Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Такими словами начался 31 января в МОУ СОШ №12 замечательный конкурс творческого мастерства учащихся 2-5 классов, в рамках акции «Дети Кавказа за мир...полностью>>
'Лекции'
Хроническая: рецидивирующая непрерывная 3). Бактерионосительство. Клиника дизентерии. 1). Симптомы интоксикации: повышение температуры головная боль ...полностью>>
'Методические указания'
Методология SADT разработана в 1973 году Дугласом Россом. Успешно использовалась в военных, промышленных и коммерческих организациях для решения широ...полностью>>
'Документ'
Впервые в истории нашей страны в качестве основы государственной политики и оценки ее эффективности президентом России Д.А. Медведевым провозглашены ...полностью>>

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Донбаський державний технічний

університет

наукова бібліотека

Довідково-бібліографічний відділ

інноваційний розвиток Вищої освіти

рекомендаційний бібліографічний покажчик

(1997-2008 р.р.)

Алчевськ 2009

УДК 378.001.76

І-66

Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 302 с.

Зміст

 1. Інноваційний процес та вища освіта 6

 2. Регіональна освіта 13

 3. Інновації у вищих навчальних закладах 20

 4. Реформування вищої освіти 32

 5. Євроінтеграція вищої освіти 35

 6. Болонський процес 38

 7. Економічні проблеми освіти 47

 8. Ринок освітніх послуг 54

 9. Підвищення педагогічної майстерності 58

 10. Управління вищим навчальним закладом 62

 11. Управління кадрами 67

 12. Модульна освіта 72

 13. Кредитно-модульна організація навчального процесу 74

 14. Ступенева освіта 80

 15. Робота з іноземними студентами 83

 16. Університетська освіта 84

16.1. Науково-дослідна робота студентів 91

16.2. Патентування винаходів 93

16.3. Наукова термінологія 94

 1. Навчально-виховний процес 96

 2. Виховання особистості студента 97

  1. Мотивація здорового способу життя. Фізичне

виховання 111

19. Профорієнтація студентів 115

20. Виробнича практика. Працевлаштування 117

21. Учбовий процес 120

21.1. Організація та планування 120

21.2. Дистанційне навчання. Електроний підручник 125

21.3. Активізація навчального процесу 138

21.3.1. Проблемне навчання 143

21.3.2. Ділова гра 144

21.3.3. Інформаційні технології в освіті. Інформаційна культура студентів 147

 1. Контроль знань 158

 2. Самостійна робота студентів 168

 3. Методична робота 172

 4. Інженерна освіта 173

 5. Вивчення дисциплін 185

26.1. Фундаментальні дисципліни 185 26.2. Вивчення гуманітарних дисциплін 196 26.3. Графічна освіта 204 26.4. Гірнича освіта 207 26.5. Електротехнічна освіта 213 26.6. Металургійна освіта 221 26.7. Будівельна освіта 224 26.8. Архітектурна освіта 229 26.9. Навчання студентів-механіків 231 26.10. Екологічна освіта 233 26.11. Економічна освіта 243 26.12. Навчання менеджерів 258 26.13. Мовна освіта 264

Покажчик авторів 276

Вступна частина

На сучасному етапі науково-технічного прогресу знання стають основним капіталом, який визначає динаміку розвитку науки і виробництва. У ХХІ ст. економіка базується на знаннях, і розвиток її забезпечується пріоритетом інтелектуального капіталу над матеріально-речовим. Інформація та знання, що розглядаються не як субстанція, втілена у виробничих процесах або засобах виробництва, а вже як безпосередня продуктивна сила, стають найважливішим фактором розвитку економіки.

Стрімкий розвиток економічних процесів та науково-технічний процес висувають нові вимоги і до вищої освіти. ВНЗ стають невід’ємною ланкою виробничого процесу та необхідною умовою його здійснення. Широковживаним стає термін «інновації у вищій школі». У зв’язку з цим і видається цей бібліографічний покажчик. У виданні зібрана інформація про інноваційний розвиток сучасної вищої освіти.

Традиційна освіта як система отримання знань відстає від реальних потреб сучасного суспільства. Суспільству потрібна освіта, що постійно оновлюється – знаннями, технологіями, засобами навчання, організаційними та управлінськими підходами.

ХХІ століття є століттям освіти. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність створення системи інноваційної освіти, початковим пріоритетом якої мусить стати формування вільної і відповідальної особи, що здатна конструктивно працювати в проблемних ситуаціях, поєднувати професійну компетентність з цивільною відповідальністю, що володіє належним світоглядним кругозором і етичною свідомістю, формування її перетворюючого інтелекту інноваційних здібностей і творчої інноваційної діяльності на основі гуманізації навчально-виховного процесу.

Вимога переходу до інноваційної освіти обумовлена закономірностями функціонування інформаційного суспільства.

Покажчик містить найбільш актуальну та вичерпну інформацію з питань організації вищої освіти в Україні, виховання студентів та методики викладання фундаментальних та фахових наук.

Домінуюча частина інформації у виданні взята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової та наукової літератури. Є також інформація з реферативних журналів та інших інформаційних видань. У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів.

Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загалом покажчик містить 2020 інформацій у 26 розділах.

Позначкою «*» виділена інформація, якої немає у фонді бібліотеки.

Покажчик рекомендован ректорату вузу, професорсько - викладацькому складу ДонДТУ, студентам університету.

1. Інноваційний процес та вища освіта

Ч48

О-64

Про вищу освіту : закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 11 - 108.

Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: указ Президента України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 жовтня. – С. 11.

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : указ Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 // Вища школа. – 2005. - № 4. – С. 84-88

Ч48

О-64

Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України : указ Президента України від 17 лютого 2004 р. №199/2004 // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – С. 8-10.

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. №369-р // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 серпня. – Орієнтир, с. 12 - 14.

Арутюнов, В.С. Роль высшей школы в развитии инновационных процессов в России. Становление отечественной системы корпоративного образования / В.С. Арутюнов, Л.Н. Стрелкова, С.А. Циганов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. - № 4. – С. 60 - 69.

Атаманюк, Ю. Вступаємо в «століття освіти». Освіта і майбутнє людства / Ю. Атаманюк // Міське господарство України. – 2004. – №3. – С. 13-15.

Екологізація освіти

Бабак, В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програм вищої освіти / В. Бабак // Вища школа. – 2004. - №5/6. – С. 74-79.

Буга, Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах / Н. Буга, Т. Науменко // Економіст. – 2006. - № 9. – С. 60 - 62.

Учебно-технологический инновационный центр

Ч48

П58

Василенко, М.Д. Визначення інновацій та інноваційної діяльності в стратегії освіти і науки України / М.Д. Василенко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 3-10.

Ч48

В55

Вища освіта в Україні: навчальний посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко М.Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 328 с.

Ю9

Л72

Вища освіта в Україні // Лозниця, В.С. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / В.С. Лозниця. – К., 2001. – Розд. 7.5. – С. 163-185.

Ч

К79

Вища освіта і наука. Проблеми вищої школи // Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації: Факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. – К. : Грамота, 2003. - 216 с.

Ч48

П48

Габріелян, О. Вища освіта в епоху глобалізації / О. Габріелян // Покликання університету : збірник наукових праць / за ред. О. Гомілка. – К. : РІА «ЯНКО», Веселка, 2005. – С. 178 - 197.

Данильченко. В.М. Глобализация и образование в ХХІ веке: мировые тенденции / В.М. Данильченко // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 44 - 47.

Дерябин, Ю.С. Шведская модель в действии: инновационный подход к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах / Ю.С. Дерябин // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 5. – С. 34 - 40.

Добрянський, І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспекти / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 22-28.

Долішній, М.І. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.І. Долішній, Л.К. Семів, І.Ю. Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. - № 3. – С. 10-21.

Дорогунцов, С. Освітня сфера в інформаційному суспільстві / С. Дрогунцов, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2002. - № 11. – С. 3-10.

Дюндин, В. Проблемы развития высшего образования как фактора формирования интеллектуального потенциала общества / В. Дюндин // Экономист. – 2006. - № 3. – С. 56-59.

Евдокимов, М. Высшая школа России: на пути к «рыночной модели?» / М. Евдокимов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 170-171.

Еремкин, А. Интенсивное введение в специальность / А. Еремкин, С. Резник, И. Игошина // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 44-49.

Об инновационной образовательной программе «Комплексная система непрерывной практической подготовки и трудоустройства студентов в период обучения в вузе»

Євтушевський, В. Становлення і розвиток інновацій у вищий школі / В. Євтушевський // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 62-66.

Електронний студентський квиток // Науковий світ. – 2008. - № 3. – С. 19.

Про експериментальний проект поєднання функцій студентського квитка та банківської платіжної картки

У9(4Укр)

І-66

Загальна характеристика сектора вищої освіти України // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; за ред О.І. Волкова. – К., 2006. – Розд. 16.1. – С. 553-557.

Ч48

І-66

Звернення заступника державного секретаря Міністерства освіти і науки України // Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 4-7.

Ч48

П78

Згуровський, М.З. Проблеми вищої технічної освіти на сучасному етапі / М.З. Згуровський // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти: матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 р.) / уклад. Головенкін В.П. – К., 2002. – С. 3-10.

Ч48

П78

Зиньковский Ю.Ф. Состояния и пути развития высшего технического образования / Ю.Ф. Зиньковский // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 р.) / уклад. Головенкін В.П. – К., 2002. – С. 30-33.

Ивахненко, Г.А. Студенты об инновациях в системе высшего образования / Г.А. Ивахненко, Ю.В. Голиусова // Социологические исследования. – 2002. - № 9. – С. 131-135.

Тестирование студентов

Ильин, В. Образование в ХХІ веке / В. Ильин // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 167-169.

*

Ільченко, І.О. Комунікативна діяльність університету і паблік рилейшинз : автореф. дис.… канд. соціол. наук : 22.00.04 / І.О. Ільченко ; Харк. Нац. ун-т. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 20с.

Літ. автореф. - 2004. - № 3. – 4919.- С.66

*

Інновації у вищий освіті: бібліограф. покажчик / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; уклад. Н.В. Артикуца. – К. : Стилос, 2005.– 203 с.

Нові видання України. - 2006. - № 9.–191.– С. 17.

Ч48

І-66

Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад) / упоряд. А.В. Скрипиць, Ю.В. Сухарніков. – К. : Наук-метод. центр вищої освіти, 2003. – 70 с. : іл.

Катаев, А. Подходы к управлению инновационной деятельностью научно - образовательного комплекса / А. Катаев // Экономика Украины. – 2007. - № 1. – С. 88-93.

Колин, К. Отечественная система образования: меняться, чтобы отвечать новой реальности / К. Колин // Человек и труд. – 2004. - № 12. – С. 76-77.

Конкурс на госзаказы: аналитическое сопровождение / А. Киселев, Е. Геворкян, Л. Кравцова и др. // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 15-25.

Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Вища школа. - 2006. - № 3. - С. 114-119.

Корпоративная этика – залог успеха : беседа с ректором аккредитованного негосударственного Института экономики, управления и права г. Казань (ИЭУП) В.Г. Тимирясовым // Студенчество: диалоги о воспитании. – 2004. - № 4 (16). – С. 2-3.

Корсак, К. Про тенденції змін у змісті вищої освіти / К. Корсак // Науковий світ. – 2003. - № 1. – С. 27-28.

Корсак, К. Університети в минулому і в ХХІ столітті / К. Корсак // Науковий світ. – 2007. - № 11. – С. 2-5.

Корсак, К. Университеты: исторические мифы и реалии / К. Корсак // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 16. – С. 1; 6-7.

Модели развития университетского образования

Корсак К. Що ж таке «ефективна освіта»? / К. Корсак, А. Похресник // Науковий світ. – 2009. - № 7. – С. 4-6

Кушерець, В. Система освіти в ноосферному вимірі. Потреба світоглядної та методологічної переорієнтації / В. Кушерець // Вища освіта України. – 2003. - № 3. – С. 36-40.

Мануйлов, В. Открытое образование: перспективы, рациональность, проблемы… / В. Мануйлов, В. Галкин, И. Федоров // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. - С. 93-103.

У9(4Укр)

І-66

Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку освіти // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П.Гречан та ін. - К., 2006. – Розд. 16.3. – С. 569-582.

Мережко, Н. Розробка моделі системи управління якістю освітньої діяльності / Н. Мережко, Л. Каліновська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. - № 5. – С. 121-127.

Ч

Н63

Ніколаєнко. С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 208 с. : іл.

Ніколаєнко, С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 3-22.

Ч48

П58

Орищин, Ю.М. Окремі тенденції розвитку освіти. Проблеми та шляхи їх розв’язку / Ю. М. Орищин // Проблеми освіти : наук.-метод. збірник. – К., 2003. – Вип. 33. – С. 139-145.

Падалка, О. Інтенсивні освітні технології / О. Падалка // О. Падалка // Вища освіта України. – 2002. - №2. – С. 91-95.

Комунікативні ситуації

Пивняк Г.Г. Компетентностный подход к проектированию стандартов высшего образования / Г.Г. Пивняк, П.И. Пилов, В.А. Салов // Изв. вузов. Гор. журнал. – 2008. - № 1. – С. 156-160.

Ч

Н34

Пріоритети розвитку освіти // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд. В.М. Литвин та ін. – К., 2004

Кн.1. : Пріоритет інтелекту. – С. 145-163.

Ч48

П78

Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 червня 2002 р. – К. : Політехніка, 2002. – 100 с.

Програма розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки // Вища школа. - 2005. - № 3. – С. 76-103.

Пульбере, А. Интегрированные технологии / А. Пульбере, О. Гукаленко, С. Устименко // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 123-124.

О перспективном направлении совершенствования современного образования

Рівний доступ до якісної освіти в Україні: проект Міністерства освіти і науки України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 26 жовтня. – С. 12.

Рябченко В. Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 40-44.

Сафонова, В. Вища освіта в Україні: необхідність передбачення основних напрямів її розвитку / В. Сафонова // Вища освіта України. – 2003. - № 2. – С. 41-45.

Семенюк, В. Вавилон наступає / В Семенюк // Урядовий кур’єр . – 2007. – 12 квітня. – С. 15.

Про викладання у вузах українською мовою

Сенин, Н.И. Инновационное развитие кафедры «Организация строительного производства» МГСУ / Н.И. Сенин, П.П. Олейник, Б.Ф. Ширшиков // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 12. – С. 57-58.

Соболева, Е.Н. Инновации в социально-экономическом образовании, или Когда наш Ахиллес догонит их черепаху / Е.Н. Соболева // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 2. – С. 2-11.

Стеченко, Д. Інновація та якість підготовки фахівців у вищий школі / Д. Стеченко // Вища школа. – 2002. - № 1. – С. 42-48.

Тимошенко, І. Європейський університет: авангардні технології / І. Тимошенко // Вища освіта України. – 2002. - №

3. – С. 55-60.

Трохимець О.І. Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації / О.І. Трохимець // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2009. - № 1. – С. 214-218

Ч

Н34

Університетська освіта України: Європейський вибір // Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття / авт. колект. : В. Литвин та ін. – К. : Навчальна книга, 2003.

Кн. 2. : Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення, 2003. – Розд. 5. – С. 312-317.

Хиту, М. Инновационная образовательная деятельность вуза: модель и субъект / М. Хиту, В.Е. Генин // СОЦИС. – 2003. - № 10. – С. 61-66.

Американский опыт получения высшего образования специалистами-практиками

Чинники оптимізації освіти : коментар Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки директором Департаменту вищої освіти і науки Я. Болюбаша / записала О. Никанорова // Урядовий кур’єр. – 2004. – 15 жовтня. – С. 6

Шульгіна, Л. Життєздатність вищого навчального закладу визначається його інноваційністю / Л. Шульгіна // Наука та інновації. – 2008. - № 3. – С. 71-72.

2. Регіональна освіта

Ч48

О-64

Бойко, Л.Н. Какой специалист нужен Украине? / Л.Н. Бойко // Организационные и методические проблемы подготовки специалистов в региональных центрах : Всеукраинская научно - методическая конференция : тезисы докладов 14-15 октября 1998 г., г. Алчевск. – Алчевск : ДГМИ, 1998. – С. 72-74.

О типах образования «западном» и «восточном»

Буцька О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні / О.Ю. Буцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 4. – С. 159-165.

Вакарчук, І. На півдорозі до академічної незалежності (Автономія, академічна свобода і суспільна відповідальність університету в новому соціо-культурному контексті) / І. Вакарчук // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 58-63.

Величко, О.Г. Стратегічні кроки національної металургійної академії України / О.Г. Величко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 1. – С. 4-8.

Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища освіта. – 2009. - № 3. – С. 63-73.

Вілкул, Ю. Вимоги до всіх однакові : бесіда з ректором / розмову вела Т. Гребенєва // Технополіс. – 2005. - № 3. – С. 24-25.

Про Криворізький технічний університет

Волошин, В.С. О реализации комплексной программы повышения качества подготовки специалистов в Приазовском государственном техническом университете / В.С. Волошин. В.А. Роянов // Теория и практика металлургии. – 2004. - № 1. – С. 33-35.

Вражнова, М. Инженерная профессия сегодня / М. Вражнова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. - С. 115-119.

Ч48

П48

Габріелян, О. Вища освіта в епоху глобалізації / О. Габріелян // Покликання університету: збірник наукових праць / за ред. О. Гомілко. – К. : Янко, Веселка, 2005. – С. 178-197.

Голубенко, О. Методологічні підходи та досвід організації (мультиверситету) / О. Голубенко // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 44-50.

Восточно-украинский университет им. В. Даля

Ч48

П78

Горбунова, А.М. Трансформація системи освіти технічного університету в соціальних умовах сучасної реформи України / А.М. Горбунова, О.П. Тарасова // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 1996. – Вип. 5. – С. 47-52.

Гречаник, Л. Інженер в интерьере высшей технической школы / Л. Гречаник, С. Голуб // Всеукраинская техническая газета. – 2004. - № 32. – С. 1; 6-7.

Восточно-украинский университет им. В. Даля

Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Грішнова // Вища школа. – 2001. - № 2/3. – С. 22-33.

Даньшин, Н. Отечественные наука и образование: интегрировать нельзя дифференцировать / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 21. – С. 1; 4-5.

Дерябин, Ю.С. Шведская модель в действии: инновационный поход к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах / Ю.С. Дерябин // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 5. – С. 34-40.

Дмитриченко, М. Автономія вищого навчального закладу – вимога Болонської декларації / М. Дмитриченко // Вища школа. – 2005. - № 2. – С. 22-34.

Добрянський, І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи, соціокультурний, регіональний та особистісний аспекти / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 22-28.

*

Долішній, М.І. Актуальні проблеми підготовки управлінських кадрів у контексті розвитку регіональних освітніх систем / М.І. Долішній // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління. – 2006. – Вип. 2. – С. 184-199.

Літ. журн. ст. – 2007. - №6. – 5633. – С. 15

Долішній, М.І. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.І. Долішній, Л.К. Семів, І.Ю. Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. - № 3. – С. 10-21.

Євтушенко, В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В. Євтушенко, Л. Шаповалова // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 62-66.

Задорский, В. Наука в рынке и рынок в науке / В. Задорский // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - №18/19. – С. 1; 12-13.

Об университетах инновационного типа

Ч48

П78

Згуровський, М.З. Проблеми вищої технічної освіти на сучасному етапі / М.З. Згуровський // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI Міжнародної методичної конференції (6-7 червня 2002 року) / уклад. В.П. Головенкін. – К. : Політехніка, 2002. – С. 3-10.

Ч48

П78

Зиньковский, Ю.Ф. Состояние и пути развития высшего технического образования / Ю.Ф. Зинковский // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти: матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 року) / уклад. В.П. Головенкін. – К. : Політехніка, 2002. – С. 30-33.

Ч48

І-66

Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад) / упоряд. А.В. Скрипиць, Ю.В. Сухарніков. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – 70 с. : іл.

Ильин, В. Образование в ХХІ веке / В. Ильин // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 167-169.

Ч48

И90

История становления, развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в Донецком политехническом вузе / Н.Р. Шевцов, В.В. Левит, А.Г. Гудзь, Б.А, Лысиков. – Донецьк : Норд-Прес, 2004. – 288 с.

Капітанець О.М. Конкурентоспроможність ВНЗ в умовах євроінтеграції України / О.М. Капітанець // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2009. - № 1. – С. 65-69.

Китаєв, О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу / О. Китаєв // Економіка України. – 2007. - № 1. – С. 88-93.

Ковальов, І. Навчальний, науковий, культурний центр регіону / І. Ковальов // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 56-60.

Про Сумський держ. ун-т

Корсак, К. Университеты: Исторические мифы и реалии / К. Корсак // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 17. – С. 1; 6-7.

Лагутін В. Регіоналізація вищої освіти в Україні: проблеми і суперечності / В. Лагутін // Вища школа. – 2001. - № 1. – С. 18-25.

Латыпов Р.А. Интернационализация: вызов и шанс для провинциального вуза / Р.А. Латыпов // Полис. – 2004. - № 3. – С. 162-167.

Ліфанова, Я.В. Тенденції розвитку вищих навчальних закладів України / Я.В. Ліфанова // Держава та регіони. Сер. Економічна. – 2006. - № 3. – С. 179-182.

Майер, В.В. Региональные особенности вузовского образования / В.В. Майер // СОЦИС. – 2007. - № 6. – С. 109-114.

Мануйлов, В. Модели / В. Мануйлов. И. Федоров // Высшее образование в России. – 2004. - № 2. – С. 46-53.

Ч48

М54

Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків : НТУ «КПІ», 2004. – 198 с.

Ч48

О-64

Организационные и методические проблемы подготовки специалистов в региональных центрах : Всеукраинская научно-методическая конференция : тез. докл. (14-15 октября 1998 г., г. Алчевск). – Алчевск : ДГМИ, 1998. – 94 с.

Ч48

П58

Орищин, Ю.М. Окремі тенденції розвитку освіти, проблеми та шляхи їх розв’язання / Ю.М. Орищин // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 33. – С. 139-145.

Панченко, І. До питання про проблеми регіонального розвитку вищої освіти / І. Панченко // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 38-41.

Поляков, М. Дніпропетровський національний університет: здобутки і перспективи / М. Поляков // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 118-126.

Ч48

П48

Попович, М. Модель сучасного університету / М. Попович // Покликання університету : зб. наук. пр. / за ред. О. Гомілко. – К. : Янко, Веселка, 2005. – С. 16-18.

Пульбере, А. Интегрированные технологии / А. Пульбере, О. Гукаленко, С. Устименко // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 123-124.

Рощин, В.Е. Подготовка специалистов для металлургии. Какой ей быть? / В.Е. Рощин // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2004. - № 9. – С. 71-74.

Рудавський, Ю. Ми готові до конкуренції : бесіда із ректором Нац. Ун-ту «Львівська політехніка» Ю. Рудавським / бесіду вів В. Карасьов // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 12-36.

Рябченко, В. Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 40-44.

Садовський, Ю. Ми готові до конкуренції: бесіда із ректором Нац. Ун-ту «Львівська політехніка» Ю. Руданським / бесіду вів В. Карасьов // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 12-36.

Сергєєва, Л.Н. Аналіз властивостей регіональної системи вищої освіти / Л.Н. Сергєєва, Т.Ю. Огаренко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2009. - № 2. – С. 196-200.

Стратегический менеджмент – ключ к динамическому развитию современного вуза / Д.В. Пузанков, В.М. Кутузов, В.Ф. Рябов А.Н. Мамонтов // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 4. – С. 20-26.

Таланова, Ж. Взаємозв’язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 106-111.

Таланчук, П. Вищий навчальний заклад нового типу / П. Таланчук // Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С. 15-21.

З досвіду створення університету «Україна»

Ч48

І-66

Товажнянський, Л.Л. Концептуальні засади підготовки національної гуманітарної-технічної еліти в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» / Л.Л. Товажнянський // Інновації у вищий освіті ( за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 8-22.

Товажнянський, Л. Національний технічний університет «Харківський політехнічний» інститут сьогодні / Л. Товажнянський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 3-16.

*

Тягушева, О.Г. Завдання і принципи стратегічного управління розвитку регіональної системи освіти / О.Г. Тягушева // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2009. - № 1. – С. 174-178.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 13. – 10489. – С. 15.

Ч

Н34

Університетська освіта України: європейський вибір // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн. 2. – К. : Навч. книга, 2004. – С. 486-497.

Ч48

Ф59

Фініков, Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т. Фініков. – К. : Таксон, 2002. – 176 с. – ( Сер. Вища освіта в сучасному світі).

Харківська область. Інноваційний потенціал: (наука, вища школа) // Економіст. – 2004. - № 6. – С. 51-52.

Харківському національному університету ім. В.Н. Каразіна – 200 років: інтерв’ю з ректором університету Вілем Багіровим // Вища освіта України. – 2005. - № 1. - С. 5-11.

Хиту, М. Инновационная образовательная деятельность вуза: модель и субьект / М. Хиту, В.Е. Генин // Социальные исследования. – 2003. - № 10. – С. 61-66.

Американский опыт получения высшего образования специалистами-практиками

Ч48

П78

Чобіток. В.О. Проблеми і досвід реформування інженерної освіти в НТУУ «КПІ» / В.О. Чобіток, В.І. Шеховцов, Ю.І. Якименко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 61-67.

3. Інноваціі у вищих навчальних закладах

Alma mater – Київський університет: До 165 річниці із дня заснування // Пульсар. – 1999. - № 8. – С. 52-60.

Андрущенко, В. Збережемо і примножимо славні традиції Драгомановського університету / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2003. - № 3. – С. 5-10.

Андрущенко, В. Флагман педагогічної освіти України (До 170-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2005. - № 2. – С. 5-12.

Бакіров, В. Його величність Університет / В. Бакіров // Урядовий кур’єр. – 2003. – 30 квітня. – С. 16.

Про класичні університети

Бакіров, В. Харківський університет відзначив 200 років з дня першого випуску / В. Бакіров // Вища школа. – 2008. - № 5. – С. 3-9.

Бебек, В.М. «…Лица необщее выражение …» или о вузе, который преодолевает границы и стереотипы образовательного пространства. И не только об этом…: беседа с ректором МАУП В.М. Бебек / беседу вел А. Кавуненко // Персонал. – 2003. - № 7. – С. 3-9.

Бешта О. Науково-дослідна діяльність Національго гірничого університету / О. Бешта // Вища школа. – 2009. – № 2. – С. 15-23.

Бєліков, С. Запорізький Національний технічний університет – віхи історії і сьогодення / Бєліков С. // Винахідник і раціоналізатор. – 2000. - № 3. – С. 2-5.

Бойко, В. Університет Сучасних Знань – вищий навчальний заклад нового типу / В. Бойко // Трибуна. – 2002. - №5/6. – С. 4-9.

Бондарчук. Я. Острозька Слов’яно – греко - латинська академія - визначний культурно-освітній осередок України останньої чверті XVI - першої половини XVII ст. / Я Бондарчук // Світогляд. – 2006. – № 2. – С. 58-65.

Бошицький, Ю.Л. Орієнтир на європейські стандарти: досвід : бесіда з ректором Київського університету права Ю.Л. Бошицьким / підготував А. Нечитайло // Урядовий кур’єр. – 2006. – 16 серпня. – С. 14.

Браславский, И.Я. Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Уральского государственного технического университета – УПИ / И.Я. Браславский // Электротехника. – 2004. - № 9. – С. 4-6.

Буряк, Л. Гуманітарні інновації Національної Академії управління / Л. Буряк // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 51-56.

Васильєв, А. Сумський державний університет, ВНЗ, що динамічно розвивається / А. Васильєв // Вища школа. – 2008. - № 1. – С. 3-16.

Величко, О.Г. Стратегічні кроки Національної металургійної академії України / О.Г. Величко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. – № 1. - С. 4-8.

Випускнику – європейську перспективу : бесіда с ректором І. Кацаном / бесіду вів В. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2007. – 25 квітня. – С. 15.

Про Волинський державний університет ім. Л. Українки

Вілкул, Ю. Вимоги для всіх однакові : бесіда з ректором / розмову вела Т. Гребенєва // Технополіс. – 2005. - № 3. – С. 24-25.

Про Криворізький технічний університет

Владимирова, В. «Бог помочь вам, друзья мои…» / В. Владимирова // Украинская техническая газета. – 2008. – № 18. – С. 10.

Штрихи истории Харьковского национального ун-та им. В. Каразина.

Галаур, С. Віват, академія! / С. Галаур, Л. Косиченко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 25 лютого. – С. 14.

Про національну академію України ім. Я. Мудрого у Харкові

Гнатюк, Ю. Новий напрям у техниці / Ю. Гнатюк // Урядовий кур’єр. – 2002. – 20 грудня. – С. 10.

