Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Обязательная литература. 1. Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Дядя Федор, Пес и Кот....полностью>>
'Курсовая'
Изучение процесса принятия управленческих решений в коммерческом банке для достижения определенных целей, овладение студентами знаниями организации б...полностью>>
'Реферат'
Содержание курсовой работы должно соответствовать выбранной теме. Рекомендуется использовать литературу, указанную в данном учебно-методическом компл...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2011 г. № 4...полностью>>

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ

НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА:

ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

6–8 жовтня 2005 року, м. Запоріжжя

Під загальною редакцією М. В. Дєдкова

Запоріжжя

2005

ББК

63.5 (4 Укр)

Д 36

УДК

94 (477.7) «1801/2004»

Рекомендовано до видання Вченою радою Запорізького національного технічного університету (протокол № 3 від 05.12.2005 р.)

Упорядники Дєдков М. В., Спудка І. М.

Редакційна колегія:

Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)

Іващенко Ю. В., канд. іст. наук, професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету

Котигоренко В. О., д-р. політ. наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Кудряченко А. І., д-р. іст. наук, професор, декан факультету ІПК Державної служби зайнятості

Шаповалов Г. І., д-р. іст. наук, професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету


Тези доповідей опубліковані в редакції авторів, які несуть відповідальність за його форму і зміст.

Д 36

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–8 жовтня 2005 року / Під заг. ред. М. В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – 284с.

ISBN 966-7809-58-7

Збірник наукових праць містить статті та повідомлення науковців з теоретичних проблем етнокультурознавства, правових аспектів державної етнополітики, історії та сучасності етнічних груп регіону, мовної політики і освіти, інтернаціонального та національного в умовах Півдня України.

Видання розраховане на вчених, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

ББК 63.5 (4 Укр)

ISBN 966-7809-58-7

 Запорізький національний

технічний університет (ЗНТУ),

2005

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 8

ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 8

НА ВІДКРИТТІ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 8

«ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ» 8

С. Б. Бєліков 9

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 9

РЕКТОРА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ УКРАЇНИ 9

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 12

В. О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА ВІДКРИТТІ 12

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 12

«ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ» 12

ПСИХОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ 14

ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 14

ВИХІДЦІ З НІМЕЦЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 19

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ЕТНОКОНФЛІКТОЛОГІЇ: 22

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 22

МІГРАЦІЇ З КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 26

В. Г. Космина 30

ЕТНОС І ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ОРГАНІЦИСТСЬКІЙ ТРАКТОВЦІ М. ДАНИЛЕВСЬКОГО 30

МІСЦЕ І РОЛЬ НАРОДУ В ЕТНІЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА 33

КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 35

ПІВДНЯ УКРАЇНИ 35

Л. М. Архіпова, Г. І. Шаповалов 39

ЕТНОГРАФІЧНІ СКАРБИ ЗАПОРІЖЖЯ: З ДОСВІДУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 39

ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОГО В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 41

ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО I НАЦІОНАЛЬНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 44

ВПЛИВ МОСКОВСЬКОГО НАРОДУ НА 47

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОГЕНЕЗ 47

ФРІДРІХ ФАЛЬЦ-ФЕЙН: ЛЮДИНА ТА ВЧЕНИЙ 49

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 52

ПІДГОТОВКА МІСЯЧНИКА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПРОФСПІЛКАМИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ У 1929 р 56

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ: УРОКИ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦЇЇ 1920-Х РОКІВ В УКРАЇНІ 58

Г. В. Рагуліна, Л. В. Пєшкова 62

ЩОДО ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИ 62

ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 62

ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРИИ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ: ПРОБЛЕМА ПОИСКА И РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ УСТРОЙСТВА 63

ПОЛЯ СЕНСУ ТА СПІВЗВУЧНІСТЬ ПОНЯТЬ 67

«ЕТНІЧНІСТЬ» І «НАЦІОНАЛЬНІСТЬ» 67

УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ 72

БУТТЄВІСНОГО УКОРІНЕННЯ ЛЮДИНИ 72

ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: КОНФЛІКТ ЧИ ВЗАЄМОДІЯ? (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ) 76

Л. В. Афанасьєва, О. О. Павлов 78

ЧЕСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОСЕРЕДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ 78

