

116,42

139,71

167,65

201,18

241,42

289,7

347,64

417,17

500,6

Кількість інвалідів, які отримають путівки

26974

2539

2683

2950

3069

2983

3056

3152

3225

3317

  1. Збільшити видатки на санаторно-курортне лікування інвалідів в рамках місцевих програм.

Рада міністрів

АР Крим, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Місцевий бюджет

4813,2

10,4

9,7

510,1

560,1

609,6

670,0

740,6

810,9

891,6

АРКрим

990

110

110

110

110

110

110

110

110

110

АРКрим

4720,9

0,4

0,5

500,0

550,0

600,0

660,0

730,0

800,0

880,0

Вінницька

16

2

4

4

1

1

1

1

1

1

Вінницька

0,2

0,023

0,06

0,06

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Волинська

927

103

103

103

103

103

103

103

103

103

Волинська

1,8

0,124

0,124

0,155

0,155

0,2

0,2

0,25

0,25

0,3

Закарпатська

675

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Закарпатська

2,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Запорізька

1260

140

140

140

140

140

140

140

140

140

Запорізька

7,2

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1

Івано-Франківська

2800

230

245

270

300

315

325

350

370

395

Івано-Франківська

8,3

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,2

Київська

900

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Київська

1,4

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Кіровоградська

658

115

143

200

200

0

0

0

0

0

Кіровоградська

3,3

0,575

0,715

1

1

0

0

0

0

0

Луганська

2906

285

293

302

311

318

325

344

357

371

Луганська

0,3

0,08

0,024

0,023

0,024

0,024

0,024

0,023

0,024

0,024

Львівська

1997

145

170

212

220

250

250

250

250

250

Львівська

8,0

0,58

0,68

0,848

0,88

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Миколаївська

72

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Миколаївська

2,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Одеська

1800

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Одеська

9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Полтавська

653

70

60

70

69

78

76

76

74

80

Полтавська

3,0

0,28

0,24

0,28

0,31

0,35

0,34

0,38

0,37

0,4

Рівненська

2565

231

246

260

273

286

298

311

324

336

Рівненська

14,9

1,0

1,2

1,3

1,5

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Тернопільська

5542

422

469

563

599

633

669

698

727

762

Тернопільська

18,3

2,9

1,6

1,7

1,7

1,8

2,0

2,1

2,1

2,3

Херсонська

310

20

20

20

30

30

40

50

50

50

Херсонська

2,8

0,6

0,6

0,6

0,105

0,105

0,14

0,2

0,2

0,2

Хмельницька

90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Хмельницька

0,5

0,04

0,044

0,048

0,053

0,058

0,063

0,069

0,075

0,081

Чернівецька

1643

143

157

173

190

196

196

196

196

196

Чернівецька

2,7

0,2

0,252

0,277

0,304

0,315

0,319

0,323

0,334

0,346

м.Київ

1170

130

130

130

130

130

130

130

130

130

м.Київ

5,4

0,55

0,57

0,6

0,63

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 1. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Бюджетного кодексу України щодо визначення джерел фінансування установ тимчасового та постійного перебування інвалідів із розумовою відсталістю та установ тимчасового та постійного перебування інвалідів із комплексними вадами, установ змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів.

Мінсоцполітики,

Мінфін

Державний бюджет

80,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо забезпечення окремих категорій населення реабілітаційними заходами шляхом компенсування витрат надавачам і виробникам заходів, до яких звернуться відповідні особи.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України порядок виплати грошових компенсацій інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів відповідно до статті 27 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

Мінсоцполітики,

МОЗ,

МОНмолодьспорт

Не потребує

ї

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо вдосконалення та розширення переліку засобів у:

 • Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1652;

 • Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686.

Мінсоцполітики

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до переліку товарів, з яких утворюється обмінний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №172, у частині включення до нього деяких технічних та інших засобів реабілітації, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1652.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2004 № 80.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 325 „Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновлювального лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” щодо поширення її дії на наступні роки та розширення переліку лікувальних і реабілітаційних установ недержавної форми власності послуги, в яких можуть отримувати допомогу інваліди та діти-інваліди.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

800,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Кількість нормативно-правових актів

2

2

  1. Розробити та затвердити у межах компетенції порядки атестації працівників реабілітаційних установ недержавної форми власності.

Мінсоцполітики, МОЗ

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Здійснювати моніторинг і удосконалення нормативів чисельності працівників реабілітаційних установ.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Провести моніторинг складності завдань та обов'язків нових професійних назв працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ шляхом їх порівняння з аналогічними існуючими характеристиками робіт, що передбачені чинними кваліфікаційними характеристиками.

-"-

-"-

0,12

0,12

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити мотиваційну систему управління персоналом реабілітаційних установ.

-"-

-"-

0,2

0,2

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити мотиваційну систему через організацію працівників закладів та установ постійного та тимчасового перебування і реабілітації інвалідів усіх форм власності та різного відомчого підпорядкування.

