Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
осознание общности разных видов искусств, ценностей и идеалов, воплощенных в художественных произведениях; понимание широкого круга явлений отечестве...полностью>>
'Сказка'
Способствовать развитию у учащихся памяти, внимания, логического и математического мышления, умения мечтать; работать над развитием у детей правильно...полностью>>
'Документ'
8 травня 45 року закінчується Друга світова відбувається Потсдамська конференція. Всі питання мирного врегулювання будуть вирішуватися колегіальним о...полностью>>
'Диплом'
За большой личный вклад в становление и развитие Международного Союза евреев – бывших узников фашизма и Всеизраильской Ассоциации «Выжившие в концлаг...полностью>>

Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційної програми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЧТЕІ КНТЕУ

_______________Ореховська Т.М. “____”____________________2011 р.

ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст», «магістр»

Чернівці, 2011

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

ТЕМА 1. Загальна характеристика економічної кібернетики як науки

Основи економічної кібернетики. Проблеми і завдання, якими покликана займатися економічна кібернетика. Об’єкт і предмет кібернетики. Основні поняття кібернетики. Мета вивчення кібернетики. Кібернетичні підходи до вивчення динамічних систем незалежно від їх фізичної природи. Спільні принципи функціонування та управління технічних, біологічних, економічних та інших систем. Загальна характеристика економічної кібернетики. Об’єкт і предмет дослідження економічної кібернетики. Сутність економічної кібернетики. Методи економічної кібернетики. Макропідхід і мікропідхід до вивчення управляючих систем. Чотири основних напрямки кібернетичних досліджень при макропідході. Вісім напрямків кібернетичних досліджень при мікропідході.

ТЕМА 2. Теоретичні основи економічної кібернетики

Основні поняття теорії систем. Поняття "система". Класифікація і властивості систем. Загальні підходи до опису систем. Рівні абстрактного опису систем. Соціально-економічні системи та їхні властивості. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в економіці. Загальна характеристика економічної системи. Функціонування економічних систем. Системний аналіз економічних систем. Ідентифікація економічної системи. Формалізація поведінки систем. Структуризація цілей управління економічної системою. Економічна інформація та економічні дані. Інформація. Кількісне вимірювання інформації. Невизначеність. Якісне вимірювання інформації. Дані та операції з ними. Інформаційні зв’язки. Кодування інформації. Загальне уявлення про надмірність інформації. Економічна інформація та її властивості. Економічна семіотика. Потоки економічної інформації. Інформаційні ресурси підприємства. Ентропія як міра ступені невизначеності. Ентропія та інформація. Принцип необхідності Ешбі. Альтернативні підходи до визначення кількості інформації. Інформаційні технології та системи. Технології побудови інформаційних систем. Методи інтелектуального аналізу даних. Основні етапи та алгоритми інтелектуального аналізу даних.

ТЕМА 3. Моделювання, аналіз і синтез економічних систем

Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів. Поняття "моделі" та "моделювання". Узагальнене визначення моделювання. Аналіз функцій моделювання. Моделювання методом "чорної скриньки". Ізоморфні і гомоморфні системи. Основні поняття кібернетичного моделювання. Математичне і економіко-математичне моделювання. Методика економіко-математичного моделювання. Статичні моделі економічних систем. Виробничі функції. Загальні поняття балансових моделей. Динамічні макроекономічні моделі. Загальна характеристика макроекономічної динаміки. Трисекторна модель економіки. Динамічні міжгалузеві балансові моделі. Макроеконометричні моделі. Поняття Імітаційних методів в економіці. Роль експериментів у моделюванні економіки. Комп’ютерне моделювання.

Загальна характеристика систем управління. Основні принципи аналізу і синтезу моделей економічних систем. Принципи декомпозиційного аналізу економічної системи. Ієрархічні системи управління. Координація в ієрархічних системах управління. Види організаційних структур. Методи декомпозиційного аналізу.