М. В. Бєлікова 82

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В МЕНОНІТСЬКІЙ ОБЩИНІ 82

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 85

ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 85

НАЦІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНЕ РАЙОНУВАННЯ 88

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (20–30-ТІ РР. ХХ СТ.) 88

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ 1999–2004-Х РОКІВ: 92

ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ 92

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СЕРЕДОВИЩІ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я У 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТ. 95

ЗА МАТЕРІАЛАМИ УСНОЇ ІСТОРІЇ 95

Н. В. Крылов, С. В. Москалев 99

АРМЯНЕ МЕЛИТОПОЛЯ 99

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ 102

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА 104

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 109

ГРЕКИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 114

Т. П. Щербина, В. В. Кузьменко 117

МЕНОНІТСЬКІ ХОРТИЦЬКА ТА МОЛОЧАНСЬКІ КОЛОНІЇ 117

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII–ПОЧАТОК ХХ СТ.) 117

ЕТНОС І МІСТО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ 121

(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВЩИНИ 1920–1930-Х РОКІВ) 121

ЗМІНИ В ЕТНІЧНОМУ СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ ЗА ЧАСІВ БУДІВНИЦТВА НОВОЇ ДНІПРОВСЬКОЇ ЛІНІЇ УКРІПЛЕНЬ 125

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМОЙ АНТИЧНОСТИ 128

ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 130

НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 130

О. І. Жорнова 135

ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВОЮ ДЕРЖАВИ 135

КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА «ХОРОШЕГО» СУСПІЛЬСТВА 138

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ЕТНОСОЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У 70–80-і РОКИ 142

ХХ СТОЛІТТЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 142

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭТНОПОЛИТИКИ В КАНАДЕ 148

И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 148

«УКРАЇНІЗАТОР» ОДЕСИ МИХАЙЛО СЛАБЧЕНКО 151

УКРАЇНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В ДОНБАСІ В 20-ТІ РОКИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 155

ПОЧАТОК ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У КОЛАРІВСЬКОМУ БОЛГАРСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РАЙОНІ 158

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 160

ЗАСОБИ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 162

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУПЕЦТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 163

В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 163

ВІРНОПІДДАНСЬКА ПОЗИЦІЯ УЧНІВСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ 166

(ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.): ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 166

НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРУПИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1917–1918 рр.: ПРОЕКТ «КРИМ-ТАВРІЯ» 169

ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТАТУСУ ЄЛИСАВЕТГРАДУ 173

НА МЕЖІ 10–20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 173

С. О. Шамара, З. В. Нечипоренко 176

«УКРАЇНІЗАЦІЯ» І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 176

ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1920-х–НА ПОЧАТКУ 1930-х рр. 176

ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНИХ ЧИТАНЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 181

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 181

Н. І. Швайба, С. М. Білівненко 185

УСНА ІСТОРІЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО РЕГІОНУ (КРИМСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 185

ІМ. Я. П. НОВИЦЬКОГО) 185

ПРОБЛЕМИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х РР.) 190

СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 193

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА М. О. КОРФА ЯК ЧИННИК ОСВІТНЬОГО РУХУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 194

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ 196

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО УКРАЇНЦІВ 198

ЕТНОПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ 201

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 201

СИМВОЛІКА РОЗПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ НА ОДЕЩИНІ 205

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРІВ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ 206

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИРА 209

ЖИЗНЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 209

СВЯТКОВО-ОБРЯДОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР 213

НА МИКОЛАЇВЩИНИ 213

В. М. Філас 215

РИБАЛЬСКИЙ ПРОМИСЕЛ НА НИЖНЬОМУ ДНІПРІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВІТІВ «ВИСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБОЛОВСТВА НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ. ДНЕПРОВСКОЕ И ДНЕСТРОВСКОЕ РЫБОЛОВСТВО» 215

ПРО ПЕРЕБУВАННЯ О. С. ПУШКІНА В М. ОРІХОВІ 217

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 221

ОБРАЗ НЕСТОРА МАХНА В ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ 224

ТЕРМІНИ КАЛЬКИ 229

К. С. Бондарчук, В. К. Єршова 232

ГРАМАТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 232

К. С. Бондарчук, В. К. Єршова 233

ОСОБЛИВОСТІ ПІВДЕННО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ 233

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 233

АРХАЇЗМИ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 236

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 239

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 239

Л. Н Гузенко, К. И. Ильчук, Г. А. Сергиенко 242

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С КИТАЙСКИМ ЯЗЫКОМ(ИЗ ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ) 242

ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ИНТОНИРОВАНИЯ В ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ 245

(НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ БОЛГАР БЕССАРАБИИ) 245

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКРОЛОГОВ Х. Д. АЛЧЕВСКОЙ 246

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ТА ПСЕВДОІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ 249

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 249

Г. С. Онуфрієнко, О. І. Таран 251

ФЕНОМЕН ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА 252

У МОВНОМУ/МОВЛЕННЄВОМУ ВИМІРІ 252

ЛАТИНСЬКІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ 254

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 254

ПРОФЕСІЙНИЙ ЖАРГОН 259

АСИММЕТРИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 261

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА 261

КОНСТРУКЦІЇ ТА КОМПЛЕКСИ З ІНФІНІТИВОМ 265

В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 265

ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИНОНІМІЯ 268

В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 268

СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ-ІНДИКАТОРИ ПОРІВНЯННЯ, 270

ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРОТИСТАВЛЕННЯ 270

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ Й ПЕРІОДИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 274

В КОНЦЕПЦІЯХ І ГІПОТЕЗАХ ХХ СТОЛІТТЯ 274

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 278

«ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ» 279

СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 281

О. А. Зайковська

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НА ВІДКРИТТІ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ»

Добрий день, шановні друзі!

Щиро вітаю з нагоди початку роботи учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України».

Реалії сьогодення вочевидь засвідчують зростання динаміки суспільно-політичних процесів в Україні. Це пов’язане з багатьма чинниками, зокрема становлення громадянського суспільства. Все більш помітними стають процеси, які мають місце у суспільно-політичній сфері, зокрема зростає роль політичних партій, рухів та громадських організацій. Все це вимагає зосередження уваги влади на політико-правовій та культурно-просвітницькій сферах, застосування принципово нових технологій у здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики у цьому напрямку.

Важливою складовою роботи Запорізької обласної державної адміністрації є узгодження дій влади з недержавними громадськими організаціями, в тому числі з громадськими організаціями національних меншин нашого регіону.

Сьогодні в мирі і злагоді на Запорізькій землі живуть за останнім переписом населення представники понад 130 національностей та народностей. Вони об’єднані більш як у 50 національно-культурних товариств.

Зміцненню традицій міжнаціональної злагоди в регіоні сприяє реалізація Концепції взаємодії між облдержадміністрацією та національними громадами краю, основними принципами якої є: взаєморозуміння, взаємопідтримка, постійний конструктивний діалог.

Дієвим інструментом досягнення міжнаціонального порозуміння є діяльність Координаційної ради представників національно-культурних товариств при облдержадміністрації, яка відповідно розпорядження голови облдержадміністрації буде проводитися під патронатом управління культури і туризму облдержадміністрації. Таким чином ми враховуємо думки громадськості щодо реалізації державної етнополітики.

Діяльність облдержадміністрації та національно-культурних товариств області у сфері національних відносин ось уже тривалий час базується на сучасних наукових дослідженнях, які забезпечуються науковим потенціалом нашого регіону. Це дозволяє виробити по відношенню до національних груп, які мешкають в Запорізькій області, науково вивірену політику. Яскравим прикладом цієї плідної співпраці може служити проведення уже шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня України».

Отже вітаю, шановне зібрання, з відкриттям традиційної Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем етнонаціональної політики та бажаю вам плідної роботи. Сподіваюся на нашу співпрацю у подальшому.

С. Б. Бєліков

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

РЕКТОРА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Від механіко-технічного училища до національного ВНЗ

Запорізький національний технічний університет веде свій родовід з листопада 1900 року – від часу створення в м. Олександрівську (нині м. Запоріжжя) механіко-технічного училища. У виступі на відкритті училища його перший директор Д. М. Поддерьогін сказав: «Єдина умова успіху в конкуренції, а вона в промисловості безперервно зростає, полягає в тому, щоб технік володів не тільки знанням та майстерністю, а також волею, енергією і чесністю... Необхідна моральність вищого роду, щоб людина не тільки в ім’я зрозумілої конкуренції зберігала гідність своєї професії, своєї фірми, але щоб вона була здатна жертвувати на благо наступних поколінь».

Ці побажання і сьогодні не втратили своєї актуальності.

