Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрова­ний статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленог...полностью>>
'Программа'
Весной 2011 г. была утверждена Программа социально-экономического развития Калевальского района на 2011-2015 гг., в соответствии с которой были опред...полностью>>
'Документ'
Дисциплина «Инженерная защита атмосферы и гидросферы» относится к профессиональному циклу Б3.В3. Дисциплина реализуется на факультете «Автомобильные ...полностью>>
'Документ'
Полномочия РФ в области регулирования землеустройства. Изучение состояния земель. Порядок проведения землеустройства: его правовое регулирование....полностью>>

Робоча програма з курсу "Міжнародні відносини" для студентів заочного відділення спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Національний університет “Острозька академія”

Кафедра політології

  1. Робоча програма

з курсу “Міжнародні відносини”

для студентів заочного відділення

спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”,

Затверджено

на засіданні кафедри політології

Протокол № _____ від “____” ________

Зав. кафедри

________ доц. Мацієвський Ю.В.

Програму склала

викладач-асистент

кафедри політології

Токар О.В.

Острог, 2007

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна “Міжнародні відносини” спрямована на вивчення студентами спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” основ міжнародних відносин та світової політики. В курсі відображено основні теоретичні і практичні проблеми сучасних міжнародних відносин.

Виклад дисципліни поєднує у собі вивчення основних понять науки про міжнародні відносини, теоретичних підходів та напрямків дослідження міжнародної політики, загальний аналіз основних проблем міжнародних відносин (міжнародна безпека, тероризм, поширення зброї масового знищення, посилення глобальної нерівності та бідності тощо) та їх детальне вивчення у регіональному вимірі, оскільки кожний регіон і кожна країна зокрема, займають своє особливе місце у системі міжнародних відносин. Значна увага приділяється аналізу місця України у системі сучасних міжнародних відносин.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати та вміти:

 • основні теоретичні підходи в теорії міжнародних відносин (політичний реалізм, політичний ідеалізм, марксизм та ін.);

 • ключові проблемні аспекти сучасних міжнародних відносин в окремих регіонах світу;

 • орієнтуватися в міжнародно-політичних процесах, критично осмислювати і аналізувати події сучасного міжнародного життя;

 • аналізувати місце та роль України у сучасному світі;

 • практично застосовувати знання, засвоєні у ході вивчення дисципліни.

Міжпредметні зв’язки з курсами: „Теорія міжнародних відносин”, „Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин”, „Зовнішня політика України”.

Обсяг курсу:

На вивчення дисципліни “Міжнародні відносини” відводиться 10 год.

Форми навчання: лекції, практичні заняття, модульний контроль.

6 год. – лекційні заняття.

4 год. – практичні заняття.

Оцінюється робота студентів на практичних заняттях; проводиться захист індивідуальних завдань, а також передбачено іспит по закінченню вивчення дисципліни.

Розподіл навчального плану за часом

№ п/п

Тема

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінари

1.

Природа та закономірності міжнародних відносин

2

2

2.

Політико-правовий режим сучасних міжнародних відносин

1

1

3.

Міжнародні організації як механізм регулювання міжнародних відносин

2

2

4

Міжнародна безпека. Тероризм як глобальна проблема сучасного світу

1

1

5.

Міжнародні відносини у Східній Азії

6.

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході

2

2

7.

Африка у сучасній системі міжнародних відносин

8.

Інтеграційні процеси та регіональна безпека в Латинській Америці

9.

Міжнародні наслідки розпаду СРСР. Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації

10.

Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України

2

2

Всього

10

6

4

Тематика лекційних занять

Тема 1. Природа та закономірності міжнародних відносин (2 год.)

  1. План

 1. Поняття міжнародних відносин.

 2. Природа міжнародних відносин. Реалістична, ліберальна та неомарксистська парадигми міжнародних відносин.

 3. Закономірності міжнародних відносин.

Література:

 1. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика: Навчальний посібник. - К.: ФАДА, ЛТД, 2001. - 224 с.

 2. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 3. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 461 с.

 4. Современные международные отношения: Учебник / Ред. А.В.Торкунов. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 584 с.

 5. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост. П.А. Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. - 400 с.

 6. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 7. Цыганков А. П., Цыганков П. А. Социология международных отношений: Анализ российских и западных теорий. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 238 с.

