Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Питання про вибори є актуальними в наш час, оскільки відіграють неабияку роль в політичному житті. До цього питання звертаються багато вчених, політи...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Белгородский государственный институт культуры и ...полностью>>
'Документ'
1. Установить, что физические лица освобождаются от уплаты подоходного налога с доходов, полученных в виде компенсационных выплат из средств германск...полностью>>
'Сказка'
Ярко одет, Мелодия дивная плещет, Сквозь тень и свет, Загадочна и сильна. Смелей исчадий Ада, Рыцарь шагал, И, болью пронзён холодной, С песней искал...полностью>>

Програма державного екзамену з напряму підготовки 040200 «Соціологія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

національний університет „Львівська політехніка”

кафедра соціології та соціальної роботи

Затверджую

Гoлова методичної комісії

базового напряму

доц. Гайдук Н.М.

“ 08 ” квітня 2009 р.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з напряму підготовки 6. 040200 «Соціологія»

спеціальність 6. 040201 «Соціологія»

З навчальних дисциплін: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; «Якісні методи соціологічних досліджень».

 1. Загальні положення

Державний екзамен є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час навчання знань та вмінь, навичок практичної роботи. Їх оцінка дозволяє не лише визначити рівень фахової підготовки молодих спеціалістів, але і зафіксувати слабкі місця у підготовці студентів, що є важливим для продовження їхнього навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» та «магістр».

 1. Організаційно-методичні рекомендації

(форма проведення, вимоги до оцінювання знань, навичок і вмінь студентів)

Державний екзамен передбачає перевірку теоретичних знань та практичних вмінь, набутих студентами протягом навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» з предметів, засвоєння яких дозволяє скласти достатньо повне уявлення про сучасну соціологічну науку, закласти основу фахової підготовки соціолога: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; « Якісні методи соціологічних досліджень».

Кожен студент отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів складності. Завдання першого рівня складають п’ять тестів, вірна відповідь на які оцінюється в 6 балів за кожний із тестів, разом – 30 балів.

Завдання другого рівня складності передбачає письмову самостійну поширену відповідь студента і оцінюється в 20 балів максимально.

Завдання третього рівня складності (оцінюється в максимум 50 балів) зорієнтовані на перевірку навиків практичної роботи і передбачають опрацювання програмних матеріалів для одного із методів збору інформації (опитування, фокус-групове інтерв’ю тощо). Загальна сума балів, які студент може отримати на екзамені, складає 100.

Відповіді студентів повинні бути лаконічні та логічні. У них слід продемонструвати знання класичних та сучасних соціологічних концепцій, вміння оперувати категоріальним апаратом соціології, навички практичної роботи з формування емпіричної бази соціологічного дослідження, вміння використовувати сучасні методи викладання соціології як навчальної дисципліни.

Екзамен проводиться у письмово-усній формі: члени комісії ознайомлюються з письмовою роботою і виставляють оцінки за неї. У випадку необхідності члени комісії можуть просити студента роз’яснити чи прокоментувати його письмові відповіді, дати йому додаткові завдання. Студент може за власним бажанням прокоментувати, роз’яснити чи доповнити усно свою письмову відповідь.

Оцінка, виставлена комісією, оголошується прилюдно.

 1. Інформаційно-методичне забезпечення

(перелік )

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.,1996;

 2. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – К.,1993.

 3. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое ? – М.,1990;

 4. Белановский С.А. Глубокое интервью. - М., 2001.

 5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. - М., 2001.

 6. Гіденс Е. Соціологія. - К., 1999.

 7. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.-К.,1993.

 8. Коваліско Н. Основи соціальної стратифікації. - Львів, 2007.

 9. Ионин Л. Социология культуры: Учебное пособие. - М., 1996.

 10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - К., 1996.

 11. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження.-К., 2004.

 12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. – К., 1996.

 13. Пригожин А. И. Организации: системы и люди. - М., 1983.

 14. Пригожин А. И. Современная социология организации. - М., 1995.

 15. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.-К., 1992.

 16. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.-К., 1995.

 17. Соціологія. За ред.. Климанської Л., Савки В. –Львів, 2004.

 18. Соціологія. Навч. посібник. Ред.. С.Макеєв.-К., 2007.

 19. Соціологія. Підручник. Ред. В. Піча.-Львів, 2008.

 20. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Ред. В.Піча.-Львів, 2007.

