Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Имя автора книги «Массовые опросы» профессора Элизабет Ноэль хорошо известно в ФРГ, ее труды представляют собой значительное явление в социологии и п...полностью>>
'Рабочая программа'
Научно-исследовательская практика магистров в соответствии с ФГОС и ООП подготовки магистров по направлению «Приборостроение» профиль «Приборы и мето...полностью>>
'Реферат'
Юрій Федькович народився 8 серпня 1834 року у селі Сторонці-Путилові, що розкинулося в мальовничій гористій частині Буковини, яку називають Гуцульщин...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «21» апреля 2011 г. в 11.30 часов на заседании диссертационного совета ДМ 311.008.01 в ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия...полностью>>

Курс: 2 Семестр: 4 Дисципліна вивчається з 1997 р. Кількість залікових кредитів (ects)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету КН

______________ Машталір В.П.

(підпис, прізвище, ініціали)

"____" ____________2009 р.

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

З дисципліни “АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ

Для напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія

Факультет Комп’ютерних наук

Кафедра : Електронні обчислювальні машини

1 НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИ

Семестр 4

Характеристика

Дисципліни

Кількість годин

180

Цикл: професійної

та практичної підготовки

Форма навчання: денна

Курс: 2

Семестр: 4

Дисципліна

вивчається з 1997 р.

Кількість залікових кредитів (ECTS)

5

Аудиторних занять

86

лк

пз

лб

48

18

20

Самостійна робота

94

Курсовий проект

-

Форма контролю

діф. зал.

Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050103 затвердженої наказом МОН України від 15 червня 2004 р. № 489.

Робочу програму розробив: доц. каф. ЕОМ __________ Торба А.А.

“30” грудня 2008 р.

Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ.

Протокол N 6 від 23 січня 2009 р.

УЗГОДЖЕНО

Зав. кафедрою ЕОМ ________________ проф. Руденко О.Г.

Зав. профілюючою

кафедрою ПЗ ЕОМ ________________ проф. Дудар З.В.

Ухвалено вченою радою факультету КН

Протокол № ___ від “___” _______ 2009 р.

Навчальний графік з дисципліни

“АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ”

для напряму 6.050103 – “Програмна інженерія”

весняний семестр

ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Лекції

обсяг, год

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лаборат. роботи

обсяг, год

4

4

4

4

4

Практичні заняття

обсяг, год

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Самост. робота студентів

обсяг, год

Точка контролю

+

+

+

Строки проведення заліків, іспитів

За

лік

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Курс "Архітектура комп’ютерів" вивчається в 4-му семестрі і є загальноосвітнім для студентів напрямку “Програмна інженерія”.

  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Головною метою курсу "Архітектура комп’ютерів" є одержання студентами необхідних знань про елементну базу сучасних обчислювальних машин, реалізованих на досягненнях сучасної інтегральної мікроелектроніки, вивчення архітектури, характеристик, принципів функціонування та методів побудови базових елементів та функціональних пристроїв сучасних комп’ютерів.

2.2 ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Головні завдання курсу "Архітектура комп’ютерів" :

 • навчити студентів розумінню проблем, що виникають при технічній реалізації процесів обробки інформації в обчислювальній техніці та автоматизованих систем;

 • ознайомити із сучасним станом інтегральної мікроелектроніки, головними принципами побудови і функціонування інтегральних схем середнього і великого ступеня інтеграції;

 • дати уявлення про стан та перспективи розвитку архітектури та характеристик сучасної обчислювальної техніки;

 • ознайомити з основними поняттями та способами використання обчислювальної техніки в сучасних інформаційних технологіях;

 • охарактеризувати основні сфери застосування обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем;

 • розглянути призначення, характеристики, архітектуру та принципи функціонування блоків і вузлів обчислювальних машин та мікропроцесорних систем;

 • висвітлити основні принципи та методи вибору структур комплексів технічних засобів сучасних інформаційних технологій;

 • навчити виконувати діагностику ПЕОМ, заміну дефектних блоків та вузлів, а також виконувати модернізацію ПЕОМ;

 • навчити оцінювати технічні характеристики ПЕОМ з метою використання їх при проектуванні КТЗ інформаційних технологій;

 • познайомити з основними ведучими фірмами-виготувачами комплексів технічних засобів інформаційних технологій та характеристиками, що впливають на їх надійність;

 • дати уявлення про існуючі сучасні комплекси технічних засобів, що використовуються в інформаційних технологіях.

