Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Защита состоится « » 2008 года в « » часов на заседании диссертационного совета Д 209.001.01 в Дипломатической Академии МИД России по адресу: г.Москв...полностью>>
'Документ'
8-910- 47-51-83 e-mail zakazkursovoi@ Наш сайт: www.zakazkursovoi.narod.ru Тема: «Предмет, метод и функции гражданского права» Содержание: Тема: «Пре...полностью>>
'Памятка'
На территории Воронежской области источником чрезвычайной ситуации (ЧС) гидрологического типа могут быть высокие уровни воды (половодье, паводки, зат...полностью>>
'Методические указания'
Обычно ошибочно поступают наоборот, т.е. сначала, не имея ответа на вопрос «зачем?», подбирают руководителя службы персонала и ставят ему задачу по р...полностью>>

Ня, а також працівників приватних, інших недержавних підприємств та організацій, котрі формують фермерську інфраструктуру й обслуговують фермерські господарства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

____________________________ Установчими зборами

____________________________ Миколаївської обласної

____________________________ Асоціації фермерів та

____________________________ приватних землевласників

____________________________ «Відродження»

____________________________ від 8 липня 2008 року,

____________________________ протокол №1

____________________________

СТАТУТ

Миколаївської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження»

м. Миколаїв

2008 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Миколаївська обласна асоціація фермерів та приватних землевласників «Відродження» (надалі «Асоціація») є місцевою громадською організацією, яка на добровільних засадах об'єднує власників селянських та фермерських господарств, їхні об'єднання, а також працівників приватних, інших недержавних підприємств та організацій, котрі формують фермерську інфраструктуру й обслуговують фермерські господарства.

1.2 Асоціація діє на території області згідно з чинним законодавством та цим Статутом. Вона виступає юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки у банках, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити, зразки яких затверджує Рада Асоціації та реєструються в установленному порядку. Асоціація володіє майном на правах власності, оренди та інших передбачених Законом умовах.

1.3 Асоціація діє на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.4 Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, в тому числі і рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Асоціації, а символіка реєструється в установленому Законом порядку. Асоціація володіє майном на правах власності та інших передбачених Законом умовах.  

1.5 Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях належним їм майном самостійно. І не
відповідає по зобов'язаннях своїх членів, як і її члени не відповідають по зобов'язаннях Асоціації. Членство в Асоціації не накладає на її учасників ніяких обмежень щодо їх власної господарської та будь-якої іншої діяльності.

1.6 Регулювання праці в Асоціації відбувається відповідно до законодавства України.

Асоціація заснована у відповідності з метою постійної координації діяльності учасників Асоціації, які між собою так і з відповідним державним органам контролю, регулювання та управління по виконанню урядових та державних рішень у сфері діяльності Асоціації.

1.7 Асоціація пропагує свої ідеї та цілі і розповсюджує інформацію через засоби масової інформації, а також шляхом створення власних видань.

1.8 Юридична адреса Асоціації: 54055, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 3.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1 Метою Асоціації є сприяння розвитку масового фермерського руху в області та
консолідація зусиль своїх членів для сприяння створенню і розвитку конкурентоспроможного, високотоварного господарського укладу в аграрному секторі економіки області, що має за мету виробництво вироблення продукції та отримання доходу. Захист законних соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів.

2.2 Асоціація розв'язує такі завдання:

2.2.1 вносить пропозиції до органів влади з питань земельної реформи.

по можливості приймає участь у розробці проектів нових законів, підзаконних актів, проектів доповнень та змін до чинних нормативних документів;

2.2.2 сприяє проведенню аграрної реформи в області;

2.2.3 сприяє організації селянських, фермерських господарств, діяльність яких базується на
засобах виробництва, вироблені продукції та доходах і на вільному кооперуванні товаровиробників між собою та підприємствами промисловості і торгівлі;

2.2.4 сприяє освоєнню і відбудові покинутих сіл, господарському використанню родючих
земель, які не використовуються або використовуються незадовільно;

2.2.5 забезпечує захист законних прав фермерів та приватних землевласників, здійснює
громадський контроль за дотриманням чинного законодавства щодо фермерських і
особистих селянських господарств та поглиблення реформування земельних і
майнових відносин в аграрному секторі економіки;

2.3 3 метою виконання статутних завдань та цілей Асоціація в установленому порядку:

2.3.1 може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з статусом юридичної особи та застосування підприємств в установленому законодавством порядку;

2.3.2 допомагає місцевим органам влади та земельним службам створювати фонди земель

запасу та передавати їх у власність або у користування фермерським господарствам, на умовах, передбачених чинним законодавством;

2.3.3 сприяє виділенню для потреб фермерських і особистих підсобних господарств лімітів і
фондів, організації фінансово-кредитної допомоги;

2.3.4 надає членам Асоціації необхідну фінансову, матеріальну та технічну допомогу.

