Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утвержде...полностью>>
'Книга'
Джек Лондон, Голландская доблесть, Сын солнца и другие рассказы Джек Лондон, День пламенеет....полностью>>
'Публичный отчет'
• Курс «Бухгалтерский учет по международным стандартам». Длительность 3 месяца. Предназначен для изучения принципов МСФО и развития навыков построени...полностью>>
'Шпаргалка'
15. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖСДАН, ЗАЩИЩАЮЩИХ НАРУШЕННЫЕ ИЛИ ОСПАРИВАЕМЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для студентів спеціальності 7.000008 „Енергетичний менеджмент”

Тернопіль

2009

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Перед початком виконання дипломного проекту студент повинен розробити календарний план роботи на весь період з зазначенням черговості виконання окремих етапів. Після узгодження з керівником календарний план представляється на затвердження завідуючому випускної кафедри (додаток Б).

Кафедра встановлює строки періодичної звітності студентів по виконанню дипломного проекту. В установлені строки студент звітується перед керівником і завідуючим кафедрою, які фіксують степінь готовності проекту.

За прийняті в дипломному проекті рішення та правильність всіх даних відповідає студент – автор дипломного проекту. Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, представляється студентом керівнику.

Після перегляду і схвалення дипломного проекту керівник підписує його і разом зі своїм письмовим відгуком представляє завідуючому кафедрою. У відгуку повинна бути приведена характеристика всієї роботи по всім розділам.

Завідуючий кафедрою на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту. Якщо завідуючий кафедрою вважає неможливим допустити студента до захисту дипломного проекту, то це питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника. Протокол засідання затверджується ректором ВНЗ.

При позитивній оцінці дипломного проекту він підписується завідуючим кафедрою і направляється на рецензію ведучім спеціалістам підприємств або науковим співробітникам.

Рецензія в закритому конверті представляється в ДЕК разом з дипломним проектом, відгуком керівника і іншими документами, які б підтверджували практичну або наукову цінність виконаної роботи (копії статей або виступів на конференціях, моделі, стенди, макети і т.ін.).

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Захист дипломного проекту перед ДЕК проводиться згідно графіка, затвердженого деканом факультету в такій послідовності:

1.Представлення дипломанта секретарем ДЕК, проголошення характеристики і теми проекту.

2.Доклад дипломанта.

3.Відповіді дипломанта на питання голови, членів ДЕК і присутніх.

4.Оголошення відгуку, рецензії і інших документів, які підтверджують цінність роботи.

5.Відповіді дипломанта на зауваження рецензента.

6.Виступ керівника.

Доповідь дипломанта повинна бути стислою (не більше 15 хвилин), конкретною і відображати наступні моменти:

а) актуальність теми, аналіз існуючих шляхів рішення поставленої задачі;

б) сутність запропонованого рішення і його реалізації;

в) конкретні питання, вирішені під час проектування, аналіз отриманих результатів на предмет оптимальності;

г) очікуваний економічний ефект від впровадження у виробництво.

Оцінку якості проекту дає ДЕК на закритому засіданні (після всіх захистів, передбачених графіком в даний день).

При оцінці враховується актуальність проекту, степінь новизни, відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки, якості графічної частини і пояснюючої записки, чіткість доповіді і відповідей на питання, глибина наукової проробки поставленої задачі, відгук керівника проекту і рецензента, практична цінність отриманих результатів і можливість їх впровадження .

Після оголошення головою ДЕК результатів захисту, дипломні проекти і вся документація до них повинні бути передані дипломантами відповідальним особам кафедри і бібліотеки на постійне зберігання.

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Перший аркуш дипломного проекту – титульний аркуш (див. Додаток А).

Титульний аркуш повинен містити :

а) найменування міністерства;

б) найменування вищого навчального закладу, де виконана робота;

в) назву профілюючої кафедри ;

г) назву роботи;

д) шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові автора

е) науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта;

ж) назви обов’язкових розділів;

з) наукові ступіні, вчені звання, прізвища і ініціали консультантів;

і) науковий ступінь, вчене звання прізвище і ініціали завідувача кафедрою;

к) число, місяць рік.

Другий аркуш – це завдання до дипломного проекту з календарним планом його виконання (див. Додаток Б).

Третій аркуш – це реферат обсягом не більше 500 слів. Він повинен містити:

а) дані про об’єм звіту - кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних першоджерел;

б) текст реферату - який повинен відображати:

1) об’єкт дослідження або розробки;

2) мету роботи;

3) метод дослідження і апаратуру;

4) отримані результати і їх новизну;

5) основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики;

6) ступінь впровадження;

7) рекомендації по впровадженню або підсумки впровадження результатів НДР;

8) галузь застосування;

9) економічну ефективність або значимість роботи;

10) прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження.

в) перелік ключових слів - який повинен включати від 5 до 15 слів або словосполучень із тексту звіту, які в найбільшій мірі характеризують його зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова подаються в називному відмінку і друкуються великими буквами в лінійку через коми.

Якщо звіт не містить даних з перелічених структурних частин реферату, то в тексті реферату вона опускається, при цьому послідовність викладення зберігається.

Четвертий аркуш – це зміст (1-2 сторінки).

