Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
19 сентября в Большом зале областной филармонии масштабной симфонической программой оркестр Павла Герштейна открыл новый концертный сезон. В тот вече...полностью>>
'Рабочая программа'
Рекламная деятельность является важной дисциплиной в системе подготовки специалиста-менеджера по специальности 080401 «Товароведение и экспертиза тов...полностью>>
'Закон'
Седьмого числа, января месяца, две тысячи десятого года, умер мой отец (Ф.И.О.), который постоянно проживал по адресу: .После его смерти открылось нас...полностью>>
'Документ'
В информатике под произвольным доступом (также называемым случайным доступом или прямым доступом, англ. random access) понимают возможность обратитьс...полностью>>

Український Католицький Університет Педагогічна практика студентів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Український Католицький Університет

Педагогічна практика

студентів

(методичні матеріали)

Львів 2006

Методичні матеріали „Педагогічна практика студентів”

Розроблені канд.пед. наук, завідувачем кафедри педагогіки Українського Католицького Університету Марією Швед

1.

Анотація педагогічної практики............................................................

4

2.

Організація педагогічної практики.......................................................

6

3.

Зміст педагогічної практики..................................................................

8

4.

Результати педпрактики……………………………………………….

9

5.

Обов’язки студента-практиканта..........................................................

11

6.

Поради студентам для успішного проходження педагогічної практики………………………………………………………………..

12

7.

Звітна документація студента-практиканта………………………….

13

8.

Додатки....................................................................................................

14

9.

Додаток № 1. План відвідування студентами навчального заняття (шкільного уроку)……………………………………………………..

14

10.

Додаток № 2. Схема аналізу навчального заняття (шкільного уроку)…………………………………………………………………...

15

11.

Додаток № 3. Зразок оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття (шкільного уроку)……………………………...

18

12.

Додаток № 4. План-конспект навчального заняття (шкільного уроку)…………………………………………………………………...

19

13.

Додаток № 5. Урок (Додатки А, Б, В, Г, Д)…………………………..

20

14.

Додаток № 6. Характеристика пізнавальної діяльності учнів…………………………………………………………………….

26

15.

Додаток № 7. Орієнтовна схема вивчення учня…………………….

27

16.

Додаток № 8. Графік проведення залікових навчальних занять (виховних заходів)..................................................................................

30

17.

Додаток № 9. Заліковий лист результатів педагогічної практики….

31

18.

Додаток № 10. Зразок оформлення залікового виховного заходу...

32

19.

Додаток № 11. Тематика індивідуальних завдань з педагогічної діагностики для студентів-практикантів……………………………..

33

20.

Додаток № 12. Враження студентів УКУ від педагогічної практики

35

Зміст

 1. Анотація педагогічної практики

Навчально-виховна педагогічна практика проводиться на V курсі в Українському Католицькому Університеті і завершує практичну підготовку студентів до роботи в навчально-виховній установі різних рівнів акредитації. Основна увага приділяється оволодінню навиками професійної педагогічної діяльності.

Студенти-практиканти глибше осмислюють філософсько-етичні ідеї педагогічної діяльності, з яими вони ознайомилися в процесі вивчення курсів психолого-педагогічних та філософсько-богословських дисциплін, виробляють гуманістичний підхід до роботи вчителя, орієнтований на особу учня (студента).

Свою першу педагогічну діяльність студенти УКУ розпочинають в умовах учительського (викладацького) та учнівського (студентського) колективів і приносять їм нові ідеї з академічного середовища. Перебуваючи на практиці, вони здійснюють зв'язок між кафедрами і факультетами Українського Католицького Університету та школами, гімназіями, ліцеями й іншими навчальними закладами, сприяють обміну досвідом.

Предмет "Християнська етика" порівняно новий у загальноосвітніх школах та освітніх закладах нового типу. Особливості навчального курсу, з одного боку, створюють перед студентами-практикантами певні труднощі у підборі відповідних дидактичних матеріалів, а з другого – відкривають необмежені можливості для творчих пошуків, використання широкого кола знань з історії, культурології, богослов'я, педагогіки, психології, філософії, соціології, методології і методики.

Метою практики є залучення студентів до самостійної творчої педагогічної діяльності, формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в умовах, оптимально наближених до роботи за фахом, а також навиків духовного порадництва, формування християнського світогляду та цілісної людської особи шляхом плекання християнських чеснот.