 21. Структурні виміри сучасного суспільства. Навч. посібник. За ред. С.Макеєва.-К., 2006.

 22. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. -Львів, 2007.

 23. Ядов В. Стратегия социологического исследования. - М.. 1998.

Теоретична соціологія.

Т. 1. Предмет соціології.

Соціологія в системі наук про суспільство. О.Конт та інституціалізація соціології. Предмет, об’єкт та особливості соціологічного підходу до вивчення суспільства. Система соціологічних знань та її елементи. Види соціологічних досліджень.

Т. 2. Методологія та методи соціологічного дослідження.

Поняття соціологічного дослідження та його види. Програма конкретного соціологічного дослідження та її функції. Основні методи конкретно-соціологічного дослідження. Сфери використання результатів емпіричних соціологічних досліджень у науковій і практичній діяльності.

Т. 3. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Суспільство як цілісна система. Аналіз чинників стабільності суспільства як системи. Дослідження соціальних змін, їх джерел. Підходи до типологізації суспільств. Сутність і рівні, чинники соціальних змін.

Т. 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості у соціології. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості та її розвитку. Статусно- рольова структура особистості. Структура соціального статусу, права, обов'язки і соціальні ролі. Сутність і структура процесу соціалізації.

Ідеальний, нормативний, модальний типи особистості сучасного українського суспільства.

Т. 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Поняття соціальної структури суспільства. Типи соціальних груп і соціальних спільнот та їх характеристика. Соціологічний підхід до аналізу взаємодії між основними демографічними групами суспільства, його роль у гармонізації соціального розвитку. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікаційних систем.

Система соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Елітні групи сучасного українського суспільства та їх роль у суспільному житті. Середній клас як основа соціальної стабільності і рушій суспільного прогресу. Маргінальні групи суспільства: причини існування та специфіка життєдіяльності. Сутність та види соціальної мобільності. Проблема відкритості стратифікаційних груп і соціальна мобільність. Дослідження українських соціологів актуальних проблем трансформації соціальної структури в пострадянській Україні.

Т. 6. Етнонаціональна структура суспільства.

Сутність та специфіка етнічних спільнот. Форми етнічних спільнот та їх характеристика. Особистість та нація: етнічна самоідентифікація, національна самосвідомість, патріотизм та їх місце у життєвих диспозиціях особистості.

Моделі побудови міжетнічних взаємин / етноцид, сегрегація, асиміляція, плюралізм / та їх наслідки для етнічних груп і соціальної системи. Причини, вияви та наслідки міжетнічних конфліктів, шляхи їх упередження та подолання. Політична нація і особливості її формування в Україні.

Т. 7. Процес і типи соціальної взаємодії.

Сутність та анатомія соціальної взаємодії. Структура і види соціального зв'язку.

Види соціальних контактів. Соціальна взаємодія. Зміст соціальної взаємодії на мікро- та макрорівні. Полюси соціальної взаємодії: солідарність і конфлікт. Нормативна і функціональна солідарність: зміст, функції. Конфлікт, як форма соціального протистояння. Функції конфлікту.

Т. 8. Соціальний контроль та девіантна поведінка.

Впорядкованість суспільства, система і механізми соціального контролю.

Основні елементи соціального контролю: соціальні норми і санкції.

Сутність та форми девіації. Типологія соціальної поведінки. Функції та дисфункції девіації у суспільному розвитку. Врахування причин виникнення, форм життєдіяльності та субкультурних особливостей девіантних груп у практиці соціального управління.

Т. 9. Соціальні інститути та соціальні організації.

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту та механізми його функціонування. Етапи становлення і розвитку соціальних інститутів. Проблема класифікації соціальних інститутів: їх види та типи. Функції соціальних інститутів. Дисфункції соціальних інститутів: причини, форми вияву, наслідки, методи упередження та подолання. Проблема взаємозалежності та збалансованості системи соціальних інститутів. Соціальні інститути та суспільні зміни. Сутність соціальної організації. Соціальна організація як система. Основні типи соціальних організацій, їх сутність, призначення і особливості функціонування.. Функції соціальних організацій. Причини, вияви дисфункції організацій і методи їх регулювання. Управління в організаціях. Управлінські рішення, їх види, процес прийняття і реалізації.

Т. 10. Культура і суспільство.

