Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Идеальный маршрут для первого знакомства с этой удивительной, уникальной страной, где соседствуют разные культуры, разные языки, разные традиции и обы...полностью>>
'Лекция'
Во вступительной части рассмотрено основное значение деятельности ФСТ России по досудебному урегулированию споров, направленное на обеспечение законн...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
работ и услуг. Правовое регулирование ценообразования. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое регулирование расчетов и кредитов...полностью>>
'Программа-минимум'
В основу данной программы положены следующие дисциплины: механика, теория поля, электродинамика и механика сплошных сред, квантовая механика, статисти...полностью>>

Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І.О. Завадський,

Ю.О. Дорошенко,

Ж.В. Потапова

Інформатика

Навчальна програма

для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

рівень стандарту

Пояснювальна записка

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.

Мета і завдання навчання інформатики на рівні стандарту в профільній старшій школі

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікаційної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації.

Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

 • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік методичної літератури.

Рекомендації щодо викладання курсу за програмою

Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися в навчальних закладах, що вивчають інформатику за даною програмою.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Наприклад, у закладах суспільно-гуманітарного напряму може детальніше викладатися тема «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів», а в закладах природничо-математичного напряму — «Системи обробки табличної інформації». Розширення тем курсу здійснюється через викладання цих тем за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1. Профільність навчання під час вивчення інших тем курсу може реалізовуватися як шляхом їх розширення, так і завдяки підбору профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Вивчення деяких тем курсу може бути поглиблено і в тому випадку, коли учні почали вивчення інформатики до 9 класу і деякі теми курсу вже успішно опанували. У цьому випадку поглиблене вивчення окремих тем також здійснюється за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1, а вивчення тем, які учні вже опанували, скоротити лише до виконання практичних робіт. Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли в 10–11 класах згаданих вище профілів на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

Автори програми віддали перевагу послідовній моделі навчання перед концентричною: вивчення більшості інформаційних технологій не поділяється на кілька етапів, а відбувається в межах одного класу. Закріплення вивченого матеріалу здійснюється завдяки змістовим зв’язкам між темами. Наприклад, знання та навички, набуті учнями під час вивчення теми «Комп’ютерна графіка», застосовуються під час навчання за темою «Комп’ютерні презентації та публікації» та «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів».

Проте, якщо розглядати цю програму разом з програмою для 9 класу, побачимо певні елементи концентричної моделі навчання. Так, між 9 та 10 класом розподіляється навчання роботі в Інтернеті та з системами обробки текстової інформації. Це пояснюється тим, що до завдань основної школи належить формування в учнів якомога ширшого базису знань і умінь, а отже, випускнику 9 класу краще володіти на початковому рівні обома названими технологіями, ніж глибоко знати одну, і бути зовсім не знайомим з іншою.

Тривалість усіх практичних робіт не повинна перевищувати 25 хвилин у 10 класі та 30 хвилин в 11 класі (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії). Проте окремі практичні роботи, наприклад «Реалізація алгоритмічних конструкцій розгалуження та повторення у табличному процесорі», за вказаний час виконати важко і тому їх слід поділяти на частини, що виконуються на різних уроках.

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Методика проведення кожного уроку має визначатися вчителем з урахуванням зазначених вище санітарних норм, а також того, що на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді.

Вивчення більшості тем курсу має завершуватися тематичним оцінюванням. Проте, в тому випадку, коли вивчення окремих тем заплановано протягом 2–4 навчальних годин, тематичне оцінювання рекомендується проводити за кількома темами водночас. Зокрема доцільно поєднати оцінювання з тем 3 і 4. З іншого боку, під час вивчення теми «Комп’ютерні презентації та публікації» варто проводити два тематичних оцінювання: з підтеми 1.1 та підтем 1.2 і 1.3 разом. Форму проведення тематичних оцінювань учитель обирає самостійно: контрольні роботи, тестування, комплексні практичні роботи, захист навчальних проектів тощо. Тематичну оцінку можна також виставляти без проведення тематичних оцінювань, на основі поточних оцінок.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено нижче). Кожен учень на кожному уроці повинен мати доступ до окремого комп’ютера.

Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 1 Мбіт/с). Якщо такий канал відсутній, то практичну частину тем «Електронна пошта», «Інтерактивне спілкування», «Навчання в Інтернеті», «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» можна скоротити (якщо підключення до Інтернету здійснюється виключно через комутовану телефонну лінію), сформулювати як завдання для самостійного опрацювання або оглядового вивчення, а також організувати роботу з імітаційним програмним забезпеченням (якщо навчальний заклад зовсім не підключено до Інтернету). Зазначимо, що тема «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» може вивчатися як з використанням онлайнових систем розробки веб-ресурсів (бажаний варіант), так і на основі офлайнового редактора веб-сайтів, наприклад FrontPage (у разі відсутності доступу до Інтернету).

