Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В программе предусмотреть графическое представление полученных результатов в виде графиков соответствующих функций и точек их пересечения с осями коор...полностью>>
'Автореферат'
профессор Гудков Д.Б., профессор кафедры русского языка как иностранного филологического факультета Московского государственного университета им. М.В....полностью>>
'Документ'
Дисграфия является частичным расстройством письма (у младших школьников — трудности овладения письменной речью), основным симптомом которого является ...полностью>>
'Закон'
Нормативные документы высшей школы Республики Казахстан, отражающие содержание образования, их характеристика (ГОСО, типовые учебные планы, типовые у...полностью>>

Корпоративний недержавний пенсійний фонд національного банку україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

Місцезнаходження

01008 , м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34880663

Код території за КОАТУУ

8038200000

Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

01.02.2007, Серія A01 № 158034

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

12102040, Серія ПФ №96

Банківські реквізити

Операційне управління Національного банку України; ЄДРПОУ 00032106; П/р 32305334801; МФО 300001; 01008 , м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

Електронна адреса

-

Поштова адреса

01008 , м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

Контактні реквізити

Тел..: (044) 253-05-48, ф.: (044) 230-20-33

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(у разі, якщо засновником є юридична особа)

Національний банк України

00032106

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Повне найменування

Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав

Місцезнаходження

Дата укладення договору з радою пенсійного фонду

Адм

Національний банк України (Дирекція з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)

00032106

Серія АБ №115965 від 24.12.2007, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044)253-38-22

№ 2/2 від 27.12.07.

КУА

Національний банк України (Дирекція з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)

00032106

Серія АВ № 389623 від 04.12.2007, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044)253-38-22

№ 3/3 від 27.12.07.

З

Національний банк України (Дирекція з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України)

00032106

Лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.12.2007, №14/22019

01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, тел. (044)253-38-22

№ 1/1 від 27.12.07.

А

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит»

24744403

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит»,
Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий  Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.01.2005 р. № 3424), внесений ДКЦПФР до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (реєстраційний номер свідоцтва 324 від 26.01.2005 р., серія і номер свідоцтва АА 000319). Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 26.01.2011 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 26.01.2006 р. № 158.Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000436; реєстраційний номер свідоцтва 478; внесено до реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 907, строк дії свідоцтва – до 26.01.2011 р.

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел./факс (044) 253-32-78

№ К-3968 від 20.03.2009

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)

4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання

4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду

Усього за звітний рік (грн.)

Пенсійні внески від фізичних осіб

-

Пенсійні внески від юридичних осіб

136 496 926,80

Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого пенсійного фонду)

-

Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду

136 496 926,80

Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

15864854,2

4.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду

Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)

Всього за звітний рік (грн.)

Здійснені:

Х

Х

   пенсійні виплати на визначений строк

-

-

   одноразові пенсійні виплати

195

2 039 375,86

Перераховані пенсійні кошти до:

Х

Х

   іншого недержавного пенсійного фонду

33

256 553,35

   страховика

-

-

   банківської установи

-

-

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників

-

-

Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів

-

-

Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками 

228

2 295 929,21

4.3 Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

N з/п

Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Усього за звітний рік (грн.)

1.

Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації

-

2.

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 

-

3.

Оплата послуг зберігача

-

4.

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

-

5.

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість тощо)

-

6.

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

-

7.

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду

-

8.

Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р.1 +р.2 + р.3 + р.4 + р.5 + р.6 + р.7)

0

БАЛАНС ЗА 2008 РІК

Форма № 1

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

I. Необоротні активи 

  

Нематеріальні активи: 

  

     залишкова вартість 

010 

-

-

     первісна вартість 

011 

-

-

 накопичена амортизація

012 

-

-

Незавершене будівництво 

020 

-

-

Основні засоби: 

  

-

-

     залишкова вартість 

030 

-

-

     первісна вартість 

031 

-

-

     знос 

032 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

-

-

інші фінансові інвестиції 

045 

-

9820

Довгострокова дебіторська заборгованість  

050 

-

-

Відстрочені податкові активи 

060 

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи 

070 

-

-

Усього за розділом I 

080 

-

9820

II. Оборотні активи 

  

Запаси: 

  

   виробничі запаси 

100 

-

-

поточні біологічні активи

110 

-

-

    незавершене виробництво 

120 

-

-

    готова продукція 

130 

-

-

    товари 

140 

-

-

Векселі одержані 

150 

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  

     чиста реалізаційна вартість 

160 

-

-

     первісна вартість 

161 

-

-

     резерв сумнівних боргів 

162 

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  

     з бюджетом 

170 

-

-

     за виданими авансами  

180 

-

-

     з нарахованих доходів 

190 

-

1102

     із внутрішніх розрахунків 

200 

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

-

-

Поточні фінансові інвестиції 

220 

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  

-

-

     в національній валюті  

230 

51295

139144

у т.ч. в касі

231

-

-

     в іноземній валюті  

240 

-

-

Інші оборотні активи 

250 

-

-

Усього за розділом II 

260 

51295

140246

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

-

-

Баланс 

280 

51295

150066

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  

Статутний капітал 

300 

-

-

Пайовий капітал 

310 

-

147403

Додатковий вкладений капітал 

320 

-

-

Інший додатковий капітал 

330 

-

-

Резервний капітал 

340 

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

-

2663

Неоплачений капітал 

360 

-

-

Вилучений капітал 

370 

-

-

Усього за розділом I 

380 

-

150066

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Страхові резерви

415

-

-

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

-

-

Довгострокові кредити банків 

440 

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

-

-

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

-

-

Усього за розділом III 

480 

-

-

IV. Поточні зобов'язання

  

-

-

Короткострокові кредити банків 

500 

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510 

-

-

1

2

3

4

1

2

3

4

Векселі видані  

520 

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

-

-

     з одержаних авансів  

540 

-

-

     з бюджетом 

550 

-

-

     з позабюджетних платежів 

560 

-

-

     зі страхування 

570 

-

-

     з оплати праці 

580 

-

-

     з учасниками 

590 

-

-

     із внутрішніх розрахунків 

600 

-

-

Інші поточні зобов'язання 

610 

51295

-

Усього за розділом IV 

620 

51295

-

V. Доходи майбутніх періодів 

630 

-

-

Баланс 

640 

51295

150066Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 2. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, від 28 лютого 2002 року N 81, від 7 жовтня 2002 року N 384,
 3. Національний банк україни -фінансовий агент уряду

  Документ
  За джерелами залучення коштів державний борг будь-якої краї­ни поділяється на внутрішній та зовнішній. До складу державного внутрішнього боргу входять позики уряду України і позики, здійснені за безумовної гарантії уряду (за винятком
 4. Закон україни (55)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,від 16 квітня 2009 року N 1276-VI,від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1)

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 2 від 18 лютого 2011 року)

Другие похожие документы..