Культура як якісна інтегративна характеристика суспільного життя. Особливості соціологічного підходу до вивчення культури. Аналіз багатовимірної структури культури: складові культури і їх змістовне наповнення. Типи культури. Культурні універсалії. Основні підходи до порівняльної оцінки культур. Динаміка та функції культури.

Українська соціокультурна традиція. Складові культури як стрижень кристалізації модерної української нації. Роль культурного чинника в консолідаційних процесах у сучасній Україні.

Історія соціології.

Т.1. Історія соціології як область соціологічного знання.

Предметні межі історії соціології та її періодизація. Принципи, що лежать в основі історико-соціологічних курсів і монографій. Критерії соціологічного знання в історії соціології: онтологічні, епістемологічні, етичні, інституційно-організаційні. Парадигми в історії соціології: історія соціології чи історія соціологій? Значення для соціології її історії. Дослідження вітчизняних соціологів в галузі історії соціології (Ручка А.,Танчер В.,Захарченко М.,Погорілий О.)

Т. 2. Зародження та розвиток протосоціологічних знань в Стародавньому світі і Середньовіччі.

Міф та епос- перші історичні форми соціального знання. Осмислення соціальних явищ в працях античних історіографів:Геродот, Фукідід, Полібій, Таціт. Філософські погляди на суспільство Демокріта, Платона, Арістотеля, Сенеки. Уявлення про людське суспільство в християнській теології:Аврелій Августин і Фома Аквінський. Вчення арабського філософа Ібн Хальдуна про сутність суспільства та соціальних процесів.Соціальні ідеї мислителів-гуманістів:Данте, Петрарка, Л.Бруні, Л.Валла, Т.Мор, Т.Кампанелла. Аналіз суспільного життя працях Н.Макіавеллі, Ж.Бодена, Г.Гроція.

Т. 3. Соціальні знання та суспільствознавчі дослідження Нового часу (17-19ст).

Теорії "природного права" і "суспільного договору":Т.Гоббс і Д.Локк. Соціологічні концепції французських просвітників: Ш.Л.Монтеск’є, Ж.Ж.Руссо, Ж.А.Кондорсе. Погляди на соціально-історичний розвиток людства Дж. Віко. Уявлення про соціальний прогрес у філософії історії Й.Г.Гердера та Г.Ф.Гегеля.Соціально-демографічна теорія Т.Р.Мальтуса. Соціологічні ідеї консерватизму (Е.Берк, Л.Бональд, Ж. Де Местр), лібералізму (І.Бентам, Дж.С.Мілль, Б.Констан) та утопічного соціалізму (А.де Сен-Сімон). Соціально-філофська концепція А.де Токвіля.

Т. 4. Виникнення та розвиток соціології як науки в середині 19ст.: О. Конт і Г. Спенсер.

Позитивізм – світоглядна основа теорії О.Конта. Класифікація наук і обгрунтування О.Контом соціології як науки. Предмет і завдання соціології. Методи дослідження суспільства в соціології О.Конта. Два розділи контівської соціології: соціальна статика і соціальна динаміка. Обгрунтування соціології і її принципів Г.Спенсером. Ідея соцільної еволюції. Спенсерівська класифікація суспільств. Органіцизм і функціоналізм в соціологічній концепції Г.Спенсера.

Т. 5. Діалектико-матеріалістична соціологія К. Маркса.

Ідейно-теоретичні джерела марксистської соціології. Методологія діалектико-матеріалістичного підходу до соціальних явищ. Концепція антропогенезу і соціогенезу в соціології К.Маркса. Марксистська теорія соціальної системи. Динаміка соціальних змін і поняття суспільно-історичної формації. Теорія класів і класової боротьби, соціальна революція. Соціологія пізнання К.Маркса: ідеологія і класова свідомість.

Т. 6. Натуралістичні школи та психологічний напрям в соціології 19- поч.20 ст.

Основні принципи соціологічного натуралізму. Соціал-дарвіністські погляди на розвиток суспільства: У.Беджгот, Л.Гумплович, Г.Ратценхофер, А.Смолл, У.Самнер. Расово-антропологічна школа: А. де Гобіно, Х.С.Чемберлен, М.Грант, Ж.Ваше де Ляпуж, О.Аммон. Психологізм як основа пояснення соціальних явищ. Психологічний еволюціонізм Л.Уорда і Ф.Гіддінгса. Інстинктивізм в соціології:У.Мак-Дугалл. Психологія народів і психологія натовпу: М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт, Г.Лєбон.Теорія наслідування Г.Тарда.

