Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Цель и задачи преподавания дисциплины состоит в изучении принципов работы и определении возможностей использования инструментальных методов анализа...полностью>>
'Документ'
сентябрь 2002 – июль 2006Специальный курс технического перевода (английский), сертификат международного образца ( квалификационный экзамен на «отличн...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню выпускников (ГОС СПО) по специальности: 0...полностью>>
'Документ'
Оснащення, лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням, апаратурою, санітарним автотранспортом відповідно до табелю оснащення та обсягів ...полностью>>

Реферат роботи (1)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ РОБОТИ

Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу”

авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.Д.

Робота виконана у межах:

- програми НАН України “Наукові основи створення інтелектуальних інформаційних систем” ;

- “Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року”;

- ”Державної програми реформування озброєння і військової техніки на період до 2005 року”.

1. Мета роботи

В умовах активного жорсткого інформаційного протистояння (інформаційної боротьби), що все більше загострюється, створення та впровадження у вітчизняне серійне виробництво і розвиток ефективних технічних засобів інформаційно-психологічного впливу є більш ніж актуальною проблемою. Особливо гостро ця проблема стосується Збройних Сил та інших державних військових формувань України.

У даний час в Україні взагалі відсутнє вітчизняне виробництво технічних засобів активного інформаційно-психологічного впливу, а ті засоби, що залишилися від радянських часів, морально і фізично застаріли, не відповідають сучасним вимогам і давно відпрацювали свій експлуатаційний ресурс.

Робота спрямована на:

- виконання наукових досліджень та визначення на їх основі можливостей створення та розробка комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів інформаційно - психологічного забезпечення військових формувань на основі застосування активних методів аудіо-медіа впливу;

- налагодження вітчизняного серійного виробництва таких засобів з метою ліквідації залежності держави від зарубіжних поставок у цій галузі.

2. Наукова новизна і практична значимість

2.1. Наукова новизна роботи полягає в:

а) розробці принципів, концепцій та методик побудови мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення військ;

б) розробці основ ймовірносно-фізичної оцінки надійності відмовостійких систем з використанням багатопараметричних розподілів випадкової величини;

в) широкому застосуванні в засобах інформаційно– психологічного впливу інтелектуальної складової за рахунок використання в них комп’ютерних елементів і прогресивних інтерфейсів зв’язку.

Запропонована робота є результатом системних наукових досліджень спектру проблем, пов’язаних із створенням мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо – медіа засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення військ з урахуванням стану сучасних технічних засобів цього напрямку та факторів впливу на психічний статус людини, актуалізації її певних системних функцій, а саме: мислення, психіки, поведінки і та інш..

2.2 Практична значимість роботи

Основними науково-практичними результатами роботи є:

а) розробка концепції побудови, архітектури та методів застосування типових відмовостійких комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу;

б) створення у межах ДКР “Трансляція” і “Клуб” Комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу у складі:

- високоефективного базового стереофонічного мультимедійного комплексу - військової стереофонічної радіотрансляційної установки (ВСТУ-50);

- мобільного багатофункціонального інформаційного програмно-технічного центру пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ (у подальшому МПТЦ) - пересувного кіновідеосалону (ПКВС), які відрізняються підвищеною надійністю та розширеними можливостями інформаційно-психологічного впливу і не мають аналогів як в України, так і в країнах СНД;

в) прийняття на озброєння Збройних Сил України ВСТУ-50 і ПКВС (Накази Міністра оборони України від 11.06.2007 року №№ 336, 337) з присвоєнням виробам номенклатурних номерів за військовим класифікатором – Д3414212Y та Д3100028Y відповідно;

г) впровадження розроблених зразків ВСТУ-50 і ПКВС у вітчизняне серійне виробництво на київському ВАТ “Завод “Маяк” та виготовлення за оборонними замовленнями і постачання Міністерству оборони Україні у 2007-2009 роках трьох серійних партій цих виробів;

д) ліквідація залежності держави від зарубіжних поставок аналогічних зразків ОВТ для потреб Збройних Сил та інших силових структур України;

е) створення у межах держави замкнутого циклу виробництва відмовостійких комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу.