Завдання аналізу та синтезу систем управління. Процедура аналізу економічної системи. Формальний аспект аналізу функціональної системи. Аналіз системи суспільного споживання. Статистичні моделі аналізу попиту і споживання. Стандартна кейнсіанська модель аналізу ринку. Теорія споживання. Застосування макроекономічної теорії: політика стабілізації.

Синтез економічної системи. Методологія синтезу економічної системи. Загальна задача синтезу об’єкта управління. Загальна задача синтезу управляючої системи. Моделі і методи синтезу структури системи управління. Синтез функціональної структури системи управління. Синтез організаційної структури системи управління.

ТЕМА 4. Управління в економічних системах

Принципи, методи й моделі управління. Сутність процесів управління. Умови існування системи управління. Структура системи з управлінням. Аксіоми теорії управління. Закон необхідності різноманітності в системах управління. Типи систем управління. Види зв’язків у систем управління. Регулятори зворотного зв’язку. Елементи теорії лінійних операторів. Кібернетична інтерпретація дій з операторами. Принципи і закони управління. Застосування принципів теорії автоматичного управління в економіці.

Види управління. Оптимальне управління і його критерії. Реалізація оптимального управління. Системи підтримки прийняття рішень в економіці. Методи прийняття управлінських рішень. Системний підхід в управління економічними системами. Якісний аналіз процесів управління в макроекономіці.

Життєздатні системи. Функціональна схема життєздатної системи. Модель життєздатних систем С. Біра. Оптимізація функціонування підрозділів і управління стабільністю внутрішнього середовища системи. Моделювання взаємодії системи із зовнішнім середовищем.

6.5. Математичні засади економічної кібернетики.

Сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики

Елементи теорії множин та математичної логіки. Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Нечіткі множини. Відношення. Математична логіка. Елементи теорії функцій. Основні види функцій. Графіки функцій. Композиція функцій. Метричні простори. Замкнені і відкриті множини. Лінійні або векторні простори.

Концептуальні засади синергетики та нелінійної динаміки. Основні поняття теорії складних систем. Самоорганізація та етапи еволюцій складних систем. Принцип підпорядкування Бакена та параметри порядку. Показники Ляпунова. Дискретні відображення. Аналіз економічних часових рядів методами нелінійної динаміки.

Моделювання хаотичної динаміки в економіці. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки. Застосування принципу підпорядкування при дослідженні соціально-економічних систем. Синергетичний підхід до управління економічними системами.

РОЗДІЛ 2.ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ

ТЕМА 1. Множини. Операції над ними

Основні поняття теорії множин. Способи завдання множин. Порожня множина. Універсум. Операції над множинами. Підмножини. Рівність множин. Множина підмножин. Теорема о рівності множин. Транзитивність включення. Алгебра множин. Доведення тотожностей алгебри множин. Узагальнення операцій над множинами. Розбиття множин. Прямий добуток множин.

ТЕМА 2. Комбінаторика

Вибірки, перестановки, сполучення. Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення. Розбиття.

ТЕМА 3. Логіка предикатів

Основні поняття. Формули логіки предикатів. Квантори. Здійснюваність.

ТЕМА 4. Булева алгебра

Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої алгебри. Канонічні форми логічних функцій: нормальні і довершені нормальні диз’юнктивні та кон’юктивні форми. Перехід від табличного подання логічної функції до алгебраїчного. Скорочені диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Поняття про індекс (коефіцієнт) простоти. Мінімальні диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Методи скорочення формул булевої логіки.

ТЕМА 5. Теорія графів

Маршрути, шляхи, ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости. Ейлерові графи. Теорема Ейлера. Гамільтонові графи. Планарність графів. Зв’язність. Дерева. Кістякове дерево зв’язного графа. Зважені графи. Мінімальні кістякові дерева зважених графів.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕМА 1. Інформаційні технології та процеси обробки економічної інформації

Інформаційні процеси в економіці. Інформатизація суспільства. Властивості інформації. Вимірювання інформації і даних. Економічна інформація. Об’єкт та джерело економічної інформації. Складові одиниці економічної інформації. Реквізит. Документ. Класифікація економічної інформації. Характеристика економічної інформації. Індикація інформації. Документообіг на підприємстві. Системи економічних показників. Кодування економічної інформації. Системи кодування економічної інформації. Класифікатори. Передумови використання інформаційних систем в економіці. Управління на основі бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів.

