Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Российские поклонники Майкла Джексона этой осенью готовятся к настоящей сенсации. В Москву впервые едет оригинальное шоу «The Ultimate Thriller», соз...полностью>>
'Анализ'
Способен находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их ре...полностью>>
'Документ'
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕД...полностью>>
'Документ'
В преддверии традиционного августовского совещания педагогических работников мы приглашаем вас принять участие в большом разговоре работников учрежде...полностью>>

Удк 581. 8 (075. 8) Брайон О. В., Панюта О. О., Паршикова Т. В., Славний П. С

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 581.8 (075.8)

Брайон О.В., Панюта О.О., Паршикова Т.В., Славний П.С. Контрольні запитання та тести з нормативного курсу “Анатомія рослин”

За редакцією доктора біологічних наук, професора, академіка АН вищої школи, член-кореспондента УААН

Миколи Миколайовича Мусієнка

Збірник містить тестові запитання і вправи для контролю оцінки знань студентів-біологів з нормативного курсу “Анатомія рослин”. Матеріал згрупований за основними розділами дисципліни і відображає міжпредметні зв’язки і концепції модульно-рейтингової системи оцінки знань.

Рецензенти:

доктор біологічних наук, професор Бойко А.Л.

(Київський національний університет імені Т.Шевченка);

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Негода О.В.

(Національний аграрний університет)

Затверджено вченою радою

біологічного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Перший мікроскоп було створено в кінці:

а) XV початку XVI ст.; в) XVII початку XVIII ст.;

б) XVI початку XVII ст.; г) XVIII початку XIX ст.

2. У Росію мікроскоп було завезено:

а) Петром I; в) М.Ломоносовим;

б) Олександром II; г) С.Навашиним.

3. Загальне збільшення зображення об’єкта в мікроскопі визначає:

а) використання імерсійної олії;

б) діаметр фронтальної лінзи об’єктива;

в) добуток числових показників окуляра на числові показники об'єктива;

г) відстань до об’єкта;

д) світлосила об’єктива.

4. Описати будову мікроскопа згідно позначень (рис. 1).

5. На препаратах м’якуша кавуна та помідора вивчають такі органели:

а) лейкопласти; г) гліоксисоми;

б) хлоропласти; д) мітохондрії;

в) хромопласти; е) ядра.

6. Розмір лейкопластів однодольних рослин порівняно з дводольними:

а) більший; г) однаковий;

б) менший; д) не досліджувався.

в) у злакових менший;

7. Лейкопласти містять клітини:

а) молоді; г) пошкоджені;

б) дорослі; д) меристемні.

в) продихового комплексу;

8. Значна кількість лейкопластів характерна клітинам тих органів, які перебувають:

а) на світлі; г) під водою;

б) у темряві; д) під скляним ковпаком.

в) під впливом УФ променів;

9. Особливо різноманітна форма хлоропластів:

а) у вищих рослин; г) у водоростей;

б) у нижчих рослин; д) у напівпаразитів.

в) у зелених плодів;

10. Хлоропласти містяться у великій кількості в зелених листках, але є вони також у:

а) насінні; г) серцевинних променях;

б) вторинній корі; д) кореневищах.

в) коренях водяних рослин;

11. Рух цитоплазми клітин елодеї зовсім припиняється за температури, оС:

а) 10; в) 35;

б) 27; г) 42.

12. У клітинах елодеї взимку рух цитоплазми досить повільний. Щоб його прискорити, слід:

а) додати у воду йод; г) нагріти листок до 30оС;

б) розрізати листок на частини; д) наситити воду вуглекислим газом.

в) додати у воду АТФ;

13. Закінчити речення:

Відставання протопласта від стінки клітини, що виникає внаслідок зменшення кількості води у вакуолі, називається …….. .

14. Опуклий плазмоліз характерний для клітин:

а) відмираючих; г) етиольованих;

б) з високою в’язкістю цитоплазми; д) опромінених УФ-променями.

в) з низькою в’язкістю цитоплазми;

15. В яких рослин відсутній крохмаль:

а) кактусових; г) листках картоплі;

б) синьозелених водоростей; д) листках лободи.

в) зелених водоростей;

16. Вибрати речовини, до складу яких входять лише залишки D-глюкози:

а) крохмаль; г) рафіноза;

б) целюлоза;

в) інулін; д) сахароза.

17. Найбільші крохмальні зерна знайдено у:

а) рису; г) картоплі;

б) Петрового хреста; д) соняшника.

в) омели;

18. Який з наведених полісахаридів можна виявити в ситоподібних трубках флоеми:

а) глікоген; г) геміцелюлозу;

б) ліхенін; д) калозу.