Розроблені ВСТУ-50 і ПКВС, за визначенням начальника Генерального штабу-Головнокомандувача Збройних Сил України, - це мобільні багатофункціональні програмно-технічні засоби пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення Збройних Сил України, які вперше за роки незалежності держави створені і доведені до серійного виробництва у межах державних оборонних замовлень.

3. Публікації

Наукові результати, які отримані в процесі виконання роботи та її розвитку, опубліковані в 4 монографіях, 2 навчально-методичних посібниках, 51 статтях в наукових журналах (в тому числі 2 статті в журналах, які містяться у базі даних SCOPUS, п.п.10,11 «Списку основних публікацій», том 2). В 2009-2010 роках опубліковано 9 статей.

4. Базові роботи, які покладені в основу розробки

Розробка ґрунтується на засадах і результатах ряду базових пошукових і фундаментальних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виконаних авторами в період 1999 – 2007 років у галузі дослідження та створення типових локальних інформаційно-телекомунікаційних технічних засобів і мереж органів управління Збройних Сил України.

Основними базовими роботами, виконаними авторами у цьому напрямку, були:

а) НДР “Голос” – “Модернізація звукомовних станцій ЗС-82, СЗ-88” (держ. реєстр. № 0103U002039, науковий керівник к.т.н., с.н.с. Мудла Б.Г., відповідальні виконавці: д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П., к.т.н., с.н.с. Сербін В.Г., с.н.с. Сухомлин А.І., н.с. Яценко Б.Д.). Робота виконувалась за Державним оборонним замовленням (Постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 687-005 та від 28.04.2004 № 5551-008);

б) НДР “Відмовостійкість” – “Дослідження відмовостійких обчислювальних засобів у критичних інформаційних системах обробки інформації і керування об’єктами на основі мережної взаємодії” (держ. реєстр. № 0101U000635, наукові керівники: д.т.н., с.н.с. Теслер Г.С., к.т.н., с.н.с. Мудла Б.Г., відповідальні виконавці: д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П., к.т.н. Пивоваров А.С., к.т.н., с.н.с. Сербін В.Г., с.н.с. Сухомлин А.І., н.с. Яценко Б.Д.). Робота виконувалась за Постановою бюро Відділення інформатики НАН України, прот. від 25.01.2001 № 4 та Рішенням Вченої ради ІПММС НАНУ, прот. від 10.01.2001 № 2.

в) НДР “Надійність” – “Дослідження теорії і методів оцінки надійності та ефективності відмовостійких систем” (держ. реєстр. № 0103U006855, науковий керівник д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П. ). Робота виконувалась за Постановою бюро Відділення інформатики НАН України, прот. від 08.09.2003 №4 та Рішенням Вченої ради ІПММС НАН України, прот. від 02.07.2003 №7;

г) НДР “Інтелект” – “Дослідження і розробка концепції побудови адаптивних комп’ютеризованих тренажерних систем ефективного поєднання процесів навчання, виховання і розвитку оперативного персоналу” (держ. реєстр. № 0102U002481, наукові керівники: д.ф.-м.н., с.н.с. Клименко В.П., к.т.н., с.н.с. Сербін В.Г., відповідальний виконавець к.т.н. Форсюк Н.Г.). Робота виконувалась за Постановою бюро Відділення інформатики НАН України, прот. від 28.03.2002 № 15 та Рішенням Вченої ради ІПММС НАН України, прот. від 21.03.2002 № 3;