 8. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003. - 590 с.

 9. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

Тема 2. Політико-правовий режим сучасних міжнародних відносин (1 год.)

План

 1. Історичні форми і особливості регулятивної ролі міжнародного права.

 2. Основні принципи сучасного міжнародного права.

 3. Права людини і міжнародне гуманітарне право.

 4. Взаємодія права і моралі в міжнародних відносинах.

Література:

 1. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. - Київ: Либідь, 2001. - 624 с.

 2. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К., 2006. - 300 с.

 3. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 4. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 5. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 6. Міжнародні відносини і євроантлантична інтеграція України / Під заг. ред. Л.С. Голопатюка. - К.: Оствіта України, 2005. - 404 с.

 7. Современные международные отношения: Учебник / Ред. А.В.Торкунов. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 584 с.

 8. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 9. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003. - 590 с.

Тема 3. Міжнародні організації як механізм регулювання міжнародних відносин (2 год.)

План

 1. Роль міжнародних організацій, їх класифікація.

 2. Організація Об’єднаних Націй (ООН). Проблеми реформування ООН.

 3. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 4. Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Проблема реформування та еволюції НАТО після завершення „холодної війни”.

 5. Європейський Союз (ЄС) та Західноєвропейський союз (ЗЄС).

 6. Рада Європи.

 7. СНД.

 8. Інші регіональні структури.

Література:

 1. Бодрук О. Європейські прагнення та американські можливості. Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО // Політика і час. – 2004. – №3.

 2. Бондаренко Д., Романенко Д. Сучасне геополітичне значення НАТО: розширення чи розпад? // Персонал. - К., 2006. - №9. - С.35-40

 3. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: Навчальний посібник. - Київ: Либідь, 1995. - 111 с.

 4. Ваисс Морис Международные отношения после 1945 г. - М.: ОАО „Издательский дом „Городец”, 2005. - 336 с.

 5. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К., 2004.

 6. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К., 2006. - 300 с.

 7. Довідник НАТО. – К., 2006.

 8. Європейська інтеграція / Укладачі Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. – К., 2007. – 394 с.

 9. Європейський Союз: заснування та етапи становлення: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2001. - 448 с.

 10. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 11. Європейський союз: Словник-довідник. - К.: „К. І. С.”, 2006. - 140 с.

 12. Зарубінський О. Двері НАТО залишаються відчинені // Голос України. - Київ. - 2004. - N106. - С.7

 13. Каспрук В. НАТО: контекст нового клімату світової безпеки // Сучасність. - Київ. - 2004. - №5. - С.77-89

 14. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування та етапи становлення: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2001. - 448 с.

 15. Кучинський В. З розумінням потреби істотних змін. ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність Організації у розв’язанні глобальних проблем // Політика і час. – 2004. – №3.

 16. Малик Я.Й., Киричук О.С., Залуцький І.Р. Європейський Союз: Навчальний посібник. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. - 108 с.

 17. Мешкова И.Н., Шереметьева О.А. Международные организации системы ООН. Международнй суд. - М.: ОАО „Изд. Дом „Городец”, 2004. - 80 с.

 18. Міжнародні організації / За редакцією Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Кутайні З. та ін. - Видання 2-ге, перероблене і доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 440 с.

 19. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Кучика О. С. - К.: Знання, 2007. - 749 с.

 20. Мусис Ніколас Усе про спільні політики Європейського Союзу. - Переклад з англійської. - К.: К. І. С., 2005. - 466 с.

 21. Современные международные отношения: Учебник / Ред. А.В.Торкунов. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 584 с.

 22. Спеціалізовані установи системи ООН: Навч.посібник / Ред. В.С.Бруз. - Київ: Либідь, 1995. -116 с.

Тема 4. Міжнародна безпека. Тероризм як глобальна проблема сучасного світу (1 год.)

План

 1. Основні загрози міжнародній безпеці. Нові глобальні виклики.

 2. Механізми підтримання міжнародної безпеки.

 3. Поняття та сутність тероризму.

 4. Особливості сучасного міжнародного тероризму.

 5. Проблеми боротьби з тероризмом.

