Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Педагогическая деятельность рассматривается в современной психологической науке в рамках трех категориальных систем. Это две теории нормативных струк...полностью>>
'Конкурс'
который запомнится навсегда 1 Резяпкина Зубань Александра 8 Романовский «Нам бы про душу не забыть» 11 Резяпкина Паутова Наталья 7 Петропавловский «Н...полностью>>
'Документ'
англійською мовами. На першій сторінці у лівому верхньому куті розміщують шифр УДК, далі - ініціали та прізвища авторів, нижче - назва статті та найм...полностью>>
'Доклад'
В своей каждодневной работе администрация Красносельского сельского поселения руководствуется Федеральными законами, Законами Краснодарского края и н...полностью>>

Тел. (-044) 424-74-61 (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

03142, м. Київ,

Тел. (-044) 424-74-61

E-mail: office@.ua

вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Internet: .ua

buh@.ua

НАКАЗ № 2010-14

від 5 грудня 2010 року.

Про затвердження Положень про оплату праці

Відповідно до діючого законодавства України та з метою забезпечення стимулювальної ролі матеріального забезпечення працівників за виконання виробничих завдань і посадових обов’язків:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про оплату праці працівників (Додаток 1);

1.2. Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій (Додаток 2);

1.3. Положення про винагороду за підсумками роботи за рік (Додаток 3).

2. Ввести в дію зазначені у пп. 1–3 Положення з 1 січня 2011 року:

Директор

ПП “Восток-сервіс”

Матусевич К.І.

03142, м. Київ,

Тел. (-044) 424-74-61

E-mail: office@.ua

вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Internet: .ua

buh@.ua

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці працівників

по ПП «Восток-сервіс»

на 2011 рік.

м. Київ

20 грудня 2010 року.

Визначення

А. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.

Б. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понад установлені норми.

1. Загальні положення

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працівників ПП «Восток-сервіс» (надалі за текстом Підприємства) і досягнення цілей Підприємства в умовах існуючої економічної ситуації в Україні.

1.2. Основними законодавчими документами формування «Положення про оплату праці» (далі — Положення) є:

- Кодекс законів про працю України;

- Господарського кодексу України;

- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. №108/95-ВР;

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. №2694-XII;

- Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №283/97-ВР;

- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату №323 від 11.12.1995 р. зі змінами та доповненнями;

- Статут підприємства.

1.3. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.

1.4. Це Положення визначає систему оплати праці на підприємстві, її структуру, строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників підприємства.

1.5. Джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, одержані у результаті господарської діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства.

1.6. Критеріями рівня оплати праці працівників підприємства є:

— результати господарської діяльності та рівень доходності підприємства;

— внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і результатів його роботи;

— посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства і колективного договору.

1.7. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства.

2. Системи оплати праці

З урахуванням специфіки, змісту і напрямків господарської діяльності на підприємстві застосовуються:

- почасова і почасово-преміальна системи оплати праці;

- відрядна і відрядно-преміальна системи оплати праці;

- індивідуальна форма організації та оплати праці.

3. Структура заробітної плати

3.1. Основна заробітна плата:

а) посадовий оклад, встановлений працівникам відповідно до штатного розпису, крім працівників за посадами «Представник з реклами», «Продавець непродовольчих товарів», «Водій» та «Робочий»;

б) посадовий оклад, встановлений відповідно до штатного розпису, збільшеного на 25% вартості залученої реклами у звітному місяці, — для працівників за посадою «Представник з реклами»;

в) посадовий оклад, встановлений відповідно до штатного розпису, збільшеного на 3% вартості реалізованої продукції у звітному місяці, що перевищує одну тисячу гривень, — для працівників за посадою «Продавець непродовольчих товарів»;

г) часова ставка оплати праці – для для працівників за посадою «Водій».

д) розрахунок оплати праці згідно затверджених нарядів на виконання робіт – для для працівників за посадою «Робочий».

