Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сочинение'
Главная Все сочинения Разное ФольклорПословицы и поговорки — древнейшее народное творчество Скачать сочинение Кто списал? (5) Для Родины своей п...полностью>>
'Урок'
Официально работа над книгой "Богатый папа, бедный папа" началась 8 апреля 1997 года. Мы напечатали тысячу экземпляров, думая, что этого кол...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад №4 «Журавлик» функционирует ...полностью>>
'Кодекс'
Согласно ст.265 гл.25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации в состав внереализационных расходов, не связан...полностью>>

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Юридичний факультет

Кафедра аграрного, земельного та

екологічного права ім. академіка В.З. Янчука

«Затверджую»

Директор ННІ земельних

ресурсів та правознавства

__________ В.Г. Слюсаренко

«__» _______________ 2010 р.

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«Цивільне та сімейне право»

Для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 6.060100 «Правознавство»

Кафедра аграрного, земельного та

екологічного права ім. академіка В.З. Янчука

код кафедри: 07.02.02

Лектор: д.ю.н., проф. Єрмоленко В. М.

Київ – 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Юридичний факультет

Кафедра аграрного, земельного та

екологічного права ім. академіка В.З. Янчука

«Затверджую»

Декан юридичного факультету

__________ В.І. Курило

«__» ___________ 2010 р.

робоча навчальна програма

навчальної дисципліни

«Цивільне та сімейне право»

Для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 6.060100 «Правознавство»

Кафедра аграрного, земельного та

екологічного права ім. академіка В.З. Янчука

код кафедри: 07.02.02

Лектор: д.ю.н., проф. Єрмоленко В. М.

Київ – 2010

Укладачі:

Єрмоленко Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, д.ю.н., професор

Новак Тамара Сергіївна – асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука. Протокол № __ від «___» __________ 2010 р.

Завідувач кафедри аграрного, земельного

та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука,

доктор юридичних наук, професор В.М. Єрмоленко

Робочу програму навчальної дисципліни схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету. Протокол № __ від «___» __________ 2010 р.

Голова вченої

ради юридичного факультету,

доктор юридичних наук, професор В.І. Курило

© В.М. Єрмоленко, 2010

© Т.С. Новак, 2010

Зміст

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

Модульна структура навчальної дисципліни 7

Протокол узгодження робочої навчальної програми 10

«Цивільне та сімейне право» з іншими дисциплінами 10

Структурно-логічна схема дисципліни 11

«Цивільне та сімейне право» 11

КАЛЕНДАРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (денна форма навчання) 12

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 17

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 18

«Цивільне та сімейне право» 18

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 34

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 45

Тестові завдання ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ для визначення рівня знань студентів 60

Тестові завдання для самостійної перевірки 60

Тестові завдання для підсумкового контролю 65

Перелік питань для визначення рівня знань студентів 70

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 76

та методичні рекомендації щодо їх виконання та оформлення 76

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 77

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 78

для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» спеціальності «Правознавство» 78

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 83

І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: 83

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 84

IIІ. НАУКОВА Л1ТЕРАТУРА: 93

Календарний тематичний план для студентів заочної форми навчання 105

Зміст лекцій з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 110

Семінарські заняття для студентів заочної форми навчання 112

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання студентами заочної форми навчання 116

Перелік рекомендованої літератури 126

Тести для самостійної роботи 126

проведення модульних контрольних робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» на 1 семестр 2010-2011 навчального року 206

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цивільні та сімейні відносини – це найширший пласт суспільних відносин, з яким кожна людина зустрічається на лише протягом всього життя, починаючи з народження, але й щоденно. Участь у цих відносинах реалізується через можливість мати та здійснювати цивільні та сімейні права і обов’язки. Проте одного знання своїх прав і обов’язків замало. Треба не тільки знати як втілити їх у повсякденне життя, але й як захищати від порушень. Ці знання набуваються у процесі вивчення навчального курсу «Цивільне та сімейне право України». При вивченні цього курсу студент набуває знань не лише системи актів цивільного та сімейного законодавства, але й відповідних теоретичних положень, без яких неможливо досконально зрозуміти та тлумачити цивільно-правові і сімейно-правові категорії. Важливе значення також має опрацьовування узагальнень судової практики з вирішення цивільних та сімейних спорів.

