Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
пени, штрафов: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл....полностью>>
'Тематика курсовых работ'
101. Разграничение полномочий и предметов ведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федер...полностью>>
'Документ'
Методы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) обладают широкими возможностями для получения материалов различных типов. Использов...полностью>>
'Документ'
В течение тысячелетий человечество было подвержено инфекционным заболеваниям, которые уносили миллионы жизней и были основной причиной смерти. В 1929...полностью>>

Робоча навчальна програма з дисципліни " Історія держави I права зарубіжних країн" (Відповідно до вимог ects) (денна І заочна форма навчання)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

Історія держави i права зарубіжних країн”

(Відповідно до вимог ECTS)

(денна і заочна форма навчання)

м. Сімферополь

2011 р.

І. Цільова настанова

Предмет «Історія держави і права зарубіжних країн» належить до історико - теоретичних юридичних дисциплін, має важливе значення для підготовки правознавців. Програма передбачає ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення й розвитку держав, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та із світовими пам'ятками юридичної культури. Історія держави і права дає також ключ до розуміння проблем державотворення та основних закономірностей розвитку сучасних держав.

Дана дисципліна тісно переплітається з теорією держави і права, історією держави і права України, історією вчень про державу і право та ін. Вивчення даної дисципліни дозволяє простежити весь хід розвитку правової діяльності людства. Таким чином, правосвідомість першокурсника проходить ті ж самі етапи, що й правова думка людства. Особливо увага приділяється вивченню історії становлення сучасного типу правової демократичної держави, досягнення якої є метою українського суспільства. Таким чином, цей курс сприяє загальному розвиткові студентів, формуванню їхньої правосвідомості і політичної та правової культури майбутніх юристів.

Мета дисципліни - опанування слухачами історичного мислення, оволодіння методами правового аналізу явищ минулого та сучасності, розуміння історичного коріння сучасних суспільно - політичних та державно - правових явищ, прогнозування їхнього розвитку.

Цілі і завдання - в результаті вивчення дисципліни студенти та слухачі мають знати: фактичний матеріал дисципліни, основні характерні риси історичних типів держави та права, основні етапи розвитку держави і права, їх перспективу; уміти: тлумачити історико - правові джерела, розв'язувати казуси на основі конкретних джерел, здійснювати порівняльний синхронний та діахроний аналіз.

ІІ. Організаційно-методичні вказівки

При вивченні складної і багатогранної дисципліни «історія держави і права зарубіжних країн», що є базовою і забезпечує наступну ефективність освоєння інших юридичних дисциплін, використовуються різноманітні форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, написання рефератів і докладів, практичні рішення юридичних задач на основі стародавніх юридичних актів. Заняття студентів денної форми навчання, проводяться на підставі методів кредитно-модульної системи навчання, відповідно до вимог ECTS.

Передбачені наступні форми поточного контролю: опитування та бесіди, тестовий контроль, письмові контрольні завдання. Для заочної форми навчання - домашні контрольні роботи. Підсумковий контроль – іспит.

Лекції і семінарські заняття плануються і проводяться з обліком вимог і методичних рекомендацій МОН України. У частині специфіки (для денної ф.н.): лекції, при читанні даного курсу, охоплюють всі основні класичні історично сформовані типи державності, форми громадської організації, структури державного управління і правові акти (для заочної форми – проводяться окремі лекції з вузлових тем, та в обзорному вигляді). Матеріал подається у виді порівняльного аналізу в часі, територіально і з обліком етнічних, економічних, культурних і політичних особливостей розвитку регіонів. Задача лектора зводиться до систематизації великопланової інформації, розясненню узлових моментів і ілюстрації закономірностей у процесі еволюції громадської організації, держави і права. Лекції проводяться поточним методом.

При проведенні семінарських занять у навчальних групах основний упор робиться на більш глибоке вивчення, обговорення й закріплення найбільш складних або вузлових в історії держави і права тем, проводяться практичні заняття по вивченню джерел і тренінги з рішення юридичних казусів на основі давніх джерел права. Участь у семінарах (бесіди, обговорення питань, відповіді, рішення юридичних задач, контрольно-тестові завдання та ін.) оцінюється згідно до вимог кредитно-модульної системи, а також, паралельно, по чотирьохбальної системі.

