Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Объем тезисов – до 3 стр. (без учета примечаний), формат – А4; 14 кегль; шрифт Times New Roman; полуторный интервал; абзацный отступ – 0,6; поля: вер...полностью>>
'Самостоятельная работа'
Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995г. (в ред. от 22.08.2004г.) СЗ РФ ...полностью>>
'Документ'
В десяти километрах над планетой простирается озоновый слой. И толщина его от этой отметки всего три-четыре сотни метров. Он идет и выше, проходя чер...полностью>>
'Документ'
Методическая тема: «Совершенствование подходов к повышения качества дистанционного образования в условиях гибкой индивидуально-ориентированной информа...полностью>>

Курс, семестр, форма навчання: V (VІ) курс, 10 (12) семестр, денна (заочна) форма навчання Загальна кількість годин, кредитів: 72 години; 2 кредити

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з навчальної дисципліни

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ”

Укладач: к.пед.н., доцент О.І. Гуренко

Напрям: 01 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

Спеціальність: “Соціальна педагогіка”

Курс, семестр, форма навчання: V (VІ) курс, 10 (12) семестр, денна (заочна) форма навчання

Загальна кількість годин, кредитів: 72 години; 2 кредити

Змістових модулів: 4

Лекцій: 16 годин

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 40 годин

Індивідуальні заняття:

Вид контролю: МКР (залік)

2012 р.

 1. Сутність соціальної роботи: трактування, структура, функції, рівні реалізації.

 2. Основні поняття й категорії соціальної роботи.

 3. Принципи соціальної роботи.

 4. Правове регулювання соціальної роботи.

 5. Світовий досвід соціальної роботи.

 6. Періодизація історії соціальної роботи в Україні.

 7. Виникнення та еволюція соціальної роботи.

 8. Соціальна діяльність Нового часу.

 9. Українська соціальна робота в радянські часи.

 10. Соціальна робота як самостійна профдіяльність.

 11. Сучасні умови соціальної роботи.

 12. Поняття про клієнтів соціальної роботи.

 13. Соціальна робота як процес.

 14. Методи і форми соціальної роботи.

 15. Управління та менеджмент у соціальній роботі.

 16. Соціальна робота з сім’єю.

 17. Соціальна робота з клієнтами різного віку.

 18. соціальна робота з представниками проблемних груп.

 19. Соціальна робота з жінками.

 20. Особистісно-професійна характеристика соціального працівника.

 21. Сфери діяльності та функції соціального працівника.

 22. Етика соціального працівника.

 23. Філософія і соціальна робота.

 24. Філософське осмилення практики соціальної роботи.

 25. Метацінності та ідеали соціальної роботи.

 26. Права людини і громадянське суспільство

 27. Сутність соціального обслуговування та і соціальної служби.

 28. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні.

 29. Державні соціальні служби в Україні.

 30. Роль недержавних організацій в соціальному обслуговуванні.

 31. Управління та менеджмент у соціальній роботі.

 32. Загальна характеристика взаємозв’язків соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами.

 33. Соціологія та соціальна робота.

 34. Взаємозв’язки соціальної роботи з психологією та педагогікою.

 35. Соціальна робота та історія.

ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА)

 1. Вступ до соціальної роботи [навч. посібник для студентів вищих навч. закладів] / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с. (Альма-матер)

 2. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи [навч. посібник] / А. Г. Горілий /. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2004. – 174 с.

 3. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 р.

 4. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.2001 р.

 5. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія: методи соціальної роботи / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович /. – М. : МАУП, 2003.

 6. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Й. Капська /. – К., 2001.

 7. Попович Г. Соціальна робота в Україні і за рубежем / Г. Попович /. – Ужгород, 2000.

 8. Соціальна робота в Україні / За ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. Світ, 2003. – 233 с.

 9. Теорії і методи соціальної роботи [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича /. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. (Альма-матер)

 10. Семигіна Т. Інформаційне забезпечення діяльності соціальних служб і організацій // Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000.

ЛІТЕРАТУРА (ДОДАТКОВА)

 1. Кікало А. В. Еволюція методології в соціальній роботі // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи // 36. міжн. наук.-практ. конф. – Ужгород: УжДУ, 1998. – Т. 1.

 2. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология. – СПб.: Речь, 2000.

 3. Рамон Ш. Західна і Східна Європа: соціальна політика і соціальна робота // Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. – К. : КМ Академія, 2000.

 4. Руденский Е. В. Социальная психология: Курс лекций. – Москва-Новосибирск, 1999.

 5. Семигіна Т. Робота в громаді: практика й політика / Т. Семигіна /. – К. : КМ Академія, 2004.

 6. Фирсов М. В. История социальной работы в России / М. В. Фирсов /. – М., 1999.

 7. Социальная работа / Под ред. В. И.Курбатова. – Ростов-на-Дону, 2003.

 8. Основы социальной работы / Под ред. П. Д.Павленко. – М., 2003.

9. Димитрова Л. М. Соціальна робота: логіка розвитку / Л. М. Димитрова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 1.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа (1)

  Конкурс
  З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.
 2. Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа (2)

  Конкурс
  З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.
 3. Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури " Для спеціальності 020101 "Культурологія" напряму підготовки 0201 "Культура". Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр/фахівець

  Документ
  Цей курс ґрунтується на філософських та культурологічних дисциплінах, а також на “Вступі в літературознавство” - дисципліні, що має безпосереднє відношення до літератури.
 4. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 5. 2. Спеціальні вимоги до зарахування (1)

  Документ
  Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі фізичного виховання і спорту для роботи у дошкільних, загальноосвітніх,

Другие похожие документы..