Головним завданням педагогічної практики є:

 • залучення студентів до педагогічної діяльності та навчально-виховної роботи;

 • ознайомлення з навчальним планом, програмами та посібниками з християнської етики;

 • встановлення зв'язків між теоретичними знаннями, отриманими під час вивчення психолого-педагогічних та філософсько-богословських дисциплін, і практикою;

 • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи і передовим педагогічним досвідом освітніх закладів, співпраця з викладачами, вчителями, класними керівниками;

 • організація педагогічної взаємодії з учнями, студентами;

 • вироблення власного творчого підходу до педагогічної діяльності;

 • виховання професійних педагогічний якостей особистості.

Бази педагогічної практики: середні загальноосвітні школи та інші освітньо-виховні заклади (гімназії, ліцеї, коледжі, тощо).

 1. Організація педагогічної практики

2.1. Початок практики. Педагогічна практика розпочинається настановчим інструктажем, в якому беруть участь студенти-практиканти, викладач-керівник практики та вчителі навчальних закладів, де студенти проходитимуть практику.

2.2. Настановчий інструктаж. На інструктажі керівник педпрактики зачитує наказ Ректора про проходження педагогічної практики студентами УКУ і розподіл їх за окремими навчальними закладами міста, а також ознайомлює студентів та педагогів з метою, основними завданнями та особливостями організації педагогічної практики.

2.3. Комплексне вивчення студентами навчально-виховної роботи навчальних закладів. Ознайомлення з навчальними закладами і комплексне вивчення специфіки їхньої роботи відбуватиметься за такими напрямами:

 • ознайомлення з навчальним закладом, бесіда з представниками адміністрації, вчителями-предметниками, класними керівниками;

 • вивчення шкільної документації (розкладу занять, календарних планів вчителів, планів виховної роботи класних керівників тощо);

 • бесіда з учнями, батьками;

 • вивчення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників;

 • ознайомлення з методами та формами роботи вчителів-предметників (зокрема вчителя християнської етики) і класного керівника того класу, за яким закріплено студента;

 • складання і затвердження індивідуального плану роботи студента-практиканта (протягом першого тижня педагогічної практики).

2.4. Навчальна робота. Умовно навчальна робота поділяється на такі етапи: перший - пасивний; другий - активний.

Під час першого етапу студенти відвідують заняття вчителів, аналізують їх за схемою (див. додатки № 1, 2), вивчають і переймають кращий педагогічний досвід вчителів, беруть поради і консультації у фахівців-педагогів, визначаються з розкладом особистих занять, знайомляться з учнями і вчителями, з якими безпосередньо працюватимуть.

На другому етапі студенти активно включаються в навчальну роботу. Вони розробляють конспекти уроків (див. додаток № 4) і затверджують їх у вчителя предметника; виготовляють дидактичний матеріал; підбирають до окремих уроків технічні засоби навчання (ТЗН); готують і проводять уроки (пробні і залікові); беруть участь в їхньому обговоренні а також відвідують і обговорюють уроки своїх колег-практикантів.

2.5. Виховна робота. Студенти ознайомлюються з планом виховної роботи школи і класу, до якого вони прикріплені; долучаються до проведення запланованих шкільних і класних виховних заходів (див. додаток № 10); беруть участь у повсякденній роботі класного колективу; самостійно готують і проводять різноманітні виховні заходи; беруть участь у роботі з батьками своїх учнів (вивчають умови виховання в сім’ї, відвідують батьківські збори); відвідують і обговорюють виховні заходи, які проводять колеги-практиканти.

2.6. Методична та науково-дослідна робота студентів-практикантів полягає в ознайомленні з планом роботи методичних об’єднань учителів християнської етики; участі в семінарах, конференціях, педагогічних читаннях; спостереженні за життям і навчально-виховною діяльністю одного з учнів (за вибором практиканта) і написанні його психолого-педагогічної характеристики (див. додатки № 6, 7).

2.7. Підсумки практики. Педагогічна практика завершується такими видами роботи студентів:

 • оформлення звітної документації;

 • підготовка матеріалів до фотомонтажу, газети, виставки тощо про результати і особливості проходження педагогічної практики;

 • підведення підсумків практики у місцях її проходження разом з керівником педпрактики і педагогами, які опікувалися студентами в навчальному закладі;

 • захист практики і участь у підсумковій конференції за результатами педагогічної практики в УКУ.