ТЕМА 2. Класифікація інформаційних систем

Класифікація інформаційних систем (ІС) за ознакою структурованості задачі. Класифікація ІС за функціональною ознакою та рівнем управління. Інформаційні системи оперативного рівня. Інформаційні системи спеціалістів. Інформаційні системи менеджерів середньої ланки. Стратегічні інформаційні системи. Класифікація ІС за рівнем автоматизації. Класифікація ІС за характером використання інформації. Класифікація ІС за галуззю використання. Зарубіжні класифікації ІС. ІС бухгалтерського обліку. ІС комплексного управління підприємством. Особливості інформаційних систем для мультинаціональних корпорацій. ERP системи.

ТЕМА 3. Організація інформаційної бази інформаційних систем

Апаратне забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення інформаційних технологій в економіці. Управління ресурсами даних. Моделі даних. Системи управління базами даних. Використання професійних СУБД в інформаційних системах. Системи управління базами даних MS SQL Server, Oracle, Informix, DB2, MySQL, Postgree SQL. Тенденції та перспективи розвитку технологій управління ресурсами даних. Технологія сховищ даних Data Warehousing. Технологія аналізу OLAP. Технологія інтелектуального аналізу даних Data Mining. Системи підтримки прийняття рішень.

ТЕМА 4. Управління базами даних в СУБД

Особливості архітектури зберігання даних в середовищі MS SQL Server. Методи створення бази даних (БД). Створення таблиць баз даних. Типи даних. Резервне копіювання БД, використання журналу трансакцій. Стандарти SQL. Оператор SELECT як основа побудови запитів на вибірку. Групування даних та використання умов в запитах. Узагальнення даних з використанням агрегатних функцій. Вибірка даних з кількох таблиць. Використання вкладених запитів. Управляючі запити.

ТЕМА 5. Телекомунікації

Використання телекомунікацій в економіці. Методи передачі інформації по каналах зв’язку. Телефонний зв’язок. Факсимільний зв’язок. Модем. Цифрові системи телекомунікацій. Радіоканали. Стільниковий радіозв’язок. Супутникові системи зв’язку. Комп’ютерні мережі. Концепція відкритих інформаційних систем. Технологія розподіленої обробки даних. Модель клієнт-сервер. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Структура, інформаційні ресурси та принципи роботи в мережі Інтернет. Інформаційні технології електронного бізнесу. Платіжні системи в Інтернет.

ТЕМА 6. Захист економічної інформації

Концептуальна модель захисту економічної інформації. Види інформації за відношенням до умов захисту. Конфіденційна інформація. Загрози безпеці діяльності підприємств та інформації. Вимоги, принципи та модель системи захисту інформаційної системи. Методи та способи захисту інформаційної системи. Криптографічні методи. Електронний цифровий підпис. Правовий захист інформації. Особливості захисту інформації, що містить комерційну таємницю. Система безпеки, прийнята в мові SQL. Загальні правила розмежування доступу. Режими аутентифікації та компоненти структури безпеки. Адміністрування системи безпеки. Права користувачів на доступ до об’єктів бази даних. Поняття власника об’єкта бази даних. Неявні права доступу до даних. Конфлікти доступу до даних.

ТЕМА 7. Організація доступу до бази даних з прикладних програм

та мережі Інтернет

Методика організації доступу користувачів до баз даних. Використання SQL в прикладних програмах. Технологія ODBC, як єдиний інтерфейс доступу до баз даних. Доступ до баз даних з мережі Інтернет. Доступ до баз даних з використанням технології ADO. ASP-технології. Технологія .Net. Використання JDBC для розробки кросплатформенних засобів доступу до баз даних. Visual Studio як середовище розробки інформаційних систем. ADO .NET. Архітектура ADO .NET.

