Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебный курс «Правоохранительные органы» изучается студентами в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального о...полностью>>
'Памятка'
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федер...полностью>>
'Урок'
Цель урока: 1) Путем анализа стихотворений показать, как созревал талант Маяковского-сатирика, против чего была направлена его сатира; 2) вовлечь учащ...полностью>>
'Документ'
Матеріали до єдиного дня інформування населення Полтавської області у травні 2008 року підготовлено управлінням з питань внутрішньої політики Полтавс...полностью>>

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань: 0305 "Економіка І підприємництво"

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.

Бюджетна система україни

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

галузі знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

напряму підготовки: 030508 “Фінанси і кредит”

Вінниця 2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладачі: О.А. Сьомченков, к.е.н, доц.,

В.В. Руденко, асистент.

Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 30 листопада 2009 р., протокол №19, та методичною радою обліково-фінансового факультету 26 січня 2010 р., протокол №13.

Рецензент: Гарбар Ж.В., к.е.н., проф.

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт

Бюджетна система України

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

галузі знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

напряму підготовки: 030508 “Фінанси і кредит”

Укладачі: СЬОМЧЕНКОВ Олександр Анатолійович,

РУДЕНКО Вікторія Василівна

Підп. до друку . Формат 60x84/16. Папір письм.

Офс.друк. Ум. друк. арк. .

_______________ _____ Обл.-вид. арк. . Тираж 10 пр. Зам. № ._________

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 21100, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 25.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальний курс “Бюджетна система України” є важливим етапом для підготовки студентів за спеціальністю 030508 “Фінанси і кредит”. Метою данного курсу є отримання студентом комплексу знань, умінь і навичок з бюджетних відносин в Україні та характеру їх впливу на суспільство.

Згідно з начальним планом студенти з дисципліни “Бюджетна система України” виконують курсову роботу, яка є важливою формою самостійного вивчення курсу. Курсова робота є безпосереднім проявом активної і цілеспрямованої участі студента у поглибленому вивченні дисципліни, що має конкретне значення і вагомо впливає на формування студента як майбутнього фахівця, який вміє самостійно працювати з спеціальною економічною та нормативно-правовою літературою, аналізувати матеріали, узагальнювати та робити власні висновки.

Для економістів у галузі фінансів курсова робота означає грунтовне вивчення та дослідження актуальних питань теорії та практики функціонування бюджетної системи України та її елементів з метою формування нового економічного мислення у даній сфері.

Процес виконання курсової роботи включає такі етапи:

 1. Вибір теми та об’єкта дослідження.

 2. Затвердження теми.

 3. Складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем – науковим керівником.

 4. Формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи.

 5. Написання й оформлення курсової роботи.

 6. Подання курсової роботи на кафедру для рецензування.

 7. Доопрацювання курсової роботи відповідно до рекомендацій/зауважень рецензента.

 8. Захист курсової роботи.

Таким чином, курсова робота з курсу “Бюджетна система України”, має відобразити глибокі знання студента у сфері бюджетних відносин, а також його вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних; логічно і чітко викладати матеріал; робити необхідні висновки та пропозиції; давати грунтовні оцінки різним явищам і процесам; оформляти роботу відповідно до встановлених стандартів.

1. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ курсовОЇ робОТИ

Вибір теми є важливим моментом у написанні курсової роботи.

Тематика курсових робіт розробляється, пропонується і затверджується кафедрою фінансів згідно з програмами курсів, які забезпечують фахову підготовку студентів зі спеціальності “Фінанси”. Кожного навчального року тематика курсових робіт обов’язково поновлюється.

Вибір теми курсової роботи повинен бути усвідомленим і виваженим, обумовлений врахуванням здібностей та інтересів студента. При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність і перспективність: наявність теоретичних джерел; можливість виконання теми у вищому навчальному закладі; безпосередній зв’язок з потребами практичної діяльності бюджетної системи; достатня обізнаність студента і наявність необхідних знань та навичок.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно. При необхідності він може отримати консультації у викладачів кафедри або безпосередньо у свого наукового керівника. Орієнтовну тематику робіт наведено у додатку 1.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється у встановленому в інституті порядку.