Т. 7. Німецька формальна соціологія кн.19- поч. 20 ст. та соціологія В. Парето.

Методологічні проблеми соціального пізнання на рубежі 19-20ст. Основоположні принципи соціального життя в концепції Ф.Тьоніса: “спільнота” і “суспільство”. Соціологія Ф.Тьоніса як аналіз “соціальних форм”.

Г.Зіммель про метод, предмет і завдання соціології. Основні поняття формальної соціології Г.Зіммеля. Предмет та методологія соціології як науки в теорії В.Парето. Суспільство – система взаємодії індивідів. Концепції ідеології та коловороту еліт В.Парето.

Т. 8. Соціологічні теорії Е. Дюркгейма та М. Вебера.

“Соціологізм” як філософське обгрунтування соціології Е.Дюркгейма. Предмет соціології та правила соціологічного методу. Соціальна солідарність та поділ праці в концепції Е.Дюркгейма.Соціальна норма та патологія. Соціологія суїциду. Методологічні принципи соціології М.Вебера.Концепція ідеальних типів. Категорія “соціальної дії”, її структура і види. Вчення про типи політичного панування.Соціологія релігії М.Вебера: аналіз етичних основ капіталізму.

Т. 9. Символічний інтеракціонізм Дж. Міда, Ч. Кулі і Г. Блумера.

Теоретико-методологічні засади інтеракціоністської соціології Дж.Міда. Ключові поняття символічного інтеракціонізму: соціальна дія, символ і жест. Концепція людської “самості” і механізм її функціонування. Основні постулати і метод теорії “дзеркального Я”. Ч.Кулі. Інтеракціоністська концепція Г.Блумера.Сфера колективної поведінки та її форми. “Драматургічний” підхід до соціальної взаємодії Е.Гоффмана.

Т. 10. Структурний функціоналізм:Т.Парсонс і Р.Мертон.

Ідейні основи формування функціоналістських уявлень в соціологї. Волюнтаристська теорія соціальної дії Т.Парсонса. Системи соціальної дії та її види. Концепція соціальної системи, суспільство як тип соціальної системи.Проблематика соціальних змін. Критика класичного структурного функціоналізму Р.Мертоном. Теорія середнього рівня і стратегія функціонального аналізу. Функціоналістська концепція аномії Р.Мертона.

Т. 11. Соціобіологічні концепції і теорія соціального обміну.

Натуралізаторський підхід до соціальних явищ. Соціобіологічна " теорія інстинкту":К.Лоренц, Р.Ардрі, Д.Морріс, Р.Фокс. Розділ11.§2.Систематизація соціобіологічних ідей Е.Уілсоном. Біологічний функціоналізм П.Ван ден Берге. Використання теоретико-методологічних принципів експериментальної психології в дослідженнях суспільства: соціальний біхевіоризм Б.Скінера. Теоретичні витоки теорії соціального обміну. Основні принципи теорії соціального обміну Дж.Хоманса. Критика макросоціологічних теорій Дж.Хомансом. Макроструктурна теорія соціального обміну П.Блау.

Т. 12. Інтегральна соціологія П.Сорокіна та французька соціологія сер. 20ст.

Інтегральна природа людської особистості в концепції П.Сорокіна. Соціологія культури П.Сорокіна: соціокультурні суперсистеми. Дослідження П.Сорокіним соціальної стратифікації та мобільності. Теорема флуктуації суспільств. Соціологія революції П.Сорокіна. Соціологічна теорія Ж.Гурвіча: методи вивчення соціальної реальності та предмет соціології. Концепція "людської свободи". Соціологічні погляди Р.Арона: критика марксистської парадигми. Соціологія політики Р.Арона. Аналіз глобальних соціальних проблем.

Т. 13. Феноменологічна соціологя та етнометодологія.

Ідейно-теоретичні витоки феноменологічної соціології. Предмет і методи феноменологічної соціології А.Шютца. Концепція інтерсуб’єктивного світу та типізація соціальних об’єктів. Вивчення А.Шютцом проблем міжгрупової взаємодії.Феноменологічна соціологія П.Бергера і Т.Лукмана. Принципи конструювання соціальної реальності.Специфіка знання в традиційних та сучасних плюралістичних суспільствах. Етнометодологія Г.Гарфінкеля: предмет і методи. Аналіз розмовних практик та вивчення інститутів як основні дослідницькі напрямки в етнометодологї.