РОЗДІЛ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ТЕМА 1. Система i принципи економічного прогнозування

Сутність i зміст економічного прогнозування. Понятійний апарат прогностики. Види i призначення прогнозів. Принципи прогнозування.

Класифікація методів прогнозування. Класифікація прогнозів i планів та їх коротка характеристика. Інтуїтивні i формалізовані методи прогнозування. Колективне експертне прогнозування. Основи прогнозуючих систем.

ТЕМА 2. Експертні методи прогнозування

Принципи формування експертних систем прогнозування. Компоненти прогнозування. Характеристика експертів. Фактори створення експертного прогнозу. Індивідуальні i колективні експертні методи. Особливості експертного прогнозування. Просте узгодження думок експертів. Метод експертних груп. «Мозкова атака». Метод Дельфі. Метод Зонд. Метод сценаріїв. Етапи проведення колективної експертної оцінки. Формування цілей i питань експертизи. Формування правил проведення оцінки чи опитування експертів. Формування групи експертів. Bибip способу оцінки ступеня компетентності експертів. Обчислення експертних узагальнених оцінок.

Визначення чисельності експертної групи i коефіцієнта компетентності експертів. Самооцінка. Критерій компетентності. Вектор коефіцієнтів компетентності. Максимальна чисельність експертної групи. Статистична обробка експертних оцінок. Ранжування. Метод безпосередньої оцінки. Метод попарних порівнянь. Методи оцінки погодженості думок між експертами. Коефіцієнт конкордації. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана. Коефіцієнт Кендела. Стійкість групових експертних оцінок.

ТЕМА 3. Прості методи прогнозування

Особливості простих методів прогнозування. Екстраполяція. Метод побудови «наївної моделі». Екстраполяція на основі середньої. Методи інтерполяції. Сутність інтерполяції. Інтерполяційний багаточлен Лагранжа. Метод двох крайніх точок. Метод середніх групових точок. Прогнозування на основі темпів зростання. Метод екстраполяції на основі темпу зростання. Метод екстраполяції на основі середнього темпу зростання. Методи генерації прогнозних вибірок. Метод «бутстреп». Метод «складеного ножа».

ТЕМА 4. Адаптивні методи прогнозування

Мета адаптивного моделювання. Види механізмів адаптації систем. Показники якості адаптації. Трекінг-сигнали. Методи i моделі адаптації. Моделювання на нейронних мережах. Основні поняття нейрокомп'ютерної техніки обчислень. Види функцій активації. Топологія мереж. Навчання мережі. Використання мереж в прогнозуванні.

ТЕМА 5. Аналітичне вирівнювання тренда

Криві зростання. Пряма. Парабола. Поліном ступеня т. Експонентна крива. Модифікована експонента. Показникова функція. Зворотна функція. Криві Гомперця. Логістична крива. Криві Пірсона. Оцінка параметрів трендових моделей. Теорема Гаусса. Метод найменших квадратів. Перевірка адекватності трендових моделей. Прогнозування по трендових моделях.

ТЕМА 6. Моделі прогнозування одновимірних процесів

Моделі фільтра стаціонарних процесів. Фільтр Ходріка-Прескотта. Модель лінійного фільтру. Моделі авторегресії порядку р(АР(р)). Моделі ковзного середнього порядку q(KC(q)). Моделі авторегресії i ковзного середнього порядку р, q [APKC(p, q)]. Прогнозування часових рядів за допомогою моделей авторегресії i ковзного середнього. Прогнозні моделі Бокса-Дженкінса. Перевірка на стаціонарність часових рядів.