Про відкриття в НТУУ «КПІ» нової спеціалізаціі «Мехатроніка в машинобудуванні»

Годун, Н. Центр прогресивної думки / Н. Годун // Урядовий кур’єр. – 2004. – 17 вересня. - С. 9

Київському Національному ун-ту ім. Т.Г. Шевченка 170-років

Голубенко, О. Далівський університет: кроки до інтеграції в європейський освітній простір / О. Голубенко // Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 80-83.

Голубенко, О. Методологічні підходи та досвід регіонального університету (мультиверситету) / О. Голубенко // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 44-50.

СУНУ ім. В. Даля

Государственному университету управления 85 лет // Маркетинг. – 2004. - № 6. – С. 118-128.

Готуймо спеціалістів завтрашнього дня: бесіда з ректором Державної академії житлово-комунального господарства Г.І. Коротким // Міське господарство України. – 2006. - № 43. – С. 15-18.

Гречаник, Л. Инженер в интерьере высшей технической школы / Л. Гречаник, С. Голуб // Всеукраинская техническая газета. – 2004. - № 32. – С.1, 6-7.

Восточно-украинский ун-т им. В. Даля

Грязнова, А.Г. Финансовая академия: образование на уровень мировых стандартов / А.Г. Грязнова // Экономический анализ: теория и практика. – 2005. - № 5. – С. 2-6.

Ґудзь, Ю.П. 80 років – на одному диханні / Ю.П. Гудзь // Пульсар. – 2000. - № 9. – С. 4-8.

Нац. ун-т ім. М. Драгоманова

Дементьєв, В. Донецький національний технічний університет: стратегія формування потенціалу / В. Дементьєв, О. Кратт // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 39-48.

Ч48

Д36

Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: ХАІ - 70 / ред. кол.: С.А. Арасланов, К.В. Безручко, М.В. Білан та ін.; за заг. ред. В.С. Кривцова. – Харків : ХАІ, 2000. – 320 с.: іл.

Дмитриченко, М. Автономія вищого навчального закладу – вимога Болонської декларації / М. Дмитриченко // Вища школа. – 2005. - № 2. – С. 22-34.

Національний транспортний університет

62-83-52

В38

До 100-річного ювілею національного технічного університету України «КПІ» (НТУУ - КПІ) та 80-річчя заснування першого в Україні електротехнічного факультету // Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков, 1998. – С. 399 -401.

Доля нашого випускника: 3 березня 2007 р. присвоєно звання «Національний» Донецькому державному університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 березня. – С. 11.

Ч48

И62

ДонГТУ на пути в информационное общество / Е.И. Казакова, Е.Н. Лобкова, С.С. Семенов, М.Ю. Кандыбко // Инженерная педагогика: дидактические и психологические аспекты высшего образования: материалы VIII Международной научно-методической конференции, 19-21 сентября 2001 г. – Севастополь, 2001. – С. 18-21.

Донецький национальный технический университет // Горная промышленность. – 2002. - № 3. – С. 60.

Егоров, Н.Т. Высшей металлургической школе Донбасса – 80 лет / Н.Т. Егоров // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2004. - № 4. – С. 3-5.

О ДонНТУ

Єрохін, С. Національна академія управління - сучасний вищий навчальний заклад / С. Єрохін // Вища освіта України. – 2002. - №2. – С. 46-50.

Житомирская бухгалтерская научная школа // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 9. – С. 59-64.

О деятельности кафедры учета и аудита Житомирского государственного технологического университета

Завальнюк, О.М. Кам’янець - Подільський державний університет (1918-2005): сторінки історії / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Український історичний журнал. – 2005. - № 5. – С. 81-92.

Загірняк, М. Кременчуцький політехнічний університет державний університет – поєднання кращих традицій класичної освіти та новітніх технологій / М. Загірняк // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 3-14.

Зборщик, М.П. Ведущему техническому вузу Донбасса 75 лет // Уголь Украины. – 1996. - №4. – С. 2-3.

ДонГТУ

Звєряков, М. Відомий науковий економічний центр Півдня України / М. Звєряков // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 38-41.

Історія та сьогодення Одеського державного економічного ун-ту

Згуровський, М.З. Київському політехнічному інституту – 100 років / М.З. Згуровський // Пульсар. – 1998. - № 1. – С. 60-61.

Згуровський, М. Столітня формула Київської політехніки / М. Згуровський // Всеукраїнська технічна газета. – 2003. - № 44. – С, 6-7.

Ч48

И90

История становления, развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в Донецком политехническом вузе / Н.Р. Шевцов, В.В. Левит, А.Г. Ґудзь, Б.А. Лысиков. – Донецьк : Норд-Прес, 2004. – 288с.

Кайтмазова, Н. Большой корабль в большом плаванье / Н. Кайтмазова // Образование без границ. Study in. – 2004. – № 4. - С. 56-58.

Об инновациях в Современной гуманитарной академии

Карпюк, Р.П. Луцький інститут розвитку людини / Р.П. Карпюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 3/4. – С. 54-56.

Кирей, В. Університет, де розцвітає творчість / В. Кирей: розмова з ректором східноєвропейського університету економіки і менеджменту Р. Аблязовим // Урядовий кур’єр. – 2005. – 12 травня. – С. 22.

Кирей, В. Університет починається… з великої науки / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 квітня. – С.8.

Про Черкаський державний технологічний університет

Ковальов І. Навчальний, науковий, культурний центр регіону / І Ковальов // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 56-60.

Про Сумський держ. ун-т

Ч21

К56

Колегіуми, академії та університети в Україні // Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – К., 2005. – Розд. 3.2.2. – С. 82-89.

Корпоративний ВНЗ: досвід, перевірений часом : бесіда з ректором Міжгалузевого інституту управління А.І. Кредісовим / розмову вела С. Печера // Урядовий кур’єр. – 2008. – 19 березня. – С. 17.

Коцур, В.П. Економічний факультет як повноправна складова педагогічного університету / В.П. Коцур // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 16-18.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

Кремень, В. Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 170 років / В. Кремень // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 3-5.

Ч48

К82

Криворізький технічний університет: 1922-2002 / авт.-упоряд. : М.Т. Кравець, В.В. Стецкевич, П.Й. Федоренко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2002. – 19 с.

Лега Ю. Черкаський державний технологічний університет – провідний заклад освіти регіону / Ю. Лега // Вища школа. – 2009. - № 4. – С. 31-39.

Ліфанова, Я.В. Тенденції розвитку вищих навчальних закладів / Я.В. Ліфанова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 3. – С. 179-182.

Масло, В. Вищий професійний заклад освіти сьогодні / В. Масло // Вища освіта України. – 2002. - №2. – С. 96-99.

Про Київське вище технічне училище

Материк знань в океані освіти : бесіда з акад. С.І. Юрієм / бесіду вів Г. Прилуцький // Урядовий кур’єр. – 2003. – 30 січня. – С.7.

Про Державний інститут фінансів

Матюшина, А. Перший вуз України / А. Матюшина // Урядовий кур’єр. – 2002. – 21 вересня. - С. 2.

До 168-річниці Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

МАУП: первый год второго десятилетия // Персонал. – 2000. - № 2. – С. 86-87.

О Межрегиональной академии управления персоналом

Мельничук, Д.О. Національному аграрному університету – 100 років / Д.О. Мельничук // Пульсар. – 1998. - № 1. – С. 62-63.

Ми готові до конкуренції : бесіда із ректором Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Ю. Рудавським / бесіду вів В. Карасьов // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 12-36.

Мінаєв, О. Храм технічного поступу / О. Мінаєв // Урядовий кур’єр. – 2006. – 30 травня. – С. 10.

Про Донецький національний технічний університет

Національний авіаційний університет // Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С. 76-78.

Національний гірничий університет // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 67-68.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова // Вища освіта України. – 2003. – № 3. - С. 45-46.

Національний педагогічний університет сьогодні // Пульсар. – 2000. - № 9. – С. 37.

Ч

Н34

Національні вищі заклади освіти велике надбання держави і суспільства // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт. кол.: В. Литвин та ін. – К. : Навчальна книга, 2003.

Кн. 2 : Освіта і наука: творчій потенціал державо- і культуротворення, 2003. – Розд. 3. – С. 94-227.

Нові перспективи для фізиків // Світ фізики. – 2003. - № 2(22). – С. 33-37.

Про фізичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка

Одеський державний медичний університет // Вища освіта України. – 2003. - № 2. – С. 82-83.

Омелянович, Л. Інтеграція теорії і практики в підготовці фахівців / Л. Омелянович // Вісник КНТЕУ. – 2006. - № 1. – С. 128-130.

Підготовка програм виробничої практики у КНТЕУ

Омелянчук, І. Світло з Острога, що сяє крізь століття / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 вересня. – С. 10.

До 430 річниці Острозької академії

Ч48

О-66

Орлов, П.И. Научно-образовательная сеть Харькова: содержание и использование проблемы и перспективы (научно-практическое издание) / П.И. Орлов, А.И. Луганский. – Харьков : Университет внутренних дел, 2000. – 122 с.

Останіна, Н.С. Ніжинська вища школа: історія та сьогодення / Н.С. Останіна // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 3/4. – С. 53.

Падалка, Д. Университету - 200 лет! / Д. Падалка // Строительство & реконструкция. – 2004. - № 12. – С. 11.

История и сегодняшний день Харьковского национального университета

Пасічник, І. Острозька академія: обличчям до світла і світу / І. Пасічник // Віче. – 2003. - № 7. – С. 13-17.

Педагогіка серця і розуму: до 175 річчя національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : бесіда з ректором В. Андрющенком / бесіду вела Н. Бородюк // Урядовий кур’єр. – 2010. – 12 січня. – С. 7.

Півняк Г. Національний гірничий університет: відповідність часу / Г. Півняк // Вища школа. – 2009. - № 2. – С. 3-14.

Пивняк, Г.Г. Высшее горное образование Украины / Г.Г. Пивняк // Уголь. – 2003. - № 4. – С. 60-62.

О национальном горном университете

Пивняк, Г.Г. Исследовательские университеты - современная форма объединения науки, образования и инноваций / Г.Г. Пивняк, А.С. Бешта, А.Н. Шашенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. - № 1. – С. 167-171.

Півняк, Г.Г. Розвиток інноваційних структур в університетах та роль місцевих органів влади в їх становленні / Г.Г. Півняк // Наука та інновації. – 2008. - № 1. – С. 63-67.

Пивняк, Г. Ученье – в свет!: К 105-летию со дня основания Национального горного университета / Г. Пивняк // Всеукраинская техническая газета. – 2004. - № 38. – С.1; 4.

Півняк, Г. Яким є сьогодні і в яке «завтра» рухається національний технічний університет / Г. Півняк // Вища школа. – 2005. - № 5. – С. 4-12.

Поляков, М. Дніпропетровський національний університет: здобутки і перспективи / М. Поляков // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, №3. – С. 118-126.

Поляков, М. Майбутнє управлінської науки за талановитою молоддю : розмова з ректором Дніпропетровського національного університету / М. Поляков // Вища освіта України. – 2002. - №2. – С. 64-68.

Ч48

П48

Попович, М. Модель сучасного університету / М. Попович // Покликання університету: зб. наук. праць / за ред. О. Гомілко. – К. : РІА «Янко»; Веселка, 2005. – С. 16-18.

Рейтинг побед высших учебных заведений Украины во Всеукраинских студенческих олимпиадах 2001-2002 учебного года // Персонал. – 2003. - № 2. – С. 3-9.

Романовський, Г. Розвиток та деякі дослідження в науково-технічній діяльності національного університету кораблебудування / Г. Романовський // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 32-37.

Рудавський, Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейський освітній та науковий простір (на прикладі «Львівської політехніки») / Ю. Рудавський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 45-50.

Савінова, М. Поліфонія «Львівської політехніки» / М. Савінова // Всеукраїнська технічна газета. – 2003. - № 46/47. – С. 1, 5.

Наукова робота вузу

Садовничий, В. Первому университету страны -250! / В. Садовничий / Наука и жизнь. – 2005. - № 1. – С. 2-15.

История МГУ

Скопенко, В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України. – 1996. - № 3/4. – С. 93-100.

Скопенко В. Перепустка до університету – глибокі знання : бесіда з ректором Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка В. Скопенко / вів розмову А. Нечитайло // Урядовий кур’єр. – 2007. – 14 липня. – С. 7.

Скопенко, В. Що означає ректорство / В. Скопенко // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 5-19.

Про Київський нац. ун-т ім.. Т. Шевченка

Соболь І. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в Національному гірничому університеті / І. Соболь, Н. Гринько // Вища школа. – 2009. - № 2. – С. 76-83.

Столітня формула Київської політехніки: З нагоди заснування КПІ та 105-річчя першого випуску інженерів-політехніків // Наука сьогодні. – 2003. - № 33. – С. 13-14.

Таланчук, П. Вищий навчальний заклад нового типу / П. Таланчук // Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С. 15-21.

З досвіду створення університету «Україна»

Таран, Ю. До 100-річчя підготовки інженерів-металлургів в Україні / Ю. Таран // Освіта і управління . – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 185-192.

Про ДметАУ

Таран, Ю. Підготовка магістрів у Державній металургійній академії України / Ю. Таран, О. Величко // Освіта і управління. – 1998. – Т.2, №1. – С. 163-165.

Тимошенко, І. Європейський університет : авангардні технології / І. Тимошенко // Вища освіта України. – 2002. - № 3. – С. 55-60.

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу

Товажнянський, Л. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» сьогодні / Л. Товажнянський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 3-16.

62-83-52

В38

Товажнянский, Л.Л. Харьковскому политехническому университету - 115 / Л.Л. Товажнянский // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Сер. «Электротехника, электроника и электропривод». Вып. 113. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. - Харьков, 2000. – С. 10-13.

Ч48

Т18

Тугай, А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – К., 2002. – 396 с.

Туряница, В. Один в науке не воин / В. Туряница // Всеукраинская техническая газета. – 2004. - № 50. – С. 10.

Ужгородский национальный университет – ведущий учебно-научный центр западного региона Украины

Ч21

К56

Університети України у ХХ ст. // Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – К., 2005. – Розд. 3.2.4. – С. 91-104.

Харківський університет цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 11. – С. 8-9.

Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна – 200 років : інтерв’ю з ректором Вілем Бакіровим / інтерв’ю провела Н. Вінникова // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 5-11.

Християнівський. В. Навчальний комплекс як об’єкт управління / В. Християнівський, В. Розенталь // Освіта і управління. – 1998. – Т. 2, № 1. – С. 38-42.

На прикладі ДонДТУ

Червінський, В. Еталон народної опіки / В. Червінський, С. Червінський // Українська культура. – 2004. - № 10. – С. 6-10.

До 170-річчя Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка

Ч48

П78

Чобіток, В.О. Проблеми і досвід реформування інженерної освіти в НТУУ «КПІ» / В.О. Чобіток, В.І. Шеховцов, Ю.І. Якименко // Проблеми освіти. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 61-67.

Шевченко, В. Болонський процес у Донецькому національному університеті / В. Шевченко // Економіст. – 2005. - № 6. – С. 34-35.

Шот, М. Навчають думати / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2006. – 13 травня. – С. 12.

Про Тернопільський державний економічний університет

Шубін, О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства / О. Шубін // Вища школа. – 2007. - № 1. – С. 3-10.

Про Донецький національний університет економіки і торгівлі.

Шульгіна, Л. Життєздатність вищого навчального закладу визначається його інноваційністю / Л. Шульгіна // Наука та інновації. – 2008. - № 3. – С. 71-72.

Про КНТЕУ

Щекин, Г. МАУП на пороге ХХI века / Г. Щёкин // Персонал. – 2000. - № 1. – С. 73-75.

Ювілей славетного університету // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 3-4.

170 років Київському національному університету ім. Т. Шевченка

Юрій, С. Азимут майбутнього економіста / С. Юрій // Урядовий кур’єр. – 2007. – 30 січня. – С. 12.

Про діяльність Тернопільського національного економічного університету

Язвінська О. Обслуговуючи нове суспільство / О. Язвінська // Науковий світ. – 2003. - № 6. – С. 4-6.

Про Київський національний торговельно-економічний університет

4. Реформування вищої освіти

Ч

Н34

Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні : указ Президента України від 12 вересня 1995 р. № 832/95 // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд.: В.М. Литвин, В.П. Андрущенко, А.М. Гуржій та ін. ; за ред. В.М. Литвина. – К., 2004. –

Кн.3. : Модернізація освіти.– С.722- 727.

Вакарчук І. Мета реформ у вишій школі – якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. – 2009. - № 4. – С. 3-31.

Вакарчук, І. На півдорозі до академічної незалежності (Автономія, академічна свобода і суспільна відповідальність університету в новому соціо-культурному та економічному контексті) / І. Вакарчук, М. Зубрицька // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 58-63.

Гаташ, В. Высшая школа глазами студентов / В. Гаташ // Украинская техническая газета. – 2008. - № 12. – С. 11.

Даньшин, Н. Отечественные наука и образование: интегрировать нельзя дифференцировать / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 21. – С. 1; 4-5.

О взаимосвязи научных институтов с университетами

Дарійчук, Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення? / Л. Дарійчук // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 29-41.

Загірняк М. Вища школа – освіта чи кваліфікація? / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 53-57.

О качестве подготовки специалистов, сравнение с мировыми стандартами

Задорский, В. Наука в рынке и рынок в науке / В. Задорский // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 18/19. – С. 1; 12-13.

Зеленина Е. Высшая школа: найти лекарство от коррупции / Е. Зеленина // Украинская техническая газета. – 2008. - № 16. – С. 5.

Ч

К79

Кременя, В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. Факти, роздуми перспективи / В.Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с.

Кряжев П. Зарубіжний досвід реформування освіти / П. Кряжев, К. Корсак // Науковий світ. – 2004. - № 12. – С. 8-10.

Кучма, Р. Динаміка форм власності як чинник реформування сучасної вищої освіти в Україні / Р. Кучма // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 100-105.

Мельник, С. Куються кадри. Зайві? / С. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 лютого. – С. 18-19.

Про сферу збалансування обсягів та якості підготовки кадрів з потребою ринку праці

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков // Вища школа. – 2004. –№2/3. – С. 97-125.

Ч

Н34

Науково-світній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд. : В.М. Литвин, В.П. Андрущенко, С.О. Довгий; за ред. В.М. Литвина. – К.: Навчальна книга, 2003. -

Кн.3. : Модернізація освіти. – 2003. - 944 с.

Ч48

И62

Объективная необходимость изменения системы высшего образования // Инженер ХХІ века: личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков, 1999. – Разд. 4, гл.1. – С. 448-458.

Огурцов. А. Перебудова вищої школи: сутність і проблеми // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 61-63.

Онкович Г. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях / Г. Онкович // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 73-81.

Ч48

П78

Основні проблеми реформи освіти України / В.Ю. Горчаков, В.В. Кутаф’єв, В.В. Висоцька, Р.І. Ремізова // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 12. – К., 1998. – С. 21-31.

Панченко, І. До питання про проблеми регіонального розвитку вищої освіти / І. Панченко // Вища освіта України . – 2002. - № 4. – С. 38-41.

Пінчук Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти / Є. Пінчук // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 53-59.

Подольська, Є. Освіта в контексті глобалізації. Напрямки та механізми реалізації реформ в Україні / Є. Подольська // Вища школа. – 2007. - № 1. – С. 48-55.

Ч48

П78

Проблеми модернізації освіти в контексті Болонського процесу: матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 196 с.

Рівний доступ до якісної освіти в Україні: проект Міністерства освіти і науки України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 26 жовтня. – С. 12.

Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України? / М. Степко // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 43-52.

Степко М. Якість та ефективність вищої освіти – спільна відповідальність учасників навчального проекту / М. Степко // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 19-28.

Сюэфэн, Се Реформы Петра I и первый академический университет / Сэ Сюэфэн, Юйэ Чжан // Высшее образование в России. – 2004. - № 6. – С. 164-165.

5. Євроінтеграція вищої освіти

Бебело, А. Євроінтеграція вищої школи: формат бажаного та формат можливого / А. Бебело // День. – 2004. – 6 березня. – С. 8.

Полемічний аспект реалізації ряду положень Болонської конвенції в українських вищих навчальних закладах

Голубенко, О. Етапи інтеграції далівського університету в європейський освітній простір / О. Голубенко // Вища школа. – 2005. - № 5. – С. 10-20.

Голубенко, О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко // Вища школа. – 2009. - № 3. – С. 44-57.

Ч48

П78

Домніч, В.І. Головні принципи входження України в європейський простір вищої освіти / В.І. Домніч // Проблеми модернізації освіти в контексті Болонського процесу : матеріали конференції. – К., 2004. – С. 11-17.

62-83-52

В38

Калашніков, В.І. Досвід та перспективи міжнародної інтеграції освіти / В.І. Калашников, Ф. Паліс // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Вып. 61. Проблемы автоматизированного електропривода. Теория и практика.. – Харьков, 1999. – С. 18.

62-83-52

В38

Калашніков, В.І. Досвід та проблеми інтеграції в європейську систему освіти / В.І. Калашніков, Ф. Паліс // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Сер. «Электротехника, электроника и электропривод» Вып. 12, т. 1 : Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков, 2002. – С. 26-28.

Капітанець О.М. Конкурентоспроможність ВНЗ в умовах євроінтеграції України / О.М. Капітанець // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2009. - № 1. – С. 65-69.

Карпухина, Е. Высшее образование: международные стратегические альянсы / Е. Карпухина // Человек и труд. – 2004. - № 12. – С. 73-75.

Козлакова, Г. Інноваційні процеси у вищій технічній школі: інтеграція до європейського освітнього простору / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 36-39.

Корсак, К. Європейський вектор освіти України / К. Корсак // Науковий світ. – 2003. - № 5. – С. 2-3.

Корсак, К. Європейський простір вищої освіти і Україна у ХХІ столітті / К. Корсак // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 47-56.

Кремень, В.Г. Дієвий фактор суспільного розвитку та інтеграція в Європейське співтовариство / В.Г. Кремень // Трибуна. – 2004. - №1/2. – С. 10-13.

Кремень, В. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в Європейське співтовариство: доповідь на підсумковій колегії Мін-ва освіти і науки України (27 лютого 2004 року, м. Одеса) / В. Кремень // Вища школа. – 2004. - № 6. – С. 3-23.

Крячко Ю. Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertsum non Datur / Ю. Крячко // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 65-71.

Найдьонов, І. Вища освіта в Україні: європейський вибір, культурологічні парадигми / І Найдьонов // Персонал. – 2005. - № 1. – С. 80-84.

Науменко У. Європейський вектор розвитку: стратегія для України / У. Науменко // Вища освіта України. – 2008. - № 3. – С. 31-36.

Осіпова, Л.В. Інтеграція України до ЄС та проблеми адаптації системи вищої освіти / Л.В. Осіпова // Регіональні перспективи. – 2003. - № 2/3. – С. 207-209.

Півняк, Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції / Г. Півняк // Вища освіта України. – 2006. - № 1. – С. 64-67.

Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство: рішення Міністерства освіти і науки № 3/1-4 від 27 лютого 2004 р. // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 100-110.

Полонський, В.Г. Українській освіті – європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір / В.Г. Полянський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5(71). – С. 76-81.

Ч48

М34

Рудавський, Ю.К. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України в Європейський освітній простір / Ю.К. Рудавський // Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – С. 81-85.

Рудавський, Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейський освітній та науковий простір (на прикладі «Львівської політехніки») / Ю. Рудаковський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 45-50.

Степко, М. Вища технічна освіта і наука України як фактори суспільного розвитку та інтеграції України в світове співтовариство / М. Степко // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 40-53.

Сухояткий, О. Стан і перспективи допомоги Західної Європи України у сфері вищої освіти (Програма ТАСІС) / О. Сухояткий // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, № 1. – С. 41-48.

Табачник, Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції / Д. Табачник // Вища школа. – 2004. - № 4. - С. 3-21.

Ч

Н34

Університетська освіта України: європейський вибір // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд. : В.М. Литвин та ін. – К., 2004. -

Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо– і культуротворення. – С. 486-496.

Якименко, Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору / Ю. Якименко // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 50-62.

6. Болонський процес

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань участі України в Болонському процесі : постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1131 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 9 вересня. – С. 22.

Щодо першої лекції 2004-2005 навчального року : лист Міністерства освіти і науки ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації від 28.07.04 №1/9-402 // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 96.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес

Андрущенко, В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу / В. Андрущенко // Освіта. – 2004. – 12-19 травня. – С. 4-5.

Вступне слово акад. АПН України В. Андрущенка на «круглому столі» «Болонський процес в дії» тижневика «Освіта» та Ін-ту вищої освіти АПН України

Бабак, В. Для нас Болонський процес – явище звичне, кредитно-модульна система не новина / В. Бабак // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 3-19.

Байденко, В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы / В.И. Байденко // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 2. – С. 14-19.

Болонская декларация. Европейское пространство высшего образования: Совместное заявление европейских министров образования, подписанное в Болонье 19 июня 1999 г. //Архитектура и строительство России. – 2004. - № 7. – С. 3.

Ч755.012:

Ч484(4Укр)

Б79

Болонський процес : бібліографія / уклад. : Б.І. Корольов, О.І. Тимошенко, О.Г. Дмитрунь; за ред. З.І Тимошенко . – К. : Видавництво Європейського університету, 2004. – 19 с.

Ч48

Б79

Болонський процес: документи / уклад.: З.І. Тимошенко та ін. – К : Видавництво Європейського університету, 2004. – 169 с.

Ч48

Б79

Болонський процес: Модель структури додатку до диплому / уклад. : З.І. Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2004. – 73 с.

Ч48

Б79

Болонський процес: Нормативно-правові документи / уклад. : З.І. Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2004. – 101 с.

Ч48

Б79

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага - Берлін) / сост. : М.Ф Степко. – К.; Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 60 с.

У9(4Укр)

І-66

Болонський процес як чинник модернізації вищої освіти в Україні // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К., 2006. – Розд. 16.3. – С. 574-580.

Бондарчук, Ю Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. – 2005. - № 2. – С. 35-41.

Ч48

В55

Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін.; за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Ч48

В55

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма / розроб.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К. ; Тернопіль : Видавництво ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 19 с. – (Інтеграція вищої освіти України у Європейський освітній простір).

Вікторов, В. Нові моделі управління освітою / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. - № 2. – С. 66-71.

Влох, Р. Щодо участі України в Болонському процесі / Р. Влох // Світогляд. – 2006. - № 2. – С. 57.

Володимир Різун: «Болонський процес як шокуюча терапія…» / інтерв’ю взяв О. Михайлюта // Урядовий кур’єр. – 2007. – 4 липня. – С. 13.

Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес» // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 31-32.

Галаган, А.И. Интегрируется ли Россия в Европейскую зону высшего образования: проблемы и перспективы Болонского процесса / А.И. Галаган О.Д. Прянишникова // Социально-гуманитарные знания. – 2004. - № 4. – С. 219-238.

Головатий, М. Болонські домовленості в українському контексті / М. Головатий // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 грудня. – С. 11.

Голубенко, О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2006. - № 5/6. – С. 10-18.

Гребнев, Л. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения / Л. Гребнев // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 36-72.

Гуляєва Н. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири / Н. Гуляєва // Вісник КНТЕУ. – 2005. - № 4. – С. 112-117.

Гурч Л. Некоторые аспекты внедрения европейской системы ECTS в высшее образование Украины / Л. Гурч // Персонал. – 2004. - № 12. – С. 68-71.

Ч48

Д13

Давыдов, Ю.С. Болонский процесс и российские реалии / Ю.С. Давыдов. – М. : Московский психолого - социальный ин-т, 2004. – 138 с.

Даньшин, Н. Болонский абсцесс / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 47. – С. 1; 4-5.

Точка зрения на Болонский процесс

Даньшин, Н. Котлеты – по болонски, мухи – по-киевски / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 4. – С. 1; 4-5.

Даньшин, Н. Оболонивание / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 27. – С. 1; 8-9.

Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 58-64.

*

Журавський, В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти: [науково-методичне видання для студ. вищих навч. закладів] / В.С. Журавський, М.З. Згуровський; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». – К. : Політехніка, 2003. – 195 с.

Літ. книг. – 2004. - № 12. – 14355. – С. 86

Журавський, В. Основні завдання вищої школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу / В. Журавський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 42-45.

Загірняк, М. Болонський процес і вища технічна освіта / М. Загірняк, В, Мосьпан // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 14-20.

Ч48

О-64

Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 146-151.