Зміст подають на початку роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

П’ятий аркуш це перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у роботі окремим списком, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Шостий аркуш – це вступ (2-3 сторінки).

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі у вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність проведення роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення , а не на неї саму. Мета роботи звичайно тісно переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, що саме вирішується.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження або досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практичне значення отриманих результатів. У роботі, котра має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі з прикладним значенням - висвітлюють результати практичного застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання.

Особистий внесок дипломанта. Коротко викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані дипломантом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:

Розробка схем живлення люмінесцентних ламп, працюючих при

низьких температурах навколишнього середовища

Студент групи ЕМ - 51 Петренко Богдан Романович

Керівник проекту к.т.н., доц. Тарасенко Микола Григорович

КОНСУЛЬТАНТИ:

Охорона праці і ТБ доц. Яриш М.К.

Охорона навкол. середов. доц. Куц В.П.

Техн. економ. частина доц. Борзов А.П.

Екологія доц. Петришин А.І.

Рецензент директор ІЦ Рой Р.Н.

Нормоконтроль ас. Нікулін Р.А.

Завідувач кафедрою к.т.н., доц. Ямко Мирон Петрович

15 червня 2009 року

Додаток Б

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Івана Пулюя

Факультет Електромеханічний

Кафедра Енергозбереження та енергетичного менеджменту

Спеціальність 7.000008 Енергетичний менеджмент

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою к.т.н., доц. Ямко М.П.

____________________

25 січня 2004 року

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студентові

Петренку Богдану Романовичу

1.Тема проекту (роботи) Розробка схем живлення люмінесцентних ламп, працюючих при низьких температурах навколишнього середовища

затверджена наказом по університету від 05 лютого 2004 року №_27__

2.Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) ________10 червня 2004 р.

3.Вихідні дані до проекту (роботи): Розробити конструкцію запалюючої провідної смуги, схему живлення і запалювання люмінесцентних ламп потужністю 20,30,40(18,36,58) Вт для надійної роботи в інтервалі температур – 20...+50 оС . Напруга мережі 220 В, частота 50 Гц, напруга запалювання 170...700 В, напруга попереднього підігріву не більше 10,5 В, струм попереднього підігріву (0,9...2,0) від номінального струму ламп.__________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити).

а) аналіз літературних даних і постановка задач дипломного проектування._______

б) розробка конструкції запалюючої провідної смуги та її виготовлення;___________

в) розробка схеми живлення і запалювання люмінесцентних ламп;________________

г)електричний і конструктивний розрахунок трансформатора для підігріву електродів люмінесцентних ламп;_____________________________________________

д)експериментальні дослідження ефективності застосування розробленої конструкції запалюючої провідної смуги;_______________________________________

е) техніко-економічне обгрунтування проекту;_______________________________

ж) розробка заходів з екології навколишнього середовища;________________________

з) розробка заходів з охорони праці.

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)____

а) конструкція запалюючої провідної смуги (заг. вигляд, деталі) - 2 л. ф.А1__

б) конструкція трансформатора розжарювання(заг. вигляд, деталі) - 3 л. ф.А1___

г) електричні схеми включення з розробленим запалюючим пристроєм - 2 л. ф.А1___

д) результати експеримент. досліджень (таблиці, графіки, формули) - 3 л. ф.А1__

6. Консультанти з проекту (роботи) з зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання

прийняв

т.-економ. част

доц. Борзов А.П.

охор. навк. серед.

доц. Куц В.П.

охор.праці і ТБ

доц. Яриш М.К.

7. Дата видачі завдання ______________20 грудня 2003 року_________________________

Керівник _____________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ______________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор.

Назва етапів дипломного

проект(роботи)

Термін виконання

етапів проекту

(роботи)

Приміт-

ки

1.

Аналіз літературних даних і постановка

задач на дипломне проектування

15.01.04...29.01.04

2.

Розробка конструкції запалюючого при -

строю

01.03.04...15.03.04

3.

Виготовлення дослідних взірців запалюю -

чих пристроїв

10.03.04...25.03.04

4.

Розробка схем живлення і запалювання

люмінесцентних ламп

25.03.04...10.04.04

5.

Проведення експериментальних дослід -

жень

11.04.04...25.04.04

6.

Розрахунок розжарювального трансформа

тора на ЕОМ

11.04.04...16.04.04

7.

Техніко- економічне обґрунтування проек-

ту

17.04.04...30.04.04

8.

Розробка заходів з екології навколишнього

середовища

30.04.04...10.05.04

9.

Розробка заходів з охорони навколишньо -

го середовища

11.05.04...20.05.04

10.

Оформлення дипломного проекту

21.05.04...10.06.04Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon gov ua (2)

  Документ
  Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей тощо) надіслати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м.
 4. Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І комп’ютерних технологій звіт про роботу

  Документ
  Згідно з посвідченням №624 від 22 жовтня 2007 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 13-15 травня 2009 р. Інститутом електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій, в склад якого входять
 5. Методичні рекомендації з фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи Тернопіль-2007

  Методичні рекомендації
  Охорона власного здоров'я - це безпосередній обов'язок кожного, він не повинен перекладати її на інших. Адже нерідко буває і так, що людина неправильним способом життя, шкідливими звичками, гіподинамією, переїданням уже до 20-З0 років

Другие похожие документы..