ТЕМА 7. Прогнозування багатовимірних процесів

Багатофакторні лінійні моделі: оцінка параметрів. Мультиколінеаність. Метод Феррара-Глобера. «Хі»-квадрат. Адекватність лінійних багатофакторних моделей. Критерій Стьюдента. Дисперсійний аналіз. Критерій Фішера. Похибки. Прогноз на основі багатофакторної моделі. Нелінійні моделі стохастичних оцінок. Нелінійні процеси авторегресії. «Порогова» модель. Білінійні моделі. Гармонічні процеси. Моделі зi змінною дисперсією. ARCH-процеси. GARCH (р, q)-процес. TGARCH-процес. SGARCH-процес. GARCH-M-процес. Цілочисельні моделі. Коінтеграція часових рядів, ECM та VAR-моделі. Швидкість пристосування. Відгук λ. Методологія Інгла-Гренджера. Прогнозування часових рядів за допомогою ланцюгів Маркова. Переваги ланцюгів Маркова. Функція правдоподібності.

ТЕМА 8. Моделі прогнозування соціально-економічних об'єктів

Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів. Структурні моделі. Економетричне тестування гіпотез. Алгоритм вибору стратегії прогнозування. Дисперсійно-коваріаційний метод. Регресійний метод. Створення системи державних прогнозів i програм соціально-економічного розвитку. Головні функції прогнозування. Макроекономічні прогнози. Приклади макроекономічних моделей. Система національних рахунків. Модель RMSM-X. Прогнозування рівня життя населення.

ТЕМА 9. Метод сценарних досліджень

Сценарний метод прогнозування. Мета побудови сценаріїв. Система i фази розробки сценарію. Розробка складу моделей сценарного простору. Роль формальних методів в побудові сценарію.

РОЗДІЛ 5. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ТЕМА 1. Імітаційні моделі, процесі імітаційного моделювання (базові визначення)

Вступ до імітаційного моделювання. Імітаційні моделі, область застосування і основні визначення. Структура процесу імітаційного моделювання.

ТЕМА 2. Математичний апарат імітаційного моделювання

Застосування теорії ймовірностей і математичної статистики до імітаційного моделювання. Види ймовірнісних розподілів, що використовуються в імітаційному моделюванні. Статистичні проблеми імітаційного моделювання.

ТЕМА 3. Основні методологічні підходи до побудови імітаційних моделей

Імітаційні моделі систем. Дискретні імітаційні моделі. Неперервні імітаційні моделі. Методології імітаційного моделювання. Принципи і методи побудови імітаційних моделей. Аналітичний метод, метод статистичного моделювання (Монте-Карло), комбінований підхід.

ТЕМА 4. Сучасні універсальні комп’ютерні середовища і мови імітаційного моделювання

Комп’ютерні середовища імітаційного моделювання. Побудова моделей в комп’ютерних середовищах для економічних і соціально-економічних систем. Види застосовуваних систем і приклади формування імітуючих моделей. Можливості використання імітаційних мов. Інформація про сучасні програмні продукти в цій області.

ТЕМА 5. Комп’ютерне імітаційне моделювання економічних систем

Імітаційне моделювання прогнозування об’єму продажу. Алгоритм побудови прогнозу об’єму реалізації для продукції із сезонним характером продажу. Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків. Встановлення взаємозв’язку між вхідними і вихідними показниками у вигляді математичних рівнянь або нерівностей. Закони розподілу ймовірностей для ключових параметрів моделі.

РОЗДІЛ 6. СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕМА 1. Теоретичні основи створення та функціонування прикладного програмного забезпечення для обробки економічної інформації

Сфери застосування прикладного програмного забезпечення у повсякденній діяльності та у професійній діяльності економіста. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Коротка характеристика різних класів прикладних програм.

ТЕМА2. Прикладні рішення автоматизації та управління

бізнес-процесами

Загальна характеристика програмних продуктів автоматизації та управління бізнес-процесами. Програми управління часом. Поняття тайм-менеджменту. Класифікація програм управління часом та організації бізнес-процесів. Програми-органайзери. Програма Microsoft Outlook. Модуль «календар». Управління задачами, складання графіку робіт. Модуль «задачі». Робота з адресною книгою. Розділ «контакти». Інші розділи програми. Інтеграція з іншими додатками пакету MS Office.