Посадові оклади працівникам за посадами «Представник з реклами» і «Продавець непродовольчих товарів» встановлюються в розмірі мінімальної заробітної плати, визначеному законодавством.

За умови почасової (погодинної) форми оплати праці основна заробітна плата робітників визначається множенням тарифної ставки на кількість одиниць відпрацьованого часу. Керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям посадовий оклад виплачується повністю, якщо відпрацьовано встановлену для відповідної категорії та професійної групи працівників норму робочого часу.

При відрядній формі оплати праці тарифна ставка (оклад) виплачується, якщо виконано встановлені норми. Якщо ж норм виробітку (часу) не виконано, працівникові виплачується лише частина тарифної ставки (окладу). За умов перевиконання норм виробітку (часу), крім тарифної ставки (окладу), працівникові нараховується відрядний приробіток.

3.2. Додаткова заробітна плата:

а) надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;

б) премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань (посадових обов’язків) (за окремим положенням).

3.3. Заохочувальні і компенсаційні виплати:

а) надбавки:

— за високі досягнення у праці — у розмірі до 60% посадового окладу (часової ставки);

— за вислугу років (за окремим положенням);

б) доплати:

— за інтенсивність і складність роботи — у розмірі до 80% посадового окладу (працівникам керівного складу підприємства);

— за збільшення обсягів роботи, розширення сфери обслуговування — у розмірі до 50% посадового окладу (часової ставки);

— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у разі хвороби, перебування у відпустці та з інших причин) — до 100% посадового окладу (часової ставки) відсутнього працівника (штатним заступникам керівників структурних підрозділів підприємства ця доплата не виплачується).

Надбавки за високі досягнення у праці та доплати за інтенсивність і складність роботи скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни за рішенням директора підприємства;

в) заохочення (у грошовій формі):

— за виконання особливо важливих завдань — у розмірі до одного посадового окладу;

— у зв’язку з ювілеєм (50 та 60 років) — у розмірі до двох посадових окладів;

г) винагорода за підсумками роботи за рік (за окремим положенням).

4. Перегляд та індексація розміру заробітної плати

4.1. Розмір заробітної плати (посадові оклади) переглядаються, як правило, один раз на рік з урахуванням змін або доповнень до колективного договору.

4.2. У період між переглядами розміру заробітної плати індивідуальна заробітна плата індексується згідно з чинним законодавством.

5. Порядок оплати праці

5.1. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором і цим Положенням.

5.2. Розмір заробітної плати працівника Підприємства залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності Підприємства за звітний період (місяць) (ч.2 ст.94 КЗпП України).

5.3. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95 КЗпП України) при виконаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі робіт).

5.4. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати адміністрація Підприємства повинна відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

5.5. Працівники Підприємства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.1021 КЗпП України).

5.6. Працівникам Підприємства, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) чи обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (ч.1 ст.105 КЗпП України).

5.7. Заробітна плата виплачується працівникам Підприємства регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (ч.1 ст.115 КЗпП України).

5.8. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ч.2 ст.115 КЗпП України).

5.9. Заробітна плата працівникам Підприємства за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч.3 ст.115 КЗпП України).

5.10. Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:

5.10.1. Штатний розклад Підприємства;

5.10.2. Табель обліку робочого часу;

5.10.3. Акт виконаних робіт по трудовій угоді;

5.10.4. Наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

5.10.5. Наряд на виконання відрядних робіт

6. Строки і періодичність виплат заробітної плати

6.1. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі та правилах внутрішнього трудового розпорядку, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

6.2. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

6.3. За бажанням працівників підприємство може здійснювати виплату заробітної плати через установи банків і поштовими переказами відповідно до чинного законодавства.

7. Обмеження розміру утримань із заробітної плати

7.1. Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

8. Відповідальність

8.1. Керівник Підприємства несе відповідальність за:

- забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України, Колективного договору та цього Положення;

- своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розклад, накази).

8.2. Головний бухгалтер Підприємства несе відповідальність за:

- забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати;

- забезпечення своєчасного надання працівнику інформації щодо його заробітної плати.

9. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці

9.1. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про трудові спори.

03142, м. Київ,

Тел. (-044) 424-74-61

E-mail: office@.ua

вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Internet: .ua

buh@.ua

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій

по ПП «Восток-сервіс»

на 2011 рік.

м. Київ

20 грудня 2010 року.

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій (далі — Положення) визначає умови і порядок преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, терміни виплати премій, джерела витрат на ці цілі.

1.2. Щороку, з метою стимулювання працівників до високопродуктивної праці, підвищення ефективності та якості їх роботи визначається фонд преміювання. Асигнування на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на оплату праці працівників підприємства.

1.3. Загальна сума премій визначається на кожний місяць з урахуванням виконання основних показників господарської діяльності, рентабельності та прибутковості підприємства.

1.4. Премія для працівників підприємства за підсумками роботи за місяць встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу, крім працівників за посадами «Представник з реклами» і «Продавець непродовольчих товарів».

1.5. Премія для працівників за посадами «Представник з реклами» і «Продавець непродовольчих товарів» встановлюється в розмірі до 50% заробітної плати, нарахованої відповідно до Положення про оплату праці.

1.6. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства.

2. Умови і порядок виплати премій

2.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється щомісяця з урахуванням виконання показників, зазначених у п. 1.3 Положення.

2.2. Розмір премії визначається залежно від особистого трудового внеску працівників у загальні результати роботи.

2.3. Розмір премії за місяць встановлюється:

— керівникам структурних підрозділів — директором підприємства;

— працівникам структурних підрозділів — директором підприємства за поданням керівників структурних підрозділів.

2.4. Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу директора підприємства за фактично відпрацьований час у звітному періоді.

2.5. Працівникам, які звільнилися з роботи протягом місяця, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.6. Працівники підприємства можуть бути позбавлені премії частково або повністю у випадках:

— несвоєчасного і неякісного виконання покладених на них виробничих завдань і функцій (видається наказ на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу);

— притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема за прогул, систематичне запізнення на роботу (видається на підставі раніше виданого наказу директора підприємства про застосування заходів дисциплінарного стягнення у місяці, за який здійснюється преміювання);

— порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки (видається наказ на підставі доповідної записки спеціаліста з охорони праці).

2.7. З премії за підсумками роботи за місяць провадяться відрахування на державне соціальне страхування, і вона включається до середнього заробітку при обчисленні його в усіх випадках, передбачених законодавством про оплату праці, і при встановленні розміру винагороди за підсумками роботи за рік.

3. Терміни виплати премій

3.1. Виплата премії за підсумками роботи за місяць провадиться разом із виплатою заробітної плати за звітний період.

3.2. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

03142, м. Київ,

Тел. (-044) 424-74-61

E-mail: office@.ua

вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211

Internet: .ua

buh@.ua

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду за підсумками роботи за рік

по ПП «Восток-сервіс»

на 2011 рік.

м. Київ

20 грудня 2010 року.

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду за підсумками роботи за рік (далі — Положення) визначає порядок і умови виплати працівникам підприємства винагороди за підсумками роботи за рік (далі — винагорода), джерела фінансування витрат на зазначені цілі і терміни виплати винагороди.

1.2. Винагорода виплачується штатним працівникам підприємства за виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, підвищення ефективності і якості роботи.

1.3. Рішення про виплату винагороди приймає директор підприємства за умови виконання підприємством основних показників фінансово-господарської діяльності за звітний рік.

У разі невиконання зазначених показників рішення про виплату винагороди не приймається.

1.4. Винагорода виплачується за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства (відсоток прибутку, який використовується для виплати винагороди, встановлюється колективним договором).

1.5. Положення може бути доповнено або змінено за погодженням із профспілковим комітетом підприємства.

2. Умови виплати винагороди

2.1. Винагорода виплачується в повному обсязі працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менш як один рік, у тому числі працівникам, які були звільнені до моменту виплати винагороди, а також висококваліфікованим спеціалістам, що були прийняті на роботу протягом року в порядку переведення з інших підприємств.

