Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Самое большое счастье – жить на планете людей, быть вместе с людьми (Антуан де Сент Экзюпери) И порой не имеет значения – знакомы тебе люди, находящие...полностью>>
'Решение'
В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Фе...полностью>>
'Реферат'
Отражение ребенком окружающей действительности происходит в процессе его активной жизнедеятельности, путем принятия на себя определенной роли. Выполн...полностью>>
'Диплом'
"Р-150-С" (базовый)Диплом "Р-150-С" присуждается за проведение QSO с любительскими радиостанциями 150 различных стран и территори...полностью>>

Інструменти впливу на валютний курс у системі державного регулювання економіки 57 > 4 Глобалізація фінансових ринків І трансформація ролі нбу у регулюванні валютного курсу 69 Чинники вибору курсового режиму в умовах глобалізації 87

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

Белінська Яніна Василівна

УДК 336.748.7

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Спеціальність

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

Дисертація на здобуття

наукового ступеня

доктора економічних наук

Науковий консультант

доктор економічних наук

М. О. Мельничук

Ірпінь – 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження регулювання валютного курсу 16

1.1. Системний підхід до регулювання валютного курсу 16

1.2. Сутність та концепції регулювання валютного курсу 27

1.3. Інструменти впливу на валютний курс у системі державного регулювання економіки 57

1.4 Глобалізація фінансових ринків і трансформація ролі НБУ у регулюванні валютного курсу 69

1.5. Чинники вибору курсового режиму в умовах глобалізації 87

Висновки до розділу 1 97

РОЗДІЛ 2. Курсоутворення та його фактори в умовах глобалізації 98

2.1. Фактори формування вартісної основи валютного курсу 98

2.2. Рівноважний реальний валютний курс і оцінка його динаміки в Україні 115

2.3. Курсова волатильність та її мікроекономічний аспект 130

Висновки до розділу 2 146

РОЗДІЛ 3. Аналіз регулювання НБУ валютного курсу в процесі ринкових трансформацій в Україні 148

3.1. Вплив валютно-курсової політики НБУ на формування моделі розвитку України 148

3.2. Напрями оптимізації курсової динаміки для забезпечення структурної збалансованості економічного зростання 168

3.3. Антиінфляційний вектор режимів валютного курсу гривні 185

3.4. Взаємозв’язок валютної та грошово-кредитної політик НБУ: доларизація грошового обігу в Україні та заходи її подолання 199

3.5. Взаємодія валютно-курсової і фіскальної політик 215

Висновки до розділу 3 236

РОЗДІЛ 4. Інструменти впливу на валютний курс
та їх ефективність в Україні
239

4.1. Валютний ринок як сфера регулювання курсу гривні 239

4.2. Результативність дисконтної політики НБУ та шляхи її підвищення 254

4.3. Регулювання платіжного балансу в процесі лібералізації руху капіталів: уроки та прийнятність для України 268

4.4. Управління міжнародними резервами НБУ 299

Висновки до розділу 4 313

РОЗДІЛ 5. Удосконалення регулювання валютного курсу в Україні в контексті глобалізаційних процесів 316

5.1. Цілі і завдання валютно-курсової політики НБУ 316

5.2 Пруденційний нагляд у системі регулюванні валютного курсу 337

5.3. Трансформація девізної політики НБУ 357

5.4. Платіжна система як матеріальна основа забезпечення збалансованого руху валютних ресурсів 373

5.5. Можливості підвищення ефективності управління міжнародними резервами НБУ 380