Література:

 1. Бардін Олександр Насильство, війна, тероризм як способи розв’язання конфліктної ситуації: політологічний аналіз сутності понять // Людина і політика. - К., 2003. - №5. - С.83-95

 2. Головатий М. Глобалізація тероризму / М. Головатий; О. Чебан; Є. Колодійчук // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2004. - N225. - С.7

 3. Ліпкан В. А. Основи терорології (синергетична теорія тероризму). - К.: КНТ, 2006. - 84 с.

 4. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П. А.Цыганкова.- М.: Альфа-М, 2004. - 288 с. - Серия „Спецкурс”.

 5. Основы противодействия тероризму:Учеб. пос. для студ. высш. учеб. Заведений / Под. ред. Я.Д. Вишнякова. - М.: Академия, 2006. - 240 с.

 6. Сенченко Микола Тероризм - винахід міжнародних банкірів для поневолення світу // Персонал. - К., 2006. - №4. – С.6-23

 7. Телешун С. Окремі політико-правові характеристики сучасного тероризму: українські реалії // Право України. - Київ. - 2005. - N2. - С.91-95

 8. Тероризм та боротьба з ним: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник,Т.19 / Ред. А.І. Комарова, Ю.В. Землянський, М.О. Потебенько. - Київ: Науково-дослідний інститут „Проблеми людини”, 2000. - 610 с.

 9. Чирва А. Тероризм: сила безсилля // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2004. - N107. - С.19

Тематика семінарських занять

Тема 1. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході (2 год.)

План

 1. Історія та сутність близькосхідної проблеми.

 2. Проблема Палестини та близькосхідне мирне регулювання. Проблема палестинських біженців. “Стіна безпеки”. Територіальні суперечки та питання єврейських поселень. Статус Єрусалиму.

 3. Розвиток ісламського руху на Близькому та Середньому Сході.

Література:

 1. Ваисс Морис Международные отношения после 1945 г. - М.: ОАО „Издательский дом „Городец”, 2005. - 336 с.

 2. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. - Київ: Либідь, 2001. - 624 с.

 3. Лукин А. Россия, США, Китай и война в Ираке // Международная жизнь. – 2003. – №4.

 4. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П. А.Цыганкова.- М.: Альфа-М, 2004. - 288 с. - Серия „Спецкурс”.

 5. Олимпиев А. Ю. Ближний и Средний Восток: актуальные проблемы международных отношений: Монография.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-239 с.

 6. Современные международные отношения: Учебник / Ред. А.В.Торкунов. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 584 с.

Тема 2. Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України (2 год.)

План

 1. Становлення зовнішньої політики України в першій половині 90-х рр. Геополітичні акценти зовнішньої політики України на сучасному етапі.

 2. Участь України у міжнародних організаціях.

 3. Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми.

 4. Еволюція відносин Україна-НАТО.

 5. Східний вектор зовнішньої політики України.

Література:

 1. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 2. Голуб Н. В., Клімкін П. А. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. - К.: Кондор, 2003. - 212 с.

 3. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: Історія і сучасність. -3-тє. - Львів: Бескид Біт, 2004. - 320 с.

 4. Зарубінський О. Двері НАТО залишаються відчинені // Голос України. - Київ. - 2004. - N106. - С.7

 5. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991-2003: Анотована історична хроніка міжнародних відносин. - К.: Генеза, 2004. - 616 с.

 6. Косих Г. Орієнтир - сучасні потреби зовнішньої політики: [Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка] // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2005. - N79 /28 квіт./. - С.7

 7. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 8. Маслов О. Три сосни української геополітики: ЄС-ЄПЕ-НАТО // Голос України. - К.: Київська правда. - 2006. - №93. – С.3

 9. Міжнародна конференція: “Питання безпеки та співробітництва Україна - НАТО після Празького самміту: регіональний вимір”: Збірник інформаційних матеріалів /Відп. ред. П. Синюк. - Острог: Національний університет „Острозька академія”, 2003

 10. Міжнародні відносини і євроантлантична інтеграція України / Під заг. ред. Л.С. Голопатюка. - К.: Оствіта України, 2005. - 404 с.

 11. Палій О. Навіщо Україні НАТО? - К., 2006.-144 с.