д) ДКР “Трансляція” – “Розробка військових радіовузлів” (держ. реєстр. № 0199U001845, науковий керівник – головний конструктор к.т.н., с.н.с. Мудла Б.Г., відповідальні виконавці: к.т.н., с.н.с. Сербін В.Г., с.н.с. Сухомлин А.І., н.с. Яценко Б.Д.). Робота виконувалась в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України (головний виконавець) спільно з ВАТ “Меридіан” ім. С. П. Корольова та ВАТ “Завод “Маяк” за Державним оборонним замовленням (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.1999 № 664-0017, НТП – 34 (п. 2));

е) ДКР “Клуб” – “Розробка військових радіовузлів” (держ. реєстр. № 0100U000393, головний конструктор к.т.н. Пивоваров А.С., відповідальні виконавці: к.т.н., с.н.с. Сербін В.Г., н.с. Третяк В.В.). Робота виконувалась за Державним оборонним замовленням (Постанова КМ України від 23.04.1999 № 664-0017, НТП – 34 ( п.1)).

За результатами виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт:

а) по темі “Голос”:

- проведено огляд та аналіз сучасних аналогів вітчизняних та закордонних звукомовних технічних засобів і перспективних інформаційних технологій для реалізації задач модернізації станцій ЗС-82 і ЗС-88;

- оцінено і спрогнозовано залишковий ресурс експлуатації штатно-табельного звукомовного обладнання після відновлення його працездатності;

- досліджені і розроблені пропозиції щодо внесення змін в електричні схеми та конструкцію штатно-табельного обладнання звукомовних станцій ЗС-82, ЗС-88;

- розроблено методику прогнозування залишкового ресурсу радіотехнічного обладнання після його тривалого зберігання;

- розроблено проект тактико-технічного завдання (ТТЗ) на виконання ДКР з розвитку штатно-табельного звукомовного обладнання.

Практична цінність отриманих результатів НДР полягає у:

- науковому обґрунтуванні пропозицій, які базуються на прогностичних методах, щодо оптимального порядку проведення модернізації штатно-табельних звукомовних станцій ЗС-82, ЗС-88;

- розробці конкретних схемо-технічних рішень щодо модернізації звукомовного обладнання станцій ЗС-82, ЗС-88 з техніко-економічним обґрунтуванням процесу їх реалізації;

- науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці “Методики прогнозування залишкового ресурсу (довговічності)”, яка впроваджена для використання при модернізації штатно-тебельного озброєння та військової техніки у Збройних Силах України.

б) по темі “Відмовостійкість”:

- проаналізовано і досліджено відмовостійкість та гарантоздатність комп’ютеризованих систем і доведено їх адекватність з біологічними системами;

- розроблено теоретичні засади вирішення проблем відмовостійкості обчислювальних засобів за рахунок використання багатокритеріальної моделі оцінювання ефективності досягнення мети на основі мінімаксного критерію;

- досліджено і розроблено комплексний критерій ефективності для автономних розподілених структур бортових обчислювальних комплексів з мережною взаємодією.

Галузь застосування наукових досліджень по темі – комп’ютерні системи, які працюють у критичних автономних умовах і забезпечують високий рівень відмовостійкості та гарантоздатності обчислень.

Результати досліджень використані в семи прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробках, визначених пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, в тому числі в ДКР “Трансляція” і “Клуб”.

в) по темі “Надійність”:

- виконано комплексне дослідження, що має на меті удосконалення методів оцінки кількісних показників надійності відмовостійких систем;

- розроблено основи ймовірносно-фізичної теорії оцінки надійності відмовостійких систем;

- розроблена теоретична модель надійності складних систем;

- розроблено основи ймовірносно-фізичного підходу до оцінки надійності систем з різноманітними видами надмірності.