3. Зміст педагогічної практики

Під час практики студенти виконують за програмою таку роботу: відвідують і аналізують навчальні заняття і виховні заходи (не більше 10), ознайомлюються з навчальним планом, програмою та дидактичним забезпеченням курсу "Християнська етика", самостійно готують і проводять навчальні заняття (лекції, уроки, факультативи, інші ФОН), займаються виховною роботою, з конкретної теми чи розділу здійснюють контроль і перевірку одержаних результатів. Планують свою роботу на період практики за розділами: навчальна, виховна, методична.

3.1. Навчальна робота передбачає: відвідування і аналіз занять, факультативів; психолого-педагогічний і методичний аналіз програм і навчально-методичної літератури з предмету "Християнська етика"; підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, самостійне проведення навчальних занять (5 пробних і 1 залікове) з урахуванням інноваційних методів та застосуванням різноманітних знань з педагогіки, психології, методики викладання предмету, філософсько-богословських дисциплін; розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей студентів, учнів з метою глибокого засвоєння знань і застосування їх на практиці.

3.2. Виховна робота передбачає: відвідування та аналіз виховних заходів, які проводяться в навчально-виховному закладі; самостійна підготовка і проведення виховного заходу з урахуванням інтересів учнів, студентів із використанням сучасних форм виховної роботи (бесід, лекцій, диспутів, вечорів, екскурсій тощо), організація самоосвіти і самовиховання учнів, студентів, з метою формування у них християнського світогляду.

3.3. Методична робота передбачає: систематичний аналіз своєї практичної діяльності та його фіксація у звітніх документах; вивчення досвіду роботи кращих педагогів та обмін досвідом зі своїми колегами-практикантами, збір матеріалів для курсової, дипломної робіт, діагностика і прогнозування своєї педагогічної діяльності, захист практики.

4. Результати педагогічної практики

У результаті проходження навчально-виховної педагогічної практики студенти повинні виявити знання з навчальних дисциплін “Педагогіка”, “Психологія”, філософсько-богословських курсів, а також з предмету “Християнська етика” і на їхній основі сформувати такі вміння:

 • організаційні (організовувати власну педагогічну діяльність і учнівську діяльність, вміло застосовувати елементи взаємодії і співпраці, творити шкільну спільноту);

 • фахові (науково і методично підходити до відбору змісту та обсягу навчальної інформації відповідно до програми і теми з навчального предмета, враховувати вікові та індивідуальні особливості школярів, оперувати оптимальними формами, методами, засобами навчально-виховної діяльності, застосовувати інноваційні освітні технології у навчальному процесі, використовувати міжпредметні зв’язки і займатися духовним порадництвом дітей та молоді.

 • комунікативні (налагоджувати педагогічне спілкування зі школярами, педагогами і колегами на основі взаєморозуміння, взаємоповаги, емпатії і партнерства);

 • проективні (вміти планувати власну педагогічну діяльність, визначати мету й основні завдання, які ставить студент перед собою і школярами, вміти діагностувати навчально-виховні ситуації і ефективно й коректно проектувати свої подальші педагогічні дії);

 • рефлексивно-творчі (бути здатними до гуманного сприймання педагогічного оточення, конструктивно аналізувати власну професійну діяльність, прогнозувати майбутні дії, розвивати особисті та учнівські творчі якості, налагодити доброзичливе порадництво і консультування для школярів і своїх колег, проводити педагогічне спостереження і аналіз учнівської поведінки та надавати їм фахову допомогу, що ґрунтується на повазі і любові до дитини.

По завершенню проходження навчально-виховної педагогічної практики студенти набувають відповідних навиків, а саме:

 • підготовки та проведення навчальних занять різних типів і виховних заходів;

 • сприймання та розуміння поведінки учнів;

 • застосування різноманітних методів, прийомів емоційно-вольового впливу на школярів;

 • аналізу та шляхів вирішення педагогічних ситуацій;

 • організації спілкування з учнями, вчителями, колегами у процесі професійної діяльності;

 • формування власного стилю педагогічної діяльності.

5. Обов'язки студента-практиканта

5.1. Студент-практикант зобов'язаний брати участь у настановчій і підсумковій конференціях, вчасно подати керівнику практики графік проведення залікових навчальних занять і виховних заходів (див. додаток № 8), розпочати і завершити практику у визначений термін.

5.2. Під час практики студент повинен якісно виконувати усі види роботи, передбачені програмою педагогічної практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для його неатистації.

5.3. Студент зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, виконувати розпорядження його адміністрації та керівників практики.

5.4. Практикант зобов’язаний провести визначену кількість навчальних занять з предмету “Християнська етика” і виховних заходів (див. додатки № 1, 4, 5, 10).

