Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
а) создать условия, обеспечить возможность учащимся давать оценку историческим событиям, деятельности исторических личностей, высказывать свое мнение...полностью>>
'Программа'
Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет и...полностью>>
'Документ'
Социально-экономические реформы, проводимые в Российской Федерации в последнее десятилетие, привели к тому, что перед регионами остро встала проблема...полностью>>
'Техническое задание'
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания чит...полностью>>

Національна юридична академія україни імені ярослава мудроґо на правах рукопису

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОҐО

На правах рукопису

УДК 343.98

Авдєєва Галина Костянтинівна

ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

(за матеріалами кримінальних справ)

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

юридичних наук

Науковий керівник:

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор юридичних наук, професор

ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович,

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, член-кореспондент Академії правових наук України

Харків - 2006

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Використання спеціальних знань при дослідженні

контрафактної аудіовізуальної продукції 13

1.2. Формування наукових основ судової експертизи контрафактної

аудіо- та відеопродукції 32

1.3. Характеристика контрафактної аудіовізуальної продукції 51

1.4. Процесуальні і криміналістичні проблеми призначення

експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції 70

Висновки до розділу 1 86

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ СУДОВО- ЕКСПЕРТНОҐО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Формулювання завдань судово-експертного дослідження

контрафактної аудіовізуальної продукції 88

2.2. Проблеми типізації ознак контрафактності лазерних

компакт-дисків, аудіо- та відеокасет 106

2.3. Методи судово-експертного дослідження контрафактної

аудіовізуальної продукції 125

2.4 Алгоритмізація експертних досліджень аудіовізуальної продукції 144

Висновки до розділу 2 163

ВИСНОВКИ 166

СПИСОК ВИРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 171

ДОДАТКИ 214

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КК – Кримінальний кодекс

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс

МВС – Міністерство внутрішніх справ

МЮ – Міністерство юстиції

ХНДІСЕ – Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Н.С. Бокаріуса

IFPI – International Federation of the Phonographic Industry - міжнародна некомерційна установа, яка створена з метою боротьби з піратством в 1933 році та об'єднує близько 1200 компаній з 75 країн світу

АРМ – автоматизоване робоче місце

ІВ – інтелектуальна власність

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Зміни в соціальному та економічному житті України і розвиток підприємництва сприяли, певним чином, виникненню нових правопорушень. Зокрема, значну загрозу становлять злочини, що пов’язані з посяганням на інтелектуальну власність. Дослідники стверджують, що Україна займає одне з перших місць серед країн-експортерів компакт-дисків у світі. За даними IFPI близько 80 % контрафактних дисків в Україну потрапляє контрабандним шляхом з Російської Федерації, а решта 20 % – це CD-R диски, виготовлені в Україні у «підпільних цехах».

Проблема протидії злочинності, пов’язаної з порушенням права інтелектуальної власності, в Україні є актуальною. Гостро відчувається відсутність наукових рекомендацій щодо виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. Також відсутні методики судово-експертного дослідження об’єктів авторського права та суміжних прав і, зокрема, контрафактної аудіовізуальної продукції.

Вагомий внесок у розробку загальної теорії криміналістики та судової експертизи зробили такі вчені, як Т.В. Авер’янова, Л.Ю. Ароцкер, В.Д. Арсен’єв, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, Г.Л. Грановський, Л.М. Головченко, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, В.А. Журавель, Н.І. Клименко, В.Я. Колдін, В.О. Коновалова, Ю.Г. Корухов, М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, В.Г. Лукашевич, Н.П. Майліс, Д.Я. Мирський, С.П. Митричев, С.М. Потапов, О.Р. Росинська, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.В. Тищенко, Т.В. Толстухіна, В.Ю. Шепітько, О.Р. Шляхов, О.О. Ейсман, М.П. Яблоков та інші. Окремі проблеми судової експертизи контрафактної продукції висвітлені в наукових працях О.Р. Росинської, О.В. Білоусова, С.Ф. Бичкової, С.П. Кузнєцової, Н.О. Куркової, Г.В. Прохорова-Лукіна, Р.О. Хамєтова та інших. Разом з цим, на сьогодні в Україні ще не сформовані наукові основи та відсутня обґрунтована методика дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції, не розроблена система її криміналістично значущих ознак. Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається необхідністю розробки теоретичних засад судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції, виявлення особливостей її призначення та проведення. Зазначені обставини дозволили віднести проблематику, що розглядається, до актуальної.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і відповідає Цільовій комплексній програмі „Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної правової демократичної держави” (номер держреєстрації 0186.0.099031). Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого від 29 червня 2004 року, протокол № 11.