в) інулін;

19. У сухому насінні яких рослин вміст крохмалю вищий 50%:

а) сої; г) жита;

б) квасолі; д) льону.

в) арахісу;

20. Залежно від розміщення центра кристалізації у крохмальному зерні, їх поділяють на:

а) автохтонні; г) ексцентричні;

б) концентричні; д) периферійні.

в) напівскладні;

21. В одній клітині бульби можна спостерігати:

а) лише прості крохмальні зерна; в) крохмальні і білкові зерна;

б) лише складні крохмальні зерна; г) білкові кристали.

22. У яких рослин інулін є запасною речовиною:

а) полину; г) цикорію;

б) кульбаби; д) картоплі.

в) банана;

23. Термін “клітина” наприкінці XVII ст. запропонував:

а) Й.Ганштейн; в) Р.Гук;

б) Р.Броун; г) Г.Моль.

24. Назвати основні складові частини рослинної клітини (рис. 2).

25. У 1862 р. поняття “цитоплазма - як частина протоплазматичного вмісту клітини без ядра" визначив:

а) Й.Ганштейн; в) А.Келлікер;

б) Г.Моль; г) Р.Броун.

26. Закінчити речення:

Відносно тонкий пристінний шар цитоплазми, відмежований від оболонки клітини, називається ……. .

27. Що позначено цифрами 1-5 на рис.3?

28. Назвати відомі напрямки в анатомії рослин.

29. Постійне ослизнення оболонок характерне для:

а) синьозелених водоростей; г) насіння айви;

б) насіння льону; д) плодів персика.

в) клітин кореневого чохлика;

30. Залежно від способу утворення розрізняють кілька типів міжклітинників:

а) субериногенні; г) лізигенні;

б) схізогенні; д) мікрогенні.

в) рексигенні;

31. Кристалічні включення в клітинах є:

а) метаболічними шлаками; в) ознакою старіння і відмирання клітин;

б) резервною формою кальцію; г) реакцією на стресові чинники.

32. Дати порівняльну характеристику крохмальних та алейронових зерен:

Ознака

Крохмальне зерно

Алейронове зерно

1.

2 - 5.

33. Назвати хімічні видозміни клітинної стінки в процесі старіння.

34. Порівняти будову і функції кристалоїдів та глобоїдів:

Ознака

Кристалоїд

Глобоїд

1.

2 - 5.

35. В яких рослинах рафіди зустрічаються частіше:

а) однодольних; г) водяних;

б) дводольних; д) тіньовитривалих.

в) морозостійких;

36. Стінки цистоліту просякнуті:

а) хлоридом Na; в) сульфатом Cа;

б) карбонатом Ca; г) карбонатом Mg.

37. Особливо багато антоціанів у рослин, що зростають в умовах широт:

а) середніх; г) полярних;

б) тропічних; д) екваторіальних.

в) високогір’я;

38. Поділ ядра (каріокінез) відбувається порівняно з поділом клітини (цитокінез):

а) раніше; г) одночасно;

б) пізніше; д) залежно від органа.

в) залежно від типу меристеми;

39. Назвати специфічні особливості рослинних клітин, порівняно з тваринними.

40. Що позначено цифрами 1-5 на рис. 4?

41. Закінчити речення:

Клітини, довжина яких в кілька разів більша їхнього діаметра, називають .....

Клітини, довжина яких дорівнює або не набагато більша їхнього діаметра, називають .....

42. Назвати терміни, які мають відношення до мітохондрії.

43. Чим зумовлений рух цитоплазми в клітині?

44. Порівняти анатомічні ознаки пор і перфорацій:

Ознаки

Пори

Перфорації

Прості

Плазмодесми

Торус

Облямовані

Замикаюча перетинка

Наскрізний отвір

45. Описати будову облямованих пор.

46. Закінчити речення:

Мацерація – це процес ...... .

47. Чим зумовлена шарувата структура клітинної стінки?

48. Назвати переваги відкладання запасних речовин в твердому стані.

49. Назвати органели одномембранні та двомембранні.

50. Назвати внутрішні структурні компоненти агранальних хлоропластів.

51. Диморфізм хлоропластів властивий рослинам:

а) водяним; г) С3 – типу;

б) сукулентам; д) С4 – типу.

в) кімнатним;

52. Назвати терміни, які мають відношення до вакуолі.

53. Доведіть, що вакуоля – це поліфункціональне утворення.

Ознака

Функція

54. Закінчити речення:

На поверхні крохмального зерна в процесі його формування і розростання залишається …….. .

55. Закінчити речення:

Система взаємозв'язаних між собою міжфібрилярних просторів клітинних стінок та міжклітинників утворює так званий ...... .

