Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Всё более важной задачей интеграции России в мировое сообщество становится сертификация не только безопасности, но и качества товаров, работ, услуг. ...полностью>>
'Курс лекцій'
Для початку з’ясуймо, що найбільше цікавить усіх людей, незалежно від віку статі і раси? Це – гроші, здоров’я і, звичайно, кохання – тобто те, що скл...полностью>>
'Программа'
1. Двадцать седьмое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, состоялось 13 октября 2001 ...полностью>>
'Документ'
2. Мінтрансзв'язку разом з Національною комісією з питань регулювання зв'язку розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядження...полностью>>

Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

Київ 2010

Матеріали підготували:

Антропологія - кандидат психологічних наук

Кривонос І.В.

Диференційна психологія. - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.

Психологічний спецпрактикум - кандидат психологічних наук,

з психотерапії доцент Бажанюк В.С.

Психодіагностика - кандидат психологічних наук

Бойко Ю.Ю.

Патопсихологія - викладач Коваленко Т.М.

Основи психотерапії . - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.

Етнопсихологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Психологія релігії - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Політична психологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Педагогічна психологія - кандидат психологічних наук

Рева О.М.

Соціально-психологічний тренінг - кандидат психологічних наук

Рева О.М.

Профорієнтація та профвідбір - кандидат педагогічних наук,

професор Юхновець Г.О.

Соціальна робота - кандидат психологічних наук

Горбенко С.Л.

Психологія девіантної поведінки - кандидат психологічних наук,

доцент Ніколенко Д.О.

Типова програма навчальної практики - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.: - кандидат

психологічних наук, доцент

Бажанюк В.С.

Методичні рекомендації з підготовки - доктор психологічних наук,

курсових робіт професор Хохліна О.П.

Упорядник: старший лаборант

кафедри психологічних дисциплін Дутко Ю.В.

За редакцією директора навчально-наукового інституту права та психології Коваленка В.О та завідувача кафедри психологічних дисциплін Хохліної О.П.

ВИТЯГ

з навчального плану 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Київського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Всього годин на рік

З викладачем

У тому числі:

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Вид контролю

Лекції

Семінари

Практичні заняття

1

Антропологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік

2

Диференційна психологія

3,0

108

54

14

12

28

6

48

екзамен

3

Психологічний спецпрактикум

з психотерапії

3,0

108

54

-

-

54

6

48

залік

4

Психодіагностика

5,0

180

80

18

26

36

10

90

екзамен

5

Патопсихологія

4,0

144

72

18

26

28

6

66

екзамен

6

Основи психотерапії

5,0

198

98

26

52

20

10

90

екзамен, курсова робота

7

Етнопсихологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік

Психологія релігії

2,0

72

36

12

20

4

4

32

залік

8

Політична психологія

1,5

54

36

8

18

10

2

16

залік

9

Педагогічна психологія

4,0

144

72

24

24

24

8

64

екзамен

10

Соціально-психологічний тренінг

4,0

144

72

24

10

38

8

64

залік

11

Профорієнтація та профвідбір

4,0

144

72

18

18

36

8

64

екзамен

12

Соціальна робота

2,5

90

44

12

18

14

4

42

екзамен

13

Психологія девіантної поведінки

3,0

108

54

12

36

6

6

48

залік

14

Навчальна практика

4,0

144

144

-

-

144

-

-

захист

АНТРОПОЛОГІЯ

Навчальна дисципліна «Антропологія» розглядає людину комплексно, з урахуванням її біологічної, соціальної, психологічної, суспільно-історичної та духовної сутності. Дисципліна «Антропологія» в підготовці психологів має світоглядне значення, оскільки дає теоретичні та методологічні можливості розширення характеристик (фізичних, генетичних, етнічних тощо) окремих індивідів, сім’ї, групи, суспільства.

М е т о ю навчальної дисципліни є засвоєння антропологічних знань, умінь, навичок через розгляд людини в усьому комплексі та різноманітності її біологічних, соціальних, культурних зв’язків.

У результаті вивчення дисципліни «Антропологія» студенти повинні з н а т и: предмет антропології та її значення для підготовки психолога; екологічні теорії гомінізації; теорії виникнення людини; принципи расових класифікацій,

у м і т и: давати визначення антропологічних понять та розкривати їх зміст; працювати з науковими джерелами: здійснювати інформаційний пошук, складати бібліографію, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки.

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем та консультації.

На лекційних заняттях студенти засвоюють знання з тем, визначених програмою. На семінарських заняттях на основі самостійного опрацювання психологічної та довідникової літератури студенти набувають нових знань; закріплюють, розширюють та поглиблюють знання, отримані на лекціях, розкривають суть понять, питань, проблем, пов’язаних з темами, що вивчаються.

При підготовці до семінарських занять студенти набувають умінь та навичок працювати з літературними джерелами: конспектувати, аналізувати, узагальнювати та викладати суть матеріалу; розвивають мислення та мовленнєві можливості, професійні здібності.

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, здійснюють словникову роботу, підготовку до семінарських занять на основі використання рекомендованих наукових джерел.

Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі індивідуальних консультацій у позанавчальний час і передбачає надання допомоги студентам, які мають труднощі у вивченні дисципліни. Індивідуальна робота передбачає проведення контрольних робіт, словникової роботи, складання структурно-логічних схем лекційного матеріалу, змісту опрацьованих статей тощо.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності та залік.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Юридична психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № __ від «__» 2011 року) для студентів другого курсу навчально-наукового інституту права та психології
 3. Типова програма навчальної практики кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 2 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни (2)

  Документ
  Вступ до спеціальності Навчально-методичні матеріали з дисципліни Вступ до спеціальності. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011 с.

Другие похожие документы..