5.5. Студент повинен відвідувати заняття своїх колег, рецензувати їх і брати участь в їхньому обговоренні (див. додатки № 2, 3).

5.6. Студент зобов’язаний підготувати психолого-педагогічну характеристику на окремого учня за вибором студента згідно орієнтованої схеми вивчення учня (див додатки № 7 , 6).

5.7. За бажанням студент може підготувати індивідуальне завдання з педагогічної діагностики (див. додаток № 11).

5.8. Практикант повинен бути зразком організованості та дисциплінованості, ввічливості й працелюбства, гідно репрезентувати звання студента Українського Католицького Університету.

6. Поради студентам для успішного проходження педагогічної практики

Для успішного і ефективного проходження педагогічної практики студент- практикант повинен:

 1. вміти планувати свою педагогічну діяльність (визначати мету, зміст і завдання, форми і методи проведення кожного навчального чи виховного заняття), а також своїх учнів (відповідно до їхніх інтересів, уподобань, прагнень, здібностей), тобто вміти прогнозувати діяльність;

 2. на високому науковому і методичному рівнях володіти знаннями, уміннями, навиками та способами діяльності з предмету “Християнська етика”, вміло зацікавлювати учнів новою інформацією, яка виходить за межі вивчення предмету, виявляти власну ерудицію, кругозір, особисте ставлення до навчального предмету;

 3. враховувати вікові й індивідуальні особливості учнів, їхню дивертисивність (своєрідність) у навчально-виховній діяльності, розвивати мислення школярів, прагнення пізнавати і відкривати нове (непізнане), розкривати їхні творчі потенції;

 4. вміти створювати позитивну, психологічно-комфортну атмосферу взаємодії вчителя зі школярами, яка ґрунтується на почуттях доброзичливості, емпатії, взаєморозуміння, взаємоповаги, радості від учнівських успіхів, тощо;

 5. ефективно застосовувати інноваційні підходи до навчально-виховної діяльності учнів, найновіші сучасні освітні технології (методи активного навчання, інтерактивні методики, коопероване навчання, спільне, групове навчання, тощо);

 6. вміти аналізувати власну педагогічну діяльність (осмислювати, об’єктивно оцінювати, виявляти помилки і огріхи, коректувати її і прогнозувати), а також діяльність колег-педагогів;

 7. творчо і вміло творити свій власний професійний почерк, професійний стиль педагогічної діяльності.

7. Звітна документація студента-практиканта

Після закінчення педагогічної практики студент здає керівникові педагогічної практики таку звітну документацію:

● звіт про виконану роботу (у довільній формі);

● заліковий лист проходження практики (див.додаток № 9);

● план-конспект залікового заняття (див. додаток № 4);

 • план-конспект залікового виховного заходу (див. додаток № 10);

● характеристику на учня (див. додаток № 7);

● характеристику на студента-практиканта (у довільній формі), написану шкільним вчителем, підписану директором навчально-виховного закладу і завірену печаткою.

Педагогічну практику доцільно проводити з відривом від навчальних занять в Університеті. Тривалість педагогічної практики один навчальний рік (з розрахунку один день у тиждень).

Педагогічна практика розпочинається настановчою конференцією (інструктажем) і закінчується підсумковою (захистом практики).

ДОДАТКИ

Додаток 1

План відвідування студентами навчального заняття (шкільного уроку)

1. Коротка бесіда з учителем перед відвідуванням уроку про місце і роль його в системі вивчення учнями програмного матеріалу.

2. Спостереження шкільного уроку, під час якого студент визначає:

а) організаційний рівень уроку;

б) принципи, методи навчання на уроці;

в) підготовленість учителя до уроку;

г) типи і структуру уроку; характеристику кожного етапу уроку;

д) науковий рівень проведення уроку;

е) методичний рівень (звернути увагу на шляхи активізації розумової діяльності учнів, застосування новітніх технологій навчання, організацію самостійної роботи учнів, формування вмінь і навиків застосовувати знання на практиці, інноваційний досвід);

ж) рівень педагогічної майстерності вчителя, особливості педагогічного спілкування вчителя з учнями на уроці;

з) психологічний клімат уроку;

е) використання наочності, технічних засобів навчання (ТЗН);

є) загальні висновки (досягнення мети уроку, активізація пізнавальної діяльності учнів, організація спільної діяльності “вчитель-учень”, власні пропозиції).

3. Аналіз уроку в письмовій або усній формі.