 12. Сушко О. Вплив Помаранчевої революції на міжнародні відносини // Визвольний шлях. - Київ. - 2005. - Кн.3. - С.40-46

 13. Указ Президента України „Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО” від 4 травня №380 // Офіційний вісник Президента України. - К.: ДП „НВЦ „Євроатлантикінформ”. - 2007. - №7. - С.22-23

 14. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали наук. конференцї, Київ, 9 лютого / Новицький В. Є. - К.: В-во європейського у-ту, 2005. – 240 с.

 15. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К., 2006.

 16. Шкуратенко О. Співпраця України у міжнародній системі спеціалізованих установ ООН // Право України. - Київ. - 2004. - N11. - С.125-129

 17. Тамм Анатолій Відносини України з ОБСЄ: нові реалії //Людина і політика. - К., 2003. - №2. - С.32-37

 18. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич–Київ, 2004.

 19. Руснак І. У процесі воєнної реформи. Стратегічні завдання поступової інтеграції України в НАТО: практичний вимір // Політика і час. - К., 2003. - №11. - С.9-14

Cписок рекомендованої літератури

 1. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 2. Бардін Олександр Насильство, війна, тероризм як способи розв’язання конфліктної ситуації: політологічний аналіз сутності понять // Людина і політика. - К., 2003. - №5. - С.83-95

 3. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. – 2006. – 203 с.

 4. Бодрук О. Європейські прагнення та американські можливості. Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО // Політика і час. – 2004. – №3.

 5. Бондаренко Д., Романенко Д. Сучасне геополітичне значення НАТО: розширення чи розпад? // Персонал. - К., 2006. - №9. - С.35-40

 6. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: Навчальний посібник. - Київ: Либідь, 1995. - 111 с.

 7. Ваисс Морис Международные отношения после 1945 г. - М.: ОАО „Издательский дом „Городец”, 2005. - 336 с.

 8. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К., 2004.

 9. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. - Київ: Либідь, 2001. - 624 с.

 10. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 11. Головатий М. Глобалізація тероризму / М. Головатий; О. Чебан; Є. Колодійчук // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2004. - N225. - С.7

 12. Голуб Н. В., Клімкін П. А. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. - К.: Кондор, 2003. - 212 с.

 13. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К., 2006. - 300 с.

 14. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: Історія і сучасність. -3-тє. - Львів: Бескид Біт, 2004. - 320 с.

 15. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали Другої Всесвітньої конференції. – К., 2003.

 16. Довідник НАТО. – К., 2006.

 17. Європейська інтеграція / Укладачі Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. – К., 2007. – 394 с.

 18. Європейський Союз: заснування та етапи становлення: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2001. - 448 с.

 19. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 20. Європейський союз: Словник-довідник. - К.: „К. І. С.”, 2006. - 140 с.

 21. Зарубінський О. Двері НАТО залишаються відчинені // Голос України. - Київ. - 2004. - N106. - С.7

 22. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991-2003: Анотована історична хроніка міжнародних відносин. - К.: Генеза, 2004. - 616 с.

 23. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России (20 век). - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 352 с.

 24. Камінський Анатоль Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. - Львів: Світ, 1995. - 144 с.

 25. Каспрук В. НАТО: контекст нового клімату світової безпеки // Сучасність. - Київ. - 2004. - №5. - С.77-89

 26. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування та етапи становлення: Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2001. - 448 с.

 27. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика: Навчальний посібник. - К.: ФАДА, ЛТД, 2001. - 224 с.

 28. Косих Г. Орієнтир - сучасні потреби зовнішньої політики: [Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка] // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2005. - N79 /28 квіт./. - С.7

 29. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – №10.

 30. Кучинський В. З розумінням потреби істотних змін. ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність Організації у розв’язанні глобальних проблем // Політика і час. – 2004. – №3.

 31. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 32. Ліпкан В. А. Основи терорології (синергетична теорія тероризму). - К.: КНТ, 2006. - 84 с.

 33. Лукин А. Россия, США, Китай и война в Ираке // Международная жизнь. – 2003. – №4.

 34. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 35. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 36. Малик Я.Й., Киричук О.С., Залуцький І.Р. Європейський Союз: Навчальний посібник. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. - 108 с.

 37. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 461 с.

 38. Манжола В.А., Білоусов М.М., Гайдуков Л.Ф. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки): Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - 558 с.