Згуровський, М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці / М. Згуровський // Вища школа. – 2004. - №5/6. – С. 54-61.

Каленюк, І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 22-28.

Колот, А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю / А. Колот // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 20-33.

Коміренко, В.І. Скільки коштує квиток Болоньї / В.І. Коміренко // Економічний вісник Донбасу. – 2006. - № 1. – С. 158-161.

Ч48

М34

Концептуальні засади розвитку вищої технічної освіти України в контексті Болонського процесу // Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків, 2004. – С. 189-195.

Корсак, К. Мифы и правда о Болонском процессе / К. Корсак // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 3/4. – С. 6-7.

Корсак, К. Світло й тіні «Болонського процесу» / К. Корсак, Г. Поберезька // Науковий світ. – 2003. - № 12. – С. 8-9.

Краснянский, М. «Болонское соглашение» и перспективы высшей школы в Украине / М. Краснянский // Энергия инноваций. – 2004. - № 1. – С. 64-65.

Кремень, В Модернізація вищої щколи України в контексті принципів Болонської декларації / В. Кремень // Вища школа. – 2004. – № 5/6. – С. 32-39.

Левківський, К. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України у контексті Болонського процесу / К. Лемківський, Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 86-106.

Лимаренко, О. Болонські технології як пошук сучасних знань / О. Лимаренко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 14 квітня. – С. 7.

Лігум, Ю.С. Підвищення ролі інформаційної та економічної складової підготовки фахівців технічних ВНЗ в контексті болонського процесу / Ю. Лігум // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 9. – С. 74-78.

Литвин, О. Болонський процес і наші державні стандарти / О. Литвин // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 42-44.

Лукичев, Г.А. Трансграничное образование / Г.А. Лукичев // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 28-34.

В странах Болонского процесса

Макарова, М.Н. Болонский процес: мнения и ожидания / М.Н. Макарова. В.С. Соломенников // СОЦИС. – 2007. - № 6. – С. 106-109.

Ч48

М34

Матеріали всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 198 с. : іл.

Метленков, Н.Ф. Болонский процесс: развитие или стагнация? / Н.Ф. Метленков // Архитектура и строительство России. – 2004. - № 7. – С. 22-31.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Кухаренко // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 97-125.

Ч48

М74

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / уклад. : М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський. – К. : Освіта України, 2004. – 60 с.

Інтеграція вищої освіти України у Європейський освітній простір

Ч48

М34

Мокін, Б.І. Проблеми взаємовідношень вищої освіти з системою праці та Болонський процес / Б. І. Мокін // Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків, 2004. – 198 с.

Мороз, І. Болонський процес – це конкретні рішення та дії / І. Мороз // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 29-36.

Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI міністерської конференції // Вища школа. – 2009. - № 3. – С. 3-26.

Нечаєв, В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / В. Нечаєв, С. Шаронова // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 56-65.

Олійник, А. Поняття і реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті болонських декларацій / А. Олійник // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 42-49.

Півняк, Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларацій / Г. Півняк // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 70-73.

Поступной, А. Поняли ли мы суть Болонского процесса? / А. Поступной // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – 18 августа . – С. 6-7.

Применко В.І. Болонський процес – перший досвід роботи у ВНЗ / В.І. Применко, Г.М. Білокінь, А.В. Лук’янчиков // Безпека життєдіяльності. – 2006. - № 5. – С. 40.

Ч48

О-64

Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки : наказ МОНУ // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. : О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 142-143.

Ч48

П78

Проблеми модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу: матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конференції 20-21 лютого 2004 року / ред. кол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2004. – 197с.

Ч48

О-64

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. : О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 143-145.

Путкарадзе, Л. Болонский процесс: студенты «против», преподаватели «за» / Л. Путкарадзе // Наша газета. – 2006. – 18 февраля. – С. 13.

Рощин, В.Е. Подготовка специалистов для металлургии. Какой ей быть? / В.Е. Рощин // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2004. - № 9. – С. 71-74.

Садовничий, В. Традиції і сучасність / В. Садовничий // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 90-91.

Про Болонську декларацію

Созонова, З. Болонский процесс: позиция российского преподавателя / З. Сазонова // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 30-34.

Сидорин, А.М. Россия и мировой рынок высшего образования / А.М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2004. - № 9/10. – Разд. : Концепция общества, основанного на знаниях, Болонский процесс и российское высшее образование. – С. 42-44.

Слепухин, А. Высшая школа в условиях интернационализации / А. Слепухин // Высшее образование в России. – 2004. - № 6. – С. 3-12.

Смирнов. С. Болонский процесс: перспективы развития в России / С. Смирнов // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 43-51.

Создание Европейского пространства высшего образования: Коммюнике Конференции министерств, ответственных за высшее образование // Архитектура и строительство России. – 2004. - № 7. – С. 6-8.

Сопко, В. Болонский процесс: вопросы высшего образования и науки по специальности «Бухгалтерский учет, контроль, анализ и аудит» / В. Сопко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 9. – С. 26-28.

Сопко, В. Болонский процесс: вопросы высшего образования и науки по специальности «Бухгалтерский учет, контроль, анализ и аудит» (продолжение, начало в журнале №6, 7, и 9 за 2004 г.) / В. Сопко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 10. – С. 22-30.

Сорокина, Н. Студент и Болонский процесс / Н. Сорокина // Высшее образование в России. – 2004. - № 6. – С. 164-165.

Степанов, А.В. Общеевропейское пространство недоучек? / А.В. Степанов // Архитектура и строительство в России. – 2004. - № 7. – С. 16-21.

Ч48

С79

Степко, М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : [монографія] / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 112 с. : іл.

Стронгин, Р.Г. Опыт взаимного признания образовательных программ вузами России и Европы / Р.Г. Стронгин /// Высшее образование сегодня. – 2004. - № 2. – С. 22-27.

Суліма, Є. Україна у Болонському процесі: (Європейський вибір) / Є. Суліма // Урядовий кур’єр. – 2005. – 20 травня. – С. 5.

Сухарніков, Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищий освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 76-88.

Табачник, Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції / Д. Табачник // Вища школа. – 2004. - № 4. – С. 3-21.

Ч48

Т50

Товажнянський, Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити: [монографія] / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 144 с.

Трахтенберг. И. Не навреди! / И. Трахтенберг, Ю. Кундиев // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – 29 сентября. – С. 8-9.

Шубін, О. Впровадження принципів Болонської декларації в освітню діяльність навчальних закладів / О. Шубін // Вісник КНТЕУ. – 2005. - № 5. – С. 109-116.

Шульженко, Ф. Юридична освіта в Україні в контексті Болонського процесу: соціальні аспекти / Ф. Шульженко. Є. Невмержицький // Юридична Україна. – 2004. - № 12. – С. 75-81.

Якименко, Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес / Ю. Якименко // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 80-85.

7. Економічні проблеми

Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника і тарифного розміру Єдиної тарифної сітки та внесення змін у Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 : постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. № 172 // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 99-103.

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення їх сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін : постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2006 р. № 712 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 червня. – С. 14.

Про затвердження порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України // Освіта. – 2004. – С. 21-28 січня. – С. 6-7.

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери : Додаток 1 до наказу Міністерства освіти від 06.03.2006 р. № 151 // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 105-106.

Андрущенко, В. Економіка освіти ринково спрямованого суспільства / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 10-15.

Арапов, М.В. Бум высшего образования в России: масштабы, причины и следствия / М.В. Арапов // Общественные науки и современность. – 2004. - № 6. – С. 30-39.

Бабяк, М.М. Логистическая информационная система высшего учебного заведения / М.М. Бабяк, Н.В. Одрехивский // Логистика: проблемы и решения. – 2007. - № 2(9). – С. 83-88.

Біттнер, О. Добра освіта коштує дорого / О. Біттнер // Урядовий кур’єр. – 2004. – 15 травня. – С. 2.

Бобров, Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні / В. Бобров // Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 35-39.

Про деякі підсумки дослідження

Боголіб Т. Механізм комерціалізації вищих навчальних закладів / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. - С. 167-169.

Боголіб, Т.М. Освітній трансферт, як метод управління розвитком системи вищої освіти / Т.М. Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць //Міністерство економіки України, Науково-дослідний економічний інститут. – К., 2006. – Вип. 10(65). – С. 140-145.

Финансовое обеспечение ВУЗа

Боголіб, Т.М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти / Т.М. Боголіб // Фінанси України. – 2005. - № 2. – С. 106-113.

Боголіб, Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів / Т.М. Боголіб // Фінанси України. – 2003. - № 9. – С. 26-32.

Боголіб, Т. Фінансове забезпечення науково-технічної сфери вищих навчальних закладів / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10. – С. 170-175.

Боголіб,Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 8. – С. 57-61.

Буцька О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні / О.Ю. Буцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 4. – С. 159-165.

Варич, М. Економіка вищої освіти – якісно новий підхід до функціонування ВНЗ / М. Варич // Освіта. – 2003. – 10-17 вересня. – С. 5.

Вітренко, Ю. Економічний механізм системи вищої освіти: напрями удосконалення / Ю. Вітренко // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 37-50.

Геец, В. Характер переходных процессов в экономике знаний / В. Геец // Экономика Украины. – 2004. - № 5. – С. 4-13.

Гончаренко А.М. Застосування бюджетування в управлінні капіталом вищого закладу / А.М. Гончаренко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 3. – С. 74-77.

Грудзинский. А,О. Университет как предпринимательская организация / А.О. Грудзинский // Социс. – 2003. - № 4. – С. 113-121.

Димитров, М. Сучасні проблеми благодійницької діяльності в галузі освіти / М. Димитров // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 88-91.

Добровольська, Л.М. Державне кредитування вищої освіти / Л. Добровольська // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С. 49-54.

Дудко, С. Розрахунок економіко-статистичних показників основної діяльності вищого навчального закладу та закладу післядипломної освіти / С. Дудко // Вища школа. – 2004. - №2/3. – С. 34-48.

378

П78

Економіка вищої освіти // Проблеми вищої школи: респ. наук.-метод. зб. – К., 1971. – Вип. 8, розд. 1. – С. 3-67.

Жованик, В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст. – 2007. - № 4. – С. 74-75.

Запровадження в Україні нового порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти // Наука сьогодні. – 2003. - № 24. – С. 11-12.

Зимовська, Л. Стан і перспективи фінансового забезпечення вищої освіти України / Л. Зимовська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. - № 1. – С. 16-22.

Зінченко В.О. Розробка цінової стратегії в галузі вищої освіти / В.О. Зінченко // Економічний вісник Донбасу. – 2009. - № 1. – С. 114-117.

Каламбет, С.В. Проблеми фінансування навчання у вищих навчальних закладах / С.В. Каламбет, А.М. Якимова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 3. – С. 131-134.

Каламбет, С.В. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування / С.В. Каламбет // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 5. – С.69-73.

Ч

К17

Каленюк, І.С. Економіка освіти: навч. посібник для студентів і аспірантів екон. і пед. спец. / І.С. Каленюк. – К : Знання України, 2005. – 316 с.

Катаев, А.А. Вопросы коммерциализации услуг научно-технической сферы и образования / А.А. Катаев, А.А. Меликов, О.А. Бородецкая // Изв. вузов. Черная металлургия. - 2005. - № 9. – С. 55-57.

Коваль, П.М. Ринкові відносини в освітній сфері / П.М. Коваль // Фінанси України. – 2004. - № 8. – С. 76-78.

Ч48

К68

Кредитування освіти // Коровайченко, Ю.М. ALMAMATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 6. – С. 35-38.

Кучма, Р. Фінансовий механізм системи вищої освіти / Р. Кучма // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 57-59.

Лаврик, В.М. Оплата праці в навчальних закладах / В.М. Лаврик // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 90-92.

Ломоносов, А. Основні напрями аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст. – 2007. - № 4. – С. 70-73.

Ч48

Е40

Лысенко, Ю. Г. Динамика экономических процессов в государственном вузе / Ю.Г. Лысенко // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (30-31 жовтня) 2003 р. / за ред. А.І. Амаєва. – Алчевськ : ДГМИ, 2003. – С. 4-5.

Лисенко, Ю. Перебудова фінансування в державному ВНЗ / Ю. Лисенко, В. Андрієнко // Экономика Украины. – 2002. - № 5. – С. 68-75.

Лич Г.В. Самоосвіта і навчання в кредит – важливі складові формування конкурентоспроможного людського капіталу / Г.В. Лич // Формування ринкових відносин України : зб. наук. пр. / Мін-во економіки України, Науково-дослідний економічний ін-т. – К., 2006. – Вип. 11(66). – С. 137-140.

Майбуров, И. Высшая школа в регионе: механизм финансирования / И. Майбуров // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 26-35.

У9(4Укр)

І-66

Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку освіти України // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – К., 2006. – Розд. 16.3. – С. 569-582.

Мельник, М.В. Особенности организационно-экономического механизма функционирования высшей школы России на современном этапе / М.В. Мельник, М.Я. Баширова // Экономический анализ. – 2004. - № 15(30). – С. 12-24 (окончание). Начало. - №14.

Мороз І.В. Кредитування навчання в системі вищої освіти України / І.В. Мороз // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 61-67.

Ніколенко, Ю Фінансування вищої освіти в Україні: напрями та тенденції / Ю. Ніколенко, Ю. Жукова // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 31-37.

Ніщимна, С. Питання державного кредитування вищої освіти: зарубіжний досвід / С. Ніщимна // Підприємництво, Господарство і Право. – 2004. - № 9. – С. 108-111.

Новіков, В. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на постболонському просторі / В. Новиков, П. Левін // Економіка України. - 2006. - № 9. – С. 64-73.

Ч48

І-66

Огурцов, А.П. Про організацію робіт по зменшенню витрат у вузі / А.А. Огурцов // Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 65-70.

Витрати енергоносіїв

Підгорний, А. Деякі методичні питання фінансування вищої освіти в Україні / А. Підгорний, Т. Корольова // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 54-57.

Про розподіл квот серед одержувачів здобуття вищої освіти в Україні // Наука сьогодні. – 2003. - № 33. – С. 15-16.

Пчелінцва І. Освітній кредит / І. Пчелінцева // Вища школа. – 2005. - № 2. – С. 95-100.

Робак, О.М. Практика одержання освіти в кредит: зарубіжний та український досвід / О.М. Робак // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 7. – С. 208-221.

Садлак, Я. Что дают инвестиции в высшее образование?: мировые тенденции / Ян Садлак // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 4. – С. 48-51.

*

Сафонова В.Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні / В.Є. Сафонова // Стратегічні пріоритети. – 2009. - № 2. – С. 102-109.

Літ. журн. ст. - 2009. - № 21. – 17332. – С. 23.

Ч48

С40

Система финансового менеджмента высшего учебного заведения / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко, В.И. Бабурина и др. ; под ред. В.Н. Андриенко. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602 с.

Ч48

О-64

Фінансово-економічні відносини в системі вищої освіти // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – Розд. XI : Закон України «Про вищу освіту». – С. 97-103.

Ч

Н34

Фінансування вищої освіти // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд. : В.М. Литвин та ін. – К., 2004. -

Кн. 1. : Пріоритет інтелекту. – С. 161-164.

*

Ходикіна, І.Ю. Логістико-орієнтоване управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу: дис…. канд. екон. наук / І.Ю. Ходикіна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 23.11.2004.

Зб. реф. дис., НДР та ДКР.– 2006.- №3.– 81.–С. 29

Чернобай, А.М. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти / А.М. Чернобай // Фінанси України. – 2005. – № 4. - С. 127-132.

Шпотенко, В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Шпотенко // Фінанси України. – 2003. –№ 7. – С. 43-50.

Яновчик, В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої освіти / В. О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 2. – С. 291-297.

Яременко, Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів / Л.М. Яременко // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 19-23.

8. Ринок освітніх послуг

Про ліцензування освітніх послуг: постанова Кабінету Міністріва України від 29 серпня 2003 року № 1380 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 24 вересня. – Орієнтир, с. 11-14.

Порядок ліцензування освітніх послуг.

У9(4Укр)

Н34

Акмаев, А. И. Маркетинговое исследование рынка образовательных услуг в стратегии выживания провинциального вуза / А.И. Акмаев, В.Н. Белозерцев, С.И. Зайцев // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. Вип. 46. – Донецк, 2002. – С. 101-107.

Ч48

Е40

Акмаев А.И. Формирование конкурентных преимуществ высшего ученого заведения / А.И. Акмаев, С.И. Зайцев, В.Н. Белозерцев // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2003 року / за ред. А.І. Акмаєва. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – С. 11.

Александров, В. Образовательная услуга / В. Александров // Экономика Украины. – 2006. - № 8. – С. 53-60.

Александров, В. Освітня послуга / В. Александров // Економіка України. – 2006. - № 8. – С. 53-60.

Андріяко, Ю.В. Ринок освітніх послуг як один з важелів економічного зростання / Ю.В. Андріяко // Регіональні перспективи. – 2001. - № 5/6. – С. 137-139.

У9(4Укр)

Ф79

Антошкіна, Л.І. Реформування освітніх послуг в Україні в контексті інноваційного розвитку / Л.І. Антошкіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. Вип. 2(45). – К., 2005. – С. 17-19.

Боголіб, Т.М. Науково-методичне обґрунтування вартості платних послуг освітніх установ / Т.М. Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 7(62). – С. 92-99.

Бугай, І.В. Інноваційні стратегії на ринку освітніх послуг / І.В. Бугай // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 5. – С. 44-49.

Бузько, І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації / І. Бузько // Економіст. – 2007. - № 8. – С. 28-33.

Воловець, Я. Обґрунтування вартості навчання у ВНЗ / Я. Воловець // Економіка України. – 2003. - № 4. – С. 68-71.

Воронько, О. Маркетинг на ринку освітніх послуг: поняття та сутність освітньої послуги / О. Воронько // Вища школа. - 2006. - № 5/6. – С. 84-88.

Ч48

Е40

Деякі проблеми маркетингу ринку освітніх послуг / В.В. Аулін, В.Ф. Гамалій, Є.К. Солових, А.Є Солових // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2003 року / за ред. А.І. Акмаєва. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – С. 24.

Ч48

Е40

Дорофеев, В.Н. Прогнозирование спроса на образовательные услуги / В.Н. Дорофеев, А.И. Акмаев // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2003 р. / за ред. А.І. Акмаєва. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – С. 3.

Дяченко, Н.М. Исследования рынка труда для подготовки специалистов в вузе под требования работодателя / Н.М. Дяченко, В.С. Титаренко, А.П. Костенко // Регіональні перспективи. – 2003. - № 9/10. – С. 94-98.

Євтушевський, В. Маркетинг освітніх послуг у системі вищої освіти України / В. Євтушевський, Н. Бутенко // Вища освіта України. – 2004. - №3. – С. 49-55.

Загородній, А. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг / А. Загородній, Н. Подольчак // Вища школа. – 2006. – № 1. - С. 53-58.

Ильяшенко, С. Основные тенденции развития рынка услуг по предоставлению высшего образования в Сумской области / С. Ильяшенко // Экономика Украины. – 2004. - № 7. – С. 60-64.

Корчагова Л. Управление маркетингом образовательных услуг / Л. Корчагова // Маркетинг. – 2004. - № 6. – С. 69-75.

Кратт, О. Методика аналізу кон’юнктури ринку послуг вищої освіти / О. Кратт // Економіст. – 2004. - № 3. – С. 69-71.

*

Кратт, О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури : монографія / О.А. Кратт. – Донецьк : ТОВ «Юго-восток», ЛТД», 2003. – 359 с.

УРЖ. Сер. 3. – 2005. - №2. – Ч1234. – С. 103.

У9(4Укр)

Н34

Кратт, О.А. Систематизация характеристик рынка образовательных услуг / О. А. Кратт // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. Вип. 22. – Донецьк, 2000. – С. 146-151.

Кратт, О.А. Специфіка функції пропозиції послуг вищої освіти / О.А. Кратт // Регіональні перспективи. – 2001. - № 5/6. – С. 139-141.

Ларина, Т.В. Дослідження територіальних утворень ринку освітніх послуг / Т.В. Ларина // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 12. – С. 108-112.

Ч48

О-64

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 229-234.

*

Оболенська, Т.Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг : автореф дис. … докт. екон. наук : (08.06.02) / Т.Є. Оболенська ; Харківський державний економічний університет. – Харків, 2002. – 33 с. іл.

Літ. автореф. – 2003. - № 1. – 361. – С. 35

Пивоваров М.Г. Маркетинг у світі вищої освіти / М.Г. Пивоваров, К.О. Каліцінська // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 2. – С. 173-178.

Сагинов К.А. Маркетинг образовательных услуг региона / К.А. Сагинова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. - № 5. – С. 125-131.

Садовничий В. Традиції і сучасність / В. Садовничий // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 88-90.

Слоква М.Г. Сегментація продуцентів локального ринку послуг вищої освіти / М.Г. Слоква // Регіональні перспективи. – 2001. - № 5/6. – С. 145-147.

У9(4Укр)

Н34

Слоква М.Г. Сегментація ринку освітніх послуг : взаємодія загального та специфічного / М.Г. Слоква // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. Вип. 47. – Донецьк, 2002. – С. 168-176.

Слоква М. Сегментація освітніх послуг: розроблення стратегічних управлінських рішень / М. Слоква // Економіст. – 2002. - № 11. – С. 35-37.

Старостина Т.В. Вузы на рынке образовательных услуг / Т.В. Старостина // СОЦИС. – 2003. - № 4. – С. 121-126.

Утвержден Порядок осуществления контроля за соблюдением Лицензионных условий предоставления образовательных услуг // Экономика предприятия. – 2004. - № 2. – С. 12-14.

Утверждены Лицензионные условия предоставления образовательных услуг: (лицензирование деятельности и государственная регистрация) // Экономика предприятия. – 2004. - № 2. – С.10.

Ушакова М.В. Российский рынок образовательных услуг и его специфика / М.В. Ушакова // Социально - гуманитарные знания. – 2004. - № 5. – С. 254-265.

Цимбал Л.І. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг / Л.І. Цимбал // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 81 - 84.

Чухрай Н. Маркетингові дослідження регіонального ринку освітніх послуг / Н. Чухрай // Регіональна економіка. – 2003. - № 3. – С. 114-125.

9. Підвищення педагогічної майстерності

Ч48

П78

Білик Л.І. Методологічні підходи до організації роботи кураторів у вищій школі / Л.І. Білик // Проблеми освіти : наук. - метод. зб. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2002. – Вип. 29. – С. 25-32.

*

Брюханова, Н.О. Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу : автореф. дис. … канд. пед. наук : (13.00.02) / Н.О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2002. – 20 с. : табл.

Літ. автореф. - 2003. – №3. – 2434. – С. 75

Ч48

П78

Головенко, О.М. Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу / О.М. Головенко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 5. – К., 1998. – С. 59-67.

Голубенко О. Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи? / О. Голубенко, М. Смирний // Вища школа. – 2009. - № 4ю – С. 39-50.

*

Данильчук, Л. Використання «кейс-методу» в професійній діяльності викладача вищого навчального закладу / Л. Данильчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 5. – С. 92-99.

Літ. журн. статей. – 2006. - №5. – 4646. – С. 26.

*

Демченко, С.О. Розвиток професійно - педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С.О. Демченко ; Кіровоград. держ. пед. університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2005.– 20 с.

Літ. автореф. - 2005. - №4. – 4140. – С. 74.

Ч48

П78

Демчук, В.С. Організаційно - виховна робота наставника студентської академічної групи вищого навчального закладу / В.С. Демчук // Проблеми освіти: наук. - метод. зб. – К. : Науково-метод. центр вищої освіти, 2001. – Вип. 25. – С 53-61.

Жураковский, В. Подготовка преподавателя высшей школы – стратегическая задача / В. Жураковский, З. Сазонова // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 38-44.

Ч48

Н73

Калініченко, Т.В. Комунікативна діяльність інженера-педагога при викладанні технічних дисциплін / Т.В. Калініченко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 124-128.

Комплексна соціально-психологічна оцінка якості роботи і професіоналізму педагогічного персоналу вищих навчальних закладів / М. Розенбаум, Л. Греченкова, М. Ігнатович, С. Греченков // Вища школа. – 2009. - № 4. – С. 62-82.

Корольов Б. Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи / Б. Корольов // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 112-116.

Левківський, Б. Підвищення педагогічної майстерності вищих навчальних закладів / Б. Левківський // Виша школа. - 2005. - № 3. – С. 55-58.

*

Лосєва, Н.М. Самовдосконалення викладача : навчально-методичний посібник / Н.М. Лосєва. – 2-ге вид., переробл. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 300с.: іл., табл.

Літ. книг. - 2005. – №3. – 3050. – С. 72.

*

Лосєва, Н.М. Самореалізація викладача куратора: навчально-метод. посібник для ВНЗ / Н.М. Лосєва ; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 227 с.

Нові видання України. - 2004. – № 19. -172.– С. 16

Мартынова, М.Д. Злободневная востребованность куратора / М.Д. Мартынова, А.А. Ксенофонтова // Студенчество. – 2004. - № 6. - С. 22-23.

Марфін, М.І. Проблеми ректора-початківця вищого навчального закладу / М.І. Марфін // Безпека життєдіяльності. – 2006. - № 10. – С. 33-36.

Ч48

М54

Метешкин, К.А. Преподаватель - исследователь - основа развития высшего образования в Украине / К.А. Метешкин, Б.И. Низиенко // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сборник материалов научно-методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сентября 2000 г.). - Харьков, 2000. – С. 71-74.

Ч48

М74

Мокін Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с.

Морозов А.В. Креативность / А.В. Морозов // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – С. 64-68.

Творческая деятельность преподавателя высшей школы

*

Наставник й організаційно - виховна робота зі студентами академічної групи вищого навчального закладу : методичні рекомендації / Міністерство освіти й науки України ; Київський національний торгівельно - економічний університет; укладач.: С.Ю. Шашенко. – К. : КНТЕУ, 2003. – 12 с.

Нові вид. України. -2003. – № 12.-115. – С. 14.

*

Осипова, Т.Ю. Деякі аспекти виховної роботи студентської групи / Т.Ю. Осипова // Наука і освіта. – 2004. - № 2. – С. 88-91.

Літ. журн. ст. – 2005. - №13. – 13843. – С. 36.

Ч48

В54

Педагогічна культура викладача навчального закладу // Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / С.С. Вітвицька. – К., 2003. – Розд. 1.4. – С. 73-93.

*

Романова, С. Роль куратора академічної групи у виховному процесі у вищих технічних закладах освіти / С. Романова // Рідна школа – 2005. - № 6. – С. 36-39.

Літ. журн. ст. – 2006. - №11. – 11384. – С. 35.

Сазонова, В. Есть ли будущее у «кураторов»? / В. Сазонова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 87-89.

Саралиева, З.Х.-М. Воспроизводство научно-педагогических кадров / З.Х.-М. Саралиева // Социологические исследования. – 2002. - № 11. – С. 110-119.

Ч48

П78

Сергеєва, В.Ф. Інститут кураторства у вищому закладі освіти / В.Ф. Сергеєва // Проблеми освіти: наук. - метод. зб. Вип. 25. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2001. – С. 45-53.

Столярчук, О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів / О. Столярчук // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 79-82.

Чубик, П. Соответствовать международному стандарту / П. Чубик, М. Минин, Э. Беломестнова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 3-7.

10. Управління вищим навчальним закладом

Ч48

О-64

Закон України «Про вищу освіту» // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. : О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – Розд. IV : Управління вищим навчальним закладом. – С. 57-76.

Про внесення зміни до нормативів чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006, №536 // Урядовий кур’єр. – 2006. - 5 травня. – С. 15.

Про засоби щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. – С. 16.

Андрух О.Г. Інформаційні технології в системі управління якістю вищого навчального закладу / О.Г. Андрух // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 4. – С. 7-12.

Архипова, Н.И. Совершенствование организационных структур управления как фактор стратегического развития вуза на современном этапе / Н.И. Архипова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - № 1. – С. 82-88.

Барабаш, Г. Про правове регулювання робочого часу і часу відпочинку наукових працівників / Г. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 10. – С. 63-66.

Барбакова, К.Г. Гимназия – вуз в единой системе образования : из опыта функционирования / К.Г. Барбакова // Социологические исследования. – 2002. - № 7. – С. 104-107.

Бобров, В. Проблеми вищої освіти у створенні моделі інноваційно орієнтованної економіки / В. Бобров, О. Падалка // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 45-48.

Управління вищою освітою

Ч48

Б74

Боголіб, Т.М. Принцип управління вузом : монографія / Т.М. Боголіб. – Переяслав-Хмельницьк : Знання, 2004. – 203 с.

