Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Первая мировая война (1914 - 1918 гг.) - одна из самых длительных, кровопролитных и значительных по последст­виям в истории человечества. Причины Перв...полностью>>
'Программа'
Федеральное агентство по образованиюСТАРООСКОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования«БЕЛГОРОДС...полностью>>
'Документ'
архітектури та житлово-комунального господарства ЗЕРНИЧЕНКО Людмила Василівна Управління агропромислового розвитку ПРОКОПЕНКО Василь Михайлович Відді...полностью>>
'Программа-минимум'
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: химия полимеров и полимерных композиционных материалов, физика полимеров и полимерных комп...полностью>>

Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2012 році м. Київ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

президент Національної академії державного управління

при Президентові України,

голова приймальної комісії

_______________ Ю.В.Ковбасюк

_____” ______________ 20___ р.

Програма
вступних екзаменів

до Національної академії державного управління при Президентові України
у 2012 році

м.Київ

УДК 37.0

П78

Схвалено рішенням приймальної комісії Національної академії державного управління

при Президентові України від 22 грудня 2011 р., протокол № 1

та затверджено головою приймальної комісії

Програма містить основні матеріали, які необхідно вивчити для проходження конкурсного відбору до Національної академії державного управління при Президентові України у 2012 році.

Додатком до літератури, наведеної в програмах, є обов’язкові для опанування законодавчі акти, доповіді й виступи вищих посадових осіб держави, які будуть видані й опубліковані до вступних екзаменів.

УДК 37.0

Ó Національна академія

державного управління

при Президентові Ураїни, 2012

Р о з д і л І

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

ІЗ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ

ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

1. Поняття, основні ознаки та концепції держави.

2. Форма держави: характеристика складових елементів.

3. Поняття, ознаки та види органів державної влади.

4. Норми та джерела права.

5. Поняття та види систематизації законодавства.

6. Поняття та види юридичної відповідальності.

7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

8. Форми безпосередньої та представницької демократії.

9. Президент України як глава Української держави.

10. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

Список рекомендованих джерел

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 груд. 2004 р.
№ 2222-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.

3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовт. 2010 р.
№ 2591-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – С. 94.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1999 р.
№ 586-ХІV // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 7 лип. 2010 р.
№ 2453-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2010. – №№ 41-42, 43, 44-45. –
Ст. 529.

6. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: академ. курс: У 2 т. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К., 2006.

7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
О. Ф. Скакун; Нац. Ун-т внутр. Справ. – 2-ге вид. – Х.: Консум, 2005. – 656 с.

1. Становлення представницької влади в Україні.

2. Основи парламентаризму та парламентської діяльності.

3. Правові засади парламентаризму.

4. Основні функції парламентської діяльності.

Список рекомендованих джерел

1. Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади [Текст] / А. Георгіца // Право України : Юридичний журнал. – 2009. – № 11. – С. 100-117.

2. Гошовська В. А. Українська еліта та її роль у державотворенні : навч. посіб. / за заг.ред. д.політ.н., проф. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.

3. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) [Текст] / В. С. Журавський. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 343 с.

4. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду: монография / П. Кислий, Ч. Вайз. – К.: Абрис, 2000. – 416 с.

5. Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: учебник / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2009. – 704 с.

6. Шкляр Л. Є. Парламент і парламентаризм: поняття та реалії. – К.: Ніка-Центр, 2008.

7. Шаповал В. М. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шаповал, В. І. Борденюк, Г. С. Журавльова. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.

8. Шляхтун П. П. Парламентаризм [Текст]: словник-довідник /
П. П. Шляхтун. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – 151 с.

1. Політика як суспільне явище та її взаємодія з державним управлінням в Україні.

2. Політична влада у житті суспільства.

3. Політична еліта та лідерство.

4. Демократизація українського суспільства.

5. Політична система в Україні: сутність, структура та функції.

6. Зміст і типи політичного процесу.

7. Соціально-політичні конфлікти: сутність, причини.

8. Політичні партії та партійна система.

9. Держава в сучасному суспільстві та її функції.

10. Етнополітичні процеси в сучасній Україні.

Список рекомендованих джерел

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Ашин Г. К. Курс элитологии / Г. К. Ашин, Е. В.Охотский – М., 2004. – 468 с.

3. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 415 с.

4. Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко; Нац. педагог. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – К. : Знання України, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 514-540.

5. Євтух В. Державна етнополітика України: історичні витоки та засади формування в сучасних умовах / В. Євтух, В. Трощинський // Етнополітична ситуація в Україні: спроби наукової інтерпретації. – К., 1993. – 218 с.

