Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Табакокуре́ние (или просто куре́ние) — вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде курения сигарет. Люди к...полностью>>
'Закон'
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий ветеранов и жертв политических репрес...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми. Управління процесами формування та використання фінансових ресурсів у ході ринкових перетворень виступає домінантою ефективного ви...полностью>>
'Документ'
Об авторе. Дэниел Белл (Bell, Daniel) (р. 1919), американский социолог и публицист, член Американской академии искусств и наук. Родился 10 мая 1919 в...полностью>>

Методика розрахунку та класифікація фінансових результатів 24 Особливості діяльності підприємств залізничного траспорту та їх вплив на формування фінансових результатів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

На правах рукопису

Назарова Галина Борисівна

УДК 657.44

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

Дрозд Ірина Кузьмівна

доктор економічних наук, доцент

Київ 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

11

1.1. Економічна сутність фінансових результатів та концепції їх формування

11

1.2. Методика розрахунку та класифікація фінансових результатів

24

1.3. Особливості діяльності підприємств залізничного траспорту та їх вплив на формування фінансових результатів

41

Висновки до розділу 1

58

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

61

2.1. Організація технології обробки облікової інформації про фінансові результати та шляхи її вдосконалення на підприємствах залізничного транспорту

61

2.2. Методика обліку фінансових результатів основної діяльності на підприємствах залізничного транспорту та напрями її вдосконалення

69

2.3. Напрямки вдосконалення обліку фінансових результатів і звітності на підприємствах залізничного транспорту

101

Висновки до розділу 2

115

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

119

3.1. Організація аудиту на підприємствах залізничного транспорту

119

3.2. Методика аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту

139

3.3. Удосконалення аудиторських процедур перевірки фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту

151

Висновки до розділу 3

170

ВИСНОВКИ

172

ДОДАТКИ

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

197

ВСТУП

В умовах сучасного розвитку України фінансові результати стають головною рушійною силою підприємства. Тому одним із актуальних завдань є ефективне управління формуванням фінансових результатів, яке передбачає побудову на підприємствах інформаційного та організаційно-методичного забезпечення.

Актуальність теми. Управління господарською діяльністю підприємств потребує сучасного інформаційного забезпечення, важливу частину якого складають дані про фінансовий стан та фінансові результати. Така інформація представляє найбільший інтерес для реальних і потенційних користувачів фінансової звітності. Формуванню фінансових результатів діяльності підприємств передує складна облікова робота, від якості якої залежить достовірність та об’єктивність інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень.

Забезпечення повноти показників фінансової звітності зумовило розвиток незалежного аудиту, який створює підстави для довіри у взаємовідносинах різних суб’єктів підприємницької діяльності та потенційних користувачів фінансової звітності. Аудит набуває системно-орієнтованого підходу, спрямованого на підвищення ефективності управління підприємством і системи внутрішнього контролю, забезпечує оцінку достовірності фінансової звітності, допомагає усунути виявлені під час перевірки порушення.

Великий внесок у розвиток теоретичних, методичних і прикладних питань обліку і аудиту фінансових результатів зробили вітчизняні вчені М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, А.Г. Загородній, Ю.А. Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.В. Нападовська, О.А. Петрик, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.В. Усач, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, а також російські вчені В.Д. Андрєєв, В.В. Бурцев, Т.В. Губкевич, А.Д. Ларіонов, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет та ін. Концептуальні засади організації обліку та методології аудиту розроблені у працях Р. Адамса, Х. Андерсена, Е. Аренса, М. Ван Бреда, Д. Лоббека, Б. Нідлза, Р. Монтгомері, Е. Хєндриксена та ін. Водночас окремі питання обліку і аудиту фінансових результатів, на формування яких суттєвим чином впливають галузеві особливості, залишаються невирішеними і потребують детального дослідження з метою розробки рекомендацій для практичної діяльності підприємств залізничного транспорту.

Суттєві наукові здобутки у розвиток теоретичних засад економіки залізничного транспорту внесли вітчизняні та зарубіжні вчені А.П. Абрамов, Н.Г. Вінниченко, В.А. Галабурда, В.П. Ільчук, Л.А. Мазо, Н.Б. Малахова, Є.М. Сич, Ю.М. Цвєтов та ін.