Т. 14. Теорія соціального конфлікту та соціологія неомарксизму.

Історико-культурні та ідеологічні передумови виникнення конфліктологічного підходу. Методологічні принципи теорії соціальногоконфлікту. Діалектико-конфліктологічна теорія Р.Дарендорфа. Конфліктологічна концепція Л.Козера і функціональність соціального конфлікту.Критична теорія Франкфуртської школи: Г.Маркузе та Е.Фром.

Неомарксистський структуралізм: Л.Альтюссер і Н.Пулантцас. Неомарксистські погляди І.Валлерстайна та Т.Скокпол.

Т. 15. Основні напрямки сучасної теоретичної соціології.

Неофункціоналістські концепції Дж.Александера та Дж.Тьорнера. Структуралізм постструктуралізм в соціології: К.Леві-Строс і М.Фуко. Постструктуралізм Ж.Дерріди. Теорія структурації Е.Гідденса. Структуралістський конструктивізм П.Бурдьє. Комунікативна теорія соціальної дії та соціальних систем Ю.Габермаса. .Постмодерністські соціологічні теорії: З.Бауман та Ж.Бодрійяр.

Соціальна структура і соціальна стратифікація.

Т. 1. Суспільство як цілісна система. Динаміка і статика суспільства.

Основні категорії загальної теорії систем. Головні аспекти в загальній теорії систем. Етапи розвитку наукової системології.

Системний підхід до суспільства в соціології. Погляди на суспільство як на соціальу систему на різних етапах розвитку системології (антична спадщина; системно-механістичні та системно-органістичні уявлення про суспільство, структурний функціоналізм та конфліктологія).

Динаміка і статика як дві групи основних категорій суспільства. Категорії соціальної динаміки. Теорія соціокультурної динміки. Рівні аналізу структури суспільства.

Т. 2. Соціальна структура суспільства та її елементи.

Основні поняття соціальної структури суспільсва. Соціальна спільнота та соціальна група. Типи та види соціальних спільнот і соціальних груп.

Особливості життєдіяльності соціальних груп. Особистість і моделі її поведінки в соціальних групах різних видів. Структура соціальної групи. Сім’я як соціальна група. Методи дослідження структури соціальної групи.

Т. 3. Соціальна стратифікація і класова структура.

Соціальна гомогенність, соціальна гетерогенність та соціальна нерівність.

Функціоналістський, конфліктологічний та багатомірний підходи до аналізу соціальної стратифікації. Параметри соціальної стратифікації М.Вебера та П.Сорокіна. Моделі класової структури суспільства.

Елітні верстви в сучасному суспільстві. Соціальні низи та маргінальні елементи в соціальній структурі. Субкультури та спосіб життя соціальних верств.

Т. 4. Особистість в системі суспільства.

Людина, особистість, індивід. Людина як біосоціальна істота. Соціальні системи в тваринному світі та принципи їх функціонування.

Соціалізація як процес формування особистості, її інтеграції в систему суспільства. Соціальні передумови соціалізації. Етапи соціалізації. Агенти соціалізації: їх взаємодія між собою та з особистістю. Самосоціалізація. Методи дослідження процесу соціалізації особистості.

Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин. Соціологічна структура особистості: соціальні статуси, ролі, соціальна спрямованість особистості. Ідеальний та модальний типи особистості. Соціальні типи особистості і моделі поведінки.

Ресоціалізація. Проблеми соціалізації та ресоціалізації в кризовому соціумі.

Т.5. Соціальна мобільність в сучасному суспільстві.

Соціальна мобільність та її види. Чинники і канали соціальних переміщень. Соціальна мобільність, соціальні суперечності, соціальна стабільність і прогрес суспільства.

Територіальні переміщення в сучасному суспільстві. Механізми та чинники міграції. Проблеми адаптації мігрантів до нового соціального середовища. Соціальна мобільність та соціальні інновації.

Методи дослідження соціальної мобільності.

Т. 6. Територіально-поселенські спільноти, сучасний урбанізм.

Територіально-поселенські групи в соціальній структурі суспільства. Регіональні групи: параметри виділення та особливості життєдіяльності. Сільські поселення-спільноти та їх характеристики.

