Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В концепции музыкального воспитания детей отмечается, что в новых социокультурных условиях нашего общества наблюдается возрастание роли музыкального ...полностью>>
'Реферат'
Чистота воздушной среды является одним из условий, благоприятных для здоровья человека. Для меня является важным вопрос: является ли наша местность э...полностью>>
'Справочник'
Первое систематизированное справочное краткое научное руководство по эко­логии человека, включающее в себя около 2 тыс. терминов и определений по все...полностью>>
'Доклад'
Shell Irus Fluids DU - современные синтетические безводные гидравлические жидкости с пониженной воспламеняемостью на основе органических сложных эфир...полностью>>

1. 2 Кількість викладачів з вченими ступенями та званнями (у відсотках): 67,6%

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2 Кількість викладачів з вченими ступенями та званнями (у відсотках): 67,6%.

Доктор економічних наук - 1

Кандидат економічних наук, доцент –1

Кандидат технічних наук, в. о. доцента – 1

Магістр -3

2. Комплексна наукова тема кафедри.

2.1.Назва теми, прізвище керівника та виконавців.

Економіко-правове механізм розвитку просторових соціально-економічних систем (на прикладі Північного Приазов’я)”.

Керівник: д.ек.н., проф. Гудзь П.В.

Виконавці: ст.викл. Кучер С.Ф., к.ек.н. Несторенко Т.П, ст.викл. Леміш К.М., ст.викл. Шило Н.В., асистент Кобельчук Н.М., ст.лаборант Черемісіна Т.В.

2.2 Результати розробки, форми та засоби реалізації КНТ.

Робота проводилась згідно завдань державної тематики за планами ІЕПД НАН України за темою “Особливості роботи лабораторії з вивчення проблем приморського міста Інституту економіко-правових досліджень НАН України”. Лабораторія започаткувала власну діяльність з 23 березня 1996 року

1. Мета створення лабораторії розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій, що забезпечують розвиток і трансформацію господарського середовища курортних міст

Завдання

• обґрунтування економіко-правового статусу функціонування курортного міста;

• аналіз та прогнозування шляхів реструктуризації господарського комплексу курортного міста;

• впровадження інноваційних управлінських технологій та організаційно-економічних форм розвитку підприємництва у курортній та рекреаційній сфері;

• визначення складових механізму активізації соціального капіталу міського розвитку;

• інтеграція господарського комплексу приморського міста у світову економіку в умовах глобалізації.

2. Наукові кадри

Керівник - доктор економічних наук, професор Гудзь П.В.

Науковий співробітникканд. екон. наук, доц. Казачковська Г.В.

3. Характер співпраці вузівської та академічної науки

організаційний формат поєднання вузівської та академічної науки у формі підписаної керівниками наукових установ Угоди про співпрацю та Положення про роботу лабораторії,

творчо-дослідницький формат кооперації наукових досліджень (спільне виконання планів НДР за державним замовленням згідно рішення Бюро Відділення економіки Президії НАН України; колективні монографії

науково-практичний формат співпраці (проведення єдиним оргкомітетом міжнародних наукових досліджень, інтеграція ресурсів видавництва тощо, експертиза наукових розробок до практичного впровадження , консалтинг у галузі муніципального менеджменту та місцевого розвитку тощо),

підготовка наукових кадрів (членство в спеціалізованій вченій раді Д 11.170.01, опанування, реферування, рецензування наукової продукції, підготовка та захист дисертацій, залучення студентів до наукових досліджень)

4. Наукові здобутки

Розробка стратегічного плану міста

Спільно з молодіжним ресурсним центром наукових досліджень “Північне Приазов’я”:

•проведення серії соціологічних досліджень мешканців міста із визначення пріоритетів стратегічного розвитку громади;

•опрацювання та ідентифікація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста на період до 2010 року,

• участь у написанні стратегічного плану міста,

•пропаганда ідеї прийняття стратегічного плану міста через створення спецвипуску номеру міської газети до П-х Всеукраїнських муніципальних слухань у Бердянську, публікацій

4.2. Виконання госпрозрахункових замовлень для курортного та рекреаційного бізнесу:

- розробка БІЗНЕС-ПЛАН розвитку Приазовського дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” на 2000-2004 роки - Розроблений лабораторією Економіко-правових проблем Приморського міста відділу Економіко-правових проблем Розвитку територіальних систем Інституту економіко-правових досліджень НАН України  Заступник директора ІЕПД д.е.н. В.В.Фінагін 

