Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные направления деятельности по ее реализации на период до 2015 года. Программа опреде...полностью>>
'Основная образовательная программа'
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрени...полностью>>
'Статья'
Приобретение художественной и детской литературы для Муниципального учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» Новокузнецко...полностью>>
'Рассказ'
Паустовский «Золотой линь» (рассказы) «Мещёрская сторона» Ш.Перро Волшебные сказки М.Пришвие «Золотой луг» (рассказы) Русские народные сказки Г....полностью>>

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 28 " листопада 2011 р.

програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю

8.05170106 ‘‘Технології продуктів бродіння і виноробства‘‘

Схвалено на засіданні кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Протокол № 5 від 22 листопада 2011 р.

Завідувач кафедри _______ П.Л. Шиян

Схвалено Вченою радою факультету

бродильних і цукрових виробництв

Протокол № 3 від 24 листопада 2011 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан _____________ П.Л. Шиян

2011

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05170106 ‘‘Технологія продуктів бродіння і виноробства‘‘ розроблена доктором технічних наук, професором П.Л. Шияном і кандидатом технічних наук, доцентом Куцем А.М.

З М І С Т

стор.

1.

ПЕРЕДМОВА ...........................................................……………......................

4

2.

БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ........................................……………….

4

2.1.

ВСТУП .................................................................................................................

4

2.2.

Хімічний склад харчових продуктів, їх харчова, біологічна та енергетична цінність .................…………….................................................................

5

2.3.

Теоретичні основи основних процесів технології продуктів бродіння і виноробства ……………………………………………………………………..

5

2.3.1.

Біохімічні основи ............................................................……………..................

5

2.3.2.

Мікробіологічні основи ...............................................…………….....................

5

2.3.3.

Механічні та гідромеханічні основи ....................……………...........................

5

2.3.4.

Фізико-хімічні та хімічні основи ..............................……………......................

5

2.3.5.

Тепломасообмінні процеси ..............................……………...............................

6

2.3.6.

Перегонка та ректифікація ................................................……………..............

6

3.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ...........................…………….......

6

3.1.

Сировина технологій продуктів бродіння і виноробства ...........................

6

3.2.

Біотехнологія солоду і ферментних препаратів ……………………………

6

3.3.

Технологія пива і безалкогольних напоїв....……………...............................

7

3.4.

Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв ………………...

8

3.5.

Технологія вина...........................................................………………………….

11

4.

перелік питань для проведення вступного випробування ……………………………………………………………..

12

5.

КРитерії оцінювання знань вступників на письмовому випробуванні…………………….…………..............

21

6.

Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні у формі співбесіди ……………………………….

23

7.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………….....................

24

1. ПЕРЕДМОВА

Повну вищу освіту студент отримує шляхом навчання в магістратурі, в яку приймаються випускники вищих навчальних закладів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки “бакалавр” або “спеціаліст”.

Мета вступного випробування – встановити рівень засвоєння ними теоретичних основ технології продуктів бродіння, знання основних процесів цього напряму технології та вміння застосовувати отриманні знання при виконанні і захисті магістерської роботи.

Вступник повинен володіти сукупністю видів діяльності, які передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра і спеціаліста за професійним напрямом 0517 “Харчові технології та інженерія” спеціальності “Технологія продуктів бродіння і виноробства”.

Вступне випробування базується на дисциплінах “Загальні технології харчової промисловості”, “Технологія галузі”, “Біотехнологія солоду та ферментних препаратів”, “Хімія і біотехнологія вина”, “Технологія екстрактів і напоїв із рослинної і плодово-ягідної сировини”, “Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі”, “Технічна мікробіологія”, “Технологічне обладнання галузі” та ін.

Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове завдання, яке включає питання теоретичного характеру, що відповідають базовій частині програми, питання з технології солоду, пива, спирту, безалкогольних і лікеро-горілчаних виробів та вина (вибір та обґрунтування апаратурно-технологічних схем процесів й технологічних режимів), розрахункові завдання з технології галузі. Виконання завдання передбачає виявити фундаментальні та прикладні знання з технології продуктів бродіння, вміння дати теоретичне обґрунтування відповідей, рішень, практичних рекомендацій, технологічних параметрів, виявити вміння та навички працювати з науково-технічною і довідковою літературою, виконувати теоретичні та експериментальні дослідження, аналізувати отримані результати та проводити технологічні розрахунки.

