Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
История Пугачевского бунта известна достаточно хорошо. Однако гендерные его аспекты мало исследованы. Предлагается рассмотреть историческую феминолог...полностью>>
'Документ'
Аудит стандарты – док-ты, формулирующие единые баз треб-я, общий подходы к проведению аудита. Стандарты опред-ют нормативные треб-я к кач-ву и надежн...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Методичні рекомендації створено на підставі Законів України «Про податок з доходів фізичних осіб», «Про благодійництво та благодійні організації», «П...полностью>>
'Документ'
Николай Михайлович Карамзин, писатель, историк, журналист, критик, почётный член Петербургской Академии наук, патриот своего отечества, автор «Истории...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _________ П.М. Шапірко

„______” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011- 2012 н.р.

Морське право

форма навчання: денна

спеціальність: Цивільно-правова спеціалізація

Прокурорсько-слідча спеціалізація

Розробив: Зотенко О.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № __ від _________2011 р.

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

курс

семестр

лекції

практичні (семінари)

всього ауд. год

курсові роботи

контрольні роботи

установчі лекції

самостійна робота

всього годин

іспит

залік

Денна, прокурорсько-слідча, цивільно-правова

5

16

12

28

-

-

-

26

54

-

*

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Географічне розташування України визначило її статус як морської держави. Становлення України як морської держави, завдання посісти місце однієї з найпотужніших морських держав у світі неможливі за відсутності громадян, які спеціалізуються на знанні морського права – комплексної галузі правової науки, предметом якої є правове регулювання відносин, що виникають із вивчення, використання та збереження природних ресурсів Світового океану.

Йдеться, по-перше, про морські простори, яки є складовою частиною державної території України та на які розповсюджується її державний суверенітет; по-друге, про морські простори, які знаходяться за межами державної території – зони Світового океану, на які розповсюджується юрисдикція України; по-третє, про морські простори – відкрите море – які є просторами здійснення такої правової, з точки зору міжнародного права, діяльності як рибальство, морські наукові дослідження, створення штучних островів, устаткування та споруд і т. ін., а також військово-морської діяльності України по забезпеченню своїх державних інтересів та державної безпеки. Особливо слід підкреслити про участь України у Міжнародній конвенції ООН з морського права 1982 року та про обов'язковість виконання її положень.

Вищезгадана діяльність неможлива без застосування суден. Міжнародна спільнота напрацювала значну кількість нормативно-правових актів, положення яких стосовно суден є обов'язковими для виконання під час перебування суден у відкритому морі. Ці положення стосуються України як держави, яка надає суднам право плавати під її прапором і потребують підтримання “реального зв’язку” та здійснення юрисдикції у технічних, адміністративних та соціальних питаннях відносно судна та членів екіпажу цього судна.

Торговельне мореплавство є видом діяльності, який пов’язаний із використанням суден у зв`язку із здійсненням господарської, наукової, спортивної, культурної та іншими видами діяльності людства. Це передбачає укладання відповідних угод у галузі торговельного мореплавства. Оскільки у більшості випадків сторонами таких угод крім української сторони є нерезиденти, тому використання національної нормативно – правової бази для регулювання відносин за ними є недостатнім, що викликає значні незручності при їх укладанні. При цьому угоди про торговельне мореплавство містять норми про портові формальності сторін цих угод, оподаткування такої діяльності, міжнародно-правовий та адміністративно – правовий режим такої діяльності, про режим подолання надзвичайних подій силами договірних держав, правовий режим суден в морських портах та Світовому океані,

М е т а в и в ч е н н я д и с ц и п л і н и “Морське право” полягає у формуванні у студентів певної бази знань, вмінь і навичок з використання нормативно-правових актів як національного так і міжнародного законодавства, які регулюють відносини:

- у галузі вивчення, використання та захисту природних ресурсів Світового океану,

- організації використання суден у цілях торгового мореплавства,

- організації державного управління у галузі торгового мореплавства, - організації державного контролю та нагляду за безпекою морського судноплавства.

Досягнення визначеної мети є можливим після вирішення наступних завдань:

- ознайомлення з положеннями національних та міжнародних нормативно-правових актів щодо регулювання відносин у галузі вивчення, використання та захисту природних ресурсів Світового океану;

- вивчення положень національних та міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі використання суден в цілях торговельного мореплавства;

- ознайомлення з положеннями національних та міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі забезпечення безпеки морського судноплавства;

- ознайомлення з положеннями національних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі забезпечення безпеки морського судноплавства.

