Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В Гонконге некоторые китайские праздники, день которых определяется по лунному календарю, также являются официальными выходными. Даты опубликованы на...полностью>>
'Реферат'
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие для вузов по эконом. спец /Москов. гос. открытый ун-т. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 255 с. — (Сер.: Высш. ...полностью>>
'Программа'
Построение рабочих лекал основных деталей при промышленном производстве одежды. Понятие технологического припуска. Порядок оформления контуров лекал ...полностью>>
'Доклад'
Общее руководство Школой, как образовательным учреждением, осуществляет Совет школы, в задачи которого входит утверждение плана развития школы, финан...полностью>>

Крок Загальна лікарська підготовка (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено

діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що

слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим

секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?

A *Прогестерон

B Естрогени

C Тестостерон

D Соматотропін

E АКТГ

144

При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що

страждає на безпліддя, виявлені зміни в його будові,обумовлені дією гормону

прогестерону. Де продукується цей гормон?

A *В жовтому тілі яєчника

B В фолікулах яєчника

C У передній частці гіпофізу

D У задній частці гіпофізу

E У гіпоталамусі

145

В гистологическом препарате определяется рецепторная зона сенсоэпителиального

органа чувств. Клетки данной зоны лежат на базальной мембране и включают

следующие виды: наружные и внутренние сенсорные наружные и внутренние

фаланговые, столбовые, наружные пограничные и наружные поддерживающие.

Укажите, какому органу чувств принадлежит данная рецепторная зона:

A *Органу слуха

B Органу зрения

C Органу вкуса

D Органу равновесия

E Органу обоняния

146

Больной поступил в отделение с приступом удушья, обусловленного спазмом

глазной мускулатуры дыхательных путей. Назовите отделы воздухоносных путей, с

которыми в основном связан данный приступ:

A *бронхи малого калибра

B бронхи среднего калибра

C бронхи крупного калибра

D конечные бронхиолы

E респираторный отдел

147

В раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятись при

цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

A *Гранули глікогену.

B Краплини жиру.

C Одна велика жирова капля.

D Збільшенням кількості вільних рибосом.

E Включення ліпофусцину.

148

При обстеженні хворого 43 років виявлено, що у нього в шлунку погано

перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку

кислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?

A *Парієтальні екзокриноцити.

B Головні екзокриноцити.

C Слизові клітини (мукоцити).

D Ендокринні клітини.

E Шиєчні мукоцити.

149

У хворого 39 років після проміневої терапії з приводу пухлини печінки, утворилася

виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок

яких відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. Назвіть ці клітини:

A * Стовпчасті клітини крипт без облямівки

B Стовпчасті епітеліоцити

C Келихоподібні екзокриноцити

D Ендокринні клітини

E Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю

150

У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть

участь в імунній відповіді?

A *Т-лімфоцити

B Кератиноцити

C Кератиноцити і клітини Меркеля

D Клітини Меркеля

E Клітини шипуватого шару

151

Больному длительное время вводили высокие дозы гидрокортизона, в следствие чего

наступила атрофия одной из зон коры надпочечников. Какая это зона?

A *Пучковая

B Клубочковая

C Сетчатая

D Клубочковая и сетчатая

E -

152

В препарате представлен полый орган. Слизистая оболочка покрыта двухрядным

реснитчатым эпителием, который переходит в однорядный. Мышечная пластинка

слизистой хорошо развита по отношению к толщине всей стенки. Хряща и желез нет.

Какой орган представлен в препарате?

A *Мелкий бронх

B Средний бронх

C Трахея

D Гортань

E Мочевой пузырь

153

В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження

активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A *Гранулярної ендоплазматичної сітки

B Агранулярної ендоплазматичної сітки

C Мітохондрій

D Комплексу Гольджі

E Лізосом

154

В гистологическом препарате паренхима органа представлена лимфоидной тканью,

которая образует лимфатические узелки; последние располагаются диффузно и

содержат центральную артерию. Какое анатомическое образование имеет данное

морфологическое строение?

A *Селезенка

B Миндалина

C Лимфатический узел

D Тимус

E Красный костный мозг

155

На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені

базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули

містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено в препараті?

A *Тучні клітини

B Фібробласти

C Макрофаги

D Плазмоцити

E Адипоцити

156

На гістологічному препараті нирки представлена ділянка дистального канальцю

нефрону, що проходить між приносною та виносною артеріолами. В клітинах, що

складають стінку канальцю, ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як зветься

це структурне утворення?

A *Щільна пляма

B Клітини Гурмагтига

C Мезангіальні клітини

D Юкставаскулярні клітини

E Юкстагломерулярні клітини

157

У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному досліджені виявлено

суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову

оболонку якої ділянки шлунку вивчали?