Звернімо увагу на тему «Базові поняття програмування». Її мета —ознайомити учнів з такими фундаментальними поняттями інформатики, як алгоритм, програма, програмний об’єкт, атрибути об’єкта тощо. Вивчаючи цю тему, учні не повинні писати складний програмний код; вони мають лише зрозуміти основні принципи, за якими функціонують програми. Підкреслимо, що автори дотримувалися концепції подійно-орієнтованого та об’єктно-орієнтованого програмування, згідно з якою програму слід розглядати не як цілісний алго­ритм, а як об’єктне середовище, кероване подіями. Цей підхід визначив послі­довність подання матеріалу в темі 5: лише після понять програми, об’єк­ту та події вводиться поняття алгоритму, як основи програмної логі­ки, що є однією зі складових програмного забезпечення.

Зазначимо, що певні навички з реалізації алгоритмічних конструкцій розгалуження та повторення засобами табличного процесора учні мають здобути під час вивчення теми 6, «Системи обробки табличної інформації».

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп'ютері.

5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Учень вміє:

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів.

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

IV. Високий

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування програмними інформаційними системами.

11

Учень:

 • має узагальнені знання з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички керування програмними інформаційними системами.

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі навчальної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях.

Орієнтовний перелік програмного забезпечення,
необхідного для успішного навчання за програмою курсу

Тип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows, Linux

Програма для роботи з електронною поштою

Outlook Express

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera, Chrome

Текстовий процесор

MS Word

Табличний процесор

MS Excel

Візуальне середовище програмування

Visual Studio,

Borland Delphi

Редактор блок-схем

ALGLIB

Програма для обміну миттєвими повідомленнями

ICQ, Windows Messenger, Skype

Електронні посібники та мультимедійні курси з профільного предмету

ППЗ з реєстру МОН України

Електронні словники та програми перекладачі

Lingvo, Prompt, Плай, Рута

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій

MS PowerPoint

Засіб для обробки аудіо- та відеоданих і розробки мультимедійних презентацій

MS Producer,
Movie Maker

Система керування базами даних

MS Access

Редактор веб-сайтів

MS Front Page,

Macromedia Dreamweaver

Засіб для створення комп’ютерних публікацій

MS Publisher

Якщо у переліку вказано кілька програм певного типу, то це означає, що можна використовувати будь-яку з них, на вибір учителя.

Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми

10 клас (31 година + 4 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

1

Комп’ютерні презентації та публікації

12

1.1

Створення й показ слайдових презентацій

6

1.2

Обробка мультимедійних даних

3

1.3

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

2

Текстовий процесор

8

3

Служби Інтернету

7

3.1

Електронна пошта

4

3.2

Інтерактивне спілкування

3

4

Інформаційні технології у навчанні

4

4.1

Програмні засоби навчання профільного предмету

2

4.2

Навчання в Інтернеті

1

4.3

Програмні засоби навчання іноземних мов

1

11 клас (33 години + 2 години резервного часу)

5

Базові поняття програмування

5

6

Системи обробки табличної інформації

11

7

Бази даних

9

8

Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів

8

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

10 клас

(31 години + 4 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)

1.1. Створення й показ слайдових презентацій (6 год.)

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

Практична робота №1. Розробка слайдової презентації.

Практична робота №2. Анімація в слайдових презентаціях.

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

1.2. Обробка мультимедійних даних
(3 год.)

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.

Практична робота №3. Створення відеокліпу.

Учень

пояснює:

 • поняття мультимедійних даних;

 • принципи настроювання у часі відеокліпів;

порівнює:

 • формати аудіо- та відео файлів;

 • режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

 • джерел мультимедійної інформації;

 • засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

 • розробляти план відеокліпу;

 • створювати у середовищі розробки відеокліпів проекти за допомогою майстру та пусті проекти;

 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

 • настроювати часові параметри аудіо- та відеоряду;

 • додавати до відеокліпу відеоефекти та настроювати переходи між його фрагментами.

1.3. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій.

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

Практична робота №4. Створення інформаційного бюлетеня і буклету.

Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій

наводить приклади:

 • публікацій різного випу;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

 • роздруковувати публікації.

2. Текстовий процесор (8 год.)

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.

Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів.

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Друк документа.

Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.

Практична робота №5. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Практична робота №6. Використання стилів і шаблонів документів.

Практична робота №7. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • макроси для автоматизації повторюваних дій;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші;

 • настроювати середовище користувача текстового процесора;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • створювати зміст документа в автоматичному режимі;

 • роздруковувати документ на принтері.

3. Служби Інтернету (7 год.)

3.1. Електронна пошта (4 год.)

Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів.

Етикет електронного листування.

Практична робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс.