В базовій частині програми наведені теоретичні основи технології, що базуються на знаннях основних положень, понять, які вступник повинен був засвоїти під час вивчення фундаментальних, загально-інженерних, спеціальних та економічних дисциплін.

В спеціальній частині програми викладається комплекс питань, пов’язаних безпосередньо з технологією солоду, ферментних препаратів, пива, спирту, вина, алкогольних та безалкогольних напоїв, хлібопекарських та кормових дріжджів, реалізацією цих технологій в ринкових умовах виробництва.

2. БАЗОВА ЧАСТИНА

2.1. Вступ

Суспільно-господарське значення виробництва продуктів бродіння. Завдання, що стоять перед відповідними виробництвами.

Класифікація бродильних виробництв та їх загальна характеристика. Асортимент продукції, шляхи його вдосконалення.

Основні технологічні та економічні поняття. Принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництв, технічні регламенти, вихід продукції та ін.

Література: [1-3, 6-8,10,13, 15,21,26, 29]

2.2. Хімічний склад харчових продуктів, їх харчова, біологічна та енергетична цінність

Макро- і мікронутрієнти та неаліментарні речовини харчових продуктів, їх загальні властивості та фізіологічне значення. Вміст основних речовин в товарній продукції бродильних виробництв .

Загальні уявлення про обмін речовин та енергії в організмі людини. Харчова, біологічна та енергетична цінність продуктів харчування. Концепції збалансованого та адекватного харчування. Органолептична оцінка якості харчових продуктів.

Література: [5, 8, 23, 26]

2.3. Теоретичні основи основних процесів технології продуктів бродіння і виноробства

2.3.1. Біохімічні основи

Ферменти як біологічні каталізатори технологічних процесів бродильних виробництв. Ферменти рослинного та мікробного походження, приклади використання. Вплив температури, кислотності і концентрації середовища та інших факторів на активність ферментів. Гідролітичні та окислювальні процеси в технології бродильних виробництв. Умови для оптимальної активності та інактивації амілолітичних, протеолітичних, цитолітичних та інших ферментів; продукти, що утворюються внаслідок їх дії та вимоги до їх складу в залежності від особливостей технології та контроль процесу.

Література: [5, 8, 12, 15, 23, 26, 28]

2.3.2. Мікробіологічні основи

Мікроорганізми, що використовуються в технології продуктів бродіння, основні вимоги до них та їх характеристика залежно від призначення. Будова дріжджової та бактеріальної клітин. Вплив температури, кислотності і концентрації середовища та інших факторів на життєдіяльність мікроорганізмів. Фази розмноження дріжджів.

Бродіння та дихання, зв’язок між ними. Спиртове бродіння, його механізм та хімізм. Основні, вторинні та побічні продукти, їх утворення залежно від способів технології та вплив на якість і вихід цільової продукції. Характеристика способів та мікроорганізмів, які використовуються для проведення спиртового бродіння. Основні принципи розрахунків виходу цільового продукту та виробничих втрат.

Література: [1-3, 5, 6, 8-10,13-15,19,20, 26,29]

2.3.3. Механічні та гідромеханічні процеси

Подрібнення, сортування та просіювання. Змішування компонентів. Одержання однорідних мас. Фільтрування та пресування.

Література: [1-3, 5, 6, 8-10, 15, 21,24, 26, 29]

2.3.4. Фізико-хімічні та хімічні основи

Екстрагування речовин із сировини. Плазмоліз та тургор клітини. Явище осмосу, вплив на нього температури та механічної дії. Закон Фіка. Процеси екстрагування в технології продуктів бродіння .

Сорбція та десорбція, механізми процесу. Застосування адсорбентів в технологічних процесах.

Література: [1-3, 5, 6, 8-10,15, 21,24, 26, 29]

2.3.5. Тепломасообмінні процеси

Загальна характеристика процесів нагрівання, темперування, випарювання, сушіння та охолодження. Зміна температури, вологості, агрегатного стану та структурно-механічних властивостей продуктів. Теплотехнічні характеристики процесів.

Основи розрахунків теплотехнічних процесів. Загальні положення теплових розрахунків. Принципи розрахунків необхідної кількості теплоносія та палива.