г) по темі: “Інтелект” розроблені:

- концепція, принципи і методи інтелектуалізації тренажерних засобів навчання, виховання і розвитку оперативного персоналу складних динамічних систем та логіко-математичні моделі опису процесів адаптивного керування такими засобами у різних умовах навчально-виховного середовища;

- концепція побудови, архітектура та методи застосування типової комп’ютеризованої навчально-виховної тренажерної системи (НВТС), орієнтованої на ефективне поєднання процесів навчання, виховання і розвитку оперативного персоналу;

 • інформаційна технологія адаптивного функціонування типової НВТС;

 • методика і рекомендації стосовно використання отриманих результатів наукових досліджень у галузі оптимізації процесів професійної підготовки оперативного персоналу, його виховання і розвитку;

 • проект ТТЗ на виконання ДКР по створенню типової адаптивної програмно-технічної НВТС, орієнтованої на ефективне поєднання процесів навчання, виховання і розвитку оперативного персоналу.

Отримані результати в цілому дають необхідний орієнтир, досить чітку і конкретну уяву про вимоги та методи стосовно створення (дослідження, розробки та функціонування) адаптивних, комп’ютеризованих навчально-виховних тренажерних систем, забезпечують їх сучасними методичними та логіко-математичними і технологічними засобами.

Результати, отримані при виконанні НДР, є першими кроками, що закладають нові елементи теорії адаптивного і оптимального керування навчально-виховними процесами оперативного персоналу в умовах віртуальних навчально-виховних середовищ та покладені в основу побудови та архітектури МПТЦ.

д) по темі “Трансляція ” найбільш важливими результатами є створення та впровадження у вітчизняне серійне виробництво високоефективного базового стереофонічного мультимедійного комплексу - військової стереофонічної радіотрансляційної установки ВСТУ-50, за допомогою якої на практиці забезпечується можливість перебудови методик морально-психологічного інформаційного впливу та військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил та інших державних військових формувань України.

ВСТУ-50 використовується для радіофікації приміщень ка­зарм, клубів, будинків офіцерів, спортивних комплексів, житлових будинків, санаторіїв, будинків відпо­чинку, полігонів та інших місць дислокації. За її допомогою забезпечується можливість ретрансляції програм радіомовлення, проведення мовних і музичних передач місцевих студій, звукопідсилення в закритих приміщеннях і на відкритих майданах та в польових умовах. ВСТУ-50 може бути встановлена на пересувних об’єктах з колісними шасі і на гусеничному ходу.

ВСТУ-50 призначена для:

- прийому і підсилення звукових сигналів, які надходять від: мікрофонів, магнітофонів, радіоприймача, програвача компакт-дисків, 3-х програмної державної радіотрансляційної мережі та інших джерел аудіосигналів;

- одночасної роботи від мікрофонів з одним із джерел звукової інформації (магнітофон, радіоприймач, програвач компакт-дисків та радіотрансляційна мережа);

- трансляції звукової інформації на акустичну систему або двопроводову трансляційну лінію;

- запису звукової інформації на магнітофони.

ВСТУ-50 являє собою базову військову стереофонічну радіотрансляційну установку з вихідною потужністю 50 Вт, яка може модифікуватись у варіанти поставок із різними вихідними потужностями (20Вт, 100Вт, 200Вт) за рахунок зміни потужності підсилювача та акустичної системи.

Структурна схема ВСТУ-50 представлена на рис. 1.

ВСТУ-50 по стійкості до впливу зовнішніх факторів відповідає вимогам групи 1.7, УХЛ, ГОСТ В20.39.304.

Вітчизняних аналогів ВСТУ-50 немає.

У порівнянні з аналогами закордонного виробництва (виробництво Росії: ВРТУ-50П, ВРТК-50, ВРТУ-200, ВРТК-200 та інш.) ВСТУ-50 має такі переваги:

- блочна організація ВСТУ-50 і повна автономність її складових частин обумовили високу надійність, малі габарити та універсальність вимог виробу до джерел електричного живлення;

- можливість використання ВСТУ-50 як автономно, так і у складі рухомих звукомовних комплексів;

- можливість підключення вихідних магістралей ВСТУ-50 на входи наявних радіотрансляційних мереж військових частин, формувань, з’єднань та об’єктів;

- мікропроцесорне управління складовими частинами ВСТУ-50 і можливість їх підключення до персонального комп’ютера (ПК), що дає змогу програмувати пропагандистську та навчально-виховну роботу.