Виходячи із вищезазначеного, у сучасних умовах актуального значення набуває професійна підготовка фахівців у галузі правового регулювання цивільних та сімейних відносин, на яких і покладеться основний тягар захисту цивільних спорів на досудовому, судовому та позасудовому рівнях. Це підкреслює актуальність вивчення курсу цивільного та сімейного права на юридичному факультеті у ході підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство».

Мета курсу «Цивільне та сімейне право» – формування системи знань з правового регулювання цивільних та сімейних відносин в Україні, систематизація напрямів та способів вирішення проблем, висунутих і накопичених практикою розв’язання цивільних та сімейних спорів.

Структура курсу «Цивільне та сімейне право» передбачає:

1) вивчення системи чинного цивільного та сімейного законодавства, а також правових проблем, що виникають при вирішенні цивільних та сімейних спорів, визначення правового режиму майна суб’єктів цивільних правовідносин, ознайомлення із специфікою механізму цивільно-правового регулювання;

2) вивчення процесу розвитку сімейних правовідносин, способів захисту майнових і особистих немайнових прав членів сім’ї, особливостей правового режиму майна членів сім’ї;

3) вивчення комплексу чинного цивільного та сімейного законодавства, основних проблем, пов’язаних із юридичним супроводженням реалізації суб’єктивних цивільних та сімейних прав і виконання обов’язків.

Семінарські заняття проводяться з основних тем розглянутих на лекційних заняттях.

Самостійна та індивідуальна робота планується як форма навчання, що має на меті розширення та дослідження питань винесених на розгляд на лекційних заняттях, а також опрацювання питань, які не були висвітлені на лекційних та семінарських заняттях

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, зокрема:

– студент повинен засвоїти знання з теорії цивільного та сімейного права у поєднанні з теоретичними та практичними питаннями реалізації цивільних та сімейних прав;

студент повинен вміти:

 • володіти основними проблемами, що викликаються конфліктами інтересів суб’єктів цивільних та сімейних правовідносин;

 • давати визначення основних категорій та понять, що містить курс цивільного та сімейного права;

 • вирізняти особливості цивільних та сімейних правовідносин від інших видів правовідносин;

 • орієнтуватися у чинному цивільному та сімейному законодавстві;

 • знати проблеми розвитку цивільного та сімейного права у поєднанні з проблемами адміністративно-правового, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального права на сучасному етапі;

 • застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності;

студент повинен набути навичок використання чинного законодавства, покликаного врегульовувати цивільні та сімейні відносини, для розширення свого правового кругозору, підвищення рівня правосвідомості і правової культури та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності.

Для вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право» необхідно спиратися на знання, отримані під час вивчення попередніх навчальних курсів «Теорія держави і права України», «Історія держави і права України», «Римське право».

Навчальна дисципліна «Цивільне та сімейне право» вивчається студентами юридичного факультету ОКР «Бакалавр» денної форми навчання на другому та третьому курсах, відповідно протягом третього, четвертого, п’ятого та шостого семестрів. Згідно навчального плану на її засвоєння відводиться 506 години (14 кредитів), з них 136 год. лекцій, 102 год. семінарських занять, 156 год. самостійної роботи під керівництвом викладача, 112 год. індивідуальної роботи. В четвертому семестрі навчальними планами передбачено написання курсової роботи.

Дисципліна поділена на 8 змістових модулів, які об’єднують лекційний матеріал, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється за результатами виконання ним практичних завдань та модульної контрольної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік в 3 та 5 семестрах, іспит в 4 та 6 семестрах

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне та сімейне право»

КУРС:

2,3

Форма навчання: денна

НАПРЯМ,

Спеціальність,

ОКР

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість

кредитів: 14

Змістових

модулів: 8

Загальна

кількість

годин: 432

Тижневих

годин:

2 курс

(3, 4 семестр) – 3

3 курс

(5, 6 семестр) - 4

Напрям: «Право»

Спеціальність:

6. 060100

«Правознавство»

ОКР «Бакалавр»

Нормативна навчальна дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Рік підготовки: 2, 3

Семестр: 3, 4, 5, 6

Аудиторна робота:

Лекційні заняття – 136 год

Семінарські заняття – 102 год

Самостійна робота студента – 194 год

Вид підсумкового контролю –

3, 5 семестр – залік

4, 6 семестр - іспит

Модульна структура навчальної дисципліни

«Цивільне та сімейне право»

№ модуля

№ теми

Назва теми

1

2

3

змістовий модуль № 1

1

1

Цивільне право як самостійна галузь системи права України

2

Цивільне законодавство

3

Загальна характеристика цивільного права зарубіжних держав

4

Цивільне право України як галузь юридичної науки і як навчальна дисципліна

5

Цивільні правовідносини

6

Захист цивільних прав

7

Цивільно-правова відповідальність

змістовий модуль № 2

2

8

Об’єкти цивільних прав

9

Цінні папери та гроші як специфічні об’єкти цивільних прав

10

Загальні положення про фізичну особу як суб’єкта цивільного права

11

Фізична особа як підприємець

12

Опіка та піклування

13

Загальні положення про юридичну особу як суб’єкта цивільного права

14

Підприємницькі товариства

15

Держава Україна як суб’єкт цивільного права

16

Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права

17

Правочини

змістовий модуль № 3

3

18

Представництво

19

Строки в цивільному праві

20

Позовна давність

21

Особисті немайнові права фізичної особи

22

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

23

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття людини

24

Загальні положення про право власності

25

Порядок набуття права власності

26

Порядок припинення права власності

27

Право спільної власності

28

Захист права власності

29

Загальні положення про речові права на чуже майно

30

Право володіння і користування чужим майном

31

Право користування чужою земельною ділянкою

змістовий модуль № 4

4

32

Загальні положення про зобов’язання

33

Виконання зобов’язань

34

Способи забезпечення виконання зобов’язань

35

Припинення зобов’язань

36

Відповідальність за порушення зобов’язання

37

Поняття, види та зміст договору

1

2

3

38

Укладення, зміна та розірвання договору

змістовий модуль № 5

5

39

Договір купівлі-продажу

40

Договір міни (бартеру)

41

Договір поставки

42

Договір контрактації сільськогосподарської продукції

43

Договір про постачання енергоресурсів

44

Договір дарування

45

Договір ренти

46

Договір довічного утримання

47

Договір майнового найму (оренди)

48

Договір найму (оренди) нерухомого майна

49

Договір найму житла

50

Договір лізингу

51

Договір найму транспортного засобу

52

Договір позички

змістовий модуль № 6

6

53

Договір прокату

54

Договір підряду

55

Договір будівельного підряду

56

Договір підряду на проектні та пошукові роботи

57

Договір про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт

58

Договір про надання послуг

59

Договір перевезення

60

Договір про транспортне експедирування

61

Договір зберігання

62

Договір страхування

63

Договір доручення

64

Договір комісії

65

Договір управління майном

66

Договір позики

67

Договір кредиту

68

Договір банківського вкладу

69

Договір банківського рахунку

70

Договір факторингу

71

Договір про розпоряджання правами інтелектуальної власності

72

Договір комерційної концесії

73

Договір про спільну діяльність

змістовий модуль № 7

7

74

Загальні положення про недоговірні зобов’язання

75

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

76

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу

77

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

78

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

79

Створення небезпеки життю, здоров’ю, майну фізичної особи або юридичної особи

80

3агальні положення про відшкодування шкоди

1

2

3

81

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником

82

Відшкодування шкоди, завданої державним органом влади або органом місцевого самоврядування

83

Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями правоохоронних органів

84

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою або неповнолітньою особою

85

Відшкодування шкоди, завданої недієздатною, обмежено дієздатною особою або особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій

86

Зобов’язання із шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

87

Відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я або смертю

88

Відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт та послуг

89

Відшкодування моральної шкоди

90

Зобов’язання із безпідставного набуття або збереження майна

змістовий модуль № 8

8

91

Загальні положення спадкового права

92

Спадкування за заповітом

93

Спадкування за законом

94

Здійснення права на спадкування

95

Поняття та принципи сімейного права, сімейні правовідносини

96

Шлюб

97

Права та обов’язки подружжя

98

Права та обов’язки матері, батька і дитини

99

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

100

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

101

Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянстваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Окремі галузі законодавства України

  Закон
  Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна дисципліна. Однак визначальним поміж них є розуміння цивільного права як галузі права.
 2. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів

Другие похожие документы..