A *Пілоричний відділ

B Дно шлунка

C Кардіальний відділ

D Тіло шлунка

E -

158

При гистологическом исследовании почки в корковом веществе определяется

каналец, выстланный однослойным кубическим каемчатым эпителием, цитоплазма

которого окрашена оксифильно. Укажите, какой сегмент нефрона выявлен в

препарате.

A *Проксимальный извитой каналец.

B Собирательная трубка.

C Дистальный извитой каналец.

D Дистальный прямой каналец.

E Петля Генле.

159

На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена

крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние

прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку:

A *Подоцит

B Юкставаскулярная клетка

C Гладкий миоцит

D Эндотелиоцит

E Мезангиальная клетка

160

В нормі при лабораторному дослідженні сечі в ній не виявляються форменні

елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до

первинної сечі?

A *Базальна мембрана капілярів клубочка

B Юкставаскулярні клітини

C Мезангіальні клітини

D Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

E Епітелій петлі Генле

161

На мікроскопічному препараті легень людини, хворої на запалення легень,

спостерігаємо ушкодження клітин, які відповідають за респіраторну функцію. Які це

клітини стінки альвеол?

A * Альвеолоцити І типу

B Альвеолоцити ІІ типу

C Макрофаги

D Клітини Клара

E Лімфоцити

162

На електронній мікрофоторафії одного з відділів нефрону визначаються клітини

кубічної форми, апікальна поверхня яких містить щіточкову облямівку, а базальна –

базальну посмугованість з розташованими мітохондріями між інвагінаціями

цитолеми. Назвіть відділ нефрону.

A *Проксимальний каналець

B Збірні ниркові трубки

C Дистальний каналець

D Тонкий каналець

E Капсула клубочку

163

На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в

якому визначається невисокий епітелій, добре розвинута м’язова оболонка, відсутні

залози і хрящ. Назвіть цей орган.

A *Малі бронхи

B Трахея

C Гортань

D Великі бронхи

E Середні бронхи

164

На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном визначається фолікул, в

якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму,

навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.

A *Первинний

B Примордіальний

C Вторинний

D Зрілий

E Атретичний

165

На гістологічному препараті легенів виявляеться структура, стінка якої складається із

одношарового кубічного війчастого епітелію, м’язова пластинка складається з гладких

міоцитів, складки слизової відсутні. Що це за утворення?

A *термінальний бронх

B Малий бронх.

C Середній бронх.

D Великий бронх.

E Головний бронх.

166

В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин

червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної

тканини буде загальмовано?

A * Макрофагів

B Фібробластів

C Пігментних клітин

D Ліпоцитів

E Перицитів

167

При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення

частки паренхіматозних елементів тимуса, зростанні частки жирової та пухкої

сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі

органу. Як зветься таке явище?

A * Вікова інволюція тимусу

B Акцідентальна інволюція тимусу

C Гіпотрофія тимусу

D Дистрофія тимусу

E Атрофія тимусу

168

На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка

складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани.

Середня оболонка збагачена гладкими міоцитами. Вкажіть, для якої судини

характерні дані морфологічні ознаки:

A * Артерії м`язового типу

B Артерії еластичного типу

C Капіляра

D Вени безм`язового типу

E Вени м`язового типу

169

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та

діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому

забазпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура

A *Метафізарна пластинка

B Кісткова манжетка

C Кісткова пластинка

D Остеон

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

170

На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая

артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие

секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток.

A *Юкстагломерулярные.

B Мезангиальные.

C Гладкомышечные.

D Юкставаскулярные.

E Интерстициальные.

171

У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію.

Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A *Бластоцисти

B Зиготи

C Морули

D Гаструли

E Нейрули

172

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної

оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про

що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія

173

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини

виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A *Артерія еластичного типу.

B Артерія м’язового типу.

C Артерія змішаного типу.

D Вена м’язового типу.

E Вена безм’язового типу.

174

На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію,

базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини?

A *вена безм’язового типу

B артерія

C вена м’язового типу

D гемокапіляр

E лімфокапіляр

175

Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації, при умові його нормального розвитку?

A *Маткова труба

B Порожнина матки

C Черевна порожнина

D Слизова оболонка матки

E Яєчник

176

На мікроскопічному препараті представлений орган серцево-судинної системи. Одна

з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з

клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Який це орган серцево-судинної

системи?

A *Серце

B Вена м’язового типу

C Артерія м’язового типу

D Артерія еластичного типу

E Артеріола

177

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть

клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A * Паличкові нейросенсорні клітини

B Горизонтальні нейроцити

C Колбочкові нейросенсорні клітини

D Біполярні нейрони

E Гангліонарні нервові клітини

178

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено

– у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності

сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника

простраждав?

A * Звивисті сім’яні канальці

B Прямі сім’яні канальці

C Сітка яєчка

D Протоки придатка

E Виносні протоки

179

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде

порушений?