Але лекційний курс дуже малий за обсягом. Аудиторні заняття дають можливість висвітлити лише ключові для даного курсу поняття та категорії. Тому важливою формою опанування навчального матеріалу студентами є самостійна робота. До самостійної роботи відноситься: виконання та письмове оформлення методичних та практичних завдань, які передбачені планами семінарських занять, вивчення окремих питань і тем, які передбачені для самостійного опрацювання, опрацювання історико - юридичної монографічної літератури та її конспектування. Також до самостійної роботи студентів заочної форми навчання, з метою проміжного контролю освоєння навчального матеріалу, відносяться домашні письмові контрольні роботи.

Бібліотека інституту має у своєму розпорядженні необхідне число підручників, навчальних посібників і хрестоматійних збірників. Важливе значення при навчанні належить конспектуванню лекцій викладача, де сконцентрована, систематизована й упорядкована необхідна інформація. Однак, предмет може бути освоєн на належному рівні тільки при додатковому вивченні наукової літератури, яка достатньо представлена у бібліотеках міста, в інтернеті. Списки основної и пропонуються як у цієї програмі, так і при читанні лекцій, врозроблених планах семінарських занять та ін. Додаткова література узгоджується у час підготовки рефератів.

Викладачами кафедри забезпечуються додаткові консультації студентів і при необхідності проведення додаткових занять.

При самостійної та індивідуальної праці ми рекомендуємо студентам ознайомитися з навчальною і науковою літературою що рекомендується, повторити конспекти лекцій. Однак при цьому йти не по шляху зазубрівання матеріалу, а обпиратися на глибокий порівняльний аналіз, старатися уразуміти як і чому під впливом численних економічних, політичних, етнічних і ін. чинників змінювалася соціальна структура суспільства, державна система і правові акти.

Однієї з творчих форм роботи студентів – є індівідуальна. Це, насамперед, є підготовка та написання рефератів і доповідей, готуючи які необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями і врахувати вимоги викладача. Вивчити максимум доступного матеріалу, систематизувати його і у жостких рамках відпущеного часу викласти суть питання. При цьому важливу роль грає не тільки уміння кристалізувати отримані знання, створити логічну схему, але і робити лаконічні обгрунтовані висновки. При роботі над рефератами і доповідями необхідно бути готовим до виступів апонентів і можливих питань. Крім того, для студентів, які склонні до більш глибокого освоювання матеріалу, предбачено участь у наукової роботі, наукових кружках та виступи на наукових семінарах, конференціях.

Успішне освоєння навчального матеріалу в процесі сесії (відсутність поточних незадовільних оцінок), а також регулярні відвідування навчальніх занять) дозволяє допустити студента до іспиту.

Таким чином, якщо схемотично, робота студентів по усвоєню навчального матеріалу зводится до:

Аудіторна:

- ознайомлення с лекціями та їх конспектування;

- участь у обговорюванні питань, діскусіях та відповіді на семінарських заняттях, виконання аудіторних поточних тестових завдань.

Самостійна:

- виконання та письмове оформлення методичних та практичних завдань;

- вивчення питань і тем, які передбачені для самостійного опрацювання;

- опрацювання історико-юридичної літератури та її конспектування;

- виконання письмовіх контрольних робот (зля заочної фрми навчання).

Індівідуальна:

- написання рефератів і доповідей, виступ з ними на семінарьських заняттях;

- консультації з викладачем;

- участь у наукової та дослідницької роботі: заняття у наукових кружках, розробка тем, написання наукових доповідей, тез на наукові конференції.

Контрольно-ітогова

- підготовка матеріалу у відповідності з контрольними питаннями, та відповідь на іспитах.

Система та критерії оцінки знання студентів:

Уся навчальна робота з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» розподілена по трьох модулях (для денної форми навчання). Для заочної форми - зберігається традиційна система. Кожний змістовний модуль включає час на проведення лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять, самостійної і індивідуальної роботи, консультацій, практик і контролю знань по модулю (поточного і підсумкового тестування).

Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу. Оцінка знань студента змістового модуля враховує оцінки, одержані за всі види проведених занять, за поточне і підсумкове тестування (наприклад, за виконання практичних, лабораторних занять, і т.д.). Сумарне оцінювання засвоєння учбового матеріалу дисципліни визначається шляхом об’єднання балів одержаних за змістовими модулями, з урахуванням балів за самостійну та індивідуальну роботу (50 балів), а також підсумкових іспитів (50 балів).

Передбачено слідуючий розподіл балів:

Змістові модулі з ІДПЗК

Самостійна та індивідуальна робота

(у балах)

Підсумковий ІСПИТ

(у балах)

СУМА

(у балах)

№ 1

(давній та середньовічній періоди)

№ 2

(новий час)

№ 3

(новітній час)

до 20 балів

до 10 балів

до 10 балів

до 10 балів

до 50 балів

100 балів

Шкала оцінювання

Оцінка за шкал.ECTS

ВИЗНАЧЕННЯ

За нац.