Мета і завдання дослідження. В дисертації поставлено за мету проведення комплексного дослідження проблем судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені такі завдання:

1. Встановити можливості використання спеціальних знань при дослідженні контрафактної аудіовізуальної продукції.

2. Визначити предмет та об’єкти судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції.

3. Запропонувати характеристику контрафактної аудіовізуальної продукції.

4. Встановити процесуальні та криміналістичні особливості призначення даного виду експертиз.

5. Сформувати систему завдань судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.

6. Дослідити особливості технології виробництва лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет з метою виявлення ознак технологічного походження.

7. Виокремити та систематизувати комплекси типових ознак, які є характерними для контрафактної та ліцензійної аудіовізуальної продукції, що зафіксована на різних об’єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах).

8. Запропонувати комплекс методів судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.

9. Сформувати типові аналоги (уявні моделі) ліцензійних та контрафактних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет (їх упаковок, поліграфічного оформлення тощо) на підгрунті розроблених відповідних комплексів типових для цих об’єктів ознак.

10. Розробити структуру технічного та інформаційного забезпечення (бази даних) автоматизованого робочого місця (АРМ) судового експерта з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.

11. Визначити алгоритм дій судового експерта під час дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.

12. Створити методику вирішення завдань з встановлення факту відповідності (невідповідності) складових елементів вилученої аудіовізуальної продукції (твору, його носія, упаковки, поліграфічного оформлення тощо) ліцензійним зразкам.

Об’єктом наукового дослідження є експертна практика, що відображає сучасний стан судово-експертного дослідження контрафактної аудіові-зуальної продукції.

Предметом дослідження є порядок призначення та провадження судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають положення теорії пізнання, фундаментальні основи криміналістики та судової експертології. Під час дослідження було застосовано наступні методи: формально-логічний (під час класифікації та типізації стійких ознак контрафактних та ліцензійних примірників аудіовізуальної продукції), системно-структурний (для побудови типових аналогів примірників ліцензійної та контрафактної продукції), історичний (для аналізу розвитку різних підходів та дискусій щодо сутності предмету та об’єктів судової експертизи), статистичний (під час узагальнення та вивчення експертних проваджень і результатів анкетування слідчих МВС та судових експертів) тощо. Окрім цього, в процесі дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції використовувалися спеціальні методи судово-експертної практики: мікроскопічні (під час дослідження СІД-кодів та слідів запису твору на поверхні компакт-дисків з метою встановлення способу запису тощо); комп’ютерні (під час дослідження цифрових записів творів, порівняння цифрових зображень на поверхні об’єктів та автоматизації експертних досліджень); мікрофотозйомка (під час дослідження голографічних та поліграфічних зображень); електроакустичний (під час дослідження звукозаписів) та ін.

Нормативну базу дисертаційного дослідження становить: Конституція України, Закони України, Укази президента України, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України та інших держав, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародно-правові акти, а також нормативні акти і інструктивні документи Міністерства юстиції та МВС України, що регулюють організацію і діяльність державних органів у боротьбі з порушенням авторських і суміжних прав.

Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають: результати анкетування за спеціально розробленою методикою 50 судових експертів, які виконують експертні дослідження аудіокасет, відеокасет та лазерних компакт-дисків та 150 слідчих МВС України, результати вивчення і узагальнення 600 висновків судових експертиз з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції, статистичні дані та аналітичні матеріали МВС України та Міждународної федерації виробників фонограм (International Federation of the Phonographic Industry – IFPI), результати дослідження ознак більш ніж 10000 примірників аудіовізуальної продукції. У роботі над дисертацією використовувався також власний вісімнадцятирічний досвід експертної діяльності автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому визначені наукові основи судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. На підставі системного підходу розроблені основні положення алгоритмізованої методики судово-експертного дослідження примірників аудіовізуальної продукції з метою встановлення факту її відповідності (невідповідності) зразкам ліцензійної продукції.

У дисертації обґрунтовується низка нових концептуальних у теоретичному плані та важливих у практичному відношенні положень, у тому числі:

1) вперше визначені базові наукові положення судової експертизи контрафактної аудіо- та відеопродукції (сформульовано предмет експертизи, виокремлені об’єкти та методи експертного дослідження);

2) сформульоване поняття та надано характеристику контрафактної аудіовізуальної продукції;

3) виявлено проблеми, що виникають під час призначення та проведення судової експертизи з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції та запропоновані шляхи їх усунення;

4) вперше визначені ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні та ситуаційні завдання судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції та систематизовані комплекси питань, які вирішуються судовим експертом залежно від категорії завдань;

5) досліджені особливості технології виробництва лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет з метою виявлення ознак технологічного походження;

6) виокремлені та систематизовані комплекси типових ознак, які є характерними для контрафактної та ліцензійної аудіовізуальної продукції, що зафіксована на різних об’єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах);

7) вперше побудовані типові аналоги (уявні моделі) ліцензійних та контрафактних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет (їх упаковок, поліграфічного оформлення тощо) на підґрунті розроблених автором відповідних комплексів типових для цих об’єктів ознак;

8) визначено комплекс прийомiв та методiв вирiшення завдань експертизи даного виду;

9) удосконалено процес судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції шляхом визначення алгоритму дій експерта під час дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції та розробки нового методу дослідження – методу використання типового аналога;

10) вперше створено окрему експертну методику вирішення завдань з встановлення факту відповідності (невідповідності) аудіовізуальної продукції та/або її складових елементів (твору, його носія, упаковки, поліграфічного оформлення тощо) ліцензійним зразкам;

11) розроблена структура технічного та інформаційного забезпечення (бази даних) автоматизованого робочого місця (АРМ) судового експерта з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції;

12) набуло подальшого розвитку вивчення та аналіз ознак контрафактної та ліцензійної аудіовізуальної продукції, яка зафіксована на різних об’єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах).

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження містить рекомендації, спрямовані на вдосконалення практичної діяльності судових експертів, які проводять дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції. За результатами дослідження розроблено експертну методику вирішення завдань з встановлення факту відповідності (невідповідності) складових елементів вилученої аудіовізуальної продукції (твору, його носія, упаковки, поліграфічного оформлення тощо) ліцензійним зразкам. За результатами дослідження розроблено програми підготовки судових експертів за спеціальностями: «13.1 – Дослідження об’єктів авторського права» та «13.2 – Дослідження об’єктів суміжних прав». Дисертантом запропоновано проект доповнення до статті 75 КПК України щодо надання права слідчому призначати судові експертизи з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції до порушення кримінальної справи.

Зазначені у дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути використані:

- у науково-дослідницькій роботі – як підґрунтя для подальшої розробки теоретичних положень судової експертизи різних об’єктів авторського або суміжних прав (художніх творів, творів образотворчого мистецтва тощо), розробки типової алгоритмізованої методики дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції, словника термінів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності;

- у законотворчій діяльності – з метою вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства, інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері охорони інтелектуальної власності;

- у судово-експертній практиці – як рекомендації, спрямовані на оптимізацію експертної діяльності;

