Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К вопросу об анализе социально-экономической эффективности деятельности предприятий государственного сектора экономики (на примере государственных ун...полностью>>
'Бизнес-план'
В настоящее время на российском рынке все более быстрыми темпами развивается сфера услуг. Являясь необходимым компонентом в любой сфере деятельности, ...полностью>>
'Документ'
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (ст...полностью>>
'Урок'
I. Домашнее задание. Изучить § 58. Ответить на вопросы перед параграфом, выполнить задание № 2 на стр. 301 под символом «!». Выполнить задания в рабоч...полностью>>

Г. М. Яцишина 2011 р. Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України О.І. Хохотва 2011 р. Регламент

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перший заступник Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Г.М. Яцишина

«___»________2011 р.

Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

О.І. Хохотва

«___»________2011 р.

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

(назва документа дозвільного характеру)

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання  

Дозвільний центр виконкому Харцизької міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

86700, м. Харцизьк,

вул. Краснознаменська, 87 а

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру 

Дозвільний центр працює щоденно з 8.00 до 17.00(в п’ятницю з 8.00 до 15.45),крім вихідних та святкових днів. Перерва на обід з 12.00 до 12.45.

4.

Реквізити адміністратора(-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Державний адміністратор – Кодотенко Олена Володимирівна

Тел.:06257-4-34-41

факс:06257-427-36

Представник – Шумська Ірина Іванівна

4.1. 

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру 

У межах сфери дії Закону України «Про охорону праці» (№ 2694-XII) - для всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (№ 2806-IV);

«Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1631 від 15.10.2003 р. (НПАОП 0.00-4.05-03);

«Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду», затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1640 від 23.11.2006 р.;

«Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверд-жена наказом Держнаглядохоронпраці № 13 від 21.01.04 р. (НПАОП 0.00-5.29-04).

4.2. 

Закони України (назва, частина, стаття) 

«Про охорону праці», стаття 21.

4.3. 

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт) 

«Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1631 від 15.10.2003 р, пункт 3.

«Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду», затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1640 від 23.11.2006 р., підпункт 19 пункту 4.

4.4. 

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт) 

«Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверд-жена наказом Держнаглядохоронпраці № 13 від 21.01.04 р. (НПАОП 0.00-5.29-04).

Наказ Держгірпромнагляду від 10.12.2007 р. № 295 «Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки».

Наказ Держгірпромнагляду № 89 від 30.05.11р. «Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці України від 21.01.20004 № 13».

5. 

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт) 

-

6. 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру  

1. Заява, згідно з додатком 3 «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверд-жений постановою Кабінету Міністрів України N 1631 від 15.10.2003 р.; та постановою КМУ від 07.12.2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

2. Висновок експертизи (проведеної експертно-технічними центрами, науково-дослідними інститутами, дослідними, випробувальними лабораторіями та іншими підрозділами (групами) технічної підтримки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють як незалежні експертні організації);

2.1 На виконання роботи підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

2.2 На експлуатації (застосування) об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об'єкта, який виготовлено за кордоном).

7. 

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру 

Безоплатна

  

У разі платності: 

-

7.1. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту) 

-

7.2. 

Розмір плати 

-

7.3. 

Розрахунковий рахунок для внесення плати 

-

8. 

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру або надається обґрунтована відмова в його видачі

Не більше ніж 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів;

5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви у разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, та необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру (повторний розгляд документів).

9. 

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру 

пункт 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

стаття 21 Закону України «Про охорону праці»:

1. Неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;

2. Подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;

3. Встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідпо-відності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

10. 

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) 

Строк дії дозволу становить:

на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - 5 років (з подальшим його продовженням);

на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.

11. 

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру  

Встановлено статтею 21 Закону України «Про охорону праці» (№ 2694-XII) та пунктом 4 «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1631 від 15.10.2003 р.

Експертизу (обстеження) проводить суб'єкт господарської діяльності, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

В т. ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться:

Донецька обл.:

1. Державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23182908, п/р 26005015110282 в ВАТ «Укрексімбанк» м. Донецьк, МФО 334817, 83015, м. Донецьк, вул. Шевченко, 27, тел. (062) 3450130, факс. (062) 3450131, e-mail: office@detc.dn.ua, http://detc.dn.ua.

2. Державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» Макіївська філія, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37085823, ІПН 231829005625, свід. № 100139190, 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Шевченко, 22/7, тел. (0623) 22-01-46, факс (0623) 22-01-46, e-mail: mafdetc@, http://detc.dn.ua.

Та інші суб'єкти господарської діяльності, які мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

12. 

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження) 

Платна відповідно до «Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання», затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1251 від 04.11.2009 р.

  

У разі платності: 

-

12.1. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту) 

Закон України «Про охорону праці» (№ 2694-XII);

«Порядок визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання», затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1251 від 04.11.2009 р.

12.2. 

Розмір плати проведення експертизи (обстеження) 

Розраховується експертною організацією відповідно до «Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1251 від 04.11.2009 р.

12.3. 

Розрахункові рахунки для внесення плати 

1. Державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23182908, п/р 26005015110282 в ВАТ «Укрексімбанк» м. Донецьк, МФО 334817.

2. Державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» Макіївська філія, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37085823, ІПН 231829005625, свід. № 100139190.

13. 

Примітки 

Згідно наказу Держгірпромнагляду № 89 від 30.05.11р. « Про внесення зміни до наказу Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 13» «центральний апарат Держгірпромнагляду видає дозволи на роботи підвищеної небезпеки, а саме: вибухові роботи та роботи, пов'язані з утилізацією зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, а також на експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів; експертиза з охорони праці та промислової безпеки».

Схема отримання дозволу

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Заявник


Подає адміністратору (п.7)*:

1.Заява (пост. КМУ від 07.12.05 р.

№ 1176).

2.Заява ( пост. КМУ від 15.10.03 р.

№ 1631.

4. Висновок експертної організації

5.Експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об'єкта, який виготовлено за кордоном).

ТУ Держгірпромнагляду

по Донецький області

(робочий орган)


Отримує від адміністратора:

Дозвіл за формою (1 примірник) згідно Постанови КМУ від 15.10.2004 № 1631.

Перевіряє комплектність

Реєструє заяву у журналі (п. 7).

Опрацьовує матеріали протягом 10 днів

1. Протягом 10 робочих днів приймає рішення (п.10):

- про відмову з належним обґрунтуванням

або

- про видачу дозволу строком на

5 років або безстроково.

2. Протягом 10 робочих днів підписує 2 примірника дозволу та завіряє їх печаткою робочого органу.


1.Перевіряє комплектність

2.Передає пакет документів робочому органу не пізніше наступного робочого дня


Адміністратор


Видає заявнику:

- рішення про відмову

або

- у разі рішення про видачу дозволу:

дозвіл за формою згідно Постанови КМУ від 15.10.2004 № 1631
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 2. 1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення 5

  Документ
  Козак З. Я., Лещух Д. Р., Рим О. М. Правове регулювання охорони праці: Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
 3. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 4. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані
 5. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.

Другие похожие документы..