A *Лімфопоез

B Моноцитопоез

C Еритропоез

D Гранулоцитопоез

E Мегакаріоцитопоез

180

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50

до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані

між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A * Скорочення серця

B Проведення імпульсів

C Ендокринна

D Захисна

E Регенераторна

181

Після перенесеного інфаркта міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість

стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація

A *Сполучної

B Гладкої м’язової

C Поперечно-посмугованої м’язової

D Епітеліальної

E Нервової

182

В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня

вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня –

багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A * М’яке піднебіння

B Ясна

C Тверде піднебіння

D Губа

E Щока

183

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть

клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A *Нейросенсорні клітини

B Підтримуючі епітеліоцити

C Базальні епітеліоцити

D Війчасті епітеліоцити

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

184

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати

чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих

ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A *Клітини Лейдіга

B Сустентоцити

C Клітинпи Сертолі

D Підтримуючі клітини

E Сперматозоїди

185

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения,

находящаяся в составе эпителия слизистой оболочки. Дистальная часть

периферического отростка клетки имеет булавовидное утолщение, от которого

отходят 10-12 ресничек. Что это за клетка?

A *обонятельные клетки

B биполярный нейрон спинномозгового узла

C сенсорные эпителиоциты органа вкуса

D палочковая зрительная клетка

E колбочковая зрительная клетка

186

Як наслідок перенесеного орхіту в чоловіка 43 років порушилося продуктування

сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни?

A * Ductuli seminiferi contorti

B Rete testis

C Ductuli seminiferi recti

D Ductuli eferentes testis

E Ductus epididimidis

187

У хворого після гострого панкреатиту за аналізами визначається масштабне

пошкодження екскреторних ациноцитів. За рахунок яких клітин йтиме їх відновлення

A * Клітини вставних проток

B Клітини острівців Лангерганса

C Клітини внутрішньочасточкових проток

D Клітини строми залози

E Ендотелій судин

188

У пацієнта після екзогенної інтоксикації виникла загроза розвитку висхідної інфекціїї

сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини у нирках зазнали

пошкодження?

A * Темні клітини збиральних трубок

B Світлі клітини збиральних трубок

C Облямовані епітеліоцити проксимальних канальців

D Плоскі клітини петлі Генле

E Необлямовані епітеліоцити дистальних канальців

189

На гістологічному препараті представлений орган кровотворення та імунного захисту,

що побудований з часточок, які оточені прошарками сполучної тканини, на периферії

часточок кількість клітин значно вища ніж у центрі, лімфатичні вузлики відсутні. Який

орган представлений?

A * Тимус

B Червоний кістковий мозок

C Лімфатичний вузол

D Селезінка

E Мигдалик

190

На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої

відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться

лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин.

Який орган представлений на препараті?

A * Лімфатичний вузол

B Тимус

C Селезінка

D Червоний кістковий мозок

E Мигдалики

191

На гістологічному препараті бачимо канальці в поперечному перерізі, стінка яких

складається з слизової, м’язової та адвентиційної оболонок. Епітелій слизової

представлений високими призматичними клітинами зі стереоциліями і низькими

камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статевої системи було досліджено?

A *Протоку придатка.

B Сім’яник.

C Передміхурову залозу.

D Сім’явипорскувальну протоку.

E Сечівник.

192

Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці

діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою,

пероксидазою. Як назива_ються ці органели?

A * Пероксисоми.

B Лізосоми.

C Меланосоми.

D Ліпосоми.

E Фагосоми.

193

В експерименті тварині перерізали аксони нейросекреторних клітин супраоптичного

ядра гіпоталамуса. Накопичення якого гормону в гіпофізі порушено?

A *Вазопресин.

B Соматотропін.

C Пролактин.

D Адренокортикотропін.

E Ліпотропін.

194

У жінки під час пологів спостерігається зниження скоротливої діяльності матки. Який

гормон гіпота_ламуса може збільшити скоротливу діяльність матки в даній ситуації?

A *Окситоцин.

B Вазопресин.

C Ліберини.

D Статини.

E Антидіуретичний гормон.

195

У пологовому відділенні клініки в новонародженого не змогли викликати перший

подих. При аналізі причини смерті встановлено, що повітроносні шляхи вільні, але

легені не розправились. Що є найбільш вірогідною причиною нерозправлення легень

у цьому випадку?

A * Відсутність сурфактанта

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Потовщення плеври

E Збільшення розмірів альвеол

196

На гістологічному препараті представлено орган шарового типу будови, який вкритий

багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію

знаходиться пухка сполучна тканина, яка випинається у вигляді сосочків. Нижче

розташована щільна неоформлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар.

Який орган має дані морфологічні ознаки?

A * Шкіра

B Шийка матки

C Мигдалик

D Язик

E Стравохід

197

Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження

утворення молока. Недолiк якого гормону призвiв до такого стану?