2.3.5 допомагає в організації матеріально-технічного забезпечення фермерських господарств, утворенні агросервісних, виробничих, збутових та інших кооперативів та асоціацій;

2.3.6 налагоджує зв'язки між територіальними об'єднаннями Асоціації, сприяє забезпеченню
їх інформацією про стан ринків збуту сільськогосподарської продукції, засобів
виробництва, інших товарів і послуг;

2.3.7 сприяє впровадженню науково-технічного прогресу у фермерських господарствах;

2.3.8 організує вивчення членами Асоціації ефективних методів ведення сільського
господарства, допомагає в їхній професійній підготовці;

2.3.9 створює сприятливі умови для реалізації торгової сільськогосподарської продукції;

2.3.10 розробляє і виступає організатором ( ініціатором ) перед державними органами із
системою заходів, які сприяють соціальному захисту фермерів та їхніх сімей;

2.3.11 сприяє створенню кооперативних комерційних організацій, банків, страхових
компаній, кредитних спілок, різних внутрішніх і міжнародних фондів для розвитку
фермерства;

2.3.12 сприяє співпраці зарубіжних комерційних структур і громадських фермерських
організацій з фермерами та їх громадськими організаціями в Україні;

2.3.13 співпрацює з міжнародними проектами та представництвами в Україні, які працюють в
аграрному секторі в питаннях поглиблення реформування земельних і майнових
відносин, розвитку фермерських господарств, обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів, сільських кредитних спілок, дорадчих служб, інфраструктури аграрного
ринку;

2.3.14 сприяє участі фермерських господарств у реалізації державних програм, що
фінансується з державного бюджету і спеціальних фондів, вирішенню питань
державної підтримки фермерських і особистих селянських господарств, фінансового і
кредитного їх забезпечення;

2.3.15 співпрацює з зарубіжними громадськими організаціями фермерів щодо навчання
молодих (до 30 років) голів та членів фермерських господарств, стажування їх у
кращих фермерських господарствах країн Західної Європи ,США, Канади, та інших
країн;

2.3.16 організує проведення спеціалізованих виставок-ярмарків, конкурсів, сприяє участі в
них широкого кола фермерів, власників особистих селянських господарств,
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та кредитних спілок.

2.3.17 Реалізує інші заходи, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

З.ЧЛЕНИ І УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1 Членство в Асоціації може бути індивідуальним і колективним.

3.2 Індивідуальним членом Асоціації може бути кожен громадянин України, який досяг
18-річного віку, визнає даний Статут, веде фермерське чи особисте підсобне
господарство і сплачує членські внески. Індивідуальним членом Асоціації також може
бути власник або співвласник малого підприємства, член кооперативу, іншого
недержавного господарського формування, що має юридичну самостійність,
обслуговує фермерські господарства або з ними співпрацює.

3.3 Учасниками Асоціацій можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які
поділяють цілі і завдання Асоціацій, визнають її Статут і надають фінансову допомогу,
а також інші громадські організації, чия діяльність відповідає цілям Асоціації.

3.4 Прийом у члени Асоціації відбувається за письмовою заявою, яка розглядається Радою асоціації.

3.5 Як виняток, прийом до Асоціації індивідуальних членів може здійснювати Рада
Асоціації, (або за дорученням Ради Правлінням Асоціації) . Рада також приймає рішення про створення нового територіального об'єднання фермерів та його прийом до Асоціації. Усі рішення з цього питання затверджуються конференцією Асоціації.

3.6 Членами Асоціації не можуть бути особи, що працюють винятково у Державній сфері виробництва або на умовах найму виконавчих структурах Асоціації та об'єднаннях
прямо підпорядкованих Державним структурам.

3.7. Члени Асоціації і учасники мають право:

3.7.1 Брати участь в управлінні справами Асоціації, вибирати і бути обраними до їх

керівних і контролюючих органів;

3.7.2 вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації, усуненню недоліків у роботі органів і керівних осіб;

3.7.3 користуватися послугами агросервісних, постачальницько-збутових, навчальних консультативно-інформаційних та інших установ, підприємств та організацій створених Асоціацією;

3.7.4 у виняткових випадках, отримувати фінансову допомогу від Асоціації в розмірі і порядку, визначених її Радою (чи правлінням).