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ :

 • принципи мікросхемної реалізації елементів ЕОМ, логічні і експлуатаційні основи середніх і великих інтегральних схем, схемотехніку запам'ятовуючих пристроїв;

 • структуру, організацію та характеристики операційних пристроїв обчислювальних комплексів, запам'ятовуючих пристроїв, периферійного обладнання, інтерфейсів;

 • архітектуру і принципи роботи основних типів ЕОМ;

 • методи побудови сучасних ЕОМ, обчислювальних комплексів та мікропроцесорних систем;

 • сучасний стан та перспективи розвитку обчислювальної техніки.

ВМІТИ :

 • застосовувати отримані знання і практичні навички по застосуванню ІС при реалізації найпростіших вузлів із набору логічних та аналогових елементів;

 • оцінювати технічні характеристики ПЕОМ з метою використання їх при проектуванні КТЗ інформаційних технологій;

 • розробляти структури обчислювальних комплексів при проектуванні інформаційних технологій;

 • обґрунтувати вибір КТЗ інформаційних технологій;

 • використовувати методи та програмні засоби визначення структури, характеристик та стану функціональних блоків ЕОМ за допомогою діагностичних систем;

 • виконувати діагностику ПЕОМ, заміну дефектних блоків та вузлів, а також виконувати модернізацію ПЕОМ;

БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМИ :

 • з технологічними основами мікро-електроніки і перспективних напрямків схемотехніки.

 • з основними типовими структурами ЕОМ та обчислювальних комплексів різного призначення;

 • з характерними представниками різних класів периферійних пристроїв, перспективами їх вдосконалення та використання в інформаційних технологіях;

 • з методами оцінки ефективності структур обчислювальних комплексів, що використовуються;

 • з перспективними напрямками вдосконалення ЕОМ і мікропроцесорних систем.

3 ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН

(із зазначенням розділів)

Забезпечуюча дисципліна

Використовується

в семестрах

Семестр

Назва

Розділ

1, 2

Комп’ютерна дискретна математика

Основи алгебри логіки. Тотожні перетворення булевих функцій. Мінімізація булевих функцій

4

3,4

Операційні системи

Програмування на мові Асемблер

4

2

Основи програмної інженерії

Принципи структурної організації ЕОМ

Принципи функціональної організації ЕОМ

4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс: 1 Семестр 2 Дисципліна вивчається з 2006 р. Кількість залікових кредитів (ects)

  Документ
  Мета курсу – формування та корекція ціннісної свідомості студентів та їх вміння адекватно орієнтуватися у сучасному світі на основі отриманих знань про культуру (її історію та відповідні теоретичні експлікації).
 2. Курс: 2 Семестр 3, або 4 Дисципліна вивчається з 1995 р

  Документ
  Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр за всіма напрямками університету, затвердженої наказам МОН від “__” 200 р.
 3. Курс: 2 Семестр3 або 4 Дисципліна вивчається з 2005 р

  Документ
  ісп. Курсовий проект - Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА Робочу програму розробила д.
 4. Курс: 3 Семестр: 6 Дисципліна вивчається з 2010р. Кількість залікових кредитів (ects)

  Документ
  Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050103 програмна інженерія, затвердженої наказом МОН України від “_27” 01 2007 р.
 5. Робоча програма з фізики (назва навчальної дисципліни) для напрямку 0914 Комп ’

  Документ
  Кількість залікових кредитів (ECTS)=3 3 3 3 Аудиторнихзанять 54 Лк Пз Лб 54 Лк Пз Лб 54 Лк Пз Лб 8 14 1 8 14 1 8 14 1 Самостійна робота 54 54 54 Форма контролю Мод.

Другие похожие документы..