Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
1.1. Целью настоящего Закона является регулирование отношений, касающихся установления правовых основ для осуществления страховой деятельности, регули...полностью>>
'Документ'
3. Про виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентос...полностью>>
'Публичный отчет'
Открытое акционерное общество «Рутэкс-Россия» зарегистрировано Администрацией г.Пятигорска 26 мая 1992 года. По состоянию на 01.01.2011 года остаточн...полностью>>
'Документ'
Один из исследователей суфийской традиции, автор «Антологии суфийской мысли» профессор Л. Яковлев указывает, что «непрерывная работа мысли и сердца –...полностью>>

1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Менеджмент"

Найменування розділів і тем

Лекції

Практичні

Самостійна

робота

1

2

3

4

Тема 1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика.

Тема 2. Менеджмент та суспільство: відповідальність та етика.

Тема 3. Еволюція менеджменту.

Тема 4. Планування у системі менеджменту.

Тема 5. Цілі управлінського планування.

Тема 6. Стратегія, політика та передумови управлінського планування.

Тема 7. Планування та прийняття управлінських рішень.

Тема 8. Природа, сутність та цілі організації.

Тема 9. Організаційне розділення (департаменталізація).

Тема 10. Лінійні, штабні організаційні структури. Децентралізація управління.

Тема 11. Ефективність організації та корпоративна культура.

Тема 12. Управління людськими ресурсами.

Тема 13. Оцінка діяльності та кар`єрна стратегія менеджерів.

Тема 14. Менеджер та організаційний розвиток.

Тема 15. Менеджер та людський фактор.

Тема 16. Мотивація у системі менеджменту.

Тема 17. Лідерство в управлінні.

Тема 18 Комунікації в системі управління.

Тема 19 Система у процесі контролю в управлінні.

Тема 20 Техніка контролю та інформаційні технології.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

2

Разом: 28

10

8

10

П Р О Г Р А М А К У Р С У

Тема 1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика.

Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва менеджменту.

Тема 2. Менеджмент та суспільство: відповідальність та етика.

Роль менеджменту у суспільстві. Відповідальність менеджменту та її форми. Соціальна та юридична відповідальність. “Залізний” закон відповідальності. Етика менеджменту.

Тема 3. Еволюція менеджменту.

Особливості взаємозв`язку практики, мистецтва та науки менеджменту. Основні етапи розвитку менеджменту.

Тема 4. Планування у системі менеджменту.

Природа планування. Основні види планів та методи їх розробки. Процес планування.

Тема 5. Цілі управлінського планування.

Природа та ієрархія цілей. Характеристики цілей. Основні ланки стратегії фірми. Основні етапи формування та реалізації стратегії. Природа управлінських цілей. Концепція управління цілями. Переваги та недоліки в управлінні цілями.

Тема 6. Стратегія, політика та передумови управлінського планування.

Природа та цілі стратегії і політики. Розвиток стратегічного планування. Піраміда стратегічного планування. Процес стратегічного планування. Основні види стратегій. Матричний менеджмент.

Тема 7. Планування та прийняття управлінських рішень.

Природа процесу прийняття управлінських рішень та технологія менеджменту. Класифікація управлінських рішень та її значення. Основні етапи прийняття управлінських рішень. Селекція альтернатив та методи прийняття управлінських рішень.

Тема 8. Природа, сутність та цілі організації.

Поняття, сутність та життєвий цикл організації. Формальні та неформальні організації. Організаційні рівні та зв`язки: широкі та вузькі структури. Зовнішнє та внутрішнє оточення організації. Організаційний процес.

Тема 9. Організаційне розділення (департаменталізація).

Сутність та значення організаційного розділення у менеджменті. Функціональне розділення. Територіальне розділення. Виробниче розділення. Розділення по кількості зайнятих.

Тема 10. Лінійні, штабні організаційні структури. Децентралізація управління.