 39. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945 – 1975рр.: Навчальний посібник. - К.: Ліра-К, 2007. - 336 с.

 40. Маслов О. Три сосни української геополітики: ЄС-ЄПЕ-НАТО // Голос України. - К.: Київська правда. - 2006. - №93. – С.3

 41. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П. А.Цыганкова.- М.: Альфа-М, 2004. - 288 с. - Серия „Спецкурс”.

 42. Мешкова И.Н., Шереметьева О.А. Международные организации системы ООН. Международнй суд. - М.: ОАО „Изд. Дом „Городец”, 2004. - 80 с.

 43. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич–Київ, 2004.

 44. Міжнародна конференція: “Питання безпеки та співробітництва Україна - НАТО після Празького самміту: регіональний вимір”: Збірник інформаційних матеріалів /Відп. ред. П. Синюк. - Острог: Національний університет „Острозька академія”, 2003

 45. Міжнародні відносини і євроантлантична інтеграція України / Під заг. ред. Л.С. Голопатюка. - К.: Оствіта України, 2005. - 404 с.

 46. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 47. Міжнародні організації / За редакцією Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Кутайні З. та ін. - Видання 2-ге, перероблене і доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 440 с.

 48. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Кучика О. С. - К.: Знання, 2007. - 749 с.

 49. Мусис Ніколас Усе про спільні політики Європейського Союзу. - Переклад з англійської. - К.: К. І. С., 2005. - 466 с.

 50. Олимпиев А. Ю. Ближний и Средний Восток: актуальные проблемы международных отношений: Монография.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-239 с.

 51. Основы противодействия тероризму:Учеб. пос. для студ. высш. учеб. Заведений / Под. ред. Я.Д. Вишнякова. - М.: Академия, 2006. - 240 с.

 52. Палій О. Навіщо Україні НАТО? - К., 2006.-144 с.

 53. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник / Під ред.: Воронкової В. Г. - К.: ВД „Професіонал”, 2007. - 512 с.

 54. Протопопов А. С., Козьменко В.М., Елманова Н. С. История международных отношений и внешней политики России 1648-2005 гг. - М.: Аспект Пресс. - 399 с.

 55. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.

 56. Руснак І. У процесі воєнної реформи. Стратегічні завдання поступової інтеграції України в НАТО: практичний вимір // Політика і час. - К., 2003. - №11. - С.9-14

 57. Сакович В. Антиглобалізм: стан і перспективи // Політичний менеджмент. – 2005. – №1.

 58. Салабай В. Ф., Дудко І. Д., Борисенко М. В., Чуб М. П. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - поч. ХХІ ст.: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006.-368 с.

 59. Світова та європейська інтеграція / За ред проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.

 60. Сенченко Микола Тероризм - винахід міжнародних банкірів для поневолення світу // Персонал. - К., 2006. - №4. – С.6-23

 61. Системная история международных отношений в двух томах. 2: События 1945-2003 годов / Под ред. А.Д. Богатурова. - М.: Культурная революция, 2006. - 720 с.

 62. Современные международные отношения: Учебник / Ред. А.В.Торкунов. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 584 с.

 63. Спеціалізовані установи системи ООН: Навч.посібник / Ред. В.С.Бруз. - Київ: Либідь, 1995. -116 с.

 64. Сушко О. Вплив Помаранчевої революції на міжнародні відносини // Визвольний шлях. - Київ. - 2005. - Кн.3. - С.40-46

 65. Тамм Анатолій Відносини України з ОБСЄ: нові реалії //Людина і політика. - К., 2003. - №2. - С.32-37

 66. Телешун С. Окремі політико-правові характеристики сучасного тероризму: українські реалії // Право України. - Київ. - 2005. - N2. - С.91-95

 67. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост. П.А. Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. - 400 с.

 68. Тероризм та боротьба з ним: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник,Т.19 / Ред. А.І. Комарова, Ю.В. Землянський, М.О. Потебенько. - Київ: Науково-дослідний інститут „Проблеми людини”, 2000. - 610 с.

 69. Указ Президента України „Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО” від 4 травня №380 // Офіційний вісник Президента України. - К.: ДП „НВЦ „Євроатлантикінформ”. - 2007. - №7. - С.22-23

 70. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали наук. конференцї, Київ, 9 лютого / Новицький В. Є. - К.: В-во європейського у-ту, 2005. – 240 с.