- у навчальному процесі – як матеріал для підготовки відповідних розділів підручників і навчальних посібників з курсу «Криміналістика», а також у навчальному процесі та підготовці судових експертів з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції, підвищенні кваліфікації слідчих МВС та суддів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним комплексним дослідженням і являє собою особистий здобуток дисертанта. В опублікованій у співавторстві з І.В. Яковлєвою статті «Об исследовании программных продуктов с целью установления признаков контрафактности», дисертантом була обґрунтувана доцільність призначення судової експертизи при розслідуванні злочинів, що пов’язані з порушенням авторського або суміжних прав, проведена класифікація програмних продуктів, визначені особливості судово-експертного дослідження програмних продуктів. В роботі «Объекты авторського права в судебной экспертизе», опублікованій в співавторстві з О.І. Брендель, автор надав характеристику аудіовізуальної продукції як об’єкту судової експертизи, визначив особливості підготовки матеріалів для проведення даного виду експертизи.

Апробація результатів дослідження. Основні положення ди-сертаційного дослідження були викладені, схвалені та рекомендовані до захисту на засіданнях кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Результати роботи обговорювалися на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях: «Современная научная работа по проблемам внедрения нових методик в практику судебной экспертизы как один из путей повышения квалификации специалистов» (м. Баку, 18-19 червня 2001 г.); «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (м. Харків, 19-20 червня 2002 р); «Сучасний стан і перспективи розвитку нових напрямків судових екс-пертиз в Росії та зарубіжжі» (Калінінград, 23-24 квітня, 2003); «Схід-Захід: співпраця в судовій експертизі» (Н-Новгород, 4-7 вересня 2004 р.); «Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы» (м. Київ, 24-25 квітня 2001 р.); «Актуальні проблеми криміналістики» (м. Харків, червень 2003 р.) та ін. Основні положення дисертаційного дослідження слугували основою доповідей дисертанта на семінарі, що проводився за ініціативою представництва IFPI в Україні при сприянні Європейського патентного відомства в рамках проекту «Створення рамочних умов для захисту прав інтелектуальної власності» для співробітників правоохоронних органів (м. Київ, 1-2 червня 2005 р.).

Основні результати дисертаційного дослідження з 2003 року по 2005 рік двічі на рік обговорювалися на засіданнях секції «Дослідження об’єктів інтелектуальної власності» науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України, на теоретичному семінарі та засіданні Вченої Ради Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Результати дослідження знайшли застосування в розробці методики судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції та практичній діяльності судових експертів, про що є відповідні довідки.

Розроблені дисертантом програми підготовки судових експертів за спеціальностями: «13.1 – Дослідження об’єктів авторського права» та «13.2 – Дослідження об’єктів суміжних прав», затверджені протоколом №2 від 17.10.05 секції з дослідження об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної і методичної ради при Міністерстві юстиції України, використовуються всіма судово-експертними установами Міністерства юстиції України в навчальному процесі під час навчання (стажування) судових експертів.

Публікації. Основні теоретичні положення дисертації викладені у 16 статтях і тезах наукових доповідей (з них 5 наукових статей надруковані у виданнях, перелік яких затверджений ВАК України).

Структура дисертації. Загальний обсяг дисертації 242 с. Робота складається із вступу, двох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел (603 найменування) і додатків (23 с.).

Розділ 1

Сутність судової експертизи з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції

1.1. Використання спеціальних знань при дослідженні контрафактної аудіовізуальної продукції

Ефективність розкриття та розслідування злочинів багато в чому залежить від використання в кримінальному судочинстві спеціальних знань. Проблема використання спеціальних знань у діяльності слідчого певним чином досліджувалась у теорії кримінального процесу та криміналістиці [44, 428, 473, 523, 187, 103, 575, 594]1. Більшість вчених до спеціальних знань відносять знання в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла й знання в конкретних видах діяльності, необхідні для вирішення питань, які виникають під час розслідування і розгляду справ [ 552; 16; 44; 48; 86; 161; 177; 207; 265; 311; 335; 408; 452; 465; 547; 595]2.

У кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі немає єдності поглядів щодо сутності, завдань і цілей застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів. Це пояснюється тим, що поняття спеціальних знань у кримінально-процесуальному законодавстві не знайшло чіткої регламентації. Неврегульованість у законі багатьох питань використання спеціальних знань ускладнює процес збирання та дослідження доказів [487; 452; 311; 481; 28; 265]3.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

Крім того, за результатами узагальнення експертних проваджень з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції встановлено, що в 38,9% випадків на вирішення експертиз були поставлені питання правового характеру (чи порушені авторські права; хто є власником прав; чи є продукція контрафактною тощо). Очевидно, що наведені питання носять правовий характер, виходять за межі компетенції судових експертів та повинні вирішуватися слідчими й суддями, але не експертами. Однак у зв’язку з відсутністю методики розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням авторського або суміжних прав, співробітникам правозастосовних органів складно розібратися в багатьох питаннях, які виникають у них у ході розслідування.

Результати анкетування слідчих МВС України свідчать, що у 87,3% респондентів на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням авторського і суміжних прав, виникає необхідність у зверненні до спеціалістів у галузі інтелектуальної власності для консультацій з правових питань. 53,5% респондентів звертаються до спеціалістів за інформацією, що стосується правовласників творів на території України; 48,5% – за інформацією, що стосується переліку і обсягів матеріалів, які необхідно вилучати у процесі слідчих дій; 48,7% – за інформацією, що стосується встановлення факту контрафактності продукції; 33,3% – за інформацією, що стосується віднесення певного твору до об’єкту авторського або суміжних прав.

Форми використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів розподіляються на два основні види: процесуальні й непроцесуальні (організаційні) [44, c. 99; 103, c. 119; 482, c. 6; 288, c. 4; 473; 523, c. 8-10; 187, c. 187-190]4. У практиці розслідування злочинів найчастіше застосовуються такі процесуальні форми, як участь спеціаліста у провадженні слідчих дій й судова експертиза [191, c. 70; 491; 239, c. 75-86; 555, c. 27; 494, c. 88; 26; 298, c.143; 585, с. 33-45]5. Судова експертиза є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві [334, c.4]6.

Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій передбачена ст. 128¹, а при проведенні судових дій – ст. 270¹ КПК України. Метою залучення спеціаліста до участі в слідчих (судових) діях є розширення практичної можливості слідчого (суду) по виявленню, фіксації і вилученню доказів.

Обов’язковою є присутність спеціаліста лише у випадках, що передбачені ст. 192 КПК України. Слідчий в усіх інших випадках запрошує спеціаліста за своїм розсудом, коли визнає за необхідне використати спеціальні знання і навички при провадженні будь-якої слідчої дії [575; 205]7. Спеціаліст може залучатися до опису майна, обшуку, огляду, відтворення обстановки та обставин події [249]8 тощо. Для залучення спеціаліста до участі у провадженні слідчої дії закон не вимагає винесення постанови, але ця участь обов’язково зазначається в протоколі цієї дії [473; 187] 9.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.htmlСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (3)

  Документ
  Робота виконана на кафедрі конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
 2. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (6)

  Документ
  Актуальність теми зумовлена економіко-правовими змінами, що відбуваються за останні часи в Україні. Процес реформування українського законодавства, пов’язаний із гармонізацією публічно-правових та приватноправових засад, насамперед
 3. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (11)

  Документ
  - доктор юридичних наук, професор Даньшин Іван Миколайович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права; член-кореспондент Академії правових наук України
 4. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (13)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження зумовлена насамперед тією обставиною, що з проголошенням незалежності України й переходом її економіки до ринкових відносин загострилися питання вирішення соціальних проблем,
 5. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису сорокун віталій Миколайович

  Документ
  Актуальність теми. Право на свободу совісті та віросповідання є одним із фундаментальних прав, які закріплені в усіх міжнародних документах, що містять перелік прав людини.

Другие похожие документы..