ЗНТУ сьогодні – це 5 інститутів, 11 факультетів, 44 кафедри, в тому числі військової підготовки, 9 навчально-лабораторних корпусів, бібліотека з книжковим фондом понад мільйон примірників та залами електронної інформації, розвинені інформаційні мережі з виходом до Інтернету, санаторій-профілакторій, медичний центр, оздоровчі здравниці на Дніпрі та Азовському узбережжі, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарча частина.

Вже більш як 105 років наш вищий навчальний заклад дає путівку в життя тисячам висококваліфікованих спеціалістів, багато з яких стали лідерами підприємств вітчизняної економіки.

Ми завжди оперативно відгукувалися на потреби підприємств. Серед головних пріоритетів нашого успішного розвитку слід відзначити такі:

– забезпечення промислового регіону висококваліфікованими інженерними кадрами;

– розширення та зміцнення зв’язків з провідними промисловими підприємствами;

– постійне оновлення матеріально-технічної бази навчання;

– підвищення якості освіти, в тому числі покращення мовної підготовки та надання можливості отримання другої вищої освіти;

– формування випускника університету як всебічно розвиненої особистості, патріота незалежної України;

– розвинення міжнародних зв’язків.

Університет готує фахівців з 38 спеціальностей. Зараз в університеті навчається 10 тисяч студентів, з яких майже 6 тисяч – на денній формі.

До складу ЗНТУ входять Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки та Токмацький механічний технікум.

На факультеті післядипломної освіти здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за спеціальностями: комп’ютерні системи та мережі; програмне забезпечення автоматизованих систем; менеджмент організацій; маркетинг; фінанси.

Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідного диплому державного зразку.

На факультеті довузівської підготовки здійснюється підготовка майбутніх абітурієнтів до вступу і подальшого навчання в університеті за такими формами: підготовче відділення, дев’ятимісячні, шестимісячні та короткострокові курси, школа вихідного дня, заочна школа.

Ведеться також підготовка іноземних громадян.

Керівники підприємств, підприємці, фізичні особи, студенти п’ятих курсів вищих навчальних закладів, що зацікавлені у підвищенні ефективності свого бізнесу, можуть отримати відповідні знання з менеджменту, маркетингу, ціноутворення, планування, зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій, мовної підготовки на навчальному відділенні «Освіта для бізнесу». Тривалість навчання від одного до чотирьох місяців в залежності від обраної програми.

За підсумками навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації загальнодержавного зразку.

Викладацький склад ЗНТУ налічує понад 670 осіб, з яких майже 460 мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 47 докторів наук, професорів. З числа викладачів 25 чоловік обрано дійсними членами і членами-кореспондентами Національної Академії наук і галузевих академій України. 17 осіб мають почесні звання України, лауреатів Державної премії.

В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у аспірантурі і докторантурі відповідно з 23 та 3 спеціальностей. Працюють спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Фонд університетської бібліотеки складає понад один мільйон примірників підручників, навчальних посібників, довідників, наукової та художньої літератури. Відкрито три зали електронної інформації. Є можливість працювати з електронними копіями журналів інформаційного центру ЕВСКО та видавництва Soringer, а також забезпечити зв’язок з провідними бібліотеками світу. Бібліотека університету є науково-методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів Запорізької області.

В університеті діють відомі у державі та визнані на світовому рівні наукові школи:

– матеріалознавство і термообробка – заснована у 1945 році професором Натаповим Б. С.; науковий напрям – дослідження, розробка та впровадження в промислове виробництво висококорозійних жароміцних сплавів;

– ливарне виробництво – заснована у 1946 році професором Шульте Ю. А.; науковий напрям – дослідження впливу неметалевих включень на фізико-механічні властивості сталей та сплавів;

– зварювальні процеси і матеріалознавство – заснована у 1964 році професором Поповим В. С.; науковий напрям – дослідження процесів зварювання, газополуменевого і плазмового наплавлення;

– матеріалознавство в машинобудуванні – заснована у 1972 році професором Волчком І. П.; науковий напрям – вивчення механізмів руйнування та підвищення механічних і технологічних властивостей сплавів, що працюють в екстремальних умовах;

– металорізальні процеси в машинобудуванні – заснована у 1984 році професором Внуковим Ю. М.; науковий напрям – підвищення працездатності різального інструменту та впровадження нових технологій;

– високі технології в авіадвигунобудуванні – заснована у 1986 році професором Яценко В. К.; науковий напрям – підвищення працездатності деталей газотурбінних двигунів методами поверхневого пластичного деформування.