Література: [1-3, 5, 6, 8-10,15, 21,24, 26, 29]

2.3.6. Перегонка та ректифікація

Закони Коновалова та Врєвського. Коефіцієнти перегонки та ректифікації. Основні принципи розрахунку колон брагоректифікаційної установки.

Література: [5-6, 8, 10, 15,16, 21, 26, 29]

3. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

3.1. Сировина технологій продуктів бродіння і виноробства

Основні види сировини, що використовується в технології бродильних виробництв та виноробстві. Її технологічні властивості та призначення. Показники якості. Санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги. Загальні принципи розрахунків необхідної кількості сировини для добової потужності підприємства.

Література: [1-3, 5-11,13-16,22, 24-27, 29]

3.2. Біотехнологія солоду та ферментних препаратів

Очищення та сортування зерна. Вимоги до технологічного обладнання. Теоретичні основи та цілі замочування зерна. Фактори, що впливають на швидкість процесу. Біохімічні зміни в зерні, дихання, втрати сухих речовин. Способи і практика замочування в пивоварному і спиртовому виробництвах. Витрати води та електроенергії та шляхи їх зниження.

Мета та теоретичні основи пророщування зерна. Морфологічні зміни. Зміни у складі ферментів та речовин зерна. Вплив різних факторів на протікання біохімічних процесів. Режими пророщування злакових культур для різних типів солодів.

Способи і практика пророщування зерна. Кондиціювання повітря. Порядок і режими роботи в різних типах апаратів для пророщування зерна; їх порівняльна техніко-економічна характеристика. Шляхи інтенсифікації солодування, стимулятори і інгібітори. Втрати сухих речовин і шляхи їх зниження.

Задачі сушіння і термічної обробки солоду для пивоварного виробництва. Стадії і фази сушіння. Зміни активності ферментів та складу основних речовин зерна. Хімізм утворення меланоїдінів, їх властивості і вплив на якість пива. Типи сушарок. Практика сушіння світлого і темного солоду. Характеристика солоду згідно вимог стандарту.

Виробництво солоду різних типів та призначення: барвних, спеціальних світлих, для виробництва спирту, солодових екстрактів, концентрату квасного сусла. Вимоги до їх якості.

Основні способи солодування та типи солодовень за кордоном.

Основні шляхи інтенсифікації та оптимізації процесів замочування, пророщування, сушіння і термічної обробки солоду.

Перспективні і високоефективні технології солоду. Шляхи економії енергоресурсів у солодовому виробництві. Екологічні аспекти технології солоду.

Втрати сухих речовин зерна при виробництві солоду, вихід та облік солоду. Розрахунок продуктів. Заходи з техніки безпеки та охорони довкілля. Утилізація відходів виробництва солоду.

Принципи класифікації виробництва і формування назв ферментних препаратів (ФП). Переваги їх застосування. Продуценти ФП.

Поверхневий спосіб виробництва ФП (з індексом Пх). Сировина та її характеристика. Продуценти. Підготовка поживних середовищ, засівного матеріалу; способи вирощування мікроорганізмів. Подрібнення і сушіння поверхневої культури; стандартизація, фасування.

Виробництво ФП глибинним способом (з індексом Гх). Приготування посівного матеріалу та поживних середовищ. Культивування продуцентів періодичним і безперервним способами. Підготовка повітря. Фактори, що впливають на накопичення ферментів. Одержання готових препаратів та їх якісна характеристика.

Методи концентрування та очищення ФП. Екстрагування, термоліз. ферментоліз тощо. Фракціонування ферментів шляхом зміни температури або рН розчину, ультрафільтрації, діалізу, сорбції та ін. Принципові схеми. Стабілізація і стандартизація ФП.

Одержання сучасних технічних та очищених ФП, що застосовуються в бродильних виробництвах; їх показники. Мультиензимні композиції.

Основні способи іммобілізації ферментів та перспективи їх застосування в бродильних виробництвах.

Мікробіологічний і хіміко-технологічний контроль виробництва ФП. Заходи щодо охорони довкілля. Утилізація відходів.

Література: [2,3,6,10,13,15,17,25-27]

3.3. Технологія пива і безалкогольних напоїв

Сучасний стан та актуальні проблеми вдосконалення технологій пива, слабо- та безалкогольних напоїв, основні шляхи їх вирішення. Питання оптимізації та інтенсифікації виробництв.

Асортимент пива, інших видів продукції галузі, перспективи розвитку.