3.7.5 вийти в установленому порядку з Асоціації.
3.8 Члени та учасники Асоціації зобов'язані:

3.8.1 Брати участь своїми коштами у формуванні бюджету Асоціації, своєчасно платити членські внески;

3.8.2 своєю діяльністю допомагати реалізації мети і завдань Асоціації відповідно до їх

Статуту;

3.8.3 керуватись у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом;

3.8.4 пропагувати і виконувати рішення виборних органів Асоціації;

3.8.5 дотримуватись режиму взятих на себе договірних зобов'язань;

3.8.6 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації.

3.9 Порядок припинення членства Асоціації:

3.9.1 члени та учасники Асоціації, які за власної ініціативи, виходять з Асоціації, зобов'язані повідомити про це керівний орган відповідного територіального об'єднання у місячний термін у письмовій формі (індивідуальний член подає заяву. учасники - заяву та протокол рішення загальних зборів або конференції);

3.9.2 Членство в Асоціації припиняється з дня вказаної на поданих в документах дати.

3.9.3 Вибувають з Асоціації і індивідуальні члени, які припиняють свою діяльність у сфері фермерства чи приватного землеробства згідно встановленого Законом порядку:

3.9.4 Член та учасник Асоціації може бути виключений із неї у випадку грубого порушення чинного законодавства, вимог даного статут, невиконання своїх обов'язків або навмисного ігнорування мети Асоціації;

3.9.5 Рішення про виключення приймаються колегіальними органами (Радою, Правлінням), про що повідомляється на зборах або конференціях відповідних територіальних об'єднань Асоціації;

3.9.6 Членські внески та інші пожертвування при виключені чи виході з Асоціації поверненню не підлягають.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИХ І ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ.

4.1 Основою Асоціації є її територіальні об'єднання (сільські, районні), які входять до неї. Первина територіальна структура Асоціації - це добровільне об'єднання членів у межах села, групи сіл, району, яке має статус юридичної особи, може мати свій Статут, який не суперечить цьому Статуту.

4.2 Первинні організації об'єднуються в районні, обласну, всеукраїнську організації.

4.3 Структурні організації Асоціації, які діють на підставі її Статуту, беруться на облік
органами вищих рівнів: первинна організація - у районній, районна — в обласній та
реєструються згідно чинного законодавства.

4.4 Асоціація мас таку організаційну структуру:

- Конференція;

- Рада Асоціації;

- Виконавча дирекція;

Для здійснення окремих напрямків статутної діяльності можуть створюватись постійні

або тимчасові підрозділи (комісії, комітети тощо).

4.5 Територіальні об'єднання, які діють за своїм Статутом (Положенням), погоджують цей Статут (Положення) з обласною Асоціацією і легалізуються в установленому порядку.

4.6 Вищим керівним органом Асоціації є конференція членів обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників. Кожний делегат з’їзду має один ухвальний голос.

Конференція скликається Радою Асоціації по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.7 Позачергові конференції можуть проводитися за пропозицією ініціативної групи, що включає на менше 1/3 членів асоціації або за вимогою Ради асоціації.

4.8 Конференція асоціації:

4.8.1 визначає основні напрямки діяльності Асоціації;

4.8.2 затверджує статут Асоціації, Положення про ревізійну комісію вносить зміни та доповнення;

4.8.3 визначає організаційну структуру Асоціації, функціональні обов’язки розпорядчих та виконавчих органів Асоціації;

4.8.4 обирає на 3 роки голову Асоціації і членів ревізійної комісії, заслуховує їх та затверджує плани та звіти про їхню діяльність, обирає на 3 роки членів Ради Асоціації і заступників голови Асоціації, а в разі необхідності відкликає їх;

4.8.5 вирішує питання вступу Асоціації до інших громадських організацій та виходу з них;

4.8.6 визначає порядок і розмір членських внесків до цільових фондів та структуру грошових витрат, затверджує фінансовий план та кошторис Асоціації;

4.8.7 розглядає та затверджує проект бюджету Асоціації та звіт про його виконання;

4.8.8 затверджує рішення Ради (крім питань, остаточне рішення яких належить до компетенції Ради та її голови);

4.8.9 розглядає питання, які стосуються діяльності Асоціації;

4.8.10 реалізує право власності в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами Асоціації. Окремі функції по господарському управлінню майном можуть бути покладені конференцією на Раду Асоціації та керівні органи територіальних об’єднань Асоціації;

4.8.11 обирає не більше трьох почесних голів з числа найбільш видатних організаторів фермерського руху. Звання Почесний голова Асоціації присвоюється виключно громадянам України на довічних термін. У разі вибуття одного або більше Почесних голів замість вибулих обирає нових кандидатів на цю посаду.

