Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Каждое историческое место по-своему уникально. Брестская крепость, однако, - особый свидетель. Ее почти двухвековая биография - это постоянное пригот...полностью>>
'Публичный отчет'
в которой Банк осуществляет свою деятельность 9 4 Основы представления отчетности 11 5 Принципы учетной политики 1 Денежные средства и их эквиваленты...полностью>>
'Документ'
Содержание и уход за коровой в личных подсобных хозяйствах. Переработка продукции. Рекомендации. – 2-е изд., доп. и перераб. - Новочеркасск, 2009. – ...полностью>>
'Программа'
СУЩНОСТЬ ИДЕОЛОГИИ 1. Сущность национал-большевизма - испепеляющая ненависть к античеловеческой СИСТЕМЕ троицы: либерализма/демократии/капитализма. Че...полностью>>

Рекомендації з розробки навчальних та робочих програм (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Рекомендації з розробки навчальних І робочих програм. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. 37 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ

ТА РОБОЧИХ ПРОГРАМ

(зі змінами і доповненнями)

ЛЬВІВ – 2011

Рекомендації з розробки навчальних і робочих програм. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 37 с.

Розробники:

Ситник Н.С. – перший проректор

Легка В.М. – керівник навчально-методичного відділу

Пастушенко О.І. – методист навчально-методичного відділу

Розглянуто і схвалено

методичною радою ЛДФА

Протокол № 1

від 31 серпня 2010 року

ã Ситник Н.С., Легка В.М., Пастушенко О.І., 2011

ã Львівська державна фінансова академія, 2011

ЗМІСТ

Стор.

І. Навчально-методичне та наукове забезпечення КМСОНП

4

ІІ. Навчальна програма

5

ІІІ. Робоча програма

6

1. Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни

7

2. Тематичний план навчальної дисципліни

9

3. Зміст навчальної дисципліни

9

4. Список рекомендованої літератури

9

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП

10

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять

11

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять

11

6.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять та залікових модулів

12

6.3.Графік обов’язкових консультацій

13

7. Плани семінарських (практичних) занять

13

8. Самостійна робота студентів (СРС)

14

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів

14

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання

14

9. Індивідуальна робота студентів

16

10.Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)

16

11. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль

18

12. Методи оцінювання знань студентів

18

12.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів

19

12.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів

20

12.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою

26

12.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю

26

13. Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу навчання

27

13.1. Методичне забезпечення дисципліни

27

13.2. Методики активізації процесу навчання

28

14. Ресурси мережі Інтернет

32

15. Зміни і доповнення до робочої програми

33

Додаток 1. Зразок титулки до програми навчальної дисципліни „Фінанси”

34

Додаток 2. Зразок титулки до робочої програми навчальної дисципліни „Фінанси”

36

Окремою брошурою можуть додаватись:

1. Плани семінарських/практичних занять

2. Завдання для самостійної роботи студентів

3. Завдання для ІНДЗ

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт
(для студентів заочної форми навчання)

Вступ України до єдиного європейського освітянського простору вимагає від викладацького складу академії якісно нового наповнення навчально-методичного та наукового забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу відповідно вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі ECTS) та змін у нормативно-правовій базі України.

I. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КМСОНП

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу включає:

 • державні стандарти освіти;

 • навчальні та робочі навчальні плани;

 • навчальні програми з нормативних і вибіркових дисциплін;

 • робочі програми з нормативних і вибіркових дисциплін;

 • програми всіх видів практик;

 • програми проведення державної атестації студентів;

 • завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт із навчальних дисциплін;

 • індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);

 • методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ);

 • завдання для проведення модульного контролю (текстові та електронні варіанти);

 • засоби діагностики знань студентів (екзаменаційні білети, залікові питання, тестові завдання тощо);

 • підручники і навчальні посібники;

 • тексти лекцій (у друкованому та електронному варіантах);

 • методичні рекомендації із вивчення окремих тем та розділів навчальної дисципліни;

 • законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал, тощо.

Кожний із цих компонентів має свої вимоги щодо змісту
та оформлення.

ІІ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Базовим документом у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу є навчальна програма навчальної дисципліни, яка має нормативний характер.

Навчальна програма складається викладачем самостійно
на підставі затвердженої освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за відповідною спеціальністю і є основою для складання робочої програми.

Розділи навчальної програми:

 1. Пояснювальна записка

 2. Тематичний план навчальної дисципліни

 3. Зміст навчальної дисципліни

 4. Список рекомендованої літератури

Викладач повинен включити в зміст навчальної програми
з навчальної дисципліни всі розділи, теми та питання, які передбачені переліком тем чи анотацією, що містяться в ОПП. Викладачу надано право вносити певні зміни та доповнення до запропонованого ОПП переліку тем, вказаних в анотації, але не більше 30%. Всі зміни та доповнення слід розглянути та схвалити на засіданні відповідної кафедри з наступним затвердженням вченою радою ЛДФА.

Навчальна програма розробляється та подається до початку навчального року:

 • на кафедру для розгляду і схвалення;

 • у навчально-методичний відділ для перевірки;

 • першому проректору на затвердження.

До навчальної програми обов’язково додаються внутрішня та зовнішня рецензії.

Примірники навчальної програми зберігаються на кафедрі та
в навчально-методичному відділі.

Зразок оформлення титульної сторінки навчальної програми подається у додатку № 1.