На відміну від підприємств промисловості, підприємствам залізничного транспорту притаманні особливості, пов’язані зі специфікою єдиного технологічного процесу надання транспортних послуг. В Україні організацію виробництва у цій сфері покладено на Державну адміністрацію залізничного транспорту України, до складу якої входять 6 управлінь, 116 підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи та без нього. Специфіка і складність процесу перевезення, необхідність чіткої взаємодії кожного елемента виробничого процесу впливають на склад і структуру експлуатаційних витрат транспорту, на формування доходів та їх розподіл між управліннями залізниць, що надає категорії фінансових результатів, як комплексному показнику особливо важливого значення.

Визначальний вплив на формування фінансових результатів відбувається через статус природної монополії підприємств залізничного транспорту, зокрема розрахунок доходу за регульованими тарифами. Ревізією фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці у 2008 р. встановлено суттєве викривлення фінансових результатів за 2007 р. через втрати доходів у сумі 530,5 млн. грн. і завищення витрат на 368,9 млн. грн. в обліку та звітності, що свідчить про необхідність вдосконалення організаційних і методологічних засад обліку та аудиту фінансових результатів.

Розробка нових підходів до формування доходів, витрат і порядку визначення фінансових результатів потребує наукового обґрунтування з урахуванням специфіки галузі. Актуальність теми дослідження обумовлена практичною потребою побудови методики бухгалтерського обліку та організації аудиту фінансових результатів, які б відповідали інформаційним запитам користувачів бухгалтерської звітності підприємств залізничного транспорту.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (шифр 01БФ-040-1), підрозділ «Розробка основних положень Концепції адаптації статистики, бухгалтерського обліку і звітності до стандартів Європейського Союзу». В межах цієї теми дисертантом розроблено теоретичні й організаційні підходи до аналітичного і синтетичного обліку фінансових результатів та організації внутрішнього аудиту на підприємствах залізничного транспорту.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення теоретичних положень, удосконалення методики та організації обліку й аудиту фінансових результатів, розробка практичних рекомендацій для підприємств залізничного транспорту.

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначені та вирішені такі основні завдання:

- розкрити економічну сутність категорії «фінансові результати» та її значення в обліковій системі інформаційного забезпечення підприємства;

- проаналізувати концепції формування фінансових результатів у світовій обліковій практиці;

- удосконалити класифікацію фінансових результатів діяльності підприємств;

- встановити вплив єдиного технологічного процесу надання транспортних послуг на організацію бухгалтерського обліку фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту;

- удосконалити методику обліку фінансових результатів підприємств залізничного транспорту;

- удосконалити організацію обліку фінансових результатів і звітності на залізничному транспорті;

- розробити основні напрями організації аудиту на підприємствах залізничного транспорту;

- удосконалити методику аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту.

Об’єктом дослідження є господарські операції щодо формування фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності на підприємствах залізничного транспорту.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, організаційних аспектів обліку та звітності, аудиту фінансових результатів підприємств залізничного транспорту.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові і специфічні методи пізнання. Зокрема, при дослідженні економічної сутності фінансових результатів та концепцій їх формування використовувалися системний та абстрактний методи. Під час узагальнення показників доходів та витрат структурних підрозділів залізниці, визначенні складу та структури доходів і витрат використовувались методи групування та статистичних порівнянь. Також для дослідження стану обліку та аудиту фінансових результатів підприємств залізничного транспорту застосовувались методи експертних оцінок та тестування. При вирішенні завдань організації внутрішнього аудиту та облікових моделей фінансових результатів використовувались методи функціонально-логічного аналізу та організаційного моделювання.

Інформаційною базою наукового дослідження стали законодавчі й нормативні документи з питань бухгалтерського обліку й аудиту фінансових результатів, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з цих питань, періодичні видання з питань економіки, бухгалтерського обліку й аудиту, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів. Також була використана фінансова звітність та документи первинного, аналітичного і синтетичного обліку Державної адміністрації залізничного транспорту України Одеської залізниці.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі одержано нові результати, які вдосконалюють теоретичні та методичні засади обліку фінансових результатів, його організацію, а також практичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансових результатів підприємств залізничного транспорту. Найбільш суттєві теоретичні й практичні результати, що мають наукову новизну полягають у наступному:

вперше:

- розроблено облікову модель формування фінансових результатів від перевезень на підприємствах залізничного транспорту, яка передбачає визначення фінансових результатів на рівні управлінь залізниць без перерозподілу основного доходу від перевезень між підпорядкованими структурними підрозділами, що дозволяє вдосконалити порядок відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від перевезень на підприємствах залізничного транспорту з урахуванням організаційної структури залізниць;