Висновки до розділу 5 389

ВИСНОВКИ 392

ДОДАТКИ 398

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 435

ВВП

— валовий внутрішній продукт

ВК

— валютний курс

ВКП

— валютно-курсова політика

ЄС

— Європейський Союз

ЄВС

— Європейський валютний союз

ЄЦБ

— Європейський центральний банк

ЗВР

— золотовалютні резерви країни

ІСЦ

— індекс споживчих цін

ІТ

— інфляційне таргетування

МВФ

— Міжнародний валютний фонд

МР

— міжнародні резерви країни

МСФЗ

— Міжнародні стандарти фінансової звітності

МФО

— міжнародні фінансові організації

НБУ

— Національний банк України

НСМЕП

— Національна система масових електронних платежів НБУ

ОВЗ

— оптимальна валютна зона

ОЕСР

— Організація економічного співробітництва і розвитку

ПІІ

— прямі іноземні інвестицій

ПКС

— паритет купівельної спроможності

ПРС

— платіжно-розрахункова система

РЕОК

— реальний ефективний обмінний курс

РРОК

— реальний рівноважний обмінний курс

СЕП

— Система електронних платежів НБУ

СНД

— Співдружність Незалежних Держав

СОТ

— Світова організація торгівлі

УМВБ

— Українська міжбанківська валютна біржа

ФП

— фіскальна політика

ФРС

— Федеральна резервна система США

ЦБ

— центральний банк

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

Актуальність теми. Регулювання валютного курсу на сучасному етапі розвитку економіки зазнає докорінних змін. Останні події в сфері міжнародних валютно-фінансових відносин, що супроводжувалися різкими та непередбачуваними коливаннями курсових співвідношень валют зарубіжних країн, ще раз підкреслили взаємопов’язаність складових сучасного світу та необхідність врахування глобалізаційних тенденцій в економічній політиці окремих держав, особливо у валютно-курсовій політиці.

Нові тенденції розвитку міжнародних валютних відносин і євроінтеграційний курс України вимагають переосмислення низки фундаментальних положень регулювання валютного курсу в контексті вдосконалення валютно-курсової політики Національного банку України (НБУ). Досі вона будувалася на засадах пріоритету стабільного курсу гривні до долара США. Нині відбувається перехід до політики гнучкого валютного курсоутворення за концентрації зусиль НБУ на збереження передбачуваності курсової динаміки. Потреба в успішності такого переходу підвищує вимоги щодо опори на наукові основи вдосконалення регулювання валютного курсу, забезпечення його системності та органічного включення до сукупності заходів державного регулювання.

В сучасній економічній літературі проблеми реалізації валютно-курсової політики в цілому та регулювання валютного курсу зокрема є предметом активних наукових досліджень таких відомих українських вчених як О. Барановський, О. Береславська, О. Бутук, Д. Василенко, Ю. Василенко, Т. Вахненко, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, А. Даниленко, О. Дзюблюк, І. Зварич, О. Кирєєв, С. Кораблін, Т. Кричевська, І. Крючкова, О. Мельничук, В. Міщенко, О. Мозговий, О. Петрик, О.Плотніков, М. Савлук, А. Філіпенко, А. Шаповалов, Т. Шемет, А. Скрипник, Т. Унковська, В. Шевчук, С. Шумська та інших.

Серед російських вчених необхідно відмітити праці Б. Альохіна, Є. Балацкова, В. Бурлачкова, О. Буториної, О. Динникової, С. Дубовского, Т. Золотухіної, Л. Красавіної, В. Крашеннікова, А. Навої, С. Моісеєва, В. Оболєнского, А. Олейнова, О. Рогової, Г. Фетісова, А. Холопова, А. Шахматова.

Незважаючи на значну кількість праць, в яких містяться ґрунтовні рекомендації та узагальнення щодо вибору напрямів валютно-курсової політики, оптимізації курсової динаміки та підвищення ефективності інструментів її регулювання в наявному масиві публікацій вітчизняних вчених недостатньо уваги приділено системному аналізу характерних рис та проблем регулювання валютного курсу в Україні в умовах глобалізації.

Не приділена належна увага вивченню циклічного характеру регулювання валютного курсу та його багаторівневості, що особливо яскраво проявилося під час валютно-фінансової кризи 2007–2008 рр. Недостатньо дослідженим залишається взаємозв’язок між курсоутворюючими факторами макро- і мікрорівня економіки та різноспрямованість впливу факторів, що визначають купівельну спроможність та конвертованість національної валюти.

Розгортання кризових тенденцій у міжнародному валютному середовищі вимагає підвищеної уваги до захисту країни від зовнішньої валютної нестабільності, забезпечити який можливо шляхом посилення пруденційного характеру валютно-курсової політики. Системний характер кризи в Україні зумовлює потребу посилення стимулюючої ролі валютно-курсової політики, що неможливо без адекватної оцінки ефективності валютного курсу як інструменту державного регулювання.

Нагальна необхідність дослідження специфіки і напрямів регулювання валютного курсу із врахуванням впливу глобалізаційних процесів, окреслення кола найбільш дієвих валютно-курсових інструментів в Україні визначає актуальність даної роботи, зумовлює вибір її теми, мети і завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення і рекомендації, викладені в дисертації, є складовою частиною комплексних досліджень в межах планів науково-дослідних робіт, зокрема:

– Національного університету ДПС України „Фінансові важелі соціально-економічного зростання України та її регіонів” (№ДР 01010004128). Автором досліджено напрями вдосконалення регулювання валютного курсу як державного інструмента стимулювання економічного зростання України;