III. РОБОЧА ПРОГРАМА

Відповідно до навчальної програми складається робоча програма з навчальної дисципліни, яка є нормативним документом. Робоча програма розробляється до початку навчального року
подається на розгляд і схвалення кафедри для подальшого затвердження першим проректором.

Робоча програма складається на період дії навчальної програми та навчальних планів. У разі змін у робочих навчальних планах, викладач вносить зміни до робочої програми з обов’язковим їх затвердженням кафедрою. Відповідно до вимог системи ESTS робоча програма має таку структуру:

Структура робочої програми навчальної дисципліни:

1. Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни

2. Тематичний план навчальної дисципліни

3. Зміст навчальної дисципліни

4. Список рекомендованої літератури

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять

6.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять та залікових модулів

6.3.Графік обов’язкових консультацій

7. Плани семінарських (практичних) занять

8. Самостійна робота студентів (СРС)

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання

9. Індивідуальна робота студентів

10.Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)

11. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль

12. Методи оцінювання знань студентів

12.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів

12.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів

12.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою

12.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю

13. Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу навчання

13.1. Методичне забезпечення дисципліни

13.2. Методики активізації процесу навчання

14. Ресурси мережі Інтернет

15. Зміни і доповнення до робочої програми

 1. Пояснювальна записка.

Опис предмета навчальної дисципліни

У цьому розділі стисло формулюється зміст дисципліни, її значення у підготовці бакалаврів (спеціалістів, магістрів), зв’язок
з іншими дисциплінами навчального плану, наводиться обґрунтування структури навчальної дисципліни, вказується кількість кредитів. Відведених на вивчення дисципліни, форми поточного та підсумкового контролю.

Слід чітко сформулювати мету вивчення дисципліни, її завдання, прикладний характер науки, сферу застосування знань
і навичок у майбутній професійній діяльності, визначити основні вимоги до студентів: що повинен знати і вміти студент у процесі вивчення навчальної дисципліни.

Приклад складання опису предмету навчальної дисципліни наведений у таблиці, що є нижче.

Опис предмета навчальної дисципліни „Фінанси”

Приклад

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Фінанси” – нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Курс: 2, Семестр: 1

Напрям підготовки

Кількість кредитів

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

Семінари/

практи-чні

Заліки по модулях

Само-стійна робота

ІНДЗ

НШ

ECTS

6.030508 Фінанси
і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка”

3,3

5

144

90

54

32

4

48

18

Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

Вид контролю

5

10

2

ПМК, екзамен, залік

Методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, відвідування фінансово-кредитних установ, складання схем, таблиць тощо

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і індивідуальної роботи визначена у робочому навчальному плані.

Примітка: в робочі програми для заочної форми навчання включається контрольна робота як форма контролю

2. Тематичний план навчальної дисципліни

У тематичному плані подається перелік розділів і змістових модулів, наприклад:

Розділ І. Державні фінанси

Тема 1. Суть фінансів, їх функції та роль. Фінансова система

і т.д.

Тема 6. Фінансова політика та фінансовий механізм

Розділ ІІ. Фінанси суб’єктів господарювання

Тема 7. Поняття фінансів суб’єктів господарювання

і т.д.

Тема 11. Фінанси невиробничої сфери

3. Зміст навчальної дисципліни

Викладач повинен включити в зміст дисципліни всі розділи, теми і змістові модулі відповідно до ОПП. При розробці цього розділу слід керуватися наступним:

 • нумерація і назви розділів і тем повинні відповідати тематичному плану;

 • у тексті слід використовувати тільки загальноприйняті поняття та терміни

 • позначення, символи, одиниці виміру повинні відповідати державним стандартам.

4. Список рекомендованої літератури

У даному розділі вказується основна і додаткова література:

 1. Законодавчі матеріали (Конституція України, закони, підзаконні акти).

 2. Основна та додаткова література в алфавітному порядку (монографії, підручники, навчальні посібники та періодичні видання).

При складанні переліку рекомендованої літератури бажано враховувати її наявність у бібліотеці академії, а також можливість студентів користуватися послугами інших бібліотек.

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП

Викладач конструює навчальну діяльність студента з даної дисципліни, визначає кількість залікових модулів, кількість годин, відведених на їх вивчення за ОПП, проводить розподіл аудиторних годин та годин для самостійної і індивідуальної роботи студентів, годин для проведення модульного контролю.

Наводимо приклад складання цього розділу робочої програми.

розділу,

теми (змістові модулі)

Назва розділу, теми,

змістового модуля

Кількість годин за ОПП

Розподіл аудиторних годин

всього

у тому числі

лекції

семінари

заліки по модулях

СРС/ІНДЗ

ауд.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1

68

20

48

30

16

2

Вступ

Предмет та завдання фінансової науки

4

1

3

2

1

-

Тема 1

Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії. Фінансова система

12

3

9

6

3

-

..

Тема 5

Бюджет і бюджетна система

16

6

10

6

4

-

Залік по модулю № 1

2

-

2

-

-

2

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2

58

16

42

24

16

2

Тема 6

Місцеві фінанси

10

4

6

4

2

-

Тема 7

Державний кредит і державний борг

10

4

6

4

2

-

Тема 10

Міжнародні фінанси

14

2

12

8

4

-

Залік по модулю № 2

2

-

2

-

-

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

18

-/18

-

-

-

-

Разом

144

36/18

90

54

32

4

Примітка. Заліки по модулю проводяться за рахунок семінарських/практичних занять.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 2. Зміст (45)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «біржове право» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 5. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи

Другие похожие документы..