Специфічні особливості основних видів сировини, допоміжних матеріалів для забезпечення високої якості продуктів з мінімальними витратами. Селекція і генна інженерія при створенні нових сортів пивоварного ячменю. Вимоги стандартів та іншої нормативно-технічної документації, їх значення у підвищенні якості продукції.

Виробництво пива. Технологічна схема, її варіанти стосовно випуску різних сортів пива.

Приготування пивного сусла. Підготовка сировини та допоміжних матеріалів. Технологія одержання і розділення (фільтрування) заторів: теоретичні основи, способи і режими, основні види обладнання. Особливості переробки несолоджених матеріалів, застосування ферментних препаратів. Теплова обробка (кип’ятіння) сусла з хмелем. Теорія і практика обробки хмелю, застосування хмельових препаратів. Визначення виходу екстракту, енергетичних витрат та ефективності технологій у варильному цеху. Способи раціонального використання вторинної сировини, забезпечення охорони довкілля і комфортних умов праці. Застосування іммобілізованих ферментних препаратів при безперервному затиранні зернопродуктів.

Бродіння. Освітлення і охолодження сусла. Головне бродіння і доброджування, витримка пива. Технологічні процеси, теорія і практика їх регулювання. Культивування дріжджів: розведення чистої культури, введення, знімання і зберігання насіннєвих дріжджів.

Інтенсивні технології бродіння : напівбезперервна, сумісна із застосуванням циліндро-конічних апаратів. Зброджування сусла іммобілізованими дріжджами.

Технологічні втрати, шляхи їх зниження. Використання вторинної сировини. Забезпечення комфортних умов праці і охорони довкілля.

Підготовка пива до розливу і розлив. Теорія і практика освітлення пива, забезпечення стійкості при зберіганні. Перспективні комбіновані способи фільтрування пива. Технологічні вимоги до розливу пива. Організація розливу, оформлення та експедиція пива.

Стійкість пива і проблеми її підвищення. Біологічні і колоїдні помутніння пива, способи їх запобігання. Нові способи стабілізації пива.

Особливості виробництва пива на міні-пивзаводах. Сировина, асортимент, реалізація. Види обладнання та їх компонування. Забезпечення теплотою, холодом. Культивування дріжджів.

Сучасні машини і апарати, які забезпечують технологічні, гігієнічні, екологічні та економічні вимоги до виробництва пива.

Виробництво полісолодових екстрактів. Сировина. Особливості технології та показники якості житнього, пшеничного, вівсяного, кукурудзяного солодів. Виготовлення ячмінно-солодових екстрактів і концентратів квасного та пивного сусла. Особливості технології полісолодових екстрактів, їх властивості і застосування.

Виробництво різних видів квасу. Технологія хлібного квасу, квасу типу “Московський”. Виробництво плодово-ягідних квасів, браги, медових напоїв.

Виробництво газованих безалкогольних напоїв. Підготовка сировини, виготовлення сиропів, кольору. Розрахунки купажів із застосуванням інформаційних технологій. Сатурація води. Синхронно-змішувальний спосіб виготовлення напоїв. Підвищення стійкості напоїв.

Основні методи контролю та управління виробництвом, в тому числі за допомогою засобів автоматизації, комп’ютерних технологій. Нові перспективні методи контролю.

Література: [2-4, 10,13, 15,17, 25-27]

3.4. Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв

Сучасний стан і перспективи розвитку науки і технології в спиртовій промисловості. Економічні і технологічні аспекти розвитку спиртової промисловості.

Основні види сировини, показники якості та технологічні вимоги до них. Порівняльна техніко-економічна характеристика використання різних видів сировини. Комплексна переробка сировини. Технологічні схеми, порівняльні характеристики. Безстічне виробництво спирту. Маловідходні і безвідходні технології спирту.

Очищення та подрібнення зерна. Структурно-механічні і хімічні зміни сировини при її подрібненні. Гранулометричний та хімічний склад помелів. Апаратурно-технологічні схеми установок для подрібнення зерна і приготування замісів.

Підготовка меляси, оптимізація хімічного складу. Антисептування. Приготування мелясного сусла. Підготовка допоміжних матеріалів.

Технологія оцукрюючих матеріалів. Порівняльна техніко-економічна характеристика оцукрюючих матеріалів. Способи приготування солодового молока. Механічне активування ферментів солодового молока та його ефективність. Підготовка та використання ферментних препаратів. Визначення витрат оцукрюючих матеріалів.

