Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Бухгалтерский учет сегодня занимает одно из главных мест в системе управления. Производственно – хозяйственная деятельность предприятий обеспечиваетс...полностью>>
'Реферат'
Родившись где-то в недрах микрофона,Упрямство фильтров всех преодолев,Сигнал, подвластный физики законам,Шатнул эфир, в пространство улетев.И напрягл...полностью>>
'Лекции'
В эту группу включены заболевания, которые вызываются внедрением в организм возбудителей хронической специфической инфекции (туберкулеза, актиномикоз...полностью>>
'Документ'
Стихотворение «Раковина» Осипа Мендельштама написано в 1911 году и относится к раннему периоду его творчества. Стихотворение входит в первый сборник ...полностью>>

Програма фахового вступного випробування

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Антрацитівський факультет гірництва і транспорту

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________ О.Л. Голубенко

«____» ___________________ 2011 р.

Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності
„Менеджмент організацій і адміністрування”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Пояснювальна записка складається з: «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої літератури», «Критеріїв оцінювання», «Порядку проведення фахового випробування».

Антрацит – 2011

1. Програма фахового вступного випробування

Програма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент» або спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.

Економічна теорія

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Економічні закони, принципи і категорії. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічна система суспільства, її сутність, типи та основні структурні елементи. Власність як економічна категорія. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Теорія товару і грошей. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. Держава та її економічні функції. Економічні аспекти глобальних проблем.

Економіка підприємства

Ринкове господарство і принципи його функціонування. Підприємство як об'єкт вивчення, організаційно-правові форми підприємства. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства: ресурсний потенціал, матеріальні ресурси, трудові ресурси, майнові ресурси (активи) та капітал підприємства. Оподаткування підприємства. Витрати на виробництво продукції, робот, послуг. Ціноутворення. Результати господарської діяльності. Баланс підприємства.

Підприємницьке право

Систематизація законодавства: поняття, форми. Поняття, форми та способи реалізації норм права. Стадії процесу застосування норм права. Підгалузі права та правові інститути. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. Цивільно-правові відносини. Відносини власності: поняття та зміст права власності. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов'язань. Правовий статус суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний комерційний арбітраж.

Маркетинг

Сутність маркетингу та розвиток його концепцій. Загальні функції маркетингу. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Комплекс маркетингу: товар, ціна, розподіл та просування. Управління маркетинговою діяльністю.

Основи менеджменту

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку та сучасні моделі менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль. Інформація і комунікації в менеджменті. Сутність та класифікація методів менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту.

Операційний менеджмент

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційна система організації: поняття, склад та види. Поняття операційної діяльності підприємства, ресурси, процеси та результати. Управління процесом проектування операційної системи. Управління поточним функціонуванням операційної системи. Основи менеджменту якості. Управління результативністю операційної діяльності.

Управління персоналом

Роль та значення управління персоналом як науки. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. Мета та завдання планування роботи персоналом на підприємстві. Структура інформації про персонал. Організація набору та відбору персоналу. Організація діяльності та функції служб персоналу. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Оцінювання та ефективність управління персоналом.

Організація праці менеджера

Сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності. Особливості управлінської праці. Вимоги до сучасного менеджера. Функції менеджера та принципи керівництва. Методи і стиль керівництва персоналом. Авторитет менеджера. Інформаційне та документаційне забезпечення менеджера. Планування робочого часу та встановлення оптимального режиму роботи менеджера. Організація робочих місць та умови прраці менеджера. Ділові контакти в діяльності менеджера. Робота менеджера з державною та комерційною таємною інформацією.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки. Інститути та засоби управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному рівні. Тарифні та нетарифні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сутність, види, структура та механізм дії зовнішньоторговельних контрактів. Сутність та характеристика зовнішньоторговельної документації. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі. Базові умови поставок ІНКОТЕРМС – 2000. Міжнародні розрахунки та валютно-фінансові відносини у зовнішньоекономічній діяльності. Міжнародні посередницькі операції.

2. Вимоги до рівня підготовки вступників

Учасник іспиту повинен:

ЗНАТИ:

 • методику прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на рівні окремих об'єктів управління (країни, галузі, району, підприємств, організацій);

 • механізми формування і реалізації цільових, регіональних, галузевих програм;

 • методи аналізу та обгрунтування розвитку економічних і соціальних процесів розвитку регіону, галузі, підприємств, організацій;

 • методику розробки індикативних планів країни, регіону, галузі;

 • механізм формування бізнес-планів підприємства;

 • механізми організаційно-економічного регулювання і підтримки розвитку підприємницької діяльності;

 • підходи до вироблення критеріїв оцінки впливу управлінських рішень на розвиток об'єкту управління та механізми забезпечення раціонального поєднання економічної і соціальної ефективності розвитку об'єкту управління;

 • механізми координації і стимулювання інноваційної і інвестиційної діяльності;

 • підходи до визначення пріоритетів економічного розвитку держави, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • механізми ефективної організації управління державним і комунальним майном;

 • методику рівнів монополізації національного, регіонального та локального товарних ринків і механізми реалізації антимонопольної політики; механізми забезпечення соціального захисту населення;

 • основні засади регіональної, промислової, аграрної, зовнішньоекономічної, цінової та соціальної політики держави та механізми її реалізації.