4.3. обґрунтування та сприяння впровадженню системи ISO 9001 у бердянському міськвиконкомі:

1.Розробка проекту спільно з Асоціацією “Європейський шлях”

2.Співкоорлинація, організаційне та адміністративне супроводження впровадження Центру муніципальних послуг для мешканців міста та гостей

3. Участь у метолдичному забезпеченні формування документації СМЯ ISO 9001 на муніципальні послуги в м. Бердянськ

4. Проектна робота по забезпеченню зовнішнього аудиту та фінансування сертифікації

5. Пропаганда (проведення тренінгів) вітчизняного досвіду сертифікації у Росіїі (м. Гусєв Калінінградська область) та Македонії (м. Прілеп).

4.4. Видавнича та консалтингова робота:

Протягом 1996-2007 рр. проведена наступна робота:

• внесено 15 пропозицій до органів місцевого самоврядування (стратегічне планування, організація кондомініумів, програма туризму, пропозиції до проекту „Державної Програми розвитку природних територій міста Бердянська Запорізької області, визначених курортом державного значення на 2005-2010 роки”, програма підтримки підприємництва, напрями інноваційного розвитку м. Бердянська на 2004-2006 роки тощо);

•видано три монографії (дві колективні), 87 публікацій у фахових виданнях, у т.ч. 12 у зарубіжних виданнях 12 публікацій у місцевій пресі;

• проведено три Міжнародні науково-практичні конференції.

Перспективи та напрями роботи

• реалізація комплексної наукової теми дослідження (держ. реєстр. № 0105U008666) в межах підтеми “Формування наукових основ моніторингу економічного розвитку господарського середовища (на прикладі курортних міст)” до П-го кв. 2009 р.;

• обґрунтування напрямів розвитку сфери послуг та реструктуризації господарського комплексу міста,

• керівництво аспірантами та підготовка наукових кадрів;

• співпраця з місцевими владами, туристично-рекреаційним бізнесом

2.3.Результати виконання індивідуальних тем дослідження викладачів кафедри.

3. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри:

3.1. Аспіранти

1. Викладач кафедри, Леміш К.М., аспірант заочного відділення аспірантури Ради з вивчення продуктивних сил України. НАН України, м. Київ. Працює над кандидатською дисертацією “Реструктуризація господарського промислового комплексу регіону”.

Складений кандидатський мінімум з дисциплін “Філософія” та “Іноземна мова” (англійська мова). Розглянуто теоретичні аспекти перетворення політики і стратегії розвитку промислових підприємств в Україні, проведення реструктуризації на вітчизняний підприємствах. Проведений аналіз стану та розвитку промислових підприємств регіону. Ведеться робота над практичними розробками.

Текст роботи оформлений на 98%.

3.2 Докторанти

Над докторською дисертацією працює к.ек.н. Несторенко Т.П. Тема дослідження: “Моделювання розвитку територіальних утворень” (Національний технічний університет (ХПІ).

3.3 Пошукачі

Шило Н.В.

№ спеціальності: 08.10.02. Тема дослідження: “Удосконалення операційної системи на основі моделювання бізнес-процесів”. Назва ВНЗ: Національний університет “Львівська політехніка”. Прізвище, ім’я та по-батькові керівника: доктор екон. н., проф. Кузьмін О.Є. Текст роботи оформлений на 70% - 2 розділи з трьох.

Кучер С.Ф.

№ спеціальності: 08.10.01. (“РПС” та “Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил”) Тема дослідження: “Вдосконалення ефективності міської економіки». (На прикладі економіки приморського міста)”. Назва ВНЗ: Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Прізвище, ім.’я та по-батькові керівника: доктор екон. наук, проф. Ґудзь П.В.

Текст роботи оформлений на 98%.

3.4 Стажування

Несторенко Т.П.

Листопад 2006 р. - березень 2007 р. проводила наукові дослідження на базі університету ім. А. Міцкевича (м. Познань, Польща) в рамках програми Каси ім. Мяновского. Тематика стажування - "Проблеми розвитку економіки територіального утворення". В ході стажування було проведено дослідження економіко-математичних моделей економічного розвитку міста, механізмів удосконалення та розвитку інфраструктури міста, зокрема курортного міста.