 71. Федотов Ю. ООН - гарант международного мира и стабильности // Международная жизнь. - М., 2003. - №11. - С.36-45

 72. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – № 1.

 73. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: КНЕУ, 2001. - 340 с.

 74. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 75. Цыганков А. П., Цыганков П. А. Социология международных отношений: Анализ российских и западных теорий. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 238 с.

 76. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003. - 590 с.

 77. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К., 2006.

 78. Чирва А. Тероризм: сила безсилля // Урядовий кур’єр. - Київ. - 2004. - N107. - С.19

 79. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

 80. Шергін С. Переборюючи протиріччя. Азійсько-тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека // Політика і час. – 2004. – №7-8.

 81. Шкуратенко О. Співпраця України у міжнародній системі спеціалізованих установ ООН // Право України. - Київ. - 2004. - N11. - С.125-129

Питання до іспиту

  1. Поняття міжнародних відносин. Природа міжнародних відносин.

2. Ідеалізм в науці про міжнародні відносини.

 1. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.

 2. Марксиське розуміння сутності міжнародних відносин.

 3. Закономірності і тенденції міжнародних відносин.

 4. Історичні форми і особливості регулятивної ролі міжнародного права.

 5. Основні принципи сучасного міжнародного права.

 6. Права людини і міжнародне гуманітарне право.

 7. Мораль у міжнародних відносинах.

 8. Роль міжнародних організацій, їх класифікація.

 9. Організація Об’єднаних Націй (ООН).

 10. Проблеми реформування ООН.

 11. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 12. Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

 13. Проблема реформування та еволюції НАТО після завершення „холодної війни”.

 14. Європейський Союз (ЄС) та Західноєвропейський союз (ЗЄС).

 15. Рада Європи.

 16. СНД.

 17. Регіональні та субрегіональні міжнародні структури.

 18. Поняття безпеки та основні теоретичні підходи до її визначення.

 19. Основні загрози міжнародній безпеці. Нові глобальні виклики.

 20. Механізми підтримання міжнародної безпеки.

 21. Поняття та сутність тероризму.

 22. Особливості сучасного міжнародного тероризму.

 23. Проблеми боротьби з тероризмом.

 24. Міжнародні відносини у Східній Азії: загальна характеристика.

 25. Міжнародні організації у Східній Азії.

 26. Китай у сучасній світовій політиці. Проблема Тайваню.

 27. Корейська проблема. Північнокорейська ядерна програма.

 28. Японія у сучасних міжнародних відносинах.

 29. Південна Азія у сучасних міжнародних відносинах.

 30. Особливості зовнішньополітичних доктрин Індії та Пакистану.

 31. Історія та сутність близькосхідної проблеми.

 32. Проблема Палестини та близькосхідне мирне регулювання.

 33. Проблема палестинських біженців. “Стіна безпеки”.

 34. Територіальні суперечки та питання єврейських поселень. Статус Єрусалиму.

 35. Розвиток ісламського руху на Близькому та Середньому Сході.

 36. Соціально-економічна характеристика Африки на початку ХХІ ст.

 37. Інтеграційні процеси в Африці.

 38. Політика провідних країн світу стосовно Африки.

 39. Інтеграційна ейфорія 90-х рр. ХХ ст. в Латинській Америці.

 40. Виникнення МЕРКОСУР.

 41. Організація американських держав.

 42. Діяльність Групи Ріо.

 43. Вплив США у регіоні.

 44. Позиція латиноамериканських держав щодо створення загально-континентальної зони вільної торгівлі.

 45. Міжнародні наслідки розпаду СРСР.

 46. Міжнародне становище Росії на початку 90-х рр. Еволюція зовнішньої політики Росії

 47. Зовнішня політика Росії за президентства В. Путіна.

 48. Проблеми відносин Росія – НАТО, Росія – ЄС, Росія – США, Росія – Україна.

 49. Становлення зовнішньої політики України в першій половині 90-х рр.

 50. Геополітичні акценти зовнішньої політики України на сучасному етапі.

 51. Участь України у міжнародних організаціях.

 52. Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми.

 53. Еволюція відносин Україна-НАТО.

 54. Східний вектор зовнішньої політики України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 4. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (2)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..