Бордовский, Г.А. Образование в области управления качеством: системный взгляд / Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – С. 14-19.

Васенина, И. Показатели корпоративной культуры / И. Васенина, В. Черняева // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 76-80.

Проблема повышения престижа вуза

Ч48

Н73

Васильєв А.В. Розробка АСУ «Університет», на базі локальних обчислювальних мереж / А.В. Васильєв, В.О. Любчак. В.І. Приходько // Нові технології навчання : науково - методичний збірник. Вип. 17. – К., 1996. – С. 24-28.

528

І-62

Гайна, Г.А. Организация документооборота учебно-методической и проектной документации в высшем учебном заведении / Г.А. Гайна, С.А. Іванченко // Інженерна геодезія : науково - технічний збірник. Вип. 49 / за. ред. С.П. Войтенко. – К., 2003. – С. 56-62.

Электронный документооборот

Гриценко, В.П. Інноваційні підхіди до управління навчальними закладами / В.П. Гриценко // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 85-89.

Грудзинский, А.О. Университет как предпринимательская организация / А.О. Грудзинский // Социологические исследования. – 2003. - № 4. – С. 113-121.

Гуменник, В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу / В. Гуменник // Вища школа. – 2004. - № 4. - С. 45-54.

Гуржій, А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта в Україні. – 2006. - № 1. – С. 23-31.

Дагаева, Е.А. Управление имиджем вуза / Е.А. Дагаева // Управление персоналом. – 2005. - № 3. – С. 26-28.

Димитров, М. Сучасні проблеми благодійницької діяльності в галузі освіти / М. Димитров // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 88-90.

*

Збірник нормативно-правових актів діяльності університету : практичний посібник для працівників ун-ту та інших навчальних закладів / укладач : М.В. Афанасьєв. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 468 с.

Нові видання України.– 2006.- № 9.–190.– С.17

Князев, Е.А. Стратегический менеджмент в университетах / Е.А. Князев // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 1. – С. 2-7.

Козьмина, Г. Нужны администраторы образования / Г. Козьмина // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 11-13.

*

Колісніченко, Н.М. Взаємозв’язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою : автореф. дис. … канд. політ. наук : 25.00.02 / Н.М. Колісніченко ; Українська академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.

Літ. автореф. – 2004. –№1. – 1678. – С. 156.

Корінєв, В.Л. Фінансовий механізм функціонального управління вищими навчальними закладами / В.Л. Корінєв // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2006. - № 1. – С. 133 - 136.

Корсак, К. Оцінювання якості роботи вищої школи : світові тенденції і національні традиції / К. Корсак, О. Поживілова // Науковий світ. - 2002. - № 12. – С. 8-9.

Ліфанова, Я.В. Прогнозна модель контингенту вищого навчального закладу / Я.В. Ліфанова // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2006. - № 2. – С. 167-171.

Лузік Е. Інтегративно - діяльницький підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах / Е. Лузік // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 113-118.

*

Лясковський, В.П. Моделі, методи і алгоритми побудови проектів систем організаційного управління вищим навчальним закладом : автореф. дис. … канд. техн. наук : (05.13.22) / В.П. Лясковський; Національний транспортний університет. – К., 2001. – 19 с. : іл.

Літ. автореф. – 2002. - № 1. – 235. – С. 24.

Максимко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максимко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2008. - № 2. – С. 140-145.

Мережко, Н. Розробка моделі системи управління якістю освітньої діяльності / Н. Мережко, Л. Каліновська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. - № 5. – С. 121-127.

Мокін, Б.І. Нечітки математичні моделі в задачах оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ у напрямку створення навчально-методичної бази для реалізації технології дистанційного навчання / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - № 2(59). – С. 29-32.

Мокін, Б.І. Посилення стимулюючого впливу методики визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції / Б.І. Мокін, Ю.В Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 5(56). – С. 29-31.

Пахотін, К. Якість освіти – інтелектуальне обличчя держави / К. Пахотін // Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 112-117.

Пігош, В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів / В.А. Пігош // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. – С. 204-211.

Ч48

М54

Пильщиков. В.А. Роль и место руководителя среднего уровня в вузе / В.А. Пильщиков, Я.В. Сафронов // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сборник материалов научно-методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сентября 2000 года). – Харьков, 2000. – С. 17-20.

Деканы, зав. кафедр, начальники отделов

Пономарьова, Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом / Г. Пономарьова // Вища школа. – 2006. - № 5/6. – С. 3-9.

П’ятницька, Г. Стратегічні напрями удосконалення харчування в навчальних закладах України / Г. П’ятницька, Л. Лукашова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. - № 6. – С. 41-48.

Ч48

Р34

Резник, С.Д. Управление кафедрой : учебник / С.Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 635 с.

Ч48

Н73

Салила, С.Я. Схема управління вищим навчальним закладом у системі ринкових відносин / С.Я. Саліла, Є.О. Березін // Нові технологіі навчання : науково-методичний збірник. Вип. 29. – К., 2001. – С. 12-15.

Ч48

С42

Скідін, О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / О.Л. Скідін. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 277 с.

Соловьев, В.П. Система качества в вузе / В.А. Соловьев, Ю.П. Адлер, А.И. Кочетов // Известия вузов. Черная металлургия. – 2001. - № 9. – С. 61-63.

Стратегический менеджмент в техническом университете / Д. Пузанков, В. Кутузов, В. Рябов, А. Мамонтов // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 40-53.

Стратегический менеджмент – ключ к динамическому развитию современного вуза / Д.В. Пузанков, В.М. Кутузов, В.Ф. Рябов, А.М. Мамонтов // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 4. – С. 20-26.

Ч48

В55

Управління у галузі вищої освіти // Вища освіта Україні : навчальний посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К., 2005. – Розд. 2. – С. 95-152.

Хриков, Є. Порівняльний аналіз підготовки магістрів з управління освітніми установами України та США / Є. Хриков, С. Бурдіна // Вища школа. – 2006. - № 3. – С. 46-56.

Ч48

Х93

Хриков, Є.М. Управління навчальним закладом : навч. посібник / Є.М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

Яловега, Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: передумови та необхідність існування / Н.І. Яловега // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 11. – С. 113-119.

Яцейко, М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток / М. Яцейко // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 50-59.

11. Управління кадрами

Закон України «Про підготовку та державну атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: проект // Економіст. – 2006. - № 10. – С. 71-74.

Х9(4укр)

З-41

Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів: станом на 01.02.2003 / за ред.. М.І. Панова. – Харків: Гриф, 2003. – 336 с.

Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету» : закон України від 20 грудня 2006 року № 506-V // Урядовий кур’єр. – 2007. – 13 січня. - С. 13.

Про внесення змін до постанов кабінету міністрів України від 14 червня 2000 року№963 [ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»] і від 4 березня 2004 р №257 [Про затвердження посад науково-педагогічних працівників підприємств, установ, організацій, вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»] від 31 січня 2007 р. №94 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 6 лютого. – С. 14.

Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня, кандидата наук, слухачів, екстернів на одну штатну посаду науково - педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо - кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста : постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 25 липня. – Орієнтир, с. 5-6.

Белуха, Н. Кто может быть профессором и доцентом в Украине / Н. Белуха // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. - № 3. – С. 40-42.

Вікторов, В Кадровий потенціал освіти в системі управління її якістю / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2004. - № 4. – С. 89-93.

Ч48

П78

Добрускін, М.О. Кадровий потенціал інженерно-технічних вузів і шляхи його покращення / М.О. Добрускін // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 17-23.

Дубицкий, В.В. О мотивации деятельности преподавателей вуза / В.В. Дубицкий // Социологические исследования. – 2004. – № 1. - С. 119-123

Жовта, І. Якість науково-педагогічних кадрів вищої школи України / І. Жовта // Вища школа. – 2003. - № 4/5. – С. 27-30.

У9(4Укр)

С83

Камінський, Б.А. Стратегія розвитку системи управління персоналом вищих навчальних закладів / Б.А. Камінський // Стратегія економічного розвитку України : науковий збірник / КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 131-135.

Красюк, Т. Трудова функція науково-педагогічних працівників / Т. Красюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С. 49-52.

Трудове право

Ломоносов, А. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, що припадають на певний напрям підготовки фахівців / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст. – 2007. - № 5. – С. 40-42.

Ломоносов, А. Розрахунки чисельності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст. – 2007. - № 1. – С. 48-51.

Луценко, А. Особенности регулирования трудовых отношений в вузах Украины / А. Луценко // Экономика Украины. – 2004. - № 5. – С. 76-81.

Мокін, Б.І. Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції / Б.І. Мокін, Ю.В. Маримончик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 2. – С. 26-31.

Мокіна, Ю.В. Комп’ютерне моделювання процесу визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково - педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції / Ю.В. Мокіна, І.М. Штельмах // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - № 4(61). - С. 42-49.

Ч48

П78

Основні принципи побудови системи управління кадрами освіти / В.П. Погребняк, В.О. Бандуренко, Г.Д. Миленька та ін. // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 5. – К., 1996. – С. 15-21.

Пашко, П. Правові підстави визначення стажу науково-педагогічної діяльності кандидата на заміщення посади керівника вищого навчального закладу / П. Пашко, Б. Новосад // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 20-26.

Ч48

П78

Погребняк, В.П. Наукові кадри: їхня підготовка й атестація в Україні / В.П. Погребняк, Г.Д. Миленька, О.Г. Котова // Проблеми освіти : наук. метод. зб. Вип. 5. – К., 1996. – С. 10-15.

Порівняльна таблиця чинного законодавства України в галузі підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів та проекту Закону «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» // Економіст. – 2006. - № 10. – С. 74-75.

Порядок присвоения ученых званий профессора и доцента, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 31.12.2004 г. № 1791 // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. - № 3. – С. 35-39.

65

П61

Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво / уклад. : Є.П. Пашутинський. – К. : КНТ, 2005. – 240 с. – (Кадри підприємства).

Рудишин, С. Науковець, викладач, кафедра у вищій школі України: погляд на проблему / С. Рудишин // Науковий світ. – 2007. - № 12. – С. 14-15.

Ч48

Е40

Рябенко, Л.І. Проблеми кадрового забезпечення вищих навчальних закладів України / Л.І. Рябенко, Б.М. Борисенко // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2003 р. / за ред. А.І. Акмаєва. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – С. 17.

*

Саєнко С. Методичні підходи до розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу в державних університетах III-IV рівнів акредитації / С. Саєнко, Г. Черномаз // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. - № 2. – С. 94-99.

Смолярова, М. Щодо атестації науково-педагогічних працівників / М. Смолярова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. – С. 90-92.

Трудовое право

Ч48

П78

Сулятін, В.М. Соціально - психологічний клімат у наукових колективах технічних вузів України / В.М. Сулятін, В.М. Леонтьева // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 23-30.

Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев, О. Рожков // Вища школа. – 2006. - № 5/6. – С. 34-39.

Чепига М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України / М. Чепига // Вища школа. – 2009. - № 4. – С. 82-87.

12. Модульна система навчання

Ч48

П78

Алексюк А.М. Експериментальне впровадження технології модульної організації навчання у вищій школі (на прикладі гуманітарних предметів) / А.М. Алексюк // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 3-6.

*

Архипов, О.А. Особливості впровадження модульно-рейтингової системи у фізичне виховання студентства / О.А. Архипов // Теорія і практика фізичного виховання. - 2004. - № 2. – С. 62-70.

Літ. журн. ст. – 2006. – №3. – 3213. –С. 94

Ч48

М54

Бабин, І.І. Системні аспекти модульного підходу до навчання / І.І. Бабин, В.В. Грубінко, Л.М. Романишин // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сборник материалов научно-методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сентября 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 44-45.

Ч48

Н73

Величко Т.Г. Застосування модульно-блочної технології з рейтинговою системою оцінки / Т.Г. Величко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : НМЦВО, 2002. – Вип. 32. – С. 58-64.

Ч48

П78

Водолазська О.Г. Деякі аспекти модульного навчання і рейтингового контролю з теоретичної механіки / О.Г. Водолазська // Проблеми вищої школи. Вип. 81. – К., 1994. – С. 35-38.

Головенкін, В. Щеплення від споживацтва, або Чим можна замінити сесії / В. Головенкін // Освіта. – 2004. – 14-21 січня. – С . 4-5.

Щодо запровадження в університетах країни модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів

Голубенко, О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2006. - № 5/6. - С. 10-18.

*

Єременко, О. Теоретичні засади модульної організації навчально-виховного процесу на магістерському рівні / О. Єременко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. - № 2. – С. 28-36.

Літ. журн. ст. – 2005. – № 13. – 13832. – С. 36

Ч48

Н73

Ігнатов Л.М. Досвід застосування модульно-рейтингової системи з економічної теорії / Л.М. Ігнатов, Р.Ю. Кігель, В.Г. Фурик // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 1996. – С. 124-130.

*

Коваленко, В.Г. Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / В.Г. Коваленко ; Волинський державний пед. університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – 20 с. : іл., табл.

Літ. автореф. - 2005. - № 4. – 4157. – С. 76.

Ч48

П78

Козак Ф.В. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів / Ф.В. Козак, Б.В. Сверида // Проблеми вищої школи. Вип. 81. – К., 1994. – С. 32-35.

*

Кучерявий, О.Г. Модульно - розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування : монографія / О.Г. Кучерявий. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 303 с. : іл., табл.

Літ. книг. – 2007. - №1.– 617. – С. 82.

Ловцова, Н. Блочная система / Н. Ловцова // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 26-30.

О блочно-модульной системе обучения

Мамаєва, И.А. Об успешности обучения студентов / И.А. Мамаєва // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 10-16.

Рейтинговая система и контрольный «срез» знаний

Модульне навчання – засіб оптимізації профпідготовки // Людина і праця. – 2004. - № 6. – С. 10

Ч48

К68

Нетрадиційні технології навчання // Коровайченко, Ю.М. ALMA-MATER, або Як стати справжнім студентом. – К., 2003. – Розд. 11. – С. 61-63.

517

П12

Павленко, Т.В. Вивчення інтегрального числення в умовах модульно - рейтингової системи навчання : навчальний посібник / Т.В. Павленко, Т.М. Сукач. – Алчевск : ДонДТУ, 2005. – 168 с.

Положення про оцінювання знань студентів економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка // Вища школа. – 2007. - №6, додаток Б. – С. 93-100.

Ч48

Н73

Свирида Б.В. Дидактичне забезпечення модульної технології навчання / Б.В. Свирида, Л.І. Костельна // Нові технології навчання. Вип. 29. : наук. – метод. зб. – К. : НМЦВО, 2001. – С. 3-7.

Ч48

П78

Свириденко Т.І. Методика модульної організації курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» / Т.І. Свириденко, О.С. Земляная // Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 12. – С. 127-131.

Ч48

П78

Середа, В.Ю. Роль модульного навчання в організації самостійної роботи студентів-першокурсників з вищої математики / В.Ю. Середа // Проблеми вищої школи. Вип. 81. – К., 1994. – С. 29-32.

Сікорський, П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання / П. Сікорський // Вища школа. – 2005. - № 5. – С. 59-70.

Ч48

В54

Сучасні технології навчання // Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої щколи : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. – К., 2003. – Розд. 2.2. – С. 146-175.

Чепурний М.М. Деякі аспекти впровадження модульно-рейтингової системи навчання / М.М. Чепурний, В.В. Степурін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1994. - № 2. – С. 84-87

13. Кредитно – модульна організація навчального

процесу

Про проведення педагогічного експеременту щодо запровадження кредитно - модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації : рішення колегії Міністерства освіти і науки №5/5-4 від 24 квітня 2003 р. // Вища школа. – 2003. - № 4/5. – С. 111 -112.

Бабак, В. Для нас Болонський процес – явище звичне, кредитно – модульна система - не новина / В. Бабак // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 3-19.

Ч48

Т50

Болонський семінар з визначення і системи кредитів в контексті навчання впродовж життя. Прага, 5-7 червня 2003 р. : рекомендації : Вищим закладам освіти та іншим навчальним закладам // Товажнянський, Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Гл. 2. – С. 67-71.

Величко, О.Г. Болонський процес – це конкретні рішення і дії / О.Г. Величко // Теория и практика металлургии. – 2004. - № 1. – С. 3-13.

Питання удосконалення підготовки фахівців – металургів в контексті Болонського процесу. Кредитно-модульна система

Величко, А.Г. Совершенствования графика учебного процесса в процессе реализации кредитно – модульной системы в Национальной металлургической академии Украины / А.Г. Величко, В.П. Иващенко, А.Г. Ясев // Теория и практика металлургии. – 2004. - № 1. – С. 13-16.

Ч48

П78

Гаршнєв, Ю.Г. Оцінювання знань студентів у кредитно – модульній системі навчання / Ю.Г. Гаршнєв, П.І. Сікорський // Проблеми модернізації освіти в контексті Болонського процесу : матеріали конференції. – К., 2004. – С. 153-159.

*

Гончаров, С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно – модульній системі організації навчального поцесу / С.М. Гончаров ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006. – 172 с.

Літ. книг. – 2007. - №2. – 1736. – С. 73.

*

Гончаров, С.М. Студентські наукові дослідження в кредитно - модульній системі організації навчального процесу / С.М. Гончаров ; Національний університет водного господарства та природокористуваня. – Рівне : НУВГП, 2006. – 127 с.

Літ. книг. – 2007. – №2. – 1737. – С. 73.

Гурч, Л. Некоторые аспекты внедрения европейской системы ECTS в высшее образование Украины / Л. Гурч // Персонал. – 2004. - № 12. – С. 68-71.

Ч48

Т50

Зразок тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно – модульною системою // Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокіл, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Додаток 3. – С. 72-83.

Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. - № 6. – С. 89-92.

Ч48

П78

Корольов, Б.І. Науково – методичні засади впровадження кредитно – модульного навчання у вищій школі України / Б.І. Корольов // Проблеми модернізації освіти в контексті Болонського процесу : матеріали конференції. – К., 2004. – С. 139-146.

*

Кулик, М.С. Кредитно – модульно – рейтингова система навчальної діяльності : навч. – метод. посіб. для слухачів системи підвищення кваліфікації професійно – викладацького складу / М.С. Кулик, Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець ; Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2004. – 96 с.

Нові вид.України. - №34. – 2004. – 179. – С.18.

Лозинський, О. Концептуальні засади кредитно – модульної системи організації навчального процесу та особливості формування навчальної програми підготовки фахівця / О. Лозинський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 66-76.

*

Макарова, М.В. Реализация кредитно-модульной системы преподавания в вузе с использованием Internet – технологий / М.В. Макарова // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 88-91.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15699. – С. 26.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М.Ф. Степко, Я.Я Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков // Вища школа. – 2004. - № 2/3. – С. 97-125.

Ч48

М80

Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно - модульної системи організації навчального процесу : монографія / І.В. Мороз. – К. : Освіта України, 2005. – 277 с.

*

Мороз, І.В. Педагогічні умови запровадженння кредитно – модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук / І.В. Мороз ; Житомирський державний пед. університет. - Захищена 16.11.2004. – 200 с.

Зб. реф. дис., НДР та ДКР,2006. - №2. – 0207. – С. 65

*

Нормативно – методичне забезпечення кредитно – модульної системи організації навчального процесу : навч. посібник для вищих навчальних закладів / В.О. Соколов та ін. ; за ред. В.О. Салова ; Національний гірничій ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – 131 с. : іл., табл.

Літ. книг. – 2007. - №2. – 1747. – С. 74

Навчально – методичне забезпечення освітнього процесу // Вища школа. – 2007. - № 6. – С. 54-59.

Петров, В.Л. Самостоятельная работа студентов в кредитно-модульной системе реализации основных образовательных программ / В.Л. Петров, Ю.Е. Бабичев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. - №7. – С. 113-128.

Положення про обов’язкове навчально-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка в контексті реалізації положень Болонського процесу // Вища школа. – 2007. - № 6. – С. 112-128.

Рудавський, Ю. Кредитно – модульна система організації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти України в європейський освітній простір / Ю. Рудавський // Вища школа. – 2004. - №5/6. – С. 66-69.

Ч48

П78

Сікорський, П.І. До питання кредитно – модульної технології навчання / П.І. Сікорський // Проблеми модернізації освіти в контексті Болонського процесу : матеріали конференції. – К., 2004. – С. 177-187.

Ч48

С35

Сікорський, П.І. Кредитно – модульна технологія навчання : навч. посібник для вищих навчальних закладів / П.І. Сікорський ; за ред. З.І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 127 с.

Сікорський, П. Наступність модульно - рейтингової і кредитно – модульної технології навчання / П. Сікорський // Вища школа. – 2005. - № 5. – С. 59-70.

Сікорський, П. Принципи кредитно - модульної технології навчання / П. Сікорський // Вища школа. – 2004. - № 4. – С. 69-76.

Ч48

Т50

Система кредитів і кредитно – модульна система // Товажнянський, Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Гл. 2. – С. 25-33.

Скнарь, О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно – модульної системи / О. Скнарь // Вища школа. – 2006. – № 3. - С. 33-46.

Стоцько, З. Впровадження кредитно – модульної системи в Інституті інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» / З. Стоцько // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 63-65.

Ч48

Т50

Товажнянський, Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – 144 с.

Ч48

М34

Товажнянський, Л.Л. Система безперервної освіти на базі дистанційної технології навчання і кредитно – модульної організації навчального процесу / Л.Л. Товажнянський // Матеріали всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес». – Харків, 2004. – С. 46-80.

Ч48

Т50

Форма кредитної залікової книжки // Товажнянський, Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Додаток 8. – С. 133.

Хто першим був? // Імпульс. – 2006. – 11 грудня. – С. 2

Про кредитно – модульну систему навчання

Чистохвалов, В. Кредитные единицы входят в российскую высшую школу / В. Чистохвалов // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 26-37.

Чучалин, А. Кредитно – рейтинговая система / А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 34-39.

71

М 65

Шостак А.В. Впровадження тестового контролю знань студентів ( на прикладі програми OPEN-test) / А.В. Шостак // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник Вип. 31 / КНУБА. – К., 2008. – С. 459-461.

Шубін, О. Впровадження принципів Болонської декларації в освітню діяльність навчальних закладів / О. Шубін // Вісник Київського національного торгового - економічного університету. – 2005. - № 5. – С. 109-116.

Якименко, О. Кредитно – модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору / О. Якименко // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 50-62.

14. Ступенева освіта

Ч

Н34

Про затвердження Положення про освітньо - кваліфікаційні рівні: (ступеневу освіту) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 // Науково-освітній потенціал нації : погляд у ХХІ століття / В.М. Литвин, В.П. Андрущенко, А.М. Гуржій та ін. – К., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 729-735.

62-83-52

В38

Актуальні питання ступеневої освіти у вищих технічних навчальних закладах України / М.Г. Попович, В.Б. Клепиков, О.Ю. Лозинський, Р.П. Герасимяк // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Вып. 61. Теория автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков, 1999. – С. 11-14.

Ч48

Т50

Зразок освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра // Товажнянський, Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Додаток 4. – С. 84-89.

Ч48

Т50

Зразок освітньо-професійної програми підготовки бакалавра // Товажнянський, Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Харків, 2004. – Додаток 4. – С. 90-113.

Ч48

М51

Ладогубець, Н.В. Контроль якості фундаментальної підготовки бакалавра у вищій технічній школі / Н.В. Ладогубець // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сборник материалов научно - методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сентября 2002 г.). – Харьков, 2000. – С. 79-82.

*

Ладогубець, Н. Система фундаментальної підготовки бакалаврів у технічному університеті / Н. Ладогубець // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 3/4. – С. 96-102.

Літ. журн. ст . – 2005.- № 6. – 5953. – С. 34.

*

Ладогубець, Н.В. Фундаментальна підготовка бакалавра в технічному вузі: експертно - часова оцінка якості : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. / Н.В. Ладогубець ; Академія пед. наук, Ін.-т вищої освіти. – К., 2003. – 21 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис . - 2004 - №2. – 3563. – С. 168.

Лосєва, Н. Тестування в умовах багатоступеневої підготовки фахівців у вищій школі / Н. Лосєва // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 4. – С. 150-156.

Ч48

Н73

Мележик, В.П. Про підготовку фахівців в умовах ступеневої освіти / В.П. Мележик, О.Г. Литвин, Т.В. Іванова // Нові технології навчання : науково - методичний збірник. – К. : НМЦВО, НМЦСО, 2001. – С. 8-12.

Мокін, Б.І. Перші підсумки експерименту в технологічній схемі «бакалавр-інженер-магістр» / Б.І. Мокін // Вісник Вісник Вінницького політехнічного університету. – 1994. – № 1. – С. 84.

Ч48

П78

Осінній, М.Г. Ступенева освіта: стан та шляхи її реалізації в сучасних умовах / М.Г. Осінній // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. Вип. 25. – К. : Науково - методичний центр вищої освіти, 2001. – С. 11-14.

Ч48

П78

Панасевич, Д.Б. До питання про зміст і структуру освітньо-професійних програм вищої освіти / Д.Б. Панасевич, В.С. Черненко, А.К. Солоденко // Проблеми освіти : наук.–метод. зб. Вип. 10. – К., 1997. – С. 26-37.

Ч48

Н73

Поважна, Л.І. Ступенева освіта – вимога часу / Л.І. Поважна, Г.С. Цехмістрова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 25. – К., 2000. – С. 18-23.

Ч48

О-64

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 151-155.

Ч48

П78

Про науково-методичні підходи до розробки нормативної бази багаторівневої підготовки фахівців / М.Г. Адамовський, В.І. Вайданич, І.П. Магазинщикова, Л.В. Мельник // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 7. – 1997. – С. 68-72.

Пузанков, Д. Двухступенчатая подготовка специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России. – 2004. - № 2. – С. 3-11.

Ч48

П78

Розробка стандартів вищої освіти з напряму «будівництво» / А.М. Тугай, В.А. Баженов, М.М. Осетрін, Г.Я. Антоненко // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 червня 2002 р. – К., 2002. – С. 47-52.

Ч48

П78

Рудавський, Ю.К. Досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» / Ю.К. Рудавський // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 червня 2002 р. – К., 2002. – С. 53-65.

Ч48

І-66

Рудавський, Ю.К. Досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» / Ю.К. Рудавський // Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 49-58.

*

Рудавський, Ю. Ступенева система підготовки фахівців у технічному університеті в контексті Болонської декларації / Ю. Рудавський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 1. – С. 9-21.

Ч48

П78

Рудавський, Ю.К. Досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» / Ю.К. Рудавський // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 червня 2002 р. – К., 2002. – С. 53-65.

Ч48

І-66

Рудавський, Ю.К. Досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» / Ю.К. Рудавський // Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 49-58.

*

Рудавський, Ю. Ступенева система підготовки фахівців у технічному університеті в контексті Болонської декларації / Ю. Рудавський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 1. – С. 9-21.

Ч48

П78

Стрижак, Т.Г. Роздуми з приводу підготовки бакалаврів / Т.Г. Стрижак, Г.Г. Барановська, Л.Б. Федорова // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 30-31.

15. Робота з іноземними студентами

Азарова, Л.Є. Гуманізація навчального процесу і сучасні тенденції у мовній підготовці іноземних студентів вузів України / Л.Є. Азарова, О.В. Рябоконь // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 1996. - № 3. – С. 25-28.

53

Е25

Евсеева, И.П. Готовимся слушать лекции по физике : учеб. пособ. для студ. - иностранцев подгот. фак. / И.П. Евсеева, З.У. Борисова. – К. : МАУП, 2002. – 86 с.

Дорожкин, Ю.Н. Проблемы социальной адаптации иностранных студентов / Ю.Н. Дорожкин, Л.Т. Мазитова // Социологические исследования. – 2007. - № 3. - С. 73-77.

*

Організація роботи з іноземними студентами : нормативно-правові та інструктивно-методичні матеріали / уклад. : Р.В. Гурак та ін. – К.: Європейський університет, 2005. – 278 с.

Нові вид. Укр. – 2005.- № 33. – 178. – С. 18

*

Палка, О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О.В. Палка ; Інститут педагогіки і психології проф. освіти, Академія педагогічних наук України. – К., 2003. – 18 с., іл. \

Літ. автореф. – 2004. - №1. – 1214. – С. 109.

Ч48

П78

Потапенко, Г.Д. Об адаптации студентов-иностранцев на начальном этапе обучения / Г.Д. Потапенко, Л.А. Таранова. С.Б. Гончаренко // Проблемы высшей школы. – К., 1991. – Вып. 74. – С. 36-41.

*

Рибаченко, Л.І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1996 - 2000 рр.) : автореф дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.І. Рибаченко ; Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2001. – 20 с.