- запропоновано розраховувати показники галузевого звіту про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України на підставі порядку, який полягає у відображенні витрат у повному обсязі без виключення внутрішніх розрахунків у частині передачі вартості виконаних робіт і послуг між структурними підрозділами в межах управління залізниці та забезпечує уникнення викривлення структури витрат на рівнях підпорядкованих структурних підрозділів залізниць;

удосконалено:

- систему аналітичного обліку доходів і собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за видами основної та підсобно-допоміжної діяльності підприємств залізничного транспорту шляхом їх взаємної узгодженості, що підвищує оперативність облікової інформації про фінансові результати операційної діяльності підприємств залізничного транспорту;

- структуру внутрішньовідомчого контролю залізничного транспорту на основі його реорганізації, яка передбачає поєднання завдань і функцій контрольно-ревізійного підрозділу та відділу фінансових розслідувань і виокремлення служби внутрішнього аудиту, що створює передумови для підвищення достовірності інформації про фінансові результати в оперативній і фінансовій звітності підприємств залізничного транспорту;

- методику аудиту фінансових результатів за видами діяльності підприємств залізничного транспорту шляхом визначення аудиторських процедур та організаційно-методичного забезпечення діяльності внутрішніх аудиторів на основі розробки моделей робочих документів, що дозволяє підвищити ефективність отримання достатніх аудиторських доказів і якість проведення аудиту фінансових результатів, враховуючи специфіку галузі;

дістали подальшого розвитку:

- визначення сутності категорії «фінансові результати» у частині збитку, в основу чого покладено розширений підхід розуміння економічної природи показника фінансових результатів, який створює теоретичні засади для подальших досліджень на підприємствах залізничного транспорту;

- концепції формування фінансових результатів у бухгалтерському обліку, що дозволяє визначити передумови поєднання трьох існуючих концепцій облікового відображення фінансових результатів; поєднання концепцій дозволить реалізувати головні завдання побудови об’єктивної інформаційної бази для формування фінансової звітності;

- класифікація прибутку шляхом доповнення класифікаційною ознакою, яка передбачає врахування критерію «результати перевірки», що підвищує аналітичність інформації в обліку та звітності для задоволення потреб різних груп користувачів і відображає найбільш важливі способи групування інформації про фінансові результати підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони обґрунтовують теоретичні положення, висновки й пропозиції щодо удосконалення методики й організації обліку та аудиту фінансових результатів підприємств і можуть бути застосовані у процесі гармонізації їх облікової системи.

Результати дисертаційної роботи використані у розроблених практичних і методичних рекомендаціях для вирішення актуальних завдань обліку й аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту. Методичні розробки та рекомендації за результатами досліджень впроваджені у практичну діяльність структурного підрозділу Державної адміністрації залізничного транспорту України Одеської залізниці Вагонної дільниці, зокрема, моделі формування витрат від основної та підсобно-допоміжної діяльності, яка враховує детальне розкриття витрат за сферами діяльності, центрами виникнення та центрами відповідальності, елементами та статтями (довідка № 234-10/1110 від 08.10.07 р.).

Рекомендації автора щодо організації обліку доходів основної, підсобно-допоміжної та іншої операційної діяльності на засадах чіткого розмежування доходів за видами діяльності та порядку їх відображення в бухгалтерському обліку були використані структурним підрозділом Державної адміністрації залізничного транспорту України Одеської залізниці пасажирський вокзал Знам`янка (довідка № 64-08/1540 від 15.08.07 р.).

Практичні рекомендації дисертаційної роботи щодо порядку формування показників звіту про доходи та витрати підприємств залізничного транспорту були використані структурним підрозділом Державної адміністрації залізничного транспорту України Одеської залізниці Вагонне депо Знам`янка (довідка № 25-05/1203 від 03.04.07 р.).

Методичні рекомендації з аудиту фінансових результатів за результатами дослідження впроваджені у практичну діяльність Кіровоградського територіального відділення Спілки аудиторів України, зокрема, аудиторські процедури, які дозволяють встановити порядок і послідовність дій аудитора, та моделі робочих документів аудиторів, які удосконалюють фіксацію процедур для отримання інформації (довідка № 15 від 07.04.08 р.).