ВМІТИ:

 • володіти методами обгрунтування елементів прогнозів соціально-економічного розвитку країни, регіону, галузі, підприємства, організації;

 • виробляти і обгрунтовувати пропозиції щодо удосконалення механізмів організації управління соціально-економічними процесами, певними сферами, галузями, регіонами, підприємствами, організаціями;

 • організовувати розробку і реалізацію заходів по удосконаленню організаційно-економічного регулювання розвитку окремих сфер, галузей, територій, підприємств, організацій;

 • аналізувати економічні і соціальні процеси, соціально-економічний розвиток регіонів, ефективність функціонування галузей і сфер економіки, підприємств, організацій;

 • володіти методиками розробки програм економічного і соціального розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • розробляти матеріальні, трудові, фінансові баланси; здійснювати розрахунки показників економічного і соціального розвитку регіону, макроекономічних показників, функціонування галузей; інфраструктури регіону;

 • визначати пріоритети економічного розвитку підприємств, організацій, галузі, регіону, країни; формувати бізнес-плани розвитку галузі регіону.

3. Перелік рекомендованої літератури

І. Економічна теорія

 1. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: микроэкономика, макроэкономика. — Л.: Лениздат, 1998. — 574 с.

 2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: вопросы — ответы. — М.: Инфра-М, 2000. — 196 с.

 3. Бутук А. И. Экономическая теория. — К.: Вікар, 2000. — 301 с.

 4. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1999. — 403 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2008. — 719 с.

 6. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 861 с.

 7. Костюк В.С. Економічна теорія: навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. – К.: Центр уч. Літератури, 2009. – 282 с.

 8. Макконнелл К Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1996. — 785 с.

 9. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій:
  3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.

 10. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. — СПб.: Питер, 2000. — 288 с.

 11. Самуэльсон П Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Алгон, 1994. — Т. 1. — 333 с.

 12. Шамхалов Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодейс-твия: Учебник. — М., 2000. — 382 с.

ІІ. Економіка підприємства

1. Закон України Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV

 1. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.

 2. БусигинА. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 608 с.

 3. ГерасимчукВ. Г. Стратегічне управління підприємством. Графіч-не моделювання: Навч. посіб. — К: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

 5. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

 6. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. Ред. Н.М. Ушакової. - К.: КНТЕУ, 2005. – 569 с.

 7. Кейлер В. Зкономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 132 с.

 8. Киперман Г. Зкономика предприятия: Словарь. — М.: Юристь, 2000. — 272 с.

 9. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие: Пер. с фр. / Под ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997

 10. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 254 с.

IІІ. Підприємницьке право

 1. Закон України «Про підприємства в Україні» // Світ бухг. обліку, № 8, 1997, С. 36—47.

 2. Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України, № 2, 1999, С. 36—43.

 3. Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.272.

 4. Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р.Б. – Харків: Еспада, 2000. – с.81

 5. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – Київ: Істина, 2001. – с.152.

 6. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. норм.-прав. актів / О.І. Дорошенко (упоряд.) – Д.: Дніпрокнига, 2008. – 1056 с.

 7. Садиков О. Учредительный договор и его правовые особенности // Государство и право. – 1994. - №6. – с.15.

 8. Цивільне право України. Книга 2. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.203.

ІV. Маркетинг

1. Балабанова Л. В. Маркетинг: підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

2. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.

3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. — К.: Лібра, 2007. – 720 с.

4. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. — М.: Высш. шк, 1995.

5. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. 11-е изд. — СПб.: Питер, 2004. – 800 с.

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспек-тива / Пер. с фр. — СПб.: Наука, 1996.

6. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих нав-чальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002.

7. Павленко О.Ф. Марктеинг: підручник /О.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

8. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільсько-го. — К.: Основи, 1998.

9. Почещов Г. Г Коммуникативные технологии двадцатого ве-ка. — М.: Рефл-бук, 1999.

10. Примак Т О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К.: Експерт, 2001.

V. Основи менеджменту

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник. К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. – Л.: «Львів. політехніка», 2007. – 384 с.

 3. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 1992.

 5. Туленков Н. В. Введение в теорию и практику менеджмента: Учеб. пособие- - К.: МАУП, 1998.

 6. Шегда А В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. — К.: Т-во "Знания", 1998.