ТЕМА 3. Інтеграція додатків MS Office

Методи обміну та зв’язку між об’єктами MS Office. Реалізація цих методів у конкретних парах програмних продуктів. Інтеграція Word-Excel, Word-Access, Excel-Access, Access-Word, Access-Excel, Excel-Word. Особливості різних методів обміну та зв’язку. Злиття даних. Використання злиття на основі елементів MS Outlook.

ТЕМА 4. Довідкові правові системи

Особливості роботи сучасних довідкових правових систем. Вимоги до їх функціональності. Довідкова правова система «Ліга: Закон». Відбір документів у системі «Ліга: Закон». Робота зі списком документів. Робота з текстом документа. Закладки, експорт документа у текстовий редактор. Зв’язки між документами. Додаткові можливості системи: портфель, електронний референт. Інші довідкові системи.

ТЕМА 5. Спеціальні інформаційні технології аналізу даних у MS Excel

Загальна теорія аналізу даних. Реалізація методів аналізу в MS Excel. Методи розв’язання оптимізаційних задач в MS Excel. Одно факторні та двофакторні таблиці аналізу.

ТЕМА 6. Програми для створення файлів допомоги

Класифікація файлів допомоги. Типологія програм для створення файлів допомоги, вимоги до їх функціональності. Основні правила створення файлів допомоги. Створення розділів таблиці змісту. Створення індексного файлу. Створення та опис властивостей проекту. Компіляція проекту.

ТЕМА 7. Системи автоматизації бухгалтерського обліку.

Система «1С: Бухгалтерія». Загальна характеристика системи,

базові поняття

Загальна характеристика системи автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія». Базові поняття. Константи. Субконто. Довідники. Робота з довідниками. Особливості заповнення деяких довідників системи. Шляхи ведення обліку в програмі. Господарські операції та документи. Журнали документів, операцій і проводок. Початок роботи з системою. Уведення початкових залишків.

ТЕМА 8. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Автоматизація обліку грошових коштів

Автоматизація управління грошовим рахунком. Автоматизація касових операцій. Автоматизація валютних операцій.

ТЕМА 9. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Облік руху матеріальних цінностей

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей. Документи «Прихідна накладна» і «Рахунок». Облік повернення запасів. Документ «Розхідна накладна». Облік переоцінки та повернення запасів. Облік реалізації запасів. Деякі особливості створення документів з обліку руху матеріальних цінностей.

ТЕМА 10. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Звіти системи

Загальні правила роботи зі звітами у програмі «1С: Бухгалтерія». Зовнішні звіти. Стандартні звіти системи. Оборотно-сальдова відомість, звіти «Аналіз рахунку», «Карточка рахунку». Оборотно-сальдова відомість по рахунку, аналіз субконто, журнал по субконто.

ТЕМА 11. Програми для стиснення даних

Загальні можливості програмного забезпечення для стиснення даних. Сучасні програмні продукти для стиснення даних. Особливості роботи з ними. Додаткові можливості програмних продуктів. Використання програмних продуктів для стиснення даних для резервного копіювання.

ТЕМА 12. Програми для бізнес-планування та інвестиційного аналізу

Загальний огляд програм для бізнес-планування та інвестиційного аналізу. Програма Project Expert. Уведення даних проекту. Опис проекту засобами програми. Обчислення проекту. Аналіз результатів проекту.

РОЗДІЛ 7. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1. Моделювання економіки як напрямок

наукових і прикладних досліджень

Поняття соціально-економічної системи. Об'єкт та предмет дисципліни. Практичні завдання моделювання. Павутиноподібна модель.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр

  Документ
  Вступник до магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Економічна кібернетика” повинен мати фундаментальні знання в області фундаментальних та прикладних економічних
 2. Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт.-укл. В. І. Березан, Г. О. Котломанітова, Н.
 3. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста напрям підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 4. Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»/»Спеціаліст» зі спеціальності «Іспанська мова та література»

  Документ
  - володіти поглибленими знаннями з основної іноземної мови і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися іспанською мовою у професійних,
 5. Міністерство освіти І науки України (43)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0802 „Прикладна математика” (спеціальність „Інформатика” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.

Другие похожие документы..