Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Для того чтобы чуть-чуть приоткрыть завесу тайны, которая окружает этот инструмент, нам придётся многое узнать и услышать, а также попутешествовать п...полностью>>
'Документ'
Коновалов Алексей Петрович, кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, директор центра социального мониторинга и про...полностью>>
'Документ'
У рамках дводенного розширеного засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин відбулося обговорення законопроектів про ринок зем...полностью>>
'Календарно-тематическое планирование'
Я. Коровиной. Учебник «Литература»/ под редакцией В.Я. Коровиной . (Москва, «Просвещение», 009г....полностью>>

Управління якістю (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 12

до наказу ДПС України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)”

САП−11

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

2

1. Призначення та сфера застосування 3

3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Аркуш реєстрації змін 9

Додаток Б Аркуш ознайомлення 10

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі − адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС − державна податкова служба;

ЄДР − Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

довідка – довідка про взяття на облік платника податків;

повідомлення – повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку;

свідоцтво − свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції.

3. Нормативні документи

3.1. Податковий кодекс України;

3.2. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV;

3.3. Порядок обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (далі − Порядок), затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 № 979, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1439/18734. 

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи реєстрації та обліку платників податків державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних, спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платника податків.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Строк надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить:

для новостворених споживачів – довідка за формою №4-ОПП згідно з додатком 2 до Порядку або свідоцтво за формою №4-УРП згідно з додатком 3 до Порядку надсилається споживачу наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою споживача не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка (свідоцтво) може бути видана споживачу чи його уповноваженій особі;

у разі заміни довідки (свідоцтва), видачі копій та дублікатів і для повідомлення за формою №16-ОПП згідно з додатком 10 до Порядку – протягом двох робочих днів після надходження звернення від споживача.

5.3. Споживачі адміністративної послуги платники податків.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідними документами для процесу є:

відомості з ЄДР;

заява за формою № 1-ОПП, або за формою № 5-ОПП, або за формою
№ 1-РПП та документи, визначені Порядком:

- для платника податків – юридичної особи (резидента) пунктом 4.1. Порядку;

- для відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України та пункті 5.1. розділу V цього Порядку) пунктом 4.2. Порядку;

- для платника податків військової частини пунктом 4.3. Порядку;

- для іноземних компаній або організацій чи дипломатичних місій, які отримали майнові права на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, пунктом 4.4. Порядку;

- для взяття на облік інвестора, як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції, пунктом 4.5. Порядку;

- для обліку договору про спільну діяльність пунктом 4.6. Порядку;

- для обліку договору управління майном пунктом 4.7. Порядку;

- для нерезидентів – виконавців проекту (програми) міжнародної технічної допомоги пунктом 4.8. Порядку;

- для взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток в органах ДПС розділом V Порядку;

- для взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб розділом VI Порядку;

- для взяття на облік за неосновним місцем обліку платника податків пунктом 7.2. Порядку;

- звернення із зазначенням причини заміни довідки (повідомлення) та доданою до нього старою довідкою (повідомленням).

6.2. Блок-схему процесу „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” представлено на рис. 1.

Визначений керівником підрозділу реєстрації та обліку платників податків працівник (далі − виконавець) здійснює наступні дії.

У разі обліку за основним місцем обліку платника податків виконавець приймає відомості з ЄДР або заяву від платника податків за формою № 1-ОПП, або за формою № 5-ОПП, або за формою №1-РПП та інші документи для взяття на облік (внесення змін), або приймає запит для заміни довідки (свідоцтва).

При отриманні повідомлення від державного реєстратора або документів від платника податків для взяття на облік (внесення змін, перереєстрація) в органі ДПС щодо кожного платника податків робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, реорганізацію, внесення змін) платників податків за формою № 2-ОПП згідно з додатком 1 до Порядку.

Про отримання повідомлення від державного реєстратора або заяви від фізичної особи – підприємця в органі ДПС стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою № 7-ОПП згідно з додатком 9 до Порядку.

Отримані відомості або документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення, згідно з регламентом такої обробки, та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Дані про дату взяття на облік платника податків – юридичної особи чи її відокремленого підрозділу або фізичної особи – підприємця, які включені до ЄДР, орган ДПС у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до ЄДР.

Виконавець розглядає документи на їх відповідність вимогам Порядку та приймає рішення про видачу відповідних документів або відмову у видачі. У разі прийняття відповідного рішення виконавець здійснює реєстрацію довідки (свідоцтва) у журналі за формою №14-ОПП згідно з Порядком та здійснює видачу.

У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці (свідоцтві) (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, органу ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка (свідоцтво) підлягає заміні.

Виконавець за основним місцем обліку приймає документи відповідно до розділу ІХ Порядку, перевіряє їх, вносить зміни до облікових даних платника податків та протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку (свідоцтво).

У такому самому порядку видається дублікат довідки (свідоцтва) замість зіпсованої чи втраченої або їх копії. У разі втрати довідки (свідоцтва) нова довідка (свідоцтво) видається за заявою споживача, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки (свідоцтва), або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки (свідоцтва).

У разі обліку за неосновним місцем обліку платника податків виконавець приймає реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП з позначкою „облік за неосновним місцем обліку”. Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Виконавець розглядає документи на відповідність Порядку та вносить дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Органом ДПС за неосновним місцем обліку споживачу може бути видане повідомлення, строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки і дійсне тільки разом із такою довідкою.

Видачу такого повідомлення відповідний орган ДПС здійснює на письмовий запит споживача протягом двох робочих днів після надходження звернення від споживача. Про його видачу робиться запис у журналі за формою №14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі споживача. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу ДПС.

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є:

в заяві за формою № 1-ОПП, формою № 5-ОПП, або
№ 1-РПП не зазначені обов'язкові реквізити;

надані недостовірні або неповні дані;

заяву не скріплено печаткою платника податків, не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви;

документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів.

Для особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність:

наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

коли документи подані за неналежним місцем обліку;

коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі;

коли зазначені в різних документах відомості є взаємоневідповідними;

коли фізична особа вже перебуває на обліку, як самозайнята особа;

неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)”

6.3. Вихідні дані процесу


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Користувачі
(підрозділи,
посадові особи)

Лист (вмотивована відмова)

Довільна

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Інформація про виявлені помилки у відомостях з ЄДР

Електронна квитанція, затверджена порядком взаємодії з державними реєстраторами та ЄДР

Працівник підрозділу інформатизації та обліку платників податків

Щоденно, відповідно до порядку взаємодії з державними реєстраторами та ЄДР

Відповідно до номенклатури справ

Державні реєстратори

Довідка за формою № 4-ОПП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Свідоцтво за формою № 4-УРП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

Повідомлення

за формою № 16-ОПП

Згідно з Порядком

Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

Споживач

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

повнота і своєчасність надання адміністративної послуги.

Оцінювання результативності процесу проводиться за показником:

К= Кдзаяв,

Кдокум – кількість документів або листів з вмотивованими відмовами, виданих споживачам адміністративної послуги у встановлений термін з дня подання заяви,

Кзаяв – кількість вхідних документів споживачів адміністративної послуги, що надійшли до органу ДПС.

Критерієм результативності процесу є К = 1.

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Аркуш ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 3. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 4. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані

Другие похожие документы..