Згідно з Рішенням Міністерства оборони України від 16.05.2006 стереофонічний мультимедійний комплекс ВСТУ-50 включено до складу пересувного кіновідеосалону (ПКВС) спеціального призначення, розробленого в ІПММС НАНУ.

РП - радіоприймач;

МАГ-1- магнітофон перший;

МАГ-2 - магнітофон другий;

ПКД - програвач компакт-дисків;

БК - блок керування;

ПП- підсилювач потужності ;

БЖ - блок живлення;

АС - акустична система;

ТЛ - трансляційна лінія вихідна;

КГ - контрольний гучномовець;

РЛ - радіотрансляційна лінія;

МФ-1 - мікрофон перший;

МФ-2 - мікрофон другий;

МФ-3 - мікрофон третій;

RS-232 - послідовний канал;

ШК - шина керування І2С.

Рис. 1 Структурна схема ВСТУ-50

За Наказом Міністра оборони України від 11.06.2007 № 336 стереофонічний мультимедійний комплекс ВСТУ-50 прийнятий на озброєння Збройних Сил України з присвоєнням виробу номенклатурного номера за військовим класифікатором – Д3414212Y.

е) по темі ”Клуб” найбільш важливими результатами є створення та впровадження у вітчизняне серійне виробництво пересувного кіновідеосалону (ПКВС), який являє собою мобільний багатофункціональний інформаційний програмно-технічний центр пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ (МПТЦ).

МПТЦ (ПКВС) призначений для організації ефективної навчально – виховної та пропагандистської роботи з особовим складом військових частин Збройних Сил та інших державних військових формувань і миротворчих підрозділів України в польових умовах за рахунок використання активних методів аудіо-медіа інформаційного впливу та забезпечує можливість:

- поєднання процесів навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил та інших державних військових формувань України;

 • координації зусиль керівного складу силових структур України стосовно єдиних поглядів на проблему виховання особового складу військових підрозділів, узгодження дій державних та військових органів управління щодо використання технічних засобів виховання для цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби.

Структурна схема ПКВС представлена на рис. 2.

СА – Супутникова антена

ЦФ – Цифровий фотоапарат

ЕА – Ефірна антена

ПК – Персональний комп’ютер

ПСТ – Приймач супутникового телебачення

М - Монітор

ВМ - Відеомагнітофон

БФП – Багатофункціональний пристрій

ВП - Відеопроектор

ЕГ - Електрогенератор

ВК - Відеокамера

АК - Акумулятор

TV - Телевізор

ЗРП – Зарядно розподільчий пристрій

ВСТУ- 50 – Військова стереофонічна

радіотрансляційна установка

Е1 – Екран просвітний виносний

АС1 – Виносна акустична система

Е2 – Екран просвітний вмонтований

АС2 – Стаціонарна акустична система

Е3 – Екран ПСБ виносний

ША – Штирьова антена

ЦД - цифровий диктофон

Рис. 2. Структурна схема ПКВС

Апаратура і обладнання ПКВС можуть бути структурно сформовані у ряд функціональних блоків (систем), а саме:

 • аудіоблок;

 • теле-кіно-відеоблок;

 • блок відеостудії;

 • блок фото і поліграфії;

 • систему життєзабезпечення.