– Національного інституту стратегічних досліджень „Проект щорічного Послання Президента України Верховній Раді України” (2004) (№ДР 0104U000895), „Нова модель економічного розвитку: механізми довгострокового зростання” (2004) (№ДР 0104U000896), „Проект щорічного Послання Президента України Верховній Раді України” (2005) (№ДР 0105U001186), „Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний контекст” (2005) (№ДР 0105U001181), „Проект щорічного Послання Президента України Верховній Раді України” (2006) (№ДР 0106U002642), „Стратегія соціально-економічних перетворень в Україні” (2006) (№ДР 0106U002639), „Проект щорічного Послання Президента України Верховній Раді України” (2007) (№ДР 0107U002505), „Стратегія соціально-економічного розвитку України” (2007) (№ДР 0107U002509). Автором досліджено проблеми валютно-курсової політики держави;

– Об’єднаного інституту економіки НАН України в ході виконання теми „Роль валютно-грошової стратегії в утвердженні інноваційної моделі розвитку” (№ДР 0103U006174), що виконувалася згідно постанови Президії Національної академії наук України „Про результати конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених за грантом НАН України” від 09.07.2003 № 203.

Мета дослідження – розробка теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення регулювання валютного курсу в умовах глобалізації для забезпечення структурно збалансованого економічного зростання України.

Поставлена мета визначила необхідність розв’язання таких завдань:

– з’ясувати сутність процесу регулювання валютного курсу і на цій основі уточнити вихідні категорії і поняття;

– провести факторний аналіз курсової динаміки української валюти та розкрити основні курсоутворюючі фактори макро- і мікрорівня економіки, з’ясувати зв'язок між ними;

– розробити підхід до регулювання валютного курсу, спрямований на підвищення прогнозованості і керованості курсової динаміки у довгостроковому періоді;

– визначити оптимальну міру гнучкості валютного курсу та оцінити його ефективність як інструменту державного регулювання в Україні;

– поглибити класифікацію інструментів регулювання валютного курсу;

– обґрунтувати роль НБУ в процесі регулювання валютного курсу в умовах глобалізації;

– визначити стратегічні і поточні орієнтири валютно-курсової політики НБУ, досягнення яких дозволить забезпечити сприятливі внутрішні та зовнішні цінові умови виробництва;

– окреслити напрями удосконалення регулювання НБУ валютного курсу та розробити рекомендації щодо розвитку відповідних інструментів при впровадженні політики гнучкого валютного курсоутворення.

Об’єктом дисертаційного дослідження є валютні відносини, що виникають в процесі регулювання валютного курсу.

Предметом дослідження є сукупність методів та інструментів регулювання валютного курсу національної валюти в умовах глобалізації.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, а саме: системного підходу – для дослідження механізмів курсоутворення у взаємозв’язку з характеристиками процесів соціально-економічного розвитку; діалектичного методу – для представлення регулювання валютного курсу як дворівневого циклічного процесу; концептуального аналізу – для узагальнення існуючих та формулюванні нових теоретичних положень щодо специфіки регулювання валютного курсу в Україні в умовах активізації глобалізаційних процесів; узагальнень та наукової абстракції – для розкриття змісту понятійного апарату; математично-статистичних та економетричних методів – для дослідження процесу формування рівноважного валютного курсу та визначення його основних факторів; методів порівнянь й узагальнень, історичного і логічного – для проведення аналізу інструментів регулювання валютного курсу на різних етапах розвитку економіки України й оцінки досвіду зарубіжних країн; структурно-функціонального методу – для висвітлення комплексу взаємозв’язків курсової динаміки та економічних процесів.

Інформаційну базу дослідження складають закони України, нормативно-правові акти і програмні документи державних органів України; статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, Держкомстату України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів й Міністерства економіки України, а також публікації в спеціальних виданнях і засобах масової інформації, довідкова література тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

вперше:

  • доведено, що регулювання валютного курсу є дворівневим, де постійно проявляються взаємозв'язки між курсовою динамікою і соціально-економічними параметрами розвитку країни (макрорівень) та специфічні риси відносин між органами монетарної влади і суб'єктами валютного ринку (мікрорівень), та циклічним процесом, в основі якого лежать періодично наростаючі розриви між валютним курсом та соціально-економічними показниками. Це дало змогу уточнити напрями удосконалення валютно-курсової політики в частині посилення її антициклічного характеру та виокремити інструменти впливу на валютний курс на таких рівнях як державне і підприємницьке регулювання та ринкове саморегулювання;