Влада та повноваження в управлінні. Основні типи організаційних структур управління. Централізація та децентралізація. Делегування повноважень.

Тема 11. Ефективність організації та корпоративна культура.

Запобігання помилок у організаційному плануванні. Організація ефективної роботи персоналу та запобігання конфліктів, з`ясування стосунків. Корпоративна культура та організаційна цивілізація. Визначення ефективності організаційних структур управління.

Тема 12. Управління людськими ресурсами.

Сутність управління людськими ресурсами, його цілі та основні інструменти. Ситуаційні фактори комплектування кадрами. Основні ланки кадрового відбору. Управління розвитком людських ресурсів. Оцінка професійної діяльності та навчання кадрів.

Тема 13. Оцінка діяльності та кар`єрна стратегія менеджерів.

Стратегічні і тактичні цілі та проблеми оцінки діяльності менеджерів. Адміністративні, інформаційні та мотиваційні функції оцінки результатів діяльності менеджерів. Ефективність оцінки діяльності менеджерів. Проблеми атестації менеджерів. Винагорода та стреси у менеджменті. Розробка та реалізація кар`єрної стратегії.

Тема 14. Менеджер та організаційний розвиток.

Системний підхід до організаційного розвитку. Управління організаційними конфліктами. Управління організаційним розвитком та навчанням.

Тема 15. Менеджер та людський фактор.

Людський фактор в управлінні. Природа та значення. Моделі людської поведінки в системі управління. Управлінська творчість менеджера. Підприємництво та інновації. Гармонійність цілей. Координація та інтеграція в управлінні.

Тема 16. Мотивація у системі менеджменту.

Поняття та модель мотивації поведінки через потреби. Еволюція мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Мотивація та винагорода.

Тема 17. Лідерство в управлінні.

Поняття лідерства в управлінні. Влада та вплив в управлінні. Характеристика керівника. Стилі керівництва. Ситуаційне керівництво.

Тема 18 Комунікації в системі управління.

Природа комунікацій та їх функції в системі управління. Процес комунікацій. Бар`єри та руйнування комунікацій. Підвищення ефективності комунікацій. Сучасні інформаційні технології.

Тема 19 Система у процесі контролю в управлінні.

Сутність процесу контролю. Критичні контрольні точки та стандарти. Контроль, як зворотний зв`язок системи. Організація ефективного контролю.

Тема 20 Техніка контролю та інформаційні технології.

Бюджетний контроль та бюджетні діаграми. Традиційні небюджетні механізми контролю. Часо-подійна мережа аналізу. Інформаційні технології.

Література

до навчального плану курсу "Менеджмент"

1.Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 1989.

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.

3. Морита А. Сделано в Японии. - М., 1990.

4. Попов. Теория и организация американского менеджмента.

5. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения.

6. Якокка Ли. Карьера менеджера.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дипломна робота "Менеджмент як наука І мистецтво управління організацією"

  Диплом
  Перехід до ринкових віднощень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управлінняадеквотної тій, яка скалалась.
 2. 2 Розвиток, історія, сутність та зміст менеджменту, як науки

  Документ
  Перехід до ринкових віднощень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управлінняадеквотної тій, яка скалалась.
 3. План Менеджмент наука І мистецтво управління. Цілі, види та завдання менеджменту

  Документ
  В сучасних умовах переходу до ринкових відносин формування підприємницьких структур, кризовий стан економіки вимагають специфічних підходів для вирішення назрілих проблем.
 4. В. Д. Бабкін Політологія як наука І навчальна дисципліна

  Документ
  Політологія як наука вивчає політичне життя су­спільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас.
 5. Національний університет водного господарства та природокористування В. П. Окорський Основи менеджменту Навчальний посібник Рівне 2009

  Документ
  У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні питання ролі організації, як об’єкта управління, розкрито сутність, етапи розвитку, функції і методи, технологію менеджменту; управлінські рішення та підходи до їх

Другие похожие документы..