Приготування сусла із крохмалевмістної сировини. Розварювання сировини. Структурно-механічні зміни сировини та хімічні перетворення вуглеводів і азотистих речовин. Втрати зброджуючих речовин та способи їх зменшення. Способи та апаратурно-технологічні схеми розварювання сировини, їх порівняльна техніко-економічна характеристика.

Оцукрення розвареної маси. Способи оцукрювання. Хімічні і біохімічні перетворення речовин сировини. Апаратурно-технологічні схеми установок для оцукрення розвареної маси. Показники якості сусла.

Вимоги до дріжджів спиртового виробництва та характеристика рас дріжджів спиртового виробництва. Теоретичні основи культивування дріжджів і безперервного спиртового бродіння. Втрати вуглеводів на біосинтетичні процеси та утворення вторинних і побічних продуктів бродіння. Апаратурно-технологічні схеми приготування виробничих дріжджів на мелясних та зерно-кортопляних спиртових заводах. Особливості дріжджегенерування дріжджів при двохпродуктовому виробництві з отриманням хлібопекарних дріжджів. Показники якості виробничих дріжджів.

Зброджування сусла. Фактори, що впливають на процес бродіння. Способи та технологічні режими зброджування сусла із крохмалевмісної сировини та меляси. Особливості зброджування сусла при одержанні хлібопекарських дріжджів. Показники зрілої бражки. Ресурсо- і енергозберігаючі технології спиртових бражок.

Характеристика спирту ректифікованого та біетанолу. Галузі використання різних видів етилового спирту.

Фізико-хімічні властивості етилового спирту та його водних розчинів (температура кипіння, замерзання, густина, пружність пари, теплоємність, тепловий ефект при змішуванні етилового спирту з водою, явище контракції, прихована теплота випарювання тощо).

Склад леткої частини бражки. Способи вилучення спирту із бражки.

Теоретичні основи розділення бінарних летких систем. Суть процесу ректифікації. Роль вітчизняних вчених в розробці теоретичних основ перегонки та ректифікації. Фазова рівновага системи етанол-вода. Залежність фазової рівноваги від тиску. Коефіцієнти випаровування і ректифікації. Класифікація летких домішок спирту.

Отримання спирту-сирцю та його склад в залежності від первинної сировини. Робота сирцевої ректифікаційної установки.

Вимоги до брагоректифікаційних установок (БРУ) та основні принципи їх побудови. Класифікація БРУ. Розрахунок повної ректифікаційної колони, матеріальний та тепловий баланси. Енерго- та ресурсозберігаючі БРУ та їх техніко-економічна оцінка.

Отримання абсолютованого спирту, азеотропне і сольове обезводжування.

Склад та характеристика продуктів, напівпродуктів і відходів брагоректифікації - бражний дистилят, непастеризований спирт, сивушне масло, барда, лютерна вода.

Додаткові колони БРУ – сивушна колона і колона остаточної очистки.

Шляхи збільшення виходу спирту з одиниці сировини в процесі брагоректифікації . Втрати спирту при ректифікації. Виділення спирту із побічних продуктів брагоректифікації. Розгінна колона і колона екстрактивної ректифікації.

Особливості технології біоетанолу з нехарчової і вуглеводвмісної сировини. БРУ для виробництва біоетанолу. Дегідратація та денатурація біоетанолу. Математичне моделювання і оптимізація процесів перегонки і ректифікації.

Підвищення якості ректифікованого спирту, особливості перегонки і ректифікації мелясних та зерно-картопляних бражок.

БРУ із ступеневим використанням теплової енергії. Способи підвищення теплового потенціалу вторинних енергоресурсів.

Розділення водно-спиртової суміші за допомогою молекулярних фільтрів. Застосування в спиртовій промисловості мембранної технології.

Експлуатація БРУ. Регулювання режиму роботи БРУ , контури автоматичного регулювання. Витрати пари, води і електроенергії на БРУ. Можливі неполадки в роботі та їх усунення.

Прийом, облік і зберігання спирту в спиртоприймальному відділенні і спиртосховищі, оформлення документів на прийом і видачу спирту.

Технологія хлібопекарських дріжджів. Технологічні схеми сепарування дріжджів із мелясної бражки. Охолодження, пресування, формування та розфасовка дріжджів. Сушіння дріжджів. Умови зберігання. Вимоги стандарту до пресованих, рідких і сухих хлібопекарських дріжджів.