3.5.Участь у семінарах, тренінгах.

Немає

3.6. Планування захисту кандидатських/докторських дисертацій.

Леміш К.М.

Кандидатська дисертацією “Реструктуризації становлення та розвиток промисловості регіону”.- 2008 рік

Кучер С.Ф.

Кандидатська дисертацією: “Вдосконалення ефективності міської економіки” - 2008 рік.

4. Характеристика видавничої діяльності:

4.1. Збірники наукових робіт:

Ґудзь П.В.:

1. Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків Зб.наук.праць / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред.кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С.307. (20,4 др.ар)

2. Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с. (22,6 др.ар.)

4.2 Наукові статті:

Ґудзь П.В.

1. Ґудзь П.В. Методологія економічної діагностики розвитку території (регіонів) методика дослідження// Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 7-16. (0,7 др.ар.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П., Балабанова О.І. Бюджетні управління як механізм підвищення рівня економічної безпеки // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 227-235. (0,5 др.ар.)

2. Несторенко Т.П.Инфраструктура города как фактор его конкурентоспособности //Роль та перспективи розвитку лікувальних факторів в оздоровленні та реабілітації на курорті державного значення Бердянськ: Зб.наук.пр. ЗАТ “Приазовкурорт”. – К.: ”Купріянова”, 2007. – 150с. – С.140-145. (0,3 др.ар.)

Кучер С.Ф.

1.Кучер С.Ф. Удосконалення структури програм реформування міської економіки // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 50-59. (0,6 др.ар.)

2. Кучер С.Ф. Стратегія курортного міста на зарубіжних ринках // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня). – Харьков. – 2007. – (в ред.)

Леміш К.М.

1.Леміш К.М. Разработка алгоритма реформирования компании на основе аутсорсинга // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 227-235. (0,5 др.ар.)

2.Леміш К.М. Современные организационные формы реструктуризации промышленных предприятий. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня). – Харьков. – 2007. – (в ред.)

Кобельчук Н.М.

1. Кобельчук Н.М. Формування позитивного іміджу підприємства сфери послуг// Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 299-306. (0,4 др.ар.)

4.3 Тези наукових повідомлень

Ґудзь П.В.

1. Гудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф. Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина друга. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 38-42. (0,3 др.ар.)

Кучер С.Ф.

1. Гудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф. Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина друга. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 38-42. (0,3 др.ар.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П. Совершенствование процесса ценообразования в санаторно-курортных учреждений// Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 81-83. (0,1 др.ар.)

2. Несторенко Т.П., Несторенко А.В. Применение маржинального анализа в управлении затратами предприятия // Материалы докладов учасников VI Межнародной научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: (4-6 октября 2007 года, Алушта). – в ред.

Леміш К.М.

1.Леміш К.М. Пріоритети реструктуризації промислового сектору вітчизняної економіки // Інноваційні процеси економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 260с. – С.73-75. (0,1 др.ар.)

2.Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Маркетингова взаємодія підприємств на основі аутсорсингу// Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 90-91. (0,07 др.ар.)

Кобельчук Н.М.

1. Кобельчук Н.М. Международный туризм как важнейшая форма международной торговли услугами // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 63-65. (0,1 др.ар.)

2. Кобельчук Н.М. Обґрунтування стратегії зовнішньоекономічного ціноутворення на ВАТ „Азмол” Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. Частина І. / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- С.3-8. (0,3 др.ар.)

4.4.Навчально-методичні посібники.

Кобельчук Н.М.

1. Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 4 курсу заочної форми навчання за фахом «Менеджмент організацій» – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – (в ред.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія економічного аналізу” студентами 2 курсу спеціальностей “Менеджмент організацій” та „Менеджмент ЗЕД” заочної форми навчання – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 28с. (1,9 др.ар.)

2. Несторенко Т.П Навчально-методичний посібник з курсу «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей “Фінанси” та „Економічна кібернетика” – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 52с. (3,5 др.ар.)

5. Науково-методична робота

5.1 Розробка нових програм, навчальних планів, тестових завдань.

Гудзь П.В.

1. Написання та оновлення конспектів лекцій з дисциплін: “Маркетинг”, Вступ до фаху”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Регіональне управління”, “Основи економічної теорії”.

2. Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів із вказаних вище курсів.

3. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

4.Корректування завдань та проведення тестового контролю з курсів “Маркетинг”, Вступ до фаху”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Регіональне управління”, “Основи економічної теорії”.

5. Розробка та оновлення програми державного іспиту для студентів денної та заочної форми навчання.

6. Розробка тематики курсових робіт з “Менеджменту”.

7. Поновлення питань державного комплексного екзамену з фаху “Менеджмент організацій”.

8. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної, заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент ЗЕД”, “Менеджмент організацій”.

Леміш К.М.

1. Коректування робочих програм з курсу: “Історія світової економіки”, “Основи менеджменту”, “Основи економічної теорії”, “Політична економія”, “Стратегічний менеджмент”, “Стратегічний маркетинг”, “Менеджмент ЗЕД”, “Реклама та рекламна діяльність у ЗЕД”.

2. Оновлення робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з дисципліни -

“Стратегічний менеджмент”, “Стратегічний маркетинг”, “Реклама в ЗЕД”, “Історія світової економіки”.

3. Коректування конспектів лекцій з дисциплін: “Історія світової економіки”, “Основи менеджменту”, “Менеджмент”, “Основи економічної теорії”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тематики курсових робіт “Менеджменту ”, “Політична економія”, “Менеджмент ЗЕД”.

6. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент організацій”.

Несторенко Т.П.

1. Коректування робочих програм з курсів: “Ризик у ЗЕД” , “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”, “Техніко-економічний аналіз”.

2. Розробка робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з дисципліни “Сучасні економічні теорії”.

3. Коректування конспектів лекцій з дисциплін “Ризик у ЗЕД” , “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”, “Ризик у ЗЕД”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тематики курсових робіт з “Основи ЗЕД”, “Макроекономіка” .

6. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД ”, “Менеджмент організацій”.

Кучер С.Ф.

1. Розробка та оновлення робочих навчальних програм з раніше прочитаних курсів: “Розміщення продуктивних сил”, “Міжнародний маркетинг”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Корпоративне управління”, “Менеджмент ЗЕД”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародні економічні організації”, “Міжнародний менеджмент”, “Регіональні економічні зв’язки та ЗЕС”, “Вільні економічні зони”, “Регіональна економіка”.

2. Коректування завдань для проведення модульного та підсумкового контролю з курсу “Міжнародна економічна інтеграція”, “Розміщення продуктивних сил”.

3. Розробка робочих програм та конспектів лекцій, планів практичних завдань з нових дисциплін: “Трансформаційна економіка та економічна політика”.

4. Розробка тематики курсових робіт з “Основи ЗЕД”, “Менеджмент ЗЕД”, “Політична економія”.

5. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент ЗЕД”, “Менеджмент організацій”.

6. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

Шило Н.В.

1.Оновлення робочих програм з раніше прочитаних курсів “Спільне підприємство”, “Менеджмент”, “Операційний менеджмент”.

2. Розробка тематики курсових робіт з “Менеджменту”, “Мікроекономіка”.

4. Розробка тем дипломних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності “Менеджмент організації”.

5. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

Кобельчук Н.М.

1. Розробка робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з курсів “Зовнішньоекономічна політика”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародна економіка”, “Теорія міжнародної торгівлі”.

2. Розробка тематики курсових робіт з дисциплін “Основи ЗЕД”, “Політична економія”, “Мікроекономіка”.

3. Розробка робочих програм та конспектів лекцій, планів практичних завдань з нових дисциплін: “Митна справа”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тестів.

6. Розробка тем дипломних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності “Менеджмент організацій”.

5.2 Підготовка усіх видів методичних посібників, документів з ліцензування та акредитування.

Немає

5.3. Результати роботи методичних та методологічних семінарів кафедри.

Немає

5.4.Пропозиції щодо плану роботи науково-методичного семінару АРІУ ЗНТУ.

Обговорювати питання впровадження Булонської системиСкачать документ

Похожие документы:

 1. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Та наказу Міністерства освіти України від 25. 02. 93 р

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96 N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99 Наказами Міністерства освіти і науки
 4. Та принципи кримінального права 5

  Документ
  Костщький М. В.- доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, дійсний член Академії правових наук України, заслужений юрист України;
 5. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;

Другие похожие документы..