-"-

-"-

0,2

0,2

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та доопрацювати проекти кваліфікаційних характеристик на основі Національного класифікатора України “Класифікатор професій” номенклатури професій, на які відсутні кваліфікаційні характеристики професійних назв працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ, у тому числі ерготерапевта та ергономіста.

-"-

-"-

0,35

0,35

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Перепрацювати та суттєво доповнити Випуск 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників новими кваліфікаційними характеристиками працівників установ та закладів забезпечення і захисту прав інвалідів та реабілітаційних установ, утому числі ерготерапевтом.

-"-

-"-

0,1

0,1

Удосконалення механізму обслуговування населення засобам реабілітації

  1. З метою покращання обслуговування осіб з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних потреб:

Кількість створених сервісних центрів

27

5

22

 • створити мережу сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів;

Мінсоцполітики

Державний бюджет

27,0

12,5

14,5

Кількість пунктів прокату

4110

514

340

370

395

427

453

470

616

525

 • пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації;

Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська обласні державні адміністрації

Місцевий бюджет

28,321

0,37

2,145

2,477

2,855

3,245

3,496

4,011

4,496

5,226

63

25

5

5

5

10

5

5

2

1

Донецька

не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

 

31

31

31

31

31

31

31

31

Запорізька

21,9

 

1,6

1,8

2,1

2,4

2,7

3,2

3,7

4,4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

26

12

2

4

3

2

2

1

0

0

Кіровоградська

не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Львівська

не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

8

7

8

7

8

7

8

7

8

Полтавська

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

133

4

9

12

14

16

18

20

20

20

Рівненська

4,6

0,16

0,36

0,48

0,56

0,64

0,6

0,6

0,6

0,6

3566

460

285

310

335

360

390

405

556

465

Тернопільська

1,2

0,12

0,12

0,125

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

Покращення фінансування програм

Кількість інвалідів, які отримають засоби

8899788

427897

513476

616172

739406

887287

1064745

1277694

1533232

1839879

  1. Збільшити видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету.

Мінфін, Мінсоцполітики

Державний бюджет

10750,3

516,9

620,3

744,3

893,2

1071,8

1286,1

1543,3

1852,0

2222,4

Кількість інвалідів, які отримають засоби

206420

22487

22584

22735

22840

22911

23043

23186

23275

23359

  1. Збільшити видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації в рамках місцевих програм.

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська обласні, Київська міська державні адміністрації

Місцевий бюджет

292,4

31,5

31,7

31,9

32,5

32,0

32,5

33,1

33,3

33,8

2250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Запорізька

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

876

75

84

93

104

86

97

115

110

112

Івано-Франківська

0,4

0,04

0,04

0,04

0,045

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

2250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Київська

0,72

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

20326

1850

1932

2066

2155

2253

2367

2485

2572

2646

Луганська

161,9

17,2

17,3

17,5

18,0

17,5

18,0

18,6

18,8

19,1

225

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Одеська

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

288

40

40

42

40

25

25

25

25

26

Полтавська

0,4

0,06

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,17

135000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

Харківська

54

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12240

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

Хмельницька

0,225

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

2032

200

206

212

219

225

232

239

246

253

Чернівецька

3,074

0,3

0,312

0,321

0,331

0,341

0,351

0,362

0,372

0,384

333

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Чернігівська

0,828

0,084

0,086

0,088

0,090

0,092

0,094

0,096

0,098

0,100

30600

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

м. Київ

69

7,55

7,6

7,65

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Кількість інвалідів, які отримають авто

31465

1513

1815

2178

2614

3137

3764

4517

5421

6506

  1. Збільшити видатки на забезпечення інвалідів автомобілями за рахунок коштів державного бюджету.

Мінфін,

Мінекономрозвитку,

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мінсоцполітики

-"-

1848,78

88,9

106,68

128,0

153,6

184,3

221,2

265,4

318,5

382,2

Кількість інвалідів, які отримають авто

591

66

60

60

65

65

65

70

70

70

  1. Збільшити видатки на забезпечення інвалідів автомобілями в рамках місцевих програм.

Рада міністрів

АР Крим, Київська, Рівненська та Херсонська обласні державні адміністрації

Місцевий бюджет

38,9

3,3

3,12

3,32

3,82

4,12

4,42

5,22

5,52

6,02

297

33

33

33

33

33

33

33

33

33

АРКрим

28,9

2,1

2,4

2,6

2,8

3,1

3,4

3,8

4,1

4,6

180

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Київська

3,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

24

8

2

2

2

2

2

2

2

2

Рівненська

1,6

0,6

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

90

5

5

5

10

10

10

15

15

15

Херсонська

4,8

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,9

0,9

0,9

Кількість інвалідів, які отримають послуги (не враховуючи тих, які отримали б послуги без зміцнення матеріально-технічної бази та ремонту)

2208

0

228

239

251

265

280

298

314

333

  1. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та ремонт всеукраїнських, державних і міжрегіональних центрів реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів (Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, Вінницького, Донбаського, Луганського, Львівського міжрегіональних центрів соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, Вінницького та Волинського центрів соціальної реабілітації дітей – інвалідів, Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв).

Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Державний бюджет

316,48

0

15,44

34,64

38,0

41,0

43,0

45,4

48,0

51,0

Кількість інвалідів, які отримають послуги

22870

1260

2820

2820

2820

2630

2630

2630

2630

2630

  1. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та ремонт регіональних центрів реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів.

Закарпатська, Луганська, Львівська, Одеська, Чернігівська обласні державні адміністрації

Місцевий бюджет

38,539

3,995

7,431

7,436

7,636

2,327

2,452

2,427

2,527

2,527

450

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Закарпатська

0,018

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

1200

300

300

300

300

 

 

 

 

 

Луганська

18,7

2,4

5,4

5,4

5,4

500

50

50

50

50

60

60

60

60

60

Львівська

0,02

0,02

0,02

0,025

0,025

0,025

0,05

0,025

0,025

0,025

180

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Одеська

13,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

20540

840

2400

2400

2400

2500

2500

2500

2500

2500

Чернігівська

6,3

0,04

0,5

0,5

0,7

0,8

0,9

0,9

1

1

Кількість інвалідів, які отримають послуги

3521

455

459

360

365

369

626

372

375

380

Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та ремонт місцевих центрів реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів

Дніпропетровська, Луганська, Сумська, Чернігівська обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Місцевий бюджет

19,1

2,52

2,88

1,65

2,1

2,86

1,92

1,57

1,72

1,88

785

75

79

80

85

89

90

92

95

100

Дніпропетровська

13,850

1,3

3

7,05

1,5

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

200

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

0,6952

0,645

0,0502

 

 

 

 

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Сумська

0,19

0,02

0,025

0,025

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Чернігівська

1,15

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

256

 

 

 

 

 

256

 

 

 

м. Севастополь

0,02

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

Кількість інвалідів, які отримають послуги

2055

132

208

233

252

252

282

282

282

132

  1. Створити центри реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів обласного рівня.

Житомирська, Кіровоградська, Львівська, Одеська обласні державні адміністрації

Місцевий бюджет

44,4

4,3

6,14

6,24

4,95

4,95

5,05

5,1

5,1

2,5

825

50

75

100

100

100

100

100

100

100

Житомирська

15

1,3

1,5

1,5

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

288

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Кіровоградська

5,064

0,538

0,538

0,538

0,55

0,55

0,55

0,6

0,6

0,6

940

50

100

100

120

120

150

150

150

Львівська

21,3

2,5

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

2

1

1

Одеська

3

 

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

Кількість інвалідів, які отримають послуги

1118

60

80

90

90

108

170

120

150

150

  1. Створити центри реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів районного та міського рівня.

Рада міністрів
АР Крим, Львівська обласна державна адміністрація

Місцевий бюджет

1,28

0,03

0,03

0,04

0,04

0,38

0,55

0,05

0,08

0,08

68

18

50

АРКрим

0,83

0,33

0,5

950

60

80

90

90

90

120

120

150

150 

Львівська

0,45

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,08

0,08

 1. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права інвалідів).

Удосконалення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Господарського кодексу України та законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про організації роботодавців”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про колективні договори і угоди” щодо:

Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів,

Державний центр зайнятості

Не потребує

 • альтернативних механізмів виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування роботодавцям у подвійному розмірі в рахунок виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів перших робочих місць молоді з інвалідністю, яка отримала професію (спеціальність);

 • оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на найефективніші заходи сприяння працевлаштуванню інвалідів (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва тощо);

 • спрощення процедури надання відповідних коштів роботодавцям, у тому числі шляхом компенсування витрат Державного центру зайнятості;

 • надання особам з інвалідністю допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, незалежно від наявності страхового стажу;

 • визначення обов’язкової частки зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи зі створення робочих місць для інвалідів, залучення до процесу їх розподілу соціальних партнерів і громадських організацій інвалідів;

 • визначення порядку консультування роботодавців з питань працевлаштування осіб з інвалідністю та органів, на які будуть покладені відповідні повноваження;

 • покращення взаємодії усіх суб’єктів, які сприяють працевлаштуванню інвалідів, та визначення з цього приводу відповідних повноважень громадських організацій інвалідів у законодавстві;

 • включення до регіональних програм зайнятості населення заходи зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю та їх працевлаштування;

 • діяльності та підтримки соціально-економічних підприємств, де працюють особи з інвалідністю.

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про організації роботодавців”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та „Про колективні договори і угоди” щодо:

 • визначення повноважень соціальних партнерів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів;

 • включення до колективних договорів та угод на державному, галузевому, регіональному рівнях заходи зі створення доступності для осіб з інвалідністю та зобов’язання роботодавців виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю до постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 27.12.2006 № 1836 „Про реалізацію статті 18-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • від 31.01.2007 № 70 „Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • від 14.02.2007 № 219 „Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних”;

 • від 19.03.2008 № 223 „Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем”.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1

  1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
   10.09.2008 № 839, щодо віднесення до пріоритетних видів оплачуваних громадських робіт надання соціальних послуг інвалідам, перелік яких узгоджувати із громадськими організаціями.

-"-

Не потребує

Кількість нормативно-правових актів

1

1