Особистість-сім’я-сільська спільнота: особливості взаємодії. Сільська громада та соціальний захист особистості. Сучасний урбанізм та його риси. Теорії урбанізму Чиказької школи. Д.Гаррі: урбанізм як штучно створене середовище; реструктуизація простору. М.Кастелз: урбанізм і соціальні рухи.

Соціальні проблеми сучасних міст. Особистість та моделі її поведінки в урбанізованому просторі. Роблеми самоуправління та соціального забезпечення в сучасних міських громадах.

Т. 7. Вік і соціальна нерівність.

Вікові групи в соціодемографічній структурі суспільсва. Вік як приписний і набутий. Вікові ролі: їх природна та соціально-культурна зумовленість. Соціальні основи життєвого циклу особистості. Ідея Постмана про «зникнення дитинства» в сучасному суспільстві. Символічний вибір переходу від одного життєвого циклу до іншого: обряди та ритуали, їх соціальні функції.

Соціальні проблеми вікових груп: зміна соціального оточення, ролей, потреба ресоціалізації. Молодь як соціальна група: особливості життєдіяльності. Люди похилого віку та їх соціальні проблеми. Вік як соціально-стратифікаційний параметр. Феномен ейджеізму. Соціальні стереотипи вікових груп.Проблема нестаріння і шляхи оптимізації вікової структури суспільства.

Т. 8. Сексуальні та гендерні ролі і соціальна нерівність.

Статеві групи в соціально-демографічній структурі суспільтва. Сутність статевих і гендерних ролей. Біологічна стать, гендерна ідентичність, гендерні ідеали, сексуальні ролі як компоненти статевої ідентичності, диференціації статевих ролей.

Чинники, які впливають на формування гендерної ідентичності: моделювання, підкріплення, самосоціалізація.

Культурно-історична зумовленість наповненості статевих і гендерних ролей.

Статево-поведінкові стереотипи та їх «розмивання» в сучасному суспільстві.

Т. 9. Засоби масової інформації та їх роль у суспільній системі.

Засоби масової інформації та їх види: преса, ТБ, інтернет. Форми проведення вільного часу віковими групами та місце мас-медіа в них. Система вимог споживача до роботи мас-медіа. Проблема довір’я споживача до продукту мас-медіа. Вплив ТБ на поведінку: «негативні образи» і агресивна поведінка, ЗМІ та стереоитипізація суспільної свідомості; мас-медія та ідеологія.Теорії ЗМІ Ю.Габермаса, Ж.Бодрільяра, Д.Томпсона. Глобалізація мас-медіа в сучасному світі. Проблеми регулювання діяльності ЗМІ: з боку держави; з боку громадськості.

Т. 10. Релігія в соціальній системі.

Релігія як соціальний інститут. Тотемізм, анімізм, політеїзм, монотеїзм як форми релігії. Сучасні світові релігії. Теорії релігії К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера. М.Вебер про соціальну базу світових релігій та вплив їх етичних систем на становлення і розвиток соціальної системи. Громадянські релігії. Нетрадиціїні релігії: причини популярності, їх вплив на поведінку особистості і соціальне середовище.

Типи релігійних організацій та їх функціонування.Релігія та політика. Соціальна доктрина католицької церкви. Церква та проблеми соцільного забезпечення, соціального захисту громадян.Релігія, секуляризція та соціальні зміни.

Т. 11. Інститут освіти в сучасному суспільстві.

Освіта як соціальний інститут. Цілі, зміст, спрямованість освіти, їх соціальна зумовленість. Освіта як засіб соціального контролю. Освіта як соціальний фільтр. Освіта як спосіб набуття соціального статусу. Освіта як формалізований соціальний інститут, проблема її бюрократизації в сучасному суспільстві. Сильні і слабкі сторони бюрократизованої системи освіти. Конфлікти, закладені в системі сучасної освіти і шляхи їх вирішення.

Системи освіти в сучасному світі. Проблеми модернізації освіти в Україні у контексті тенденцій розвитку освіти в сучасному світі.

Т. 12. Соціальні організації.

Сутність соціальної організації. Соціальна організація та первинна соціальна група. Добровільні асоціації, бюрократія, тотальні установи як типи соціальних організацій: характеристики, сфери діяльності, їх сильні та слабкі сторони. Особистість в організаціях різних типів: особливості становища та поведінки. Лідерство, формальна та неформальна ієрархія організацій. Дисфункції організацій та шляхи їх подолання.

Соціологія організацій.


Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..