Технологія кормових дріжджів. Значення кормових дріжджів у народному господарстві. Технологічні схеми виробництва. Характеристика культур дріжджів, які вирощують на післяспиртовій барді. Апаратурно-технологічні схеми та режими вирощування кормових дріжджів. Виділення та одержання порошкоподібних та гранульованих кормових дріжджів. Вирішення екологічних проблем виробництва.

Очищення стічних вод. Загальна характеристика стічних вод. Способи очищення. Вимоги до очищення стічних вод. Зворотне водопостачання.

Актуальні проблеми технології спирту, хлібопекарних і кормових дріжджів.

Сучасний стан та основні напрями науково-технічного прогресу у лікеро-горілчаній промисловості. Класифікація та характеристика лікеро-горілчаних напоїв.

Вимоги до якості води, що використовується в лікеро-горілчаному виробництві. Способи, апаратурно-технологічні схеми та технологічні режими водопідготовки. Використання мембранних технологій та молекулярних фільтрів для поліпшення фізико-хімічних і органолептичних показників води.

Характеристика та хімічний склад основних видів рослинної сировини лікеро-горілчаного виробництва. Значення окремих компонентів сировини для формування смаку, кольору, аромату та стабілізації напівфабрикатів й товарних напоїв.

Приготування спиртованих соків та морсів. Фізико-хімічні основи екстрагування сухих речовин сировини. Способи приготування соків та морсів. Утилізація відходів виробництва.

Приготування настоїв та ароматних спиртів. Вихід настоїв та втрати спирту. Суть екстракційної дистиляції. Процеси, що відбуваються при одержанні ароматних спиртів із рослинної сировини. Технологія виготовлення ароматних спиртів. Вихід ароматного спирту. Втрати спирту та шляхи їх зменшення.

Харчові кислоти, барвники, ароматизатори, вина, коньяки та інші допоміжні матеріали, їх характеристика, підготовка і застосування у лікеро-горілчаному виробництві.

Приготування водно-спиртових розчинів. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при змішуванні спирту з водою. Способи, апаратурно-технологічні схеми та технологічні режими приготування водно-спиртових розчинів. Процеси, що відбуваються при фільтруванні розчинів.

Оброблення водно-спиртових розчинів активним вугіллям та іншими сорбентами. Адсорбційні, фізико-хімічні та хімічні процеси при обробці. Способи та апаратурно-технологічні схеми обробки сортівок активним вугіллям. Регенерація активного вугілля та інших сорбентів.

Очищення водно-спиртових розчинів з використанням різних видів молока, модифікованого крохмалю та інших сорбентів.

Приготування лікеро-горілчаних напоїв. Принципова технологічна схема приготування напоїв.

Купажування напоїв. Наукові основи та способи приготування різних типів напоїв. Методика розрахунку купажу. Нові лікеро-горілчані напої. Способи підвищення стійкості напоїв.

Особливості технології міцних алкогольних напоїв із плодово-ягідної сировини.

Підготовка посуду, розлив та оформлення напоїв. Автоматичні лінії підготовки посуду, розливу та оформлення напоїв. Практика і контроль процесу миття посуду. Характеристика стічних вод і способи їх очищення. Умови автоматичного розливу по об’єму і рівню. Виправний та невиправний брак продукції. Втрати спирту. Вимоги до зовнішнього оформлення продукції. Бій посуду і шляхи його зменшення. Зберігання та відпуск готової продукції. Умови безпечної роботи.

Облік спирту, води, пари і електроенергії. Їх питомі витрати. Напрями зниження питомих матеріальних та енергетичних витрат.

Література: [3, 4, 7, 10, 15, 22, 25, 26, 29]Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 060. 10103-„Міське будівництво та господарство

  Документ
  Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 7.
 2. Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра з напряму 0909 – Прилади, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.090901 – “Прилади точної механіки” проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 092101 „Промислове та цивільне будівництво, що мають диплом бакалавра за напрямком будівництво.

  Диплом
  Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.092101 „Промислове та цивільне будівництво", що мають диплом бакалавра за напрямком БУДІВНИЦТВО.
 4. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт» Рівне 2011

  Конкурс
  фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт»
 5. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю

  Конкурс
  Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми» підготовки спеціаліста 7.

Другие похожие документы..