Літ. автореф. – 2002. – №3. – 2402. – С. 66.

16. Університетська наука

Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної та соціальної програми « Наука в університетах» на 2008-2012 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1000 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 30 вересня. – С. 21.

Анализ научной–инновационной деятельности в техническом вузе / И.Н. Воропанова, А.М. Илышев, С,М. Шанчуров // Экономический анализ : теория и практика. – 2005. - № 1. – С. 13-20.

Аргументационное эссе // Строительные материалы. – 2006. - № 4. – С. 78-79.

Начинающему автору научно-технической статьи, монографии, диссертации

Артемчук. Г.І. Про формування наукового потенціалу України у галузі методики навчання іноземних мов / Г.І. Артемчук, С.М. Назаров // Бюлетень ВАК. – 2004. - № 9. – С. 8-11.

Атраментова, Л.О. Наукове дослідження і статистика / Л.О. Атраментова // Науковий світ. – 2006. - № 4. – С. 6-7.

Астахова, В. Наукові дослідження у приватних ВНЗ : перші досягнення, перспективи // Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С. 22-27.

Белуха, Н. Научная статья, ее содержание и методика написания / Н. Белуха // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. - № 2. – С. 3-4.

Ч48

Н73

Бессалова, Т.В. Організаційні форми науково-дослідницької роботи у вузах України та основні напрямки їх розвитку (перша половина 90-х років) / Т.В. Бессалова // Нові технології навчання : навчально-методичний збірник. – К., 1996. – Вип. 18. – С 30-35.

Бешта О. Науково-дослідна діяльність Національго гірничого університету / О. Бешта // Вища школа. – 2009. – № 2. – С. 15-23.

Боголіб. Т.М. Фінансування науки за кордоном / Т.М. Боголіб // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 46-53.

Браславский, И.Я. Основные направления и результаты научно - исследовательской работы кафедры ЭАПУ УТПИ-УПИ / И.Я. Браславский, А.М. Зюзев // Электротехника. – 2004. - № 9. – С. 10-12.

Каф-ра электропривода и автоматизации промышленных уcтановок

Буга, Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах / Н. Буга, Т. Науменко // Економіст. – 2006. - № 9. – С. 60-62.

Вачевський, М.В. Роль науково-технічної інформації в розвитку техніки і технології / М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 6. – С. 192-205.

Воропанова, И.Н. Анализ научно - инновационной деятельности в техническом вузе / И.Н. Воропанова, А.М. Илышев, С.М. Шанчуров // Экономический анализ : теория и практика. – 2004. - № 18(33). – С. 2-9.

Ч21

В75

Воротіна, Л.І. Кандидатська дисертація : методика написання і захисту : посіб. для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич. – К. : Вид-во Європейського університету, 2003. – 76 с.

*

Генкин, Б.И. Организация научно - исследовательской работы студентов в техническом вузе / Б.И. Генкин, В.Н. Смолий, И.М Генкина // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2004. - № 1. – С. 452-456.

УРЖ. Сер. – 2005. – № 3. – Ж.19. – С. 5.

Гохберг, Л. Вузовская наука: перспективы развития / Л. Гохберг, И. Кузнецова // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 107-129.

Грезнева, О. Научные школы: принципы классификации / О. Грезнева // Высшее образование в России. – 2004. - №5. – С. 42-48.

Дерябин Ю.С. Шведская модель в действии: инновационный поход к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах / Ю.С. Дерябин // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 5. – С. 34-40.

До концепції дослідницьких університетів в Україні : пояснювальна записка до Проекту указу Президента України // Економіст. – 2006. - № 10. – С. 70-71.

Долішній, М.І. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.І. Долішній, Л.К. Семів, І.Ю. Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. - № 3. – С. 10-21.

Ч

Н34

Єдність науки і освіти // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / автор. - упоряд. : В.М. Литвин та ін. – К., 2004.

Кн. 1. : Пріоритет інтелекту. – С. 164-168.

Ч21

З-38

Захаров, А.А. Как написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. – СПб : Питер, 2006. – 157 с.

Исправление стиля // Строительные материалы. – 2006. - № 11. - С. 55.

Начинающему автору научной работы

Ч21

К16

Как защитить диссертацию : нормативно - правовые аспекты. – М. : Компания Спутник, 2006. – 136 с.

Как построить короткую аргументацію // Строительные материалы. – 2006. - № 3. – С. 29-30.

Начинающему автору научно-технической статьи, монографии, диссертации

Катаєв. О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України. – 2004. - № 10. – С. 67-70.

Комарова, О.А. Актуальні проблеми розвитку наукової діяльності ВНЗ / О.А. Комарова // Проблеми науки. – 2003. - № 7. – С. 9-13.

Кортунов, А. ИНО–Центр – организация «нового поколения» / А. Кортунов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 21-24.

Проблемы развития университетской науки в России

Кочеткова. А.В. Інформаційні технології: сьогодення та перспективи патентно-інформаційного забезпечення / А.В. Кочеткова // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. - № 12. – С. 5-9.

*

Кравченко, С.О. Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 25.00.02 / С.О. Кравченко ; Українська академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 20с.

Літ. автореф. - 2004.- №1. – 1680. – С. 156.

Ч21

К88

Куденко. М.С. Організація науково - дослідницької роботи студента зі спеціальності «облік і аудит» : навчально-методичний посібник / М.С. Куденко Н.В. Гришко, Л.Є. Рогозян. – Алчевськ : ДонДТУ, 2006. – 76 с.

Лищишин, М. Інтернет – інструмент розвитку інформаційних технологій / М. Лищишин, С. Шаповалов, С. Сажинець // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 12. – С. 124-126.

Логические ошибки: построение аргументации // Строительные материалы. – 2006. - № 5. – С. 70.

Начинающему автору научно-технической статьи, монографии и диссертации

Лузан, Г.С. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії / Г.С. Лузан, К.О. Лузан // Проблеми науки. – 2008. - № 1. – С. 30-34.

*

Майборода В. Попередній розгляд (передзахист) дисертації на засіданні кафедри (відділу) й оформлення відзиву установи, в якій вона виконувалась / В. Майборода, С. Майборода // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. - № 4. – С. 503-514.

Літ. журн. ст. – 2005. - № 16. – 17042. – С. 33.

Майкова, Э.Ю. Студенческая социологическая служба в вузе / Э.Ю. Майкова, М.В. Блохина, Л.Г. Григорьев // Социологические исследования. – 2007. - № 5. – С. 128-132.

Социологические исследования студентов.

Максімова, В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загально-національному та регіональному рівнях / В. Максімова // Економіст. – 2008. - № 11. – С. 50-53.

Мироненко, В. Стан та перспективи розвитку наукової діяльності в університеті / В. Мироненко // Економіст. – 2007. - № 6. – С. 32-33.

Написание и правка черновика статьи // Строительные материалы. – 2006 - № 6. – С. 38-39.

Начинающему автору научно-технической статьи, монографии, диссертации

Ч48

О-64

Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. : О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – Закон України «Про вищу освіту», розд. Х. – С. 94-97.

Ч

Н34

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХXI століття. Кн. 2 : Освіта і наука: творчій потенціал державо- і культуротворення / автор.–упоряд. : В.М. Литвин, В.П. Андрущенко, С.О. Довгий ; за заг. ред. В.М. Литвина. – К. : Навчальна книга, 2003. – 672 с.

622

А80

Научно-организационная работа в науке // Аренс, В.Ж. Основы методологии горной науки : учеб. пособие / В.Ж. Аренс. – М. : МГГУ, 2003. – Ч.3. – С. 148-217.

Невмержицький, В.І. Теорія і практика здійснення (створення і застосування) інновацій / В.І. Невмержлицький // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. - № 7. – С. 6-7.

Номенклатура специальностей научных работников // Аспирант и соискатель. – 2004. - № 6. – С. 8-28.

Носов, В. О научной работе / В. Носов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 70-73.

Опыт Московского автомобильно–дорожного института

*

Овакімян, І.С. Науково–дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / О.С. Овакімян ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – 20 с.

Літ. автореф., 2006.- № 4. – 4484. – С. 44

Перелік спеціальностей за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань // Бюлетень ВАК. – 2003. - № 9. – С. 2-19.

Півняк, Г.Г. Розвиток інноваційних структур в університетах та роль місцевих органів влади в їх становленні / Г.Г. Півняк // Наука та інновації. – 2008. - № 1. – С. 63-67.

Про підвищення ролі науково - дослідницької діяльності в університетах України : проект указу Президента України // Економіст. – 2006. - № 10. – С. 70.

Про схвалення концепції Державної цивільної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 548-р // Урядовий кур’єр. – 2007. – 15 серпня. – Орієнтир, с. 13-15.

Прокопчук, С. Чи потрібні нам Галілеї? / С. Прокопчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 лютого. – С. 19.

Про розвиток вузівської науки

Ч21

Р18

Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. – 6-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 431 с. + табл.

62

В53

Родькин, Д.И. Опыт организации работы с начинающими в науке / Д.И. Родькин // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2007. - №3/2007(44), ч. 1. – С. 171-174.

Романовський, Г. Розвиток та деякі досягнення в науково-технічній діяльності національного університету кораблебудування / Г. Романовський // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 32-37.

Середа, Л. Майбутнє держави – в інтелектуальній власності інтелігенції нового покоління / Л. Середа, В. Петриченко, А. Гарькавий // Науковий світ. – 2004. - № 7. – С. 4-5.

62-83-52

В38

Солощук, М.Н. Комплексная правовая охрана результатов НИОКР как средство оптимизации условий их коммерциализации / М.Н. Солощук, И.И. Щетина // Вестник национального технического университета «ХПИ». Сер. «Электротехника, электроника и электропривод». Вып. 10, т.1. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков, 2003. - С. 24-27.

Сохнич, А. Наука як сфера виробництва / А Сохнич // Науковий світ. – 2005. - № 12. – С. 9.

Про перспективи наукової роботи у ВНЗ

Стиль // Строительные материалы. – 2006. - № 10. – С. 70-71.

Правила изложения содержания научной работы, стили изложения

Суіні. Ю. Управління і комерціалізація ІВ університетах і дослідницьких центрах. Ч.3 / Ю. Суіні // Інтелектуальна власність. – 2006. - № 4. – С. 20-31. (Початок у №№ 2,3.)

Комерціалізація інтелектуальної власності

622

А80

Суть научно-исследовательской работы // Аренс В.Ж. Основы методологии горной науки : учебное пособие / В.Ж. Аренс. – М. : МГГУ, 2003. – Гл. 4. – С. 77-147.

Шейко, В. Кандидатська і докторська дисертація : написання, оформлення, захист / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа. – 2001. - № 2/3. – С. 113-121.

Ч21

Ш39

Шейко, В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ вищих навчальних закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 208 с. : іл.

Шемчушенко, Ю. Євроінтеграція та підготовка наукових кадрів / Ю. Шемчушенко, Ю. Яковенко // Віче. – 2006. - № 9/10. – С. 56-58.

Этические нормы, или Зачем автору статья // Строительные материалы. – 2006. - № 12. – С. 52-53.

Начинающему автору

16.1. Науково-дослідна робота студентів

Бикеев, И.И. НИРС. Воспитательная составляющая! / И.И. Бикеев // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - №4 (16). – С. 7-8.

Ч48

П78

Вальдман, М.Р. Научно - исследовательская работа студентов в деловой игре по статистическому моделированию производства / М.Р. Вальдман, Г.Г. Кашканова // Проблемы высшей школы. – К., 1991. – Вып. 75. – С. 16-20.

Ч48

М74

Вивчення досвіду впровадження наукових досліджень в навчальний процес у ВДТУ та інших ВНЗ // Мокін, Б.І. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей / Б.І. Мокін, В.О. Леонтьєв, О.Б. Мокін. – Вінниця, 2002. – Гл. 1. – С. 9-25.

Ч48

М74

Визначення методів творчого пошуку в різних галузях знань // Мокін, Б.І. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей / Б.І. Мокін, В.О. Леонтьєв, О.Б. Мокін. – Вінниця, 2002. – Гл. 2. – С. 26-37.

Иващенко, В.П. Совершенствование учебной научно - исследовательской работы студентов (УНИРС) / В.П. Иващенко, Ю.С. Пройдак, А.В. Рабинович // Теория и практика металлургии. – 2004. - № 1. – С. 51-53.

Кагерманьян, В.С. Внеучебная воспитательная деятельность / В.С. Кагерманьян, Н.И. Кучер, А.В. Пономарев // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). – С. 13-15.

62

В53

Киба, С.П. Методологічні аспекти та перспективи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на факультеті / С.П. Киба, Н.В. Кіцель, А.В. Некрасов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук, 2003. - № 2(19), Т.2. – С. 14-19.

Концепція науково-дослідної роботи студентів. Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України // Економіст. – 2006. - № 4. – С. 59-61.

Леоненко, П. Науково-дослідна робота студентів: досвід минулого і проблеми сьогодення / П. Леоненко, С. Гасанов, М. Садовий // Вища школа. – 2002. - № 2/3. – С. 19-33.

Ч48

В54

Науково-дослідна діяльність студентів магістратури // Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник / С.С. Вітвицька. – К., 2003. – Розд. 2.4. – С. 198-211.

62-83-52

В38

Организация студенческой науки и критерии ее оценки / А.В. Луговой, Д.И. Родькин, А.В. Садовой, Г.Ю. Сисюк // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Вып. 61. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков, 1999. – С. 22-24.

Основные направления и результаты научно-исследовательских работ кафедры ЭАПУ УГТУ-УПИ / И.Я. Браславский, А.М. Зюзев, З.Ш. Шиматов, В.Н. Поляков // Электротехника. – 2009. - № 9. – С. 14-18.

Сахарчук, Е. «Студент - исследователь» / Е. Сахарчук // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 145-149.

62

В53

Сергиенко, С.А. Управление мотивацией научного творчества / С.А. Сергиенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук, 2003. - №2(19), Т.2. – С. 11-13.

Ч48

П78

Щелканов, В.А. НИРС - эффективная форма совершенствования подготовки горных инженеров / В.А. Щелканов, И.А. Кучерявенко // Проблемы высшей школы. - К., 1998. – Вып. 64. – С. 115-120.

16.2. Патентування винаходів

6

Б87

Брижко, В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К. : Інтеграл, 1996. – 184 с.

Вачевський. М.В. Джерела патентної інформації та патентних описів до об’єктів інтелектуальної власності / М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 8. – С. 105-114.

Добрынин, Г.П. Государственная регистрация авторского права на компьютерные программы и базы данных / Г.П. Добрынин, В.Д. Есев // Винахідник і раціоналізатор. – 2003. - № 6. – С. 13-15.

Ємжин, В. Особливості подання міжнародної заявки / В. Ємжин // Інтелектуальна власність. – 2006. - № 19. – С. 9-36.

Запорожець, І. Патентування винаходів як адміністративна процедура / І. Запорожець // Право України. – 2005. - № 1. – С. 70-72.

Суіні, Ю. Управління і комерціалізація інтелектуальної власності в університетах та дослідницьких центрах. Ч.1 / Ю. Суіні // Інтелектуальна власність. – 2006. - № 2. – С. 32-38.

Фокин, Е. Международная классификация и патентный поиск на новизну / Е. Фокин // Техника молодежи. – 2005. - № 12. – С. 20-23.

Хамайдюк, О. Как оформить и учесть на предприятии служебное изобретение / О. Хамайдюк // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 47. – С. 10-11.

Черных, Е. Защита результатов интеллектуальной деятельности (Патентовать или не патентовать?) / Е. Черных // Техника молодежи. – 2003. - № 7. – С. 11-12.

Что такое изобретение и как оно охраняется в Украине // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 26. – С. 14.

16.3. Наукова термінологія

Азарова, Л.Є. Деякі аспекти подальшого вдосконалення і впорядкування української науково-технічної термінології / Л.Є. Азарова, А.В. Костюк // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 1995. - № 1. – С. 56-59.

Ч21

Д67

Білецький, В. Про вдосконалення української технічної термінології / В. Білецький, А. Загнітко, І. Манець // Донецький вісник наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. Т. 1. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2002. – С. 94-97.

Карачун, В. Проблеми укладання англо – українсько - російського словника наукової лексики / В. Карачун // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 97-100.

Карачун, В. Українська науково – технічна термінологія : здобутки, витрати і надії / В. Карачун // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 99-105.

Келлерман, Ю.І. Термінологія в електроенергетиці – продовжуємо обговорювання / Ю.І. Келерман // Електро-інформ. – 2002. - №2. – С. 40.

Кліменко, Б.В. Міжнародний електротехнічний словник: українські перспективи / Б.В. Клименко // Електротехніка і Електромеханіка. – 2007. - № 6. – С. 35-39. – (Продовження). Початок № 2, 3,4,5.

Куляс, П. Слово – клітина мислі / П. Куляс // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 130-138.

Мова - головний інструмент наукового дослідження

*

Словник найуживаніших термінів гірничої справи / [укладач : О.В. Колган] ; Слов’янський педагогічний ун-т. – Слов’янськ : Б.І. Маторин ; Слов’янський державний пед. ун-т, 2007. – 323 с.

Літ. книг. – 2008. – №16. – 11795. – С. 54.

622

С23

Становлення, удосконалення та впровадження вітчизняної гірничої термінології / В.С. Білецький, Ю.П. Ященко, А.П. Загнітко, І.Г. Манець // Сборник научных трудов НГУ. – Днепропетровск, 2003. - № 17, т. 1. – С. 132-135.

Українська гірнича термінологія : становлення, удосконалення і вживання / В.С. Білецький, Ю.П. Ященко, А.П. Загнітко, І.Г. Манець // Уголь України. – 2003. - № 12. – С. 48-50.

Ш141.4

Ч-89

Чулінда, Л.І. Українська правнича термінологія : навчальний посібник / Л.І. Чулінда. – К. : Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 112 с.

17. Навчально-виховний процес

Ахметова, Д.З. Студенческое «Я» / Д.З. Ахметова // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). – С. 9.

Ч48

П78

Білик, Л.І. Розкриття суті гендерних проблем через діяльність просвітницько - виховних структур гуманітарно - виховної частини ЧДТУ / Л.І. Білик, С.Л. Благодєтєлєва – Вовк // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2002. – Вип. 29. – С. 106-116.

Бойчук, О. Студент у суспільстві знань - зарубіжний погляд / О. Бойчук // Науковий світ. – 2004. - № 5. – С. 6-7.

Ч48

В54

Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально – виховного процесу // Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник / С.С Вітвицька. – К., 2003. – Розд. 1.3. – С. 59-72.

Драгоманова, І. Концептуальні аспекти формування сучасного спеціаліста / І. Драгоманова // Вища школа. - 2002. - № 2/3. – С. 49-52.

Ермакова, Н.А. В профессию – через творчество / Н.А. Ермакова // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). – С. 12.

Студенческий день бухгалтера

Х9(4Укр)

З-41

Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : довідник для працівників вищих навчальних закладів / автор.-упоряд. : В.В. Коровайченко. – К. 2003. -

Вип. 1. – 2003. – 410 с.

Ч48

П56

Корогод, Н.П. Єдність освіти і виховання в процесі підготовки та формування особистості майбутнього фахівця / Н.П. Корогод // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 60-65.

Мазаракі, А. Навчання і виховання – органічно єдний процес / бесіду вів Розумний В. // Вища школа. – 2004. - № 5/6. – С. 3-30.

Про Київський національний торг.-екон. ун-т

Ч48

О-64

Організація навчально-виховного процесу // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – Закон про вищу освіту. Розд. VII. – С. 76-80.

Погрібний. А. Резолюція ІІІ всесвітнього форуму українців. Секція «Перспективи освітньо-виховної роботи в Україні та зарубіжжі» / А. Погрібний, В. Андрущенко // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 1. – С. 55-58.

378

П78

Ракитина, Т.П. Контроль как средство воспитания / Т.П. Ракитина, Е.Д. Турбина // Проблемы высшей школы. – К., 1981. – Вып. 42. – С. 13-18

Стрюк, П.С. Мотивація навчання у вузі – це сукупність мотивів, згідно з якими повинні бути співзвучними спільні дії і викладачів, і студентів. Яким же повинен бути портрет спеціаліста? / П.С. Стрюк // Міське господарство України. – 2005. - № 1. – С. 34-41.

Храбан, А.А. Ідентифікація інтелектуального розвитку студентів в задачі оптимізації педагогічної діяльності / А.А. Храбан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. - № 2. – С. 106-115.

18. Виховання особистості студента

Ч48

А16

Абрамчук О.В. Патриотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2008. – 137 с.

Айриев, Г. Воспитательная система университета / Г. Айриев, Н. Клушина // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 77-82.

Андреев, А. Студент и культура: информация к размышлению / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 101-106.

Андрущенко В. Характер особистості : гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування / В. Андрущенко, Ю. Руденко // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 13-19.

*

Бані-Ісса Х. М. Дж. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бані-Іса Халдун Мохамед Джабер ; Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с.

Літ. автореф. дис.- 2003. - № 3. – 2430. – С. 75

Ч48

П78

Безугла, Л.І. Антиалкогольне виховання як фактор асоціальної поведінки серед студентської молоді / Л.І. Безугла // Проблеми освіти : науково-метод. збірник. – К., 2003. – Вип. 30. – С. 47-55.

*

Бєлова, Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики : монографія / Л.О. Бєлова ; Народна українська академія. – Х. : НУА, 2004. – 264 с.

Нові видання Укр. - 2004. - №31. – 165. – С. 15

*

Бєлова. Л.О. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу : автореф дис. … докт. соц. наук : 22.00.04 / Л.О. Бєлова ; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – 35 с.

УРЖ. Сер. 3. – 2006. - №2. – С. 74. – С. 8.

Ч48

П56

Бистрюков, В.О. Про роль науково - методичного центру психічного і фізичного здоров’я, формування здорового способу життя студентів ВНЗ / В.О. Бистрюков, В.Ф. Щеколодкін // Проблеми вищої школи : науково - методичний збірник. - К., 2003. – Вип. 31. – С. 138-146.

Бідниченко, О. Організація навчально - виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 38-44.

*

Білик. Л.І. Теоретико-методологічні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : 13.00.04 : автореф. дис. … докт. пед. наук / Л.І. Білик ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Черкаси, 2005. – 51 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис.- 2006.– №2. – 2321. – С.105

Богданова Н. Виховання як засіб управління естетичною свідомістю / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 91-97.

Богданова, Н. Естетичне в духовному житті сучасного студента / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 90-97.

Борщ, В. Студенческая жизнь МАДИ / В. Борщ, Е. Макаренко // Высшее образование в России . – 2004. - № 5. – С. 83-87.

Ботвинова А. Феномен духовности и высшее образование / А. Ботвинова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 157-161.

Буйновська, Л. Методика і результати вивчення мотиваційної сфери студентів технічного університету / Л. Буйновська // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 65-70.

Буряк, В. Формування у студентів критичного стилю мислення / В. Буряк // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 21-31.

Ч48

П78

Бучерко, Я.М. Робота психологічної служби коледжу з профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді / Я.М. Бучерко // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 62-68.

Волкогонова, О. Ідеали сучасної молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах / О. Волкогонова, О. Паніна, О. Малов // Вища освіта. – 2002. - №6. – С. 42-54.

*

Виховна робота в закладах освіти України / Ін-т змісту і методів навчання. – К.: УЗМН, 1998. – Вип. 2. : Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій / [упоряд.: С.В. Кириленко, Н.О. Климова], 1998. - 352 c.

Літ. книг . - 1999. - №1. – 211. – С. 42.

Ч48

И62

Воспитание студентов – важнейшая задача гуманитаризации высшего образования // Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков : Рубикон, 1999. – Розд. 1., гл. V. – С. 156-180.

Ч48

И62

Всестороннее развитие личности студента – цель гуманитаризации высшего образования // Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков : Рубикон, 1999. – Розд. 1., гл. ІV. – С. 93-155.

Голошивець, С. Виховання сучасної студентської молоді – фундамент майбутнього / С. Голошивець // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 114-116.

Ч48

П58

Делінгевич, Л.В. Модель особистості випускника навчального закладу / Л.В. Делінгевич // Проблеми освіти : науково-методичний збірник – К., 2003. – Вип. 33. – С. 91-102.

Ч48

П78

Деркач, Ж. Політична свідомість молоді в перспективі ХХ століття / Ж. Деркач // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 25. – К., 2001. – С. 142-147.

Донець, З. Про засоби виховання нової людини – «культурознавство» contra «культурології» / З. Донець // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 104-107.

Ч48

П78

Жорнова, О.І. Формування образу майбутнього як стратегічна мета виховання студентів / О.І. Жорнова // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 97-103.

Жорнова, О. Формування студента як суб’єкта соціокультурної діяльності / О. Жорнова // Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. 90-93.

Заболотська, О. Формування та розвиток студента як індивідуальності / О. Заболотська // Вища освіта України. – 2005. - № 2. – С. 88-93.

Загарницька І. Духовний світ особистості як уособлення «людського» в людині / І. Загарницька // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 98-104.

*

Загородній, Ю.І. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденція, проблеми : монографія / Ю.І. Загородній, В.С. Курило, С.В. Савченко. – К. : Ґенеза, 2004. – 144 с.

Нові видання України. - 2005.- №1. – 176. – С. 17.

Іздебська, В. Духовність і навчання у формуванні особистості студента / В. Іздебська // Вища школа. – 2002. - № 6. – С. 29-34.

Ч48

П78

Калініченко, А.І. Деякі аспекти організації студентської молоді / А.І. Калініченко // Проблеми освіти : науково - методичний збірник – К., 2001. – Вип. 25. - С. 162-165.

*

Картавих, О.В. Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О.В. Картавих ; Харківський державний пед. університет ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2002. – 17 с.

УРЖ. Сер. 2. – 2003. - № 3. – Ж.2. – С. 5

Кашуба, Э. О системе воспитания в вузе / Э. Кашуба, С. Галян, Н. Губанов // Высшее образование в России. – 2004. - № 6. – С. 12-16.

Ч48

П78

Кліменко, О.В. Формування історичної самосвідомості у студентської молоді – необхідний фактор національного відродження / О.В. Кліменко, Н.О. Проніна // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 82-87.

Колева, К.Ю. Ступени лидерства / К.Ю. Колева, Е. Тюнягина // Студенчество. – 2004. - № 6. – С. 18-19.

Ч48

П78

Корогод, Н.П. Психологічний підхід в управлінні виховною роботою в студентських групах / Н.П. Корогод // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 75-81.

Корольчук, О. Організаційно - виховна робота серед студентів / О. Корольчук, М. Поночовний // Освіта. – 2004. – 21-28 січня. – С. 8-9.

Про Київський національний торговельно – економічний університет

Корольчук, О. Про стан та основні напрями формування громадсько - патриотичної свідомості студентів / О. Корольчук, М. Поночовний // Вісник Київського національного торговельно - економічного університету. – 2004. - № 6. – С. 118-125.

Кострюков, С. Проблеми організації та розвитку демократичної освіти студентської молоді / С. Кострюков // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 118-122.

Ч48

П78

Кройтор, О.В. Особливості морально - психологічного клімату творчого колективу / О.В. Кройтор // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 69-74.

Ч48

П78

Крупська, С.І. Деякі підходи до профілактики алкоголізму, наркоманії в Могилів – Подільському училищі // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 133-147.

Ч48

П78

Курик, М.О. Актуальні питання організації правовиховної роботи серед студентської молоді вищих навчальних закладів / М.О. Курик // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 38-47.

Ч48

П78

Курлюк, Т.М. Основні аспекти формування здорового способу життя та підготовки молоді до сімейного життя / Т.М. Курлюк // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 172-180.

Ч48

П78

Лемківська Г.П. Теоретичні підходи до трактування згуртованості як групового феномену / Г.П. Лемківська // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 62-69.

Литвин, О. Формування національної свідомості - пріоритетне виховне завдання / О. Литвин // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 92-96.

Лузан, П. Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді / П. Лузан, І. Зайцева // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 1. – С. 151-156.

Мазитова, Н. Есть одна награда – смех ! / Н. Мазитова // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). – С. 25.

О деятельности Центра студенческого творчества Института экономики, управления и права

Максимовська Н. Актуалізація соціального виховання у навчально-виховному процесі ВНЗ / Н. Максимовська // Вища освіта України. – 2008. - № 3. – С. 93-100.

*

Максимчук, Ю.В. Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Ю.В. Максимчук ; Херсонський державний університет. - Херсон, 2004. – 20 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис. - 2004. – № 4. - 5638. – С. 64.

Ч48

П78

Малашенко, Л.А. Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства / Л.А. Малашенко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 153-157.