A * Пролактину

B Соматостатiну

C Адренокортикотропного гормону

D Інсулiну

E Глюкагону

198

На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган,

структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена

клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган

представлено на препараті?

A * Щитовидна залоза

B Слинна залоза

C Гіпофіз

D Яєчник

E Сім`яник

199

Під час пологів у жінки спостерігалось слабке скорочення міоцитів

матки.Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

A * Окситоцину

B Фоліліберину

C Пролактоліберину

D Соматоліберину

E Вазопресину

200

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та

веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних

мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?

A * М’язова

B Нервова

C Епітеліальна

D Сполучна

E -

201

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин

фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A *Естрогенів

B Прогестерону

C Лютропіну

D Фолікулостимулюючого гормону

E Фолістатину

202

До лікаря звернулась хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні у період

цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни

лейкоцитарної формули можна чекати при аналізі крові цієї хворої?

A *Еозинофілія

B Зсув формули вліво

C Лімфопенія

D Еозинопенія

E Лімфоцитоз

203

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З

порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний

патологічний стан?

A Амніотичної оболонки

B Хоріона

C Плаценти

D Жовткового мішка

E Алантоїса

204

На препараті мазка крові виявлена клітина з ядром, яке має декілька сегментів.

Цитоплазма містить невеликі гранули, які забарвлені як основнимиґ. так і кислими

барвниками. Яку назву має ця клітина?

A Нейтрофіл

B Еозинофіл

C Базофіл

D Лімфоцит

E Моноцит

205

На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено

органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і

розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

A *Комплекс Гольджі

B Центріолі

C Лізосоми

D Пероксисоми

E Мітохондрії

206

Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіння, ламкість і випадіння волосся.

При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин

це пов’язано?

A *Клітин сальних залоз

B Клітин потових залоз

C Епітеліоцитів

D Адипоцитів

E Меланоцитів

207

Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним

відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як

називаються такі клітини?

A *псевдоуніполярні

B уніполярні

C біполярні

D мультиполярні

E аполярні

208

У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50

товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середної оболонки

органу. Який це орган?

A *аорта

B артерія м’язового типу

C стравохід

D трахея

E стінка серця

209

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В

якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A *Дерма

B Волосся

C Сальні залози

D Епідерміс

E Потові залози

210

На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена

велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість

внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину.

A *Парієтальна.

B Головна.

C Недиференційована.

D Слизова.

E Ендокринна.

211

На схемі представлена екзокринна залоза яка має нерозгалужену вивідну протоку, в

яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися

така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A * Проста нерозгалужена альвеолярна.

B Складна розгалужена альвеолярна.

C Проста розгалужена трубчаста.

D Складна нерозгалужена альвеолярна.

E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.

212

При рентгенологическом исследовании костей основания черепа выявлено

увеличение полости турецкого седла, истончение передних наклонных отростков,

разрушение разных участков, разрушение разных участков турецкого седла. Опухоль

какой эндокринной железы может вызвать такое разрушение костей?

A * гипофиза

B эпифиза

C вилочковой железы

D надпочечников

E щитовидной железы

213

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли представлена велика

клітина, у цитоплазмі якої багато мітохондрій, розвинутий комплекс Гольджі,

визначаються осміофільні пластинчасті тільця. Яку основну функцію виконує ця

клітина?

A *Продукує сурфактант.

B Є компонентом аеро-гематичного бар`єру.

C Зігріває повітря.

D Очищує повітря.

E Поглинає мікроорганізми.

214

В результате патологического процесса в бронхах происходит десквамация

эпителия. За счет каких клеток будет происходить регенерация бронхиального

эпителия?

A * Базальные

B Вставочные

C Реснитчатые

D Эндокринные

E БокаловидныеСкачать документ

Похожие документы:

 1. Крок Загальна лікарська підготовка (3)

  Документ
  Введенням якого препарату можна запобігти побічні ефекти сульфату магнію? A *Кальцію хлорид B Калію хлорид C Трилон Б D Натрію бромід E Натрію сульфат 4 Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тиопентал натрію, після чого
 2. Крок Загальна лікарська підготовка (2)

  Документ
  Якої? A * Сигмоподібної B Поперечної C Верхньої сагітальної D Прямої E Нижньої кам’янистої 4 В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї ( в ділянці передвісцерального простору).
 3. Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2011 рік

  Документ
  отрыжку, срыгивания. При рентгенографии на уровне пересечения пищевода с бифуркацией трахеи обнаружено выпячивание неправильной формы до 2 см в диаметре и задержкой контрастного вещества более 2 минут в сочетании со слоистостью содержимого.
 4. Передмова загальна частина

  Лекція
  Із здобуттям незалежності Україна проголосила політичний курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад півстоліття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху
 5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської

Другие похожие документы..