Основні теоретичні висновки і практичні рекомендації впроваджені та використовуються у навчальному процесі Кіровоградського національного технічного університету при викладанні навчальних дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік у галузях», «Особливості аудиту в галузях», «Контроль і ревізія в промисловості» (довідка № 21-38/1736 від 27.09.06 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, в якій викладено новий підхід до розв’язання важливого наукового завдання – удосконалення організації та методики обліку й аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, є особистим авторським здобутком. Всі публікації, за винятком трьох статей, написані одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційної роботи були викладені й обговорені на міжнародних і вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми теорії та практики аудиту в Україні» (м. Запоріжжя, травень 2002 р.), «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Черкаси, листопад 2002 р.), «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Кіровоград, травень 2003 р.), «Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства» (Тернопіль–Мукачево, жовтень 2004 р.), «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Кіровоград, червень 2005 р.), «Проблеми інвестиційної діяльності та шляхи їх подолання» (м. Кіровоград, вересень 2007 р.), «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, березень 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 14 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій загальним обсягом авторського матеріалу 5,3 друк. арк., з них 12 статей – у провідних фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 213 сторінок комп’ютерного тексту. Дисертація містить 19 таблиць, 27 рисунків, 17 додатків і список використаних джерел, що включає 180 найменувань на 17 сторінках.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1.1. Економічна сутність фінансових результатів та концепції їх формування

У сучасних умовах найважливішою складовою частиною інформації про фінансовий стан підприємства є дані про сформовані фінансові результати, що виникають у процесі господарської діяльності підприємств та виражаються прибутком або збитком. При цьому до найважливіших об’єктів облікового спостереження відноситься власний капітал, що утворюється і змінюється в результаті отримання підприємством фінансових результатів.

Прибуток – одна з найскладніших економічних категорій. Теорія прибутку до сьогодні залишається незавершеною і суперечливою, що, природно, не може не відображатися на методиці його обліку. В економічній літературі в одних авторів під терміном «прибуток» об’єднані всі форми доходу – відсотки, заробітна плата, підприємницький дохід, рента. Інші вважають, що «прибуток» – це відсоток на капітал. З цією метою нами узагальнено концепції економічної сутності прибутку, які представлені у табл.1.1.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

За об’єктом оподаткування у податковому обліку виділяють від’ємний об’єкт оподаткування – збиток, та позитивний об’єкт оподаткування – прибуток. За Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу протягом звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань [36]. За характером оподаткування в економічній літературі виділяють неоподатковуваний та оподатковуваний прибутки. Склад прибутку, що не підлягає оподатковуванню, регулюється податковим законодавством. Але важливо відмітити, що також існує і прибуток, який оподатковується на пільгових умовах. Так, базова ставка податку на прибуток – 25 відсотків, для оподаткування прибутку на пільгових умовах передбачені пільгові ставки, наприклад, оподаткування у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибутку платників податків від проведення науково-дослідних та реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини. Такий розподіл прибутку відіграє важливу роль при формуванні податкової політики підприємства, оскільки дозволяє оцінювати альтернативні господарські операції з позицій їх кінцевого ефекту [13, с. 44–46].

За періодом формування виділяють прибуток попереднього періоду (тобто періоду, що передує звітному), прибуток звітного періоду і прибуток майбутніх періодів (планований прибуток). Такий розподіл використовується з метою аналізу і планування, виявлення динаміки одержання прибутку, побудови планових розрахунків.

За ступенем регулярності одержання виділяють прибуток, що формується підприємством регулярно (постійно), і надзвичайний (не передбачуваний) прибуток. Регулярні (постійні) прибутки (збитки) підприємство, як правило, отримує від звичайної діяльності. Надзвичайний прибуток характеризує незвичайне для даного підприємства джерело його формування або досить рідкісний характер його формування. При цьому розглядаються окремо надзвичайні доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій, зокрема, визнана сума відшкодування втрат з різних джерел від надзвичайних подій. Надзвичайні доходи підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших підприємств чи фізичних осіб, які пов’язані з діяльністю підприємства в надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за кордоном, зміна законодавства тощо).

Надзвичайні витрати, невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати по запобіганню виникнення втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел, втрати внаслідок таких подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел зіставляються, коли проводять розрахунок фінансових результатів від надзвичайної діяльності. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

За характером використання в складі прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів (чистого прибутку), виділяють капіталізовану і спожиту його частини. Капіталізований прибуток характеризує ту його суму, що спрямована на фінансування приросту активів підприємства, а спожитий прибуток — частину, що витрачена на виплати власникам або на соціальні програми підприємства. В обліку розглядають, відповідно, нерозподілений та розподілений прибутки. При цьому нерозподілений прибуток фіксується у формі № 1 «Баланс» [113] у складі власного капіталу на початок та на кінець звітного періоду і має узгоджуватися зі значенням чистого прибутку за формою № 2 «Звіт про фінансові результати» [114].