Марзаганов, Х. Фізична культура і спорт в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу / Х. Марзаганов, О. Синявський // Безпека життєдіяльності. – 2005. - № 10. – С. 63-64.

Ч48

П78

Мезеря, І.В. Виховання культури стосунків статей – превентивний захід боротьби з підлітковою проституцією та СНІДом / І.В. Мезеря // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 147-153.

Ч48

Н73

Мельникова, І.М. Сучасні проблеми управління виховним процесом у вищих навчальних закладах України / І.М. Мельникова, О.А. Невмержицький // Нові технології навчання : науково - методичний збірник. – К., 2002. – Вип. 32. – С. 3-23.

Ч48

П78

Мирончук, І.А. Деякі аспекти морального виховання студентів / І.А. Мирончик, Д. Д. Юречко // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 30. – С. 56-61.

Михальченко М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 27-32.

Ч48

П78

Мішуков, О. Організація профілактичної роботи асоціальної поведінки учнівської та студентської молоді в Херсонському державному педагогічному університеті та академічному ліцеї при ХДПУ / О. Мішуков, І. Шапошникова // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 73-78.

Боротьба з наркоманією

Мороз, Л. До концепції морального виховання молоді / Л. Мороз, Б. Воронкова // Вища освіта України. – 2004. - № 4. – С. 94-100.

Ч48

П78

Мурніна, Г. Етичні основи спілкування молоді / Г. Мурніна // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 11-20.

*

Наставник й організаційно - виховна робота зі студентами академічної групи вищого навчального закладу : методичні рекомендації / М-во освіти і науки України, Київський національний торговельно – економічний університет ; уклад. С.Ю. Шашенко. – К. : КНТЕУ, 2003. – 12 с.

Нові видання України. - 2003. – № 12. - 115. – С. 14.

Ч48

П78

Некрилова В.Ю. Формування ціннісно-смислової сфери як фактора профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді / В.Ю. Некрилова, М.М. Бриль // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 119-127.

Ч48

П78

Нікітіна І.В. Психолого-педагогічне забезпечення профілактики схильності до наркоманії та правопорушень студентської молоді / І.В. Нікітіна, С.В. Баглюк // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 109-119.

Огнев’юк, В. Навчання і виховання як соціоцентричні цінності / В. Огнев’юк // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 15-20.

Ч48

П58

Огурцов, А.П. Формування вмінь студентів захищати свою думку / А.П. Огурцов, Л.М. Мамаєв, В.В. Заліщук // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 33. – С. 250-256.

*

Органи студентського самоврядування : активізація громадянської, соціальної, патриотичної свідомості : методичний збірник / уклад. : О.П. Корольчук, М.І. Поночовний ; Київський національний торговельно – економічний університет. – К. : КНТЕУ, 2001. – 17 с., іл.

Літ. книг. - 2002. – №1. - 321. – С. 60

Ч48

В54

Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник / С.С. Вітвицька – К., 2003. – Розд. 1.6. – С. 113-128.

*

Організація, захист, форми та методи виховної роботи серед студентів колективами кафедр вищого закладу освіти : методичні рекомендації / Ін-т змісту і методів навчання ; [уклад. В.Д. Базилевич та ін.] . – К. : ІЗМН, 1997. – 26 с.

Літ. кн. - № 4/98. – 2891. – С. 68.

Ч48

К68

Організація студентського самоврядування // Коровайченко, Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко – К., 2003. – Розд. 24. – С. 101-103.

Ч48

П78

Орлов, В.Ф. Професійна освіта і професійне виховання / В.Ф. Орлов // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 25. – К., 2001. – С. 3-10.

Ч48

Н73

Перевозченко, Л.П. Організація психолого - педагогічної роботи з профілактики наркотизації серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Л.П. Перевозченко, Т.М. Промська, О.С. Шпильова // Нові технології навчання : науково – методичний збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 236-242.

Передера О. Деякі з соціально - психологічних передумов формування ідентичності студента в сучасному ВНЗ / О. Передера // Вища освіта України. – 2008. - № 3. – С. 84-87.

Передера, О. Філософсько – психологічний зміст поняття кризи життєвого шляху особистості / О. Передера // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 94-99.

Петренко, О. Психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді / О. Петренко // Вісник Київського національного торговельно – економічного університету. – 2005. - № 2. – С. 119-127.

*

Пішун, С.Г. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу : автореф. дис. … канд.. пед. наук : 13.00.07 / С.Г. Пішун ; Ун-т проблем виховання АПН України. – К., 2005. – 19 с.

УРЖ. Сер. 3. – 2006. – №1. – Ч. 2456. – С. 221

Поляков, Ю.М. Иммунитет патриотизма или техника безопасности в воспитании (диалог) / Ю.М. Поляков // Студенчество. – 2004. - № 6. – С. 3-4.

Пономарев, А.В. Сделано много, но … мало / А.В. Пономарев // Студенчество. – 2004. - № 6. – С. 8-10.

Борьба с наркоманией

Ч48

П78

Профілактика наркоманії та СНІДу / О.Ф. Гавриленко, Л.А. Степанова, Л.Д. Олешко // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 84-93.

Ч48

П78

Робуль, О.М. Зміна виховної парадигми у вищій школі : від теорії до практики / О.М. Робуль // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 25. – К., 2001. – С. 22-25.

Ч 48

Р65

Розсказова О.А. Організація роботи у студентських об’єднаннях вищого навчального закладу: метод посіб. / О.А. Розсказова ; ДонДТУ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2008. – 137 с.

Савченко, Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / Л. Савченко // Безпека життєдіяльності. – 2006. - № 1. – С. 30-33.

Общечеловеческие ценности. Отношение к выбранной профессии.

Ч48

П78

Сагарда, В.В. Методолого – педагогічні засади виховання студентської молоді / В.В. Сагарда // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К. : Науково – метод. центр вищої освіти, 2001. – Вип. 25. – С. 37-44.

Ч48

П78

Семенова, О.П Психолого – педагогічна діяльність з профілактики асоціальної поведінки студентів / О.П. Семенова // Проблеми освіти : наук.–метод. зб. Вип. 30. – К., 2003. – С. 68-73.

Ч48

Н73

Сергійчик, З.О. Деякі аспекти виховної роботи із студентською молоддю на сучасному етапі / З.О. Сергійчик // Нові технології навчання : науково – методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 75-76.

*

Сичов, С.О. Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / С.О. Сичов ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України. - К., 2002. – 16 с.

Літ. автореф. - 2002. - № 4. – 3304. – С. 60.

Скотна, Н. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді / Н. Скотна // Вища освіта Україна. – 2004. - № 4. – С. 114-117.

Ч48

П78

Скульський, Р.П. Особливості виховної роботи в національному вищому навчальному закладі / Р.П. Скульський // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. Вип. 7. – К., 1997. – С. 97-100.

Слободянюк, А. Моніторинг здоров’я студентів технічних університетів / А. Слободянюк, В. Іонов // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 111-115.

Ч48

П78

Старовойт, Л.В. Діяльність школи волонтерів як одна з ефективних форм профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу (з досвіду роботи Миколаївського Державного педагогічного університету / Л.В. Старовойт, І.К. Тахтарова, Ж.Ю. Станішевська // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 30. – С. 94-99.

Сулима, Л.О. Крона начинается с корней / Л.О. Сулима // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). - С. 4-6.

Воспитательный процесс в Институте экономики, управления и права

Татьянин день в российских вузах // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 2. – С. 29.

*

Тимошенко, З.І. Організація виховного процесу у вищих навчальних закладах : навчально - практичний посібник / З.І. Тимошенко, І.М. Драгомирова ; Європейський університет. – К. : Європейський університет, 2004. – 86 с. : іл.

Літ. книг. – 2005. – №4. – 4333. – С. 83.

Ткачук І. Основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді та студентів / І. Ткачук // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 105-111.

Ч48

П78

Удалова, О.А. Профілактика асоціальної поведінки серед учнівської та студентської молоді / О.А. Удалова // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. Вип. 25. – К., 2001. – С. 110-118.

Ч48

П78

Удалова, О.А. Педагогічні основи формування здорового способу життя і профілактики СНІДу серед студентської молоді / О.А. Удалова // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. Вип. 30. – К., 2003. – С. 99-109.

Уханова, Л. Використання зарубіжного досвіду для формування культури майбутнього спеціаліста / Л. Уханова, О. Жеронкіна // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2006. - № 6. – С. 107-112.

Феллер, М. Міжнаціональні взаємини – це передусім взаємна повага : Чи прищеплює її своїм вихованцям вища школа / М. Феллер // Віче. – 2002.- № 9. – С. 41-45.

Фоменко, М. Пріоритет виховної роботи / М. Фоменко // Вища освіта України. – 2002. - № 3. – С. 47-49.

Фукин, А.И. Основа воспитания – доверие / А.И. Фукин // Студенчество. Диалоги воспитания. – 2004. - № 4(16). – С. 10.

Ч48

П78

Хорьяков В.А. Формирование мотивации здорового образа жизни / В.А. Хорьяков, Л.И. Безуглая, В.А. Мосенз // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. Вып. 49. – К., 2006. – С. 192-197.

Ч48

П78

Шевчук, Н.І. Формування особистості студента / Н.І. Шевчук // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 31-36.

Ч48

П78

Штифурак, В.С. Проблеми готовності студентської молоді до шлюбно – сімейних відносин // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 180-186.

*

Шишова, І.О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загально – освітньої школи : дис. ... канд. пед. наук / І.О. Шишова; Херсонський державний університет. – Захищена 16.12.2004

Зб. реф. дис, НДП та ДКР. – 2006. - №3. – 176. – С. 56.

*

Чибісова, Н.Г. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України : монографія / Н.Г Чибісова; Нар. укр. академія. – Харків : НУА, 2004. – 254 с.

Літ. книг. – 2005. - №6. – 6799. – С. 86.

Ч48

П78

Чорна, Т.М. Формування життєвих перспектив у молоді / Т.М. Чорна // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. – К., 2001. – Вип. 25. – С. 87-90.

Щербань, П. Національна спрямованість - неодмінна умова підвищення ефективності вищої освіти / П. Щербань // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С. 107-114.

Щербань, П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді / П. Щербань // Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 62-66.

Ч48

П78

Эстетическое воспитание и самовоспитание – как средство становления личности инженера / В.А. Лозовой, И.П. Стогний, Е.А. Петутина и др. // Проблемы высшей школы : наук. – метод. зб. – К., 1987. – Вып. 63. – С. 50-55.

Ч48

П78

Юношев, О.В. Профілактика наркоманії серед неповнолітніх: сучасний стан та деякі проблеми / О.В. Юношев // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. – К., 2003. – Вип. 30. – С. 128-132.

Ч48

П78

Ягупов, В.В. Виховна робота у вищих навчальних закладах на засадах гуманістичної методології / В.В. Ягупов // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К. : Науково – методичний центр вищої освіти. 2001. – Вип. 25. – С. 15-21.

Ч48

П78

Яковлєва, К.В. Форми і методи роботи з профілактики афективної поведінки в підлітковому середовищі / К.В. Яковлєва // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 78-84.

Боротьба з наркоманією

Ч48

П78

Янковський, І.І. Про роботу зі студентами, які вимагають посиленої педагогічної уваги / І.І. Янковський // Проблеми освіти : науково – методичний збірник. – К. : Науково – методичний центр вищої освіти, 2001. – Вип. 25. – С. 118-124.

18.1. Мотивація здорового способу життя.

Фізичне виховання студентів.

Ч48

П78

Бабешко, О.П. Виховання фізичної культури студентської молоді в сучасних умовах / О.П. Бабешко // Проблеми освіти : науково методичний збірник. Вип. 25. – К., 2000. – С. 132-135.

Ч48

П78

Бабешко, О. Вплив особистої фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій студентів на формування здорового способу життя / О. Бабешко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 161-166.

Ч48

П78

Баламутова Н.М. Физкультурно-спортивные интересы студентов и их роль в повышении эффективности работы кафедры физического воспитания / Н.М. Баламутова, А.И. Приходько, В.В. Шадрина // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 49. – К., 2006. – С. 187-192.

*

Білогур В.Є. Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти : автореф. дис. … канд.. пед. наук : 24.00.02 / В.Є. Білогур ; Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – 18 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис. – 2003. - № 2. – 1556. – С. 66.

Ч48

П58

Бобрицька, В.І. Нормативно-правові та освітні аспекти формування здорового способу життя молоді в Україні / В.І. Бобрицька // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. - Вип. 33. – С. 152-160.

*

Вовк, В.М. Пути совершенствования физического воспитания студентов / В.М. Вовк ; Восточно-украинского гос. ун-т. – Луганськ. : ВУТУ, 2000. – 176 с. : табл.

Літ. кн. - 2002. – №11. - 8425. – С. 51.

Глузман, О. Майбутній фахівець має бути здоровим / О. Глузман, В. Щеколодкін // Вища освіта України. – 2004. - № 3. – С. 80-86.

Гончаренко М. Педагогіка здоров’я / М. Гончаренко // Науковий світ. – 2006. - № 4. – С. 10-11.

Валеологія

Ч48

П78

Губенко. І.Я. Формування здорового способу життя як складова виховної роботи серед студентської молоді / І.Я. Губенко, В.М. Шапошнікова // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 25. – К., 2001. – С. 104-109.

Ч48

П78

Заплатинський В.М. Проблеми освіти з ВІЛ/СНІД у вищих навчальних закладах / В.М. Заплатинський, С.Т. Сусло // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 192-195.

Ч48

П78

Канишевский С.М. Здоровый образ жизни студенческой молодежи и его формирование в условиях ВУЗа / С.М. Канишевский, Р.Т. Раевский // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 62-65.

Ч48

Н73

Ковалевська, Т.П. Валеологічна та фізкультурна освіта студентів / Т.П. Ковалевська // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип.34. – С. 181-185.

Ч48

П78

Кочарян А.Б. Проблема формування мотивації здорового способу життя серед студентської молоді ВНЗ / А.Б. Кочарян // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 199-204.

Ч48

П78

Кочергіна, Т.І. Фізичне виховання і здоров’я нації / Т.І. Кочергіна, А.Ф. Косенко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2000. – Вип. 25. – С. 125-132.

Ч48

П78

Кучменко О.В. Проблема СНІДУ в Україні: методика подолання / О.В. Кучменко, С.В. Страшко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 27-31.

*

Леонов, О. До проблеми покращення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи у ВНЗ / О. Леонов // Освіта і управління. – 2004. – Т.7, № 2. – С. 161-164.

Літ. журн. ст. – 2005. - №20. – 21525. – С. 37

Ч48

П56

Леонов, О.З. Фізичне виховання студентів із функціональними обмеженнями організму / О.З. Леонов // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 156-164.

Марзаганов, Х. Фізична культура і спорт в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу / Х. Марзаганов, О. Синявський // Безпека життєдіяльності. – 2005. - №10. – С. 63-64.

*

Матукова, Г.І. Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у поза аудиторний час : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Г.І. Матукова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т. – Кіровоград, 2005. – 20 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис. – 2006. - №1. – 802. – С. 70.

Ч48

К68

Організація фізичного виховання // Коровайченко, Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 16. – С. 77-79.

Ч48

Н73

Панкратов, О.С. Орієнтири розбудови національної системи фізичного виховання в галузі освіти / О.С. Панкратов //Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 173-180.

Ч48

П56

Панкратов, О.С. Проблеми розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах / О.С. Панкратов, С.Я. Зубков // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 147-156.

Перелік документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і пізнавальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації (на 1 січня 2000 року) // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 183-200.

Ч48

О-64

Про затвердження навчальних програм з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України І-ІІ, ІІІ-IV рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003р. № 57 // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – 2004. – С. 201-203.

*

Приходько, В.В. Болонський процес і майбутнє вузівського фізичного виховання // В.В. Приходько // Теорія і практика фізичного виховання. – 2004. - № 2. – С. 31-36.

Літ. журн. ст. – 2006. – №2. – 2128. – С. 97.

Ч48

П78

Петренко, І.І. Виховання у студентів факультету економіки і менеджменту потреби фізичного вдосконалення / І.І. Петренко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2000. – Вип. 25. – С. 136-142.

Ч48

П78

Селезінка М.І. Формування фізичної культури та валеологічних переконань студентів технічного ВНЗ з метою збереження й укріплення здоров’я / М.І. Селезінка, В.М. Улізько, І.І. Файчак // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 57-61.

*

Сичов, С.О. Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / С.О. Сичов ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України. - К., 2002. – 16 с.

Літ. автореф. дис. - 2002. - № 4. – 3304. – С. 60.

Ч48

П78

Соколенко Л.С. Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення / Л.С. Соколенко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 208-213.

Ч48

П78

Стратійчук Н.А. Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування здорового способу життя у студентів / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік // Проблеми освіти. Вип.49. – К., 2006. – С. 101-106.

Ч48

П78

Субота Н.П. Профілактіка ВІЛ/СНІД засобами освіти у вищій школі / Н.П. Субота, П.П. Пашинський // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 83-87.

Ч48

П78

Хорьяков В.А. Формирование мотивации здорового образа жизни / В.А. Хорьяков, Л.И. Безуглая, В.А. Мосенз // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. Вып. 49. – К., 2006. – С. 192-197.

*

Шандригось, В.І. Комп’ютерізація праці вчителя фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 24.00.02 / В.І. Шандригось; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2002. – 24 с. : іл., табл.

Літ. автореф. 2003. - №3. – 2768. – С. 106.

Шмалєй С. Технологіі навчання та психічне здоров’я / С. Шмалєй // Науковий світ. – 2007. - № 3. – С. 20-21.

19. Профорієнтація молоді

*

Бірченко, О.В. Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.06 / О. В. Бірченко ; Харківський ун-т им В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.

Літ. автореф. - 2002. – №4. – 3504. – С. 80.

Загорский, А. День после выпуска. Идти туда, не знаю куда / А. Загорский // Украинская техническая газета. – 2008. - №25/26. – С. 14-15.

Камишин, В.В. On-line технологія професійної орієнтації молоді / В.В. Камишин, О.Ю. Буров // Науково - технічна інформація. – 2005. - № 4. – С. 46-49.

Каников, Ф.К. Ориентация учащейся молодежи / Ф.К. Канников, О.В. Трунькина // Социологические исследования. – 2004. - № 11. – С. 111-115.

Константинов, С. Социолограмма – «портрет» профессии / С. Константинов // Человек и труд. – 2004. - № 12. – С. 78-79.

Ч48

Н73

Кушнір, В.А. Моделювання процесу визначення рівня професійної підготовки студентів / В.А. Кушнір, В.В. Радул, Г.А. Радул // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 18. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 24-29.

Москалик Г. Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій / Г. Москалик // Вища освіта України. – 2008. - № 3. – С. 101-105.

622

П 78

Нємцев Н.С. Самоактуалізація майбутнього студента-електромеханіка / Н.С. Нємцев, Е.М. Нємцев // Проблеми гірничої технології : зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Красноармійськ, 2008. – С. 154-156.

Погорелов, В.Е. Автоматизировавнный комплекс «кандидат» : (психофизиологическая профориентация – залог мастерства и надежности профессионала) / В.Е. Погорелов, Л.С. Миронов // Винахідник і раціоналізатор. – 2004. - № 7. – С. 18-21.

Сухов, С.В. Комплексная система профеcсиональной ориентации школьников и подготовки высококвалифицированных специалистов / С.В. Сухов, А.П. Ряховский, А.В. Викулин // Технология машиностроения. – 2006. - № 11. – С. 90-93.

Ч48

П78

Таранова, Р.И. Профориентация абитуриента при поступлении в ВУЗ на основе психодиагностического теста / Р.И. Таранова, Ю.И. Таранов, В.П. Степанюк // Проблемы высшей школы : наук. – метод. зб. – К., 1998. – Вып. 66. – С. 58-63.

20. Виробнича практика. Працевлаштування

Акмаєв, А. Міцні зв’язки з виробництвом – запорука підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищій технічній школі / А. Акмаєв // Вища школа. – 2007. - № 5. – С. 36-44.

Бирченко, Е.В. Практическая подготовка как ключевой параметр современной модели специалиста / Е.В. Бирченко, О.А. Варганова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 2. – С. 162-170.

Производственная практика студентов - экономистов

Варганова, О. Практична підготовка як конкурентна перевага випускників ВНЗ на ринку праці (на прикладі ХГУ «НУА») / О. Варганова // Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 84-89.

Галевский, Г.В. Трудоустройство выпускников вузов металлургических специальностей: современное состояние и перспективы / Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин // Изв. вузов. Чер. металлургия. – 2001. - № 7. – С. 62-65.

Гаташ В. Вузы и IT-компании: шаг навстречу / В. Гаташ // Украинская техническая газета. – 2009. - № 3. – С. 12-13.

Трудоустройство. Инновационные проекты

Гуляєва, Н. Параметри співпраці університетів на ринку освітніх послуг / Н. Гуляєва // Вісник Київського національного торговельно - економічного університету. – 2006. - № 5. – С. 11-14.

Еремкин, А. Интенсивное введение в специальность / А. Еремкин, С. Резник, И. Игошина // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 44-49.

Об инновационной образовательной программе «Комплексная система непрерывной практической подготовки и трудоустройства студентов в период обучения в вузе»

Ч48

З-38

Зацарный, В.В. Безопасность студентов на практике / В.В. Зацарный, А.Е. Пантелеймонов.– Киев : Вища школа, 1989. – 120 с.

*

Збрицька, Т.П. Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.09.01 / Т.П. Збрицька ; Одеський державний економічний університет. – Одеса, 2004. – 19 с. : іл., табл.

Літ. автореф. – 2005. - №4. – 3817. – С. 49.

Илиясов, Е. Трудоустройство выпускников - задача профессионального образования / Е. Илиясов // Высшее образование в России. - 2004. - № 2. – С. 84-93.

Ч48

П56

Кіньколих, М.Ф. Методика організаційного забезпечення проведення виробничої практики та оформлення результатів виконання програмних завдань студентами / М.Ф. Кіньколих // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 194-200.

Ч48

Н73

Кіньколих, М.Ф. Методика розробки програми практики студентів / М.Ф. Кіньколих // Нові технології навчання. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 67-70.

Кудін, А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування / А. Кудін // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 27-34.

Міроненко, М. Перше робоче місце молодим / М. Мироненко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 28 січня. – С. 6

Коментарії до Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу, або проф.-технічну освіту, першим робочим місцем з надання дотації роботодавцю»

Омелянович, Л. Інтеграція теорії і практики в підготовці фахівців / Л. Омелянович // Вісник Київського національного торговельно - економічного університету. – 2006. - № 1. – С. 128-130.

Зв’язки університету з підприємствами. Підготовка спільних программ виробничої практики

Ч48

М54

Омельянчик, Л.О Якість практичної підготовки та використання випускників Запорізького державного університету / Л.О. Омельянчик, Т.М. Пересипкіна, З.М. Куликова // Методологические проблемы качества обучения и обучение качеству : сборник материалов научно-методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сентября 2000 г.). – Харьков. 2000. – С. 67-71.

Пачколин Ю. Создание учебно - производственных комплексов в решении проблемы трудоустройства студентов / Ю. Пачколин // Персонал. – 2004. - № 5. – С. 70-72.

Перспектива - у наданні університетам реальної автономії : бесіда з президентом Національного університету «Києво-Могилянська академія» В. Брюховецьким / підготувала О. Никанорова // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 лютого. – С. 7.

Працевлаштування

*

Поважна, Л. Удосконалення управління виробничою практикою студентів у вищих навчальних закладах на базі офісних технологій / Л. Поважна, М. Скопень, Ю. Земліна // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. - № 1. – С. 152-164.

Літ. журн. ст. – 2004. - №21. – 19440. – С. 32.

Ч48

К68

Практика // Коровайченко, Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 19. – С. 90-91.

Ч48

К68

Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Коровайченко, Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 27. – С. 111-114.

Ч

Н34

Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників : указ Президента України від 23 січня 1996 р., №77/96 // Науково-освітній потенціал нації : погляд у ХХІ століття / авт.-сост. : В.М. Литвин та ін.. – К., 2004.

Кн. 3. Модернізація освіти. – 2004. - 728 с.

Чернега, Д. Організація практики студентів на металургійних комбінатах і в інститутах НАН України / Д. Чернега // Вища школа. – 2007. - № 1. – С. 43-47.

Храбан, А.А. Організація, зміст та методика проведення робочих семестрів / А.А. Храбан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1995. - № 1. – С. 60—64.

Юрій, С. Навчальна практика і працевлаштування – дві рівних є турботи ВНЗ : бесіда з ректором Тернопільського національного економічного ун-ту / розмову вів М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2007. - 17 травня. – С. 10.

Ямпольський, Ю. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів США : досвід роботи кар’єра центру / Ю. Ямпольський // Вища школа. – 2003. – № 6. - С. 83-91.

21. Навчальний процес

21.1. Організація і планування навчального процесу

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки від 7 серпня 2002 р. № 450 // Вища школа. – 2003. - № 1. – С. 114-122.

*

Антоник, М.С. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.13.06 / М.С. Антоник ; Державний науково-дослідний університет інформаційної інфраструктури. – Львів, 2005. – 20 с. : іл.

Літ. автореф. дис.– 2006.- №2.– 1364.– С. 29.

Буряк, В. Методологічний аспект побудови навчального процесу / В. Буряк // Вища школа. – 2007. - № 1. – С. 10-19.

Освітні технології.

Ч48

Н73

Векерик, В.І. Концептуальні підходи до управління навчальним процессом / В.І. Векерик, В.Ф. Козак, Б.В. Сверида // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 3-9.

Ч48

П78

Верхола, А.П. О критериях экспертных оценок при определении содержания дисциплин / А.П. Верхола // Проблеми вищої школи : наук. – метод. зб. Вып 76. – К., 1992. – С. 34-38.

Гамаюнов В. Становлення дидактичного менеджменту в системі управління освітою / В. Гамаюнов // Освіта і управління освітою. – 2002. – Т. 5, № 2. – С. 87-92.

Ч48

Н73

Глазунова, О.В. Структура процесу навчання на основі графічно - інформаційної технології / О.В. Глазунова // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2003. – Вип. 34. – С. 322-328.

Гримблат С. Современные стратегии высшего образования / С. Гримблат // Персонал. – 2003. - № 2. – С. 80-83.

Дослідження нормативів та управління розрахунками навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища школа. – 2006. - № 1. – С. 35-52.

Ч

З-14

Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная интерпретация : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Завязинский – 2-е изд., испр. – М. : Академія, 2004. – 192 с.

Захаров, А.А. Учебный процесс в вузе с точки зрения герменевтики / А.А. Захаров // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 1. – С. 50-53.

Зобнин, Б.Б. Модель оценки эффективности процесса обучения / Б.Б. Зобнин, К.В. Перетятькин // Изв. вузов. Гор. журнал. – 2003. - № 2. – С. 121-127.

Ч48

Н73

Кобзар, О.Б. Напрямки оптимізації навчального процесу вищого навчального закладу / О.Б. Кобзар // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 10-17.

Ч48

Н73

Когород, Н.П. Стратегічні аспекти планування освітньої діяльності в ступеневій системі ліцей-технікум / Н.П. Когород // Нові технології навчання : науково - методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 97-103.

*

Компьютерные технологии в образовании / Восточно-украинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск : ВУНУ, 2002.-

Кн.2 : АРМ инспектора учебного отдела / А.Ф. Горбатюк, В.Н. Барбарук, Н.Н. Нескородева. – 2003. – 206 с.: ил., табл.

Літ. кн. 2004. - №12. – 13863. – С. 7

Ломоносов, А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів / А. Ломоносов // Економіст. – 2007. - № 12. – С. 41-43.

Ч48

Н73

Мазнєв, Г.Є. Психолого - педагогічні аспекти активізації розумової діяльності студентів / Г.Є. Мазнєв // Нові технології навчання : наук. – метод. зб. – К., 1996. – Вип. 18. – С. 12-16.

Масло, В. Удосконалення навчального процесу у вищих професійних закладах освіти України / В. Масло // Вища освіта України. – 2003. - №4. – С. 48-52.

*

Матвіїшина, Н.В. Інформаційні технології та математичне моделювання процесу навчання з використанням стохастичних методів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Н.В. Матвіїшина ; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 2000. – 20 с.

УРЖ.Сер.2. – 2001. - №2. – З. 133. – С. 18

Ч48

К68

Організація занять // Коровайченко Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 8. – С. 40-43.

Ч48

К68

Організація навчального процесу / Коровайченко, Ю.М. ALMA MATER, або Як стати справжнім студентом / Ю.М. Коровайченко. – К., 2003. – Розд. 9. – С. 43-47.