6. Кресіна І. О. Українська національна самосвідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітичний аналіз): монографія / І. О. Кресіна – К., 1998. – 347 с.

7. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М. І. Михальченко. – Дрогобич: Відродження. – 2004. – 488 с.

8. Основи демократії : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. А. Колодій. – К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002. – 684 с.

9. Пірен М. І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навч. посібник / М. І. Пірен. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 408 с.

10. Пірен М. І. Конфліктологія / М. І. Пірен. – К.: МАУП. – 2007. – 360 с.

11. Пірен М. І. Етнопсихологія: підручник / М. І. Пірен. – К. : Університет “Україна”. 2011. – 526 с.

1. Глобалізація як основа геополітичних стратегій.

2. Євроатлантична інтеграція як прояв геополітичних стратегій.

3. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин.

4. Європейська інтеграція як прояв геополітичних стратегій.

5. Регіональні інтеграційні об’єднання в Європі.

6. Основні події в процесі європейської інтеграції.

7. Євроатлантична інтеграція як прояв геополітичних стратегій.

8. Діяльність України в міжнародних організаціях.

9. Відносини між Україною та Європейським Союзом.

Список рекомендованих джерел

1. Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. Кутайні. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 440 с.

2. Міжнародні організації : навч. посіб. – К. : Видав.-поліграф. центр “Київ.
ун-т”, 2005. – 406 с.

3. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов; за заг. ред. М. Бойчука, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка, В. Стрельцова. – Х.: Вид-во ХарРІДУ НАДУ “Майстр”, 2009. – 620 с.

4. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу / пер. з англійської. – К.: “К.І.С.”, 2005. – 466 с.

5. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / пер. з англ. – К. : “К.І.С.”, 2006. – 696 с.

6. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (Лісабонський договір) / Офіційний вісник Європейського Союзу, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua

1. Сутність та закономірність менеджменту.

2. Організації як об’єкти управління.

3. Прийняття управлінських рішень.

4. Планування як функція менеджменту.

5. Організаційна діяльність як функція управління.

6. Мотивація як загальна функція менеджменту.

7. Управлінський контроль в управлінні.

8. Керівництво та лідерство.

9. Комунікації в системі управління організацією.

10. Ефективність управління.

Список рекомендованих джерел

1. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К.: Магнолія плюс; Л. : Новий світ – 2000, 2003. – 336 с.

2. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.

3. Менеджмент організацій: учеб. пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. – К.: КНТ, 2006. – 688 с.

4. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор, 2007. – 676 с.

1. Персонал організації як об’єкт менеджменту.

2. Стратегія та політика менеджменту персоналу.

3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.

4. Кадрова служба та кадрове діловодство.

5. Планування й розвиток персоналу.

6. Управління процесами руху та регулювання діяльності персоналу.

7. Оцінювання персоналу.

8. Мотивація та стимулювання персоналу.

9. Управління робочим часом працівників.

10. Ефективність менеджменту персоналу.

Список рекомендованих джерел

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2008. – 832 с.

2. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. – М.: ИНФРА-М., 2005. – 304 с.

3. Менеджмент персоналу: навч. посібн. вид. 2-ге, без змін / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін..; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с.

4. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с.

5. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підруч. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

1. Основні етапи розвитку європейської та української соціологічної думки.

2. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.

3. Соціальна структура і соціальна стратифікація.

4. Соціальна взаємодія, соціальні відносини соціальна мобільність.

5. Соціальні зміни та процеси.

6. Соціальні інститути та організації.

7. Етнос, народ, нація.

8. Особистість у системі соціальних зв’язків.

9. Методи соціологічних досліджень.

10. Синергетика – сучасний метод аналізу самоорганізованих систем.

Список рекомендованих джерел

1. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К. : Основи, 1999. –726 с.

2. Практикум з соціології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. М. Пічі. – Л. : Нов. світ – 2000, 2004. – 368 с.

3. Соціологія : курс лекцій / за ред. В. М. Пічі. – Л.: Нов. світ – 2000, 2002. – 312 с.

4. Соціологія: навч. посіб. / за ред. С. О. Макєєва. – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. – 463 с.

5. Соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 560 с.

6. Скуратівський В. А. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [авт. кол. В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.]; за заг.ред В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського: у 2 ч. – К. Вид-во НАДУ, 2009.

7. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне послання Президента до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/19736.html

1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництв.

2. Характер дії економічних законів і механізми їх використання.

3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи.

4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види.