Практична робота №9. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.

Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

 • реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки.

3.2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.

Практична робота № 10. Обмін миттєвими повідомленнями.

Практична робота № 11. Спілкування на форумах та в чатах.

Учень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;

 • принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;

 • правила етикету інтерактивного спілкування;

 • принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

 • програм обміну миттєвими повідомленнями;

 • інтерактивних чатів;

 • тематичних інтернет-форумів;

вміє:

 • реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • завантажувати та встановлювати програму обміну миттєвими повідомленнями;

 • отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • настроювати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями;

 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

 • керувати списком контактів;

 • надсилати й отримувати повідомлення;

 • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати панель додаткових можливостей програми обміну миттєвими повідомленнями;

 • реєструватися й спілкуватися в чаті;

 • реєструватися в інтернет-форумі;

 • брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

4. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

4.1. Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.)

Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету.

Учень

описує:

 • інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками, інтерактивними навчальними курсами або іншими програмними засобами навчання профільного предмета;

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій.

вміє:

 • застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету;

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

 • використовувати інформацію з форумів перекладачів для поліпшення якості перекладу термінів і текстів;

 • навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.

4.2. Навчання в Інтернеті (1 год.)

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.

4.3. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

11 клас

(33 години + 2 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

5. Базові поняття програмування (5 год.)

Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Атрибути об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.

Поняття алгоритму. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Графічне подання алгоритмів.

Конструювання лінійних алгоритмів та їх графічне подання. Алгоритмічні конструкції розгалуження та повторення, їх графічне подання. Конструювання алгоритмів з розгалуженнями. Виконання алгоритмів.

Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його виконання та збереження.

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм.

Створення найпростішої програми, що відображає текстове повідомлення у відповідь на клацання кнопки.

Практична робота №12. Створення найпростішого програмного проекту.

Учень

пояснює:

 • поняття програми;

 • поняття даних та способи їх зберігання;

 • поняття програмної логіки;

 • поняття елемента інтерфейсу;

 • поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта;

 • поняття події й обробника події;

 • поняття програмного проекту;

називає:

 • призначення основних файлів, з яких складається проект;

описує:

 • призначення середовища розробки програм;

 • етапи розв’язування задач з використанням комп’ютері;

 • інтерфейс візуального середовища розробки програм;

 • призначення вікон текстових повідомлень та спосіб їх відображення;

 • графічні позначення алгоритмічних конструкцій

наводить приклади:

 • мов програмування;

 • середовищ розробки програм;

 • елементів інтерфейсу;

 • атрибутів елементів інтерфейсу та їх значень;

 • вміє:

 • відкривати середовище розробки програм;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • виконувати програму;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом інтерфейсу;

 • додавати до форми програми елементи інтерфейсу;

 • створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень

 • конструювати та графічно подавати лінійні алгоритми (та алгоритми з конструкцією розгалуження.

6. Системи обробки табличної інформації (11 год.)

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних і текстових функцій табличного процесора. Реалізація розгалуження за допомогою логічних функцій та умовного форматування.

Графічний аналіз рядів даних. Створен­ня та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.

Сортування та фільтрація даних. Обчислення підсумкових характеристик у таблицях.

Практична робота №13. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Практична робота №14. Використання формул і функцій в електронних таблицях.

Практична робота №15. Реалізація алгоритмічної конструкції розгалуження та ітеративних обчислень у табличному процесорі.

Практична робота №16. Графічний аналіз рядів даних.

Практична робота №17. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.

Учень:

пояснює:

 • призначення основних інструментів табличного процесора;

 • мету та способи фільтрації даних у таблицях;

 • мету та спосіб сортування даних у таблицях;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

 • призначення і методику умовного форматування даних;

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

описує:

 • способи навігації аркушем і книгою;

 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 • способи введення даних різних форматів та встановлення формату клітинок;

 • види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • засоби автоматизованого створення діаграм;

 • автофільтри для вибору даних з таблиць за простими критеріями;

 • розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

 • засіб для знаходження підсумкових характеристик для груп рядків таблиці;

 • логічні функції для реалізації алгоритмічної конструкції розгалуження.

вміє:

 • переміщувати табличний курсор аркушем і книгою;

 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • встановлювати формат даних;

 • форматувати клітинки та діапазони клітинок;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок;

 • знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим за допомогою логічних функцій «І» та «АБО»;

 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 • виконувати умовне форматування даних;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні й текстові функції для аналізу й обробки даних;

 • визначати формулу, за якою виконуються прості ітеративні обчислення;

 • реалізувати прості ітеративні обчислення (прогресії, числа Фібоначчі та ін.) засобами табличного процесора.

наводить приклади:

 • математичних, статистичних, логічних і текстових функцій табличного процесора.