VІ. Операційний менеджмент

 1. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 532 с.

 2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 228 с.

 3. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум: навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2009. – 197 с.

 4. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: підруч. для студ ВНЗ. – К.: Професіонал, 2005. – 414 с.

 5. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача: підручник. – К.: ЗАТ «Віпо», 2003. – 225 с.

 6. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент: пер. с англ. – 10-е изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1184 с.

VII. Управління персоналом

 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.- К.: ВД «Професіонал», 2006

 2. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2008. – 293 с.

 3. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 4. Питер Э. Лэнд Менеджмент - искусство управлять: Пер. С англ. - М : ИНФРА-М, 1995.

 5. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. Библиотека журнала «Управление персоналом»/Составитель сборника Н.А. Литвинцева. - М., 1997.

 6. Савельєва В.С. Управління персоналом: навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 7. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник. – К.: Академвидав, 2006. – 606 с.

VIII. Організація праці менеджера

 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Навчальний посібник. Київ: ВД "Професіонал", 2007. – 416 с.

 2. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами.–М.: ТД Элит-2000,2003.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. Навч. посіб. для студ. екон. Вузів. - К.: Кондор - 2003. - 414 с.

 4. Румянцева З.П. Общее управление организацией; принципи й процессы. - М.: ИНФРА-М, 2000.

 5. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. - 2-е изд. доп. - К.: МАУП, 2002. - 152 с.

 6. Уманский А.М., Сумцов В.Г. Социально-трудовые отношения. Учебное пособие: Видави. СНУ ім. В.Даля, м. Луганськ, 2003.

 7. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 420 с.

 8. Шанин В. Карьерные игры или психология делового общения.- М.: Книжный дом "Университет",2001

IХ. Основи ЗЕД

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. // Вісник ВРУ. – 1991. - № 29

 2. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 216 с.

 3. Дехтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 320 с.

 4. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 462 с.

 5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. -К.: Знання. – 2002. – 384 с.

 6. Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Зовнішньоекономічні операції та контракти: навч. посіб. – К, 2004. – 608 с.

 7. Макогон Ю.В., Кравченко В.А. и др. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. – Донецк: Донеччина, 1999. – 496 с.

 8. Соломенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. Харьков: «Фактор». 2001. – 173 с.

 9. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч.-метод. посіб. – Л.: Новий світ, 2006. – 512 с.

 10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю./Під заг. ред. А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2001. – 640 с.

4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні

0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування .

5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри менеджменту та економічної безпеки.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет).

Вступне фахове випробування складається з двох етапів:

тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент”;

письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

При проведенні тестування студент отримує завдання, яке складається з п’ятидесяти тестових завдань закритої форми з запропонованими відповідями, тільки одна з яких є правильною. Кожне завдання індивідуальне, що забезпечується наявністю 50 варіантів тестів. Тривалість тестування – одна астрономічна година. Кожен студент отримує бланк відповідей, який заповнюється студентом особисто до початку тестування після отримання інструкцій викладача. У бланку оцінювання кожен студент зобов’язаний зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали) та дату проведення тестування.

Номер правильної відповіді проставляється до відповідної клітини поруч із номером запитання. Студент підписує бланк.

Після виконання тестових завдань студент подає бланк тесту та бланк відповідей до Комісії та отримує комплексну аналітично-розрахункову задачу відповідно до свого варіанту. Тривалість розв’язання задачі – дві астрономічні години.

Підсумкова оцінка вступного фахового випробування складається з усередненої оцінки за кожний з етапів. Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

Завідувач кафедрою

«Інженерії та загальноосвітніх дисциплін» В.Д. Рябічев

Голова атестаційної комісії О.Г. КрохмальоваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Галузь

  Документ
  Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Спеціаліст» зі спеціальності 7.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
 2. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (1)

  Документ
  Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».
 3. Програма фахових вступних випробувань для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки окр «спеціаліст», «магістр» (1)

  Документ
  Побудова полігону частот, емпіричних гістограм щільності розподілення кількісних даних. Які ситуації можуть зустрітися. Як вони пов’язані з вибором методу статистичного моделювання.
 4. Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців

  Документ
  Сучасні тенденції глобалізації і геополітична ситуація в Україні диктують особливо високі вимоги до освіти сучасного студента як майбутнього фахівця. Ці вимоги, незалежно від професійної галузі, передбачають високий рівень володіння
 5. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра

  Документ
  Висока професійна компетенція магістра в сфері міжнародних відносин забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою і практичними навичками до активної творчої, професійної та соціальної діяльності.
 6. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (4)

  Документ
  Синтаксис як учення про будову зв’язного мовлення. Основні напрями у вивченні синтаксису. Одиниці синтаксису. Елементарні і неелементарні конструкції.

Другие похожие документы..