Протопласти клітин завдяки плазмодесмам об'єднуються в єдину систему, яка має назву .... .

56. Яка з пар слів логічно підібрана ?

хлоропласти – грани; вакуоля – плазмалема;

протопласт – органели; плазмоліз – деплазмоліз;

оболонка – компартмент; крохмаль – кристалоїд;

гіалоплазма – пори; друза – мінералізація;

фрагмопласт – амілопласт; симпласт – плазмодесма;

лейкопласт – хромопласт; торус – перфорація.

57. Закінчити речення:

Видозміни клітинної стінки протягом онтогенезу здійснюються за типом інкрустації при відкладанні …

Видозміни клітинної стінки протягом онтогенезу здійснюються за типом адкрустації при відкладанні ...

58. Лігніфікація стінок клітини призводить до:

а) їх потовщення; в) стійкості до гниття;

б) підвищення міцності; г) стійкості до морозів.

59. У формуванні клітинної стінки беруть участь:

а) гліоксисоми; г) ЕПС;

б) апарат Гольджі; д) мікрофіламенти;

в) мітохондрії; е) мікротрубочки.

60. Мономерними одиницями лігніну є:

а) глюкоза; е) феноли;

б) манноза; є) спирти багатоатомні;

в) амінокислоти; ж) галактуронова кислота;

г) кетокислоти; з) фенілпропанові залишки С63.

д) нуклеотиди;

61. Мономерами цих полімерних молекул є:

а) крохмалю - г) пектинів -

б) целюлози - д) лігніну -

в) геміцелюлози -

62. Домінуючий компонент пектинів – поліуронові кислоти, які у вищих рослин представлені переважно:

а)  - D - галактуроновою кислотою; д) коніфероловим спиртом;

б) глутаміновою; е) мальтозою;

в) щавлевооцтовою кислотою; є) гідроксипроліном.

г) рамнопіранозою;

63. Карбоксильна група кожного залишку D-галактуронової кислоти пектинів може існувати в одному зі станів:

а) етерифікована метанолом з утворенням карбоксиметильної групи;

б) утворювати солі з іонами Ca2+, Mg2+;

в) залишатися немодифікованою;

г) утворювати солі з іонами К+, Na+.

64. Скріплення целюлозних мікрофібри клітинних стінок в поперечному напрямку здійснюється за допомогою:

а) пектинових речовин; г) водневих зв'язків;

б) молекул води; д) білка екстенсину;

в) геміцелюлоз; е) переплетення фібрил.

65. Назвати органели, які беруть участь у формуванні целюлозної основи клітинної стінки.

66. Закінчити речення:

Запасні ліпіди утворюються в ….. .

67. Назвати терміни, що мають відношення до кристалічних включень.

68. Яка з пар слів логічно підібрана ?

цитоплазма – рафіди; вакуоль – пропластида;

плазмоліз – стилоїд; крохмаль – глобоїд;

мембрани – перфорації; лейкопласт – амілопласт;

осмос – цистоліт; хромопласт – хлоропласт;

апопласт – матрикс; пора – ентодерма.

69.Назвати основні етапи формування первинної клітинної стінки.

70. До складу первинної клітинної стінки входять:

а) пектати, геміцелюлоза, екстенсин, целюлоза;

б) пектати, геміцелюлоза, целюлоза;

в) пектинові речовини, екстенсин, целюлоза;

г) пектинові речовини, геміцелюлоза, екстенсин.

71. Назвати внутрішні структурні компоненти гранальних хлоропластів.

72. Назвати органели клітини, які знаходяться в межах роздільної здатності світлового мікроскопа.

73.З чого складається серединна пластинка?

74. Порівняти будову первинної і вторинної клітинних стінок.

Ознака

Первинна клітинна

стінка

Вторинна клітинна

стінка

75. З чого складається міжклітинна речовина?

76. Чи однакові за значенням терміни “міжклітинна речовина” і “серединна пластинка”?

77. Що з названого не відноситься до пластид:

а) фрагмопласти; є) каротинопласти;

б) хлоропласти; ж) лейкопласти;

в) ксантофілопласти; з) протеопласти;

г) олеопласти; и) амілопласти;

д) протопласти; і) етіопласти;

е) ідіобласти; ї) хромопласти.

78. Дати визначення:

Зелені пластиди – це... .

Жовтогарячі або червоні пластиди – це... .

Безбарвні пластиди – це... .

79. Вибрати терміни, які мають відношення до хлоропластів:

а) плазмалема; и) хлорофіл а;

б) подвійна мембрана; і) кристи;

в) тонопласт; ї) тилакоїди;

г) матрикс; й) фотосинтетичні пігменти;

д) ламели; к) каротини;

е) строма; л) синтез АТФ;

є) клітинний сік; м) антоціани;

ж) фрети; н) ксантофіл;

з) гребені; о) хлорофіл d.