2.2. Винагорода також виплачується працівникам підприємства, які не пропрацювали повний календарний рік з поважних причин:

— у разі звільнення з роботи у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, призовом на військову службу або направленням на альтернативну (невійськову) службу, виходом на пенсію (за віком, по інвалідності), народженням дитини, вступом до вищого навчального закладу за направленням підприємства, переходом на виборну посаду;

— у разі повернення на роботу на підприємство у зв’язку із закінченням військової служби, поверненням з альтернативної (невійськової) служби, закінчення вищого навчального закладу, якщо навчання здійснювалося за рахунок підприємства.

2.3. Винагорода працівникам, зазначеним у п. 2.2 Положення, виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

2.4. Працівникам, які були звільнені за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України), за порушення трудової дисципліни (п. 3, 4, 7 ст. 40 КЗпП України) до кінця календарного року, за який виплачується винагорода, а також тим, які мають дисциплінарні стягнення, винагорода не виплачується.

3. Розмір і порядок виплати винагороди

3.1. Розмір винагороди встановлюється залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві, виконання і перевиконання працівниками виробничих завдань, норм праці, якості виконаних робіт, раціонального використання матеріалів тощо.

3.2. Винагорода, залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві, виплачується в таких розмірах:

— від 1 до 5 років (включно) — 80% середньої заробітної плати;

— від 6 до 10 років (включно) — 100% середньої заробітної плати;

— понад 10 років — 150% середньої заробітної плати.

3.3. Середня заробітна плата для виплати винагороди обчислюється:

— для працівників, які пропрацювали на підприємстві повний календарний рік, — виходячи з виплат за 12 місяців роботи;

— для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року, — виходячи з виплат за фактичний час роботи, починаючи з першого числа місяця після оформлення на роботу до кінця року.

3.4. До середньої заробітної плати не включаються такі виплати:

— за додаткову відпустку у зв’язку з навчанням;

— винагорода за підсумками роботи за попередній рік;

— за час виконання державних обов’язків, військових зборів;

— за підготовку кадрів і здійснення керівництва виробничою практикою;

— одноразова матеріальна допомога;

— за дні тимчасової непрацездатності;

— доплати за надурочні роботи і роботу у святкові, неробочі і вихідні дні.

3.5. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік може бути збільшено чи зменшено залежно від особистих результатів роботи працівника.

3.6. Працівникам, які протягом року були нагороджені орденом, почесною грамотою підприємства та яким присвоєно почесне звання, розмір виплачуваної винагороди може бути збільшено до 50%.

3.7. Винагорода за підсумками роботи за рік виплачується на підставі наказу директора підприємства.

3.8. Підставою для нарахування і виплати винагороди за підсумками роботи за рік є це Положення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тел. (-044) 424-74-61 (3)

  Документ
  Для збереження цінностей, виявлення нестач, псування цінностей, керуючись статтею 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
 2. Тел. (-044) 424-74-61 (2)

  Документ
  Згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.
 3. Тел. (-044) 424-74-61 (4)

  Документ
  Новак Катерину Іванівну прийняти на постійну роботу з випробувальним терміном три місяця на посаду головного бухгалтера підприємства з 14 серпня 2011 року з окладом згідно штатного розкладу.
 4. Tender. Ua государственные и коммерческие закупки и тендеры. (044)205-58-79 вдз 5(341) від 02. 02. 2009

  Документ
  Номер: 02108Категория: Господарчі товари та культурно-побутова продукціяЗаказчик: Державне підприємство редакція газети "Урядовий кур’єр" вул.
 5. Видавництво вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна тел

  Документ
  Основний вид діяльності: видання, розповсюдження навчальної та навчально-методичної літератури; редакційно-видавничі, поліграфічні послуги; пропонуємо спільні видання; запрошуємо до співпраці авторів.

Другие похожие документы..