Курсові роботи, виконані за темами, не погодженими з науковими керівниками, або подані на кафедру пізніше встановленого терміну, не рецензуються і не зараховуються.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об’єктами дослідження можуть бути:

 • державна статистична звітність;

 • Головні фінансові управління облдержадміністрацій та управління райдержадміністрацій та виконавчих комітетів відповідних рад;

 • Головні управління та управління Державного казначейства України;

 • органи Державної податкової адміністрації України;

 • заклади охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту, які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів;

 • органи Державної контрольно-ревізійної служби України.

Діяльність об’єкта дослідження повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Для складання плану курсової роботи студент повинен ознайомитися з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження; самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи; методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему. Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем – науковим керівником, який надає індивідуальні консультації під час написання курсової роботи.

Студентом обов’язково оформлюється спеціальний бланк-завдання, у якому зазначається автор, тема і план, а також терміни подання курсової роботи на кафердру. Завдання підписують науковий керівник і студент (додаток 2).

2. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи

Для наукового дослідження по обраній темі з курсу “Бюджетна система України” потрібно мати глибокі знання з предметів дослідження, періодичної та економічної літератури, офіційних урядових документів, вміти аналізувати статистичний матеріал та матеріали конкретної організації чи установи.

Особливу увагу студент повинен звернути на те, щоб зміст курсової роботи не був абстрактний, не носив загальний характер і не зводився лише до теоретичного розкриття вибраної теми. Порядок із чітким теоретичним висвітленням питань необхідно розкрити методику практичного їх вирішення в умовах ринкової економіки. Курсова робота повинна носити науково-дослідний характер.

Курсову роботу, яку написано тільки на основі вивчення студентом опрацьованих літературних джерел або підручників без конкретних даних підприємства і досліджень, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

Курсова робота повинна послідовно включати:

 • Титульний аркуш.

 • Зміст.

 • Вступ.

 • Основну частину.

 • Висновки та пропозиції.

 • Список використаних джерел.

 • Додатки (при необхідності).

Титульний аркуш курсової роботи повинен містити: назву міністерства і повне найменування вищого навчального закладу; тему курсової роботи та назву об’єкта дослідження; шифр і найменування спеціальності, групу і курс; прізвище, ім’я, по-батькові автора; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік (додаток 3). За титульним аркушем підшивають заповнений бланк завдання, який видається кафедрою підписанням науковим керівником, після чого розміщують зміст.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, списку використаних джерел і додатків (додаток 4).

Вступ розкриває актуальність теми, мету і зміст поставлених задач. У вступі вказується об’єкт, інформаційна база, методи, за допомогою яких велося дослідження, теоретична та практична цінність даного дослідження, подається коротке описання змісту кожного розділу. Обсяг вступу 2-3 стор.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтуванням застосованих методів дослідження. Основна частина складає 90% обсягу курсової роботи.

Структура основної частини повинна мати такий вигляд:

Розділ 1 складається з декількох параграфів і носить теоретичний характер. Перший розділ містить загальну теоретичну характеристику досліджуваної теми, що розглядається на основі найновітніших теоретичних розробок, критичний аналіз різноманітних точок зору на те чи інше питання та аргументацію власної думки. Тому головним у першому розділі є глибоке вивчення літературних джерел з обраної теми і розкриття змісту проблеми в теоретичному аспекті.