80. Типовий хлоропласт містить:

а) плазмалему; и) хлорофіл а і b;

б) подвійну мембрану; і) кристи;

в) тонопласт; ї) тилакоїди;

г) матрикс; й) фотосинтетичні пігменти;

д) ламели; к) каротини;

е) строму; л) АТФ-синтазу;

є) клітинний сік; м) антоціани;

ж) фрети; н) ксантофіл;

з) гребені; о) грани.

81. Які особливості будови хлоропластів у рослин С4–типу?

82. Агранальні хлоропласти локалізовані в:

а) клітинах мезофілу; г) клітинах обкладки судинно-волокнистого пучка;

б) клітинах фелогену; д) асиміляційній паренхімі первинної кори;

в) клітинах ендодерми; е) коленхімі.

83. Які клітинні органели відносяться до безмембранних?

84. Закінчити речення.

За формою відомі такі основні типи клітин... .

85. За якими ознаками клітини відносять до прозенхімного типу?

86. За якими ознаками клітини відносять до паренхімного типу?

87. Назвати основні компоненти ядра.

88. Закінчити речення:

Перинуклеарний простір знаходиться .… .

89. Вибрати терміни, які мають відношення до мітохондрій:

а) плазмалема; и) хлорофіл а;

б) подвійна мембрана; і) кристи;

в) тонопласт; ї) тилакоїди;

г) матрикс; й) фотосинтетичні пігменти;

д) ламели; к) каротини;

е) строма; л) синтез АТФ;

є) клітинний сік; м) антоціани;

ж) фрети; н) ксантофіл;

з) гребені; о) хлорофіл d.

90. Якими органелами зумовлюється забарвлення рослин?

91.У клітині немає ядра. Чи може бути така клітина життєздатною?

92. Плоди багатьох рослин при достиганні стають червоними. Чим це зумовлено?

93. Апарат Гольджі неактивний. На утворенні яких структур клітини це позначиться?

94. З якими мембранними структурами зв’язана ендоплазматична сітка?

95. Які структурні елементи беруть участь у формуванні целюлозної основи клітинної стінки?

96. Тонопласт – це:

а) поверхнева мембрана; д) мембрана пластиди;

б) мембрана ядра; е) мітохондріальна мембрана;

г) вакуолярна мембрана; є) мембрана тилакоїда.

97. Диморфізм хлоропластів – це:

а) зимовий і літній стан хлоропластів;

б) хлоропласти зелених плодів і листків;

в) різна будова хлоропластів мезофілу і обкладки судинно-волокнистого пучка у С4–рослин;

г) перетворення хлоропластів у хромопласти.

98.Ергаст – це:

а) стан клітини; в) збірна назва запасних речовин;

б) тип кристалічних включень; г) цитоплазматична мембрана.

99. Цитозоль і вакуолярний вмісту розмежовує:

а) плазмалема; г) протопласт;

б) клітинна стінка; д) тонопласт;

в) ламела; е) фрагмопласт.

100. Обрати сполуки, які містяться у клітинному соку:

а) іони; е) нуклеотиди;

б) нерозчинні солі; є) амінокислоти;

в) АТФ; ж) органічні кислоти;

г) вуглеводи; з) антоціани;

д) лігнін; и) смоли.

101. Яким найпростішим способом можна визначити, пластидними чи вакуолярними пігментами обумовлене червоне забарвлення органів і плодів?

102. Вибрати характеристику первинної клітинної стінки:

а) товста; д) еластична;

б) багатошарова; е) не може розтягуватися;

в) тонка; є) не перешкоджає росту клітини;

г) механічно міцна; ж) складається з целюлози.

103. Вибрати характеристику вторинної клітинної стінки:

а) товста; д) еластична;

б) багатошарова; е) не може розтягуватися;

в) тонка; є) не перешкоджає росту клітини;

г) механічно міцна; ж) складається з целюлози.

104. Закінчити речення.

Міцність вторинної клітинної стінки забезпечується... .

105. Плазмодесми проходять крізь:

а) перфорації; д) первинну стінку;

б) плазмалему; е) прості пори;

в) облямовані пори; є) вторинну клітинну стінку.

г) ядерну оболонку;

106. Плазмодесми утворюють:Скачать документ

Похожие документы:

  1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації

    Документ
    Навчально-методичний комплекс включає робочу програму, методичні рекомендації до вивчення всіх тем змістовних модулів, тематику індивідуальної роботи,

Другие похожие документы..