Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Элективный курс'
Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных достижений учащихся.Экзамен по биологии - одна из форм итогового контро...полностью>>
'Документ'
из них: - проценты по полученным кредитам и займам - лизинговая ставка ( тыс....полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2009 г. в « » часов на заседании диссертационного совета Д.209.002.02 по политическим наукам при Московском государственном инст...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Учебно-методическое пособие утверждено на заседании кафедры управления народным хозяйством Факультета послевузовского профессионального образования (...полностью>>

Передмова (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Передмова

Динамічні зміни, що відбуваються у системі господарювання та судової системи України, об’єктивно зумовили активізацію діяльності господарських судів. Господарські суди як спеціалізовані суди системи судів загальної юрисдикції згідно з діючим законодавством мають свою форму реалізації правозахисної функції.

Формою діяльності господарських судів, встановленою нормами господарського процесуального права, є господарський про­цес. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна вивчає, перш за все, чинне господарське процесуальне законо­давство, його норми й інститути, концепції, правовий погляд, історичні факти з проблем господарського процесу, накопичені правовою наукою.

Господарське процесуальне право (до початку судової реформи ця дисципліна мала назву «Арбітражний процес») вивчається на старших курсах після вивчення студентами цивільного, адміністративного, господарського, цивільного процесуального та інших галузей права.

Курс «Господарське процесуальне право» ставить на меті ґрунтовно ознайомити майбутніх фахівців зі здійсненням правосуддя у господарських відносинах господарськими судами, а саме із загальними положеннями і принципами господарського процесу, з’ясування місця господарських судів у системі правового регулювання господарських відносин, прав та обов’язків учасників господарського процесу, порядку розгляду спорів, винесення законних рішень, перевірки законності останніх, висвіт­лює окремі питання діяльності третейського суду та міжнарод-
ного арбітражу, що має важливе не лише теоретичне, а й прак­тичне значення.

Пропонований навчальний посібник покликаний озброїти май­бутніх фахівців знаннями, необхідними для успішного засвоєння одного з курсів правознавства.

Для успішного вивчення матеріалу курсу і складання іспиту необхідно твердо засвоїти обсяг знань, здобутих на лекційних заняттях, і самостійно опрацювати відповідні нормативно-правові акти та рекомендовану літературу.

Структурно посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни «Господарське процесуальне право» і включає:

1) тематичний план;

2) програму курсу;

3) методичні вказівки до вивчення матеріалу;

4) словник ключових понять;

5) тематику семінарських занять;

6) контрольні питання, тести й практичні завдання з курсу;

7) методичні вказівки і завдання для контрольних робіт;

8) тематику курсових робіт;

9) критерії оцінювання знань із дисципліни під час іспиту;

10) рекомендовану літературу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ

Вид занять

Кількість годин

Лекції

20

Семінарські заняття

16

Індивідуальна робота

10

Самостійна робота

35

Загальна кількість годин

81

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

Номер теми

Тема

Лекції

Сем. занят.

Інд. роб.

Сам. роб.

1

Правовий стан господарського суду в Україні

2

1

1

2

2

Поняття господарського процесу та господарського процесуального права

2

1

1

3

Досудове врегулювання господарських спорів

1

2

4

Підвідомчість і підсудність господар­ських справ господарським судам

1

1

2

5

Учасники господарського процесу

1

1

1

2

6

Докази в господарському процесі

1

1

1

2

7

Судові витрати

1

1

1

2

8

Процесуальні строки

1

1

2

9

Позов у господарському процесі

1

1

2

10

Порушення провадження у справі

1

1

1

2

11

Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду

1

2

12

Вирішення господарських спорів

2

1

1

2

13

Рішення, ухвала, постанова господарського суду

1

1

2

Продовження табл.

Номер теми

Тема

Лекції

Сем. занят.

Інд. роб.

Сам. роб.

14

Провадження у суді апеляційної інстанції

1

1

1

1

15

Провадження у суді касаційної інстан­ції

2

1

1

1

16

Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами

1

1

1

17

Виконання судових рішень господарських судів

1

1

1

1

18

Особливості розгляду справ про банкрутство

1

2

19

Третейський розгляд господарських спорів

2

20

Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів

2

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Правовий стан
господарського суду в Україні

Історія становлення й розвитку господарських судів в Україні. Система, склад і структура господарських судів. Завдання та
функції господарських судів. Повноваження, порядок утворення і діяльності місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Вищого господарського суду України.