4.9 Конференція уповноважена приймати рішення, якщо на ній присутні не менше 2/3 загальної кількості обраних на конференції делегатів. Рішення на конференції приймається більшістю голосів від присутніх на конференції обраних делегатів.

4.10 У період між конференціями керування Асоціації здійснюється Радою Асоціації, до складу якої входять за посадою голова Асоціації його заступники, голови районних Асоціацій. Рада Асоціації скликається по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на 3 місяці.

4.11 Рада Асоціації:

4.11.1 організовує виконання рішень конференції;

4.11.2 керує поточними справами Асоціації і розв’язує завдання, які не відносяться до компетенції конференції;

4.11.3 приймає рішення про прийом членів до Асоціації і їхній вихід з Асоціації;

4.11.4 затверджує штатний розпис виконавчої дирекції Асоціації і здійснює контроль за її діяльністю;

4.11.5 за поданням голови Асоціації чи керівника виконавчої дирекції затверджує на відповідні посади працівників виконавчої дирекції та приймає остаточне рішення по їх звільненню;

4.11.6 формує творчі групи для розробки програмних документів Асоціації по роботі з Парламентом, Урядом, іншими державними інститутами та структурами громадського суспільства, передусім ринковим;

4.11.7 сприяє організації договірних взаємовідносин;

4.11.8 контролює дотримання прав і обов’язків членами і учасниками Асоціації;

4.11.9 вирішує інші питання діяльності Асоціації, що не суперечить Закону України „Про

об'єднання громадян";

4.11.10 засідання Ради правоможні при наявності 2/3 членів Ради. Рішення приймаються

більшістю голосів присутніх членів.

4.І2 Голова Ради Асоціації:

4.12.1 Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області є водночас головою Ради Асоціації. Заступники голови Асоціації є водночас заступниками голови Ради (крім керівника виконавчого органу);

4.12.2 Голова Асоціації обирається конференцією таємним або відкритим голосуванням

терміном на 3 роки. Голова Ради Асоціації може бути достроково переобраний

конференцією Асоціації;

4.2.3 Голова Ради Асоціації забезпечує по мірі можливості виконання рішень конференції і

Ради Асоціації, організовує роботу Ради , головує на її засіданнях;

4.12.4 репрезентує Асоціацію у відносинах з державними органами, політичними партіями,

громадськими і міжнародними організаціями, підприємствами, установами, іншими структурами та громадянами;

4.12.5 контролює роботу виконавчого апарату Асоціації вимагає від нього виконання

положень Статуту, рішень Ради, дотримання умов контракту, службових та

посадових інструкцій;

4.12.6 проводить організаційну роботу щодо прийому на роботу працівників виконавчого апарату Асоціації та їх звільнення у разі порушення та невиконання ними вимог

Статуту, рішень Ради Асоціації чи голови Ради , а також порушення умов контракту

або службових та посадових інструкцій;

4.12.7 за вимогою Ради періодично звітує про свою роботу перед Радою Асоціації;

4.12.8 Голова Ради періодично заслуховує своїх заступників та членів Ради про свою роботу, та вносить пропозиції на Раду Асоціації про покращення їхньої роботи;

4.12.9 Голова Ради може отримувати за свою роботу зарплату, розміри якої встановлює Рада Асоціації;

4.12.10 за рішенням Ради Асоціації голові Асоціації виділяються також безпідзвітні кошти, необхідні для виконання ним представницьких обов’язків;

4.12.11 заступники Голови Асоціації відповідають за ті ділянки роботи, які їм доручила конференція, Рада та Голова Асоціації і виконують обов'язки голови в разі його відсутності.

4.14 Голова Правління Асоціації:

4.14.1 Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області є водночас головою
Ради Асоціації та головою Правління Асоціації;

4.14.2 Голова Правління Асоціації призначається на підставі рішення Ради Асоціації; .

4.14.3 Голова Правління Асоціації забезпечує по мірі можливості виконання рішень Ради Асоціації;

4.14.4 за дорученням Ради Асоціації репрезентує Асоціацію у відносинах з державними
органами, політичними партіями, громадськими і міжнародними організаціями,
підприємствами , установами , іншими структурами та громадянами;

4.14.5 контролює роботу виконавчого апарату Асоціації вимагає від нього виконання положень Статуту, рішень Ради, дотримання умов контракту, службових та посадових інструкцій;

4.14.6 проводить організаційну роботу щодо прийому на роботу працівників виконавчого
апарату Асоціації та їх звільнення у разі порушення та невиконання ними вимог
Статуту, рішень Ради Асоціації чи голови Ради, а також порушення умов контракту
або службових та посадових інструкцій;