М і ж п р е д м е т н і з вя з к и. Вивчення курсу “Морське право” базується на знаннях та навичках, які вже отримали студенти з дисциплін “Теорія держави та права”, “Міжнародне право”, “Адміністративне право”, “Міжнародне приватне право” та т. ін.

П р е д м е т н а в ч а л ь н о ї д и с ц и п л і н и м о р с ь к е п р а в о– правовідносини у галузі вивчення, використання та захисту природних ресурсів Світового океану; використання суден в цілях торгового мореплавства; забезпечення безпеки морського судноплавства; державного управління у галузі морського судноплавства.

С т у д е н т п о в и н е н з н а т и (після вивчення курсу):

- національне законодавство щодо регулювання відносин із предмета навчальної дисципліни;

- міжнародне законодавство щодо регулювання відносин із предмета навчальної дисципліни;

С т у д е н т п о в и н е н в м і т и (після вивчення курсу):

- орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення морського судноплавства.

- виявити у багаточисельних відносинах такі, що належать до відносин із предмета навчальної дисципліни;

- визначити суб’єктів, об’єкт та зміст правовідносин з предмета навчальної дисципліни,

- проводити порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів та національного законодавства України в галузі морського права та використовувати їх у практичній діяльності.

При вивченні дисципліни “Морське право” використовуються такі форми проведення занять: лекції, семестрові консультації, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами курсу.

За підсумками учбового курсу здійснюється контроль у вигляді заліку.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Лекції

(год)

Семінар

(год)

Самостійна робота

РОЗДІЛ 1.

Етапи кодифікації та розвитку морського права. Конвенція ООН з морського права 1982 року.

2

2

2

РОЗДІЛ 2.

Поняття, структура, предмет та джерела морського права.

2

2

4

РОЗДІЛ 3.

Міжнародно-правовий режим морських просторів:

- Внутрішні морські води і їхній правовий режим;

- Територіальні води і їх правовий режим;

- Прилегла зона та її правовий режим;

- Відкрите море і його правовий режим;

- Континентальний шельф;

- Міжнародний район морского дна;

- Виняткова економічна зона;

- Міжнародні протоки та міжнародні канали;

- Води держав-архіпелагів;

- Правовий режим Арктики й Антарктики;

- Правовий режим заток;

- Правовий режим міжнародних рік

4

2

8

РОЗДІЛ 4.

Міжнародно-правовий режим перебування та діяльності в морських просторах:

 • Міжнародно-правовий режим торговельного мореплавства;

 • Міжнародно-правовий режим війсково-морської діяльності, протидія протиправній діяльності у Світовому океані.

2

2

4

РОЗДІЛ 5.

Правове регулювання фрахтування суден

і морських перевезень (вантажу, пасажирів)

4

2

4

РОЗДІЛ 6.

Міжнародно-правове забезпечення безпеки мореплавства

2

2

4

В с ь о г о

16

12

26

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Етапи кодифікації та розвитку морського права. Конвенція ООН з морського права 1982 року.

(2 години)

 1. Етапи кодифікації та розвитку морського права.

2. Структура Конвенції ООН з морського права 1982 року;

3. Мета Конвенції ООН з морського права;

4. Правовідносини, які регламентує Конвенція ООН з морського права;

5. Просторова та часова дія Конвенції ООН з морського права;

6. Суб’єкти регулювання Конвенції ООН з морського права.

Тема 2. Поняття, структура, предмет та джерела морського права.

(2 години)

 1. Значення Світового океану в умовах економічного розвитку, подолання світової економічної кризи та глобалізації

 2. Поняття морського права.

 3. Предмет морського права.

 4. Структура морського права.

 5. Основні принципи морського права.

 6. Джерела морського права.

Тема 3. Міжнародно-правовий режим морських просторів:

(4 години)

 1. Сучасна класифікація морських просторів. Визначення та межі державного кордону України.

 2. Міжнародно-правовий режим водних просторів:

2.1. Міжнародно-правовий режим територіальних вод та внутрішніх вод країни.

2.2. Міжнародно-правовий режим відкритого моря, юрисдикція у відкритому морі

2.3. Міжнародно-правовий режим прилеглої та виключної економічної зони

2.4. Міжнародно-правовий режим морських портів, суден та їхніх екіпажів в іноземних морських портах (характеристика двосторонніх угод про торговельне мореплавство)

3. Міжнародно-правовий режим дна та надр дна:

3.1. Міжнародно-правовий статус континентального шельфу

3.2. Континентальний шельф України.

4. Правовий режим архипелажних вод.