5. Загальні засади економічного розвитку.

6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва.

7. Ринкова організація економічної системи суспільства.

8. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

9. Трансформаційні процеси розвитку економіки.

10. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси.

Список рекомендованих джерел

1. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с. (Серія “Альма-матер”).

2. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. – С.11-53, 476-484.

3. Політична економія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. В. Ніколенко та ін.]; за заг. ред. Ю. В. Ніколенка; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 631 с.

4. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії : навч. посіб. – К. : Вид-во “Знання”, 2006. – 481 с.

5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручн. / відп. ред. Г. Н. Климко; Кол. авт.: Г. Н. Климко, Л. О. Каніщенко, В. М. Пригода, В. Г. Бодров та ін. – 5-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2004. – 616 c.

6. Економічна енциклопедія: У 3 т. / редкол.: Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний (відп. ред.), О. А. Устенко (заст. відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 2001-2003.

1. Предмет і теоретичні засади мікроекономіки.

2. Модель попиту та пропозиції.

3. Ринкова рівновага.

4. Теорія виробництва.

5. Теорія суспільного вибору.

6. Еластичність попиту і пропозиції.

7. Теорія ринкових структур.

8. Монополістична конкуренція. Олігопольні об’єднання.

9. Ефективність виробництва.

10. Загальна рівновага і ефективність: економічна теорія добробуту.

Список рекомендованих джерел

1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

2. Макконнелл К. Р, Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка. – Л.: Просвіта,1999.

3. Мікроекономіка та макроекономіка : підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти / за ред. С. М. Будаговської. – К. : Основи,1998.

4. Піндайк Р. Мікроекономіка / Р. Піндайк, Д. Рубінфельд. –К.: Основи, 1997.

5. Cемюельсон П. Мікроекономіка / П. Cемюельсон, В. Нордгауз. – К. : Основи, 1998.

1. Предмет і теоретичні засади макроекономічної політики.

2. Макроекономічні моделі.

3. Валовий внутрішній продукт і його вимірювачі.

4. Безробіття, цикли ділової активності.

5. Інфляція та механізм антиінфляційної політики.

6. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

7. Гроші, банківська справа та монетарна політика.

8. Економічні функції держави та їх особливості в умовах України.

9. Основні принципи і форми ринкової економіки.

10. Політика протекціонізму і кейнсіанська теорія.

Список рекомендованих джерел

1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

2. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / пер. з англ. В. Мусієнко та В. Овсієнко. – К.: Основи, 1996.

3. Макконнелл К Р., Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. – Львів: Просвіта,1999.

4. Мікроекономіка та макроекономіка : підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти / за ред. С. М. Будаговської. – К. : Основи,1998.

5. Семюельсон П. Макроекономіка / П. Семюельсон, А. Нордгауз. – К. : Основи, 1995.

1. Роль та функції держави в сучасних економічних системах.

2. Сутність державного регулювання економіки.

3. Система органів державного регулювання економіки.

4. Методи та форми державного регулювання економіки.

5. Бюджетно-податкове регулювання економіки.

6. Механізм монетарного регулювання економіки.

7. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

8. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

9. Державне регулювання науково-технічної діяльності та структурних зрушень в економіці.

10. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення.

Список рекомендованих джерел

1. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf

2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с. (Серія “Альма-матер”)

3. Політична економія : навч. посіб./ за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. – С. 11-53, 476-484.

4. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії : навч. посіб. – К. : Вид-во “Знання”, 2006. – 481 с.

5. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручн. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 c.

6. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. С.Третяк, К. В. Бліщук. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 118 с.

7. Економічна енциклопедія: У 3 т. / редкол.: Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 2001-2003.

1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

2. Основи управління підприємством.

3. Необоротні активи підприємства.

4. Оборотні активи підприємства.

5. Інноваційні процеси на підприємстві.

6. Організація виробництва на підприємстві.

7. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства.

8. Управління трудовими ресурсами на підприємстві.

9. Продуктивність, мотивація та оплата праці на підприємстві.

10. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства.

Список рекомендованих джерел

1. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-ІV (із змін. і доповн.) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – С. 303. – Ст. 462.

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 верес. 2008 р. № 514-VI (із змін. і доповн.) // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 81. – Ст. 2727.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 верес. 1991 р.
№ 1576 -ХІІ (із змін. і доповн.) // Відом. Верховної Ради України. – 1991. – № 49. –
Ст. 682.

4. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 груд. 1991 р. № 1978-ХІІ (із змін. і доповн.) // Відом. Верховної Ради України. – 1992 –
№ 12. – Ст. 165.