системою

За сист.

Бал.

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-79

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

E

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

60-69

FX

Незадовільно - потрібно попрацювати перед тим, як перекласти

2

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

Критерії усних відповідей під час семінарських занять та іспитів:

 • Повнота відповіді, об’єктивність оцінки, зв’язок з іншими предметами.

 • Спроможність виділити основні причини (передумови) історичної події, виникнення та розвалу держав та режимів, правових актів.

 • Знання основних положень законодавчих актів минулого та сучасного в межах вивчаємого курсу. Вміння розв’язати контрольні завдання на основі юридичних актів. Знання основних історичних дат і осіб.

 • Спроможність визначити, до яких наслідків привели ті або інші історичні події, як змінювались структури влади та управління, структура та положення соціальних слоїв населення. Взаємовплив культур та правових відношень. Зв’язок із сучасністю.

 • Лаконічність, логіка, конкретність відповіді.

 • Використання матеріалів відчерпнутих у наукової й інший (періодичні видання, брошури, атласи, мемуари і т.п.) додаткової літератури. Знання карти (там, де це необхідно).

 • Спроможність аналізувати події, робити власні виводи.

На додаток до перерахованих вимог, на оцінку доповідей, рефератів та домашніх письмових робот впливають наступні чинники:

 • Відповідність технічного оформлення роботи до вимог методичних рекомендацій.

 • Відповідність роботи запропонованому автором плану й особиста наукова творчість.

 • Послідовність викладення матеріалу.

 • Широкий спектр використовуваної навчальної і, насамперед, наукової літератури.

 • Самостійність роботи (виключити копіювання з підручника, інтернет-ресурсу та ін.).

 • Спроможність поставити ціль роботи, бачити проблему й актуальність теми, робити логічні, обґрунтовані виводи.

ІІІ. Зміст програми

ВСТУП.

Тема 1. Вступ до курсу “Історія держави i права зарубіжних країн”.

Істрія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна, її наукові та методологічні основи, роль та місце навчальної дисципліни в підготовці бакалаврів та фахівців-юристів, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Періодизація і структура курсу навчальної дисципліни. Основні поняття і визначення, які використовуються у навчальній дисципліні.

Порядок вивчення дисципліни: Джерела. Методи вивчення: формально-догматичний, структурно-аналітичний, порівняльно-історичний. Рекомендації що до самостійної роботи.

Влада та норми поведінки у первісному суспільстві. Неолітична революція та ґенеза надобщинних структур. Диференціація соціальних функцій та формування політичної влади. Східний та західний шляхи становлення держави і права.

РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ.

Тема 2. Історія держави і права Стародавнього Сходу.

Загальне та особливе у процесі виникнення держави і права в межах східної цивілізації. Природне середовище та його вплив на процеси формування держави і права. Особливий режим права власності на землю та воду. Сільська община. Патріархальний характер рабства. Східна деспотія. Обожнювання правителя. Бюрократичний апарат. Три галузі управління.

Основні етапи розвитку Стародавнього Єгипту. Періодизація історії Стародавнього Єгипту. Соціальна структура. Державний лад. Економічна функція держави та її вплив на соціальний та державний лад. Деспотично-теократичний характер влади фараона. Особливості успадкування влади фараона. Палацово-вотчина система управління. Місцеве управління. Армія. Суд.

Держави Месопотамії. Періодизація історії держав у Месопотамії. Особливості виникнення та розвитку. Держави-міста. Суспільний лад Стародавнього Вавилону. Правовий стан основних верств населення. Авілуми та мушкенуми. Особливості вавилонського рабства. Державний лад Стародавнього Вавилону за часів царя Хаммурапі. Роль громади та храмів в управлінні. Судоустрій. Армія.

Держави Стародавньої Індії. Періодизація історії держави у Стародавньої Індії. Ведичний та індо-арійський етапи державності. Станово - варновий лад. Імперія Маур’їв. Особливості східної деспотії в Індії. Місцеве управління. Армія. Суд.

Стародавній Китай. Періодизація історії держави у Стародавньому Китаї. Становий поділ населення. Державний лад. Стародавній Китай - як зразок східної деспотії. Реформи Шан Яна. Місцеве управління. Система «кругової запоруки» у громаді. Армія та її особлива роль у Стародавньому Китаї. Судоустрій.