7. Бази даних (9 год.)

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних.

Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів. Редагування запитів і форм з використанням конструктора.

Практична робота №18. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області.

Практична робота №19.

Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних.

Практична робота №20. Створення запитів і звітів.

Учень

пояснює:

 • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • поняття ключа;

описує:

 • правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області;

 • призначення систем керування базами даних;

 • особливості реляційної моделі даних;

 • призначення форми, запиту, звіту;

 • етапи роботи з базою даних у середовищі СКБД;

класифікує:

 • зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

називає:

 • типи даних в середовищі СКБД;

 • типи зв’язків між таблицями реляційної БД;

наводить приклади:

 • реляційних СКБД;

вміє:

 • будувати для заданої предметної області модель «сутність-зв’язок» з чотирма-п’ятьма сутностями й різнотипними зв’язками між ними;

 • розробляти структуру бази даних на основі моделі «сутність-зв’язок»;

 • створювати таблиці у середовищі СКБД;

 • добирати типи даних для полів таблиць;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються зв’язками між таблицями;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення та редагування даних і звіти для їх відображення;

 • використовувати конструктор для створення таблиць, змінення запитів і форм;

 • сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • фільтрувати дані в таблицях.

8. Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (8 год.)

Структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про мову HTML. Її основні теги і атрибути.

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття про хостинг та розміщення сайту на хостинг-сервері.

Автоматизоване створення веб-сайту. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інформацією, створення гіперпосилань, завантаження файлів на сайт. Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури.

Огляд технологій веб 2. Веб-спільноти та їх різновиди. Створення й адміністрування онлайнової спільноти, публікація на сайті спільноти файлів і повідомлень. Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Практична робота №21. Автоматизоване створення веб-сайту.

Практична робота №22. Створення та використання веб-спільнот.

Практична робота №23. Спільна робота з онлайновими документами.

Учень

пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів тощо.

 • відмінності між сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 • особливості таких веб-спільнот, як вікі-спільноти, онлайнові групи, форуми;

 • принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках;

  • принципи добору шрифтів, геометричних форм, кольорів і текстури на веб-сторінці;

  • призначення мови HTML;

  • поняття тегу й атрибуту тегу.

описує:

 • процес автоматизованого створення веб-сайту та його реєстрації на хостинг-сервері;

 • процес автоматизованого створення веб-форумів та чатів з використанням відповідних веб-служб;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 • принципи обробки даних у веб-середовищі для спільної роботи з документами;

 • поняття про керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

 • різновиди та особливості веб2-технологій;

вміє:

 • створювати автоматизованими засобами й розміщувати на хостинг-сервері веб-сайти різних типів, добирати їх оформлення;

 • оновлювати вміст веб-сайту, розміщеного на хостинг-сервері;

 • створювати й адмініструвати форуми;

 • створювати й адмініструвати блог;

 • створювати й адмініструвати онлайові групи;

 • створювати та редагувати вікі-сторінки;

 • розміщувати на веб-сторінках графічні і текстові об’єкти, настроювати параметри їхнього розташування, відображення;

 • створювати гіперпосилання на сторінки інших сайтів на основі текстових фрагментів і зображень;

 • завантажувати на сайт та в онлайнову спільноту файли та створювати гіперпосилання на них;

 • розробляти сайти, що складаються з кількох веб-сторінок, зв’язаних посиланнями;

 • використовувати таблиці для структурування інформації на веб-сторінках;

 • публікувати документ у службі онлайнового документообігу, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

використовує:

  • вікі-технології для колективного опрацювання даних;

  • онлайнові служби автоматизованого створення сайтів;

  • системи керування вмістом для редагування веб-сайту в онлайновому режимі або засоби веб-редактора для створення веб-сторінок, форматування й редагування даних на веб-сторінках.

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми

Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

3

2

Основи створення комп’ютерних презентацій

1.1, 1.2

3

Основи візуального програмування

5

4

Microsoft Excel у профільному навчанні

6

5

Основи веб-дизайну

8

Додаток 2.

Перелік рекомендованої методичної літератури

 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — http://www.kmu.gov.ua.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.

 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 5. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2)

  Документ
  Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень у 10 класі та 2 годин на тиждень в 11 класі.
 2. Навчальна програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  Вступ. Головна мета сучасної школи – допомогти молодим людям зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо зайняти відповідну соціальну і громадянську позиції, підвищити рівень їхньої духовної культури, культури спілкування і практичної
 3. Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка (1)

  Документ
  Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти з урахуванням особливостей відповідного профілю навчання.
 4. Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики) пояснювальна записка (2)

  Документ
  Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти з урахуванням особливостей відповідного профілю навчання.
 5. Навчальна програма з правознавства для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Суспільно-гуманітарний напрям

  Документ
  Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян.

Другие похожие документы..