Апаратні і програмні засоби ПКВС забезпечують можливість:

а) приймання телевізійних програм місцевого і супутникового телебачення, запису і відтворення їх на відеомагнітофонній апаратурі і їх ретрансляцію через кабельні телевізійні мережі з послідовно-радіальним підключенням абонентів;

б) відео- і фотозйомки та автономного виконання фото і відеостудійних робіт;

в) демонстрації кіновідеофільмів у темні і світлі часи доби з використанням звичайного та широкоформатного просвічуваного екранів;

г) трансляцію місцевих і центральних радіопередач у діапазоні частот, що приймаються радіоприймачем “РП – ВСТУ”, та радіопередач, записаних на носіях аудіоінформації;

д) мікшування аудіоінформації;

е) озвучення масових заходів;

є) зберігання носіїв інформації.

ПКВС створений на заміну морально та фізично застарілих пересувних технічних засобів аналогічного призначення, що до останнього часу знаходились на озброєнні Збройних Сил та інших державних військових формувань України.

Вітчизняних аналогів ПКВС немає.

У порівнянні з аналогами закордонного виробництва (виробництво Росії: похідний автоклуб ПАК-65/70, салон виховної роботи СРВ-69, похідна авто- друкарня БПК-63, мала похідна автодрукарня АТМ-83, автокінопересувка АКД-64, похідна станція озвучування СОЗ-1030, комплект відеотелевізійної апаратури КВТА та інші) ПКВС відрізняється:

 • універсальністю та багатофункціональністю;

 • комп’ютеризованим управлінням складовими частинами;

 • підвищеною надійністю та зручністю обслуговування;

 • наявністю супутникового телебачення і можливістю кабельної ретрансляції телевізійних передач;

 • можливістю налагодження вітчизняного серійного виробництва за замкнутим циклом у межах України.

За наказом Міністра оборони України від 11.06.2007 № 337, пересувний кіновідеосалон ПКВС прийнятий на озброєння Збройних Сил України з присвоєнням виробу номенклатурного номера за військовим класифікатором – Д3100028Y.

Налагодження вітчизняного серійного виробництва Комплексу дозволяє отримати суттєвий економічний ефект за рахунок:

а) цільового використання базового і розширеного варіантів комплектування Комплексу для різного рівня ланок споживача;

б) можливостей нарощування потужностей виробів та спрощення процесу їх модернізації за рахунок блочного структурування базових зразків ВСТУ-50 і ПКВС;

в) значного скорочення номенклатури технічних засобів аналогічного призначення для комплектування військ;

г) скорочення типів та загальної кількості автотранспортних засобів, номенклатури і кількості запасних частин і витратних матеріалів;

д) скорочення видів, термінів і об’ємів технічного обслуговування і ремонтів та їх вартості;

е) суттєве скорочення кадрового потенціалу, вартості його утримання та навчання.

Комплекти правдників робочої конструкторської документації літери “О1” на вироби ВСТУ-50 і ПКВС у встановленому порядку передані до Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (Акти передачі від 08.10.2007).

ВАТ “Завод “Маяк” спільно з Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України і ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова налагодив серійне виробництво ВСТУ-50 і ПКВС та в 2007-2009 роках виготовив і поставив Міністерству оборони України три серійні партію цих виробів.

Із військових підрозділів, які експлуатують ці вироби отримані позитивні результати та відгуки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат роботи (3)

  Реферат
  "Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення", що подана
 2. Реферат роботи (2)

  Реферат
  завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента, Пилипенка Андрія Анатолійовича,
 3. Реферат роботи (6)

  Реферат
  Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною активністю (Сердюк А.
 4. Реферат роботи (4)

  Реферат
  Створення комп’ютерних моделей елементів енергетичних установок та методів аналізу та встановлення закономірностей впливу детермінованих і випадкових технологічних і експлуатаційних відхилень в параметрах міжструктурних зв’язків елементів
 5. Реферат роботи Оцінка інженерно-геологічних умов території України

  Реферат
  На сьогодні майже 80 % території України знаходиться в техногенно порушеному стані. Урбанізація території країни, створення потужних гірничовидобувних, гідротехнічних, гідромеліоративних, агропромислових та інших технологічних комплексів,

Другие похожие документы..