Додаток 2

Схема аналізу навчального заняття (шкільного уроку)

 1. Загальні відомості про навчальне заняття:

 • тема навчального заняття, її зв’язок з попередніми і наступними темами, місце у відповідному розділі;

 • форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та поставленій меті;

 • рівень досягнення мети та отримані результати;

 • позитивні та негативні сторони, досягнення, втрати, загальні враження.

 1. Підготовка вчителя до організації навчального заняття:

 • визначення структури навчального заняття відповідно до теми і мети;

 • вивчення індивідуальних та вікових особливостей учнів, психологічних особливостей класу;

 • підготовка навчального матеріалу (тестових завдань, вправ, творчих робіт, практичних завдань;

- використання фахової та методичної літератури, підготовка дидактичного та роздаткового матеріалу.

 1. Постановка мети, завдань навчального заняття, відбір змісту навчального матеріалу:

– постановка мети, яка відповідає темі навчального заняття;

– відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що складають основу розвитку умінь, навичок школярів;

 • відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку учнів, їхнім пізнавальним можливостям та інтересам;

 • стимулювання інтересу учнів до змісту, (новизна знань, умінь, їхня різностороння значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, емоційність викладу, подання інформації через призму бачення вчителя);

 • інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами навчального предмету.

 1. Застосування методів, прийомів, засобів на навчальному занятті:

– творчий підбір методів, прийомів, засобів навчання для досягнення поставленої навчально-виховної і розвивальної мети і вирішення завдань;

– стимулювання активності учнів до критичного і творчого мислення, виявів власної позиції і вміння переконання, самостійного пошуку і дослідження, успіху у навчально-виховній діяльності.

 1. Діяльність педагога:

– оганізація навчально-пізнавальної роботи на занятті;

– знання вчителем навчального матеріалу, його інтелектуальний рівень, ерудиція, любов до педагогічної професії;

 • гуманне ставлення до школярів, розуміння їх як особистостей, виявлення до них довіри і поваги;

 • стиль діяльності та поведінки вчителя, його комунікативні уміння, відкритість, щирість, знаходження контакту зі школярамими, виявлення педагогічного такту в організації взаємодії з учнями;

 • забезпечення дисципліни як організації порядку на навчальному занятті;

 • рівень професійної майстерності педагога.

 1. Діяльність учнів:

 • ставлення учнів до процесу навчання, а також до форм, методів організації навчально-пізнавальної діяльності;

 • ставлення до особистості викладача, виявлення розуміння і поваги до нього;

 • позиція учнів як партнерів у навчально-виховномку процесі, творців нових ідей;

 • дотримання правил поведінки школярів на навчальному занятті.

 1. Організація міжособистісної взаємодії: “вчитель-учень”, “учень-учень”:

 • створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті;

 • застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо);

 • привчання учнів до уважного слухання, толерантного ставлення до інших думок, уникнення конфліктів, критичних зауважень, образ, тощо;

 • об’єктивне ставлення педагога до кожного учня, створення рівноправних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 1. Результативність навчального заняття:

 • перевірка вчителем рівня розуміння, осмислення школярами навчального матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та умінь;

 • застосування зворотнього зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, мислення школярівів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення організації навчальних занять;

 • оцінювання як важливий засіб стимулювання усвідомлення учнями досягнутих успіхів, перспектив свого розвитку;

 • об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності учнів, рівня їхньої активності, творчості;

 • мотивація оцінок.

 1. Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і проведення наступних навчальних занять).

10. Оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття згідно із взірцем (див. Додаток № 3).

Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки аналізу навчального заняття (уроку)

Український Католицький Університет

(Назва факультету)

Аналіз

навчального заняття з ________________________________________ (назва предмету)

проведеного  у _______ класі СШ №___ міста_______ ___________ (вказати дату)

студентом _____ курсу _________________________________ факультету

Львівського Католицького Університету

Виконав:

Студент: __________________ (Прізвище, ім’я)

Перевірив:

Викладач: ____________________

(Прізвище, ім’я)

Львів - рік

Додаток 4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 3. Автономія університетів: думка академічної спільноти

  Документ
  З 23 березня по 13 червня 2007 року соціологічною групою консорціуму з впровадження університетської автономії було проведено 2 етап соціологічного дослідження "Ставлення академічної спільноти до університетської автономії та
 4. Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет

  Документ
  Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. пр. / [за ред. проф. Валюх З.О.]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010.
 5. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.

Другие похожие документы..