Ч48

О-64

Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. : О.В. Ситяшенко. – К. : НВФ «Освіта», 2004. – 337 с.

Ч48

П78

Панасевич, Д.Б. До питання про зміст і структуру освітньо - професійних програм вищої освіти / Д.Б. Панасевич, В.С. Черненко, А.К. Солоденько // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 10. – К., 1997. – С. 26-37.

Ч48

Н73

Пасинкова, І.В. Реалізація принципу безперервності в закордонних освітніх системах та в Україні / І.В. Пасинкова // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 15-22.

Ч48

О-64

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо - кваліфікаційними рівнями // Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 109-141.

Ч48

М54

Петренко, В.Л. Державні стандарти вищої освіти та управління якістю підготовки фахівців / В.Л. Петренко // Методологические проблемы качества обучения и обучение качеству : сб. материалов науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г. – Харків, 2000. - С. 9-13.

Поспелов, П. Организация ученого процесса : проблемы и перспективы / П. Поспелов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 58-65.

Ч48

М54

Раб, А.Ф. Разработка системы по организации ученого процесса / А.Ф. Раб, А.К. Моргун // Методологические проблемы качества обучения и обучение качеству : сб. матер. науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 93.

Ч48

М54

Россошанская, О.В. Применение подходов проектного менеджмента к подготовке специалистов и магистров / О.В. Россошанская // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сб. матер. науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 89-90.

Сенашенко, В. Качество высшего образования и система зачетных единиц / Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 14-20.

Сердюк, О. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи / О. Сердюк // Вища освіта України. – 2002. - № 3. – С. 84-89.

Ч48

М54

Сименко, И.В. Система управления качеством : подходы и процедуры / И.В. Сименко // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сб. матер. науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент.. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 15-17.

Системний моніторінг якості освітянської діяльності / О.Г. Величко, С.Й. Пінчук, В.П. Іващенко, О.Г. Ясев // Теория и практика металлургии. – 2004. - № 1. – С. 16-22.

Організація системи управління якістю освітянської діяльності ВНЗ

Ч48

М54

Сорока, И.В. Обеспечение качества в высшем образовании : европейский подход / И.В. Сорока, И.В. Сименко // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству: Сб. материалов науч-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 82-84.

Статінова, Н. Інтелектуальна самоідентифікація студента як фактор успішного навчання / Н. Статінова, Л. Сокол // Вісник КНТЕУ. – 2006. - № 5 - С. 128-132.

Ю9

К88

Учебный процесс в высшей школе и его специфические особенности // Кудинов, Ю.В. Основы психологии и педагогики : учеб. пособ. / Ю.В. Кудинов; ДонГТУ. – Алчевск, 2004. – Гл. 10. – С. 352-409.

*

Цехмістрова, Г.С. Діагностика ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах : автореф дис… канд. екон. наук : 13.00.04 / Г.С. Цехмістрова; Центр. ін-т післядипл. пед. освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис. – 2003.– №1.– 642.– С. 58.

Шагеев, Ф. Проектирование образовательных технологий / Ф. Шагеев, В. Иванов // Высшее образование в России. – 2004. - № 2. – С. 169-172.

*

Якубовський, О.П. Управління навчальним процесом : навч. - метод. посібник / О.П. Якубовський ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. філіал. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 112с. : табл.

Літ кн. - №6/99. – 3497. – С. 37.

21.2. Дистанційне навчання. Електронний підручник

Аблязов, Р. За дистанційним навчання майбутнє: бесіда з ректором Східноєвропейського університету економіки і менеджменту Р. Аблязовим / розмову вів Кирей В. // Урядовий кур’єр. – 2006. – 8 листопада. – С. 14.

Алешин, Л.И. Электронные издания: способы формирования и возможности использования / Л.И. Алешин // Библиография. – 2004. - № 6. – С.3-5.

681.3

А65

Андреев, А.А. Введение в Інтернет - образование : учебное пособие для студентов вузов / А.А. Андреев. – М. : Логос, 2003. – 76 с.

Анисимов, А.В. Дистанционное обучение на базе Spread / А.В. Анисимов, Т.А. Гуржинский, А.В. Зубенко // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 3. – С. 71-80.

*

Артеменко В.Б. Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе / В.Б. Артеменко // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 23-27, 42.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15426. – С. 6.

Бажал, А. Викладач у «асьці», або коли вуз приходить до студента / А. Бажал // Дзеркало тижня. – 2004. – 24-30 квітня. – С. 16.

Про дистанційне навчання в Україні

Белов, М.А. Информационное обеспечение ядра системы дистанционного обучения / М.А. Белов // Аспирант и соискатель. – 2004. - № 4. – С. 170-173.

Берлизов, В. Дистанционное обучение – работа на результат / В. Берлизов // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 21-22.

Ч48

М73

Блінов, Е.І. Оптимізація навчального процесу при дистанційному навчанні / Е.І. Блінов, О.С. Іванчук // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 117-123.

Будущее за созданием интеллектуальных обучающих программ / интервью с Н. Никитиным // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 8-20.

*

Владимирська, Є. Дистанційна чи відкрита освіта: дефініційні артикуляції / Є. Владимирська // Вища освіта України. – 2004. - № 2. – С. 112-115.

Літ. журн. ст. – 2005. – №12. – С.25. – 12507

Власенко К. Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю / К. Власенко // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 78-84.

Ч61

В88

Вульф В.А. Электронные издания : учеб пособ. для студ. вузов / В.А. Вульф. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.+ Дискета.

Григорчук Т. Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів / Т. Григорчук, А. Олійник // Вища освіта України. – 2005. - № 3. – С. 74-79.

Гримблат, С. Современные стратегии высшего образования / С. Гримблат // Персонал. – 2003. - № 2. – С. 80-83.

Организация учебного процесса в вузах Украины

У

П78

Гриценко, В.І. Методологія створення центрів дистанційних технологій навчання / В.І. Гриценко, С.П. Кудрявцева, В.В. Колос // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доп. ІІІ міжнародной науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 428-430.

Гусев, А. Влияние особенностей обучения на эффективность бизнес - образования / А. Гусев, С. Сурков // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 26-31.

Дистанционное образование

У

П78

Данилова, О.В. Использование мультимедиа для индивидуализации обучения / О.В. Данилова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доповіді ІІІ міжнародной науково-практичной конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 431-432.

Дистанційне навчання – потреба часу // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 жовтня. – С. 22.

Про програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

621

К20

Дистанционное обучение // Капустин, Н.М. Автоматизация машиностроения : учебник для вуза / Н.М. Капустин, Н.П. Дьяконова, П.М. Кузнецов ; под ред. Н.М. Капустина. – М., 2002. – Гл. 6. – С. 208-220.

Ч61

В88

Дистанционное обучение и организация самостоятельной работы студентов // Вульф В.А. Электронные издания : учебное пособие / В.А. Вульф. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – Гл. 10.4. – С. 521-544.

*

Дистанционное обучение: теория и практика : монография / В.И. Гриценко, С.П. Кудрявцев, В.В. Колос, Е.В. Веренич ; НАН України, Мин-во образования и науки Украины, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем. – К. : Наукова думка, 2004. – 316 с.

УРЖ. Сер.3. – 2006. - № 1. – Ч.2287. – С. 204.

Ч48

Д69

Дорофеев А.А. Дидактические основы проектирования учебной литературы по дисциплинам специальности технического университета / А.А. Дорофеев. – М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 272 с.

Жилинкова, И. Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект / И. Жилинкова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 4. – С. 3-6.

Жилинкова, Н. Услуги по дистанционному обучению как объект гражданских прав / Н. Жилинкова // Юридический вестник. – 2002. - № 2. – С. 96-100.

Журавлев, А.В. Организация защиты информации в процессе дистанционного обучения / А.В. Журавлев // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 59-61.

Журавлева, И.И. Многомерный нелинейный подход к разработке гипермедийных учебников дистанционных курсов / И.И. Журавлева // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 87-91.

*

Зикратый С.В. Адаптивная система дистанционного диагностирования уровня знаний студентов / С.В. Зикратый, Л.А. Савюк // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 77-81.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15437. – С. 7.

Злоказова, Т. Передача знаний на расстоянии / Т. Злоказова, Ф. Коноров // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 24-25.

Игнатова, И.Г. Технология дистанционного обучения в МИЭТ / И.Г. Игнатова, А.С. Поспелов, Ю.А. Чаплыгин // Известия вузов. Электроника. – 2000. - № 4/5. – С. 187-191.

Ч48

П78

Іщенко, Т.Д. Можливість використання елементів дистанційної освіти у вищий школі при денній формі навчання / Т.Д. Іщенко, О.А. Тітова // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. Вип. 30. – К., 2003. – С. 21-24.

*

Карась, Е.В. Телекоммуникации для дистанционного обучения: новые возможности для преподавателей / Е.В. Карась, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева // Управляющие системы и машины. – 1999. - № 2. – С. 81-88.

УРЖ .Сер. 2. – 2000. – №2. – З.382. – С. 51.

Карпенко, М.П. Дистанционное образование: опыт становления и развития / М.П. Карпенко // Социологические исследования. – 2007. - № 3. – С. 63-68.

*

Карпенко О.О. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О.О. Карпенко ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – 20 с.

Літ. автореф. – 2006. - № 1. – 782. – С. 68.

Ч48

Н73

Коваль, О.М. Дистанційна освіта у вищий школі Англії та США / О.М. Коваль // Нові технології і навчання : науково-методичний збірник. Вип. 32. – К., 2002. – С. 71-76.

Козлакова, Г. Зміна діяльності парадигми викладача при дистанційному навчанні / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2003. - № 4. – С. 91-95.

Ч48

Н73

Коновалов, О.Ю. INTERNET і його вплив на розвиток закладів середньої, професійної та вищої освіти Америки і Європи / О.Ю. Коновалов // Нові технології навчання : науково-метод. збірник. Вип. 33. – К., 2002. – С. 77-87.

Кононова, О. Сетевые курсы / О. Кононова // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 119-122.

Корнєєва Л. Електронні підручники як складова сучасних освітніх технологій / Л. Корнєєва, М. Сіницький, О. Сіницький // Персонал. – 2004. - № 8. – С. 78-81.

Корнеева, Л. Прикладные программные средства поддержки учебного процесса в системе открытого образования / Л. Корнеева, Н. Синицкий, А. Синицкий // Персонал. – 2004. - № 10. – С. 84-89.

Корнеева, Л. Электронные учебники как составляющая современных образовательных технологий / Л. Корнеева, Н. Синицкий, А. Синицкий // Персонал. – 2004. - № 8. – С. 78-81.

Ч48

П78

Корсак, К.В. Три стадії розвитку дистанційної освіти / К.В. Корсак, В.Ю. Хаскін // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 28. – К., 2002. – С. 17-27.

Круглов, С. Образование на расстоянии, или Несколько слов о дистанционном обучении / С. Круглов // САПР и графика. – 2007. - № 9. – С. 80-81.

Кузнецов, И. Расстояние учебе не помеха / И. Кузнецов // Экология и жизнь. – 2007. – № 6. - С. 38-39.

Кузнецова, И.В. Электронные издания и их роль в обучении / И.В. Кузнецова, С.А. Самсонова // Аспирант и соискатель. – 2004. - № 1. – С. 93-94.

Электронный учебник, электронные тесты, электронные учебные пособия

Кузьмин, Н. Повышение квалификации на основе дистанционного обучения / Н. Кузьмин // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 166-168.

Левченко, И.И. Использование технологий дистанционного обучения в системе профессионального образования / И.И. Левченко, И.И. Качанов // Электрические станции. – 2004. - № 10. – С. 34.

Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 60-67.

Лукашенко, М. Distant, Open, Blended education… Что дальше? / М. Лукашенко // Высшее образование в России. – 2004. - №1. – С. 81-92.

Магистерские программы в виртуальном режиме // Образование без границ. Study in. – 2004. - № 4. – С. 54.

Макарова, М.В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі / М.В. Макарова // Регіональні перспективи. – 2001. - № 2/3. – С. 216-218.

*

Маклакова Г.Г. Интеллектуальное управление в распределенной системе дистанционного обучения / Г.Г. Маклакова // Управляющие системы и машины. – 2009. - № 2. – С. 73-76.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 19. – 15446. – С. 7.

У

П78

Манако, А.Ф. Дистанційні технології – у навчальний процес / А.Ф. Манако, К.М. Синиця // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 452-454.

Манако, А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные е - технологии для всех / А.Ф. Манако // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 50-58.

Ч48

Н73

Матвієнко О.В. «Електронний підручник» у системі дидактичного забезпечення комп’ютерних технологій навчання / О.В. Матвієнко // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 132-137.

Матросова, Л.М. Менеджмент системи дистанційного навчання / Л.М. Матросова, М.А. Семенов // Економічний вісник Донбасу. – 2006. - № 2/3. – С. 155-162.

Медведев, С.П. Особенности электронных курсов при дистанционном обучении инженерным специальностям / С.П. Медведев, Р.М. Печерская // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 3. – С. 73-84

Электронные курсы по физическим основам полупроводниковых приборов

Месюра, В.И. Эффективные решения построения модели управления информационными ресурсами для дистанционного образования / В.И. Месюра, А.М. Хошаба, С.В. Юхимчук // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 45-49.

Мокін, Б.І. До питання побудови ефективного опису змістовної частини тестів у форматі XML / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, М.П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 4(55). – С. 97-101.

*

Мокін, Б.І. Концепція створення дистанційної форми навчання в магістратурі Вінницького національного технічного університету / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.О. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2004. - № 1. – С. 108-115.

УРЖ. Сер.2. – 2005. - №2. – Ж.13. – С.4.

Мокін, Б.І. Технологія швидкої підготовки лекцій для дистанційної форми навчання / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.О. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 2. – С. 89-93.

Ч48

Н73

Морзе, Н.В. Технологія організації роботи в групах у дистанційному навчанні / Н.В. Морзе // Нові технології навчання : науково-методичний збірник Вип. 33. – К., 2002. – С. 109-117.

*

Мушак, А.Я. Комп’ютерне моделювання дистанційного навчання в Інтернет-технологіях : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / А.Я. Мушак ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – К., 2004. – 20 с.

УРЖ. Сер. 2. – 2005. - №3. – З.470. – С.49.

Некора, О. Навчання на відстані: можливості, переваги, недоліки / О. Некора, С. Федоренко // Надзвичайна ситуація. – 2005. - № 1. – С. 22-23.

Олексенко, В.М. Комунікація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання / В.М. Олексенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - № 1(58). – С. 94-99.

*

Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине / А.М. Довгялло, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева и др. // Управляющие системы и машины. – 1999. - № 5. – С. 84-91.

УРЖ. Сер. 2. – 2000. – №2. – 3.381. – С. 51

681.3

О-66

Орлов, П.И. Методические аспекты дистанционного обучения: визуализация информатизации : учебно - методическое пособие / П.И. Орлов, В.И. Струков, Ю.П. Горелов. – Харьков : Ун-т внутренних дел, 2000. – 160 с.

Паршиков, Ю. Коучинг и дистанционное обучение / Ю. Паршиков // Управление персоналом. – 2005. - № 8. – С. 22-24.

Ч48

П48

Пашкова, В. Трансформації бібліотечного обслуговування для потреб дистанційної освіти: досвід США / В. Пашкова // Покликання університету : збірник наукових праць / за ред. О. Гомілка. – К.: РІА «Янко», «Веселка», 2005. – С. 159-162.

Перспективные средства систем контроля и управления знаниями студентов в учебных информационных продуктах на базе средств компьютерных телекоммуникаций / А.П. Войченко, О.В. Данилова, А.Ф. Манако, В.В. Манако // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. - № 3. – С. 92-97.

Подчасова, Т.П. К вопросу об оценке использования мультимедийных средств в дистанционном обучении / Т.П. Подчасова, Е.В. Варенич // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 39-44.

Полат, Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат // Управляющие системы и машины. – 2004. – № 4. – С. 62-69.

Полякова, Л. Дистанционное образование //Л. Полякова // Наука и жизнь. – 2000. - № 1. – С. 89-90.

У

П78

Порохня, В.М. Корпоративная информационная система дистанционного обучения с использованием оперативных аналитических средств обработки данных / В.М. Порохня, Н.Н. Иванов // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 464-471.

Прокопенко, Ю.А. Потребности студентов в дистанционной модели образования / Ю.А. Прокопенко, Л.М. Бакшеева // Социологические исследования. – 2007. - № 3. – С. 68-73.

Прудка, О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання / О.В. Прудка // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 10. – С. 184-489.

«Прямой эфир» на экране компьютера / записал О. Сугой // Наука и жизнь. – 2005. - № 3. – С. 67-68.

Трансляция лекционного материала с помощью цифрового спутникового телевидения

*

Рожик, О.М. Система дистанційного навчання на базі Internet «DEDU» / О.М. Рожик // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. - № 1(5). – С. 256.

УРЖ.Сер. 2. – 2000. – №1. – 3.437. – С.59

Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти : рекомендаційний бібліографічний список / Академія педагогічних наук України, Державна наукова-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 107-126.

Рябоконь, Л. Університет в «кейсі» / Л. Рябоконь // День. – 2004. – 21 квітня. – С.6.

Про дистанційну форму навчання студентів Національного авіаційного університету

Сидоренко С. Електронний підручник з фізичного матеріалознавства : методичні проблеми і досвід створення / С. Сидоренко // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 14-20.

Скворцов А.И. Видеозадачник: от наблюдения к измерению / А.И. Скворцов, А.И. Фишман // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 4. – С. 98-105.

*

Собаєва, О.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання / О.В. Собаєва : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2001. – 19 с. : іл., табл.

Літ. автореф. – 2002. - №3. – 2407. – С. 66.

*

Стефаненко, П. Дидактичні особливості дистанційного навчання у вищий школі / П. Стефаненко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 1. – С. 22-32.

Літ. журн. ст. – 2005. – №13. – 13853. – С. 37

*

Стефаненко, П.В. Дистанционное обучение в высшей школе / Академия пед. наук Украины ; Ин-т педагогики и психологии профессионального образования. – Донецк : ДонНТУ, 2002. – 379 с.: ил.

Літ. книг. – 2003.- №7. – 5058. – С. 55

*

Стефаненко, П.В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищий школі : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / П.В. Стефаненко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Академії пед. наук України. – К., 2002. – 37 с.

Літ. автореф. – 2003. – №4. – 3555. – С.71.

Сугой, О. «Прямой эфир» на экране компьютера / О. Сугой // Наука и жизнь. – 2005. - № 3. – С. 67-68.

*

Сук, А.Ф. Управление самостоятельной работой студентов-заочников с использованием технологий дистанционного обучения / А.Ф. Сук, Е.Г. Соколова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. - № 1. – С. 106-114.

Літ. журн. ст.- 2004. - №1. – 198. – С. 24.

Таланчук. П. Дистанційна форма навчання як складова інтегрування України в світовий освітній простір / П. Таланчук, С. Рижкова // Освіта і управління. – 1999. – Т.3, № 1. – С. 48-53.

Танась, М. Дистанційна освіта в дидактичній концепції / М. Танась // Вища освіта в Україні. – 2002. - № 1. – С. 79-82.

Ч48

П56

Танась, М. Електронна освіта в концепції нової дидактики / М. Танась, Ю. Беднарек // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 294-302.

*

Томана, М. Моделі та алгоритми формування комісій і проведення іспитів при реалізації концепції віртуального університету / М. Томана // Моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 36. – С. 173-182.

Літ. журн. ст. – 2007. – №3. – 2837. – С. 44

Фіонік, Г. Alma-mater – в кожну хату! / Г. Фіонік // Урядовий кур’єр. – 2004. – 27 лютого. – С. 8.

Ч48

Н73

Фоменко, Н.А. Дистанційне навчання та його закономірності / Н.А. Фоменко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 123-131.

Ч48

П78

Хаскін, В.Ю. Дистанційна освіта України / В.Ю. Хаскін, К.В. Корсак // Проблеми освіти : науково - методичний збірник. – К., 2002. – Вип. 29. – С. 3-14.

Хассон, Дж.В. Критерії якості дистанційної освіти / Дж.В. Хасон, Е.К. Вотермен // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 92-99.

Хмель, О. Дистанційне навчання: структурно-функціональний підхід (на прикладі курсу «Інформатика. Інформаційні технології») / О. Хмель, Ю. Дорошенко // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 145-154.

Хохлов, В.Ю. Методика індивідуалізації процесу навчання по дистанційному курсу / В.Ю. Хохлов // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2004. - № 2. – С. 24-30.

Ціделко, В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України. - 2006. - № 2. – С. 54-61.

У

П78

Чаплига, В.М. Комп’ютерний тренажерний комплекс для системи дистанційного навчання економістів / В.М. Чаплига, Р.Б. Бакаїм // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 478-480.

Чорна, Л. Ціноутворення та інформаційні продукти дистанційного навчання / Л. Чорна // Вісник Київського національного торг. - економічного університету. – 2006. - №3. – С. 110-116.

Шевцов. А. Сучасні технології оптимізації вищої освіти людей з інвалідністю / А. Шевцов // Вища освіта України. – 2003. - № 3. – С. 91-98.

Шуваева, В.В. Дистанционные технологии обучения в системе дополнительного профессионального образования / В.В. Шуваева // Управления персоналом. – 2005. - № 3. – С. 36-39.

Ч48

П56

Шуневич, Б. Дистанційна освіта в Україні : навчальні матеріали / Б. Шуневич // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 323-342.

*

Шуневич, Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич. – К. : ВПЦ « Київський університет», 2005. – 356 с.

Нові вид. України, 2006. - №9. – 200. – С. 17

Ч48

П58

Шуневич, Б.І. Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні / Б.І. Шуневич // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К., 2003. – Вип. 33. – С. 45-56.

У

П78

Щедрина, А.А. Интеллектуальные агенты как средство автоматизации роли преподавателя в дистанционном обучении / А.А. Щедрина // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ міжнародної науково - практичної конференції. – Ірпінь, 2002. – С. 481-484.

Электронный образовательный ресурс «Динамика систем управления тепловыми процессами» / В.П. Зверьков, В.Ф. Кузищин, С.П. Павлов и др. // Теплоэнергетика. – 2009. - № 7. – С. 64-69.

*

Ясулайтіс, В.А. Дистанційне навчання : методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс ; Міжнародна академія управління персоналом. – К., 2005. – 70 с.

УРЖ. Сер.3. – 2006. - №3. – Ч.2096. – С. 200

Ясулайтис, В. И знания приобрести, и… дистанцию соблюсти: создание в Украине системы распределенного дистанционного образования на базе мерегиональной академии Управления персоналом / В. Ясулайтис, Л. Самсонова // Персонал. – 2000. - № 2. – С. 88-94.

Создание в Украине системы распределенного дистанционного образования на базе межрегиональной академии Управления персоналом

21.3. Активізація навчального процесу

Ч48

И62

Активные методы обучения // Инженер ХХІ века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков, 1999. – Разд. 3, гл. 1.3. – С. 351-355.

Андрущенко, В. Високі педагогічні технології / В. Андрущенко, В. Олексенко // Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. – 70-76.

Ч48

Н73

Архипова, С.П. Діалогові технології навчання як засіб підготовки до неперервної освіти / С.П. Архипова // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. Вип. 33. – К., 2002. – С. 103-108.

Астахова, К. Активізація пізнавальної діяльності студентів : підходи приватного ВНЗ / К. Астахова // Вища освіта України. – 2003. - № 1. – С. 106-110.

Бакіров, В. Висока якість університетської освіти – вимога часу / В. Бакіров, З. Зиман, Ю. Холін // Вища освіта України. – 2005. - № 1. – С. 15-18.

Ч48

М54

Береза, С.О. Активізація навчального процесу – комплексний підхід // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сб. материалов науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 32-34.

Бондарчук, Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35-41.

Белокопытов, Ю. Активные методы обучения / Ю. Белокопытов, Г. Панасенко // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 167-169.

Бугрій, О. Активізація навчального процесу в зарубіжній вищій школі / О. Бугрій // Вища школа. – 2008. - № 5. – С. 70-78.

Волчкевич, Л. Огранка таланта или буксировка нерадивых? / Л. Волчкевич // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. - С. 18-20.

Воробьев, Н.В. Организация эффективной работы со студентами в современных условиях / Н.В. Воробьев // Изв. вузов. Электроника. – 2002. - № 3. – С. 83-86.

Ч48

В75

Воронцов, Г.А. Работа над рефератом: учеб. пособие для студ. / Г.Д. Воронцов. – 3-е изд., испр. и доп. – Ростов – на - Дону : МарТ, 2002. – 64с.

Ч48

П78

Величко, О.Г. Кроки, які скорочують шлях до якості освіти / О.Г. Величко // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 року) / укл.: В.П. Головенкін. – К., 2002. – С. 10-23.

Гордієнко, В. Використання електронного учбово - методичного комплексу з метою організації активноїпізнавальної діяльності студентів / В. Гордієнко // Економіст. – 2006. - № 4. – С. 55-58.

Ч48

М54

Граждан, В.Д. Про напрямки підвищення якості вищої освіти / В.Д. Граждан // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сб. матер. науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С. 13-15.

Гуржій А. Дидактичне забезпечення – на новий технічний рівень / А. Гуржій, В. Волинський, Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. - № 3. – С. 61-66.

Ч48

П78

Захарова, І.О. Використання активних методів в умовах диференційованого навчання / І.О. Захарова // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. Вип. 12. – К., 1998. – С. 161-166.

Кибардина, Л. Нестандартные формы проведения занятий / Л. Кабардина // Вестник высшей школы. – 1991. - № 11. – С. 37.

Козлова, Г. За технологіями активного навчання / Г. Козлова // Вища освіта України. – 2002. - № 2. – С. 42-45.

Колток, Л. Шляхи та засоби реалізації педагогічного дискурсу у вищій школі / Л. Колток // Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. 77-83.

Ч48

П78

Костриба, І.В. Інженерні задачі із спеціальності як форма активізації навчання студентів / І.В. Костриба, В.П. Степанюк // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 5. – К., 1996. – С. 147-150.

Ч48

П56

Лазарєв, М.І. Філософські аспекти забезпечення розвитку особистості студента при розробці системи змісту інтенсивних технологій навчання / М.І. Лазарєв // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 200-209.

Ч48

Н73

Лазарєв, М.І. Філософські аспекти розробки теорії змісту інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін / Лазарєв // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 53-66.

Ловцова, Н. Блочная система / Н. Ловцова // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 26-29.

*

Лузан, П.Г. Теорія і методика формування навчально - пізнавальної активності студентів : монографія / П.Г Лузан. – К.: Нац. аграр. ун-т, 2004. – 271 с. : іл., табл.

Літ книг. – 2005. – №3. – 3052. – С. 72.

Маджуга, А. Диалог – суть технологий обучения / А. Маджуга, С. Еримбетова, Б. Ахметжан // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 116-118.

О различных видах технологий обучения

Ч48

П78

Мазор, Ю.Л. Зворотний зв'язок у навчальному процесі / Ю.Л. Мазор // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 38-45.

Ч48

П78

Михайлов А.Г. Визуализация как обеспечение творческого подхода и повышение качества обучения / А.Г. Михайлов, Н.А. Михайлова // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сб. материалов науч.-метод. конф. (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. – С.76-78.

Ч48

И62

Новые технологии обучения студентов // Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков : Рубикон, 1999. – Разд. 3., гл., 1. – С. 337-362.

Ю9

К88

Обучение как процесс вооружения, студентов системою научных знаний, умений и навыков // Кудинов, Ю.В. Основы психологии и педагогики : учеб. пособ. / Ю.В. Кудинов : ДонГТУ, 2004. – Гл. 9.2. – С. 339-343.

Ю9

К88

Обучение как процесс познавательной деятельности // Кудинов, Ю.В. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / Ю.В. Кудинов ; ДонГТУ. - Алчевск, 2004. – Гл. 9.3. – С. 344-351.

Пожуев, В.И. Использование активных методов обучения по техническим направлениям в инженерной академии / В.И. Пожуев // Теория и практика металлургии. – 2004. - №1. – С. 27-29.

Поспелов П. Организация учебного процесса: проблемы и перспективы / П. Поспелов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 58-65.

На примере Московского автомобильно-дорожного института

Постернак, Н.О. Освітні технології у вищих закладах освіти / Н.О. Постернак // Безпека життєдіяльності. – 2005. - № 8. – С. 38-41.

Ч48

Н73

Сейдаметова, З.С. Класичні педагогічні методики в епоху Інтернету : глобалізація й індивідуалізація навчального процесу / З.С. Сейдаметова // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. Вип. 33. – К., 2002. – С. 88-94.