4.14.7 за вимогою Ради періодично звітує про свою роботу перед Радою Асоціації:

4.14.8 Голова Правління Асоціації може отримувати за свою роботу зарплату, розміри якої
встановлює Рада Асоціації;

4.14.9 за рішенням Ради Асоціації голові Правління Асоціації виділяються також безпідзвітні кошти, необхідні для виконання ним представницьких обов'язків;

4.15 Виконавчий апарат Асоціації:

4.15.1 у своїй роботі виконавча дирекція підпорядкована Раді Асоціації, Голові Ради Асоціації. Вона діє в рамках чинного законодавства, цього Статуту та Положення про виконавчу дирекцію, затвердженого Радою, та в своїй роботі керується розпорядженнями Голови Ради;

4.15.2 Голова Ради наймає за контрактом виконавчого директора на термін, вказаний в
контракті, котрий, виходячи з умов контракту, формує робочий апарат управління.
При можливості допускається сумісництво посади виконавчого директора і Голови
Асоціації фермерів та приватних землевласників з усіма повноваженнями,
покладеними на виконавчого директора;

4.15.3 виконавчий директор здійснює керівництво робочим апаратом управління Асоціації,
в межах компетенції та з відома Голови Асоціації, видає накази, розпорядження,
заключає договори, представляє інтереси Асоціації в відношеннях з іншими
організаціями, відкриває в банках розрахункові рахунки , здійснює інші дії,
працюючи за дорученням Асоціації, виконує доручення Голови Асоціації;

4.15.4 звільнення виконавчого директора з посади здійснює Голова Ради Асоціації з
подальшим доведенням до відома Ради Асоціації;

4.15.5 Виконавчі дирекції територіальних об'єднань безпосередньо підпорядковані
виконавчій дирекції Асоціації і співпрацюють з нею тільки на умовах, передбачиним
цим Статутом, договірними зобов'язаннями відповідних виборних органів.

 1. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1 Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності. Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті її господарської діяльності створених нею госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.

  1. Джерелом коштів Асоціації є:

 • вступні та членські внески;

 • пошти, отримані у вигляді грантів на проведення навчально освітньої діяльності;

 • кошти від проведення основної діяльності;

 • добровільні пожертвування від окремих осіб, підприємств, організацій, у тому числі з-за кордону;

  1. Вступні та щорічні членські внески сплачують районні об’єднання фермерів, де їх немає – індивідуальні члени Асоціації, а також колективні члени, які не входять до районних територіальних структур у розмірі, встановленому конференцією.

  2. Територіальні об єднання звітують в кінці календарного року про стан надходжень та перерахувань членських внесків.

  3. Асоціація має право продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування юридичним або фізичним особам частину свого майна та списувати його в установленому чинним законодавством порядку з балансу Асоціації.

  4. Рішенням конференції Асоціація може створювати такі фонди:

 • розвитку виробництва, науки, техніки;

 • резервний (страховий);

 • підтримки фермерських господарств, приватних землевласників, підприємців, що обслуговують фермерські та селянські господарства.

  1. Всі кошти та майно Асоціації використовуються для виконання статутних завдань.

  2. Асоціація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та Бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.1 Ревізійна комісія діє згідно «Положення про ревізійну комісію Асоціації», затвердженого конференцією Асоціації.

6.2 Ревізійна комісія:

- контролює фінансову діяльність Асоціації, її Ради, виконавчої дирекції;

- перевіряє виробничу діяльність госпрозрахункових організацій, підприємств і установ, створених Асоціацією.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

7.1 Зміни і доповнення до Статуту Асоціації готує Рада і виносить на розгляд конференції Асоціації.

7.2 Рішення про внесення змін до Статуту та про ліквідацію Асоціації приймаються більшістю голосів (не менше 3/4) голосів.

7.3 Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації згідно чинного законодавства.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1 Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску):

- реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення конференції Асоціації;

- ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення конференції або за рішенням суду.

8.2 Кошти та майно Асоціації, в тому числі після її ліквідації, не можуть перерозприділяться між її членами.

8.3 У разі ліквідації Асоціації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Земельне та аграрне право

  Документ
  Необхідно зупинитися на розвитку земельних правовідносин, на етапах розвитку права власності, землеробства в Україні. Розвиток землеробства характеризується такими періодами:
 2. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 3. Фінанси підприємств (1)

  Документ
  Автори:А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А.
 4. Фінанси підприємств (2)

  Документ
  Автори:А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А.
 5. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. К.: Фенікс, 2000. 336 с. Бібліогр.: с. 332

  Документ
  Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2 . - 336 с.

Другие похожие документы..