За характером інфляційного «очищення» прибутку виділяють номінальні і реальні його види. Реальний прибуток характеризує розмір номінально отриманої суми, скоригованої на темп інфляції відповідного періоду. При цьому необхідно враховувати, у які періоди були зроблені витрати й отримані доходи, тому що облік впливу інфляції пов’язаний з тимчасовими характеристиками фінансових операцій.

За складом елементів, що формують прибуток, розрізняють валовий (маржинальний), балансовий і чистий прибуток підприємства. Під цими термінами розуміють звичайно різний ступінь «очищення» отриманих підприємством доходів від понесених ним у процесі господарської діяльності витрат. Валовий (маржинальний) прибуток характеризує суму чистого доходу від звичайної діяльності за винятком суми змінних витрат. Балансовий прибуток характеризує суму чистого доходу від звичайної діяльності за винятком усіх витрат, як постійних, так і змінних (балансовий прибуток відповідно становить різницю між усією сумою чистого доходу підприємства і всією сумою його поточних витрат). Чистий прибуток характеризує суму балансового прибутку, що зменшений на суму обов’язкових податкових платежів, здійснених за рахунок нього.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

Основною особливістю при відображенні в обліку витрат на підприємствах залізничного транспорту визначено витрати з амортизації та ремонту вантажних вагонів і контейнерів, що, відповідно до статі 2.2.5 Наказу Укрзалізниці «Порядок економічних взаємин на залізничному транспорті України» від 03 липня 2000 р. № 251-Ц [98, с. 226–235], підлягають розподілу між управліннями залізниць. Причина такого розподілу полягає в тому, що вантажні вагони і контейнери, які знаходяться на балансі однієї залізниці, рухаються на всіх мережах залізниць. Тому витрати на ремонт деповський та амортизацію цих вантажних вагонів і контейнерів плануються централізовано і відносяться на собівартість перевезень окремих залізниць розрахунковим шляхом. Для цього їхня загальна величина розподіляється між залізницями пропорційно до розмірів робочого парку вантажних вагонів і контейнерів на кожній залізниці. Що стосується пасажирських вагонів і локомотивів, то витрати на ремонт та амортизацію повністю включаються у витрати тих структурних підрозділів залізниці, на балансі яких вони числяться. Крім цих витрат, існують витрати на мережі залізниць, що потребують необхідного централізованого обліку і планування. До таких витрат відносяться витрати по складанню графіка руху потягів, мережних розкладів потягів, по розробці плану формування потягів тощо.

Результати дослідження засвідчили наявність суттєвого впливу специфіки продукції, єдиного технологічного виробничого процесу та організаційної структури підприємств залізничного транспорту на організацію обліку фінансових результатів. Вважаємо, що цей вплив зумовив: по-перше, організацію централізованого обліку формування доходів від перевезень прямих сполучень та їхнього розподілу між залізницями; по-друге, організацію дворівневого обліку формування доходів на кожному управлінні залізниці; по-третє, організацію централізованого обліку формування певних видів витрат, що підлягають пропорційному розподілу між окремими управліннями залізниць; по-четверте, запровадження консолідованого порядку нарахування і сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.Скачать документ

Похожие документы:

 1. § Поняття господарського об'єднання

  Закон
  Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки.
 2. Економіка зарубіжних країн

  Документ
  Автори:A. С. Філіпенко (керівник), В. А. Вергун, І. В. Бураківський, B. Д. Сікора, О. І. Рогач, Р. Л. Балакін, М. А. Дудченко, О. К. Кузьмінська, О. І.
 3. Цивільний захист. До тем для дипломних робіт

  Диплом
  Загальне керівництво Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду Міністрів АР Крим, місцеві держадміністрації, керівників підприємств,
 4. Покажчик змісту журналу "Сіверянський літопис" за 1995 2008 роки /Склад. Гонза Н. Ф., Каганова І. Я.; Відп за вип. Грищенко П. В. Чернігів, 2009. с

  Документ
  Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 роки /Склад. Гонза Н.Ф., Каганова І.Я.; Відп. за вип. Грищенко П.В. – Чернігів, 2009. – с.
 5. Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «інфекційні хвороби» суми

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна.

Другие похожие документы..