622

П78

Сергієнко Л.Г. Оптимизация учебгого процесса студентов втуза / Л.Г. Сергиенко, Е.А. Винник, Н.И. Сергиенко // Проблеми гірничої технології: зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції (18 листопада 2008 р.). – Красноармійськ, 2008. – С. 156-158.

Ч48

Н73

Сердюк, О.П. Загальнодидактична система принципів особистісно зорієнтованої навчальної діяльності у вищій школі / О.П. Сердюк // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. Вип. 33. – К., 2002. – С. 9-25.

*

Смолюк, І.О. Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах освіти України (теорія і практика): автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01 / І.О. Смолюк ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 35 с.

Літ. автореф. - 2000. - №1. – 689. – С. 85.

Стеченко, Д. Інновація як якість підготовки фахівців у вищий школі / Д. Стеченко // Вища школа. – 2002. - № 1. – С. 42-48.

Ю9

К88

Учебный процесс в высшей школе и его специфические особенности // Кудинов Ю.В. Основы психологии и педагогики : учеб пособ. / Ю.В. Кудинов; ДонГТУ. – Алчевск, 2004. – Гл. 10. – С. 352-409.

Шило, В. До питання моделювання навчальної діяльності в системі інженерної освіти / В. Шило // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 76-80.

21.3.1. Проблемне навчання

Васильев В. Знания и навыки – в единстве / В. Васильев // Вестник высшей школы. – 1990. - № 12. – С. 14-17.

Власенко, К. Формування умінь і навичок студентів інженерних вищих навчальних закладів у процесі евристичної діяльності / К. Власенко // Рідна школа. – 2005. - №4. – С. 55-57.

Петрук, В.А. Фомування професійної спрямованості студентів спеціальностей автоматики та комп’ютерних систем управління / В.А. Петрук // Вісник Вінницького політехнічного інституту.– 2006. - № 6. – С. 221-225.

Ч

З-14

Проблемное обучение // Загвязинский, В.И. Теория обучения : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 82-89.

Ч48

И62

Проблемное обучение // Инженер ХХІ века : личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков, 1999. – Разд. 3, гл. 1.4. – С. 355-361.

Хохлова, Е.А. Основные положення проблемного обучения на современном этапе развития / Е.А. Хохлова // Аспирант и соискатель. – 2002. - № 5. – С. 70-76.

21.3.2. Ділова гра

*

Ананьєва, Л.В. Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованного діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.В. Ананьєва ; Київ.нац. лінгв. ун-т. - К., 2002. – 20 с.

Літ. автореф. дис. – 2003.- №3. – 2428. – С. 74.

Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» / В.Б. Мокін, Т.Н. Мокіна, О.В. Слободянюк, М.П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - № 6(63). – С. 230-234.

Ігрові методи у навчальному процесі : Деловая игра «Подбор персонала» // Справочник кадровика. – 2004. - № 10. – С. 75-83.

Ч

З-14

Имитационная (моделирующая) технология обучения // Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2004. – Гл. 7. – С. 109-116.

*

Качеровська, Т.В. Навчально - ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.04 / Т.В. Качеровська ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 21 с.

Літ. автореф. дис. – 2006. – №2. – 2356. – С. 108.

Ч48

К38

Коваль, С.М. Разработка програмного обеспечения ЭВМ для проведения учебных деловых игр / С.М. Коваль, Т.П. Поленок // Вестник Киевского политехнического института : науч.-метод. серия. Вып. 15. – К. : Лыбидь, 1991. – С. 20-22.

Ч48

К63

Комплексная деловая игра «Мысль». – М. : Высшая школа, 1991. – 62 с.

Крукалл, Д. «Идеалы» и реальность : беседа с профессором ун-та штата Алабама (США) / записал М. Крюков // Вестник высшей школы. – 1991. - № 11. – С. 18-19.

Об игровых методах обучения в вузе

Крюкова, Л. Игровое имитационное моделирование ХХІ века / Л. Крюкова // Вестник высшей школы. – 1992. - № 2. – С. 61-85.

Ч48

Н73

Куліш, І.М. Гра як фактор розвитку пізнавального інтересу особистості / І.М. Куліш // Нові технології навчання : наук. – метод. зб. Вип. 29. – К., 2001. – С. 103-109.

Ч48

Н73

Куліш, І.М. Застосування дидактичних ігор у навчальному процесі / І.М. Куліш // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 33. – К., 2002. – С. 174-180.

Ч48

П56

Лябик, С.І. Ділова гра як інтенсивний метод навчання майбутніх менеджерів усному професійному спілкуванню / С.І. Лябик // Проблеми освіти : наук. - метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 65-70.

Петрук, В.А. Методика організації ділової гри «Оцінка ринкових можлвостей / В.А. Петрук, І.Ф. Полєщук // Висник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 2. – С. 98-103.

Петрук, В. Психологічна і фахова підготовка майбутнього спеціаліста / В. Петрук // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 53-57.

Ч48

П78

Погосян, В.М. Использование хозяйственных ситуаций в деловой игре // В.М. Погосян // Проблеми вищої школи. – К., 1992. – Вип. 76. – С. 74-79.

*

Полещук, І.Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів і економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І.Ф. Полещук ; Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України. – К., 2005. – 20 с.

Літ. автореф. дис. – 2005.- №4. – 4194. – С. 79.

Хохлова, Л.В. Деловая игра как метод обучения специалистов в области разработки программного обеспечения / Л.В. Хохлова // Актуальные проблемы современной науки. – 2006. - № 3. – С. 149-156.

*

Хом’юк, І.В. Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : автореф. дис. … канд. пед наук: 13.00.04. / І.В. Хом’юк ; Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України. – К., 2003. – 20 с. : іл., табл.

Літ. автореф. дис.– 2004.- №1.– 1248.– С. 113

*

Хом’юк, І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : монографія / І.В. Хом’юк ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум - Вінниця, 2004. – 184 с. : іл., табл.

Літ. кн. – 2005. - №5. – 5567. – С. 85.

Цигилик, І. Ділові ігри в навчальному процесі при підготовці спеціалістів економічних служб / І. Циглик, Я. Бибик // Вища школа. – 2002. - № 4/5. – С. 50-66.

21.3.3. Інформаційні технології в освіті.

Інформаційна культура студентів

Про затвердження державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1153 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 21 грудня – Документи , с.8.

Абрамова, Т.Н. Информационные технологии в учебный процесс / Т.Н. Абрамова // Автоматика, связь, информатика. – 2003. - № 1.– С. 44-45.

Информационные технологии в колледже

Андрущенко В. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. Андрущенко, А. Олійник // Вища освіта України. – 2008. - № 3. – С. 5-15.

Ч48

П78

Апаратно-програмні засоби розширення функціональних можливостей персональних ЕОМ у навчальному процесі / Г.Ф. Кривуля, В.П. Немченко, В.Б. Таранов, О.Я. Котелевець // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 79. – С. 75-81.

Астаф’єва О. Інформатизація та комп’ ютерізація в гуманітарній освіті / О. Астаф’єва // Вища освіта України. – 2003. - № 2. – С. 108-114.

*

Ашеров, А.Т. Методы и модели формирования и развития информационной культуры студентов технологических университетов : монография / А.Т. Ашеров, Т.Л. Богданова ; Укр. инженерно-педагогическая академия, Донбасская государственная машиностроительная академия. – Харьков : Кортес–2001, 2008. – 318 с. : ил., табл., порт. – (Сер. Инженерная педагогика)

Літ. книг. – 2008. - №12. – 9221. – С. 50.

Баловсяк Н.В. Диференційний підхід до розробки планів вивчення предмета студентами з різним рівнем шкільної підготовки на першому курсі вузу (на прикладі курса «Інформатика та комп’ютерна техніка») / Н.В. Баловсяк // Регіональні перспективи. – 2001. - № 1. – С. 41-43.

Ч48

П78

Бардаченко, В.Ф. Перспективи розвитку багатотермінальних комплексів таймерного типу для комп’ютерізації навчання / В.Ф. Бардаченко, Ю.В. Корольов, Г.І. Радельчук // Проблеми освіти: наук.-метод зб. Вип. 5. – К., 1996. – С. 67-74.

Ч48

И62

Барски, Т. Информационно - коммуникационные технологии в проблемах образования / Т. Браски // Инженерная педагогика : дидактические и психологические аспекты высшего образования : материалы VII международной науч. – метод. конф. 19-21сент. 2001 г. – Севастополь, 2001. – С. 107-110.

Ч48

И62

Бондарев В.Н. Лаборатория цифровой обработки сигналов реального времени для студентов компьютерных специальностей / В.Н. Бондарев, А.Л. Овчинников, Г. Трестер // Инженерная педагогика : дидактические и психологические аспекты высшего образования : материалы VII международной науч. – метод. конф. 19-21сент. 2001 г. – Севастополь, 2001. – С. 114-117.

Бульвінська, О. Перехід від писемної до електронної освітньої культури: соціологічний аспект / О. Бульвінська // Вища освіта України. – 2004.- № 3. – С. 91-96.

Буреш, О. Информационное обеспечение экономических дисциплин / О. Буреш, М. Токарева // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 159-161.

*

Бутова О.А. Особенности применения информационных технологий при подготовке студентов электротехнических специальностей / О.А. Бутова, Л.В. Фетюхина, А.Е. Иванов // Технічна електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2009. – Ч. 1. – С. 116-120.

Літ. журн. ст. – 2009. - № 22. – 18116. – С. 18.

Вакулюк, В. Мультимедийные технологии в учебном процессе / В. Вакулюк, Н. Семенова // Высшее образование в России. – 2004. - № 2. – С. 101-105.

Ванівська, О. Інформаційні технології в контексті впровадження мовних стратегій / О. Ванівська // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 82-89.

Васильєв, В.О. Як забезпечити науково - технічною інформацією сучасний університет? / О. Васильєв, О. Сегін, Т. Ярошенко // Вища освіта. - 2003. - № 1. – С. 51-61.

Вертело, Д. Информационные технологии диктуют / Д. Вертело // Наука и жизнь. – 2005. - № 10. – С. 34-36.

Об интерактивной доске

Ветров, Ю. Информационные технологии в образовательном пространстве технического университета / Ю. Ветров, И. Глухов // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 71-76.

У

П78

Возняк, С.І. Системна інтеграція обчислювальних ресурсів вищих навчальних закладів / С.І. Возняк // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. III міжнарод. наук. - практ. конф. – Ірпінь, 2002. – С. 425-427.

Галаган, В. Розвиток інтегрованих інформаційних систем у вищих закладах освіти України / В. Галаган, Я. Кисельов, Ю. Тимошин // Вища освіта в Україні. – 2002. - № 1. – С. 26-33.

Гаташ В. Вузы и IT-компании: шаг навстречу / В. Гаташ // Украинская техническая газета. – 2009. - № 3. – С. 12-13.

Ч48

Н73

Глазунова, О.Г. Структура процесу навчання на основі графічно - інформаційної технології / О.Г. Глазунова // Нові технології навчання : наук-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 34. – С. 322-328.

Глебов, И.П. Компьютерные комплексы корпорации «Диполь» - эффективное средство выработки практических навыков менеджеров / И.П. Глебов, В.Е. Поляк, Н.Н. Шаш // Технология машиностроения. – 2006. - № 1. – С. 79-82.

*

Голівер, Н.О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Н.О. Голівер ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – 20 с.

Літ. автореф. – 2006. - №2. – 2343. – С. 107

Голосов, А. Информационные технологии в образовании : преимущества интеграционного подхода / А. Голосов, И. Полотнюк, А. Филиппович // Проблемы теории и практики управления. – 2006. - №8. – С. 64-68.

Ч48

Н73

Григорьєв А.С. Використання динамічних моделей на ЕОМ для вивчення спеціальних дисціплін у вищій школі / А.С. Григорьєв, М.І. Пилипчук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 25. – К., 2000. – С. 58-62.

Гриценко, В.И. Общество знаний: проблемы становления и развития / В. И. Гриценко // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 5-13.

Информационное образование в Украине

Гулевич, Т.М. Автоматизированный учебно-исследовательский комплекс «Логос» на базе Интернет - технологий / Т.М. Гулевич, И.К. Бауэр, А.А. Федотов // Изв. вузов Чер. металлургия. – 2007. - № 4. – С. 60-62.

Гуржій, А. Дидактичне забезпечення – на новий технічний рівень / А. Гуржій, В. Волинський, Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. - № 3.– С. 61-66.

Добрякова, М.С. Образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту () / М.С. Добрякова, В.В. Радаев // Социологические исследования. – 2004. - № 1. – С. 131-133.

Екран і освіта : думка фахівців // Урядовий кур’єр. – 2006. – 16 вересня. – С. 10.

*

Евстифеев, В.А. Виртуальный комплекс для учебного процесса и научных исследований // В.А. Евстифеев, А.П. Черный, Т.В. Величко // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика : вестник НТУ «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. – Тем. вып. №45. – С. 25-28.

Электроинформ. – 2005. - №4. - С. 22.

Ч48

З-38

Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений (ДПП. Ф.05 «Педагогические технологии» ) / И.Г. Захарова. – 2-е изд., стер. – М. : Аcademia, 2005. – 190 с. : ил.

Значенко,О. Інформаційний арсенал педагога / О. Значенко // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 75-78.

Ч

З-14

Информационные технологии в образовании // Загвязинский, В.И. Теория обучения : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2004. – Гл. 7. – С. 116-126.

Ч48

И74

Информационные технологии открытого образования : учеб. пособ. / под ред. А.П. Петрова. – М. : Интермет Инжиниринг, 2004. – 208 с. : ил.

62-83-52

В38

Калашников, В.И. Внедрение новых информационных технологий в образовании / В. И. Калашников // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Сер. «Электротехника, электроника и электропривод». Вып. 10, т. 1. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. - Харьков, 2003. – С. 16-17.

Калягина, О. 500 вузов - участников образовательной программы АСКОН / О. Калягина, И. Альков // САПР и графика. – 2005. - № 2. – С. 71-73.

САПР КОМПАС в вузе

Ч48

И62

Кибернетика в обучении студентов // Инженер XXI века : личность и профессионал в свете гуманитаризации и гуманизации высшего технического образования / под ред. М.Е. Добрускина. – Харьков, 1999. – Разд. 3, гл. 1.2. – С. 341-349, 350-351.

681.3

К50

Клочко В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В.І. Клочко, Н.І. Праворська. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 140 с.

Коваленко О.О. Методика викладання дисципліни « Економічна інформатика» / О.О. Коваленко // Регіональні перспективи. – 2001. - № 1. – С. 39-41.

Козлакова, Г. Інформаційні технології : інтелектуалізація навчання у вищій школі / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 48-52.

Козлакова, Г. Проблеми створення і використання університетських Web ресурсів / Г. Козлакова // Освіта. – 2003. – 1-8 жовтня. – С. 3.

*

Козлакова, Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті : монографія / Г.О. Козлакова ; Ін-т змісту і методів навчання та ін. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.: іл., табл.

Літ. кн.- 1998. – № 2. - 1115. – С. 51.

*

Козлакова, Г.О. Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп’ютеризованих систем у технічних університетах : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / Г.О. Козлакова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. – 44 с. : іл., табл.

Літ.автореф. дис.- 2005. – № 4. - 4114. – С. 72.

Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа. – 2006. - № 5/6. – С. 19-27.

Коляда М. Курс «Інформаційне забезпечення аналізу даних і прогнозування в економіці» як складова інформаційної культури майбутнього економіста / М. Коляда // Освіта і управління. – 2003. – Т.6, № 1. – С. 155-161.

*

Компьютерные технологии в образовании / Восточно-украинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск : ВУНУ, 2002.-

Кн.2 : АРМ инспектора ученого отдела / А.Ф. Горбатюк, В.Н. Барбарук, Н.Н. Нескородева. – 2003. – 206 с.: ил., табл.

Літ. кн. 2004. - №12. – 13863. – С. 7

Ч48

Н73

Корнієнко С.К. Електронний англо-російсько-український глосарій з інформатики / С.К. Корнієнко, І.В. Кусаков, Л.П. Скачко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2000. – Вип. 25. – С. 90-93.

*

Красюк Ю.М. Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю.М. Красюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с. : табл.

Літ. автореф. дис. – 2005. - № 4. – 4161. – С. 76.

681.3

И74

Крэйгер, Ф. Обучение с помощью компьютера / Ф. Крэйгер // Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желены. – СПб, 2002. – С. 799-809.

Куцев, Л. Компьютерные технологии : опыт использования / Л. Куцев // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 112-115.

В экономическом образовании

Левшин, М. Педагогічна сутність поняття «Інформаційна культура особистості» / М. Левшин // Вища освіта України. – 2002. - №3. – С. 67-73.

*

Логвіненко В.Г. Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно - комунікативних технологій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 13.00.02 /В.Г. Логвіненко ; Укр. інженер.-пед. акад. – Харків, 2005. – 19 с. : іл.

Літ. автореф. дис. – 2006. - № 2. – 2373.- С. 109.

Мараховський, Л.Ф. Інформаційні технології та парадигма сучасної освіти / Л.Ф. Мараховський // Наука та наукознавство. – 2004. - № 1. – С. 110-113.

Матвеева, Е.И. Компьютер в жизни университета / Е.И. Матвеева // Мир библиографии. – 2004. - № 4. – С. 33-35.

Ч48

П56

Матвієнко О.В. Дидактичне прогнозування професійної підготовки менеджерів інформаційних систем / О.В. Матвієнко // Проблеми освіти. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 125-138.

*

Матвіїшина, Н.В. Інформаційні технології та математичне моделювання процесу навчання з використанням стохастичних методів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Н.В. Матвіїшина ; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 2000. – 20 с.

УРЖ.Сер.2. – 2001. - №2. – З. 133. – С. 18

*

Методична конференція «Впровадження нових інформаційних технологій навчання», 15 - 16 квітня 2004 р. : тези доп. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2004. – 236 с. : іл., табл.

Літ. кн. – 2005. - №3. – 3054. – С. 73.

*

Михайлов К.М. Особенности изучения информатики в современном вузе / К.М. Михайлов // Вестник Херсонского гос. техн. ун-та. – 1999. - № 1(5). – С. 119-121.

Відзначено необхідність поглибленого вивчення можливостей Excel у дисциплінах «Основи інформатики», «Комп‘ютерна техніка та програмування»

УРЖ. Сер.2. – 2000. - № 1. – З. 377. – С. 53.

Михалевич, В.М. Реалізація технології «живих сторінок» в Maple, MathCad, Exсel / В.М. Михалевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - № 3. – С. 90-95.

Нові комп’ютерні технології при вивченні математики в вузі

Морозова, Т. Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформатизації / Т. Морозова // Вища школа. – 2005. - № 5. – С. 26-34.

Ч48

Н73

Нагорна Л.Я. Інформатика для менеджерів - економістів як комплекс навчальних дисциплін / Л.Я. Нагорна, В.П. Матюхін // Нові технології навчання : наук. метод. зб. – К., 1996. – Вип. 18. – С. 43-48.

Обухович, В. Інформаційні технології у вищому навчальному закладі / В. Обухович // Економіст. – 2006. - № 4. – С. 52-54.

Олейник, Т.О. Образовательные ресурсы для развития критического мышления / Т.О. Олейник // Управляющие системы и машины. – 2004. - № 4. – С. 82-86.

Интернет-ресурсы

Паращенко, Л. Тестові технології в роботі навчального закладу / Л. Паращенко // Науковий світ. – 2006. - № 5. – С. 6-9

Інформаційні технології в ліцеї

Ч48

Н73

Пасинкова, І.В. Реалізація принципу безперервності в закордонних освітніх системах та в Україні / І.В. Пасинкова // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 2001. – Вип. 29. – С. 15-22.

Петренко, А. Віртуальні університети і лабораторії / А. Петренко // Вища освіта України. – 2002. - № 1. – С. 21-25.

PLM в обучении и дипломном проектировании // САПР и графика. – 2009. - № 12. – С. 84-87.

Ч48

Н73

Прісняков В.Ф. Інформаційні технології та інструменти і проблеми гуманізації вищої гуманітарної освіти / В.Ф. Прісняков, В.В. Тідгаєцький // Нові технології навчання : наук. - метод. зб. – К., 1996. – Вип. 18. – С.3-15.

Пятисотый вуз - пользователь КОМПАС // САПР и графика. – 2005. - №1. – С. 81.

САПР КОМПАС изучается студентами 500 вузов в рамках предмета «Основы САПР»

Ч48

П78

Свириденко Т.І. Методика модульної організації курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» / Т.І. Свириденко, О.С. Земляная // Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 12. – С. 127-131.

Сережкина, А.Е. Обучение в новой информационной среде: психолого - педагогические особенности / А.Е. Сережкина, В.А. Садыкова // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 1. – С. 54-59.

Синельников, Б. Реализация образовательного потенциала информационных технологий / Б. Синельников // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 61-65.

Слободчикова, А.А. Информационная подготовка в процессе профессионального становлення студентов технических специальностей / А.А. Слободчикова // Актуальные проблемы современной науки. – 2006. - № 1. – С. 92-93.

Соболь І. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в Національному гірничому університеті / І. Соболь, Н. Гринько // Вища школа. – 2009. - № 2. – С. 76-83.

Сочетание традиционных и современных компьютерных технологий в лабораторном практикуме / Н.Н. Безрядин, Т.В. Прокопова, Е.М. Агапова, Л.В. Васильева // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, №2. – С. 60-65.

Стародубцев, В.А. Новая роль компьютерных практикумов / В.А. Стародубцев // Физическое воспитание в вузах. – 2004. – Т.10, №3. – С. 85-93.

Ч48

П78

Тарасенко В.П. Досвід розробки стандарту підготовки бакалавра з ком’ютерної інженерії / В.П. Тарасенко, О.В. Корочкін, Т.Д. Сакада // Проблеми освіти. – К., 2003. – С. 217-221.

Ткачук, В. Інформаційні технології в системі вищої освіти: етапи впровадження / В. Ткачук // Вища освіта України. – 2002. - № 4. – С. 43-47.

Ч48

І-66

Туренко, А.М. Розробка та впровадження сучасних технологій і активних методів навчання на підставі комп’ютерних, інформаційних та мережевих ресурсів вищого навчального закладу / А.М. Туренко // Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 43-49.

Умбеталиева, И. Электронное обучение как часть общей стратегии организации / Н. Умбеталиева // Отдел кадров. – 2005. - № 1. – С. 76.

Харченко, В.П. Автоматизована електрона система підтримки навчального процесу / В.П. Харченко, І.В. // Винахідник і раціоналізатор. – 2008. - № 12. – С. 8-10.

Хомич, В. Діє програма інформатизації / В. Хомич // Вища освіта України. – 2005. - № 2. – С. 79-81.

Черткова, Е.А. Метод идентификации классов и объектов для проектирования компьютерных обучающих систем / Е.А. Черткова, В.С. Карпов // Актуальные проблемы современной науки. – 2006. - № 3. – С. 294-296.

Ч48

П78

Човнюк, Ю.В. Методи тестування знань, здібностей і обдарованості студентів вузів: концепція біотехнічної системи та інформаційний аналіз / Ю.В. Човнюк, М.Г. Діктерук // Проблеми освіти : наук. - метод. зб. Вип. 12. – К., 1998. – С. 39-47.

Ч48

П78

Якименко, Ю.І. Напрямки інформатизації вищої освіти / Ю.І. Якименко, В.І. Тимофєєв // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти: матеріали VI міжнародної науково - методичної конференції (6-7 червня 2002 року) / укл. : В.П. Головенкін. – К., 2002. – С. 24-29.

22. Контроль знань

Ч48

С56

Алексейчук, И.С. Особенности эксплуатации технологий тестирования / И.С. Алексейчук // Современные проблемы дидактики высшей школы : тезисы Международной конференции (27-31 августа 1997 г.). – Донецк, 1997. - С. 80.

Ч48

С56

Андрющук, А.А. Разработка универсальной тестовой оболочки для ПЭВМ в среде MS Windows (на примере химии) // Современные проблемы дидактики высшей школы : тезы Международной конференции (27-31 августа 1997 г.). – Донецк, 1997. – С. 92.

Ч48

И62

Бешевли, Б.И. Сравнительная оценка систем контроля знаний / Б.И. Бешевли, Л.В. Сулименко, Е.В. Шавырина // Инженерная педагогика : дидактические и психологические аспекты высшего образования : материалы VIII международной научно - методической конференции 19-21 сентября 2001 г. – Севастополь, 2001. – С. 120 - 121.

Ч48

П78

Блескун, В.Ф. О совершенствовании экзаменационного контроля / В.Ф. Блескун, В.С. Горелик // Проблемы высшей школы. – К., 1991. – Вып.75. – С. 44-45.

Ч48

Н73

Бочарнікова, В.М. Зміни психічних якостей особистості студента під впливом контролю / В.М. Бочарнікова // Нові технологіі навчання : науково - методичний збірник. – К., 2000. – С. 73-79.

Буренніков, Ю.А. Тестовий контроль знань студентів, як засіб підвищення ефективності навчального процесу / Ю.А. Буренніков, О.В. Дерібо // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1994. – № 2. – С. 81-84.

Ч48

Н73

Бузінова, А.Г. Досвід і проблеми організації самостійної роботи і контролю знань студентів на кафедрі математичного аналізу та методів оптимізації / А.Г. Бузінова, Н.І. Одарченко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.,1996. – С. 135-143.

Ч48

С91

Булах, І. Методи контролю та оцінювання рівня знань / І. Булах // Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. – К., 1997. – С. 169-185.

Ч48

Н73

Васильєв, А.В. Удосконалення організації самостійної роботи і контролю знань студентів на прикладі Сумського держуніверситету / А.В. Васильєв, В.І. Сігова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 3-7.

Васюк О. Організація контролю навчання студентів / О. Васюк, Н. Майданюк // Вісник книжкової палати. – 2009. - № 5. – С. 27-29.

Вашків О. Використання модернізації у сучасному навчальному процесі / О. Вашків, Л. Вашків // Вища освіта України. – 2008. - № 4. – С. 117-122.

Ч48

Н73

Величко Т.Г. Застосування модульно - блочної технології з рейтинговою системою оцінки // Нові технології навчання : наук. – метод. зб. – К. : НМЦВО, 2002. – Вип. 32. – С. 58-64.

Ч48

П78

Ветрова, Е.М. Применение микро-ЭВМ для контроля знаний по начертательной геометрии / Е.М. Ветрова, О.М. Воскресенская, Ж.Ж. Джанабаев // Программированное обучение : респ. межвед. науч. сбор. – К., 1990. – Вып. 27. – С. 60-62.

Ч48

П78

Водолазька О.Г. Деякі аспекти модульного навчання і рейтингового контролю з теоретичної механіки / О.Г. Водолазька // Проблеми вищої школи. – К., 1994. – Вип. 81. – С. 35-38.

Ч48

М54

Гайдачук, А.В. Контроль качества обучения на основе поэтапного тестирования знаний студентов / А.В. Гайдачук // Методологические проблемы качества обучения и обучения качеству : сборник материалов научно - методической конференции (п. Рыбачье, 12-16 сент. 2000 г.). – Харьков, 2000. - С. 25-26.

Ч48

Н73

Головєкін, В.П. Досвід і перспективи впровадження нових технологій навчання на прикладі деяких факультетів НТУУ «КПІ» / В.П. Головєкін, В.І. Тимофєєв, В.О. Чобіток // Нові технології навчання : науково - методичний збірник. – К., 1996. – С. 143-150.

Гонтарь, М.Ю. Тестирование как надежный экспресс-инструмент колличественной оценки знаний, умений, навыков и мастерства студентов технических вузов / М.Ю. Гонтарь // Изв. вузов. Чер. металлургия. – 2004. - № 11. – С. 80-82.

*

Григорова, А.А. Методи, алгоритми та технології контролю знань в системах навчання : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / А.А. Григорова ; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 2004. – 21 с. : іл.

Літ. автореф. дис.– 2005.- №4.– 3498.– С. 23.

Даньшин, Н. Куда нас заведет тестирование знаний? / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 27/28. – С. 6-7.

Дзундза, А. Досвід застосування тестів об’ єктивного контролю рівня освітньо - професійної підготовки бакалаврів у Донецькому національному університеті / А. Дзундза // Освіта і управління. – 2002. – Т.5, №4. – С. 157-165.

Ч48

С56

Диагностика знаний и умений в процессе обучения и научения / Б.В. Беляев, А.Т. Проказа, Н.А. Гладушина, Е.М. Певный // Современные проблемы дидактики высшей школы: тезисы международной конференции. – Донецк, 1997. – С. 84