5. Амосов О. Ю. Економіка підприємства : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 167 с.

6. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н.І. Балдич. – К.: Академвидав, 2010. – 520 с. (Серія “Альма-матер”).

7. Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Г. О. Швиданенко та ін.]; за заг. ред. проф., засл. працівника нар. освіти України Г.О. Швиданенко ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”.– К.: КНЕУ, 2010. – 364 с.

1. Суть фінансів.

2. Характеристика фінансової системи.

3. Функції фінансів.

4. Податки і їх роль у регулюванні економічних процесів.

5. Принципи формування податкової системи.

6. Фінансовий контроль.

7. Загальна характеристика державних фінансів.

8. Поняття бюджету.

9. Бюджетний дефіцит.

10. Видатки бюджету.

Список рекомендованих джерел

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик – К.: Атіка, 2002. – 368 c.

2. Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик. – К.: Вищ. Школа, 1997. – 383 с.

3. Ільченко-Сюйва Л. В. Податкова політика України в контексті європейської інтеграції / Л. В. Ільченко-Сюйва. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 44 с.

4. Ковбасюк Ю. В. Державні фінанси і бюджетний процес (опорний конспект дистанційного курсу): навч. посіб. / Ю. В. Ковбасюк // – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 76 с.

5. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках / І. Розпутенко. – К. : УАДУ. – 1998. – 214 c.

6. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц. – К.: Основи, 1998.

1. Предмет і метод статистики.

2. Статистичні показники.

3. Абсолютні та відносні статистичні показники.

4. Середні величини.

5. Показники варіації.

6. Вибірковий метод.

7. Ряди динаміки.

8. Індексний метод.

9. Методи аналізу взаємозв’язків.

10. Табличний метод.

Список рекомендованих джерел

1. Економічна статистика: навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук Р. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

2. Моторин Р. М., Головач А. В., Сидорова А. В. та ін. Економічна статистика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. // за заг. ред. Р. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

3. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): підручник. – Під керівництвом та наук. ред. В. Б. Захожая. – К.: МАУП, 2005. – 496 с.

4. Статистика: підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

5. Пальян З. О. Демографічна статистика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / З. О. Пальян. – К.: КНЕУ, 2006. – 132 с.

1. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил та регіональної економіки.

2. Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил.

3. Фактори розміщення продуктивних сил.

4. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

5. Природні умови в Україні та їх вплив на розвиток продуктивних сил.

6. Регіональна економічна політика України.

7. Управління регіональним розвитком.

8. Природно-ресурсний потенціал України: класифікація, розміщення та економічна оцінка.

9. Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку.

10. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів.

Список рекомендованих джерел

1. Дорогунцов С. Т. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: СТАФЕД-2, 2001. – 143 с.

2. Заболоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка. – К.: ТОВ “Вид-во “Кондор”, 2002. – 235 с.

3. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – 2-е вид., випр., допов. – К. : Вікар, 2002. – 156 с.

4. Пістун М. Д. Регіональна політика України / М. Д. Пістун, В. О. Тьорло. – К., 2004. – 87 с.

5. Олійник Я. Б., Запотоцький С. П., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л., Пасько В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / за ред. Я. Б. Олійника. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.

1.Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища в Україні.

2. Місце та роль природних ресурсів в економіці держави.

3. Міжнародне співробітництво у природоохоронній діяльності.

4. Економічний розвиток та екологічні фактори як сталий розвиток держави.

5. Основні джерела забруднення навколишнього природного середовища (охорона повітряного середовища, охорона водного середовища, стратегія земле­користування та ін.).

6. Регіональні проблеми природокористування.

7. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього середовища.

8. Державні заходи щодо захисту життя людини.

9. Екологізація суспільного розвитку як комплекс заходів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища в державі.

10. Національна система охорони здоров’я.

Список рекомендованих джерел

1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України
від 28 черв.1991 р. . N 1268-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – 546 с.

2. Адаменко О. М. Основи екології : навч. посіб. / О. М. Адаменко, Я. В. Коленко, Л. М. Консевіч. – К.: Центр навч. Л-ри, 2005. – 320 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 2. Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 14 квітня 2004 р. №468 Київ (1)

  Документ
  Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України,
 3. Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 14 квітня 2004 р. №468 Київ (2)

  Документ
  Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України,
 4. Програма екзамену з математики для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів

  Документ
  У якості програми для вступного випробування для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напряму 6.030601 «Менеджмент» у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного оцінювання з
 5. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..