5. Правовий режим Арктики

6. Правовий режим Антарктики

7. Правовий режим Міжнародного району морського дна

8. Міжнародно-правовий режим міжнародних проток:

  1. 8.1. Поняття міжнародних проток

  2. 8.2. Правовий режим Чорноморських проток

  3. 8.3. Правовий режим Балтійських проток

  4. 8.4. Правовий режим Азовського моря та Керченської протоки

9. Міжнародно-правовий режим міжнародних каналів:

9.1. Поняття міжнародних каналів

9.2. Правовий режим Суецького каналу

9.3. Правовий режим Кільського каналу

9.4. Правовий режим Панамського каналу

10. Міжнародно-правовий режим міжнародних рік

10.1 Поняття міжнародних рік

10.2. Правовий режим ріки Дунай

10.3 Правовий режим заток

Тема 4. Міжнародно-правовий режим перебування та діяльності в морських просторах:

(2 години)

1. Міжнародно-правовий режим торговельного мореплавства;

1.1. Морське торговельне судно та екіпаж морського торговельного судна.

1.2. Морське торговельне судно. Національність морського торговельного судна.

1.3. Обов’язки «держави прапору».

1.4. Екіпаж морського торговельного судна.

1.5.Правовий статус капітана морського судна – права, обов’язки, відповідальність.

2. Правовий режим правомірної та неправомірної діяльності у морських просторах:

2.1. Правомірна діяльність- поняття.

2.2. Види правомірної діяльності: судноплавство, рибальство та інших морські промисли, наукові дослідження.

2.3. Протиправна діяльність - поняття.

3. Протидія піратству.

4. Право на огляд судна.

Тема 5. Правове регулювання фрахтування суден і морських перевезень (вантажу, пасажирів):

(4 години)

1. Договір фрахтування судна: поняття, особливості, сторони, та види фрахтування.

1.1.Тайм-чартерне фрахтування.

1.2. Бербоут-чартерне фрахтування.

2. Договір морського перевезення вантажу: поняття, визначення, сфера застосування.

  1. Основні нормативно-правові акти щодо договору морського перевезення вантажу: міжнародні та національні.

  2. Сторони договору морського перевезення вантажу.

  3. Форма, підтвердження змісту та наявності договору морського перевезення вантажу.

  4. Суттєві умови договору морського перевезення вантажу.

3. Договір морського перевезення пасажира: поняття, нормативно-правове регулювання, сторони.

3.1. Договір морського перевезення пасажиру та багажу що йому належить;

3. 2. Договір морського круїзу.

Тема 6. Міжнародно-правове забезпечення безпеки мореплавства.

(2 години)

 1. Міжнародно-правова система забезпечення безпеки мореплавства:

  1. Загальна характеристика правового статусу ООН та її Статуту

  2. Правовий статус Ради Безпеки ООН та її роль у підтриманні міжнародного миру та безпеки, у тому числі на морі

  3. Правовий статус Міжнародної морської організації

  4. Основні напрямки діяльності та повноваження Міжнародної морської організації

  5. Структура Міжнародної морської організації

  6. Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО: історія створення, структура, основні повноваження

  7. Міжнародна організація морського супутникового зв’язку (ІНМАРСАТ): історія створення, структура, основні повноваження.

  8. Неурядові морські організації: визначення, статус, співробітництво з міжурядовими організаціями

  9. Міжнародний Морський Комітет: історія створення, структура, основні повноваження

2. Основні міжнародно-правові акти, що стосуються безпеки мореплавства: загальна характеристика:

  1. Навігаційні правила забезпечення безпеки мореплавства (характеристика норм Конвенції ООН з морського права 1982 р. та Міжнародних правил із запобігання зіткненню суден 1972 р.)

  2. Технічні правила забезпечення безпеки мореплавства (характеристика норм Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. стосовно конструкції суден, Конвенції про вантажну марку 1966 р.).

  3. Експлуатаційні правила забезпечення безпеки мореплавства (характеристика норм Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978/1995 р., Конвенції про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 р.).

3. Система забезпечення безпеки мореплавства в Україні:

2.1. Нормативно-правова база забезпечення безпеки мореплавства в Україні

2.2. Норми Кодексу торговельного мореплавства України про забезпечення безпеки мореплавства

4. Лоцманське проведення:

4.1. Історія зародження та становлення лоцманської служби

4.2. Міжнародно-правова регламентація діяльності лоцманів.

4.3. Визначення понять «лоцман», «лоцманське проведення».

4.4. Правовий статус лоцманів в Україні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 6. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..