Розділ 2 складається з декількох параграфів і носить аналітико-дослідницький характер. Головним у другому розділі є вивчення сучасного стану предмета дослідження на обраному об’єкті дослідження; проведення горизонтального, вертикального, порівняльного та еталонного аналізу фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження; визначення кількісної та якісної оцінки факторів, що обумовили зміни окремих показників на об’єкті дослідження; здійснення діагностики управління цим напрямом діяльності на об’єкті дослідження; критична оцінка її сучасного стану, методичного, інформаційного, програмного забезпечення тощо.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники діяльності, статистична, фінансова, податкова та управлінська звітність, накази, розпорядження, первинні інформаційні матеріали стосовно окремих бізнес-операцій та процесів, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та оброблення даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Розділ 3 включає декілька параграфів і є проектно-рекомендаційним. Завданням розділу є розроблення конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його інформаційного, методичного та організаційного забезпечення, обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами та індикаторами розвитку і діяльності закладів, установ та підприємств на базі основних теоретичних положень, методичних підходів та інструментарію, що викладені у першому розділі, а також із врахуванням результатів аналізу, проведеного у другому розділі дослідження.

Висновки та пропозиції містять підсумки дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми; узагальнюються результати аналізу та діагностики об’єкта дослідження за визначеним напрямом дослідження, отримані у другому розділі, подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі. Обсяг висновків до 5 стор.

У списку використаних джерел включають законодавчі, нормативно-методичні, монографічні, статистичні матеріали, які використовувались при написанні роботи. На кожне джерело, яке є працею одного чи кількох авторів, вказуються прізвище та ініціали авторів, повна назва роботи, місце видання, видавництво, рік і кількість сторінок. При використанні статей періодичної преси вказують прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, номер журналу і сторінки, на яких вміщена публікація (чи рік і дату випуску газети).

Список літератури повинен містити від 30 до 40 найменувань (додаток 5).

Додатки мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і розміщуються на останніх сторінках. Кожен із них має бути пронумеровано (правий верхній куток). Додатки розміщується відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.

Курсова робота повинна бути написана студентом самостійно, державною мовою, в економічно грамотному стилі. Обсяг курсової роботи повинен становити 40-50 сторінок.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ курсової РОБоТи

Курсова робота повинна бути оформлена належним чином. Мова курсової роботи державна, стиль  науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме, крім цитат, які подаються в лапках відповідно до тексту оригіналу.

Текст курсової роботи друкується на комп’ютері з одного боку стандартного аркуша односортного паперу формату A4 (210 х 297 мм). Шрифт текстового редактору MsWord. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту  14 пунктів, інтервал  1,5 (28-30 рядків).

Текст курсової ї роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве  10 мм, верхнє  20 мм, нижнє  20 мм.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” пишуть великими літерами сисметрично до тексту. Заголловки параграфів друкують маленькими літерами з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять (додаток 6).

Зміст і результати дослідження необхідно викладати стисло, логічно й аргументовано. Виклад матеріалу автор здійснює використовуючи займенник “ми” та його похідні. Це характеризує комплексний підхід до вирішення проблеми та дає змогу відобразити власну думку як позицію певної групи вчених чи наукової школи.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. Титульний аркуш курсової роботи має єдину форму і реквізити. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок. За титульним аркушем розміщують завдання на курсову роботу, яке включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. Далі розміщують зміст курсової роботи.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділу друкуються послідовно, один за одним  не з нової сторінки.

Правила побудови ілюстративних матеріалів

Ілюстрації (схеми, графіки, малюнки, діаграми) і таблиці розміщуються відразу ж після посилань на них у тексті або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової ї роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є понад формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Усі ілюстрації (крім таблиць) позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках) в межах розділу.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 2.1. Назва малюнка (перший рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (додаток 7).

При наявності в роботі великого цифрового матеріалу його варто подавати у вигляді таблиці. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу, за винятком таблиць, поданих у додатках. Слово “Таблиця” та її номер пишуться над правим верхнім кутом таблиці, а під ним  заголовок, який повинна мати таблиця, друкують симетрично до тексту. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 2.1 (перша таблиця другого розділу).

Кожна таблиця повинна розміщуватися на одній сторінці. При переносі таблиці в правому кутку наступної сторінки слід писати “Продовження табл. ___ ” (вказати номер таблиці), наприклад: Продовження табл. 2.1.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку (додаток 8).