Право Стародавнього Сходу. Загальні риси-принципи права Стародавнього Сходу. Джерела права Стародавніх держав Месопотамії і Ассирії. Загальна характеристика Законника царя Хаммурапі: історія знахідки, стан вивчення, структура пам’ятки, система викладення норм. Регулювання відносин власності. Система договорів. Шлюбно-сімейне право. Злочини та покарання. Судовий процес. Види доказів.

Джерела права Стародавньої Індії. Дхармашастри. Артхашастри. Загальна характеристика Законів Ману. Зв’язок норм Законів Ману з релігією. Регулювання відносин власності. Види договорів. Шлюбно-сімейне право. Злочин та покарання. Судовий процес.

Основні джерела права у Стародавньому Китаї. Боротьба та поєднання конфуціанства та легізму у китайському праві. Особлива надгалузева роль кримінального права. Регулювання майнових відносин. Шлюбно-сімейне право.

Тема 3. Історія держав і права античної цивілізації.

Виникнення держав у Середземноморському регіоні. Вплив природного фактору на суспільний лад та форми держави в античному світі. Поняття полісу та античної форми власності. Значення античної державності для сучасного державотворення.

Афінська демократія. Формування Афінської держави. Еволюція суспільного ладу Афін. Евпатриди та демос, їх поступове зрівняння в юридичному відношенні. Правове становище громадян, метеків, рабів в період розквіту Афінської республіки. Реформи Солона, Пісістрата і Клісфена.

Органи влади Афінської держави на першому етапі її розвитку. Архонти та ареопаг. Державний лад Афін у період розквіту демократії. Еклесія: порядок роботи та компетенція. Формування та компетенція Ради п’ятисот. Колегії стратегів, архонтів та ін. Геліея. Надбання та недоліки афінської політичної системи.

Аристократична республіка у Спарті. Ретри Лікурга. Особливості суспільного ладу. Правове становище спартанців, париків, ілотів. Державний лад. Архагети і герусія, народні збори, ефорат.

Державний лад грецьких колоній.

Стародавній Рим. Основні етапи розвитку держави у Стародавньому Римі. Суспільний лад Стародавнього Риму. Патриції та плебеї. Реформа Сервія Тулія. Патріархальний характер рабства на ранньому етапу розвитку римського полісу. Реформи Марія, Тіберія і Гая Гракхів.

Формування та правове становище населення Риму. Нобілі, вершники, плебс. Правове становище негромадян та рабів. Ознаки статусу громадянина Риму: свобода, громадянство, сім’я.

Аристократична республіка у Стародавньому Римі. Порядок формування та компетенція сенату. Принципи формування та функціонування магістратур. Види та компетенція народ-них зборів. Збройні сили. Управління провінціями. Поняття та значення змішаної форми правління.

Криза республіки та встановлення режиму особистої диктатури. Реформи Сули. Перший і другий тріумвірати. Перехід до імперської форми держави. Принципат. Повноваження імператора - принцепса. Система управління. Домінат. Поділ імперії та Східну і Західну частини. Реформи Діоклетіана й Константина. Причини загибелі Римської держави.

Значення римської державності для сучасного державотворення.

Право античної цивілізації. Основні риси афінського права. Законодавча діяльність Драконта і Солона. Право власності та зобов’язання. Шлюб та сім’я. Злочини та покарання. Судовий процес. Суд остракізму.

Основні етапи розвитку римського права (стародавній, класичний і посткласичний). Характерні риси права на різних етапах розвитку римського права. Джерела римського права. Закони XII таблиць. Преторське право і право народів. Імператорські конституції.

Діяльність юристів класичного і посткласичного часу. Кодекс Юстиніана. Типи судового процесу. Основні інститути римського права.

Значення римського права для сучасного правотворення та юридичної практики.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рекомендації до самостійної роботи робоча навчальна програма

  Документ
  Аудиторні заняття дають можливість висвітлити лише ключові для даного курсу поняття та категорії. Тому найважливішою формою опанування навчального матеріалу студентами заочної форми навчання, є самостійна робота.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
 3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "правова статистика" (відповідно до вимог ects)

  Навчально-методичний посібник
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правова статистика" (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.
 4. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 5. Навчально-методичний комплекс дисципліни " аграрна політика" для підготовки фахівців напряму 0502 "Менеджмент" зі спеціальності: 000007 "Адміністративний менеджмент" в аграрних вищих навчальних закладах

  Документ
  Рецензенти: кандидат економічних наук, професор Г.Є. Мазнєв (Харківський національний технічний університет сільського господарстваімені Петра Василенка); кандидат економічних наук, професор О.

Другие похожие документы..