Тема 2. Поняття господарського процесу
та господарського процесуального права

Поняття господарського процесу. Предмет господарського про­цесу. Стадії господарського процесу. Принципи господарського процесуального права. Господарське процесуальне право та його джерела. Система господарського процесуального права. Госпо­дарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення. Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна.

Тема 3. Досудове врегулювання
господарських спорів

Правова природа досудового порядку врегулювання господарських спорів та його значення. Умови застосування обов’язкового досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Термін, порядок, форма пред’явлення претензій. Розгляд претензій. Наслідок дотримання і порушення досудового порядку врегулювання спорів.

Тема 4. Підвідомчість і підсудність
господарських справ господарським судам

Поняття підвідомчості, її значення. Розмежування спорів між судами загальної юрисдикції. Підсудність. Види підсудності. Передача справ з одного господарського суду до іншого.

Тема 5. Учасники господарського процесу

Загальна характеристика учасників господарського процесу. Склад господарського суду. Суддя, відвід судді господарського суду. Сторони в господарському процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Участь у справі кількох позивачів і відповідачів. Процесуальне правонаступництво. Треті особи, їхні процесуальні права та обов’язки. Участь у господарському процесі прокурора. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі. Представництво в господарському процесі.

Тема 6. Докази в господарському процесі

Поняття і види доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Належність і допустимість доказів. Письмові та речові докази. Витребування доказів. Огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження. Пояснення сторін, третіх осіб та інших осіб. Призначення і проведення експертизи. Висновок судового експерта. Забезпечення доказів. Оцінка доказів господарським судом.

Тема 7. Судові витрати

Поняття і види судових витрат. Державне мито. Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита. Поняття витрат, які пов’язані із розглядом справи, їх виплата. Розподіл судових витрат. Судові штрафи.

Тема 8. Процесуальні строки

Поняття і види процесуальних строків. Строки, встановлені законом. Строки, визначені господарським судом. Обчислення строків. Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуаль­ного строку.

Тема 9. Позов у господарському процесі

Позовна форма захисту права в господарському суді. Поняття та елементи позову. Право на позов. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Об’єднання та роз’єднання кількох позивних вимог.

Тема 10. Порушення провадження у справі

Порядок пред’явлення позову і наслідки його порушення. Позовна заява, її форма і зміст. Виправлення недоліків позовної заяви. Прийняття позовної заяви і засади для відмови в її прийнятті. Повернення позовної заяви. Відзив на позовну заяву. Пред’явлення зустрічного позову. Забезпечення позову.

Тема 11. Підготовка матеріалів до розгляду
в засіданні господарського суду

Значення підготовки справи до судового розгляду. Процесуаль­ні дії по підготовці справи до розгляду. Ухвали, що виносить
суддя господарського суду в стадії підготовки справи до судового розгляду. Дії сторін при підготовці справи до розгляду.

Тема 12. Вирішення господарських спорів

Строки розгляду справ. Порядок ведення засідання. Розгляд справ без участі сторін. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву та витребуваних господарським судом матеріалів. Відкладення розгляду справи, перерва у засіданні. Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, мирова угода. Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Протокол судового засідання.

Тема 13. Рішення, ухвала,
постанова господарського суду

Поняття і види судових актів господарських судів. Зміст і сутність рішення. Зміст ухвали. Види ухвали. Роз’яснення та виправ­лення рішення й ухвали. Постанова: види і зміст.

Тема 14. Провадження у суді апеляційної інстанціїСкачать документ

Похожие документы:

 1. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 2. Передмова (9)

  Документ
  Навчальний посібник, що пропонується, призначе­ний для використання при вивченні курсу екологічно­го права. Ця дисципліна викладається в усіх вузах, де готують фахівців із вищою юридичною освітою.
 3. Передмова (2)

  Курс лекцій
  1) відійшов від традиційного викладу навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи,
 4. Передмова (3)

  Документ
  Iнформатизацiя агропромислового комплексу України створює умови швидкого впровадження сучасних технологiй у виробництво, прийняття оптимальних управлiнських рiшень, ефективного функцiонування ринкових i фiнансово-кредитних механiзмiв
 5. Передмова (4)

  Документ
  Прикладна мінералогія – новий науковий напрям у сучасній мінералогічній науці, що виник і сформувався у XX столітті. Їй належить велика роль у майбутньому у зв’язку зі зростаючим впливом мінералів і виготовлених з них продуктів на

Другие похожие документы..