Правила запису формул

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати на полях справа від формули, наприклад: (2.3) (третя формула другого розділу), (3.5) (п’ята формула третього розділу).

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на цифрові дані, відомості, матеріали з монографій, оглядових статей та інших джерел. Посилання на джерела слід виділяти двома квадратними дужками, в яких вказується порядковий номер джерела назва якого наведена у списку використаної літератури, а також відповідна сторінка.

Наприклад: [35, с.105], (де 35 номер джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі за списком використаних джерел, с. 105  сторінка даного джерела).

На всі ілюстрації (схеми, графіки, малюнки, діаграми), таблиці і додатки курсової роботи повинні бути посилання в тексті. Посилання на ілюстрації, таблиці і додатки курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, таблиці і додатка, при цьому слова “рисунок”, “таблиця” і “додаток” в тексті пишуть скорочено, наприклад, (рис. 2.1), (табл. 2.3), (дод. А).

У повторних посиланнях на ілюстрації, таблиці і додатки треба вказувати слово “дивись”, наприклад: (див. рис. 2.1), (див. табл. 2.2), (див. дод. А).

Посилання треба давати на цитати.

Загальні вимоги до цитування такі:

 • текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться мовою оригіналу;

 • цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців позначається трьома крапками;

 • при непрямому цитуванні думок автора слід бути гранично точним у викладенні думок автора і давати відповідні посилання на джерело.

Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. Кожний такий додаток повинен починатися з наступної сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. З правого боку сторінки над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток ___ ” і велика літера, що позначає додаток: наприклад, Додаток А.

Додатки слід означати послідовно великими літерами української абетки, починаючи з А, Б...Я, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

4. захист курсової роботи

Курсова робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану, завдання та визначених вище вимог щодо змісту та оформлення роботи. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання курсових робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному виконанню курсової роботи, є запорукою успішного захисту.

Курсова робота подається на кафедру не пізніше 10 днів до дати захисту визначеної графіком заліково-екзаменаційної сесії. Після реєстрації курсова робота передається керівнику для рецензування. У разі відповідності курсової роботи всім вимогам, що містяться у даних методичних рекомендаціях, відсутності, зауважень курсова робота рекомендується керівником для захисту.

Захист курсової роботи  це особлива форма заліку перед спеціальною комісією з 2-3 викладачів. На захисті студенти повинні викласти основний зміст роботи, обгрунтувати свою точку зору по окремих питаннях, а також відповісти на запитання, які поставлені викладачем чи членами комісії. За результатами захисту комісія схвалює рішення щодо оцінки.

Якщо студент добре підготувався до захисту курсової роботи і дав вичерпані відповіді на запитання і зауваження, а також на додаткові запитання, які виникли у ході захисту, підсумкова оцінка курсової роботи може бути вищою за попередню. І навпаки, якщо в ході захисту курсової роботи виявляється недостатня підготовка студента, слабкі знання з даної теми курсу, тоді підсумкова оцінка може бути знижена у порівнянні з попередньою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з бухгалтерського обліку для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво",

  Методичні рекомендації
  по виконанню курсових робіт з бухгалтерського обліку для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”,
 2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з

  Методичні рекомендації
  Мета курсової роботи – закріплення і поглиблення знань, набутих студентами при вивченні дисципліни «Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи
 3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Методичні рекомендації
  Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри товарознавства та маркетингу __ січня 2009 р., протокол № __ та методичною комісією факультету економіки та менеджменту 2009 р.
 4. Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академії (2005-2009 рр.) Львів – 2010 зміст стор

  Документ
  На виконання основних завдань в галузі вищої освіти на 2005-2006 навчальний рік на підставі вимог принципів Болонської декларації Львівською державною фінансовою академією реалізуються певні заходи в системі організації навчально-виховного процесу,
 5. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

Другие похожие документы..