  • обґрунтовано доцільність стратегічної орієнтації валютно-курсової політики на компенсацію зовнішніх шоків і стимулювання внутрішнього попиту за використання в якості проміжного орієнтира максимально допустимого проценту зміни номінального валютного курсу, що дозволяє підтримати відповідність динаміки реального ефективного валютного курсу (РЕОК) рівноважному тренду та забезпечити сприятливі внутрішні і зовнішні цінові умови виробництва;

  • визначені фактори, що обумовлюють різноспрямований рух купівельної спроможності та конвертованості національної валюти. Зокрема факторний аналіз динаміки РЕОК показав, що підвищення конвертованості спричинено активізацією інтеграційних процесів (процентним арбітражем, припливом іноземних інвестицій в банківський сектор і на фондовий ринок, збільшенням зовнішніх запозичень); падіння купівельної спроможності викликано диспропорціями в динаміці продуктивності праці, інфляційних процесів та ВВП, зумовлених низькою інтенсивністю інноваційних процесів, галузевими диспропорціями, проциклічним характером бюджетної політики, недосконалістю антимонопольної політики, споживчим характером банківського кредитування. Виокремлення цих факторів дозволило вказати на глибинну причину підвищеної вразливості валютного курсу до дестабілізаційних впливів за можливості реалізації сценарію як девальвації, так і ревальвації;

удосконалено:

  • визначення поняття „регулювання валютного курсу” як упорядкування валютних відносин, що виникають в процесі формування вартісних характеристик національної валюти для забезпечення оптимальної курсової динаміки за рахунок уточнення критерію оптимальності як відповідності курсових змін тренду макроекономічної рівноваги;

  • трактування взаємозв’язку між курсоутворюючими факторами макро- і мікрорівня економіки (фундаментальні макроекономічні показники та валютні позиції суб’єктів валютних відносин) шляхом врахування особливостей процесу засвоєння інформації про макроекономічні процеси економічними агентами та формування курсових очікувань, реалізація яких зумовлює ефект передчасного реагування валютного курсу та часову несумісність у валютній політиці. Це дало змогу обґрунтувати необхідність посилення інформаційної складової валютно-курсової політики та розробити відповідні заходи;

  • підхід до регулювання валютного курсу в контексті посилення пруденційного характеру валютно-курсової політики, згідно з яким розв’язання проблеми поточної валютної нестабільності має здійснюватися з позиції забезпечення прогнозованості і керованості курсової динаміки в довгостроковому періоді; відповідно оптимальним визначено режим гнучкого валютного курсу, який дозволяє запобігти накопиченню потенціалу курсових змін;

  • визначення обмежень щодо допустимого розміру курсових коливань за рахунок одночасного забезпечення гнучкості номінального курсу та відносної стабільності РЕОК в умовах жорстких цін, що дало змогу обґрунтувати методику визначення оптимальних значень курсових змін для підтримання сприятливих умов торгівлі й структури внутрішнього попиту в Україні;

  • оцінку ефективності валютного курсу як інструменту державного регулювання на основі розрахунку коефіцієнту еластичності ВВП за вартістю внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва і зрушень у структурі внутрішнього попиту, що дозволяє коригувати напрями валютно-курсової політики в контексті завдань макроекономічного регулювання;

дістали подальшого розвитку:

  • класифікація курсоутворюючих (впливаючих безпосередньо на валютний курс) і курсозабезпечуючих (діючих на економічні фактори, що опосередковано позначаються на курсових змінах) інструментів регулювання валютного курсу за ознакою об'єкта регулювання як доповнення до поширеної їх класифікації за ознакою методу впливу (адміністративного чи економічного);

  • обґрунтування ролі НБУ в регулюванні валютного курсу в умовах глобалізації, що повинна полягати в упереджені кризових тенденцій шляхом розвитку інтегрованого макро- і мікропруденційного нагляду, на відміну від поширеної думки про неспроможність центрального банку впливати на процеси курсоутворення в умовах глобалізації, що вимагало відмови від втручання у функціонування валютного ринку. З цією метою запропоновано комплексні пруденційні заходи щодо посилення контролю за валютними ризиками на макро- і мікрорівні економіки в контексті оптимального поєднання стандартів регуляторної практики НБУ та корпоративного управління;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій з міжнародної економіки тема міжнародна економічна система

  Курс лекцій
  ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМАПредмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні економічні відносини.
 2. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 3. Сутність та функції грошей походження грошей. Роль держави у творенні грошей

  Документ
  РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙГроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку.
 4. Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка". Укладач

  Диплом
  Тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" за напрямами підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит" /Снопенко Г.
 5. Актуальні проблеми сучасної економічної науки

  Документ
  Собко О.М., директор Українсько-польської програми фінансів і страхування ТНЕУ, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Другие похожие документы..