Сформовані і розвиваються нові творчі колективи в галузях, зокрема: радіотехніка та кібернетика (науковий керівник професор Піза Д. М.), технічна кібернетика (науковий керівник професор Потапенко Є. М.) тощо.

Наукові проекти є невід’ємною частиною навчального процесу. В їх виконанні беруть участь найбільш талановиті студенти, що у майбутньому можуть стати науковцями та викладачами університету, а матеріали розробок складають оригінальну основу навчальних курсів, що віддзеркалюють особливості сучасної підготовки фахівців.

Міжнародне співробітництво університет здійснює за такими основними напрямками:

– підготовка спеціалістів та науково-педагогічних кадрів для зарубіжних країн;

– співробітництво з закордонними вищими навчальними закладами, в тому числі обмін викладачами і студентами;

– участь у конкурсах, що проводяться різними фондами з метою одержання грантів;

– обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації тощо.

Університет має угоди про співробітництво з навчальними закладами та організаціями Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Греції, Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Франції.

Університет – єдиний у Запорізькому регіоні вищий навчальний заклад, що має кафедру військової підготовки. Функціонування кафедри почалося на початку 60-х років.

Щороку кафедру закінчують близько 300 студентів одночасно з навчанням на 3-му та 4-му курсах денної форми, отримуючи військові спеціальності командирів взводів зв’язку, ракетно-артилерійської та автомобільної служб, інженерів-електронників.

Під час навчання в університеті кожний студент може знайти заняття за бажанням: хорові, музичні та танцювальні ансамблі; студентський театр естрадних мініатюр, щорічно проводиться міжнародний фестиваль «Студентські жарти»; клуб винахідливих та кмітливих; студентський радіовузол; огляди-конкурси художньої самодіяльності факультетів, святкові концерти; участь у різноманітних конкурсах, фестивалях міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

До спортивного комплексу університету входять ігровий та гирьовий зали, зала ритмічної гімнастики, два тири, легкоатлетичний манеж. Спортивно-масові заходи проводяться на поруч розташованому стадіоні.

Студенти мають можливість за бажанням займатися різними видами спорту: легка атлетика, баскетбол, гандбол, волейбол, футбол, футзал, ритмічна гімнастика, кульова стрільба, боротьба, настільний теніс, туризм тощо.

Регулярно проводяться спартакіади студентів, викладачів та співробітників.

Особлива гордість університету – збірна команда з аеробіки, яка зусиллями талановитих тренерів-викладачів С. Атаманюк та І. Лепьохіної досягла величезних успіхів на престижних змаганнях різних рівнів: неодноразові чемпіони та володарі Кубку України, переможці міжнародних студентських змагань, учасники чемпіонатів Європи (5-е місце у 2000 році) та світу.

Як провідний вищий навчальний заклад регіону університет надає всебічну навчально-організаційну, методичну та наукову допомогу закладам освіти всіх рівнів акредитації.

На базі університету створено навчальний науково-виробничий комплекс «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», який об’єднує діяльність понад 40 технікумів, коледжів, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл Запоріжжя та області.

Конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» відбувається в ЗНТУ вже вшосте. Традиція проведення цих конференцій у технічному університеті свідчить про ефективність і результативність наукової роботи не тільки на технічних факультетах, але й на гуманітарному, до складу якого входить кафедра українознавства. Робота конференції відбуватиметься як на пленарних засіданнях, так і на секційних, а також в рамках круглого столу. Бажаю всім учасникам конференції ефективної та результативної роботи, нових наукових здобутків!

І. А. ПанькінаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни (28)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 2. Персоналії та доробок

  Книга
  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Протокол № 3 від 12.06.2011).
 3. Американської Фундації Свободи та Польсько-Американської комісії Фулбрайта, Інститут соціології Універ­си­те­ту М. Кюрі-Склодовської в Любліні 2003 диплом

  Диплом
  Диплом стипендіата Програми ім. Кіркланда Польсько-Американської Фундації Свободи та Польсько-Американської комісії Фулбрайта, Інститут соціології Універ­си­те­ту М.
 4. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 5. Державний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни (1)

  Документ
  Ректорат Запорізького національного університету запрошує вас взяти участь у традиційній науковій конференції “Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку”, присвяченій Дню науки та 80-річчю заснування

Другие похожие документы..